Instytut Edukacji Społecznej ul. Kościuszki 35BE 50

Transkrypt

Instytut Edukacji Społecznej ul. Kościuszki 35BE 50
Nr sprawy ZP- 14/MOPS/2014
OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy
dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opieki nad dziećmi w miejscu
ich zamieszkania na czas uczestnictwa ich opiekunów - klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu w zajęciach aktywizujących w ramach projektu
„Wrocław Miastem Aktywnych”
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
CPV: 85312120-6
Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, zgodnie z art. 92 ust. 2
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) zawiadamia,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ww. zadanie, została wybrana jako
najkorzystniejsza oferta firmy:
Instytut Edukacji Społecznej
ul. Kościuszki 35BE
50-011 Wrocław
która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę 58.750,00 zł brutto
Uzasadnienie: Wykonawca zaproponował najniższą cenę, spełnia warunki zawarte w SIWZ i
uzyskał najwyższą ilość punktów tj. 300 za kryterium „cena”.
Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu nie zostały złożone żadne inne oferty.
Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r.

Podobne dokumenty