instytut piekna4

Komentarze

Transkrypt

instytut piekna4
Witamy w œwiecie
Relaksu
i zapomnienia
Pielêgnacja
Twarzy
ZABIEGI SPA DLA SKÓRY M£ODEJ
MORSKIE ODŒWIE¯ENIE -ZABIEG OCZYSZCZAJ¥CY THALGO
95 z³
Celem zabiegu jest oczyszczenie skóry z zaskórników oraz wykwitów skórnych, nawil¿enie, odœwie¿enie
i wyg³adzenie naskórka.
ZABIEG BALANSUJ¥CY Z MIKRONIZOWAN¥ ALG¥
95 z³
RE – BALANCING TREATMENT
Jest to 100% naturalny zabieg przeznaczony dla skóry t³ustej lub mieszanej z tendencj¹ do wyprysków.
W trakcie zabiegu Twoja skóra zostanie oczyszczona z nagromadzonych toksyn, nast¹pi przyspieszenie
mikrocyrkulacji w naczyniach krwionoœnych, a tak¿e balansowanie pracy gruczo³ów ³ojowych.
INTENSYWNY ZABIEG PRZECIWTR¥DZIKOWY- THALGODERMYL
120 z³
THALGODERMYL jest zabiegiem leczniczym dla osób z tr¹dzikiem, aby mog³y odzyskaæ zdrow¹
i czyst¹ skórê. Wszystkie testy udowodni³y ,¿e dzia³a on przeciw³ojotokowo, przeciwzapalnie
i przeciwbakteryjnie.
THALGODERMYL pozwala osi¹gn¹æ b³yskawiczne efekty.
MAGIA ŒWIE¯OŒCI-ZABIEG OCZYSZCZAJ¥CO-NAWIL¯AJ¥CY
120 z³
Z PEELINGIEM KAWITACYJNYM
Zabieg ma na celu uzupe³niæ niedobór wody w Twoim naskórku, odbudowaæ p³aszcz wodno-lipidowy,
poprawiæ nawil¿enie i elastycznoœæ skóry
S£ODKIE NAWIL¯ENIE- PURE COLLAGEN VELVET MASK
170 z³
Ekstrakt z malin oraz naturalny kolagen u¿yty w zabiegu tworz¹ barierê ochronn¹ przed odparowaniem
wody z zewnêtrznych warstw naskórka oraz wyg³adzaj¹ drobne zmarszczki spowodowane
odwodnieniem skóry.
NAWIL¯ANIE OD ZEWN¥TRZ
MORSKIE ODŒWIE¯ENIE – ZABIEG OCZYSZCZAJ¥CY THALGO + relaksuj¹cy masa¿
140 z³
MORSKA BRYZA-ZABIEG INTENSYWNIE NAWIL¯AJ¥CY DLA SKÓR SZARYCH, ZMÊCZONYCH
110 z³
ODPOWIEDNI NA PROBLEM WORKÓW POD OCZAMI.
Zabieg ma na celu usprawnienie kr¹¿enia, odprowadzenia wody z naczyñ limfatycznych,
nawil¿enie i remineralizacjê Twojej skóry.
DOTYK NIMFY -ZABIEG INTENSYWNIE NAWIL¯AJ¥CY Z KOMPLEKSEM Seve Marine
160 z³
Je¿eli Twoja skóra jest sucha, odwodniona, potrzebuj¹ca nawil¿enia i wyg³adzenia-to w³aœnie
zabieg dla Ciebie.
EFEKT NATYCHMASTOWY.
NIEBIAÑSKI RELAKS-ZABIEG NAWIL¯AJ¥CO - PRZECIWZMARSZCZKOWY
200 z³
zawieraj¹cy kompleks Seve Marine oraz p³atki z morskim kolagenem.
Celem tego zabiegu jest przywrócenie Twojej skórze naturalnego p³aszcza
hydrolipidowego, nawil¿enie, sp³ycenie zmarszczek i przeciwdzia³anie starzeniu siê skóry.
S£ODKIE NAWIL¯ENIE -PURE COLLAGEN VELVET MASK
170 z³
POTÊGA OCEANU - PURE COLLAGEN VELVET MASK + SEVE MARINE
180 z³
Zabiegi maj¹ na celu stworzyæ Twojej skórze barierê ochronn¹ przed odparowaniem wody
z zewnêtrznych warstw naskórka, doskonale nawil¿aj¹, stymuluj¹ produkcjê nowych
w³ókien kolagenu, eliminuj¹ iloœæ i g³êbokoœæ zmarszczek.
UKOJENIE DLA WRA¯LIWEJ SKÓRY
NIEBIAÑSKI RELAKS DLA TWOJEJ WRA¯LIWEJ SKÓRY SK£ONNEJ DO PÊKANIA
NACZYÑ KRWIONOŒNYCH- COLD MARINE PROGRAM
Program pielêgnacyjny tego zabiegu ukoi Twoj¹ skórê, z³agodzi podra¿nienia i uszczelni
rozszerzone naczynia krwionoœne czyni¹c skórê œwie¿¹ i rozœwietlon¹.
130 z³
MALINOWE UKOJENIE -THALGODERM MASK + RASBERRY EXTRAKTS
130 z³
NAWIL¯AJ¥CO-OD¯YWCZY ZABIEG DLA SKÓRY WRA¯LIWEJ.
Skóra wra¿liwa jest sk³onna do wysuszania, z³uszczania, zaczerwienienia, ma³ych pêkniêæ
lub zmian zapalnych.
Zabieg ten z u¿yciem maski z alginatu i malinowej ampu³ki przynosi du¿¹ ulgê Twojej wra¿liwej
skórze, koi i ³agodzi, doskonale nawil¿a oraz zabezpiecza przed czynnikami zewnêtrznymi.
ZAPACH OCEANU -AROMATHERAPY TREATMENT
ZABIEG Z U¯YCIEM OLEJKÓW ESENCJONALNYCH
Celem zabiegu jest stymulacja regeneracji i rewitalizacji naskórka, podniesienie poziomu
nawil¿enia w komórkach, poprawienie kr¹¿enia, oczyszczenie skóry z nagromadzonych
toksyn, z³agodzenie podra¿nieñ.
140 z³
MORSKA TAJEMNICA- ALGOMEGA NUTRITION TREATMENT
140 z³
OD¯YWCZY ZABIEG DLA SKÓRY SUCHEJ, ODWODNIONEJ, WRA¯LIWEJ
Zabieg ten dziêki kompleksowi nienasyconych kwasów t³uszczowych Omega 3 i 6
pochodz¹cych z alg zapewni Twojej skórze maksimum nawil¿enia, a oleje z dzikiej ró¿y,
rzepaku, s³onecznika oraz morskie mukopolisacharydy od¿ywi¹ i zregeneruj¹ skórê oraz zabezpiecz¹
j¹ przed utrat¹ wody.
REWITALIZUJ¥CA ROZKOSZ -ALGOMEGA WARM TREATMENT
regeneruj¹cy zabieg dla skóry nadmiernie przesuszonej, wra¿liwej wymagaj¹cej odtworzenia
p³aszcza hydrolipidowego. Zabieg ten niweluje wszelki dyskomfort wyczuwalny na
Twojej skórze, ³agodzi napiêcie, pêkanie, pieczenie.
150 z³
SI£A I WITALNOŒÆ
DOTYK CIEP£A- OD¯YWCZY ZABIEG Z U¯YCIEM TERMICZNEJ MASKI PENETRUJ¥CEJ
180 z³
Zabieg ma na celu wprowadzenie do g³êbokich partii naskórka sk³adników od¿ywczych
i nawil¿aj¹cych, wyg³adziæ i wymodelowaæ owal.
MORSKI LIFTING - ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY, MODELUJ¥CY KONTUR TWARZY
180 z³
Twoja skóra ulegaj¹c procesowi starzenia traci ok.2% kolagenu rocznie, co czyni j¹ cieñsz¹,
bardziej podatn¹ na tworzenie siê zmarszczek, dlatego Thalgo opracowa³o zabieg oparty na
sk³adnikach stymuluj¹cych produkcjê kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów.
Zabieg regeneruje Twoj¹ skórê, redukuje iloœæ i g³êbokoœæ zmarszczek oraz modeluje owal twarzy.
ZATRZYMAÆ CZAS - NATYCHMIASTOWE WYPE£NIENIE ZMARSZCZEK
200 z³
I M£ODZIEÑCZY WYGL¥D
Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy.
B³yskawiczny efekt zapewniaj¹ mikrosfery z cz¹steczkami kwasu hialuronowego.
Przy kontakcie z wod¹ zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoœæ i wypychaj¹ zmarszczki od wewn¹trz.
Twoja skóra w widoczny sposób ulegnie g³êbokiej regeneracji.
SI£A WODOSPADU - ZABIEG UJÊDRNIAJ¥CY Z U¯YCIEM MORSKIEJ ELASTYNY
200 z³
Doœwiadcz wspania³ego dzia³ania p³atków nas¹czonych substancj¹ odbudowuj¹c¹ Twoj¹ skórê
oraz spektakularnych efektów liftingu Maski ¯elowej… A wtedy odkryjesz swój nowy owal twarzy.
NATURALNY BLASK
MORSKI POWIEW - INTENSYWNE MIÊDZYKOMÓRKOWE DOTLENIENIE I PROMIENNY BLASK
130 z³
Kompleks 02 Marine oraz aktywne ekstrakty roœlinne
( wyci¹g z pomarañczy, kaktusa, arniki górskiej)nadadz¹ Twojej skórze zdrowy , promienny
wygl¹d. Pobudzaj¹c proces oddychania komórkowego zregeneruj¹ Twoj¹ skórê przyczyniaj¹c
siê do wyg³adzania zmarszczek. Delikatne rozjaœnienie naskórka poprawi koloryt Twojej cery
i nada jej zdrowy wygl¹d.
BLASK AKACJI - ZABIEG ROZJAŒNIAJ¥CO – ODM£ADZAJ¥CY Z PROWITAMIN¥ C
200 z³
Przywróci zdrowy wygl¹d Twojej skórze, której g³ównym problemem s¹ przebarwienia powsta³e
w wyniku zmian hormonalnych, czynników zewnêtrznych oraz up³ywu czasu.
Wyj¹tkowy program rozœwietlaj¹co-odm³adzaj¹cy na bazie kompleksu
Clear Expert pomo¿e zmniejszyæ lub ca³kowicie wyeliminowaæ przebarwienia.
MOC NATURY - TERRE & MER TREATMENT
170 z³
INTENSYWNY ZABIEG RELAKSUJ¥CO - OD¯YWCZY NA BAZIE ORGANICZNYCH SK£ADNIKÓW,
WITALNE PIÊKNO DLA TWOJEJ SKÓRY
Zabieg przeznaczony dla Ciebie jeœli Twojej skórze potrzeba regeneracji i witalnoœci .
Unikatowa seria kosmetyków ekologicznych ZIEMIA i MORZE Thalgo zwiêkszy kapita³ energetyczny
Twojej skóry przez co poprawi jej jêdrnoœæ i elastycznoœæ przywracaj¹c zdrowy wygl¹d.
W£ADCA OCEANÓW - ENERGETYZUJ¥CO-NAWIL¯AJ¥CY ZABIEG DLA MʯCZYZN
55minut relaksu dla prawdziwego mê¿czyzny. Substancje pielêgnacyjne pochodzenia morskiego
przynios¹ ukojenie podra¿nieñ powsta³ych podczas golenia, zregeneruj¹ i poprawi¹ elastycznoœæ
mêskiej skóry . Zabieg pomaga zredukowaæ zmarszczki i chroni Twoj¹ skórê przed fotostarzeniem.
160 z³
¯ELAZKO PRZECIWZMARSZCZKOWE
Jest to zabieg z zastosowaniem aparatu, który wykorzystuje unikaln¹ pompê VacoElektro,
która jednoczeœnie pozwala przeprowadziæ masa¿ pró¿niowy oraz mikrostymulacjê Tens.
Dzia³anie, efekty po zastosowaniu ¿elazka przeciwzmarszczkowego:
- wyg³adzenie zmarszczek
- uelastycznienie skóry-lifting,
- poprawa owalu twarzy
- delikatna stymulacja miêœni twarzy: wzmocnienie i poprawa ich ukrwienia
- regeneracja procesów zachodz¹cych w skórze,
- stymulacja syntezy kolagenu i elastyny
- redukcja opuchlizny
- zwiêkszenie masy miêœniowej poprawiaj¹ce napiêcie skóry
- dotlenienie i od¿ywienie tkanek skóry i miêœni
EFEKT „PRASOWANIA” WIDOCZNY JU¯ PO PIERWSZYM ZABIEGU
PIELÊGNACJA OKOLIC OCZU
MAGICZNE SPOJRZENIE -PURE COLLAGEN EYE PADS
100 z³
G³êbokie nawil¿enie i z³agodzenie zmarszczek pod oczami za pomoc¹ p³atków kolagenowych.
OCZU BLASK
Zabieg ma na celu z³agodzenie worków wodnych pod oczami poprzez usprawnienie kr¹¿enia
za pomoc¹ drena¿u limfatycznego oraz maski z mikronizowanych alg.
trwa³a na rzêsy
farbowanie brwi - 13 z³ /
55z³
rzês 15z³
farbowanie brwi i rzês +regulacja
20z³
farbowanie brwi +regulacja
15z³
regulacja brwi
10z³
sztuczne rzêsy /1 kêpka
2z³
50 z³
ŒWIATOWY HIT !!!
250 z³
Metoda od lat ciesz¹ca siê nies³abn¹c¹ popularnoœci¹ na zachodzie, wykorzystywana
przez najwiêksze gwiazdy ekranu !!!
SEMI-PERMANENTNE WYD£U¯ANIE I ZAGÊSZCZANIE RZÊS
Rzêsy , które utrzymuj¹ siê przez wiele tygodni.
Naturalnie wygiête, wygl¹daj¹ œwietnie i jednoczeœnie nie obci¹¿aj¹ naszych rzês, s¹ giêtkie i elastyczne.
S¹ odpowiednie by nosiæ je na co dzieñ jak i na specjalne okazje takie jak œluby, przyjêcia czy œwiêta.
Rzêsy s¹ wodoodporne, mo¿na zatem bez obaw braæ prysznic, p³ywaæ, p³akaæ.
Korzyœci :
- trwa³oœæ do 2 miesiêcy
- wygodne i naturalne
- idealne 24h na dobê
- wodoodporne
- koniec z zalotk¹
- fantastyczny trzepot rzês
- g³êbokie spojrzenie i zauwa¿alnie wiêksze oczy
Cechy:
- rzêsy s¹ oddzielone od siebie
- ka¿da indywidualna rzêsa daje efekt wyd³u¿enia i podkrêcenia
- natychmiastowe dodanie objêtoœci
- rzêsy s¹ naturalnie miêkkie
- dostêpne w ró¿nych d³ugoœciach
- efekt naturalny lub spektakularny
MAKIJA¯ PERMANENTNY
Makija¿ permanentny to makija¿ trwa³y i bezpieczny.
Zabieg polega na wprowadzeniu barwnika w g³êbsze warstwy naskórka.
G³ównym celem ca³ego makija¿u jest poprawienie wygl¹du twarzy poprzez podkreœlenie oczu, brwi lub ust.
NOWOή!!! TYLKO U NAS!!!
MAKIJA¯ PERMANENTNY METOD¥ W£OSKOW¥ - NOWA, INNOWACYJNA, OPATENTOWANA TECHNOLOGIA
rekonstruowanie i uzupe³nianie w³osów brwi
metoda tak doskona³a, ¿e trudno odró¿niæ czy to makija¿ czy naturalne brwi
Dziêki makija¿owi permanentnemu (CONTURE MAKE-UP) mo¿emy:
Skorygowaæ kszta³t ust - powiêkszyæ je, podkreœliæ kontur, wyrównaæ brak symetrii, uzupe³niæ barwnik
(na skutek przebytych opryszczek), wprowadziæ kolor. Po zarysowaniu odpowiedniego konturu,
wprowadza siê barwnik, który mo¿e byæ zbli¿ony do naturalnej barwy ust lub byæ bardziej ekstrawagancki,
ró¿owy czy czerwony.
Podkreœliæ kolor oczu - kreski na powiekach, podnieœæ kszta³t (w przypadku opadaj¹cych powiek),
wprowadziæ kolor (optycznie zagêœciæ rzêsy). Kreseczki na powiekach u nasady rzês s¹ subtelne, co sprawia
¿e oczy nabieraj¹ piêknego kszta³tu, s¹ wiêksze i bardziej wyraziste.
Skorygowaæ brwi - wykonaæ rekonstrukcjê ³uku brwiowego lub (w przypadku jego czêœciowego lub
ca³kowitego braku), uzupe³niæ brakuj¹ce w³oski, skorygowaæ kszta³t i formê, podnieœæ opadaj¹cy ³uk,
wycieniowaæ i podkreœliæ w³oski istniej¹ce. Uzupe³nienie pigmentem i odpowiednia depilacja sprawi¹,
¿e linia brwi stanie naturalna i piêkna. Codziennie wygl¹da œwie¿o, nigdy siê nie rozmazuje, nie wymaga
poœwiêcania mu czasu i utrzymuje siê 2-5 lat
Makija¿ permanentny brwi-metoda w³oskowa - 400z³
Makija¿ permanentny brwi –metoda liniowa - 600z³
Makija¿ permanentny ust-kontur-600z³ /kontur + wype³nienie -700z³
Makija¿ permanentny oczu powieka górna - 350z³ /dolna 300z³
Pielêgnacja
Cia³a
PIELÊGNACJA CIA£A THALGO
BUST MODELLING TREATMENT-ZABIEG UJÊDRNIAJ¥CY I MODELUJ¥CY BIUST
160 z³
Specyficzny zabieg, który pomaga na d³ugo zachowaæ m³odoœæ piersi, ujêdrniaj¹c oraz
uelastyczniaj¹c skórê, poprawiaj¹c jej odpornoœæ na rozci¹ganie, co chroni j¹ przed powstawaniem rozstêpów.
Seria :10-12 zabiegów; 2 zabiegi w tygodniu
Czas :60 min.
STRETCH MARK TREATMENT-ZABIEG NA ROZSTÊPY
Poprawia strukturê tkanek, wyg³adza powierzchniê skóry u³atwiaj¹c wyrównywanie
istniej¹cych rozstêpów poprzez pobudzenie aktywnoœci komórkowej.
Seria :10-12 zabiegów ;2-3 zabiegi w tygodniu
Czas :60 min
170 z³
270 z³
OCEAN MEMORY TREATMENT-NIEZWYK£Y RYTUA£ KTÓRY ZAPRASZA
DO RÓDE£ PIÊKNA
Odkryj 4 etapy morskiej zmys³owoœci:
-KRYSTALICZNIE CZYSTA FALA- peeling ca³ego cia³a-pozostawia Twoj¹ skórê jedwabist¹,
miêkk¹ i zregenerowan¹
-ZMYS£OWA OCEANICZNA K¥PIEL-w kontakcie z wod¹ ,musuj¹ce kryszta³y uwalniaj¹ swój
zniewalaj¹cy zapach, a algi przekazuj¹ swoj¹ niezwyk³¹ ,mineraln¹ moc
-RÓD£O MINERA£ÓW -Neo- witalny masa¿ z u¿yciem ciep³ego olejku za pomoc¹ d³oni i stempla,
prawdziwa morska choreografia w rytmie fal sprawia ¿e poczujesz przyp³yw energii i odnowê organizmu
MASA¯ OCEAN MEMORY- unikatowe pobudzenie zmys³ów,
-ODRODZENIE W G£ÊBIACH OCEANU-Musuj¹ca maska regeneruj¹ca otula cia³o morskimi minera³ami,
Twoja skóra bêdzie promiennie piêkna i wyj¹tkowo miêkka
Seria :1-2 zabiegi w tygodniu przez 6 tygodni lub zabieg jednorazowy
Czas :120min.
250 z³
INDOCEAN TREATMENT-KONTYNENTALNA PODRÓ¯ W KRAINY RELAKSU I PIÊKNA
podczas której poznasz filozofiê Chin, Egiptu, basenu Morza Œródziemnego i Indii, a Twoje cia³o
osi¹gnie stan pe³nego odprê¿enia i relaksu
Podró¿ INDOCEAN rozpoczyna siê PEELINGIEM ca³ego cia³a, który pozostawia skórê jedwabiœcie g³adk¹.
Kolejny krok przeniesie Ciê do Egiptu, krainy wiecznoœci i tradycji jego królowej Kleopatry.
K¥PIEL W OŒLIM MLEKU przynosi relaks i niesamowit¹ g³adkoœæ skórze, jest to luksus, jaki
mo¿esz podarowaæ swojemu cia³u. Nastêpny przystanek to Indie-kraina Ayurvedy- podstaw¹
jest tu MASA¯, który uwalnia cia³o i umys³ od napiêæ.
W naszej podró¿y udajemy siê do Chin, gdzie scenê piêkna i relaksu stanowi teatr.
Na ca³e cia³o nak³ada siê JEDWABIST¥ MASKÊ, która doskonale regeneruje i nawil¿a cia³o-skóra
staje siê delikatna i aksamitna.
Seria :1-2 zabiegi w tygodniu przez 6 tygodni lub zabieg jednorazowy
Czas :120min.
SLIM & SCULP EXPERT TREATMENT-ZABIEG INTENSYWNIE MODELUJ¥CY SYLWETKÊ
300 z³
O DZIA£ANIU UJÊDRNIAJ¥CO – WYSZCZUPLAJ¥CYM
Sk³adniki aktywne dzia³aj¹ na zlokalizowany problem zwi¹zany z tkank¹ t³uszczow¹ , cellulitem
czy brakiem elastycznoœci skóry. Specjalny masa¿ intensywnie regeneruje w³ókna elastyny i kolagenu
poprawiaj¹c jej napiêcie i ujêdrnienie.
Seria : min. 6 zabiegów –jeden w tygodniu
12 zabiegów - dwa w tygodniu
Czas :90min.
MIKRONIZED MARINE ALGE BODY WRAP-ZABIEG WYSZCZUPLAJ¥CO-ANTYCELLULITOWY
Zabieg stymuluje mikrokr¹¿enie krwi, od¿ywia ,nawil¿a i detoksykuje Twoj¹ skórê.
Redukuje z³ogi t³uszczowe, eliminuje nadmiar wody z tkanek oraz zmniejsza cellulit.
Seria :6-12 zabiegów ;1,2 w tygodniu
Czas : ok.80min.
180 z³
TONING BODY WRAP- ZABIEG WYSZCZUPLAJ¥CO-UJÊDRNIAJ¥CY
160 z³
Celem zabiegu jest wymodelowanie sylwetki, przyœpieszenie metabolizmu, wyg³adzenie i od¿ywienie
skóry oraz poprawa jej jêdrnoœci i elastycznoœci.
Seria :min. 6 zabiegów –jeden w tygodniu
12 zabiegów- dwa w tygodniu
Czas :ok.80 min.
180 z³
MARINE PRELUDE-ekskluzywny ZABIEG Z£USZCZAJ¥CO-REMINERALIZUJ¥CY
Zabieg na bazie 100% mu³u morskiego i soli morskiej maj¹cy dzia³anie z³uszczaj¹co-nawil¿aj¹ce.
Seria: raz w tygodniu jako samodzielny zabieg lub w serii zabiegów Aromaceane
Czas :90min
AROMACEANE SLENDER-ZABIEG WYSZCZUPLAJ¥CY
Naturalne olejki eteryczne w po³¹czeniu z mu³em i sol¹ morsk¹ doskonale remineralizuj¹ skórê
i przyczyniaj¹ siê do wyszczuplenia sylwetki.
Seria :10-12 zabiegów; 2,3 w tygodniu w po³¹czeniu z zabiegiem Marine Prelude
Czas :90 min
180 z³
180 z³
LIGHT AND ENERGY TREATMENT-ZABIEG REMINERALIZUJ¥CO-ENERGETYZUJ¥CY
Zabieg na bazie 100% mu³u morskiego z Morza Martwego oraz glinki pustynnej bogatych w minera³y,
witaminy i mikroelementy. Sól morska i energetyzuj¹cy masa¿ doskonale zrelaksuj¹ Twoje cia³o.
Zabieg stymuluje mikrokr¹¿enie krwi, od¿ywia, nawil¿a i pobudza skórê.
Seria :6-10 zabiegów; 1,2 w tygodniu lub zabieg jednorazowy
Czas:90min.
200 z³
THALGOMINCE BODY WRAP- INTENSYWNY ZABIEG WYSZCZUPLAJ¥CO
-ANTYCELLULITOWY
Zabieg modeluje sylwetkê i redukuje cellulit. Skóra odzyskuje g³adki i sprê¿ysty wygl¹d, nadmierne
kr¹g³oœci znikaj¹ pozostawiaj¹c nowe, smuklejsze kszta³ty.
Seria:10-12 zabiegów,3 zabiegi w tygodniu
Czas :ok.90min.
INTENSYWNE WYSZCZUPLANIE ,ELIMINACJA CELLULITU
BODY HEALTH - to zabieg modeluj¹cy sylwetkê.
Jest to nieinwazyjna metoda wykorzystuj¹ca terapiê pró¿niow¹, która pobudza tkanki
i stymuluje mikrokr¹¿enie. Nowoczesna g³owica ss¹ca z ruchomymi rolkami stymuluje do dzia³ania
struktury skórne i podskórne. W trakcie masa¿u pró¿niowego zmniejsza siê ciœnienie hydrostatyczne
w tkance poprawiaj¹c warunki do transportu komórkowej przemiany materii w naczyniach
krwionoœnych i limfatycznych, co zapobiega typowym dla cellulitu zastojom ch³onki.
zabieg:
- powoduje drena¿ limfatyczny, który eliminuje nagromadzone p³yny w organizmie
- redukuje tkankê t³uszczow¹
- niweluje cellulit
- pobudza system kr¹¿enia têtniczego
- ³agodzi rozstêpy i ¿ylaki
- zwiêksza si³ê miêœni
Seria 10-12 zabiegów; 1,2 w tygodniu
Czas:ok.45min.
Cena - jako zabieg jednorazowy 130z³ +kombinezon
Seria min.10 zabiegów - 100z³ za zabieg +kombinezon gratis
Œwiat
Masa¿u
MASA¯ KLASYCZNY
Jest to zespó³ ró¿nych zabiegów manualnych , które w sposób mechaniczny, przez powierzchniê
cia³a dzia³aj¹ na skórê, tkankê podskórn¹, miêœnie, torebki i wi¹zad³a stawowe, a tak¿e za pomoc¹ wielu
chwytów, ruchów i opracowañ na uk³ad kr¹¿enia , nerwowy, wewn¹trzwydzielniczy, a nawet na
narz¹dy wewnêtrzne.
MASA¯ LIMFATYCZNY
Jedna z metod leczenia fizykalnego, pozwalaj¹ca na usprawnienie kr¹¿enia limfy, przeciwdzia³aj¹ca
powstaniu chorób wywo³anych jej zastojem. Oczyszcza organizm z toksyn i wzmaga jego odpornoœæ,
likwiduje obrzêki zastoinowe, zapalne i ch³onne.
MASA¯ SEGMENTARNY ( LECZNICZY )
Masa¿ ten opiera siê na powi¹zaniach pomiêdzy pewnymi obszarami skóry , tkanki ³¹cznej, miêœniowej
a naczyniami i narz¹dami wewnêtrznymi, które unerwiane s¹ przez te same odcinki rdzenia krêgowego.
Poprzez ten masa¿ wp³ywa siê na ogniska chorobowe le¿¹ce poza tkank¹ skórn¹ oraz na zmniejszenie
lub ust¹pienie czynnoœciowych zmian chorobowych powsta³ych w tkankach.
MASA¯ AROMATERAPEUTYCZNY
Jest to zabieg wykonywany z zastosowaniem olejków eterycznych , który ³¹czy lecznicz¹ moc dotyku
z indywidualnymi w³aœciwoœciami olejków.
MASA¯ SHIATSU
Shiatsu to wywodz¹ca siê z Japonii technika manualna , polegaj¹ca na wykonywaniu ucisków na punkty
akupunktury. Celem masa¿u jest zadzia³anie bodŸcami mechanicznymi na wszystkie meridiany , miêœnie
i stawy przywracaj¹c prawid³owy przep³yw energii przez organizm, zlikwidowanie napiêæ w obrêbie
miêœni narz¹dów wewnêtrznych oraz poprawienie ruchomoœci stawów obwodowych i krêgos³upa.
Cena
– masa¿ czêœciowy - 60z³
- ca³e cia³o - 100z³
KAPSU£A SPA
KAPSU£A SPA - umo¿liwia przeprowadzenie szerokiego zakresu zabiegów kosmetycznych SPA na ca³e cia³o
Zabiegi w kapsule SPA:
-pobudzaj¹ przemianê materii
-u³atwiaj¹ spalanie kalorii
-zwalczaj¹ cellulit
-zwiêkszaj¹ odpornoœæ organizmu
-dzia³aj¹ oczyszczaj¹co i detoksykuj¹co na skórê i ca³y organizm
-poprawiaj¹ mikrokr¹¿enie nadaj¹c skórze zdrowy koloryt
-³agodz¹ dolegliwoœci bólowe
-dzia³aj¹ odprê¿aj¹co na zmêczone i napiête miêœnie
RYTUA£ K¥PIELI – PODRÓ¯ DO RÓDE£
-oryginalna oceaniczna k¹piel, która przekszta³ca siê w jacuzzi z p³atkami alg.
W kontakcie z wod¹ musuj¹ce kryszta³ki uwalniaj¹ swój zniewalaj¹cy zapach, a algi przekazuj¹
swoj¹ mineraln¹ moc.
- zmys³owa k¹piel w oœlim mleku, przeniesie Ciê do Egiptu i zwyczajów królowej Kleopatry
Ta delikatna k¹piel przynosi relaks, a jednoczeœnie niezwyk³¹ miêkkoœæ skórze.
- aromaterapeutyczna k¹piel w olejkach
K¹piel ta pozwoli zapomnieæ o troskach dnia codziennego otulaj¹c Twoje cia³o od¿ywcz¹ moc¹ olejków
PAKIETY - ATRAKCYJNE RABATY
SKÓRA CZYSTA JAK £ZA
MORSKIE ODŒWIE¯ENIE-ZABIEG OCZYSZCZAJ¥CY THALGO
MANICURE SPA LUB JEDWABNE D£ONIE-ZABIEG WYG£ADZAJ¥CO-OD¯YWCZY NA D£ONIE
145ZL
130Z£
MORSKA PIELÊGNACJA
MAGIA ŒWIE¯OŒCI -ZABIEG OCZYSZCZAJ¥CO-NAWIL¯AJ¥CY Z PEELINGIEM KAWITACYJNYM
PEELING CA£EGO CIA£A
PEDICURE SPA Z RELAKSUJ¥CYM MASA¯EM CIA£A
320Z£
290Z£
DLA PANNY M£ODEJ
MALINOWE UKOJENIE-ZABIEG NAWIL¯AJ¥CO-OD¯YWCZY Z PEELINGIEM KAWITACYJNYM
MANICURE SPA
PEDICURE SPA
MAKIJA¯
335Z£
300Z£
RYTUA£ SPA DLA DWOJGA
POKÓJ RELAKSU - 1 GODZ
WSPÓLNY MASA¯ CIA£A
2 x ZABIEG PIELÊGNACYJNY NA TWARZ – dobrany indywidualnie
580Z£
520Z£
BABSKIE POGADUCHY (MAX.4 0S.)
POKÓJ RELAKSU - 1 GODZ
2 x ZAPACH OCEANU - AROMATHERAPY TREATMENT
PEELING CA£EGO CIA£A I K¥PIEL SPA W OŒLIM MLEKU
TONING BODY WRAP - ZABIEG WYSZCZUPLAJ¥CO-UJÊDRNIAJ¥CY
710Z£
640Z£
BYÆ KOBIET¥
K¥PIEL OCEANICZNA
MARINE PRELUDE - EKSKLUZYWNY ZABIEG Z£USZCZAJ¥CO - REMINERALIZUJ¥CY
MORSKA BRYZA - ZABIEG INTENSYWNIE NAWIL¯AJ¥CY
JEDWABNE D£ONIE - ZABIEG WYG£ADZAJ¥CO-OD¯YWCZY NA D£ONIE
410Z£
370Z£
ESTETYKA CODZIENNOŒCI
MANICURE SPA
PEDICURE SPA
MORSKI POWIEW - OXYGENATING PURITY FACIAL
INTENSYWNE MIÊDZYKOMÓRKOWE DOTLENIENIE I PROMIENNY BLASK
235Z£
210Z£
PRZYP£YW M£ODOŒCI
ZATRZYMAÆ CZAS - FUNDAMENTAL WRINKLE CONTROL FACIAL
NATYCHMIASTOWE WYPELNIENIE ZMARSZCZEK I M£ODZIEÑCZY WYGL¥D
K¥PIEL AROMATERAPEUTYCZNA
MANICURE SPA
305Z£
275Z£
235Z£
260Z£
MÊSKI ŒWIAT
W£ADCA OCEANÓW - OCEAN TREATMENT FOR MEN - ENERGETYZUJ¥CO-NAWIL¯AJ¥CY ZABIEG DLA MʯCZYZN
MANICURE SPA
MASA¯ DE LA MER-PLECY
300Z£
MÊSKI PUNKT WIDZENIA
LIGHT AND ENERGY TREATMENT - ZABIEG REMINERALIZUJ¥CO - ENERGETYZUJ¥CY NA CA£E CIA£O
PEDICURE SPA
JEDWABNE D£ONIE - ZABIEG WYG£ADZAJ¥CO-OD¯YWCZY NA D£ONIE
270Z£
170ZL
150Z£
STUDNIÓWKOWY / SYLWESTROWY
MANICURE SPA
PEDICURE SPA
MAKIJA¯
Zabiegi
Dermokosmetyczne
MIKRODERMABRAZJA
90-200 z³
Mikrodermabrazja jest nowoczesn¹ metod¹ mechanicznego z³uszczania warstwy rogowej naskórka
za pomoc¹ specjalnego urz¹dzenia wyposa¿onego w g³owice œcieraj¹ce, pokryte kryszta³kami
naturalnego diamentu.
Pozwala na stopniowe, kontrolowane œcieranie naskórka.
Widoczne rezultaty mikrodermabrazji pojawiaj¹ siê ju¿ po pierwszym zabiegu. Z ka¿d¹ sesj¹ efekty
potêguj¹, skóra staje siê coraz bardziej g³adka , miêkka, elastyczna, nabiera zdrowego wygl¹du i kolorytu.
Rozstêpy i blizny po tr¹dziku staj¹ siê mniej widoczne, plamy i przebarwienia jaœniej¹ lub ca³kowicie
znikaj¹, zmarszczki ulegaj¹ znacznemu wyg³adzeniu.
MEZOTERAPIA BEZIG£OWA
160-200 z³
Mezoterapia bezig³owa wykorzystuje w swoim dzia³aniu zjawisko elektroporacji. Polega ona na u¿yciu
specjalnej fali elektromagnetycznej wystêpuj¹cej w postaci impulsów. Dociera ona do wnêtrza skóry,
jak równie¿ poprzez b³onê komórkow¹ do wnêtrza komórki, co powoduje, ¿e terapia jest bardzo efektywna.
-podskórne wprowadzanie od¿ywczych koktajli bez u¿ycia igie³
-bezinwazyjna likwidacja zmarszczek
-rozjaœnianie przebarwieñ
-lifting
-redukcja „worków” pod oczami
-normalizowanie i tonizowanie
PIÊKNA SKÓRA JU¯ PO PIERWSZYM ZABIEGU !
120-150 z³
PEELING KAWITACYJNY + ULTRADWIÊKI
Kawitacja jest nowoczesn¹ technologi¹ wykorzystywan¹ g³ównie do bezdotykowego
i bezbolesnego oczyszczania twarzy, usuniêcia zrogowacia³ego naskórka, wprowadzania sk³adników
aktywnych w g³¹b skóry w celu ich skuteczniejszego dzia³ania. Podczas peelingu kawitacyjnego
wytwarzane s¹ drgania ultradŸwiêkowe, które w po³¹czeniu z mikroskopijnymi pêcherzykami wody
powoduj¹ rozbijanie martwych komórek naskórka.
Peeling kawitacyjny:
-usuwa zanieczyszczenia skóry,
-rozjaœnia przebarwienia,
-pomaga w leczeniu tr¹dziku poprzez dzia³anie sterylizuj¹ce,
-poprawia ukrwienie za pomoc¹ mikromasa¿u,
-wzmaga produkcjê kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego utrzymuj¹c jêdrn¹ i elastyczn¹ skórê.
MICRO MESO TERAPY
Jest to zabieg wykonywany przy pomocy ruchomego wa³eczka posiadaj¹cego mikroigie³ki
ze stali chirurgicznej, który znacznie wzmacnia penetracjê zwi¹zków aktywnych w skórê.
Przesuwaj¹c zwinnymi ruchami roller po twarzy lub ciele kszta³tujemy mikro szczeliny
w utrudniaj¹cej przenikanie warstwie rogowej naskórka celem podniesienia efektywnoœci
dzia³ania aplikowanych produktów.
Uzyskane w sposób mechaniczny wolne przejœcia dla kompozycji aktywnych sk³adników
prowadz¹ do przyspieszonej odnowy biologicznej skóry uruchamiaj¹c jej mechanizmy
naprawcze.
Zabieg Micro Messo Terapy:
-zwiêksza produkcjê kolagenu i elastyny
-redukuje zmarszczki, bruzdy
-wyrównuje koloryt cery, rozjaœnia przebarwienia
-niweluje blizny
-odbudowuje prawid³owe napiêcie skóry zwiotcza³ej
-g³êboko pobudza skórê
Cena rolki - 250z³
cena zabiegu - 200z³
MEDYCYNA ESTETYCZNA
Profesjonalne zabiegi wykonywane przez lekarza.
Korekcja zmarszczek wype³niaczami (Botox, kwas hialuronowy, Surgiderm, Restylane)
fa³dy nosowo-wargowe
opadaj¹ce k¹ciki ust
powiêkszanie, modelowanie ust
usuwanie zmarszczek palacza
usuwanie zmarszczki poprzecznej szyi
Leczenie nadpotliwoœci Botoxem
Profilaktyka i leczenie ³ysienia
Mezoterapia ig³owa
Peelingi medyczne
Cena do uzgodnienia po konsultacji.
PIELÊGNACJA D£ONI I STÓP, STYLIZACJA PAZNOKCI
MANICURE SPA:
K¥PIEL AROMATYCZNA
K¥PIEL AROMATYCZNA + PEELING
K¥PIEL AROMATYCZNA + PEELING + MASA¯ NA AMPU£CE
K¥PIEL AROMATYCZNA + PEELING + MASA¯ NA AMPU£CE
+ WYG£ADZAJ¥CA PARAFINA
MALOWANIE PAZNOKCI
MALOWANIE PAZNOKCI OZDOBNE
MASA¯ D£ONI
ZABIEG PARAFINOWY NA D£ONIE-peeling, masa¿, maska
30 z³
35 z³
40 z³
75 Z£
15 Z£
20 z³
30 Z£
45 z³
PEDICURE SPA:
to komfort i prawdziwa hydro-terapeutyczna innowacja pielêgnacji stóp
70 Z£
po³¹czona z EKSKLUZYWNYM MASA¯EM CIA£A
PEDICURE LECZNICZY – usuniêcie odcisków, wrastaj¹cych paznokci 80 z³
40 Z£
MASA¯ STÓP
55 z³
ZABIEG PARAFINOWY na stopy
120 Z£
ZA£O¯ENIE KLAMRY NA WRASTAJ¥CY PAZNOKIEÆ
MODELOWANIE PAZNOKCI
TIPSY
PAZNOKCIE ¯ELOWE
PAZNOKCIE AKRYLOWE
UZUPE£NIANIE PAZNOKCI
od 60 z³
od 110 z³
od 110 z³
od 60 Z£
DEPILACJA WOSKIEM
w¹sik
broda, baki
pachy, bikini
rêce
ca³e nogi +bikini
³ydki + kolana
uda
12 z³
15 z³
20 z³
30 z³
70 z³
40 z³
45 z³
Pokój
relaksu
SAUNA
Sauna to naprzemienny rytua³ - raz gor¹cy, a raz zimny. W tym te¿ tkwi tajemnica niezwyk³ych jej efektów
i bardzo dobrego wp³ywu na ca³y organizm. Dziêki temu termicznemu zabiegowi skóra ca³ego cia³a
oczyszcza siê z t³uszczu, ³ojotoku, martwych komórek. Staje siê czysta i g³adka i zaczyna lepiej oddychaæ.
Pozwala to na lepsze wch³anianie ró¿nych preparatów od¿ywczych i nawil¿aj¹cych.
Poza tym k¹piele w saunie hartuj¹ organizm - wzmacniaj¹ odpornoœæ uk³adu immunologicznego, daj¹c
tym samym broñ do walki z przeziêbieniami. Wizyta w saunie przynosi ulgê w bólach g³owy i przy
niektórych chorobach uk³adu oddechowego.
GROTA SOLNA
Przebywanie w pomieszczeniu zbudowanym z soli zawieraj¹cej „pierwiastki ¿ycia” przynosi ulgê
w chorobach dróg oddechowych (astma, zapalenie zatok, p³uc, oskrzeli ) i alergiach. Wilgotnoœæ w granicach
70% zmniejsza parowanie wody z dróg oddechowych, skutecznie zapobiega wysuszeniu b³on œluzowych.
Podwy¿szone ciœnienie parcjalne tlenu powoduje jego zwiêkszone przenikanie do krwi i tym samym
lepsze ukrwienie i dotlenienie organizmu.
Grota solna to b³ogi relaks i wyciszenie.
JACUZZI –WODNA ROZKOSZ Z B¥BELKAMI
nasz umys³...
Ma zbawienny wp³yw na nasz umys³ i likwidacjê uczucia napiêcia, niepokoju czy depresji.
Podczas relaksu w SPA wytwarzane endorfiny zmniejszaj¹ uczucie bólu i pozwalaj¹ na uzyskanie
efektu ca³kowitego odprê¿enia i uczucie dobrego nastroju.
po wyczynach sportowych i w rehabilitacji...
Korzystanie z hydroterapii przynosi znacz¹ce efekty w rehabilitacji, po æwiczeniach fizycznych, treningach
b¹dŸ innych zmaganiach sportowych. Podczas uprawiania sportu lub innych czynnoœci fizycznych tysi¹ce
mikroskopijnych w³ókien miêœniowych intensywnie kurcz¹ i rozci¹gaj¹ siê na przemian.
Efektem tego jest wydzielanie siê i kumulowanie w miêœniach kwasu mlekowego, to z kolei jest powodem
powstawania bólu, sztywnoœci miêœni i zmêczenia. Masa¿ w gor¹cej wodzie w SPA intensyfikuje kr¹¿enie
krwi i szybkie odbieranie kwasu mlekowego z tkanek miêœniowych, a tym samym swobodniejsze ruchy.
Zmêczenie i ból ustêpuje daj¹c Twojemu cia³u uczucie pe³nej rehabilitacji.
artretyzm...
Stwardnia³e miêœnie, ograniczone ruchy stawów, bóle... to niektóre oznaki artretyzmu.
Kombinacja hydro i powietrznego masa¿u ³agodzi ból. Najwa¿niejszymi jednak czynnikami s¹ prê¿noœæ
i temperatura wody. Æwicz¹c bol¹ce stawy w gor¹cej wodzie, miêœnie staj¹ siê bardziej rozci¹gliwe,
natomiast ból zmniejsza siê. Dziêki temu mo¿ecie poruszaæ siê z wielk¹ swobod¹ nawet podczas
wykonywania codziennych czynnoœci.
bezsennoϾ...
Wiele ludzi cierpi nieraz z powodu bezsennoœci wywo³anej najczêœciej stresem czy niepokojem.
Ciep³o, koj¹ca woda i silny masa¿ umo¿liwia organizmowi uspokoiæ siê i "wyciszyæ", co jest podstawowym
warunkiem dobrego snu.

Podobne dokumenty