Standard danych GIS w ochronie przyrody

Transkrypt

Standard danych GIS w ochronie przyrody
Standard danych GIS
w ochronie przyrody
w
weerrssjjaa 33..0033..0011
M
Maacciieejj ŁŁoocchhyyńńsskkii
M
Maarrcciinn G
Guuzziikk
PPoozznnaańń –– ZZaakkooppaannee –– KKrraakkóów
w
–– 22000099 ––
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Spis treści
Przedmowa............................................................................................................................................. 6
Co nowego w wersji 3.02? .................................................................................................................... 7
Co nowego w wersji 3.03? .................................................................................................................... 7
Co nowego w wersji 3.03.01? ............................................................................................................... 7
Zgodność Standardu Danych GIS z dyrektywą INSPIRE .................................................................. 8
Słownik pojęciowy (zagadnienia techniczne)................................................................................... 10
Słownik pojęciowy (zagadnienia merytoryczne) .............................................................................. 11
Wytyczne techniczne .......................................................................................................................... 12
Struktura Standardu ............................................................................................................................ 13
Klasy obiektów .................................................................................................................................... 14
Obszary chronione ....................................................................................................................................... 14
Punkty załamania granic parków narodowych................................................................................................ 14
Granice parków narodowych .......................................................................................................................... 14
Obszary parków narodowych ......................................................................................................................... 15
Punkty załamania granic otulin parków narodowych ...................................................................................... 16
Granice otulin parków narodowych................................................................................................................. 16
Obszary otulin parków narodowych................................................................................................................ 17
Punkty załamania granic rezerwatów przyrody .............................................................................................. 18
Granice rezerwatów przyrody ......................................................................................................................... 18
Obszary rezerwatów przyrody ........................................................................................................................ 19
Punkty załamania granic otulin rezerwatów przyrody ..................................................................................... 20
Granice otulin rezerwatów przyrody ............................................................................................................... 20
Obszary otulin rezerwatów przyrody............................................................................................................... 21
Punkty załamania granic parków krajobrazowych .......................................................................................... 22
Granice parków krajobrazowych..................................................................................................................... 22
Obszary parków krajobrazowych.................................................................................................................... 23
Punkty załamania granic otulin parków krajobrazowych................................................................................. 24
Granice otulin parków krajobrazowych ........................................................................................................... 24
Obszary otulin parków krajobrazowych .......................................................................................................... 25
Punkty załamania granic obszarów chronionego krajobrazu.......................................................................... 26
Granice obszarów chronionego krajobrazu .................................................................................................... 26
Obszary chronionego krajobrazu.................................................................................................................... 27
Punkty załamania granic obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 ............................................................. 28
Granice obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 ....................................................................................... 28
Obszary specjalnej ochrony Natura 2000....................................................................................................... 29
Punkty załamania granic specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 .......................................................... 30
Granice specjalnych obszarów ochrony Natura 2000..................................................................................... 30
Specjalne obszary ochrony Natura 2000........................................................................................................ 31
Stanowiska pomników przyrody ..................................................................................................................... 32
Stanowiska dokumentacyjne .......................................................................................................................... 33
Punkty załamania granic uŜytków ekologicznych ........................................................................................... 34
Granice uŜytków ekologicznych ..................................................................................................................... 34
Obszary uŜytków ekologicznych..................................................................................................................... 35
Punkty załamania granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ................................................................. 36
Granice zespołów przyrodniczo-krajobrazowych............................................................................................ 36
Obszary zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ........................................................................................... 37
Punkty załamania granic stref ochrony........................................................................................................... 38
Granice stref ochrony ..................................................................................................................................... 38
Obszary stref ochrony .................................................................................................................................... 39
Rozmieszczenie gatunków .......................................................................................................................... 40
Stanowiska gatunków grzybów....................................................................................................................... 40
Obserwacje stanowisk gatunków grzybów ..................................................................................................... 40
Stanowiska gatunków porostów ..................................................................................................................... 41
Obserwacje stanowisk gatunków porostów .................................................................................................... 41
Stanowiska gatunków brunatnic ..................................................................................................................... 42
2 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Obserwacje stanowisk gatunków brunatnic.................................................................................................... 42
Stanowiska gatunków krasnorostów............................................................................................................... 43
Obserwacje stanowisk gatunków krasonorostów ........................................................................................... 43
Stanowiska gatunków ramienic ...................................................................................................................... 44
Obszary występowania gatunków ramienic.................................................................................................... 44
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków ramienic............................................................ 44
Stanowiska gatunków wątrobowców .............................................................................................................. 45
Obserwacje stanowisk gatunków wątrobowców ............................................................................................. 45
Stanowiska gatunków mchów ........................................................................................................................ 46
Obszary występowania gatunków mchów ...................................................................................................... 46
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków mchów.............................................................. 46
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych .................................................................................................... 47
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych.................................................................................. 47
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków roślin naczyniowych ......................................... 47
Stanowiska gatunków pijawek ........................................................................................................................ 48
Obserwacje stanowisk gatunków pijawek....................................................................................................... 48
Stanowiska gatunków skorupiaków ................................................................................................................ 49
Obserwacje stanowisk gatunków skorupiaków............................................................................................... 49
Stanowiska gatunków owadów....................................................................................................................... 50
Obserwacje stanowisk gatunków owadów ..................................................................................................... 50
Siedliska gatunków owadów........................................................................................................................... 51
Obserwacje siedlisk gatunków owadów ......................................................................................................... 51
Stanowiska gatunków pajęczaków ................................................................................................................. 52
Obserwacje stanowisk gatunków pajęczaków................................................................................................ 52
Stanowiska gatunków ślimaków ..................................................................................................................... 53
Obserwacje stanowisk gatunków ślimaków.................................................................................................... 53
Stanowiska gatunków małŜy .......................................................................................................................... 54
Obserwacje stanowisk gatunków małŜy ......................................................................................................... 54
Stanowiska gatunków minogów i ryb.............................................................................................................. 55
Obserwacje stanowisk gatunków minogów i ryb............................................................................................. 55
Siedliska gatunków minogów i ryb.................................................................................................................. 56
Obserwacje siedlisk gatunków minogów i ryb ................................................................................................ 56
Stanowiska gatunków płazów......................................................................................................................... 57
Obserwacje stanowisk gatunków płazów ....................................................................................................... 57
Siedliska gatunków płazów............................................................................................................................. 58
Obserwacje siedlisk gatunków płazów ........................................................................................................... 58
Stanowiska gatunków gadów ......................................................................................................................... 59
Obserwacje stanowisk gatunków gadów ........................................................................................................ 59
Siedliska gatunków gadów ............................................................................................................................. 60
Obserwacje siedlisk gatunków gadów ............................................................................................................ 60
Stanowiska gatunków ptaków ........................................................................................................................ 61
Obserwacje stanowisk gatunków ptaków ....................................................................................................... 61
Siedliska gatunków ptaków ............................................................................................................................ 62
Obserwacje siedlisk gatunków ptaków ........................................................................................................... 62
Stanowiska gatunków ssaków........................................................................................................................ 63
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków....................................................................................................... 63
Siedliska gatunków ssaków............................................................................................................................ 64
Obserwacje siedlisk gatunków ssaków........................................................................................................... 64
Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne............................................................................................ 65
Stanowiska zbiorowisk roślinnych .................................................................................................................. 65
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych................................................................................................ 65
Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim ....................................................................... 66
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim..................................................... 66
Regiony biogeograficzne............................................................................................................................. 66
Obszary regionów biogeograficznych............................................................................................................. 66
Klasy domen ........................................................................................................................................ 67
Źródła opisu granic ......................................................................................................................................... 67
Rodzaje rezerwatów przyrody ........................................................................................................................ 67
Podtypy rezerwatów przyrody (dominujące przedmioty ochrony)................................................................... 67
Podtypy rezerwatów przyrody (główne typy ekosystemów)............................................................................ 67
Rodzaje pomników przyrody .......................................................................................................................... 68
3 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Kondycje pomników przyrody ......................................................................................................................... 68
Kategorie stref ochronnych............................................................................................................................. 68
Przedziały liczebności .................................................................................................................................... 69
Jednostki liczebności...................................................................................................................................... 69
Funkcje siedliska ............................................................................................................................................ 69
Gatunki grzybów............................................................................................................................................. 69
Gatunki porostów............................................................................................................................................ 79
Gatunki brunatnic ........................................................................................................................................... 88
Gatunki krasnorostów..................................................................................................................................... 88
Gatunki ramienic............................................................................................................................................. 88
Gatunki wątrobowców .................................................................................................................................... 89
Gatunki mchów............................................................................................................................................... 90
Gatunki roślin naczyniowych .......................................................................................................................... 92
Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i pnączy............................................................................................... 127
Gatunki pijawek ............................................................................................................................................ 133
Gatunki skorupiaków .................................................................................................................................... 133
Gatunki owadów ........................................................................................................................................... 133
Gatunki pajęczaków ..................................................................................................................................... 154
Gatunki ślimaków ......................................................................................................................................... 158
Gatunki małŜy............................................................................................................................................... 159
Gatunki minogów i ryb .................................................................................................................................. 159
Gatunki płazów ............................................................................................................................................. 160
Gatunki gadów.............................................................................................................................................. 161
Gatunki ptaków............................................................................................................................................. 161
Gatunki ssaków ............................................................................................................................................ 165
Zespoły roślinne ........................................................................................................................................... 167
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim ......................................................................................... 175
Symbole.............................................................................................................................................. 178
Stanowiska gatunków grzybów..................................................................................................................... 178
Stanowiska gatunków porostów ................................................................................................................... 178
Stanowiska gatunków brunatnic ................................................................................................................... 178
Stanowiska gatunków krasnorostów............................................................................................................. 179
Stanowiska gatunków ramienic .................................................................................................................... 179
Stanowiska gatunków wątrobowców ............................................................................................................ 179
Stanowiska gatunków mchów ...................................................................................................................... 180
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych .................................................................................................. 180
Stanowiska gatunków pijawek ...................................................................................................................... 180
Stanowiska gatunków skorupiaków .............................................................................................................. 181
Stanowiska gatunków owadów..................................................................................................................... 181
Stanowiska gatunków pajęczaków ............................................................................................................... 181
Stanowiska gatunków ślimaków ................................................................................................................... 182
Stanowiska gatunków małŜy ........................................................................................................................ 182
Stanowiska gatunków minogów i ryb............................................................................................................ 182
Stanowiska gatunków płazów....................................................................................................................... 183
Stanowiska gatunków gadów ....................................................................................................................... 183
Stanowiska gatunków ptaków ...................................................................................................................... 183
Stanowiska gatunków ssaków...................................................................................................................... 184
Stanowiska zbiorowisk roślinnych ................................................................................................................ 184
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych.............................................................................................. 184
Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim ..................................................................... 187
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim................................................... 187
Przykładowe klasy obiektów ............................................................................................................ 190
Obszary parków krajobrazowych.................................................................................................................. 190
Granice parków krajobrazowych................................................................................................................... 191
Punkty załamania granic parków krajobrazowych ........................................................................................ 191
Obszary otulin parków krajobrazowych ........................................................................................................ 192
Granice otulin parków krajobrazowych ......................................................................................................... 193
Punkty załamania granic otulin parków krajobrazowych............................................................................... 193
Obszary występowania gatunków ramienic.................................................................................................. 194
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków ramienic.......................................................... 194
4 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych .................................................................................................. 195
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych................................................................................ 195
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków roślin naczyniowych ....................................... 195
Stanowiska gatunków owadów..................................................................................................................... 196
Obserwacje stanowisk owadów.................................................................................................................... 196
Siedliska gatunków owadów......................................................................................................................... 196
Stanowiska gatunków minogów i ryb............................................................................................................ 197
Obserwacje stanowisk gatunków minogów i ryb........................................................................................... 197
Siedliska gatunków minogów i ryb................................................................................................................ 197
Stanowiska gatunków płazów....................................................................................................................... 198
Obserwacje stanowisk gatunków płazów ..................................................................................................... 198
Siedliska gatunków płazów........................................................................................................................... 198
Stanowiska gatunków gadów ....................................................................................................................... 199
Obserwacje stanowisk gatunków gadów ...................................................................................................... 199
Siedliska gatunków gadów ........................................................................................................................... 199
Obserwacje siedlisk gatunków gadów .......................................................................................................... 199
Stanowiska gatunków ptaków ...................................................................................................................... 201
Obserwacje stanowisk gatunków ptaków ..................................................................................................... 201
Siedliska gatunków ptaków .......................................................................................................................... 201
Obserwacje siedlisk gatunków ptaków ......................................................................................................... 201
Stanowiska gatunków ssaków...................................................................................................................... 203
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków..................................................................................................... 203
Stanowiska gatunków ssaków...................................................................................................................... 204
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków..................................................................................................... 204
Siedliska gatunków ssaków.......................................................................................................................... 204
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych.............................................................................................. 205
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim................................................... 206
5 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Przedmowa
Systemy informacji przestrzennej są coraz powszechniej wykorzystywane do gromadzenia,
prezentacji oraz udostępniania informacji o środowisku przyrodniczym. Z tego powodu pojawiła się
potrzeba opracowania podręcznika opisującego standardowe metody przetwarzania tych informacji do
postaci przestrzennych baz danych. W kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania podjęto próbę
wyjścia na przeciw tej potrzebie.
Standard danych GIS w ochronie przyrody to propozycja architektury kompleksowego systemu
informacji przestrzennej słuŜącego do zarządzania danymi o zasobach środowiska przyrodniczego.
Definiuje on zarówno układ współrzędnych, w którym gromadzone mają być dane przestrzenne,
format danych, struktury klas obiektów (warstw), klas domen (słowników), jak i symbole, umoŜliwiające
wizualizację zgromadzonych informacji na mapach.
Niniejsze opracowanie jest kolejną, juŜ trzecią, wersją Standardu. W wersji tej uwzględniono
zakres tematyczny dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
Podczas weryfikowania Standardu względem wymagań tej dyrektywy wzięto równieŜ pod uwagę
projekt specyfikacji danych INSPIRE dla obszarów chronionych z dnia 19 grudnia 2008 r. (D2.8.1.9
INSPIRE Data Specification on Protected Sites – Draft Guidelines) opracowany przez tematyczną
grupę roboczą INSPIRE (INSPIRE Thematic Working Group Protected Sites). Analizę porównawczą
Standardu Danych GIS i tego dokumentu prezentuje kolejny rozdział.
Standard Danych GIS w wersji 3.03.01 oprócz klas obiektów (warstw) wynikających z zapisów
wyŜej wspomnianej dyrektywy, posiada równieŜ nowe, bądź zaktualizowane klasy domen (słowniki),
wzory symboli graficznych oraz praktyczne przykłady implementacji Standardu w codziennej pracy
słuŜb ochrony przyrody.
Autorzy Standardu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się, Ŝe opracowanie to przybrało
niniejszy kształt. Szczególne podziękowania naleŜą się uczestnikom III warsztatów „Systemy
Informacji Geograficznej w parkach narodowych i obszarach chronionych” (Zakopane, 22-24
października 2007 r.), podczas których zgłoszono szereg cennych uwag do Standardu.
Maciej Łochyński, Marcin Guzik
Poznań – Zakopane – Kraków, 20 marca 2009 r.
* integralną częścią Standardu jest nośnik CD-ROM, na którym znajduje się postać elektroniczna
niniejszego opracowania, zestaw warstw zapisanych w formacje ESRI Shapefile i tabel zapisanych w
systemie baz danych dBASE opracowanych według wytycznych Standardu, Geobaza Osobista pod
ESRI ArcGIS 9.x, która prócz wyŜej wymienionych obiektów zawiera równieŜ zestaw klas domen
(słowników) oraz relacje łączące między sobą klasy obiektów (warstwy) a takŜe klasy obiektów z
tabelami. Dodatkowo, na nośniku zamieszczono zestaw tabel zapisanych w postaci bazy danych MS
Access oraz w postaci plików tekstowych zawierający klasy domen (słowniki) rozszerzone o atrybuty
opisane szczegółowo w etykietach informacyjnych poszczególnych klas domen, które równieŜ
znajdują się na niniejszym nośniku.
6 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Co nowego w wersji 3.02?
Data publikacji: 2009-04-22
Zmodyfikowano nazwy klas obiektów, tabel, klas domen i pól. Cały łańcuch znaków kaŜdej
nazwy otrzymał postać pisaną z małych liter (np. klasa obiektów ParkNaro_PFT otrzymała w
wersji 3.02 postać parknaro_pft). Zmiana ta wynikała z problemów zaobserwowanych podczas
prób implementacji Standardu w wersji 3.01 w bazie PostgreSQL.
Poprawiono klasy domen. Usunięto zbędne spacje w wartościach atrybutów opisowych w
klasach domen, zamieniono znak średnika ‘;’ na przecinek ‘,’ w łańcuchu znaków wartości
atrybutu spposl w pozycji 2294 (Topola...) i 2456 (Robinia...) klasy domeny Gatunki roślin
naczyniowych, wprowadzono brakujący znak ‘-‘ w atrybucie asspols w pozycji 248 (Lysimachio...)
klasy domeny Zespoły roślinne.
Usunięto rozbieŜności pomiędzy bazą danych opracowaną według Standardu a jego
dokumentacją. Ujednolicono nazwę klasy domeny Kategorie stref ochronnych (z KatStrOchr na
katstroch) oraz klasy domeny Gatunki ssaków (z GatSsa na gatssk).
Co nowego w wersji 3.03?
Data publikacji: 2009-06-01
Poprawiono literówki w bazie danych i plikach Shapefile. W klasie domeny Stanowiska
pomników przyrody zmieniono nazwę pola atrybutu Data utworzenia z dautw na datutw.
Co nowego w wersji 3.03.01?
Data publikacji: 2009-09-20
Uzupełniono dokumentację o brakującą klasę domeny Gatunki małŜy. W poprzednich
wersjach Standardu omyłkowo pominięto tą klasę domeny.
Poprawiono wartość koloru RGB dla symbolu siedliska przyrodniczego o kodzie 6110. W
wersjach wcześniejszych wartość ta była błędnie wprowadzona i przyjmowała wartość 0, 0, 0, 0.
Dodano style dla klas domen Obszary występowania zbiorowisk roślinnych i Obszary
występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim. Na nośniku CD-ROM
zapisano gotowe skale kartograficzne dla oprogramowania ESRI ArcGIS 9.x.
7 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zgodność Standardu Danych GIS z dyrektywą INSPIRE
Standard Danych GIS w wersji 3.03.01 uwzględnia tematy danych przestrzennych
wyszczególnione w załącznikach dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej
(INSPIRE), w tym: obszary chronione (załącznik I dyrektywy), regiony biogeograficzne, siedliska i
obszary przyrodniczo jednorodne a takŜe rozmieszczenie gatunków (załącznik III dyrektywy).
Gromadzenie tych informacji zostało nałoŜone na Głównego Konserwatora Przyrody.
Pracując nad obecną wersją Standardu starano się równieŜ uwzględnić projekt specyfikacji
danych INSPIRE dla obszarów chronionych z dnia 19 grudnia 2008 r. (D2.8.1.9 INSPIRE Data
Specification on Protected Sites – Draft Guidelines). W wielu przypadkach było to jednak niecelowe z
uwagi na charakter i specyfikę danych INSPIRE oraz cel sporządzenia Standardu Danych GIS. Celem
Standardu nie było przetłumaczenie specyfikacji danych INSPIRE na język polski, a jedynie
opracowanie wytycznych, które dałyby szansę na stworzenie jednorodnych w skali kraju danych
przestrzennych obejmujących zakresem tematycznym środowisko przyrodnicze i zagadnienia ochrony
przyrody, które dopiero w wyniku transformacji na poziomie centralnym (analiza, interpretacja,
generalizacja danych) mogłyby stać się materiałem zgodnym z dyrektywą INSPIRE.
PoniŜej oceniono zgodność architektury klas obiektów opisanych w Standardzie Danych GIS z
tematami dyrektywy INSPIRE uszczegółowionymi w specyfikacji danych INSPIRE dla obszarów
chronionych.
Protected Sites (Obszary chronione)
Implementacja dyrektywy INSPIRE w Standardzie Danych GIS w zakresie tematu Protected Sites
to zestaw 38 klas obiektów opisujących sposoby gromadzenia informacji o obszarach chronionych
ustanawianych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880). W odróŜnieniu od specyfikacji danych INSPIRE, w której stworzono jedną klasę obiektów
Protected Sites, w Standardzie dla kaŜdej formy ochrony przyrody opracowano osobną klasę
obiektów. Z uwagi na fakt, iŜ formy ochrony przyrody często nakładają się na siebie lub przecinają się
wzajemnie ich przechowywanie rozdzielnie z podziałem na formy ochrony przyrody moŜe zapewnić
większą przejrzystość informacji oraz swobodę operowania danymi przestrzennymi.
Zestaw atrybutów opisujących formy ochrony przyrody w Standardzie Danych GIS jest spójny z
zakresem atrybutowym zdefiniowanym w profilu Simple oraz obligatoryjnej części profilu Full i
Natura2000 klasy obiektów Protected Sites figurującej w specyfikacji INSPIRE. Dla opisania obszarów
chronionych w obu dokumentach za obligatoryjne uznano następujące atrybuty: unikatowy
identyfikator, geometria obiektu, nazwa geograficzna obiektu, podstawa prawna oraz data
ustanowienia chronionego obiektu. Ponadto, w Standardzie Danych GIS za obligatoryjne uznano
równieŜ część atrybutów wskazanych jako fakultatywne w specyfikacji INSPIRE, tj.: powierzchnia
chronionego obiektu, kod obszaru Natura 2000 oraz podstawowe dane o sporządzonym dla obiektu
planie ochrony (podstawa prawna oraz data obowiązywania).
Część atrybutów zdefiniowanych w profilu Full i Natura2000 wykracza poza ramy Standardu
Danych GIS. Według autorów profile te są zbyt rozbudowane, a opracowanie danych w tak szerokim
zakresie w skali całego kraju wydaje się być mało realne. Dodatkowym problemem, na jaki naleŜy
równieŜ zwrócić uwagę jest konieczność aktualizacji tych informacji. Mając na względzie aktualny
poziom świadomości społecznej w zakresie systemów informacji geograficznej oraz niski poziom
wykorzystanie tych narzędzi w jednostkach administracji państwowej aktualizacja danych w tak
szerokim zakresie, jak to definiuje profil Full i Natura2000, w warunkach polskich będzie mało realna.
Habitats and Biotopes (Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne)
Standard Danych GIS w zakresie tematu Habitats and Biotopes realizuje zapisy dyrektywy
INSPIRE poprzez 4 klasy obiektów opisujące sposoby gromadzenia informacji o siedliskach o
znaczeniu europejskim oraz zbiorowiskach roślinnych, których część to fitosocjologiczne identyfikatory
siedlisk Natura 2000.
W wymienionych klasach obiektów jedynie atrybut definiujący typ siedliska Natura 2000 znajduje
swoją analogię w klasie obiektów Habitats and Biotopes. Dopuszczalne wartości typów siedlisk w
Standardzie Danych GIS są zgodne z wartościami kodów siedlisk zestawionych w załączniku I
dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory, do której odwołano się w specyfikacji INSPIRE.
8 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Pozostałe atrybuty (fakultatywne) zdefiniowane w specyfikacji INSPIRE dla klasy obiektów
Habitats and Biotopes nie znajdują swoich odpowiedników w Standardzie Danych GIS. Jak wcześniej
nadmieniali autorzy niniejszego opracowania, przyczyną takiego zawęŜenia informacji atrybutowej,
jest brak realnych szans na aktualizację danych posiadających tak rozbudowany zestaw atrybutów,
jak ma to miejsce w specyfikacji INSPIRE. Z tego teŜ powodu w Standardzie klasom obiektów:
siedliska o znaczeniu europejskim oraz zbiorowiska roślinne nie przypisano takich atrybutów, jak klasa
siedliska, status ochronny oraz reprezentatywność. Ponadto, z uwagi na fakt, iŜ obiekty
przechowywane w przedmiotowych klasach obiektów nie tworzą relacji z obiektami w innych klasami
obiektów uznano za bezcelowe nadawanie obiektom unikatowych identyfikatorów.
Species Distribution (Rozmieszczenie gatunków)
W celu umoŜliwienia późniejszego opracowania danych o rozmieszczeniu gatunków zgodnie z
wytycznymi specyfikacji INSPIRE w Standardzie Danych GIS zaprojektowano 22 klasy obiektów
słuŜące do gromadzenia surowych informacji o stanowiskach i obszarach występowania gatunków.
W odróŜnieniu od specyfikacji INSPIRE, w której stworzono jedną klasę obiektów Species
Distribution, w Standardzie Danych GIS dla poszczególnych grup organizmów Ŝywych (najczęściej
gromad/klas) opracowano osobne klasy obiektów. Celem tego zabiegu było zapewnienie większej
przejrzystość informacji oraz większej swobody w operowaniu danymi przestrzennymi.
KaŜda klasa obiektów zawiera dwa obligatoryjne atrybuty: identyfikator unikatowy stanowiska
bądź obszaru występowania gatunku oraz nazwa gatunkowa obserwowanego przedstawiciela świata
grzybów, roślin lub zwierząt. Atrybuty te znajdują swoją analogię w klasie obiektów Species
Distribution opisanej w specyfikacji INSPIRE.
Dopuszczalnym wartością nazw gatunkowych w Standardzie Danych GIS przypisano równieŜ
kody Natura 2000 zestawione w załączniku II, III, IV i V dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory a takŜe załączniku I dyrektywy
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, do których odwołano
się w specyfikacji INSPIRE.
Dodatkowo w Standardzie Danych GIS zaprojektowano tabele (19), łączące się relacjami z
klasami obiektów stanowisk oraz obszarów występowania gatunków. Tabele te słuŜą do gromadzenia
dodatkowych informacji, w tym o liczebności gatunku w miejscu obserwacji, jednostce liczebności oraz
dacie obserwacji. Atrybuty te nie znajdują swojego odpowiednika w klasie obiektów Species
Distribution opisanej w specyfikacji INSPIRE.
Bio-geographical Regions (Regiony biogeograficzne)
Klasy obiektów nie została zdefiniowana w projekcie specyfikacji danych INSPIRE dla obszarów
chronionych z dnia 19 grudnia 2008 r. (D2.8.1.9 INSPIRE Data Specification on Protected Sites –
Draft Guidelines).
9 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Słownik pojęciowy (zagadnienia techniczne)
Klasa obiektów (warstwa) – zbiór obiektów, które posiadają taki sam typ geometrii i ten sam zestaw
atrybutów.
Tabela – zbiór dodatkowych atrybutów, których wartości opisują obiekt przechowywany w klasie
obiektów (warstwie).
Klasa domeny (słownik) – zbiór zakodowanych wartości atrybutu.
Alias – zastępcza (opisowa) nazwa klasy obiektów, klasy domeny lub pola w tabeli.
Nazwa pola – nazwa pola atrybutu w tabeli.
Typ danych – format wartości atrybutu w tabeli.
GUID – (z ang. Globally Unique Identifier – identyfikator globalnie unikatowy) jest identyfikatorem
obiektów w systemie operacyjnym Windows. Jego wartość jest generowana między innymi na
podstawie czasu wygenerowania oraz liczb losowych. Ma on postać grupy znaków rozdzielonych
myślnikami zawartych w nawiasach klamrowych. Znaki te to liczby zapisane w systemie
szesnastkowym. Przykładowy GUID ma postać: {030B4A82-1B7C-11CF-9D53-00AA003C9CB6}.
GUID moŜna wygenerować przy pomocy dostępnych w Internecie generatorów wartości GUID
(rozmiar zajmowanej pamięci: 38 bajtów). Wartość GUID jest kluczem podstawowym
wykorzystywanym w tworzeniu relacji pomiędzy klasami obiektów i klasami obiektów a tabelami.
W przypadku, kiedy wykorzystywane oprogramowanie nie umoŜliwia wybory tego typu danych,
naleŜy wybrać typ danych Text o długości 38 znaków.
Short – krótka liczba całkowita z przedziału od -32 768 do 32 767 (rozmiar zajmowanej pamięci: 2
bajty).
Double – zmiennopozycyjna liczba dziesiętna podwójnej precyzji z przedziału w przybliŜeniu od
2,2E308 do 1,8E308 (rozmiar zajmowanej pamięci: 8 bajtów).
Text – wartość reprezentująca serię alfanumerycznych symboli (rozmiar zajmowanej pamięci: 10
bajtów + długość tekstu dla zmiennej długości tekstu lub długość tekstu dla ustalonej długości
tekstu).
Date – wartość przechowująca datę w formacie RRRR-MM-DD, gdzie RRRR to rok, MM to
miesiąc a DD to dzień (rozmiar zajmowanej pamięci: 8 bajtów).
Dozw. PUSTE (dozwolone PUSTE) – nota informująca czy wprowadzenie wartości atrybutu jest
obligatoryjne (jeśli Nie), czy fakultatywne (jeśli Tak).
Precyzja – wartość liczbowa, określająca maksymalną, łączną liczbę cyfr po lewej i prawej stronie
przecinka w liczbie dziesiętnej lub maksymalną liczbę cyfr w liczbie całkowitej, które moŜna
wprowadzić w polu liczbowym (Short, Double).
Skala – wartość liczbowa, określająca maksymalną liczbę cyfr po prawej stronie przecinka w liczbie
dziesiętnej (Double).
Długość – wartość liczbowa, określająca maksymalną liczbę znaków, które moŜna wprowadzić w polu
tekstowym (Text).
Opis – Adnotacja dotycząca atrybutu oraz wartości atrybutu. Wytłuszczonym drukiem wyróŜniono
alias nazwy pola atrybutu w tabeli.
10 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Słownik pojęciowy (zagadnienia merytoryczne)
Stanowisko gatunku – konkretne miejsce występowania osobnika bądź osobników danego gatunku,
czyli punkt lub obszar przestrzeni, gdzie moŜna je regularnie spotkać (np. miejsce występowania
gatunku rośliny naczyniowej, miejsce gniazdowania gatunku ptaka, miejsce rozrodu lub zimowania
gatunku ssaka).
Siedlisko gatunku – kluczowe miejsce Ŝyciowe, regularnie uŜytkowanie przez osobnika bądź
osobniki danego gatunku (np. pierzowisko gatunku ptaka, Ŝerowisko gatunku ssaka). Przez siedlisko
gatunku naleŜy rozumieć równieŜ hipotetyczny obszar przydatny do rozrodu gatunku, w obrębie
którego udokumentowano jego rozród (np. pas szuwaru trzcinowego nad zbiornikiem wodnym, w
obrębie którego, udokumentowano stanowiska gatunku ptaka – jego miejsca gniazdowania).
11 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Wytyczne techniczne
Układ współrzędnych
Dane przestrzenne opracowane w oparciu o Standard naleŜy wykonać w układzie współrzędnych
prostokątnych płaskich „1992”, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w
sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821).
Format danych
Dane wektorowe (warstwy) naleŜy zapisać w formacie ESRI Shapefile. Format Shapefile musi
zawierać minimum następujące pliki: *.dbf, *.shp, *.shx.
Dane atrybutowe (tabele) naleŜy zapisać w systemie baz danych dBASE (*.dbf).
Rozdzielczość danych przestrzennych
Rozdzielczość przestrzenna gromadzonych danych musi zapewnić moŜliwość późniejszej
terenowej identyfikacji miejsca występowania wprowadzanego obiektu lub zjawiska. Przy zbieraniu
informacji w terenie zaleca się korzystanie z satelitarnych systemów pozycjonowania (GPS, Galileo)
słuŜących do zastosowań GIS. Dopuszcza się dygitalizowanie zaobserwowanego w terenie obiektu
lub zjawiska w oparciu o aktualną ortofotomapę lotniczą, ortofotomapę satelitarną lub ewentualnie inny
wielkoskalowy materiał geodezyjny lub kartograficzny (jak np. wektorową mapę ewidencyjną, leśną
mapę numeryczną). Nie dopuszcza się korzystania z materiałów średnio i małoskalowych (skala
1:25.000 lub mniejsza), z uwagi na małą rozdzielczość tak zdygitalizowanych danych.
Zasady konstruowania nazw klas obiektów (warstw), tabel, klas domen (słowników) oraz
atrybutów
W sytuacji potrzeby dodania nowych struktur nie przewidzianych w Standardzie zaleca się
postępowanie według poniŜszych reguł.
Nazwy klas obiektów (warstw) oraz tabel – pierwszy człon nazwy pliku powinien składać się ze
skrótów jednego lub większej liczby wyrazów opisujących zawartość pliku. Skróty powinny składać się
z pierwszych 4 liter wyrazu. Drugi człon nazwy pliku poprzedzony znakiem dolnego podkreślnika
opisuje geometrię pliku. Występują 3 typy geometrii: aft /ang. area type file/ – poligony, lft /ang. line
type file/ – polilinie, pft /ang. point type file/ – punkty. W nazwie pliku nie moŜna stosować znaków
typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytyczne. Nazwa pliku nie moŜe być dłuŜsza niŜ 32 znaki.
Przykład:
znak_aft
znakznak_aft
znakznakznak_aft
znak_lft
znakznak_lft
znakznakznak_lft
znak_pft
znakznak_pft
znakznakznak_pft
Nazwy klas domen (słowników) oraz atrybutów – nazwy pliku powinna składać się ze skrótów
jednego lub większej liczby wyrazów opisujących zawartość pliku. Skróty powinny składać się z 3 liter
wyrazu. W nazwie pliku nie moŜna stosować znaków typograficznych, interpunkcyjnych i diakrytyczne.
Nazwa pliku nie moŜe być dłuŜsza niŜ 32 znaki.
Przykład:
znk
znkznk
znkznkznk
12 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Struktura Standardu
Klasa obiektów lub tabela
Geometria
Alias klasy obiektów / Alias tabeli
Ikona
Nazwa pliku
Punkt
Polilinia
Poligon
Brak
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nazwa
pola
GUID
Short
Double
Text
Date
Tak
Nie
Nazwa
klasy domeny
lub
format daty
Wartość
liczbowa
Wartość
liczbowa
Wartość
liczbowa
Definicja pola oraz alias nazwy pola
atrybutu (=nazwa atrybutu)
Uwaga: Adnotacje dotyczące sposobu wprowadzania danych przestrzennych do klasy obiektów lub danych atrybutowych do
tabeli
Klasa domeny
Zakodowane wartości domeny
Nazwa klasy domeny
Opis Alias klasy domeny
Typ danych Short, Text
Kod
Opis
Wartość
kodowa
Definicja wartości kodowej (opis kodu)
Symbole
Symbol
Przykładowy
symbol
Alias klasy obiektów
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Graficzna ilustracja
elementu składającego się na symbol
Nazwa
warstwy
Nazwa
czcionki
Wartość wyraŜona w
punktach i mm
Wartość wyraŜona w
oparciu o modele przestrzeni barw RGB i CMYK
Przykładowe klasy obiektów lub tabele
Ikona
Geometria
Alias klasy obiektów / Alias tabeli
Nazwa pliku
Nazwa atrybutu
Alias nazwy pola atrybutu
Punkt
Polilinia
Poligon
Brak
Wartość atrybutu
Wartość atrybutu
13 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Klasy obiektów
Obszary chronione
Geometria
Punkty załamania granic parków narodowych
Punkt
parknaro_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
x
Double
y
Double
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parknaro_pft,
parknaro_lft,
park
naro_aft, otulparknaro_pft, otulpark
naro_lft, otulparknaro_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
Nie
Nie
5
Numer punktu załamania
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
10
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy parku narodowego
Punkty załamania granic parków narodowych
Geometria
Granice parków narodowych
Polilinia
parknaro_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parknaro_pft,
parknaro_lft,
park
naro_aft, otulparknaro_pft, otulpark
naro_lft, otulparknaro_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice parków narodowych
14 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary parków narodowych
Poligon
parknaro_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
pow
powmat
datutw
pdsprw
datutwpln
pdsprwpln
Double
Double
Date
Text
Date
Text
Domena /
Format
10
10
Opis
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
Tak
Długość
255
Nie
Tak
Skala
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parknaro_pft,
parknaro_lft,
park
naro_aft, otulparknaro_pft, otulpark
naro_lft, otulparknaro_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
Nie
Nie
Precyzja
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. U. z 1955 r. Nr 4,
poz. 23)
Data utworzenia planu ochrony dla
formy ochrony przyrody (data wejścia
w Ŝycie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego, będącego podstawą prawną planu ochrony dla formy ochrony
przyrody (np. Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 1)
Uwaga: –
Obszary parków narodowych
15 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Punkty załamania granic otulin parków narodowych
Punkt
otulparknaro_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parknaro_pft,
parknaro_lft,
park
naro_aft, otulparknaro_pft, otulpark
naro_lft, otulparknaro_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Numer punktu załamania
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy otuliny parku narodowego
Punkty załamania granic otulin parków narodowych
Geometria
Granice otulin parków narodowych
Polilinia
otulparknaro_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parknaro_pft,
parknaro_lft,
park
naro_aft, otulparknaro_pft, otulpark
naro_lft, otulparknaro_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice otulin parków narodowych
16 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary otulin parków narodowych
Poligon
otulparknaro_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parknaro_pft,
parknaro_lft,
park
naro_aft, otulparknaro_pft, otulpark
naro_lft, otulparknaro_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
pow
Double
Nie
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
powmat
Double
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Uwaga: –
Obszary otulin parków narodowych
17 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Punkty załamania granic rezerwatów przyrody
Punkt
rezeprzy_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
rezeprzy_pft,
rezeprzy_lft,
reze
przy_aft, otulrezeprzy_pft, otulreze
przy_lft, otulrezeprzy_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Numer punktu załamania
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy rezerwatu przyrody
Punkty załamania granic rezerwatów przyrody
Geometria
Granice rezerwatów przyrody
Polilinia
rezeprzy_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
rezeprzy_pft,
rezeprzy_lft,
reze
przy_aft, otulrezeprzy_pft, otulreze
przy_lft, otulrezeprzy_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice rezerwatów przyrody
18 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary rezerwatów przyrody
Poligon
rezeprzy_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
rezeprzy_pft,
rezeprzy_lft,
reze
przy_aft, otulrezeprzy_pft, otulreze
przy_lft, otulrezeprzy_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
rdzrez
Text
Nie
rdzrez
2
Rodzaj rezerwatu przyrody
ptprezprz
Text
Nie
ptprezprz
6
Podtyp rezerwatu przyrody (dominujący przedmiot ochrony)
ptprezeko
Text
Nie
ptprezeko
5
Podtyp
rezerwatu
(główny typ ekosystemu)
pow
Double
Nie
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
powmat
Double
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
datutw
pdsprw
datutwpln
pdsprwpln
Date
Text
Date
Text
Nie
255
Tak
Tak
przyrody
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr
175, poz. 5387)
Data utworzenia planu ochrony dla
formy ochrony przyrody (data wejścia
w Ŝycie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego, będącego podstawą prawną planu ochrony dla formy ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2006 r. Nr 198, poz. 4696)
Uwaga: –
Obszary rezerwatów przyrody
19 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Punkty załamania granic otulin rezerwatów przyrody
Punkt
otulrezeprzy_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
rezeprzy_pft,
rezeprzy_lft,
reze
przy_aft, otulrezeprzy_pft, otulreze
przy_lft, otulrezeprzy_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Numer punktu załamania
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy otuliny rezerwatu przyrody
Punkty załamania granic otulin rezerwatów przyrody
Geometria
Granice otulin rezerwatów przyrody
Polilinia
otulrezeprzy_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
rezeprzy_pft,
rezeprzy_lft,
reze
przy_aft, otulrezeprzy_pft, otulreze
przy_lft, otulrezeprzy_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice otulin rezerwatów przyrody
20 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary otulin rezerwatów przyrody
Poligon
otulrezeprzy_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
rezeprzy_pft,
rezeprzy_lft,
reze
przy_aft, otulrezeprzy_pft, otulreze
przy_lft, otulrezeprzy_aft dla tej samej
formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
pow
Double
Nie
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
powmat
Double
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Uwaga: –
Obszary otulin rezerwatów przyrody
21 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Punkty załamania granic parków krajobrazowych
Punkt
parkkraj_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parkkraj_pft, parkkraj_lft, parkkraj_aft,
otulparkkraj_pft, otulparkkraj_lft, otul
parkkraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Numer punktu załamania
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy parku krajobrazowego
Punkty załamania granic parków krajobrazowych
Geometria
Granice parków krajobrazowych
Polilinia
parkkraj_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parkkraj_pft, parkkraj_lft, parkkraj_aft,
otulparkkraj_pft, otulparkkraj_lft, otul
parkkraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice parków krajobrazowych
22 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary parków krajobrazowych
Poligon
parkkraj_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parkkraj_pft, parkkraj_lft, parkkraj_aft,
otulparkkraj_pft, otulparkkraj_lft, otul
parkkraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
pow
Double
Nie
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
powmat
Double
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
datutw
pdsprw
datutwpln
pdsprwpln
Date
Text
Date
Text
Nie
255
Tak
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Pozn. z
1993 r. Nr 13, poz. 149; Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2004 r. Nr 14, poz. 415, Nr
49, poz. 1128)
Data utworzenia planu ochrony dla
formy ochrony przyrody (data wejścia
w Ŝycie aktu prawnego, ustanawiającego plan ochrony dla formy
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Tak
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego, będącego podstawą prawną planu ochrony dla formy ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2005 r. Nr 49, poz. 1527)
Uwaga: –
Obszary parków krajobrazowych
23 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Punkty załamania granic otulin parków krajobrazowych
Geometria
Punkt
otulparkkraj_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
x
Double
y
Double
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parkkraj_pft, parkkraj_lft, parkkraj_aft,
otulparkkraj_pft, otulparkkraj_lft, otul
parkkraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
Nie
Nie
5
Numer punktu załamania
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
10
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy otuliny parku krajobrazowego
Punkty załamania granic otulin parków krajobrazowych
Geometria
Granice otulin parków krajobrazowych
Polilinia
otulparkkraj_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parkkraj_pft, parkkraj_lft, parkkraj_aft,
otulparkkraj_pft, otulparkkraj_lft, otul
parkkraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice otulin parków krajobrazowych
24 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary otulin parków krajobrazowych
Poligon
otulparkkraj_aft
Nazwa
pola
guid_
pow
powmat
Typ
danych
GUID
Double
Double
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
parkkraj_pft, parkkraj_lft, parkkraj_aft,
otulparkkraj_pft, otulparkkraj_lft, otul
parkkraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
Nie
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Nie
10
10
Uwaga: –
Obszary otulin parków krajobrazowych
25 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Punkty załamania granic obszarów chronionego krajobrazu
Geometria
Punkt
obszchrokraj_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
Double
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
obszchrokraj_pft,
obszchrokraj_lft,
obszchrokraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
guid_
y
Skala
Nie
10
Numer punktu załamania
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy obszaru chronionego krajobrazu
Punkty załamania granic obszarów chronionego krajobrazu
Geometria
Granice obszarów chronionego krajobrazu
Polilinia
obszchrokraj_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
obszchrokraj_pft,
obszchrokraj_lft,
obszchrokraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice obszarów chronionego krajobrazu
26 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary chronionego krajobrazu
Poligon
obszchrokraj_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
pow
Double
Nie
powmat
datutw
pdsprw
Double
Date
Text
Domena /
Format
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
obszchrokraj_pft,
obszchrokraj_lft,
obszchrokraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
255
10
Nie
Nie
Precyzja
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Maz. z
2007 r. Nr 42, poz. 870)
Uwaga: –
Obszary chronionego krajobrazu
27 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Punkty załamania granic obszarów specjalnej ochrony
Natura 2000
Geometria
Punkt
oson2k_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
oson2k_pft, oson2k_lft, oson2k_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Numer punktu załamania
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy obszaru specjalnej ochrony Natura 2000
Punkty załamania granic obszarów specjalnej ochrony Natura 2000
Geometria
Granice obszarów specjalnej ochrony Natura 2000
Polilinia
oson2k_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
oson2k_pft, oson2k_lft, oson2k_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice obszarów specjalnej ochrony Natura 2000
28 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary specjalnej ochrony Natura 2000
Poligon
oson2k_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
oson2k_pft, oson2k_lft, oson2k_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
255
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
kod
Text
Nie
10
Kod formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
pow
powmat
datutw
pdsprw
datutwpln
pdsprwpln
Double
Double
Date
Text
Date
Text
Nie
10
Nie
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
Tak
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
255
Data utworzenia planu ochrony lub
planu zadań ochronnych dla formy
ochrony przyrody (data wejścia w
Ŝycie
aktu
prawnego,
ustanawiającego plan ochrony dla formy
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Tak
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. U. z 2004 r. Nr 229,
poz. 2313)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego, będącego podstawą prawną planu ochrony dla formy ochrony
przyrody (np. Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 1)
Uwaga: –
Obszary specjalnej ochrony Natura 2000
29 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Punkty załamania granic specjalnych obszarów ochrony
Natura 2000
Geometria
Punkt
soon2k_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
soon2k_pft, soon2k_lft, soon2k_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
5
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Numer punktu załamania
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy specjalnego obszaru ochrony Natura 2000
Punkty załamania granic specjalnych obszarów ochrony Natura 2000
Geometria
Granice specjalnych obszarów ochrony Natura 2000
Polilinia
soon2k_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
soon2k_pft, soon2k_lft, soon2k_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice specjalnych obszarów ochrony Natura 2000
30 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Specjalne obszary ochrony Natura 2000
Poligon
soon2k_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
soon2k_pft, soon2k_lft, soon2k_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
255
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
kod
Text
Nie
10
Kod formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
pow
Double
Nie
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
powmat
Double
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
datutw
pdsprw
datutwpln
pdsprwpln
Date
Text
Date
Text
Nie
RRRR-MM-DD
Nie
Tak
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
255
Data utworzenia planu ochrony lub
planu zadań ochronnych dla formy
ochrony przyrody (data wejścia w
Ŝycie
aktu
prawnego,
ustanawiającego plan ochrony dla formy
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Tak
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 1)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego, będącego podstawą prawną planu ochrony dla formy ochrony
przyrody (np. Dz. U. z 2009 r. Nr 1,
poz. 1)
Uwaga: –
Specjalne obszary ochrony Natura 2000
31 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska pomników przyrody
Punkt
pomnprzy_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
(GUID np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w dla kaŜdego
obiektu,
stanowiącego
grupowy
pomnik przyrody)
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Tak
rdz
Short
Nie
rdzpmn
2
Rodzaj pomnika przyrody
gat
Short
Tak
gatdrzkrzpnc
3
Gatunek pomnika przyrody (dotyczy
drzew, krzewów, krzewinek i pnączy)
255
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
obw
Short
Tak
4
Obwód pomnika przyrody mierzony
na wysokości 130 cm (dotyczy drzew)
lub w najszerszym miejscu pomnika
przyrody (dotyczy głazów narzutowych) wyraŜony w centymetrach z
dokładnością do 10 cm
wys
Short
Tak
2
Wysokość pomnika przyrody wyraŜony w metrach z dokładnością do 1 m
knd
Short
Tak
1
Kondycja pomnika przyrody (dotyczy
drzew i krzewów)
datutw
Date
Nie
pdsprw
Text
Nie
datobs
Date
Nie
kndpmn
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
255
RRRR-MM-DD
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z
2006 r. Nr 198, poz. 4693)
Data ostatniej obserwacji pomnika
przyrody
Uwaga: JeŜeli przedmiotem ochrony jest grupowy pomnik przyrody kaŜdy obiekt tej grupy w bazie danych naleŜy wprowadzić
jako osobny rekord
Stanowiska pomników przyrody
32 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska dokumentacyjne
Punkt
standoku_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Tak
datutw
pdsprw
Date
Text
Nie
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
(GUID np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody
255
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Podk. z
2007 r. Nr 86, poz. 1950)
Uwaga: –
Stanowiska dokumentacyjne
33 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Punkty załamania granic uŜytków ekologicznych
Punkt
uzytekol_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
x
Double
y
Double
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
uzytekol_pft, uzytekol_lft, uzytekol_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
Nie
Nie
5
Numer punktu załamania
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
10
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy uŜytku ekologicznego
Punkty załamania granic uŜytków ekologicznych
Geometria
Granice uŜytków ekologicznych
Polilinia
uzytekol_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
uzytekol_pft, uzytekol_lft, uzytekol_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice uŜytków ekologicznych
34 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary uŜytków ekologicznych
Poligon
uzytekol_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
pow
powmat
datutw
pdsprw
Double
Double
Date
Text
Domena /
Format
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
uzytekol_pft, uzytekol_lft, uzytekol_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
255
Nie
10
Nie
Nie
Precyzja
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Olszt. z
1993 r. Nr 36, poz. 405)
Uwaga: –
Obszary uŜytków ekologicznych
35 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Punkty
załamania
krajobrazowych
granic
zespołów
przyrodniczo-
Geometria
Punkt
zespprzykraj_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
zespprzykraj_pft,
zespprzykraj_lft,
zespprzykraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
5
Numer punktu załamania
x
Double
Nie
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
y
Double
Nie
10
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
Punkty załamania granic zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Geometria
Granice zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Polilinia
zespprzykraj_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
zespprzykraj_pft,
zespprzykraj_lft,
zespprzykraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
36 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
Poligon
zespprzykraj_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nzw
Text
Nie
pow
Double
Nie
powmat
datutw
pdsprw
Double
Date
Text
Domena /
Format
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
zespprzykraj_pft,
zespprzykraj_lft,
zespprzykraj_aft dla tej samej formy
ochrony przyrody)
255
10
Nie
Nie
Precyzja
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie aktu
prawnego, ustanawiającego formę
ochrony przyrody); jeŜeli ustalenie
dokładnej daty jest niemoŜliwe naleŜy
wprowadzić rok wejścia w Ŝycie
wspomnianego wyŜej aktu prawnego i
datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
Nie
Nazwa formy ochrony przyrody (na
podstawie treści aktu prawnego, ustanawiającego formę ochrony przyrody)
255
Oznaczenie miejsca ogłoszenia aktu
prawnego lub aktów prawnych, będących obowiązującą podstawą prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Dz. Urz. Woj. Pozn. z
1994 r. Nr 5, poz. 51)
Uwaga: –
Obszary zespołów przyrodniczo-krajobrazowych
37 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Punkty załamania granic stref ochrony
Punkt
streochr_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
nr
Short
Nie
x
Double
y
Double
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
streochr_pft, streochr_lft, streochr_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
Nie
Nie
5
Numer punktu załamania
10
4
Rzędna X w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
378088,5872)
4
Odcięta Y w układzie współrzędnych
płaskich prostokątnych „1992” wyraŜona liczbą zmiennopozycyjną (np.
519044,8505)
10
Uwaga: Dane powinny zostać automatycznie wygenerowanie z wektora granicy strefy ochrony
Punkty załamania granic stref ochrony
Geometria
Granice stref ochrony
Polilinia
streochr_lft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
zrdopsgrn
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
streochr_pft, streochr_lft, streochr_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
zrdopsgrn
1
Źródło opisu granic
Uwaga: –
Granice stref ochrony
38 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary stref ochrony
Poligon
streochr_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
kat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) formy ochrony przyrody (identyfikator musi mieć
jednakową wartość w klasie obiektów
streochr_pft, streochr_lft, streochr_aft
dla tej samej formy ochrony przyrody)
katstroch
1
Kategoria strefy
pow
Double
Nie
10
4
Powierzchnia formy ochrony przyrody wyraŜona w hektarach (na
podstawie treści decyzji administracyjnej, ustanawiającej formę ochrony
przyrody)
powmat
Double
Nie
10
4
Powierzchnia matematyczna (geometryczna) formy ochrony przyrody
wyraŜona w hektarach wyliczona z
GIS
datutw
pdsprw
Date
Text
Nie
Nie
Data utworzenia formy ochrony przyrody (data wejścia w Ŝycie decyzji
administracyjnej,
ustanawiającej
formę ochrony przyrody); jeŜeli
ustalenie
dokładnej
daty
jest
niemoŜliwe naleŜy wprowadzić rok
wejścia w Ŝycie wspomnianego wyŜej
decyzji i datę RRRR-12-26
RRRR-MM-DD
255
Oznaczenie decyzji administracyjnej
będącej obowiązującej podstawą
prawną sankcjonującą formę ochrony
przyrody (np. Zarządzenie Nr 1/09
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dn. 1 stycznia
2009 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochrony)
Uwaga: Przez strefy ochrony naleŜy rozumieć strefy ochrony ostoi oraz stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową, strefy
ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową a takŜe strefy ochrony ostoi
oraz stanowisk grzybów objętych ochroną gatunkową ustanowione decyzją administracyjną regionalnego dyrektora ochrony
środowiska lub wojewody na podstawie art. 60 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 880), dla ochrony
gatunków wymienionych w załączniku 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), załączniku 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 28
września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) oraz
załączniku 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziku występujących grzybów
objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
Obszary stref ochrony
39 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Rozmieszczenie gatunków
Geometria
Stanowiska gatunków grzybów
Punkt
grzy_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatgrz
Gatunek grzyba
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U.
Nr 168, poz. 1765) oraz na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Wojewoda W., Ławrynowicz M. 2006. Red list of the
macrofungi in Poland [In]: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in Poland. W.
Szafer Instytute of Botany PAS, Kraków, Poland: 53-70)
Stanowiska gatunków grzybów
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków grzybów
Brak
grzyobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków grzybów (grzy_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków grzybów
40 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków porostów
Punkt
poro_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatprs
Gatunek porosta
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U.
Nr 168, poz. 1765) oraz na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Cieśliński S., CzyŜewska K., Fabiszewski J. 2006. Red list
of the lichens in Poland [In]: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in Poland. W.
Szafer Instytute of Botany PAS, Kraków, Poland: 71-89)
Stanowiska gatunków porostów
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków porostów
Brak
poroobse
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
datobs
Date
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
RRRR-MM-DD
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków porostów (poro_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków porostów
41 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków brunatnic
Punkt
brun_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatbrn
Gatunek brunatnicy
1
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764)
Stanowiska gatunków brunatnic
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków brunatnic
Brak
brunobse
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
datobs
Date
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
RRRR-MM-DD
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków brunatnic (brun_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków brunatnic
42 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków krasnorostów
Punkt
kras_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatkrs
Gatunek krasnorostu
1
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764)
Stanowiska gatunków krasnorostów
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków krasonorostów
Brak
krasobse
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
datobs
Date
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
RRRR-MM-DD
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków krasnorostów (kras_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków krasonorostów
43 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków ramienic
Punkt
rami_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatrmn
Gatunek ramienicy
2
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną
(Dz. U. Nr 168, poz. 1764) oraz na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Siemińska J. 2006. Red list of the algea in Poland.
[In]: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Instytute of Botany
PAS, Kraków, Poland: 35-52)
Uwaga: JeŜeli stanowisko gatunku zajmuje powierzchnię mniejszą lub równą 25 m2 do bazy danych naleŜy wprowadzić punkt
środkowy (centroidę) obserwowanego stanowiska; jeŜeli stanowisko gatunku zajmuje powierzchnię większą niŜ 25 m2
stanowisko naleŜy wprowadzić w postaci poligonu w klasie obiektów Obszary występowania gatunków ramienic (rami_aft)
Stanowiska gatunków ramienic
Geometria
Obszary występowania gatunków ramienic
Punkt
rami_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obszaru występowania gatunku
gatrmn
Gatunek ramienicy
2
Uwaga: Uwagi jak w klasie obiektów Stanowiska gatunków ramienic (rami_pft)
Obszary występowania gatunków ramienic
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków
ramienic
Geometria
Brak
ramiobse
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
datobs
Date
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
RRRR-MM-DD
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ramienic (rami_pft) oraz Obszary
występowania gatunków ramienic (rami_aft)
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków ramienic
44 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków wątrobowców
Punkt
watr_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatwtr
Gatunek wątrobowca
2
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764) oraz na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Klama H. 2006. Red list of the liverworts and hornworts in
Poland. [In]: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Instytute of
Botany PAS, Kraków, Poland: 21-33)
Stanowiska gatunków wątrobowców
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków wątrobowców
Brak
watrobse
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
datobs
Date
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
RRRR-MM-DD
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków krasnorostów (watr_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków wątrobowców
45 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków mchów
Punkt
mchy_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatmch
Gatunek mchu
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764) oraz w załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
Uwaga: JeŜeli stanowisko gatunku zajmuje powierzchnię mniejszą lub równą 25 m2 do bazy danych naleŜy wprowadzić punkt
środkowy (centroidę) obserwowanego stanowiska; jeŜeli stanowisko gatunku zajmuje powierzchnię większą niŜ 25 m2
stanowisko naleŜy wprowadzić w postaci poligonu w klasie obiektów Obszary występowania gatunków mchów (mchy_aft)
Stanowiska gatunków mchów
Geometria
Obszary występowania gatunków mchów
Punkt
mchy_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obszaru występowania gatunku
gatmch
Gatunek mchu
3
Uwaga: Uwagi jak w klasie obiektów Stanowiska gatunków mchów (mchy_pft)
Obszary występowania gatunków mchów
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków
mchów
Geometria
Brak
mchyobse
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
datobs
Date
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
RRRR-MM-DD
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków mchów (mchy_pft) oraz Obszary
występowania gatunków mchów (mchy_aft)
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków mchów
46 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych
Punkt
roslnacz_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatrslncz
Gatunek rośliny naczyniowej
4
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr
168, poz. 1764), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory a takŜe
na czerwonej liście roślin i grzybów Polski (Zarzycki K., Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. [In]: Mirek Z.,
Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. [Eds.] Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Instytute of Botany PAS, Kraków,
Poland: 11-20) oraz na regionalnych czerwonych listach
Uwaga: JeŜeli stanowisko gatunku zajmuje powierzchnię mniejszą lub równą 25 m2 do bazy danych naleŜy wprowadzić punkt
środkowy (centroidę) obserwowanego stanowiska; jeŜeli stanowisko gatunku zajmuje powierzchnię większą niŜ 25 m2
stanowisko naleŜy wprowadzić w postaci poligonu w klasie obiektów Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych
(roslnacz_aft)
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych
Geometria
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych
Punkt
roslnacz_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obszaru występowania gatunku
gatrslncz
Gatunek rośliny naczyniowej
4
Uwaga: Uwagi jak w klasie obiektów Stanowiska gatunków roślin naczyniowych (roslnacz_pft)
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych
Geometria
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków
roślin naczyniowych
Brak
roslnaczobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska lub obszary
występowania gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku lub
w obszarze występowania albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach)
lcz
Short
Nie
lcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
Data obserwacji gatunku na stanowisku lub w obszarze występowania
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków roślin naczyniowych (roslnacz_pft) oraz
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych (roslnacz_aft)
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków roślin naczyniowych
47 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków pijawek
Punkt
pija_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatpjw
Gatunek pijawki
2
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U.
Nr 220, poz. 2237) oraz na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona
lista zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków pijawek
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków pijawek
Brak
pijaobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków pijawek (pija_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków pijawek
48 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków skorupiaków
Punkt
skor_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatskr
Gatunek skorupiaka
2
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U.
Nr 220, poz. 2237) oraz na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona
lista zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków skorupiaków
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków skorupiaków
Brak
skorobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków skorupiaków (skor_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków skorupiaków
49 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków owadów
Punkt
owad_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatowd
Gatunek owada
4
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i
flory a takŜe na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista
zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków owadów
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków owadów
Brak
owadobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków owadów (owad_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków owadów
50 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Siedliska gatunków owadów
Poligon
owadsied_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatowd
4
Gatunek owada
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja siedliska (dopuszczalna wartość domeny to ‘miejsce rozrodu’)
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) siedliska gatunku
Uwaga Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obszary wykorzystywane przez gatunki owadów jako miejsca rozrodu
Siedliska gatunków owadów
Geometria
Obserwacje siedlisk gatunków owadów
Brak
owadsiedobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
GUID
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator siedliska gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na siedlisku albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na siedlisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Siedliska gatunków owadów (owadsied_aft)
Uwaga: Tabela fakultatywna
Obserwacje siedlisk gatunków owadów
51 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków pajęczaków
Punkt
paje_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatpjc
Gatunek pajęczaka
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U.
Nr 220, poz. 2237) oraz na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona
lista zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków pajęczaków
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków pajęczaków
Brak
pajeobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków pajęczaków (paje_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków pajęczaków
52 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków ślimaków
Punkt
slim_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatslm
Gatunek ślimaka
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i
flory a takŜe na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista
zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków ślimaków
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków ślimaków
Brak
slimobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ślimaków (slim_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków ślimaków
53 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków małŜy
Punkt
malz_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatmlz
Gatunek małŜa
2
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych
ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz na
czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i
zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków małŜy
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków małŜy
Brak
malzobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków małŜy (malz_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków małŜy
54 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków minogów i ryb
Punkt
minoryby_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatmngryb
Gatunek minoga lub ryby
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz.
U. Nr 220, poz. 2237), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory a
takŜe na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista zwierząt
ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać miejsca obserwacji lub schwytania gatunku
Stanowiska gatunków minogów i ryb
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków minogów i ryb
Brak
minorybyobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków minogów i ryb (minoryby_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków minogów i ryb
55 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Siedliska gatunków minogów i ryb
Poligon
minorybysied_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatmngryb
3
Gatunek minoga lub ryby
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja siedliska (dopuszczalna wartość domeny to ‘miejsce rozrodu’)
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) siedliska gatunku
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obszary wykorzystywane przez gatunki minogów i ryb jako miejsca
rozrodu
Siedliska gatunków minogów i ryb
Geometria
Obserwacje siedlisk gatunków minogów i ryb
Brak
minorybysiedobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
GUID
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator siedliska gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na siedlisku albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na siedlisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Siedliska gatunków minogów i ryb (minorybysied_aft)
Uwaga: Tabela fakultatywna
Obserwacje siedlisk gatunków minogów i ryb
56 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków płazów
Punkt
plaz_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatplz
Gatunek płaza
2
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obserwacje gatunku w miejscu godowania lub rozrodu
Uwaga: JeŜeli stanowisko gatunku zajmuje większą powierzchnię do bazy danych naleŜy wprowadzić punkt środkowy
(centroidę) obserwowanego stanowiska
Stanowiska gatunków płazów
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków płazów
Brak
plazobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków płazów (plaz_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków płazów
57 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Siedliska gatunków płazów
Poligon
plazsied_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatplz
2
Gatunek płaza
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja siedliska
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) siedliska gatunku
Uwaga: –
Siedliska gatunków płazów
Geometria
Obserwacje siedlisk gatunków płazów
Brak
plazsiedobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
GUID
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator siedliska gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na siedlisku albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na siedlisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Siedliska gatunków płazów (plazsied_aft)
Uwaga: Tabela fakultatywna
Obserwacje siedlisk gatunków płazów
58 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków gadów
Punkt
gady_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatgdw
Gatunek gada
2
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obserwacje gatunku w miejscu rozrodu
Stanowiska gatunków gadów
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków gadów
Brak
gadyobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków gadów (gady_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków gadów
59 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Siedliska gatunków gadów
Poligon
gadysied_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatgdw
2
Gatunek gada
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja siedliska
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) siedliska gatunku
Uwaga: –
Siedliska gatunków gadów
Geometria
Obserwacje siedlisk gatunków gadów
Brak
gadysiedobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
GUID
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator siedliska gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na siedlisku albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na siedlisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Siedliska gatunków gadów (gadysied_aft)
Uwaga: Tabela fakultatywna
Obserwacje siedlisk gatunków gadów
60 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków ptaków
Punkt
ptak_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
gatptk
Gatunek ptaka
3
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 Dyrektywy
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce
(Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN,
Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obserwacje, które moŜna zaklasyfikować do kategorii B – gniazdowanie
prawdopodobne lub C – gniazdowanie pewne (zgodnie z kategoriami „lęgowości” według Polskiego Atlasu Ornitologicznego)
Uwaga: JeŜeli stanowisko gatunku zajmuje większą powierzchnię (np. obszar gniazdowania kolonii lęgowej kormorana na
wyspie) do bazy danych naleŜy wprowadzić punkt środkowy (centroidę) obserwowanego stanowiska
Stanowiska gatunków ptaków
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków ptaków
Brak
ptakobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ptaków (ptak_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków ptaków
61 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Siedliska gatunków ptaków
Poligon
ptaksied_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatptk
3
Gatunek ptaka
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja siedliska
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) siedliska gatunku
Uwaga: –
Siedliska gatunków ptaków
Geometria
Obserwacje siedlisk gatunków ptaków
Brak
ptaksiedobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator siedliska gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na siedlisku albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na siedlisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Siedliska gatunków ptaków (ptaksied_aft)
Obserwacje siedlisk gatunków ptaków
62 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska gatunków ssaków
Punkt
ssak_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatssk
3
Gatunek ssaka
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja stanowiska (dopuszczalne
wartości domeny to ‘miejsce rozrodu’ i
‘zimowisko’)
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) stanowiska
gatunku
Uwaga: Sugeruje się wprowadzać do bazy danych jedynie stanowiska gatunków wymienionych w załączniku 1 i 2
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych
ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), załączniku 2 dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej
fauny i flory a takŜe na czerwonej liście zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce (Głowaciński Z. [Red.] 2002. Czerwona lista
zwierząt ginących i zagroŜonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków)
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obserwacje gatunku w miejscu rozrodu lub zimowania
Uwaga: JeŜeli stanowisko gatunku zajmuje większą powierzchnię (np. wielkopowierzchniowe zimowisko nietoperzy) do bazy
danych naleŜy wprowadzić punkt środkowy (centroidę) obserwowanego stanowiska lub główne wejście do obiektu
Stanowiska gatunków ssaków
Geometria
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków
Brak
ssakobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
GUID
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator stanowiska gatunku, dla
którego przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na stanowisku
albo wartość definiującą liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na stanowisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Stanowiska gatunków ssaków (ssak_pft)
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków
63 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Siedliska gatunków ssaków
Poligon
ssaksied_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
guid_
GUID
Nie
gat
Short
Nie
gatssk
3
Gatunek ssaka
fnk
Short
Nie
fnksdl
1
Funkcja siedliska (dopuszczalna wartość domeny to ‘Ŝerowisko’)
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) siedliska gatunku
Uwaga: Do bazy danych naleŜy wprowadzać jedynie obszary wykorzystywane przez gatunki ssaków jako Ŝerowiska
Siedliska gatunków ssaków
Geometria
Obserwacje siedlisk gatunków ssaków
Brak
ssaksiedobse
Nazwa
pola
guid_
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
GUID
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
Opis
Nie
Identyfikator
unikatowy
globalnie
GUID (np. {530F3B5C-0156-49F4B536-89AC1BE75C8B}) obserwacji
(identyfikator kaŜdej obserwacji musi
mieć jednakową wartość co identyfikator siedliska gatunku, dla którego
przeprowadzono obserwację)
Liczebność (podać dokładną wartość
liczebności gatunku na siedlisku albo
wartość
definiującą
liczebność
wyraŜoną w przedziałach); sugeruje
się nie łączyć na stałe klasy domeny
lcz z atrybutem lcz w klasie obiektów
a jedynie wprowadzać wartości kodowe zdefiniowane w tej klasie domeny
lcz
Short
Nie
lcz
jdnlcz
Text
Nie
jdnlcz
datobs
Date
Nie
RRRR-MM-DD
5
1
Jednostka liczebności
Data obserwacji gatunku na siedlisku
Uwaga: Tabelę naleŜy połączyć relacją z klasą obiektów Siedliska gatunków ssaków (ssaksied_aft)
Uwaga: Tabela fakultatywna
Obserwacje siedlisk gatunków ssaków
64 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne
Geometria
Stanowiska zbiorowisk roślinnych
Poligon
zbiorosl_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
zsprsl
Short
Nie
zsprsl
3
pdzrsl
Text
Skala
Długość
Opis
Zespół roślinny
Tak
255
Podzespół roślinny (teŜ wariant
<var.> lub facja <facja z> a takŜe
zbiorowisko roślinne trudne do zaklasyfikowania do jednego z zdefiniowanych w domenie zsprsl zespołów roślinnych)
Uwaga: W przypadku wydzielenia podzespołu roślinnego, jego wariantu lub facji w polu zsprsl naleŜy wprowadzić wartość
zespołu roślinnego, do którego przynaleŜy dany syntakson niŜszego rzędu, a następnie wartość opisową tego zespołu
roślinnego skopiować do pola pdzrsl i uzupełnić o informacje opisujące podzespół roślinny, jego wariant lub fację.
Np. wydzielenie grądu typowego w wariancie z czyścem leśnym do bazy danych naleŜy wprowadzić w następujący sposób: w
polu zsprsl – ‘Galio sylvatici-Carpinetum’ (wartość opisowa kodu 191); w polu pdzrsl – ‘Galio sylvatici-Carpinetum typicum var.
Stachys sylvatica’, gdzie ‘Galio sylvatici-Carpinetum’ jest kopią wartości opisowej zespołu roślinnego, a ‘typicum var. Stachys
sylvatica’ wpisaną ręcznie wartością opisującą podzespół i jego wariant
Uwaga: W przypadku wydzielenia zbiorowiska roślinnego trudnego do zaklasyfikowania do jednego z zdefiniowanych w
domenie zsprsl zespołów roślinnych w polu zsprsl naleŜy wprowadzić wartość jednostki syntaksonomicznej moŜliwie
najniŜszej rangą (np. związku, rzędu lub klasy), do której moŜna przypisać zbiorowisko roślinne, a w polu pdzrsl wprowadzić
nazwę odnotowanego zbiorowiska roślinnego (np. ‘Zbiorowisko z Carex distans’)
Uwaga: JeŜeli płat zbiorowiska roślinnego zajmuje powierzchnię mniejszą lub równą 25 m2 do bazy danych naleŜy
wprowadzić jego punkt środkowy (centroidę), jeŜeli płat zbiorowiska roślinnego zajmuje powierzchnię większą niŜ 25 m2
naleŜy go wprowadzić w postaci poligonu w klasie obiektów Obszary występowania zbiorowisk roślinnych (zbiorosl_aft)
Stanowiska zbiorowisk roślinnych
Geometria
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych
Poligon
zbiorosl_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
Precyzja
zsprsl
Short
Nie
zsprsl
3
pdzrsl
Text
Tak
Skala
Długość
Opis
Zespół roślinny
255
Podzespół roślinny (teŜ wariant
<var.> lub facja <facja z> a takŜe
zbiorowisko roślinne trudne do zaklasyfikowania do jednego z zdefiniowanych w domenie zsprsl zespołów roślinnych)
Uwaga: Uwagi jak w klasie obiektów Stanowiska zbiorowisk roślinnych (zbiorosl_pft)
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych
65 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim
Poligon
siedn2k_pft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
kod
Text
Nie
sdln2k
Precyzja
Skala
Długość
Opis
4
Kod siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim
Uwaga: JeŜeli siedlisko przyrodnicze zajmuje powierzchnię mniejszą lub równą 25 m2 do bazy danych naleŜy wprowadzić
jego punkt środkowy (centroidę), jeŜeli siedlisko przyrodnicze zajmuje powierzchnię większą niŜ 25 m2 naleŜy go wprowadzić
w postaci poligonu w klasie obiektów Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim (siedn2k_aft)
Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim
Geometria
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu
europejskim
Poligon
siedn2k_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
Domena /
Format
kod
Text
Nie
sdln2k
Precyzja
Skala
Długość
Opis
4
Kod siedliska przyrodnicze o znaczeniu europejskim
Uwaga: Uwagi jak w klasie obiektów Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim (siedn2k_pft)
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim
Regiony biogeograficzne
Geometria
Obszary regionów biogeograficznych
Poligon
regibiog_aft
Nazwa
pola
Typ
danych
Dozw.
PUSTE
nzw
Text
Nie
Domena /
Format
Precyzja
Skala
Długość
255
Opis
Nazwa regionu biogeograficznego
Uwaga: –
Obszary regionów biogeograficznych
66 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Klasy domen
Źródła opisu granic
Zakodowane wartości domeny
ptprezprz
Zakodowane wartości domeny
Opis Podtypy rezerwatów przyrody
(dominujące przedmioty ochrony)
zrdopsgrn
Opis Źródła opisu granic
Typ danych Short
Kod
Kod
Opis
mapa ewidencyjna gruntów i
budynków
leśna mapa numeryczna
ortofotomapa
mapa topograficzna 1:10.000 / TBD
mapa topograficzna 1:25.000
mapa topograficzna 1:50.000 /
VMapL2 / VMapL2+
1
2
3
4
5
6
Typ danych Text
Rodzaje rezerwatów przyrody
Opis
PFnss
PFnpt
PFnga
PFnpł
PFnry
PFnbk
PGgsp
PGgte
PGgsmg
Zakodowane wartości domeny
PKrkn
rdzrez
Opis Rodzaje rezerwatów przyrody
Typ danych Text
Kod
Opis
L
W
St
Sł
Fn
Fl
T
N
K
Leśny
Wodny
Stepowy
Słonoroślowy (halofilny)
Faunistyczny
Florystyczny
Torfowiskowy
Przyrody nieoŜywionej
Krajobrazowy
Podtypy rezerwatów przyrody (dominujące
przedmioty ochrony)
Zakodowane wartości domeny
Opis Podtypy rezerwatów przyrody
(dominujące przedmioty ochrony)
Typ danych Text
Opis
PFlrz
Florystyczny – roślin zarodnikowych
Florystyczny – roślin zielnych i
krzewinek
Florystyczny – krzewów i drzew
Florystyczny – roślin na granicy
zasięgu
Fitocenotyczny – zbiorowisk leśnych
Fitocenotyczny – zbiorowisk
nieleśnych
Grzybów – grzybów kapeluszowych
Grzybów – porostów
Biocenotyczny i fizjocenotyczny –
biocenoz naturalnych i półnaturalnych
Biocenotyczny i fizjocenotyczny –
biocenoz antropogenicznych
PFlgz
PFizl
PFizn
PGrgk
PGrpr
PBfbp
PBfba
PKukp
PKuza
Podtypy rezerwatów przyrody (główne typy
ekosystemów)
Zakodowane wartości domeny
ptprezeko
Opis Podtypy rezerwatów przyrody
(główne typy ekosystemów)
Typ danych Text
Kod
ELlgp
ELlmn
Kod
PFlkd
PNusd
PNufa
ELlni
ELlwŜ
ptprezprz
PFlrzk
PKrka
Faunistyczny – ssaków
Faunistyczny – ptaków
Faunistyczny – gadów
Faunistyczny – płazów
Faunistyczny – ryb
Faunistyczny – bezkręgowców
Geologiczny i glebowy – stanowisk
paleontologicznych
Geologiczny i glebowy – form
tektonicznych i erozyjnych
Geologiczny i glebowy – skał,
minerałów, osadów, gleb i wydm
Krajobrazów – krajobrazów
naturalnych
Krajobrazów – krajobrazów
antropogenicznych
Nasadzeń i upraw – starych drzew
Nasadzeń i upraw – fitoagrocenoz
Kulturowy – miejsc kultu i pamięci
narodowej
Kulturowy – zabytków
ELlmg
ELbni
ELbwŜ
ELbgp
ELbmn
ELbmg
EŁłh
EŁłm
EŁps
Opis
Leśny i borowy – lasów nizinnych
Leśny i borowy – lasów wyŜynnych
Leśny i borowy – lasów górskich i
podgórskich
Leśny i borowy – lasów mieszanych
nizinnych
Leśny i borowy – lasów mieszanych
górskich i podgórskich
Leśny i borowy – borów nizinnych
Leśny i borowy – borów wyŜynnych
Leśny i borowy – borów górskich i
podgórskich
Leśny i borowy – borów mieszanych
nizinnych
Leśny i borowy – borów mieszanych
górskich i podgórskich
Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy – łąk hydrofilnych
Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy – łąk mezofilnych
Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy – pastwisk
67 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Rodzaje pomników przyrody
ptprezeko
Zakodowane wartości domeny
Opis Podtypy rezerwatów przyrody
(główne typy ekosystemów)
Typ danych Text
Kod
EŁhw
EŁmk
EŁzk
EWwm
EWjo
EWjm
EWjd
EWrp
ETtn
ETtw
ETtp
ESłsl
ESłsn
EWdws
EWdwn
EPpn
EPpa
ESksm
ESkso
ESksi
EUpo
EUpi
EElw
EElł
EElt
EEln
EEnw
EEme
rdzpmn
Opis Rodzaje pomników przyrody
Typ danych Short
Opis
Kod
Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy – hal wysokogórskich
Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy – muraw kserotermicznych
Łąkowy, pastwiskowy, murawowy i
zaroślowy – zarośli kserotermicznych
Wodny – wód morskich
Wodny – jezior oligotroficznych
Wodny – jezior mezotroficznych i
eutroficznych oraz stawów
Wodny – jezior dystroficznych
Wodny – rzek i ich dolin, potoków i
źródeł
Torfowiskowy (bagienny) – torfowisk
niskich
Torfowiskowy (bagienny) – torfowisk
wysokich
Torfowiskowy (bagienny) – torfowisk
przejściowych
Słonoroślowy (halofilny) – słonorośli
śródlądowych
Słonoroślowy (halofilny) – słonorośli
nadmorskich
Wydmowy – wydm śródlądowych
Wydmowy – wydm nadmorskich
Podziemny – pochodzenia
naturalnego
Podziemny – pochodzenia
antropogenicznego
Skalny – skał magmowych
Skalny – skał osadowych
Skalny – innych skał
Uprawowy – pól i ogrodów
Uprawowy – parków i innych zieleni
RóŜnych ekosystemów – lasów i wód
RóŜnych ekosystemów – lasów i łąk
RóŜnych ekosystemów – lasów i
torfowisk
RóŜnych ekosystemów – lądowych
ekosystemów nieleśnych
RóŜnych ekosystemów –
ekosystemów wodnych i nieleśnych
RóŜnych ekosystemów – mozaiki
róŜnych ekosystemów
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opis
drzewo
głaz narzutowy
jar
jaskinia
krzew
skałka
wodospad
wywierzysko
źródło
inny
Kondycje pomników przyrody
Zakodowane wartości domeny
kndpmn
Opis Kondycje pomników przyrody
(dotyczy drzew i krzewów)
Typ danych Short
Kod
Opis
przedmiot ochrony martwy – w 100%
uschnięty
przedmiot ochrony o osłabionej
kondycji – więcej niŜ 50% gałęzi
uschniętych
przedmiot ochrony o osłabionej
kondycji – mniej niŜ 50% gałęzi
uschniętych
przedmiot ochrony zdrowy, bez
uschniętych gałęzi
1
2
3
4
Kategorie stref ochronnych
Zakodowane wartości domeny
katstroch
Opis Kategorie stref ochronnych
Typ danych Short
Kod
1
2
Opis
strefa ochrony całorocznej
strefa ochrony okresowej
68 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Przedziały liczebności
Gatunki grzybów
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
lcz
gatgrz
Opis Przedziały liczebności
Typ danych Short
Kod
Opis
1...990
dokładna wartość liczebności gatunku
1000...32 767 na stanowisku
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1-5
6-10
11-50
51-100
101-250
251-500
501-1000
1001-10.000
>10.000
Jednostki liczebności
Zakodowane wartości domeny
jdnlcz
Opis Jednostki liczebności
Typ danych Text
Kod
p
i
m
f
Opis
para/pary
osobnik/osobniki
samiec/samce
samica/samice
Funkcje siedliska
Zakodowane wartości domeny
fnksdl
Opis Funkcje siedliska
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
godowisko
miejsce odpoczynku
miejsce rozrodu*
pierzowisko
tokowisko
zimowisko
Ŝerowisko
*
wartości domeny nie naleŜy rozumieć jako miejsce
rozmnaŜania; przez miejsce rozrodu naleŜy rozumieć
równieŜ lęgowisko i tarlisko
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Opis
Abortiporus biennis
Abortiporus fractipes
Agaricus comtulus
Agaricus macrosporus
Agaricus placomyces
Agaricus purpurellus
Agaricus rusiophyllus
Agrocybe cylindracea
Agrocybe firma
Agrocybe paludosa
Albatrellus confluens
Albatrellus cristatus
Albatrellus ovinus
Albatrellus pes-caprae
Albatrellus subrubescens
Aleurodiscus amorphus
Aleurodiscus aurantius
Aleurodiscus cerussatus
Aleurodiscus disciformis
Aleurodiscus scutellatus
Amanita battarae
Amanita caesarea
Amanita franchetii
Amanita mairei
Amanita regalis
Amanita strobiliformis
Amanita virosa
Amphinema diadema
Amylocorticium cebennense
Amylocorticium subincarnatum
Amylocorticium subsulphureum
Amylocystis lapponica
Anomoporia bombycina
Antrodia albobrunnea
Antrodia crassa
Antrodia gossypina
Antrodia heteromorpha
Antrodia malicola
Antrodia pulvinascens
Antrodia ramentacea
Antrodia sinuosa
Antrodia sordida
Antrodia xantha
Antrodiella citrinella
Antrodiella foliaceo-dentata
Antrodiella hoehnelii
Antrodiella romellii
Antrodiella semisupina
Armillaria tabescens
Arrhenia acerosa
69 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Arrhenia lobata
Arrhenia retiruga
Arrhenia spathulata
Ascotremella faginea
Asterodon ferruginosus
Asterophora lycoperdoides
Asterophora parasitica
Asterostroma cervicolor
Astraeus hygrometricus
Athelidium aurantiacum
Auricularia mesenterica
Balsamia platyspora
Balsamia vulgaris
Bankera fuligineoalba
Bankera violascens
Barssia oregonensis
Battarea phalloides
Boidinia furfuracea
Bolbitius reticulatus
Boletopsis grisea
Boletopsis leucomelaena
Boletus aereus
Boletus appendiculatus
subsp. appendiculatus
Boletus appendiculatus
subsp. pallescens
Boletus appendiculatus subsp. regius
Boletus appendiculatus var.
junquilleus
Boletus calopus
Boletus fragrans
Boletus luridiformis var. junquilleus
Boletus parasiticus
Boletus pulverulentus
Boletus queletii
Boletus radicans
Boletus regius
Boletus rhodoxanthus
Boletus satanas
Boletus suspectus
Bondarzewia mesenterica
Boreostereum radiatum
Botryobasidium candicans
Botryobasidium laeve
Botryobasidium obtusisporum
Botryobasidium pruinatum
Botryobasidium vagum
Bovista colorata
Bovista graveolens
Bovista paludosa
Bovista tomentosa
Bovistella radicata
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Opis
Buglossoporus quercinus
Bulbillomyces farinosus
Byssocorticium atrovirens
Byssocorticium pulchrum
Calocera furcata
Calocera glossoides
Caloscypha fulgens
Calvatia candida
Calvatia cyathiformis
Calvatia turneri
Calyptella campanula
Calyptella capula
Calyptella flos-alba
Camarophyllus alpinus
Camarophyllus lacmus
Camarophyllus pratensis
Camarophyllus russocoriaceus
Camarops tubulina
Cantharellus aurora
Cantharellus friesii
Catathelasma imperiale
Ceraceomyces serpens
Ceratobasidium cornigerum
Ceriporia excelsa
Ceriporia purpurea
Ceriporia reticulata
Ceriporia viridans
Ceriporiopsis aneirina
Ceriporiopsis gilvescens
Ceriporiopsis mucida
Ceriporiopsis pannocincta
Ceriporiopsis resinascens
Ceriporiopsis subvermispora
Chamaemyces fracidus
Chamonixia caespitosa
Chlorencoelia versiformis
Chlorociboria aeruginosa
Choiromyces venosus
Chroogomphus helveticus
Chrysomphalina chrysophylla
Clavaria argillacea
Clavaria falcata
Clavaria fumosa
Clavaria purpurea
Clavaria zollingeri
Clavariadelphus fistulosus
Clavariadelphus junceus
Clavariadelphus ligula
Clavariadelphus pistillaris
Clavariadelphus truncatus
Clavicorona pyxidata
70 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Clavulicium macounii
Climacocystis borealis
Climacodon septentrionalis
Clitocybe agrestis
Clitocybe hydrogramma
Clitocybe paropsis
Clitocybe pruinosa
Clitocybe pseudoobbata
Clitocybula lacerata
Colacogloea peniophorae
Collybia racemosa
Coltricia cinnamomea
Coniophora olivacea
Conocybe ambigua
Conohypha albocremea
Coprinus bisporus
Coprinus congregatus
Coprinus flocculosus
Coprinus hiascens
Coprinus narcoticus
Coprinus niveus
Coprinus patouillardii
Coprinus picaceus
Coprinus sterquilinus
Cordyceps capitata
Cordyceps longisegmentis
Cordyceps militaris
Cordyceps ophioglossoides
Coriolopsis gallica
Corticium polygonioides
Cortinarius acutus
Cortinarius anthracinus
Cortinarius armeniacus
Cortinarius aurantioturbinatus
Cortinarius aureofulvus
Cortinarius balaustinus
Cortinarius balteatocumatilis
Cortinarius batailleii
Cortinarius bicolor
Cortinarius biformis
Cortinarius bivelus
Cortinarius bulbosus
Cortinarius callisteus
Cortinarius claricolor
Cortinarius croceus
Cortinarius cyanites
Cortinarius decoloratus
Cortinarius dilutus
Cortinarius eburneus
Cortinarius fulmineus
Cortinarius fulvescens
Kod
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
Opis
Cortinarius iliopodius
Cortinarius incisus
Cortinarius ionophyllus
Cortinarius lucorum
Cortinarius malachius
Cortinarius melanotus
Cortinarius melleopallens
Cortinarius multiformis
Cortinarius opimus
Cortinarius orellanus
Cortinarius porphyropus
Cortinarius privignoides
Cortinarius rigens
Cortinarius rubricosus
Cortinarius rufoolivaceus
Cortinarius saniosus
Cortinarius saturninus
Cortinarius spadiceus
Cortinarius stemmatus
Cortinarius subsertipes
Cortinarius triformis
Cortinarius triumphans
Cortinarius umbrinolens
Cortinarius uraceus
Cortinarius violaceus
Cotylidia pannosa
Cotylidia undulata
Craterocolla cerasi
Creolophus cirratus
Crepidotus applanatus
Crepidotus luteolus
Cristinia helvetica
Crustoderma dryinum
Crustomyces subabruptus
Cudonia circinans
Cyathus stercoreus
Cyphella digitalis
Cyphellostereum laeve
Cystodermella cinnabarinum
Cystodermella granulosum
Cystostereum murraii
Cytidia salicina
Dacryobolus karstenii
Dacryobolus sudans
Dacryomyces capitatus
Dacryomyces chrysospermus
Dacryomyces estonicus
Dacryomyces microsporus
Dacryomyces ovisporus
Dacryomyces suecicus
Dacryomyces tortus
71 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Dacryomyces variisporus
Dacryonaema rufum
Daedaleopsis tricolor
Datronia stereoides
Dendrothele acerina
Dendrothele alliacea
Dendrothele commixta
Dendrothele dryina
Dentipellis fragilis
Dentipratulum bialowiesense
Dichomitus albidofuscus
Dichomitus campestris
Dichomitus squalens
Diplomitoporus crustulinus
Diplomitoporus flavescens
Diplomitoporus lindbladii
Discina gigas
Disciotis venosa
Disciseda bovista
Disciseda candida
Ditiola radicata
Eichleriella alliciens
Eichleriella deglubens
Eichleriella leucophaea
Elaphomyces anthracinus
Elaphomyces cyanosporus
Elaphomyces leveillei
Elaphomyces maculatus
Elaphomyces papillatus
Entoloma asprellum
Entoloma atromarginatum
Entoloma bloxami
Entoloma byssisedum
Entoloma chalybaeum
Entoloma clandestinum
Entoloma cuspidiferum
Entoloma cyanulum
Entoloma elodes
Entoloma euchroum
Entoloma eulividum
Entoloma excentricum
Entoloma griseocyaneum
Entoloma juncinum
Entoloma lampropus
Entoloma minutum
Entoloma mougeotii
Entoloma papillatum
Entoloma placidzim
Entoloma platyphylloides
Entoloma pleopodium
Entoloma prunuloides
Kod
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
Opis
Entoloma pseudoturbidum
Entoloma rhodocylix
Entoloma rhombisporum
Entoloma rusticoides
Entoloma serrulatum
Entoloma speculum
Entoloma strigosissimum
Entoloma turbidum
Eocronartium muscicola
Epithele typhae
Erythricium laetum
Exidia badioumbrina
Exidia cartilaginea
Exidia nucleata
Exidia recisa
Exidia repanda
Exidia thuretiana
Exidia truncata
Exidia umbrinella
Exidia villosa
Exidiopsis calcea
Faerberia carbonaria
Fayodia maura
Femsjonia peziziformis
Fistulina hepatica
Flammulaster carpophilus
Fomitopsis officinalis
Fomitopsis rosea
Galerina ampullaceocystis
Galerina badipes
Galerina jaapii
Galerina nana
Galerina paludosa
Galerina sphagnorum
Galerina stylifera
Galerina triscopa
Ganoderma carnosum
Ganoderma lucidum
Ganoderma pfeifferii
Ganoderma resinaceum
Gastrosporium simplex
Gautieria morchelliformis
Geastrum berkeleyi
Geastrum campestre
Geastrum corollinum
Geastrum coronatum
Geastrum elegans
Geastrum fimbriatum
Geastrum floriforme
Geastrum fornicatum
Geastrum hungaricum
72 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Geastrum minimum
Geastrum pectinatum
Geastrum quadrifidum
Geastrum rufescens
Geastrum saccatum
Geastrum schmidelii
Geastrum striatum
Geastrum triplex
Genea fragrans
Genea lespiaultii
Genea verrucosa
Geoglossum atropurpureum
Geoglossum fallax
Geoglossum glabrum
Geoglossum glutinosum
Geopora arenicola
Gerronema albidum
Gerronema chrysophyllum
Gerronema postii
Gerronema strombodes
Gloeocystidiellum convolvens
Gloeocystidiellum karstenii
Gloeocystidiellum leucoxanthum
Gloeocystidiellum luridum
Gloeocystidiellum ochraceum
Gloeophyllum trabeum
Gloeoporus dichrous
Gloeoporus taxicola
Gloiodon strigosus
Gomphidius glutinosus
Gomphidius maculatus
Gomphidius roseus
Gomphus clavatus
Grifola frondosa
Guepiniopsis buccina
Guepiniopsis chrysocoma
Gymnopilus flavus
Gymnopilus picreus
Gymnopilus stabilis
Gymnopus ocior
Gymnopus putillus
Gyrodon lividus
Gyromitra ancilis
Gyromitra infula
Gyromitra sphaerospora
Gyroporus castaneus
Gyroporus cyanescens
Hapalopilus croceus
Hapalopilus salmonicolor
Hebeloma pumilum
Hebeloma pusillum
Kod
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
Opis
Hebeloma radicosum
Helicogloea farinacea
Helicogloea graminicola
Helvella ephippium
Helvella lacunosa
Helvella queletii
Hemimycena crispata
Hemimycena cyphelloides
Hemimycena delectabilis
Hericium coralloides
Hericium erinaceus
Hericium flagellum
Hohenbuehelia fluxilis
Hohenbuehelia longipes
Hohenbuehelia petaloides
Hohenbuehelia reniformis
Hydnabolites cerebriformis
Hydnangium carneum
Hydnangium neuhoffzi
Hydnellum aurantiacum
Hydnellum auratile
Hydnellum caeruleum
Hydnellum compactum
Hydnellum concrescens
Hydnellum ferrugineum
Hydnellum geogenium
Hydnellum peckii
Hydnellum scrobiculatum
Hydnellum suaveolens
Hydnotrya michaielis
Hydnotrya suevica
Hydropus atramentosus
Hydropus marginellus
Hydropus subalpinus
Hygrocybe aurantiosplendens
Hygrocybe calyptriformis
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe coccinea
Hygrocybe coccineocrenata
Hygrocybe ingrata
Hygrocybe insipida
Hygrocybe intermedia
Hygrocybe laeta
Hygrocybe lepida
Hygrocybe nitrata
Hygrocybe ovina
Hygrocybe parvula
Hygrocybe perlexa
Hygrocybe persistens
Hygrocybe psittacina
73 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Hygrocybe punicea
Hygrocybe quieta
Hygrocybe reai
Hygrocybe reidii
Hygrocybe spadicea
Hygrocybe subglobispora
Hygrocybe unguinosa
Hygrocybe vitellina
Hygrophoropsis pallida
Hygrophorus discoideus
Hygrophorus gliocyclus
Hygrophorus hyacinthinus
Hygrophorus hypothejus
Hygrophorus poetarum
Hygrophorus pudorinus
Hygrophorus russula
Hymenochaete cinnamomea
Hymenochaete corrugata
Hymenochaete cruenta
Hymenochaete fuliginosa
Hymenochaete tabacina
Hymenogaster olivaceus
Hyphoderma obtusiforme
Hyphodermella corrugata
Hyphodontia latitans
Hypochnella violacea
Hypochnicium cymosum
Hypochnicium polonense
Hypsizygus ulmarius
Hysterangium hessei
Hysterangium separabile
Inocybe abjecta
Inocybe acuta
Inocybe adaequata
Inocybe calamistrata
Inocybe calospora
Inocybe glabripes
Inocybe godeyi
Inocybe grammata
Inocybe griseolilacina
Inocybe hystrix
Inocybe jacobi
Inocybe paludinella
Inocybe phaeodisca
Inocybe putilla
Inocybe squamata
Inocybe xanthomelas
Inonotus cuticularis
Inonotus dryadeus
Inonotus dryophilus
Inonotus hastifer
Kod
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
Opis
Inonotus leporinus
Inonotus obliquus
Inonotus rheades
Inonotus tomentosus
Inonotus triqueter
Inonotzrs hispidus
Irpex collabens
Irpex lacer
Irpex lacteus
Irpex luteoalbus
Irpex nitidus
Irpicodon pendulus
Ischnoderma benzoinum
Ischnoderma resinosum
Kavinia alboviridis
Kavinia himantia
Laccaria maritima
Lactarius acerrimus
Lactarius acris
Lactarius albocarneus
Lactarius aspideus
Lactarius chrysorrheus
Lactarius controversus
Lactarius hysginus
Lactarius insulsus
Lactarius lacunarum
Lactarius lilacinus
Lactarius picinus
Lactarius repraesentaneus
Lactarius resimus
Lactarius sanguifluus
Lactarius sphagneti
Lactarius spinosulus
Lactarius trivialis
Lactarius violascens
Lactarius zonarioides
Langermannia gigantea
Leccinum niveum
Leccinum roseofractum
Leccinum rotundifoliae
Leccinum tesselatum
Leccinum vulpinum
Lentaria albovinacea
Lentaria byssiseda
Lentinellus flabelliformis
Lentinellus omphalodes
Lentinellus ursinus
Lentinellus vulpinus
Lentinus cyathiformis
Lentinus strigosus
Lentinus tigrinus
74 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Lentinus torulosus
Lepiota alba
Lepiota brunneoincarnata
Lepiota echinacea
Lepiota erminea
Lepiota grangei
Lepiota griseovirens
Lepiota langei
Lepiota lilacea
Lepiota parvannulata
Lepiota pseudofelina
Lepiota setulosa
Lepiota tomentella
Lepista carpatica
Leptoporus mollis
Leucopaxillus paradoxus
Leucopaxillus salmonifolius
Leucortinarius bulbiger
Limacella glioderma
Limacella guttata
Litschauerella clematitis
Lobulicium occultum
Lycoperdon caudatum
Lycoperdon decipiens
Lycoperdon echinatum
Lycoperdon ericaeum
Lycoperdon mammiforme
Lycoperdon marginatum
Lycoperdon norvegicum
Lyophyllum deliberatum
Lyophyllum mephiticum
Lyophyllum murinum
Lyophyllum palustre
Lyophyllum putidum
Lyophyllum rancidum
Lyophyllum striipileum
Lyophyllum transforme
Marasmiellus foetidus
Marasmius limosus
Marasmius setosus
Melanogaster variegatus
Melanoleuca strictipes
Melanophyllum eyrei
Melanophyllum haematospermum
Melanotus phillipsii
Meripilus giganteus
Microglossum olivaceum
Microglossum viride
Microstoma protracta
Mitrula paludosa
Montagnea radiosa
Kod
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
Opis
Morchella conica
Morchella elata
Morchella esculenta
Morchella gigas
Morchella semilibera
Mucronella calva
Mutinus caninus
Mycea cyanipes
Mycena adonis
Mycena adscendens
Mycena atroalba
Mycena aurantiomarginata
Mycena belliae
Mycena capillaripes
Mycena chlorantha
Mycena clavularis
Mycena concolor
Mycena crocata
Mycena excisa
Mycena flavescens
Mycena latifolia
Mycena leptophylla
Mycena longiseta
Mycena megaspora
Mycena minutula
Mycena olivaceomarginata
Mycena pelianthina
Mycena pseudocorticola
Mycena pterigena
Mycena purpureofusca
Mycena renati
Mycena strobilicola
Mycena supina
Mycena urania
Mycena xantholeuca
Mycenastrum corium
Mycenella lasiosperma
Mycoacia aurea
Mycoacia fuscoatra
Mycoacia uda
Mycocalia denudata
Mycorrhaphium pusillum
Myriostoma coliforme
Naohidea sebacea
Nidularia deformis
Oligoporus balsameus
Oligoporus floriformis
Oligoporus guttulatus
Oligoporus lowei
Oligoporus obductus
Oligoporus placentus
75 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Oligoporus ptychogaster
Oligoporus sericeomollis
Oligoporus undosus
Omphaliaster asterosporus
Omphalina epichysium
Omphalina hepatica
Omphalina oniscus
Omphalina philonotis
Omphalina sphagnicola
Omphalina umbellifera
Onygena corvina
Onygena equina
Ossicaulis lignatilis
Oxyporus corticola
Oxyporus obducens
Pachyploeus citrinus
Pachyploeus melanoxanthus
Panaeolus fimiputris
Panaeolus papilionaceus
Panellus ringens
Panellus violaceofulvus
Parmastomyces transmutans
Paxillus filamentosus
Peniophora lilacea
Peniophora piceae
Peniophora pithya
Perenniporia medulla-panis
Perenniporia subacida
Peziza ammophila
Peziza saniosa
Phaeocollybia christinae
Phaeolepiota aurea
Phaeomarasmius erinaceus
Phaeomarasmius rimundicola
Phallogaster saccatus
Phallus duplicatus
Phallus hadriani
Phanerochaete deflectens
Phanerochaete jose-ferreirae
Phellinus chrysoloma
Phellinus ferreus
Phellinus ferrugineofuscus
Phellinus laevigatus
Phellinus lundellii
Phellinus nigricans
Phellinus nigrolimitatus
Phellinus pini
Phellinus populicola
Phellinus torulosus
Phellinus tremulae
Phellinus viticola
Kod
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Opis
Phellodon confluens
Phellodon connatus
Phellodon niger
Phellodon tomentosus
Phlebia albida
Phlebia bresadolae
Phlebia centrifuga
Phlebia chrysocreas
Phlebia deflectens
Phlebia lilascens
Phlebia livida
Phlebia rufa
Phlebia serialis
Phlebia subochracea
Phlebia subserialis
Phlebiella ardosiaca
Phlebiopsis ravenelii
Phleogena faginea
Pholiota adiposa
Pholiota albocrenulata
Pholiota conissans
Pholiota henningsii
Pholiota heteroclita
Pholiota myosotis
Pholiota squarrosoides
Pholiota tuberculosa
Phylloporus pelletieri
Phylloporus rhodoxanthus
Phyllotopsis nidulans
Phyllotus porrigens
Physisporinus vitreus
Pisolithus arhizos
Platygloea effusa
Platygloea fimetaria
Plectania melastoma
Pleurotus calyptratus
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus pulmonarius
Plicatura crispa
Pluteus aurantiorugosus
Pluteus chrysophaeus
Pluteus ephebeus
Pluteus godeyi
Pluteus granulatus
Pluteus granulatus
Pluteus hispidulus
Pluteus petasatus
Pluteus plautus
Pluteus pseudorobertii
Pluteus pusillulus
Podofomes trogii
76 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Podosordaria tulasnei
Polyporus alveolaris
Polyporus melanopus
Polyporus rhizophilus
Polyporus tuberaster
Polyporus umbellatus
Poronia punctata
Porostereum crassum
Porostereum spadiceum
Porotheleum fimbriatum
Porphyrellus porphyrosporus
Porpoloma pes-caprae
Protohydnum fasciculare
Protohydnum piceicolum
Protomerulius caryae
Psathyrella ammophila
Psathyrella atrolaminata
Psathyrella bifrons
Psathyrella canoceps
Psathyrella caput-medusae
Psathyrella corrugis
Psathyrella frustulenta
Psathyrella longicauda
Psathyrella microrrhiza
Psathyrella noli-tangere
Psathyrella populina
Pseudomerulius aureus
Pseudoomphalina kalchbrenneri
Psilocybe albonitens
Psilocybe coprophila
Psilocybe elongata
Psilocybe ericaea
Psilocybe ericaeoides
Psilocybe hornemannii
Psilocybe laeticolor
Psilocybe luteonitens
Psilocybe melasperma
Psilocybe merdaria
Psilocybe montana
Psilocybe paupera
Psilocybe polytrichi
Psilocybe pseudocyanea
Psilocybe rhombispora
Psilocybe squamosa
Psilocybe subericaea
Psilocybe subviscida
Psilocybe tenax
Psilocybe turficola
Psilocybe uda
Pterula multifida
Pulveroboletus gentilis
Kod
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
Opis
Pulveroboletus hemichrysus
Pulveroboletus lignicola
Punctularia strigosozonata
Pycnoporellus alboluteus
Pycnoporellus fulgens
Pycnoporus cinnabarinus
Ramaria aurea
Ramaria botrytis
Ramaria flava
Ramaria formosa
Ramaria gracilis
Ramaria obtusissima
Ramaricium alboochraceum
Ramariopsis corniculata
Ramariopsis kunzei
Ramariopsis laeticolor
Resinicium pinicola
Resupinatus vetlinianus
Rhodocollybia fodiens
Rhodocollybia prolixa
Rhodocybe caelata
Rhodocybe fallax
Rhodocybe nitellina
Rhodocybe obscura
Rhodocybe popinalis
Rhodotus palmatus
Rigidoporus crocatus
Russula alnetorum
Russula alutacea
Russula amoena
Russula amoenicolor
Russula amoenolens
Russula chloroides
Russula coerulea
Russula curtipes
Russula emeticolor
Russula gracillima
Russula livescens
Russula lundellii
Russula pelargonia
Russula pungens
Russula rhodopoda
Sarcodon glaucopus
Sarcodon imbricatus
Sarcodon leucopus
Sarcodon scabrosus
Sarcodontia crocea
Sarcoscypha austriaca
Sarcoscypha coccinea
Sarcoscypha jurana
Sarcosoma globosum
77 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatgrz
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Opis
Sarcosphaera coronaria
Scleroderma cepa
Scleroderma fuscum
Scotomyces subviolaceus
Scytinostroma galactinum
Scytinostroma odoratum
Sebacina dimitica
Sebacina laccata
Septobasidium carestianum
Septobasidium fuscoviolaceum
Serpula himantioides
Sistotrema alboluteum
Sistotrema confluens
Skeletocutis alutacea
Skeletocutis lenis
Skeletocutis stellae
Skeletocutis subincarnata
Skletocutis odora
Sparassis brevipes
Sparassis crispa
Spathularia flavida
Spongipellis delectans
Spongipellis spumeus
Steccherinum fimbriatum
Stereum ostrea
Strobilomyces strobilaceus
Stypella grilletii
Stypella subgelatinosa
Stypella subhyalina
Stypella vermiformis
Subulicium lautum
Suillosporium cystidiatum
Suillus cavipes
Suillus flavidus
Suillus placidus
Suillus plorans
Suillus sibiricus
Suillus tridentinus
Terana caerulea
Thanatephorus fusisporus
Thanatephorus ochraceus
Thanatephorus sterigmaticus
Thanatephorus terrigenus
Thelephora anthocephala
Thelephora caryophyllea
Thelephora penicillata
Trametes atrovirens
Trametes cervina
Trametes pubescens
Tremella foliacea
Tremella globospora
Kod
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
Opis
Tremella indecorata
Tremella moriformis
Tremella mycetophiloides
Tremella simplex
Tremella virescens
Tremiscus helvelloides
Trichaptum biforme
Trichaster melanocephalus
Trichoglossum hirsutum
Tricholoma acerbum
Tricholoma atrosquamosum
var. squarrulosum
Tricholoma aurantium
Tricholoma colossus
Tricholoma columbetta
Tricholoma equestre
Tricholoma focale
Tricholoma fucatum
Tricholoma luridum
Tricholoma orirubens
Tricholoma pessundatum
Tricholoma populinum
Tricholoma sejunctum
Tricholomopsis decora
Tubaria confragosa
Tuber aestivum
Tuber albidum
Tuber dryophilum
Tuber mactslatum
Tuber mesentericum
Tuber nitidum
Tuber rapeodorum
Tubulicrinis borealis
Tulasnella hyalina
Tulostoma brumale
Tulostoma fimbriatum
Tulostoma kotlabae
Tulostoma melanocyclum
Tulostoma sguamosum
Tylospora fibrillosa
Typhula ishikariensis
Typhula quisquiliaris
Tyromyces fissilis
Urnula craterium
Veluticeps abietina
Veluticeps ambigua
Verpa bohemica
Verpa conica
Vibrissea truncorum
Volvariella bombycina
Volvariella hypopithys
78 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatgrz
gatprs
Opis Gatunki grzybów
Typ danych Short
Kod
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
Opis
Volvariella media
Volvariella murinella
Volvariella pusilla
Volvariella taylori
Volvariella volvacea
Vuilleminia macrospora
Wynnella silvicola
Xerocomus armeniacus
Xerula melanotricha
Xerula pudens
Gatunki porostów
Zakodowane wartości domeny
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Acarospora cervina
Acarospora erythrocarpa
Acarospora gallica
Acarospora glaucocarpa
Acarospora impressula
Acarospora insolata
Acarospora intermedia
Acarospora macrospora
Acarospora oligospora
Acarospora peliscypha
Acarospora sinopica
Acarospora smaragdula var. murina
Acarospora smaragdula var.
smaragdula
Acarospora umbilicata
Acarospora versicolor
Acrocordia cavata
Acrocordia conoidea
Acrocordia gemmata
Acrocordia salweyi
Acrocordia subglobosa
Adelolecia pilati
Agonimia gelatinosa
Alectoria nigricans
Alectoria ochroleuca
Alectoria sarmentosa
Allantoparmelia alpicola
Allocetraria madreporiformis
Anaptychia bryorum
Anaptychia ciliaris
Anaptychia crinalis
Anema decipiens
Kod
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Opis
Anisomeridium biforme
Anzina carneonivea
Arctoparmelia centrifuga
Arctoparmelia incurva
Arthonia arthonioides
Arthonia byssacea
Arthonia caesia
Arthonia cinereopruinosa
Arthonia didyma
Arthonia dispersa
Arthonia elegans
Arthonia endlicheri
Arthonia exilis
Arthonia fuliginosa
Arthonia lapidicola
Arthonia leucopellaea
Arthonia mediella
Arthonia patellulata
Arthonia pruinata
Arthonia punctiformis
Arthonia tumidula
Arthonia vinosa
Arthopyrenia inconspicua
Arthopyrenia persoonii
Arthothelium ruanum
Arthothelium spectabile
Arthrorhaphis alpina
Arthrorhaphis citrinella
Arthrorhaphis grisea
Arthrosporum populorum
Aspicilia aquatica
Aspicilia faginea
Aspicilia farinosa
Aspicilia gibbosa
Aspicilia grisea
Aspicilia intermutans
Aspicilia laevata
Aspicilia microlepis
Aspicilia obscurata
Aspicilia pelobotryoides
Aspicilia recedens
Bacidia albicans
Bacidia arceutina
Bacidia auerswaldii
Bacidia baggei
Bacidia beckhausii
Bacidia biatorina
Bacidia circumspecta
Bacidia coniangioides
Bacidia fraxinea
Bacidia friesiana
79 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Bacidia herbarum
Bacidia igniarii
Bacidia incompta
Bacidia laurocerasi
Bacidia polychroa
Bacidia rosella
Bacidia rubella
Bacidia silesiaca
Bacidia subincompta
Bacidia trachona
Bacidia vermifera
Bacidia viridula
Bacidina arnoldiana
Bacidina assulata
Bacidina egenula
Bactrospora dryina
Baeomyces carneus
Baeomyces placophyllus
Baeomyces speciosus
Bellemera cinereorufescens
Belonia herculana
Belonia incarnata
Belonia russula
Biatora albohyalina
Biatora efflorescens
Biatora fallax
Biatora helvola
Biatora ocelliformis
Biatora vernalis
Biatorella conspurcans
Biatoridium monasteriense
Brodoa intestiniformis
Bryophagus gloeocapsa
Bryoria bicolor
Bryoria capillaris
Bryoria carpatica
Bryoria catharinae
Bryoria chalybeiformis
Bryoria crispa
Bryoria flexuosa
Bryoria furcellata
Bryoria fuscescens
Bryoria haynaldii
Bryoria implexa
Bryoria intricans
Bryoria jubata
Bryoria küemmerleana
Bryoria lanestris
Bryoria mirabilis
Bryoria motykana
Bryoria nadvornikiana
Kod
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
Opis
Bryoria prolixa
Bryoria simplicior
Bryoria smithii
Bryoria sophiae
Bryoria subcana
Bryoria tatarkiewiczii
Bryoria tatrica
Bryoria vrangiana
Buellia alboatra
Buellia chloroleuca
Buellia disciformis
Buellia erubescens
Buellia geophila
Buellia leptocline
Buellia lutosa
Buellia ocellata
Buellia pharcidia
Buellia schaereri
Buellia stellulata
Buellia subdispersa
Buellia venusta
Bunodophoron melanocarpum
Calicium abietinum
Calicium adspersum
Calicium corynellum
Calicium glaucellum
Calicium lenticulare
Calicium quercinum
Calicium salicinum
Calicium trabinellum
Calicium viride
Caloplaca cerina var. cerina
Caloplaca cerina var. muscorum
Caloplaca cerinella
Caloplaca chlorina
Caloplaca cirrochroa
Caloplaca conversa
Caloplaca crenularia
Caloplaca ferruginea
Caloplaca flavorubescens
Caloplaca herbidella
Caloplaca luteoalba
Caloplaca marina
Caloplaca nivalis
Caloplaca obscurella
Caloplaca ochracea
Caloplaca rubelliana
Caloplaca saxifragarum
Caloplaca schoeferi
Caloplaca sinapisperma
Caloplaca tiroliensis
80 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Caloplaca variabilis
Caloplaca vitellinula
Catapyrenium cinereum
Catapyrenium daedaleum
Catillaria atomarioides
Catillaria chalybeia
Catillaria erysiboides
Catillaria lenticularis
Catillaria tristis
Catinaria atropurpurea
Catinaria dispersa
Catinaria neuschildii
Catolechia wahlenbergii
Cetraria aculeata
Cetraria chlorophylla
Cetraria ericetorum
Cetraria islandica
Cetraria muricata
Cetraria sepincola
Cetrariella delisei
Cetrelia cetrarioides
Cetrelia olivetorum
Chaenotheca brachypoda
Chaenotheca brunneola
Chaenotheca chlorella
Chaenotheca cinerea
Chaenotheca furfuracea
Chaenotheca gracilenta
Chaenotheca hispidula
Chaenotheca laevigata
Chaenotheca phaeocephala
Chaenotheca stemonea
Chaenotheca trichialis
Chaenotheca xyloxena
Chromatochlamys muscorum
Chrysothrix candelaris
Cladonia acuminata
Cladonia amaurocraea
Cladonia arbuscula
Cladonia bellidiflora
Cladonia botrytes
Cladonia brevis
Cladonia caespiticia
Cladonia carneola
Cladonia ciliata
Cladonia cyanipes
Cladonia decorticata
Cladonia incrassata
Cladonia macroceras
Cladonia macrophylla
Cladonia macrophyllodes
Kod
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
Opis
Cladonia norvegica
Cladonia parasitica
Cladonia peziziformis
Cladonia polycarpoides
Cladonia portentosa
Cladonia rangiferina
Cladonia stellaris
Cladonia strepsilis
Cladonia stygia
Cladonia subcervicornis
Cladonia sulphurina
Cladonia turgida
Clauzadea immersa
Clauzadeana macula
Cliostomum corrugatum
Cliostomum griffithii
Collema auriforme
Collema bachmanianum
Collema callopismum
Collema coccophorum
Collema conglomeratum
Collema cristatum
Collema dichotomum
Collema flaccidum
Collema fragrans
Collema glebulentum
Collema nigrescens
Collema occultatum
Collema polycarpon
Collema undulatum
Collemopsidium halotydes
Cornicularia normoerica
Cresponea premnea
Cresporhaphis muelleri
Cybebe gracilenta
Cyphelium inquinans
Cyphelium karelicum
Cyphelium notarisii
Cyphelium tigillare
Cystocoleus ebeneus
Dermatocarpon arnoldianum
Dermatocarpon luridum
Dermatocarpon miniatum
Dibaeis baeomyces
Dimelaena oreina
Dimerella lutea
Diploicia canescens
Diploschistes euganeus
Diploschistes gypsaceus
Dirina massiliensis
Eiglera flavida
81 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Elixia flexella
Endocarpon adscendens
Endocarpon pusillum
Enterographa hutchinsiae
Enterographa zonata
Eopyrenula leucoplaca
Ephebe lanata
Epilichen scabrosus
Evernia divaricata
Evernia mesomorpha
Evernia prunastri
Fellhanera bouteillei
Fellhanera gyrophorica
Fellhaneropsis vezdae
Flavocetraria cucullata
Flavocetraria nivalis
Flavoparmelia caperata
Flavopunctelia flaventior
Fritzea lamprophora
Fulgensia bracteata
Fulgensia fulgens
Fulgensia schistidii
Fuscidea austera
Fuscidea cyathoides
Fuscidea kochiana
Fuscidea lightfootii
Fuscidea lygaea
Fuscidea recensa
Fuscopannaria leucophaea
Fuscopannaria praetermissa
Graphis scripta
Gyalecta flotowii
Gyalecta foveolaris
Gyalecta geoica
Gyalecta jenensis
Gyalecta truncigena
Gyalecta ulmi
Gyalidea fritzei
Gyalidea lecideopsis
Gyalideopsis athalloides
Haematomma ochroleucum
Hafelia disciformis
Harpidium rutilans
Helocarpon crassipes
Heppia lutosa
Heterodermia speciosa
Hymenelia ceracea
Hymenelia epulotica
Hyperphyscia adglutinata
Hypocenomyce friesii
Hypogymnia austerodes
Kod
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
Opis
Hypogymnia bitteri
Hypogymnia farinacea
Hypogymnia tubulosa
Hypogymnia vittata
Hypotrachyna revoluta
Hypotrachyna sinuosa
Icmadophila ericetorum
Imshaugia aleurites
Involucropyrenium waltheri
Ionaspis ceracea
Ionaspis chrysophana
Ionaspis lacustris
Ionaspis odora
Julella fallaciosa
Julella lactea
Koerberiella wimmeriana
Lasallia pustulata
Lecanactis abietina
Lecanactis abscondita
Lecanactis amylacea
Lecanactis dilleniana
Lecania cyrtellina
Lecania dubitans
Lecania fuscella
Lecania hyalina
Lecania inundata
Lecania koerberiana
Lecania nylanderiana
Lecania rabenhorstii
Lecania turicensis
Lecanographa abscondita
Lecanographa amylacea
Lecanora achariana
Lecanora albella
Lecanora argopholis
Lecanora cadubriae
Lecanora cateilea
Lecanora conferta
Lecanora epibryon
Lecanora frustulosa
Lecanora gypsodes
Lecanora hypopta
Lecanora intumescens
Lecanora leptacina
Lecanora orosthea
Lecanora persimilis
Lecanora sambuci
Lecanora sarcopidoides
Lecanora soralifera
Lecanora subaurea
Lecanora subcarnea
82 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Lecanora subcarpinea
Lecanora subrugosa
Lecanora sulphurea
Lecanora tephraea
Lecanora torquata
Lecanora umbrosa
Lecanora variolascens
Lecanora viridiatra
Lecidea albohyalina
Lecidea atomaria
Lecidea botryosa
Lecidea erythrophaea
Lecidea exigua
Lecidea exilis
Lecidea gibberosa
Lecidea huxariensis
Lecidea hypopta
Lecidea limosa
Lecidea lurida
Lecidea nodulosa
Lecidea ochrocarpa
Lecidea planorbis
Lecidea pycnocarpa
Lecidea sarcogynoides
Lecidea sphaerella
Lecidea tessellata
Lecidea torquata
Lecidea turgidula
Lecidea variegatula
Lecidella anomaloides
Lecidella asema
Lecidella bullata
Lecidella laureri
Lecidella scabra
Lecidoma demissum
Lemmopsis arnoldiana
Lemmopsis pelodes
Lempholemma botryosum
Lempholemma chalazanum
Lempholemma polyanthes
Leprocaulon microscopicum
Leptogium corniculatum
Leptogium cyanescens
Leptogium diffractum
Leptogium gelatinosum
Leptogium lichenoides
Leptogium plicatile
Leptogium saturninum
Leptogium schraderi
Leptogium subtile
Leptogium tenuissimum
Kod
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
Opis
Leptogium teretiusculum
Letharia vulpina
Lichenomphalia hudsoniana
Lichenomphalia umbellifera
Lithographa tesserata
Lobaria linita
Lobaria pulmonaria
Lobaria virens
Lobarina scrobiculata
Lobothallia melanaspis
Lopadium disciforme
Lopadium pezizoideum
Loxospora cismonica
Loxospora elatina
Maronea constans
Megalaria grossa
Megalaria laureri
Megalaria pulverea
Megaspora verrucosa
Melanelia commixta
Melanelia disjuncta
Melanelia elegantula
Melanelia exasperata
Melanelia fuliginosa
Melanelia glabra
Melanelia hepatizon
Melanelia laciniatula
Melanelia olivacea
Melanelia panniformis
Melanelia sorediata
Melanelia stygia
Melanelia subargentifera
Melanelia subaurifera
Melanohalea exasperatula
Melaspilea granitophila
Menegazzia terebrata
Micarea assimilata
Micarea cinerea
Micarea elachista
Micarea erratica
Micarea hedlundii
Micarea melaena
Micarea melaenida
Micarea myriocarpa
Micarea synotheoides
Micarea ternaria
Micarea turfosa
Miriquidica complanata
Miriquidica garovaglii
Miriquidica leucophaea
Moelleropsis humida
83 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Moelleropsis nebulosa
Mycobilimbia berengeriana
Mycobilimbia carneoalbida
Mycobilimbia hypnorum
Mycoblastus affinis
Mycoblastus alpinus
Mycoblastus sanguinarius
Myxobilimbia lobulata
Myxobilimbia lurida
Myxobilimbia microcarpa
Neofuscelia delisei
Neofuscelia pulla
Neofuscelia verruculifera
Nephroma arcticum
Nephroma bellum
Nephroma expallidum
Nephroma laevigatum
Nephroma parile
Nephroma resupinatum
Normandina pulchella
Ochrolechia alboflavescens
Ochrolechia androgyna
Ochrolechia arborea
Ochrolechia frigida
Ochrolechia pallescens
Ochrolechia parella
Ochrolechia subviridis
Ochrolechia tartarea
Ochrolechia upsaliensis
Omphalina hudsoniana
Omphalina umbellifera
Opegrapha atra
Opegrapha calcarea
Opegrapha dolomitica
Opegrapha gyrocarpa
Opegrapha niveoatra
Opegrapha ochrocheila
Opegrapha rufescens
Opegrapha varia
Opegrapha vermicellifera
Opegrapha viridis
Opegrapha vulgata
Opegrapha vulgata var. subsiderella
Ophioparma ventosa
Orphniospora mosigii
Pachyphiale carneola
Pachyphiale fagicola
Pannaria conoplea
Pannaria pezizoides
Parmelia omphalodes
Parmelia saxatilis
Kod
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
Opis
Parmelia submontana
Parmeliella triptophylla
Parmelina pastillifera
Parmelina quercina
Parmelina tiliacea
Parmeliopsis ambigua
Parmeliopsis hyperopta
Parmotrema arnoldii
Parmotrema chinense
Parmotrema crinitum
Parmotrema stuppeum
Peccania coralloides
Peltigera aphthosa
Peltigera canina
Peltigera collina
Peltigera degenii
Peltigera didactyla
Peltigera elisabethae
Peltigera horizontalis
Peltigera hymenina
Peltigera lepidophora
Peltigera leucophlebia
Peltigera malacea
Peltigera membranacea
Peltigera monticola
Peltigera neckeri
Peltigera neopolydactyla
Peltigera polydactylon
Peltigera ponojensis
Peltigera praetextata
Peltigera rufescens
Peltigera scabrosa
Peltigera venosa
Peltula euploca
Pertusaria alpina
Pertusaria aspergilla
Pertusaria bryontha
Pertusaria chiodectonoides
Pertusaria coccodes
Pertusaria corallina
Pertusaria coronata
Pertusaria eitneriana
Pertusaria flavicans
Pertusaria flavida
Pertusaria geminipara
Pertusaria hemisphaerica
Pertusaria hymenea
Pertusaria inaequalis
Pertusaria lactea
Pertusaria leioplaca
Pertusaria multipuncta
84 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Pertusaria pertusa
Pertusaria pseudocorallina
Pertusaria pupillaris
Pertusaria pustulata
Pertusaria trachythallina
Petractis clausa
Petractis hypoleuca
Phaeographis dendritica
Phaeophyscia chloantha
Phaeophyscia ciliata
Phaeophyscia endococcina
Phaeophyscia endophoenicea
Phaeophyscia hirsuta
Phaeophyscia pusilloides
Phaeophyscia sciastra
Phaeorrhiza nimbosa
Phlyctis agelaea
Phylliscum demangeonii
Physcia aipolia
Physcia caesia var. caesiella
Physcia dimidiata
Physcia tribacia
Physcia wainioi
Physconia detersa
Physconia distorta
Physconia perisidiosa
Placidium lachneum
Placidium michelii
Placidium rufescens
Placidium squamulosum
Placocarpus schaereri
Placopsis gelida
Placynthium nigrum
Placynthium pannariellum
Placynthium subradiatum
Platismatia glauca
Pleospidium chlorophanum
Pleurosticta acetabulum
Polyblastia abscondita
Polyblastia cruenta
Polyblastia cupularis
Polyblastia gelatinosa
Polyblastia melaspora
Polyblastia sendtneri
Polyblastia sepulta
Polyblastia tatrana
Polyblastia terrestris
Polyblastia theleodes
Polychidium muscicola
Polysporina lapponica
Porina byssophila
Kod
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
Opis
Porina grandis
Porina guentheri
Porina leptalea
Porocyphus coccodes
Porocyphus rehmicus
Porpidia albocaerulascens
Porpidia cinereoatra
Porpidia glaucophaea
Porpidia macrocarpa
Porpidia musiva
Porpidia speirea
Porpidia superba
Protoblastenia aurata
Protoblastenia calva
Protoblastenia incrustans
Protoblastenia siebenhaariana
Protoblastenia szaferi
Protoblastenia terricola
Protomicarea limosa
Protopannaria pezizodes
Protoparmelia atriseda
Protoparmelia badia
Protothelenella corrosa
Protothelenella leucothelia
Protothelenella sphinctrinoidella
Pseudephebe minuscula
Pseudephebe pubescens
Pseudevernia furfuracea
Pseudosagedia byssophila
Pseudosagedia grandis
Pseudosagedia guentheri
Psilolechia clavulifera
Psilolechia lucida
Psora decipiens
Psora globifera
Psora testacea
Psora vallesiaca
Psoroma hypnorum
Psorotichia schaereri
Punctelia subrudecta
Punctelia ulophylla
Pycnothelia papillaria
Pyrenocarpon flotovianum
Pyrenocollema halotydes
Pyrenula laevigata
Pyrenula nitida
Pyrenula nitidella
Pyrrhospora cinnabarina
Pyrrhospora elabens
Pyrrhospora quernea
Racodium rupestre
85 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Ramalina baltica
Ramalina calicaris
Ramalina capitata
Ramalina carpatica
Ramalina farinacea
Ramalina fastigiata
Ramalina fraxinea
Ramalina intermedia
Ramalina motykana
Ramalina obtusata
Ramalina pollinaria
Ramalina polymorpha
Ramalina roesleri
Ramalina sinensis
Ramalina thrausta
Rhexophiale rhexoblephara
Rhizocarpon alpicola
Rhizocarpon badioatrum
Rhizocarpon eupetraeum
Rhizocarpon geminatum
Rhizocarpon grande
Rhizocarpon hochstetteri
Rhizocarpon lavatum
Rhizocarpon lecanorinum
Rhizocarpon oederi
Rhizocarpon petraeum
Rhizocarpon postumum
Rhizocarpon saanaense
Rhizocarpon simillimum
Rhizocarpon sorediosum
Rhizocarpon umbilicatum
Rhizocarpon viridiatrum
Rimularia furvella
Rimularia insularis
Rinodina albana
Rinodina archaea
Rinodina atrocinerea
Rinodina capensis
Rinodina castanomelodes
Rinodina colobina
Rinodina confragosa
Rinodina conradii
Rinodina exigua
Rinodina fimbriata
Rinodina lecanorina
Rinodina occulta
Rinodina olivaceobrunnea
Rinodina orculata
Rinodina oxydata
Rinodina polyspora
Rinodina roscida
Kod
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
Opis
Rinodina sophodes
Rinodina tephraspis
Rinodina turfacea
Rinodina vezdae
Rinodinella controversa
Sagiolechia protuberans
Sagiolechia rhexoblephara
Sarcogyne clavus
Sarcogyne privigna
Schaereria cinereorufa
Schaereria fuscocinerea
Schismatomma decolorans
Schismatomma graphidioides
Schismatomma pericleum
Sclerophora farinacea
Sclerophora pallida
Sclerophora peronella
Scoliciosporum perpusillum
Scoliciosporum pruinosum
Solorina bispora
Solorina crocea
Solorina saccata
Solorina spongiosa
Sphaerophorus fragilis
Sphaerophorus globosus
Sporastatia polyspora
Squamarina cartilaginea
Squamarina gypsacea
Squamarina lamarckii
Squamarina lentigera
Staurothele ambrosiana
Staurothele clopimoides
Staurothele fissa
Staurothele fuscocuprea
Staurothele guestphalica
Staurothele hymenogonia
Staurothele rufa
Staurothele succedens
Stereocaulon alpinum
Stereocaulon botryosum
Stereocaulon condensatum
Stereocaulon dactylophyllum
Stereocaulon evolutum
Stereocaulon incrustatum
Stereocaulon nanodes
Stereocaulon paschale
Stereocaulon pileatum
Stereocaulon spathuliferum
Stereocaulon taeniarum
Stereocaulon tomentosum
Stereocaulon vesuvianum
86 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Sticta fuliginosa
Sticta sylvatica
Strangospora deplanata
Strangospora ochrophora
Strangospora pinicola
Strigula stigmatella
Strigula sychnogonioides
Synalissa symphorea
Tephromela atra
Thamnolia vermicularis
Thelenella modesta
Thelidium aeneovinosum
Thelidium aphanes
Thelidium aquaticum
Thelidium decipiens
Thelidium dionantense
Thelidium incavatum
Thelidium minutulum
Thelidium olivascens
Thelidium papulare
Thelidium pyrenophorum
Thelocarpon epibolum
Thelocarpon impressellum
Thelocarpon intermediellum
Thelocarpon robustrum
Thelopsis rubella
Thelotrema lepadinum
Thermutis velutina
Thrombium epigaeum
Thyrea confusa
Toninia alutacea
Toninia aromatica
Toninia athallina
Toninia candida
Toninia rosulata
Toninia sedifolia
Toninia squalida
Toninia subnitida
Toninia toniniana
Toninia tristis
Toninia tumidula
Trapeliopsis aeneofusca
Trapeliopsis gelatinosa
Trapeliopsis glaucolepidea
Trapeliopsis viridescens
Tuckneraria laureri
Umbilicaria aprina
Umbilicaria cinereorufescens
Umbilicaria crustulosa
Umbilicaria cylindrica
Umbilicaria decussata
Kod
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
Opis
Umbilicaria dendrophora
Umbilicaria deusta
Umbilicaria grisea
Umbilicaria hirsuta
Umbilicaria hyperborea
Umbilicaria laevis
Umbilicaria leiocarpa
Umbilicaria microphylla
Umbilicaria nylanderiana
Umbilicaria polyphylla
Umbilicaria polyrrhiza
Umbilicaria proboscidea
Umbilicaria spodochroa
Umbilicaria subglabra
Umbilicaria torrefacta
Umbilicaria vellea
Usnea barbata
Usnea capillaris
Usnea carpatica
Usnea carpinea
Usnea caucasica
Usnea cavernosa
Usnea ceratina
Usnea chaetophora
Usnea compacta
Usnea cornuta
Usnea diplotypus
Usnea distincta
Usnea esthonica
Usnea extensa
Usnea faginea
Usnea fascinata
Usnea filipendula
Usnea flagellata
Usnea florida
Usnea foveata
Usnea fragillescens
Usnea fulvoreagens
Usnea glabrata
Usnea glabrescens
Usnea glauca
Usnea glaucescens
Usnea hirta
Usnea hirtella
Usnea lapponica
Usnea laricina
Usnea leiopoga
Usnea leucosticta
Usnea longissima
Usnea monstruosa
Usnea montana
87 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatprs
gatprs
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Kod
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
Opis Gatunki porostów
Typ danych Short
Opis
Usnea motykana
Usnea muricata
Usnea neglecta
Usnea perplectans
Usnea plicata
Usnea prostrata
Usnea rigida
Usnea rugulosa
Usnea scabrata
Usnea scabriuscula
Usnea scrobiculata
Usnea silesiaca
Usnea smaragdina
Usnea sorediifera
Usnea subfloridana
Usnea sublaxa
Usnea sylvatica
Usnea uncinulata
Usnea wasmuthii
Varicellaria rhodocarpa
Verrucaria annulifera
Verrucaria aquatilis
Verrucaria atroviridis
Verrucaria cincta
Verrucaria deminuta
Verrucaria denudata
Verrucaria hydrela
Verrucaria ionaspicarpum
Verrucaria latebrosa
Verrucaria longicollis
Verrucaria murina
Verrucaria polonica
Verrucaria praetermissa
Verrucaria pulvinata
Verrucaria rheithrophila
Verrucaria sagedioides
Verrucaria saprophila
Verrucaria sublobulata
Verrucaria tapetica
Verrucaria viridula
Vezdaea aestivalis
Vezdaea stipitata
Vulpicida pinastri
Xanthoparmelia mougeotii
Xanthoparmelia somloensis
Xanthoria calcicola
Xanthoria fallax
Xanthoria fulva
Xanthoria ulophyllodes
Xylographa minutula
Xylographa parallela
Kod
950
Opis
Xylographa vitiligo
Gatunki brunatnic
Zakodowane wartości domeny
gatbrn
Opis Gatunki brunatnic
Typ danych Short
Kod
1
Opis
Fucus vesiculosus
Gatunki krasnorostów
Zakodowane wartości domeny
gatkrs
Opis Gatunki krasnorostów
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
Opis
Ceramium circinatum
Ceramium diaphanum
Ceramium rubrum
Ceramium tenuicorne
Furcellaria fastigiata
Hildenbrandtia rivularis
Gatunki ramienic
Zakodowane wartości domeny
gatrmn
Opis Gatunki ramienic
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Opis
Chara aculeoata
Chara aspera
Chara baltica
Chara braunii
Chara canescens
Chara connivens
Chara contraria
Chara coronata
Chara crassicaulis
Chara delicatula
Chara filiformis
Chara fragilis
Chara hispida
Chara horrida
Chara jubata
Chara polyacantha
88 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrmn
gatwtr
Opis Gatunki ramienic
Typ danych Short
Kod
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Opis
Chara rudis
Chara strigosa
Chara tenuispina
Chara tomentosa
Chara vulgaris
Lychnothamnus barbatus
Nitella batrachosperma
Nitella capillaris
Nitella flexilis
Nitella gracilis
Nitella mucronata
Nitella opaca
Nitella syncarpa
Nitella tenuissima
Nitella translucens
Nitellopsis obtusa
Tolypella glomerata
Tolypella intricata
Tolypella nidifica
Tolypella prolifera
Gatunki wątrobowców
Zakodowane wartości domeny
gatwtr
Opis Gatunki wątrobowców
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Opis Gatunki wątrobowców
Typ danych Short
Opis
Anastrophyllum assimile
Anastrophyllum donnianum
Anastrophyllum hellerianum
Anastrophyllum michauxii
Anastrophyllum saxicola
Anthelia julacea
Anthoceros agrestis
Anthoceros neesii
Apometzgeria pubescens
Arnellia fennica
Asterella gracilis
Asterella saccata
Athalamia hyalina
Barbilophozia atlantica
Barbilophozia binsteadii
Barbilophozia guadriloba
Barbilophozia hyperborea
Barbilophozia kunzeana
Bazzania trilobata
Calypogeia fissa
Calypogeia suecica
Cephalozia catenulata
Kod
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Opis
Cephalozia lacinulata
Cephalozia leucantha
Cephalozia loitlesbergeri
Cephaloziella integerrima
Cephaloziella spinigera
Cephaloziella stellulifera
Cladopodiella fluitans
Cladopodiella francisci
Cololejeunea rossettiana
Eremonotus myriocarpus
Fossombronia foveolata
Fossombronia incurva
Fossombronia pusilla
Fossombronia wondraczekii
Frullania fragilifolia
Frullania jackii
Frullania tamarisci
Geocalyx graveolens
Gymnocolea inflata var. acutiloba
Gymnomitrion apiculatum
Gymnomitrion obtusum
Haplomitrium hookeri
Harpanthus scutatus
Jamesoniella undulifolia
Jungermannia subulata
Kurzia sylvatica
Kurzia trichoclados
Leiocolea badensis
Leiocolea rutheana
Lophozia capitata
Lophozia laxa
Lophozia rutheana
Mannia fragrans
Mannia pilosa
Mannia triandra
Marsupella adusta
Marsupella boeckii
Marsupella condensata
Marsupella emarginata
Marsupella sparsifolia
Metzgeria conjugata
Metzgeria fruticulosa
Metzgeria simplex
Moerckia hibernica
Nowellia curvifolia
Odontoschisma denudatum
Odontoschisma elongatum
Odontoschisma sphagni
Oxymitra incrassata
Pallavicinia lyellii
Peltolepis quadrata
89 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatwtr
gatmch
Opis Gatunki wątrobowców
Typ danych Short
Kod
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Opis
Plagiochila asplenioides
Porella arboris-vitae
Porella baueri
Porella platyphylla
Ptilidium ciliare
Reboulia hemisphaerica
Riccardia chamedryfolia
Riccardia incurvata
Riccia beyrichiana
Riccia ciliifera
Riccia huebeneriana
Riccia trichocarpa
Scapania apiculata
Scapania aspera
Scapania brevicaulis
Scapania carinthiaca
Scapania crassiretis
Scapania gymnostomophila
Scapania lingulata
Scapania paludicola
Scapania paludosa
Scapania praetervisa
Scapania scapanioides
Trichocolea tomentella
Tritomaria scitula
Gatunki mchów
Zakodowane wartości domeny
gatmch
Opis Gatunki mchów
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Opis Gatunki mchów
Typ danych Short
Opis
Abietinella abietina
Amblyodon dealbatus
Amblystegium radicale
Anacamptodon splachnoides
Andreaea blyiiii
Andreaea crassinervia
Andreaea frigida
Andreaea nivalis
Andreaea rothii
Andreaea rothii subsp. falcata
Andreaea rothii subsp. rothii
Andreaea rupestris
Andreaea rupestris var. alpestris
Andreaea rupestris var. papillosa
Andreaea rupestris var. rupestris
Anomodon attenuatus
Anomodon longifolius
Kod
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Opis
Anomodon rugelii
Anomodon viticulosus
Antitrichia curtipendula
Aulacomnium palustre
Brachydontium trichodes
Brachythecium geheebii
Bryum calophyllum
Bryum cyclophyllum
Bryum neodamense
Bryum salinum
Bryum subneodamense
Bryum warneum
Bryum weigelii
Buckiella undulata
Buxbaumia viridis
Calliergon megalophyllum
Calliergon richardsonii
Calliergonella cuspidata
Campylopus flexuosus
Campylopus pyriformis
Campylopus schimperi
Cinclidium stygium
Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus fontinaloides
Cinclidotus riparius
Cinclidotus riparius
Cirriphyllum tenuicaule
Climacium dendroides
Cnestrum schistii
Coscinodon cribrosus
Cynodontium fallax
Cynodontium gracilescens
Cynodontium tenellum
Cyrto-hypnum minutulum
Dichelyma capillaceum
Dichelyma falcatum
Dicranodontium asperulum
Dicranum bonjeanii
Dicranum fulvum
Dicranum polysetum
Dicranum scoparium
Dicranum sendtneri
Dicranum undulatum
Dicranum viride
Discelium nudum
Drepanocladus capillifolius
Drepanocladus sendtneri
Drepanocladus sordidus
Drepanocladus stagnatus
Drepanocladus vernicosus
Dryptodon decipiens
90 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatmch
gatmch
Opis Gatunki mchów
Opis Gatunki mchów
Typ danych Short
Kod
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Typ danych Short
Opis
Dryptodon orbicularis
Eurhynchium angustirete
Eurhynchium striatum
Fissidens crassipes
Fissidens fontanus
Fissidens osmundoides
Fontinalis dalecarlica
Fontinalis hypnoides
Fontinalis squamosa
Grimmia anodon
Grimmia crinita
Hamatocaulis vernicosus
Helodium blandowii
Hilpertia velenovskyi
Homalia trichomanoides
Hookeria lucens
Hygroamblystegium fluviatile
Hygroamblystegium tenax
Hylocomium splendens
Hypnum pratense
Hypnum sauteri
Leptodictyum humile
Leucobryum glaucum
Leucobryum juniperoideum
Limprichtia cossonii
Limprichtia revolvens
Loeskeobryum brevirostre
Meesia hexasticha
Meesia longiseta
Meesia triquetra
Meesia uliginosa
Neckera besseri
Neckera complanata
Neckera crispa
Neckera pennata
Neckera pumila
Orthogrimmia caespiticia
Orthogrimmia sessitana
Orthotrichum gymnostomum
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum microcarpum
Orthotrichum rogeri
Orthotrichum rupestre
Orthotrichum scanicum
Orthotrichum tenellum
Orthotrichum urnigerum
Paludella squarrosa
Philonotis arnellii
Philonotis caespitosa
Philonotis calcarea
Philonotis marchica
Kod
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Opis
Philonotis seriata
Philonotis tomenrella
Plagiomnium drummondii
Pleurochaete squarrosa
Pleurozium schreberi
Polytrichum commune
Polytrichum strictum
Pseudobryum cinclidioides
Pseudocalliergon lycopodioides
Pseudocalliergon trifarium
Pseudoscleropodium purum
Ptilium crista-castrensis
Pyramidula tetragona
Rhytidiadelphus squarrosus
Rhytidiadelphus triquetrus
Schistidium atrofuscum
Schistidium brunnescens
Schistidium flaccidum
Schistidium trichodon
Scorpidium scorpioides
Seligeria calcarea
Seligeria campylopoda
Seligeria patula
Sphagnum affine
Sphagnum angustifolium
Sphagnum balticum
Sphagnum capillifolium
Sphagnum capillifolium var.
capillifolium
Sphagnum capillifolium var. tenerum
Sphagnum centrale
Sphagnum compactum
Sphagnum contortum
Sphagnum cuspidatum
Sphagnum cuspidatum var.
cuspidatum
Sphagnum cuspidatum var.
serrulatum
Sphagnum denticulatum
Sphagnum fallax
Sphagnum fallax
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum flexuosum
Sphagnum fuscum
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum inundatum
Sphagnum jensenii
Sphagnum lindbergii
Sphagnum magellanicum
Sphagnum majus
Sphagnum molle
Sphagnum obtusum
91 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Gatunki roślin naczyniowych
gatmch
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
Opis Gatunki mchów
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Typ danych Short
Kod
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
Opis
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum platyphyllum
Sphagnum quinguefarium
Sphagnum riparium
Sphagnum rubellum
Sphagnum russowii
Sphagnum squarrosum
Sphagnum subfulvum
Sphagnum subnitens
Sphagnum subsecundum
Sphagnum tenellum
Sphagnum teres
Sphagnum warnstorfii
Sphagnum wulfianum
Splachnum ampullaceum
Splachnum sphaericum
Syntrichia laevipila
Syntrichia latifolia
Syntrichia papillosa
Syntrichia sinensis
Syntrichia virescens
Tayloria serrata
Thamnobryum alopecurum
Thuidium delicatulum
Thuidium philibertii
Thuidium recognitum
Thuidium tamariscinum
Timmia megapolitana
Tomentypnum nitens
Tortella flavovirens
Tortella fragilis
Tortula cernua
Tortula randii
Ulota bruchii
Ulota coarctata
Ulota crispa
Ulota drummondii
Ulota hutchinsiae
Ulota phyllantha
Ulota rehmannii
Warnstorfia trichophylla
Zygodon gracilis
Zygodon viridissimus
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Opis
Abies alba
Abutilon theophrasti
Acaena macrostemon
Acer campestre
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Achillea collina
Achillea crithmifolia
Achillea micrantha
Achillea millefolium
Achillea nobilis
Achillea pannonica
Achillea ptarmica
Achillea salicifolia
Achillea setacea
Achillea stricta
Achillea sudetica
Achillea tomentosa
Acinos arvensis
Aconitum bucovinense
Aconitum callibotryon
Aconitum firmum
Aconitum firmum subsp. moravicum
Aconitum lasiocarpum
Aconitum lycoctonum
Aconitum moldavicum
Aconitum paniculatum
Aconitum paniculatum subsp.
paniculatum
Aconitum tauricum
Aconitum tauricum subsp. nanum
Aconitum variegatum
Aconitum vulparia
Acorus calamus
Acroptilon repens
Actaea spicata
Adenophora liliifolia
Adenostyles alliariae
Adiantum capillus-veneris
Adonis aestivalis
Adonis annua
Adonis flammea
Adonis vernalis
Adoxa moschatellina
Aegilops cylindrica
Aegilops ligustica
Aegopodium podagraria
Aethusa cynapioides
Aethusa cynapium
92 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Aethusa cynapium subsp. agrestis
Aethusa cynapium subsp. cynapium
Agrimonia eupatoria
Agrimonia pilosa
Agrimonia procera
Agropyron caninum
Agropyron caninum subsp. biflorum
Agropyron caninum subsp. caninum
Agropyron cristatum
Agropyron intermedium
Agropyron intermedium subsp.
intermedium
Agropyron intermedium subsp.
trichophorum
Agropyron junceum
Agropyron junceum subsp.
boreatlanticum
Agropyron litorale
Agropyron repens
Agrostemma githago
Agrostis alpina
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis castellana
Agrostis gigantea
Agrostis rupestris
Agrostis rupestris subsp. pyrenaica
Agrostis rupestris subsp. rupestris
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera subsp. maritima
Agrostis stolonifera subsp. prorepens
Agrostis stolonifera subsp. stolonifera
Agrostis vinealis
Aira caryophyllea
Aira praecox
Ajuga chamaepitys
Ajuga chia
Ajuga genevensis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alcea rugosa
Alchemilla acutidens
Alchemilla acutiloba
Alchemilla aequidens
Alchemilla amicorum
Alchemilla babiogorensis
Alchemilla baltica
Alchemilla bogumili
Alchemilla boleslai
Alchemilla braun-blanquetii
Alchemilla colorata
Alchemilla connivens
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Opis
Alchemilla crinita
Alchemilla cymatophylla
Alchemilla eugenii
Alchemilla filicaulis
Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis
Alchemilla fissa
Alchemilla flabellata
Alchemilla giewontica
Alchemilla glabra
Alchemilla glabricaulis
Alchemilla glaucescens
Alchemilla gorcensis
Alchemilla gracilis
Alchemilla heptagona
Alchemilla hirsuticaulis
Alchemilla incisa
Alchemilla jasiewiczii
Alchemilla kornasiana
Alchemilla kulczyńskii
Alchemilla ladislai
Alchemilla monticola
Alchemilla obtusa
Alchemilla oculimarina
Alchemilla plicata
Alchemilla polonica
Alchemilla propinqua
Alchemilla pseudincisa
Alchemilla pseudothmarii
Alchemilla pyrenaica
Alchemilla reniformis
Alchemilla rigida
Alchemilla sarmatica
Alchemilla semilunaris
Alchemilla sericoneuroides
Alchemilla smytniensis
Alchemilla sokołowskii
Alchemilla stanislaae
Alchemilla straminea
Alchemilla subcrenata
Alchemilla subtatrica
Alchemilla subulosa
Alchemilla tatricola
Alchemilla turculensis
Alchemilla versipiloides
Alchemilla walasii
Alchemilla wallischii
Alchemilla xanthochlora
Alchemilla Ŝmudae
Aldrovanda vesiculosa
Alisma gramineum
Alisma lanceolatum
93 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Alisma plantago-aquatica
Alkanna primuliflora
Alliaria petiolata
Allium angulosum
Allium carinatum
Allium montanum
Allium oleraceum
Allium rotundum
Allium scorodoprasum
Allium sibiricum
Allium sphaerocephalon
Allium strictum
Allium ursinum
Allium victorialis
Allium vineale
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus viridis
Alopecurus aequalis
Alopecurus arundinaceus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus myosuroides
Alopecurus pratensis
Alopecurus utriculatus
Althaea hirsuta
Althaea officinalis
Alyssum alyssoides
Alyssum argenteum
Alyssum desertorum
Alyssum linifolium
Alyssum montanum
Alyssum saxatile
Amaranthus albus
Amaranthus angustifolius
Amaranthus blitoides
Amaranthus bouchonii
Amaranthus californicus
Amaranthus caudatus
Amaranthus chlorostachys
Amaranthus deflexus
Amaranthus gracilis
Amaranthus lividus
Amaranthus melancholicus
Amaranthus palmeri
Amaranthus retroflexus
Amaranthus standleyanus
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia psilostachya
Ambrosia trifida
Amethystea coerulea
Amethystea visnaga
Kod
Opis
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
Ammi majus
Ammophila arenaria
Amsinckia lycopsioides
Amsinckia menziesii
Anacamptis pyramidalis
Anacyclus clavatus
Anacyclus officinarum
Anacyclus radiatus
Anacyclus valentinus
Anagalis tenella
Anagallis arvensis
Anagallis foemina
Anaphalis margaritacea
Anchusa arvensis
Anchusa azurea
Anchusa officinalis
Anchusa orientalis
Andromeda polifolia
Androsace chamaejasme
Androsace elongata
Androsace lactea
Androsace obtusifolia
Androsace septentrionalis
Andryala integrifolia
Anemone narcissifolia
Anemone nemorosa
Anemone ranunculoides
Anemone sylvestris
Angelica archangelica
Angelica archangelica subsp.
archangelica
Angelica archangelica subsp. litoralis
Angelica sylvestris
Anoda cristata
Anoda triangularis
Antennaria carpatica
Antennaria dioica
Anthemis altissima
Anthemis arvensis
Anthemis austriaca
Anthemis cotula
Anthemis ruthenica
Anthemis tinctoria
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Anthoxanthum alpinum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus caucalis
Anthriscus cerefolium
Anthriscus nitida
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
94 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Anthriscus sylvestris
Anthyllis alpestris
Anthyllis vulneraria
Apera spic-venti
Aphanes arvensis
Aphanes microcarpa
Apium inundatum
Apium nodiflorum
Apium repens
Aposeris foetida
Aquilegia vulgaris
Arabidopsis suecica
Arabidopsis thaliana
Arabis allionii
Arabis alpina
Arabis alpina subsp. alpina
Arabis glabra
Arabis hirsuta
Arabis pendula
Arabis planisiliqua
Arabis recta
Arabis soyeri
Arabis soyeri subsp. subcoriacea
Arachis hypogaea
Arctium lappa
Arctium minus
Arctium nemorosum
Arctium tomentosum
Arctostaphylos uva-ursi
Arenaria ciliata
Arenaria graminifolia
Arenaria leptoclados
Arenaria serpyllifolia
Argemone mexicana
Aristolochia clematitis
Armeria maritima
Armeria maritima subsp. elongata
Armeria maritima subsp. halleri
Armeria maritima subsp. maritima
Armoracia rusticana
Arnica montana
Arnoseris minima
Arrhenantherum elatius
Artemisia absinthium
Artemisia annua
Artemisia austriaca
Artemisia biennis
Artemisia campestris
Artemisia campestris subsp.
campestris
Artemisia campestris subsp. sericea
Kod
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
Opis
Artemisia dracunculus
Artemisia eriantha
Artemisia maritima
Artemisia pontica
Artemisia scoparia
Artemisia siversiana
Artemisia tournefortiana
Artemisia verlotiorum
Artemisia vulgaris
Arum alpinum
Arum maculatum
Aruncus sylvestris
Asarum europaeum
Asclepias syriaca
Asparagus acutifolius
Asparagus officinalis
Asparagus tenuifolius
Asperugo procumbens
Asperula arvensis
Asperula cynanchica
Asperula orientalis
Asperula tinctoria
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium adulterinum
Asplenium cuneifolium
Asplenium onopteris
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Asplenium x alternifolium
Aster alpinus
Aster amellus
Aster laevigatus
Aster laevis
Aster lanceolatus
Aster novae-angliae
Aster novi-belgii
Aster tradescantii
Aster tripolium
Aster x salignus
Asteriscus aquaticus
Astilbe davidii
Astragalus arenarius
Astragalus australis
Astragalus boëticus
Astragalus cicer
Astragalus danicus
Astragalus frigidus
Astragalus glycyphyllos
Astragalus onobrychis
95 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Astragalus penduliflorus
Astrantia major
Athyrium distentifolium
Athyrium filix-femina
Atriplex calotheca
Atriplex glabriuscula
Atriplex hortensis
Atriplex littoralis
Atriplex longipes
Atriplex nitens
Atriplex oblongifolia
Atriplex patula
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Atriplex prostrata subsp. polonica
Atriplex prostrata subsp. prostrata
Atriplex rosea
Atriplex tatarica
Atropa belladonna
Avena barbata
Avena brevis
Avena fatua
Avena nuda
Avena sterilis
Avena strigosa
Avena x vilis
Avenula planiculmis
Avenula pratensis
Avenula pubescens
Avenula versicolor
Axyris amaranthoides
Baeothryon alpinum
Baeothryon caespitosum
Baldellia ranunculoides
Ballota nigra
Ballota nigra subsp. foetida
Ballota nigra subsp. nigra
Barbarea arcuata
Barbarea intermedia
Barbarea stricta
Barbarea verna
Barbarea vulgaris
Bartsia alpina
Bassia hyssopifolia
Bassia sedoides
Batrachium aquatile
Batrachium baudotii
Batrachium circinatum
Batrachium fluitans
Batrachium peltatum
Batrachium penicillatum
Kod
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
Opis
Batrachium trichophyllum
Beckmannia eruciformis
Bellardiochloa violacea
Bellidiastrum michelii
Bellis perennis
Berberis vulgaris
Berteroa incana
Berula erecta
Beta maritima
Betonica officinalis
Betula humilis
Betula nana
Betula obscura
Betula pendula
Betula pubescens
Betula pubescens subsp. carpatica
Betula pubescens subsp. pubescens
Betula szaferi
Betula x oycoviensis
Bidens cernua
Bidens connata
Bidens ferulaefolius
Bidens frondosa
Bidens pilosa
Bidens radiata
Bidens tripartita
Bifora radians
Bifora testiculata
Biscutella laevigata
Biscutella laevigata subsp. gracilis
Biscutella laevigata subsp. kerneri
Blechnum spicant
Blysmus compressus
Blysmus rufus
Borago officinalis
Bothriochloa ischaemum
Botrychium lanceolatum
Botrychium lunaria
Botrychium matricariifolium
Botrychium multifidum
Botrychium simplex
Botrychium virginianum
Brachypodium distachyon
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Brassica elongata
Brassica elongata subsp. elongata
Brassica elongata subsp. integrifolia
Brassica juncea
Brassica nigra
Brassica rapa
96 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Brassica rapa subsp. rapa
Brassica rapa subsp. sylvestris
Briza media
Briza minor
Bromus arvensis
Bromus arvensis subsp. arvensis
Bromus arvensis subsp. segetalis
Bromus benekenii
Bromus brachystachys
Bromus briziformis
Bromus carinatus
Bromus cf. sitchensis
Bromus commutatus
Bromus erectus
Bromus hordeaceus
Bromus inermis
Bromus intermedius
Bromus japonicus
Bromus lanceolatus
Bromus lepidus
Bromus madritensis
Bromus racemosus
Bromus ramosus
Bromus rigidus
Bromus rubens
Bromus scoparius
Bromus secalinus
Bromus squarrosus
Bromus sterilis
Bromus tectorum
Bromus willdenowii
Bromus x pseudothominii
Bryonia alba
Bryonia dioica
Bulbine frutescens
Bulboschoenus maritimus
Bunias orientalis
Bunium bulbocastanum
Bupleurum falcatum
Bupleurum fontanesii
Bupleurum lancifolium
Bupleurum longifolium
Bupleurum ranunculoides
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum tenuissimum
Butomus umbellatus
Cakile maritima
Calamagrostis arundinacea
Calamagrostis canescens
Calamagrostis epigejos
Calamagrostis pseudophragmites
Kod
Opis
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
Calamagrostis stricta
Calamagrostis varia
Calamagrostis villosa
Calamintha sylvatica
Calandrinia pilosiuscula
Caldesia parnassifolia
Calendula arvensis
Calendula officinalis
Calla palustris
Callianthemum coriandrifolium
Callitriche autumnalis
Callitriche cophocarpa
Callitriche hamulata
Callitriche stagnalis
Callitriche verna
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Caltha palustris subsp. cornuta
Caltha palustris subsp. laeta
Caltha palustris subsp. palustris
Calystegia sepium
Calystegia sylvatica
Camelina alyssum
Camelina alyssum subsp. alyssum
Camelina alyssum subsp. integerrima
Camelina microcarpa
Camelina microcarpa subsp.
microcarpa
Camelina microcarpa subsp.
sylvestris
Camelina rumelica
Camelina sativa
Campanula alpina
Campanula barbata
Campanula bohemica
Campanula bononiensis
Campanula cervicaria
Campanula cochleariifolia
Campanula glomerata
Campanula latifolia
Campanula patula
Campanula patula subsp. abietina
Campanula patula subsp. patula
Campanula persicifolia
Campanula polymorpha
Campanula rapunculoides
Campanula rapunculus
Campanula rotundifolia
Campanula scheuchzeri
Campanula serrata
Campanula sibirica
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
97 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara s. s.
Cardamine amara subsp. amara
Cardamine amara subsp. opizii
Cardamine chelidonia
Cardamine dentata s. s.
Cardamine flexuosa
Cardamine hirsuta
Cardamine impatiens
Cardamine parviflora
Cardamine pratensis s. s.
Cardamine resedifolia
Cardamine trifolia
Cardaminopsis arenosa
Cardaminopsis arenosa subsp.
arenosa
Cardaminopsis arenosa subsp.
borbasii
Cardaminopsis halleri
Cardaminopsis halleri subsp. halleri
Cardaminopsis halleri subsp.
ovirensis
Cardaminopsis neglecta
Cardaminopsis petaea
Cardaria draba
Carduus acanthoides
Carduus collinus
Carduus crispus
Carduus glaucus
Carduus hamulosus
Carduus lobulatus
Carduus macrocephalus
Carduus nutans
Carduus personata
Carduus pycnocephalus
Carduus tenuiflorus
Carduus x lobulatus
Carex acutiformis
Carex alba
Carex amgunensis
Carex appropinquata
Carex arenaria
Carex atherodes
Carex atrata
Carex bigelowii
Carex bigelowii subsp. rigida
Carex bohemica
Carex brachystachys
Carex brizoides
Carex brunnescens
Carex buekii
Kod
Opis
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
Carex buxbaumii
Carex canescens
Carex capillaris
Carex caryophyllea
Carex cespitosa
Carex chordorrhiza
Carex cuprina
Carex dacica
Carex davalliana
Carex demissa
Carex diandra
Carex digitata
Carex dioica
Carex disperma
Carex distans
Carex disticha
Carex divulsa
Carex echinata
Carex elata
Carex elongata
Carex ericetorum
Carex extensa
Carex firma
Carex flacca
Carex flava
Carex fuliginosa
Carex globularis
Carex gracilis
Carex hartmanii
Carex heleonastes
Carex hirta
Carex hostiana
Carex humilis
Carex lachenalii
Carex lasiocarpa
Carex lepidocarpa
Carex leporina
Carex ligerica
Carex limosa
Carex loliacea
Carex magellanica
Carex melanostachya
Carex michelii
Carex microglochin
Carex montana
Carex nigra
Carex oederi
Carex ornithopoda
Carex pairae
Carex pallescens
Carex pallidula
98 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Carex panicea
Carex paniculata
Carex parviflora
Carex pauciflora
Carex pediformis
Carex pendula
Carex pilosa
Carex pilulifera
Carex praecox
Carex pseudo-brizoides
Carex pseudocyperus
Carex pulicaris
Carex punctata
Carex remota
Carex repens
Carex rhynchophysa
Carex riparia
Carex rostrata
Carex rupestris
Carex scandinavica
Carex secalina
Carex sempervirens
Carex sempervirens subsp.
sempervirens
Carex sempervirens subsp. tatrorum
Carex spicata
Carex stenophylla
Carex strigosa
Carex supina
Carex sylvatica
Carex tomentosa
Carex transsilvanica
Carex umbrosa
Carex vaginata
Carex vesicaria
Carex vulpina
Carex vulpinoidea
Carlina acaulis
Carlina intermedia
Carlina longifolia
Carlina onopordifolia
Carlina vulgaris
Carpinus betulus
Carthamus lanatus
Carum carvi
Catabrosa aquatica
Caucalis platycarpos
Centaurea alpestris
Centaurea biebersteinii
Centaurea calcitrapa
Centaurea cyanus
Kod
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
Opis
Centaurea diffusa
Centaurea diluta
Centaurea jacea
Centaurea kotschyana
Centaurea melitensis
Centaurea mollis
Centaurea nigra
Centaurea ovina
Centaurea oxylepis
Centaurea pannonica
Centaurea phrygia
Centaurea pseudophrygia
Centaurea scabiosa
Centaurea solstitialis
Centaurea stoebe
Centaurea tenuiflora
Centaurea transalpina
Centaurea trichocephala
Centaurea triumfettii
Centaurium erythraea
Centaurium erythraea subsp.
erythraea
Centaurium littorale
Centaurium pulchellum
Centunculus minimus
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria grandiflora
Cerastium alpinum s. s.
Cerastium arvense s. s.
Cerastium brachypetalum
Cerastium cerastoides
Cerastium dubium
Cerastium fontanum
Cerastium glomeratum
Cerastium glutinosum
Cerastium holosteoides
Cerastium lanatum
Cerastium latifolium
Cerastium macrocarpum
Cerastium pumilum s. s.
Cerastium semidecandrum
Cerastium sylvaticum
Cerastium tatrae
Cerastium uniflorum
Cerasus avium
Cerasus fruticosa
Ceratocephala testiculata
Ceratonia siliqua
Ceratophyllum demersum s. s.
99 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Ceratophyllum platyacanthum
Ceratophyllum submersum
Cerinthe glabra
Cerinthe major
Cerinthe minor
Ceterach officinarum
Chaenorhinum minus
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum bulbosum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulum
Chaiturus marrubiastrum
Chamaecytisus albus
Chamaecytisus glaber
Chamaecytisus ratisbonensis
Chamaecytisus ruthenicus
Chamaecytisus supinus
Chamaedaphne calyculata
Chamaemelum mixtum
Chamaenerion angustifolium
Chamaenerion palustre
Chamomilla recutita
Chamomilla suaveolens
Chamorchis alpina
Cheiranthus cheiri
Chelidonium majus
Chenopodium acerifolium
Chenopodium album
Chenopodium ambrosioides
Chenopodium aristatum
Chenopodium berlandieri
Chenopodium betaceum
Chenopodium bonus-henricus
Chenopodium botryodes
Chenopodium botrys
Chenopodium capitatum
Chenopodium carinatum
Chenopodium ficifolium
Chenopodium foliosum
Chenopodium giganteum
Chenopodium glaucum
Chenopodium hircinum
Chenopodium hybridum
Chenopodium murale
Chenopodium opulifolium
Chenopodium polyspermum
Chenopodium pratericola
Chenopodium pumilio
Chenopodium quinoa
Chenopodium rubrum
Chenopodium schraderanum
Kod
Opis
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
Chenopodium striatum
Chenopodium strictum
Chenopodium suecicum
Chenopodium urbicum
Chenopodium vulvaria
Chimaphila umbellata
Chloris virgata
Chondrilla juncea
Chorispora tenella
Chrysanthemum coronarium
Chrysanthemum marshalii
Chrysanthemum segetum
Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium oppositifolium
Cicer arietinum
Cicerbita alpina
Cichorium endivia
Cichorium endivia subsp. divaricatum
Cichorium intybus
Cichorium intybus subsp. intybus
Cicuta virosa
Cimicifuga europaea
Circaea alpina
Circaea intermedia
Circaea lutetiana
Cirsium acaule
Cirsium arvense
Cirsium canum
Cirsium decussatum
Cirsium eriophorum
Cirsium erisithales
Cirsium helenioides
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium pannonicum
Cirsium rivulare
Cirsium vulgare
Cirsium waldsteinii
Citrus aurantium
Cladium mariscus
Clematis alpina
Clematis recta
Clematis vitalba
Clematis x jackmanii
Clinopodium vulgare
Cnidium dubium
Cochlearia danica
Cochlearia officinalis
Cochlearia polonica
Cochlearia tatrae
Coeloglossum viride
100 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Coincya monensis
Colchicum autumnale
Coleanthus subtilis
Coleostephanus myconis
Collomia grandiflora
Comarum palustre
Commelina coelestis
Commelina communis
Conioselinum tataricum
Conium maculatum
Conopodium majus
Conringia orientalis
Consolida orientalis
Consolida regalis
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Conyza bonariensis
Conyza canadensis
Corallorhiza trifida
Coreopsis angustifolia
Corispermum hyssopifolium
Corispermum intermedium
Corispermum leptopterum
Corispermum marschallii
Corispermum nitidum
Cornus sanguinea
Cornus suecica
Coronilla scorpioides
Coronilla varia
Coronopus didymus
Coronopus squamatus
Corrigiola litoralis
Cortusa matthioli
Corydalis capnoides
Corydalis cava
Corydalis claviculata
Corydalis intermedia
Corydalis lutea
Corydalis pumila
Corydalis solida
Corylus avellana
Corynephorus canescens
Cotoneaster integerrimus
Cotoneaster niger
Cotoneaster tomentosus
Crassula aquatica
Crataegus flabellata
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Crataegus pedicellata
Crataegus rhipidophylla
Kod
Opis
907
Crataegus rhipidophylla var. lindmanii
Crataegus rhipidophylla var.
rhipidophylla
Crataegus x kyrtostyla
Crataegus x macrocarpa
Crataegus x media
Crepis aurea
Crepis biennis
Crepis capillaris
Crepis conyzifolia
Crepis foetida
Crepis jacquinii
Crepis mollis s. s.
Crepis neglecta
Crepis nicaensis
Crepis paludosa
Crepis praemorsa
Crepis rhoeadifolia
Crepis sancta
Crepis sancta subsp. nemausensis
Crepis setosa
Crepis succisifolia
Crepis tectorum
Crepis vesicaria
Crepis vesicaria subsp. haenseleri
Crocus scepusiensis
Cruciata glabra
Cruciata laevipes
Crupina vulgaris
Cryptogramma crispa
Cucubalus baccifer
Cucumis melo
Cuscuta australis
Cuscuta campestris
Cuscuta cesatiana
Cuscuta epilinum
Cuscuta epithymum s. s.
Cuscuta europaea
Cuscuta europaea subsp. europaea
Cuscuta europaea subsp. nefrens
Cuscuta europaea subsp. viciae
Cuscuta gronovii
Cuscuta lupuliformis
Cuscuta suaveolens
Cuscuta trifolii
Cyclamen purpurascens
Cymbalaria muralis
Cymbalaria pilosa
Cynodon dactylon
Cynoglossum germanicum
Cynoglossum microglochin
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
101 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Cynoglossum officinale
Cynosurus cristatus
Cynosurus echinatus
Cyperus alternifolius
Cyperus congestus
Cyperus declinatus
Cyperus flavescens
Cyperus fuscus
Cyperus houghtonii
Cypripedium calceolus
Cystopteris alpina
Cystopteris fragilis
Cystopteris montana
Cystopteris sudetica
Dactylis glomerata
Dactylis glomerata subsp. slovenica
Dactylis glomerata subsp.glomerata
Dactylis polygama
Dactyloctenium aegyptium
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza russowii
Dactylorhiza ruthei
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza traunsteineri
Danthonia decumbens
Daphne cneorum
Daphne mezereum
Dasypyrum villosum
Datura stramonium
Datura tatula
Daucus aureus
Daucus carota
Delphinium elatum
Delphinium oxysepalum
Dendranthema zawadzkii
Dentaria bulbifera
Dentaria enneaphyllos
Dentaria glandulosa
Deschampsia caespitosa
Deschampsia flexuosa
Deschampsia setacea
Descurainia sophia
Desmazeria rigida
Dianthus arenarius
Dianthus armeria
Dianthus barbatus s. s.
Dianthus carthusianorum
Kod
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
Opis
Dianthus compactus
Dianthus deltoides
Dianthus glabriusculus
Dianthus glacialis
Dianthus gratianopolitanus
Dianthus nitidus
Dianthus plumarius
Dianthus plumarius subsp. praecox
Dianthus speciosus
Dianthus superbus s. s.
Dichostylis micheliana
Dictamnus albus
Digitalis ferruginea
Digitalis grandiflora
Digitalis lutea
Digitalis purpurea
Digitaria ischaemum
Digitaria sanguinalis
Dimorphotheca pluvialis
Dinebra retroflexa
Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum complanatum
Diphasiastrum issleri
Diphasiastrum tristachyum
Diphasiastrum zeilleri
Diplotaxis erucoides
Diplotaxis muralis
Diplotaxis tenuifolia
Dipsacus laciniatus
Dipsacus sativus
Dipsacus sylvestris
Doronicum austriacum
Doronicum clusii
Dorycnium germanicum
Dorycnium pentaphyllum
Dorycnium pentaphyllum subsp.
pentaphyllum
Draba aizoides
Draba dubia
Draba muralis
Draba nemorosa
Draba tomentosa
Dracocephalum moldavicum
Dracocephalum parviflorum
Dracocephalum ruyschiana
Dracocephalum thymiflorum
Drosera anglica
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia
Drosera x obovata
Dryas octopetala
102 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Dryopteris affinis
Dryopteris carthusiana
Dryopteris cristata
Dryopteris dilatata
Dryopteris expansa
Dryopteris filix-mas
Dryopteris remota
Dryopteris villarii
Echinochloa colonum
Echinochloa crus-galli
Echinochloa spinosa
Echinochloa spiralis
Echinocystis lobata
Echinophora spinosa
Echinops exaltatus
Echinops sphaerocephalus
Echium lycopsis
Echium plantagineum
Echium russicum
Echium vulgare
Elaeagnus angustifolia
Elatine alsinastrum
Elatine hexandra
Elatine hydropiper
Elatine triandra
Eleocharis acicularis
Eleocharis austriaca
Eleocharis carniolica
Eleocharis mammillata s. s.
Eleocharis multicaulis
Eleocharis ovata
Eleocharis palustris
Eleocharis palustris subsp. palustris
Eleocharis palustris subsp. vulgaris
Eleocharis parvula
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Eleogiton fluitans
Eleusine indicata
Elodea canadensis
Elsholtzia ciliata
Elymus arenarius
Elymus canadensis
Elymus farctus
Elytrigia pungens
Empetrum hermaphroditum
Empetrum nigrum s. s.
Epilobium adenocaulon
Epilobium adnatum
Epilobium alpestre
Epilobium alsinifolium
Kod
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
Opis
Epilobium anagallidifolium
Epilobium collinum
Epilobium hirsutum
Epilobium lamyi
Epilobium montanum
Epilobium nutans
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epilobium roseum
Epipactis albensis
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis leptochila
Epipactis microphylla
Epipactis muelleri
Epipactis palustris
Epipactis purpurata
Epipogium aphyllum
Equisetum arvense
Equisetum fluviatile
Equisetum hyemale
Equisetum palustre
Equisetum pratense
Equisetum ramosissimum
Equisetum sylvaticum
Equisetum telmateia
Equisetum variegatum
Equisetum x litorale
Eragrostis aegyptiaca
Eragrostis caroliniana
Eragrostis cilianensis
Eragrostis mexicana
Eragrostis minor
Eragrostis multicaulis
Eragrostis pilosa
Eragrostis virescens
Eranthis hyemalis
Erechtites hieracifolia
Erica tetralix
Erigeron acris
Erigeron alpinus
Erigeron alpinus subsp. intermedius
Erigeron annuus
Erigeron droebachiensis
Erigeron hungaricus
Erigeron macrophyllus
Erigeron ramosus
Erigeron uniflorus
Eriochloa villosa
Eriophorum angustifolium
103 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Eriophorum gracile
Eriophorum latifolium
Eriophorum vaginatum
Erodium botrys
Erodium cicutarium
Erodium laciniatum
Erodium malacoides
Erodium moschatum
Erodium stephanianum
Erophila verna
Eruca vesicaria
Eruca vesicaria subsp. sativa
Erucastrum gallicum
Erucastrum nasturtiifolium
Eryngium campestre
Eryngium maritimum
Eryngium planum
Erysimum cheiranthoides
Erysimum crepidifolium
Erysimum diffusum
Erysimum hieraciifolium
Erysimum marschallianum
Erysimum odoratum
Erysimum pieninicum
Erysimum repandum
Erysimum wahlenbergii
Erysimum wittmannii
Eschscholtzia californica
Euclidium syriacum
Euonymus europaeus
Euonymus latifolius
Euonymus verrucosus
Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia angulata
Euphorbia austriaca
Euphorbia cyparissias
Euphorbia dulcis
Euphorbia epithymoides
Euphorbia esula
Euphorbia exigua
Euphorbia falcata
Euphorbia helioscopia
Euphorbia humifusa
Euphorbia lucida
Euphorbia maculata
Euphorbia palustris
Euphorbia peplus
Euphorbia platyphyllos
Euphorbia seguierana
Euphorbia serrulata
Kod
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
Opis
Euphorbia taurinensis
Euphorbia villosa
Euphorbia virgultosa
Euphorbia volhynica
Euphrasia coerulea
Euphrasia kerneri
Euphrasia micrantha
Euphrasia minima
Euphrasia nemorosa
Euphrasia picta
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis
Euphrasia stricta
Euphrasia tatrae
Euphrasia vernalis
Fagus sylvatica
Falcaria vulgaris
Fallopia aubertii
Fallopia convolvulus
Fallopia dumetorum
Festuca airoides
Festuca altissima
Festuca amethystina
Festuca amethystina subsp. ritschlii
Festuca arundinacea
Festuca carica
Festuca carpatica
Festuca diffusa
Festuca drymeia
Festuca duriuscula
Festuca duvalii
Festuca gigantea
Festuca guestphalica
Festuca heterophylla
Festuca macutrensis
Festuca nigrescens
Festuca ovina
Festuca pallens
Festuca picta
Festuca polesica
Festuca pratensis
Festuca psammophila
Festuca pseudodalmatica
Festuca pseudovina
Festuca rubra s. s.
Festuca rupicaprina
Festuca rupicola
Festuca salina
Festuca tatrae
Festuca tenuifolia
Festuca trachyphylla
104 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Festuca unifaria
Festuca vaginata
Festuca valesiaca
Festuca versicolor
Festuca versicolor subsp. versicolor
Festuca villosa
Ficaria nudicaulis
Ficaria verna
Ficus carica
Filago arvensis
Filago lutescens
Filago minima
Filago vulgaris
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria moschata
Fragaria vesca
Fragaria viridis
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fritillaria meleagris
Fumaria capreolata
Fumaria densiflora
Fumaria muralis
Fumaria officinalis
Fumaria officinalis subsp. officinalis
Fumaria officinalis subsp. wirtgenii
Fumaria parviflora
Fumaria rostellata
Fumaria schleicheri
Fumaria vaillantii
Gagea arvensis
Gagea lutea
Gagea minima
Gagea pratensis
Gagea spathacea
Galanthus nivalis
Galega officinalis
Galeobdolon luteum
Galeobdolon luteum subsp.
montanum
Galeobdolon luteum subsp.luteum
Galeopsis angustifolia
Galeopsis bifida
Galeopsis ladanum
Galeopsis pubescens
Galeopsis segetum
Galeopsis speciosa
Galeopsis tetrahit
Galinsoga ciliata
Galinsoga parviflora
Kod
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
Opis
Galium album
Galium anisophyllon
Galium aparine
Galium boreale
Galium cracoviense
Galium elongatum
Galium glaucum
Galium harcynium
Galium humifusum
Galium mollugo
Galium odoratum
Galium palustre
Galium parisiense
Galium pumilum
Galium rivale
Galium rotundifolium
Galium ruthenicum
Galium saccharatum
Galium saxatile
Galium schultesii
Galium spurium
Galium spurium subsp. infestum
Galium spurium subsp. spurium
Galium sudeticum
Galium sylvaticum
Galium tricornutum
Galium trifidum
Galium uliginosum
Galium valdepilosum
Galium verrucosum
Galium verum
Galium wirtgenii
Gastridium ventricosum
Gaudinia fragilis
Genista anglica
Genista germanica
Genista pilosa
Genista tinctoria
Genistella sagittalis
Gentiana asclepiadea
Gentiana clusii
Gentiana cruciata
Gentiana frigida
Gentiana nivalis
Gentiana pneumonanthe
Gentiana punctata
Gentiana verna
Gentiana verna subsp. aestiva
Gentiana verna subsp. verna
Gentianella amarella
Gentianella baltica
105 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
1363
1364
1365
1366
1367
Gentianella bohemica
Gentianella campestris
Gentianella ciliata
Gentianella germanica
Gentianella lutescens
Gentianella lutescens subsp.
carpathica
Gentianella lutescens subsp.
lutescens
Gentianella lutescens subsp. tatricola
Gentianella tenella
Gentianella uliginosa
Geranium bohemicum
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium divaricatum
Geranium ibericum
Geranium lucidum
Geranium molle
Geranium palustre
Geranium phaeum
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Geranium sanguineum
Geranium sibiricum
Geranium sylvaticum
Geranium wilfordii
Geum aleppicum
Geum montanum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Gilia achilleifolia
Gladiolus imbricatus
Gladiolus paluster
Glaucium corniculatum
Glaucium flavum
Glaux maritima
Glechoma hederacea
Glechoma hirsuta
Glyceria declinata
Glyceria fluitans
Glyceria lithuanica
Glyceria maxima
Glyceria nemoralis
Glyceria plicata
Glyceria striata
Glyceria x pedicellata
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
Opis
Glycine max
Gnaphalium hoppeanum
Gnaphalium luteo-album
Gnaphalium norvegicum
Gnaphalium supinum
Gnaphalium sylvaticum
Gnaphalium uliginosum
Goodyera repens
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Guizotia abyssinica
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia conopsea subsp.
densiflora
Gymnadenia conopsea
subsp.conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gypsophila elegans
Gypsophila fastigiata
Gypsophila muralis
Gypsophila paniculata
Gypsophila perfoliata
Gypsophila repens
Gypsophila viscosa
Hacquetia epipactis
Hainardia cylindrica
Halimione pedunculata
Hammarbya paludosa
Hedera helix
Hedypnois cretica
Hedypnois monspeliensis
Hedysarum hedysaroides
Helenium autumnale
Helianthemum alpestre
Helianthemum alpestre subsp.
rupifragum
Helianthemum nummularium
Helianthemum nummularium subsp.
glabrum
Helianthemum nummularium subsp.
grandiflorum
Helianthemum nummularium subsp.
nummularium
Helianthemum nummularium subsp.
obscurum
Helianthemum rupifragum
Helichrysum arenarium
Helichrysum bracteatum
Heliosperma quadridentatum
Heliotropum europaeum
106 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Helleborus purpurascens
Helleborus viridis
Hepatica nobilis
Heracleum mantegazzianum
Heracleum pubescens
Heracleum sibiricum
Heracleum sosnovskii
Heracleum sphondylium
Herminium monorchis
Herniaria glabra
Herniaria hirsuta
Herniaria incana
Herniaria polygama
Hesperis matronalis
Hesperis matronalis subsp. candida
Hesperis nivea
Hesperis sylvestris
Hesperis tristis
Hieracium alpicola
Hieracium alpinum
Hieracium ambiguum
Hieracium apatelium
(floribundumpilosella)
Hieracium aridum
(piloselloidespilosella)
Hieracium arvicola (piloselloides >
caespitosum)
Hieracium atramentarium
(piloselloides > aurantiacum)
Hieracium atratum (alpinum <
murorum)
Hieracium aurantiacum
Hieracium auriculoides
Hieracium bauhinii
Hieracium bifidum
Hieracium bifurcum (pilosella >
echioides)
Hieracium blyttianum
Hieracium bracchiatum (pilosella >
piloselloides)
Hieracium bupleuroides
Hieracium caesium (bifidum >
lachenalii)
Hieracium caespitosum
Hieracium calodon
(echioidespiloselloides)
Hieracium calomastix
(aurantiacumbauhinii)
Hieracium carpaticum
(prenanthoidescaesium)
Hieracium cernuatum
(blyttianumpilosella)
Hieracium chlorocephalum
(prenanthoides alpinum lachenalii)
Kod
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
Opis
Hieracium chlorops
(prussicumlactucella)
Hieracium chondrillifolium (villosum
bifidum bupleuroides)
Hieracium cochleatum (caespitosum >
lactucella)
Hieracium conicum
(prenanthoidesumbellatum)
Hieracium corconticum
(prenanthoides > nigrescens)
Hieracium cymosum
Hieracium densiflorum
(bauhiniicymosum)
Hieracium dentatum (villosum >
bifidum)
Hieracium diaphanoides (murorum >
lachenalii)
Hieracium dubium
(cymosumfloribundum)
Hieracium echioides
Hieracium epimedium
(juranumbifidum)
Hieracium euchaetium
(auriculoidespilosella)
Hieracium fallax (echioides-cymosum)
Hieracium flagellare
(pilosellacaespitosum)
Hieracium flagelliforme
(flagellarelactucella)
Hieracium floribundum (caespitosum
> lactucella)
Hieracium fritzei (alpinum >
prenanthoides)
Hieracium fuckelianum (fallax >
pilosella)
Hieracium fuscoatrum
(aurantiacumcaespitosum)
Hieracium fuscocinereum
Hieracium glandulosodentatum
(nigrescenslachenalii)
Hieracium glaucinum
(schmidtiimurorum)
Hieracium gombense
(epimediumatratum)
Hieracium incisum (bifidum >
villosum)
Hieracium inuloides
(laevigatumprenanthoides)
Hieracium iseranum (floribundum >
pilosella)
Hieracium juranum (prenanthoides >
murorum)
Hieracium kalksburgense (pilosella >
cymosum)
Hieracium koernickeanum
(bauhiniilactucella)
Hieracium lachenalii
107 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
Opis
1529
Hieracium lactucella
Hieracium laevicaule (lachenalii >
bifidum)
Hieracium laevigatum
(lachenaliiumbellatum)
Hieracium laurinum (umbellatum >
sabaudum)
Hieracium leptophyton (bauhinii >
pilosella)
Hieracium liptoviense
(atratumlachenalii)
Hieracium longiscapum
(caespitosumlactucella)
Hieracium macrostolonum (pilosella >
caespitosum)
Hieracium maculatum (glaucinum >
lachenalii)
Hieracium mariae-bornmuelleriae
(fritzeisaxifragum)
Hieracium murorum
Hieracium nigrescens (alpinum >
murorum)
Hieracium nigritum (fritzeimurorum)
Hieracium obornyanum
(bauhiniicaespitosum)
Hieracium onosmoides (schmidtii >
lachenalii)
Hieracium paragogum
(bracchiatumlactucella)
Hieracium pietroszense
(alpinumbifidum)
Hieracium piliferum
Hieracium pilosella
Hieracium piloselliflorum (pilosella >
floribundum)
Hieracium piloselloides
Hieracium prenanthoides
Hieracium prussicum (caespitosum >
pilosella)
Hieracium racemosum
Hieracium riphaeum (prenanthoides >
alpinum)
Hieracium rohacsense (bifidum >
alpinum)
Hieracium rostanii (villosum alpinum)
Hieracium rothianum (echioides >
pilosella)
Hieracium rubrum (aurantiacum >
flagellare)
Hieracium sabaudum
Hieracium saxifragum
(schmidtiilachenalii)
Hieracium schmidtii
Hieracium schultesii
(lactucellapilosella)
Hieracium scitulum (fritzeinigrescens)
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
Opis
Hieracium scorzonerifolium (villosum
> bupleuroides)
Hieracium sparsum
Hieracium sparsum subsp. silesiacum
Hieracium stoloniflorum (pilosella >
aurantiacum)
Hieracium sudeticum (prenanthoides
alpinum)
Hieracium sulphureum
(piloselloideslactucella)
Hieracium suprafloccosum
(kalksburgenselactucella)
Hieracium tephrosoma (alpinumbifidumlachenalii)
Hieracium ullepitchii
Hieracium umbellatum
Hieracium umbrosum (murorum >
prenanthoides)
Hieracium vagneri (alpinumcaesium)
Hieracium valdepilosum
(villosumprenanthoides)
Hieracium villosum
Hieracium virgicaule (bupleuroides
umbellatum)
Hieracium wiesbaurianum
(schmidtiibifidum)
Hieracium zizianum
(piloselloidescymosum)
Hierochloë australis
Hierochloë odorata
Hippocrepis comosa
Hippophaë rhamnoides
Hippuris vulgaris
Hirschfeldia adpressa
Holcus lanatus
Holcus mollis
Holosteum umbellatum
Homogyne alpina
Honckenya peploides
Hordelymus europaeus
Hordeum bulbosum
Hordeum jubatum
Hordeum marinum
Hordeum murinum
Hordeum secalinum
Hordeum zeocrithon
Hottonia palustris
Humulus lupulus
Humulus scandens
Huperzia selago
Hutchinsia alpina
Hutchinsia alpina subsp. alpina
Hutchinsia alpina subsp. brevicaulis
108 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Hydrilla verticillata
Hydrocharis morsus-ranae
Hydrocotyle vulgaris
Hyoscyamus albus
Hyoscyamus niger
Hypericum elegans
Hypericum gymnanthemum
Hypericum hirsutum
Hypericum humifusum
Hypericum maculatum
Hypericum montanum
Hypericum mutilum
Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum
Hypericum tetrapterum
Hypericum veronense
Hypochoeris glabra
Hypochoeris maculata
Hypochoeris radicata
Hypochoeris uniflora
Hyssopus officinalis
Illecebrum verticillatum
Impatiens capensis
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Inula britannica
Inula conyza
Inula ensifolia
Inula germanica
Inula helenium
Inula hirta
Inula salicina
Iris aphylla
Iris graminea
Iris pseudacorus
Iris sibirica
Isatis tinctoria
Isoëtes echinospora
Isoëtes lacustris
Isolepis setacea
Isolepis supina
Isopyrum thalictroides
Iva xanthiifolia
Jasione montana
Jovibarba hirta
Jovibarba hirta subsp. glabrescens
Jovibarba sobolifera
Juncus acutiflorus
Juncus alpino-articulatus
Juncus articulatus
Kod
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
Opis
Juncus atratus
Juncus balticus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus capitatus
Juncus compressus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus filiformis
Juncus gerardi
Juncus inflexus
Juncus maritimus
Juncus ranarius
Juncus squarrosus
Juncus stygius
Juncus subnodulosus
Juncus tenageia
Juncus tenuis
Juncus trifidus
Juncus triglumis
Juniperus communis
Juniperus communis subsp. alpina
Juniperus communis subsp.
communis
Juniperus sabina
Kernera saxatilis
Kickxia elatine
Kickxia spuria
Knautia arvensis
Knautia dipsacifolia
Knautia kitaibelii
Kochia laniflora
Kochia scoparia
Koeleria glauca
Koeleria grandis
Koeleria macrantha
Koeleria pyramidata
Lactuca perennis
Lactuca saligna
Lactuca serriola
Lactuca tatarica
Lactuca virosa
Lamium album
Lamium amplexicaule
Lamium incisum
Lamium maculatum
Lamium moluccellifolium
Lamium purpureum
Lappula deflexa
Lappula heteracantha
Lappula patula
109 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Lappula squarrosa
Lapsana communis s. s.
Lapsana intermedia
Larix decidua
Larix decidua subsp. decidua
Larix decidua subsp. polonica
Laserpitium alpinum
Laserpitium archangelica
Laserpitium latifolium
Laserpitium prutenicum
Lathraea squamaria
Lathraea squamaria subsp.
squamaria
Lathraea squamaria subsp. tatrica
Lathyrus aphaca
Lathyrus cicera
Lathyrus heterophyllus
Lathyrus hirsutus
Lathyrus inconspicuus
Lathyrus japonicus
Lathyrus japonicus subsp. maritimus
Lathyrus laevigatus
Lathyrus latifolius
Lathyrus montanus
Lathyrus niger
Lathyrus nissolia
Lathyrus ochrus
Lathyrus palustris
Lathyrus pannonicus
Lathyrus pisiformis
Lathyrus pratensis
Lathyrus sativus
Lathyrus sylvestris
Lathyrus tuberosus
Lathyrus vernus
Lavatera thuringiaca
Lavatera trimestris
Ledum palustre
Leersia oryzoides
Legousia hybrida
Legousia speculum-veneris
Lembotropis nigricans
Lemna gibba
Lemna minor
Lemna trisulca
Leontodon autumnalis
Leontodon autumnalis subsp.
autumnalis
Leontodon autumnalis subsp.
pratensis
Leontodon hispidus
Leontodon hispidus subsp. alpinus
Kod
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
Opis
Leontodon hispidus subsp. hastilis
Leontodon hispidus subsp. hispidus
Leontodon incanus
Leontodon pseudotaraxaci
Leontodon taraxacoides
Leontopodium alpinum
Leonurus cardiaca
Lepidium campestre
Lepidium densiflorum
Lepidium heterophyllum
Lepidium latifolium
Lepidium perfoliatum
Lepidium ruderale
Lepidium virginicum
Leucanthemum adustum
Leucanthemum ircutianum
Leucanthemum vulgare s. s.
Leucanthemum vulgare subsp.
alpicola
Leucanthemum vulgare subsp.
vulgare
Leucanthemum waldsteinii
Leucoium aestivum
Leucoium vernum
Leucorchis albida
Libanotis pyrenaica
Libanotis sibirica
Ligularia sibirica
Ligustrum vulgare
Lilium bulbiferum
Lilium candidum
Lilium lancifolium
Lilium martagon
Limonium vulgare
Limosella aquatica
Linaria arvensis
Linaria chalepensis
Linaria dalmatica
Linaria genistifolia
Linaria incarnata
Linaria odora
Linaria purpurea
Linaria repens
Linaria saxatilis
Linaria simplex
Linaria spartea
Linaria vulgaris
Lindernia procumbens
Linnaea borealis
Linosyris vulgaris
Linum austriacum
110 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Linum catharticum
Linum extraaxillare
Linum flavum
Linum hirsutum
Linum perenne
Liparis loeselii
Listera cordata
Listera ovata
Lithospermum arvense
Lithospermum officinalie
Lithospermum purpurocaeruleum
Littorella uniflora
Lloydia serotina
Lobelia dortmanna
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium remotum
Lolium rigidum
Lolium subulatum
Lolium temulentum
Lonicera caprifolium
Lonicera morrowii
Lonicera nigra
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Lophochloa cristata
Lophochloa hispida
Lotus corniculatus
Lotus tenuis
Lotus uliginosus
Ludwigia palustris
Lunaria rediviva
Lupinus mutabilis
Lupinus polyphyllus
Luronium natans
Luzula alpino-pilosa
Luzula campestris
Luzula luzulina
Luzula luzuloides
Luzula multiflora
Luzula pallescens
Luzula pilosa
Luzula spicata
Luzula sudetica
Luzula sylvatica
Lychnis flos-cuculi
Lycium barbarum
Lycium chinense
Lycopodiella inundata
Lycopodium annotinum
Lycopodium clavatum
Kod
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
Opis
Lycopus europaeus
Lycopus exaltatus f.
Lysimachia nemorum
Lysimachia nummularia
Lysimachia punctata
Lysimachia thyrsiflora
Lysimachia vulgaris
Lythrum hyssopifolia
Lythrum junceum
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Malaxis monophyllos
Malcolmia maritima
Malus sylvestris
Malva alcea
Malva crispa
Malva excisa
Malva mauritiana
Malva moschata
Malva neglecta
Malva nicaeensis
Malva parviflora
Malva pusilla
Malva sylvestris
Malvastrum peruvianum
Marrubium peregrinum
Marrubium vulgare
Marsilea quadrifolia
Martynia proboscioidea
Matricaria maritima
Matricaria maritima subsp. inodora
Matteucia struthiopteris
Matthiola varia
Medicago aculeata
Medicago arabica
Medicago falcata
Medicago intertexta
Medicago lupulina
Medicago minima
Medicago polymorpha
Medicago praecox
Medicago rigidula
Medicago sativa
Medicago scutellata
Medicago x varia
Melampyrum arvense
Melampyrum barbatum
Melampyrum cristatum
Melampyrum herbichii
Melampyrum nemorosum
Melampyrum polonicum
111 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Melampyrum pratense
Melampyrum saxosum
Melampyrum sylvaticum
Melandrium album
Melandrium noctiflorum
Melandrium rubrum
Melica altissima
Melica ciliata
Melica nutans
Melica picta
Melica transsilvanica
Melica uniflora
Melilotus alba
Melilotus altissima
Melilotus dentata
Melilotus indica
Melilotus messanensis
Melilotus officinalis
Melilotus sulcata
Melilotus wolgica
Melittis melissophyllum
Mentha aquatica
Mentha arvensis
Mentha longifolia
Mentha pulegium
Mentha spicata
Mentha x citrata
Mentha x citrata subsp. pubescens
Mentha x gentilis
Mentha x niliaca
Mentha x verticillata
Menyanthes trifoliata
Mercurialis annua
Mercurialis perennis
Merremia sibirica
Meum athamanticum
Milium effusum
Mimulus guttatus
Mimulus moschatus
Minuartia hybrida
Minuartia kitaibelii
Minuartia sedoides
Minuartia setacea
Minuartia verna
Minuartia viscosa
Mirabilis hirsuta
Misopates orontium
Moehringia muscosa
Moehringia trinervia
Moenchia erecta
Moenchia mantica
Kod
Opis
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Molinia arundinacea
Molinia coerulea
Moneses uniflora
Monotropa hypophegea
Monotropa hypopitys s. s.
Montia fontana
Montia fontana subsp. amporitana
Montia fontana subsp.
chondrosperma
Montia perfoliata
Muscari comosum
Mutellina purpurea
Myagrum perfoliatum
Mycelis muralis
Myosotis alpestris
Myosotis arvensis
Myosotis caespitosa
Myosotis decumbens
Myosotis decumbens subsp. kerneri
Myosotis decumbens subsp. variabilis
Myosotis discolor
Myosotis nemorosa
Myosotis palustris
Myosotis palustris subsp. laxiflora
Myosotis palustris subsp. palustris
Myosotis palustris subsp. radicans
Myosotis praecox
Myosotis ramosissima
Myosotis sparsiflora
Myosotis stenophylla
Myosotis stricta
Myosotis sylvatica
Myosoton aquaticum
Myosurus minimus
Myrica gale
Myricaria germanica
Myriophyllum alterniflorum
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum
Myrrhis odorata
Najas flexilis
Najas marina
Najas minor
Narcissus radiiflorus
Nardus stricta
Nasturtium microphyllum
Nasturtium officinale
Neottia nidus-avis
Neottianthe cucullata
Nepeta cataria
Nepeta grandiflora
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
112 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Nepeta mussinii
Nepeta pannonica
Neslia apiculata
Neslia paniculata
Nigella arvensis
Nonea lutea
Nonea pulla
Nonea rosea
Nonea uctea
Nuphar lutea
Nuphar pumila
Nymphaea alba
Nymphaea candida
Nymphoides peltata
Odontites litoralis
Odontites serotina
Odontites verna
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Oenanthe lachenalii
Oenothera acutifolia
Oenothera albipercurva
Oenothera ammophila
Oenothera biennis s. s.
Oenothera canovirens
Oenothera cruciata
Oenothera fallax
Oenothera fruticosa
Oenothera glazioviana
Oenothera hoelscheri
Oenothera issleri
Oenothera jueterbogensis
Oenothera oakesiana
Oenothera paradoxa
Oenothera parviflora
Oenothera perennis
Oenothera pseudochicaginensis
Oenothera punctulata
Oenothera pycnocarpa
Oenothera royfraseri
Oenothera rubricaulis
Oenothera salicifolia
Oenothera suaveolens
Oenothera subterminalis
Oenothera tacikii
Oenothera tetragona
Oenothera victorini
Oenothera wienii
Oenothera wratislaviensis
Omphalodes scorpioides
Onobrychis arenaria
Kod
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
Opis
Onobrychis montana
Onobrychis viciifolia
Ononis arvensis
Ononis repens
Ononis spinosa
Onopordum acanthium
Ophioglossum azoricum
Ophioglossum vulgatum
Ophrys insectifera
Orchis coriophora
Orchis mascula
Orchis mascula subsp. signifera
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis pallens
Orchis palustris
Orchis purpurea
Orchis tridentata
Orchis ustulata
Oreochloa disticha
Oreopteris limbosperma
Origanum vulgare
Ornithogalum boucheanum
Ornithogalum collinum
Ornithogalum montanum
Ornithogalum pyrenaicum
Ornithogalum umbellatum
Ornithopus compressus
Ornithopus perpusillus
Orobanche alba
Orobanche alsatica
Orobanche arenaria
Orobanche bartlingii
Orobanche caryophyllacea
Orobanche coerulescens
Orobanche elatior
Orobanche flava
Orobanche gracilis
Orobanche hederae
Orobanche lutea
Orobanche minor
Orobanche pallidiflora
Orobanche picridis
Orobanche purpurea
Orobanche ramosa
Orthanta lutea
Orthilia secunda
Osmunda regalis
Ostericum palustre
Oxalis acetosella
Oxalis corniculata
113 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Oxalis deppei
Oxalis stricta
Oxalis tetraphylla
Oxybaphus nyctagineus
Oxycoccus microcarpus
Oxycoccus palustris
Oxyria digyna
Oxytropis campestris
Oxytropis carpatica
Oxytropis halleri
Oxytropis pilosa
Pachypleurum simplex
Padus avium
Padus petraea
Padus serotina
Panicum dichotomiflorum
Panicum lanuginosum
Paolus virginiana
Papaver argemone
Papaver burseri
Papaver dubium
Papaver hybridum
Papaver rhoeas
Parapholis incurva
Parietaria lusitanica
Parietaria officinalis
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Parthenium hysterophorus
Parthenocissus inserata
Paspalum racemosum
Pastinaca opaca
Pastinaca sativa
Pedicularis exaltata
Pedicularis hacquetii
Pedicularis oederi
Pedicularis palustris
Pedicularis sceptrum-carolinum
Pedicularis sudetica
Pedicularis sylvatica
Pedicularis verticillata
Peplis portula
Petasites albus
Petasites hybridus
Petasites kablikianus
Petasites spurius
Petrocallis pyrenaica
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia velutina
Peucedanum alsaticum
Kod
Opis
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
Peucedanum cervaria
Peucedanum oreoselinum
Peucedanum ostruthium
Peucedanum palustre
Phacelia congesta
Phacelia tanacaetifolia
Phalaris arundinacea
Phalaris arundinacea var.
arundinacea
Phalaris brachystachys
Phalaris canariensis
Phalaris coerulescens
Phalaris minor
Phalaris paradoxa
Phalaris truncata
Phleum arenarium
Phleum commutatum
Phleum hirsutum
Phleum hubbardii
Phleum phleoides
Phleum pratense
Phleum rhaeticum
Phleum subulatum
Phoenix dactylifera
Pholiurus pannonicus
Phragmites australis
Phyllitis scolopendrium
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physostegia virginica
Phyteuma nigrum
Phyteuma orbiculare
Phyteuma spicatum
Picea abies
Picris echioides
Picris hieracioides
Picris hieracioides subsp. grandiflora
Picris hieracioides subsp. hieracioides
Picris sprengeriana
Pilularia globulifera
Pimpinella major
Pimpinella nigra
Pimpinella saxifraga
Pinguicula alpina
Pinguicula vulgaris
Pinguicula vulgaris subsp. bicolor
Pinguicula vulgaris subsp. vulgaris
Pinus cembra
Pinus mugo
Pinus sylvestris
Pinus x rhaetica
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
114 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Pisum sativum
Pisum sativum subsp. arvense
Plantago afra
Plantago altissima
Plantago arenaria
Plantago atrata
Plantago coronopus
Plantago intermedia
Plantago lagopus
Plantago lanceolata
Plantago major
Plantago maritima
Plantago media
Plantago patagonica
Plantago serpentina
Plantago winteri
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pleurospermum austriacum
Poa alpina
Poa angustifolia
Poa annua
Poa badensis
Poa bulbosa
Poa chaixii
Poa compressa
Poa compressa subsp. compressa
Poa compressa subsp. langeana
Poa glauca
Poa granitica
Poa granitica subsp. granitica
Poa laxa
Poa molinerii
Poa nemoralis
Poa nemoralis subsp. carpatica
Poa nemoralis subsp. nemoralis
Poa nobilis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa remota
Poa stiriaca
Poa subcaerulea
Poa supina
Poa trivialis
Poa violacea
Podospermum laciniatum
Polemonium coeruleum
Polycarpon tetraphyllum f.
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Kod
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
Opis
Polygala amara
Polygala amara subsp. brachyptera
Polygala amarella
Polygala comosa
Polygala oxyptera
Polygala vulgaris
Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum amphibium
Polygonum arenarium
Polygonum aviculare
Polygonum bistorta
Polygonum bungeanum
Polygonum hydropiper
Polygonum lapathifolium
Polygonum lapathifolium subsp.
brittingeri
Polygonum lapathifolium subsp.
lapathifolium
Polygonum lapathifolium subsp.
pallidum
Polygonum minus
Polygonum mite
Polygonum orientale
Polygonum oxyspermum
Polygonum patulum
Polygonum persicaria
Polygonum viviparum
Polypodium vulgare
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Polystichum aculeatum
Polystichum braunii
Polystichum lonchitis
Populus alba
Populus nigra
Populus tremula
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea subsp. oleracea
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton crispus
Potamogeton filiformis
Potamogeton friesii
Potamogeton gramineus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton nodosus
Potamogeton obtusifolius
115 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton polygonifolius
Potamogeton praelongus
Potamogeton pusillus
Potamogeton rutilus
Potamogeton trichoides
Potamogeton x nitens
Potamogeton x sparganiifolius
Potamogeton x zizii
Potentilla alba
Potentilla anglica
Potentilla anserina
Potentilla arenaria
Potentilla argentea s. s.
Potentilla aurea
Potentilla bifurca
Potentilla chrysantha
Potentilla collina s. s.
Potentilla conferta
Potentilla crantzii
Potentilla decumbens
Potentilla demissa
Potentilla dissecta
Potentilla erecta
Potentilla heptaphylla
Potentilla impolita
Potentilla inclinata
Potentilla intermedia
Potentilla leucopolitana
Potentilla micrantha
Potentilla neumanniana
Potentilla norvegica
Potentilla pensylvanica
Potentilla pusilla
Potentilla recta
Potentilla reptans
Potentilla rupestris
Potentilla silesiaca
Potentilla sordida
Potentilla sterilis
Potentilla strigosa
Potentilla supina
Potentilla tenuiloba
Potentilla thuringiaca
Potentilla thyrsiflora
Potentilla wiemanniana
Prenanthes purpurea
Primula auricula
Primula elatior
Primula farinosa
Kod
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
Opis
Primula halleri
Primula minima
Primula veris
Primula vulgaris
Prunella grandiflora
Prunella laciniata
Prunella vulgaris
Prunus spinosa
Pseudorlaya pumila
Pteridium aquilinum
Puccinellia capillaris
Puccinellia distans
Puccinellia maritima
Pulicaria dysenterica
Pulicaria vulgaris
Pulmonaria angustifolia
Pulmonaria mollis
Pulmonaria obscura
Pulmonaria officinalis s. s.
Pulsatilla alba
Pulsatilla patens
Pulsatilla patens subsp. patens
Pulsatilla pratensis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla vernalis
Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris subsp. grandis
Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris
Pyrola chlorantha
Pyrola media
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Radiola linoides
Ranunculus acris s. s.
Ranunculus alpestris
Ranunculus arvensis
Ranunculus auricomus
Ranunculus baudotii
Ranunculus binatus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus cassubicus
Ranunculus flammula
Ranunculus friesianus
Ranunculus glacialis
Ranunculus illyricus
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus lingua
116 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Ranunculus oreophilus
Ranunculus penicillatus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus pseudomontanus
Ranunculus repens
Ranunculus reptans
Ranunculus sardous
Ranunculus sceleratus
Ranunculus serpens
Ranunculus serpens subsp.
nemorosus
Ranunculus strigulosus
Ranunculus subtatricus
Ranunculus thora
Raphanus raphanistrum
Rapistrum perenne
Rapistrum rugosum
Reseda alba
Reseda inodora
Reseda lutea
Reseda luteola
Reseda phyteuma
Reynoutria japonica
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Rhagodiolus stellatus
Rhamnus catharticus
Rhinanthus alecterolophus
Rhinanthus alectorolophus subsp.
alectorolophus
Rhinanthus alectorolophus subsp.
buccalis
Rhinanthus alpinus
Rhinanthus borbasii
Rhinanthus minor
Rhinanthus serotinus
Rhodiola rosea
Rhododendron luteum
Rhynchosinapis cheiranthos
Rhynchospora alba
Rhynchospora fusca
Ribes alpinum
Ribes nigrum
Ribes petraeum
Ribes spicatum
Ribes uva-crispa
Robinia pseudacacia
Rorippa amphibia
Rorippa austriaca
Rorippa hungarica
Rorippa palustris
Kod
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
Opis
Rorippa sylvestris
Rorippa x armoracioides
Rorippa x prostrata
Rosa acicularis
Rosa agrestis
Rosa blanda
Rosa canina
Rosa carolina
Rosa caryophyllacea
Rosa davurica
Rosa dumalis
Rosa foetida
Rosa gallica
Rosa glauca
Rosa gorenkensis
Rosa inodora
Rosa jundzillii
Rosa majalis
Rosa micrantha
Rosa multiflora
Rosa pendulina
Rosa pimpinellifolia
Rosa rubiginosa
Rosa rugosa
Rosa sherardii
Rosa tomentosa
Rosa villosa
Rosa virginiana
Rosa zalana
Rubia tinctorum
Rubus acanthodes
Rubus allegheniensis
Rubus angustipaniculatus
Rubus apricus
Rubus armeniacus
Rubus barberi
Rubus bifrons
Rubus caesius
Rubus camptostachys
Rubus canescens
Rubus capitulatus
Rubus capricollensis
Rubus chaerophylloides
Rubus chaerophyllus
Rubus chamaemorus
Rubus chlorothyrsos
Rubus circipanicus
Rubus constrictus
Rubus corylifolius
Rubus crispomarginatus
Rubus czarnunensis
117 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
Rubus dethardingii
Rubus divaricatus
Rubus dollnensis
Rubus fabrimontanus
Rubus fasciculatus
Rubus franconicus
Rubus fruticosus
Rubus glivicensis
Rubus gothicus
Rubus grabowskii
Rubus gracilis
Rubus graecensis
Rubus gratus
Rubus grossus
Rubus guentheri
Rubus hercynicus
Rubus hevellicus
Rubus hirtus
Rubus holzfussii
Rubus idaeus
Rubus koehleri
Rubus laciniatus
Rubus lamprocaulos
Rubus lidforsii
Rubus lignicensis
Rubus lusaticus
Rubus macrophyllus
Rubus marssonianus
Rubus mollis
Rubus montanus
Rubus nemoralis
Rubus nemorosus
Rubus nessensis
Rubus oboranus
Rubus odoratus
Rubus opacus
Rubus orthostachys
Rubus ostroviensis
Rubus pallidus
Rubus pedemontanus
Rubus pfuhlianus
Rubus plicatus
Rubus posnaniensis
Rubus pyramidalis
Rubus radula
Rubus rudis
Rubus salisburgensis
Rubus saxatilis
Rubus scaber
Rubus schleicheri
Rubus schnedleri
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
Opis
Rubus schummelii
Rubus scissus
Rubus seebergensis
Rubus senticosus
Rubus siemianicensis
Rubus silesiacus
Rubus sprengelii
Rubus spribillei
Rubus sulcatus
Rubus tabanimontanus
Rubus wahlbergii
Rubus wimmerianus
Rubus xanthocarpus
Rudbeckia hirta
Rudbeckia laciniata
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex alpestris
Rumex alpinus
Rumex aquaticus
Rumex bucephalophorus
Rumex confertus
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex hydrolapathum
Rumex longifolius
Rumex maritimus
Rumex obovatus
Rumex obtusifolius
Rumex palustris
Rumex patientia
Rumex pulcher
Rumex rugosus
Rumex sanguineus
Rumex scutatus
Rumex stenophyllus
Rumex thyrsiflorus
Rumex triangulivalvis
Rumex ucranicus
Rumex x heterophyllus
Ruppia maritima
Sagina ciliata
Sagina maritima
Sagina nodosa
Sagina procumbens
Sagina saginoides
Sagina subulata
Sagittaria sagittifolia
Salicornia europaea
Salix alba
Salix alpina
118 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Salix aurita
Salix bicolor
Salix caprea
Salix cinerea
Salix daphnoides
Salix eleagnos
Salix fragilis
Salix hastata
Salix helvetica
Salix herbacea
Salix lapponum
Salix myrsinifolia
Salix myrtilloides
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix repens
Salix repens subsp. repens
Salix reticulata
Salix retusa
Salix rosmarinifolia
Salix silesiaca
Salix starkeana
Salix triandra
Salix viminalis
Salix x dasyclados
Salsola collin
Salsola kali
Salsola kali subsp. kali
Salsola kali subsp. ruthenica
Salvia dumetorum
Salvia glutinosa
Salvia nemorosa
Salvia pratensis
Salvia verticillata
Salvia viridis
Salvinia natans
Sambucus ebulus
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Samolus valerandi
Sanguisorba dodecandra
Sanguisorba minor
Sanguisorba muricata
Sanguisorba officinalis
Sanicula europaea
Santolina chamaecyparissus
Saponaria officinalis
Sarothamnus scoparius
Saussurea alpina
Saussurea pygmaea
Saxifraga adscendens
Kod
Opis
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
Saxifraga aizoides
Saxifraga androsacea
Saxifraga bryoides
Saxifraga caesia
Saxifraga carpathica
Saxifraga cernua
Saxifraga decipiens
Saxifraga granulata
Saxifraga hieracifolia
Saxifraga hirculus
Saxifraga moschata
Saxifraga moschata subsp. basaltica
Saxifraga moschata subsp. dominii
Saxifraga moschata subsp. kotulae
Saxifraga nivalis
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga retusa
Saxifraga retusa subsp. retusa
Saxifraga rosacea
Saxifraga rosacea subsp. sponhemica
Saxifraga tridactylites
Saxifraga umbrosa
Saxifraga wahlenbergii
Scabiosa canescens
Scabiosa columbaria s. s.
Scabiosa lucida
Scabiosa ochroleuca
Scandix pecten-veneris
Scheuchzeria palustris
Schismus calycinus
Schoenoplectus americanus
Schoenoplectus lacustris
Schoenoplectus mucronatus
Schoenoplectus tabernaemontani
Schoenoplectus x kalmusii
Schoenus ferrugineus
Schoenus nigricans
Scilla bifolia
Scirpoides holoschoenus
Scirpus radicans
Scirpus sylvaticus
Scleranthus annuus
Scleranthus perennis
Scleranthus polycarpos
Sclerochloa dura
Scolochloa festucacea
Scolymus hispanicus
Scopolia carniolica
Scorzonera cana
Scorzonera humilis
119 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Scorzonera purpurea
Scorzonera rosea
Scrophularia nodosa
Scrophularia scopolii
Scrophularia umbrosa
Scrophularia vernalis
Scutellaria altissima
Scutellaria galericulata
Scutellaria hastifolia
Scutellaria minor
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum atratum
Sedum fabaria
Sedum maximum
Sedum reflexum
Sedum sexangulare
Sedum spurium
Sedum villosum
Selaginella helvetica
Selaginella selaginoides
Selinum carvifolia
Sempervivum montanum
Senecio aquaticus
Senecio aurantiacus
Senecio barbaraeifolius
Senecio capitatus
Senecio carniolicus
Senecio carpaticus
Senecio congestus
Senecio erucifolius
Senecio fluviatilis
Senecio fuchsii
Senecio integrifolius
Senecio jacobaea
Senecio macrophyllus
Senecio nebrodensis
Senecio nemorensis s. s.
Senecio paludosus
Senecio papposus
Senecio rivularis
Senecio subalpinus
Senecio sylvaticus
Senecio umbrosus s. s.
Senecio vernalis
Senecio viscosus
Senecio vulgaris
Serratula lycopifolia
Serratula tinctoria
Seseli annuum
Kod
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
Opis
Seseli hippomorathrum
Sesleria bielzii
Sesleria tatrae
Sesleria uliginosa
Sesleria varia
Setaria decipiens
Setaria faberi
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria verticillata
Setaria viridis
Sherardia arvensis
Sibbaldia procumbens
Sideritis montana
Silaum silaus
Silene acaulis
Silene borysthenica
Silene chlorantha
Silene conica
Silene cserei
Silene dichotoma
Silene dubia
Silene gallica
Silene linicola
Silene lithuanica
Silene nemoralis
Silene nutans
Silene nutans subsp. glabra
Silene nutans subsp. nutans
Silene otites
Silene scabriflora
Silene tatarica
Silene trinervia
Silene viscosa
Silene vulgaris
Simsia foetida
Sinapis alba
Sinapis arvensis
Sisymbrium altissimum
Sisymbrium austriacum
Sisymbrium irio
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium officinale
Sisymbrium orientale
Sisymbrium polymorphum
Sisymbrium strictissimum
Sisymbrium wolgense
Sisyrynchium bermudiana
Sium latifolium
Solanum alatum
Solanum cornutum
120 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Solanum dulcamara
Solanum luteum
Solanum melanocerasum
Solanum nigrum
Solanum sarrachoides
Solanum sisymbrifolium
Solanum sodomaeum
Solanum triflorum
Soldanella carpatica
Soldanella hungarica
Soldanella montana
Solidago alpestris
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Solidago graminifolia
Solidago virgaurea
Sonchus arvensis
Sonchus arvensis subsp. arvensis
Sonchus arvensis subsp. uliginosus
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sonchus palustris
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus chamaemespilus
Sorbus graeca
Sorbus intermedia
Sorbus torminalis
Sorghum halepense
Sparganium angustifolium
Sparganium emersum
Sparganium erectum s. s.
Sparganium minimum
Sparganium neglectum
Sparganium x diversifolium
Spergula arvensis
Spergula arvensis subsp. arvensis
Spergula arvensis subsp. maxima
Spergula morisonii
Spergula pentandra
Spergularia echinosperma
Spergularia media
Spergularia rubra
Spergularia salina
Spergularia segetalis
Spilanthes oleraceus
Spiraea media
Spiraea salicifolia
Spiranthes spiralis
Spirodela polyrhiza
Stachys alpina
Kod
Opis
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
Stachys annua
Stachys arvensis
Stachys germanica
Stachys palustris
Stachys recta
Stachys sylvatica
Staphylea pinnata
Stellaria crassifolia
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria longifolia
Stellaria media
Stellaria neglecta
Stellaria nemorum
Stellaria pallida
Stellaria palustris
Stellaria uliginosa
Stipa borysthenica
Stipa capillata
Stipa joannis s. s.
Stipa pulcherrima
Stratiotes aloides
Streptopus amplexifolius
Suaeda maritima
Succisa pratensis
Succisella inflexa
Swertia perennis
Swertia perennis subsp. alpestris
Swertia perennis subsp. perennis
Symphytum asperum
Symphytum bohemicum
Symphytum cordatum
Symphytum officinale
Symphytum tuberosum
Tanacetum alpinum
Tanacetum corymbosum
Tanacetum corymbosum subsp. clusii
Tanacetum corymbosum subsp.
corymbosum
Tanacetum parthenifolium
Tanacetum parthenium
Tanacetum vulgare
Taraxacum accedens
Taraxacum acrolobum
Taraxacum acuminatum
Taraxacum acutangulum
Taraxacum acutifidum
Taraxacum acutisectum
Taraxacum adalatum
Taraxacum adami
Taraxacum aequilobum
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
121 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Taraxacum aestivum
Taraxacum alatum
Taraxacum albulense
Taraxacum alpinum
Taraxacum altissimum
Taraxacum amaurolepis
Taraxacum amplum
Taraxacum ampullaceum
Taraxacum ancistrolobum
Taraxacum angustisquameum
Taraxacum apiculatum
Taraxacum arachnotrichum
Taraxacum arquitenens
Taraxacum atrovirens
Taraxacum attenuens
Taraxacum auriapex
Taraxacum aurosuloides
Taraxacum aurosulum
Taraxacum austriacum
Taraxacum austrinum
Taraxacum baeckii
Taraxacum balticiformae
Taraxacum balticum
Taraxacum bessarabicum
Taraxacum biforme
Taraxacum bisectum
Taraxacum blomgrenii
Taraxacum boekmanii
Taraxacum borgvallii
Taraxacum brachylepis
Taraxacum brachylossum
Taraxacum brevidentatum
Taraxacum brevifloroides
Taraxacum breviflorum
Taraxacum brevisectum
Taraxacum brunneum
Taraxacum cacuminatum
Taraxacum calamistratum
Taraxacum caloschistum
Taraxacum canoviride
Taraxacum carinthiacum
Taraxacum caudatuliforme
Taraxacum caudatulum
Taraxacum chloroticum
Taraxacum coartatum
Taraxacum copidophyllum
Taraxacum cordatum
Taraxacum cordiferum
Taraxacum corynodes
Taraxacum crassiceps
Taraxacum crebridens
Kod
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
Opis
Taraxacum croceiflorum
Taraxacum cuspidifrons
Taraxacum dahlstedtii
Taraxacum danubiense
Taraxacum dilatatum
Taraxacum dissimile
Taraxacum diversilobum
Taraxacum duplidens
Taraxacum ekmanii
Taraxacum erectiusculilobatum
Taraxacum euplocarpum
Taraxacum euryanthes
Taraxacum exile
Taraxacum expallidiforme
Taraxacum expansum
Taraxacum falcatum
Taraxacum falciferum
Taraxacum firmulifolium
Taraxacum flexile
Taraxacum florstroemii
Taraxacum fontanicolum
Taraxacum fontanosquameum
Taraxacum fontanum
Taraxacum formosum
Taraxacum fulgens
Taraxacum fulvum
Taraxacum galeifiguratum
Taraxacum gibberum
Taraxacum glaucanthum
Taraxacum glossocentrum
Taraxacum gracilentum
Taraxacum gracillimum
Taraxacum grossum
Taraxacum haematicum
Taraxacum hamatiforme
Taraxacum hamatulum
Taraxacum hamatum
Taraxacum haraldii
Taraxacum hastatum
Taraxacum helveticum
Taraxacum hemicyclum
Taraxacum huelphersianum
Taraxacum idiomorphum
Taraxacum inarmatum
Taraxacum index
Taraxacum informe
Taraxacum infumatum
Taraxacum ingens
Taraxacum intermedium
Taraxacum interveniens
Taraxacum intumescens
122 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Taraxacum irritum
Taraxacum ischnolepis
Taraxacum kjellmanii
Taraxacum laceratum
Taraxacum lacerifolium
Taraxacum laciniosifrons
Taraxacum laciniosum
Taraxacum lacistophyllum
Taraxacum laeticeps
Taraxacum laetiflorum
Taraxacum laetiforme
Taraxacum laetum
Taraxacum laevigatum
Taraxacum lagerkranzii
Taraxacum lamprophyllum
Taraxacum lanceolatisquameum
Taraxacum languidum
Taraxacum laniatum
Taraxacum laticordatum
Taraxacum latistriatum
Taraxacum lawalreei
Taraxacum leptaleum
Taraxacum leptocarpum
Taraxacum leptodon
Taraxacum leptolobum
Taraxacum leptophyllum
Taraxacum ligerinum
Taraxacum limnanthes
Taraxacum limosum
Taraxacum linguatum
Taraxacum linguicuspis
Taraxacum lingulatum
Taraxacum lividum
Taraxacum livonicum
Taraxacum lojoënse
Taraxacum longicaudatum
Taraxacum lucescens
Taraxacum lucidum
Taraxacum lunare
Taraxacum lupatiferum
Taraxacum luteolum
Taraxacum luteoviride
Taraxacum macranthoides
Taraxacum maculatum
Taraxacum marginatum
Taraxacum marklundii
Taraxacum megalosipteron
Taraxacum melanostigma
Taraxacum microdon
Taraxacum mimulum
Taraxacum molybdolepis
Kod
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
Opis
Taraxacum monochroum
Taraxacum mucronatum
Taraxacum multifidum
Taraxacum multilobum
Taraxacum nigricans
Taraxacum obliquilobum
Taraxacum obtusifrons
Taraxacum obtusulum
Taraxacum ochrochlorum
Taraxacum officinale
Taraxacum olitorium
Taraxacum onychium
Taraxacum orphnocephalum
Taraxacum pachylobum
Taraxacum pachymerum
Taraxacum pallens
Taraxacum pallescens
Taraxacum pallidipes
Taraxacum palustre
Taraxacum panalpinum
Taraxacum pannonicum
Taraxacum pannulatiforme
Taraxacum pannulatum
Taraxacum paradoxatum
Taraxacum patagiferum
Taraxacum patens
Taraxacum patibuliferum
Taraxacum paucidentatiforme
Taraxacum pawlowskii
Taraxacum pectinatiforme
Taraxacum penicilliforme
Taraxacum peraccommodatum
Taraxacum peracutum
Taraxacum peralatum
Taraxacum perfissum
Taraxacum piceatiforme
Taraxacum piceatum
Taraxacum pieninicum
Taraxacum planum
Taraxacum plumbeum
Taraxacum pohlii
Taraxacum polonicum
Taraxacum polyodon
Taraxacum porrigens
Taraxacum praeradians
Taraxacum praestans
Taraxacum privum
Taraxacum proteranthium
Taraxacum proximum
Taraxacum pseudelongatum
Taraxacum pseudofontanum
123 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis
Taraxacum pugiunculum
Taraxacum pulcherrimum
Taraxacum pulchrifolium
Taraxacum purpureum
Taraxacum pycnolobum
Taraxacum quadrans
Taraxacum railonsalae
Taraxacum raunkiaeri
Taraxacum reflexilobum
Taraxacum reinthalii
Taraxacum remanentilobum
Taraxacum retroflexum
Taraxacum revalense
Taraxacum rigidum
Taraxacum rubrisquameum
Taraxacum rufocarpum
Taraxacum rufonervosum
Taraxacum sagittilobum
Taraxacum sagittipotens
Taraxacum saxenii
Taraxacum scanicum
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum scotinum
Taraxacum sellandii
Taraxacum semiglobosum
Taraxacum serotinum
Taraxacum severum
Taraxacum silesiacum
Taraxacum simile
Taraxacum sinuatum
Taraxacum sinulosum
Taraxacum skalinskianum
Taraxacum speciosum
Taraxacum sphenolobum
Taraxacum spiculigerum
Taraxacum splendidum
Taraxacum sterneri
Taraxacum subalatum
Taraxacum subalpinum
Taraxacum subcanescens
Taraxacum subekmanii
Taraxacum subglebulosum
Taraxacum subhuelphersianum
Taraxacum sublacerum
Taraxacum sublaciniosum
Taraxacum sublaeticolor
Taraxacum sublongisquameum
Taraxacum submaculosum
Taraxacum subpatens
Taraxacum subpraticola
Taraxacum subrubescens
Kod
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
Opis
Taraxacum subtile
Taraxacum superbum
Taraxacum surrigens
Taraxacum symphorilobum
Taraxacum tenebricans
Taraxacum tenue
Taraxacum tenuilinguatum
Taraxacum tenuilobum
Taraxacum trigonum
Taraxacum trilobatum
Taraxacum tumentilobum
Taraxacum turfosum
Taraxacum uncidentatum
Taraxacum undulatum
Taraxacum valens
Taraxacum valesiacum
Taraxacum vastisectum
Taraxacum vindobonense
Taraxacum violaceipetiolatum
Taraxacum viridescens
Taraxacum vitellinum
Taraxacum vollmannii
Taxus baccata
Teesdalea nudicaulis
Telekia speciosa
Tetragonia tetragonoides
Tetragonolobus maritimus
Tetragonolobus maritimus subsp.
siliquosus
Teucrium botrys
Teucrium chamaedrys
Teucrium montanum
Teucrium scordium
Teucrium scorodonia
Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum flavum
Thalictrum lucidum
Thalictrum minus
Thalictrum minus subsp. minus
Thalictrum simplex
Thelypteris palustris
Thesium alpinum
Thesium ebracteatum
Thesium linophyllon
Thesium pyrenaicum
Thladiantha dubia
Thlaspi alliaceum
Thlaspi arvense
Thlaspi caerulescens
Thlaspi perfoliatum
Thymelaea passerina
124 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
Thymus alpestris
Thymus austriacus
Thymus carpaticus
Thymus glabrescens
Thymus kosteleckyanus
Thymus marschallianus
Thymus praecox
Thymus pulcherrimus
Thymus pulegioides
Thymus serpyllum
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Tofieldia calyculata
Torilis arvensis
Torilis japonica
Torilis nodosa
Tozzia alpina
Tozzia alpina subsp. carpatica
Tradescantia erecta
Tragopogon dubius
Tragopogon floccosus
Tragopogon floccosus subsp.
heterospermus
Tragopogon hybridus
Tragopogon orientalis
Tragopogon pratensis s. s.
Trapa natans
Traunsteinera globosa
Tribulus terrestris
Trichomanes speciosum
Trientalis europaea
Trifolium alexandrinum
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Trifolium echinatum
Trifolium echinatum subsp.
constantinapolitanum
Trifolium fragiferum
Trifolium fragiferum subsp. bonannii
Trifolium fragiferum subsp. fragiferum
Trifolium glomeratum
Trifolium hybridum
Trifolium hybridum subsp. elegans
Trifolium hybridum subsp. hybridum
Trifolium lappaceum
Trifolium lupinaster
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
Opis
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium ochroleucon
Trifolium pannonicum
Trifolium patens
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium repens subsp. orbelicum
Trifolium repens subsp. repens
Trifolium resupinatum
Trifolium resupinatum var. majus
Trifolium rubens
Trifolium spadiceum
Trifolium stellatum
Trifolium striatum
Triglochin maritimum
Triglochin palustre
Trigonella caerulea
Trigonella foenum-graecum
Trisetum alpestre
Trisetum flavescens
Trisetum fuscum
Trisetum sibiricum
Triticum polonicum
Triticum turgidum
Trollius altissimus
Trollius europaeus s. s.
Turgenia latifolia
Tussilago farfara
Typha angustifolia
Typha latifolia
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Urtica cannabina
Urtica dioica
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia australis
Utricularia intermedia
Utricularia minor
Utricularia ochroleuca
Utricularia vulgaris
Vaccaria hispanica
Vaccinium gaultherioides
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana angustifolia
Valeriana dioica
Valeriana montana
125 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatrslncz
gatrslncz
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Opis Gatunki roślin naczyniowych
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
Opis
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
Valeriana officinalis
Valeriana sambucifolia
Valeriana simplicifolia
Valeriana tripteris
Valeriana tripteris subsp. austriaca
Valeriana tripteris subsp. heterophylla
Valerianella carinata
Valerianella coronata
Valerianella dentata
Valerianella eriocarpa
Valerianella locusta
Valerianella mixta
Valerianella rimosa
Ventenata dubia
Veratrum album s. s.
Veratrum lobelium
Veratrum nigrum
Verbascum blattaria
Verbascum chaixii
Verbascum chaixii subsp. austriacum
Verbascum chaixii subsp. orientale
Verbascum densiflorum
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Verbascum olympicus
Verbascum phlomoides
Verbascum phoeniceum
Verbascum sinuatum
Verbascum thapsus
Verbascum virgatum
Verbena officinalis
Verbesina encelioides
Veronica agrestis
Veronica alpina
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagalloides
Veronica aphylla
Veronica arvensis
Veronica austriaca
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica catenata
Veronica chamaedrys
Veronica dillenii
Veronica filiformis
Veronica fruticans
Veronica gentianoides
Veronica hederifolia
Veronica jacquinii
Veronica longifolia
Veronica montana
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
Veronica officinalis
Veronica opaca
Veronica paniculata
Veronica paniculata subsp. foliosa
Veronica paniculata subsp. paniculata
Veronica peregrina
Veronica peregrina subsp. peregrina
Veronica persica
Veronica polita
Veronica praecox
Veronica prostrata
Veronica scutellata
Veronica serpyllifolia
Veronica spicata
Veronica spicata subsp. orchidea
Veronica spicata subsp. spicata
Veronica sublobata
Veronica teucrium
Veronica triloba
Veronica triphyllos
Veronica urticifolia
Veronica verna
Veronica vindobonensis
Viburnum opulus
Vicia angustifolia
Vicia articulata
Vicia benghalensis
Vicia bithynica
Vicia cassubica
Vicia cracca
Vicia dasycarpa
Vicia dumetorum
Vicia ervilia
Vicia grandiflora
Vicia hirsuta
Vicia lathyroides
Vicia lutea
Vicia melanops
Vicia narbonensis
Vicia pannonica
Vicia pisiformis
Vicia sativa
Vicia sepium
Vicia sylvatica
Vicia tenuifolia
Vicia tenuissima
Vicia tetrasperma
Vicia villosa
Vinca minor
Vincetoxicum hirundinaria
Viola alba
126 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i pnączy
gatrslncz
Zakodowane wartości domeny
Opis Gatunki roślin naczyniowych
gatdrzkrzpnc
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Kod
Opis
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
Viola alpina
Viola arvensis
Viola biflora
Viola canina
Viola collina
Viola cyanea
Viola dacica
Viola elatior
Viola epipsila
Viola hirta
Viola kitaibeliana
Viola lutea
Viola lutea subsp. sudetica
Viola mirabilis
Viola montana
Viola odorata
Viola palustris
Viola persicifolia
Viola pumila
Viola reichenbachiana
Viola riviniana
Viola rupestris
Viola saxatilis
Viola tricolor s. s.
Viola uliginosa
Virga pilosa
Viscaria vulgaris
Viscum album
Viscum album subsp. abietis
Viscum album subsp. album
Viscum album subsp. austriacum
Volutaria lippii
Vulpia bromoides
Vulpia ciliata
Vulpia geniculata
Vulpia myuros
Wolffia arrhiza
Woodsia alpina
Woodsia ilvensis
Xanthium albinum
Xanthium macrocarpum
Xanthium spinosum
Xanthium strumarium
xCalammophila baltica
Zannichellia palustris
Zannichellia palustris subsp. palustris
Zannichellia palustris subsp.
pedicellata
Zostera marina
Zostera noltii
Zygophyllum fabago
3472
3473
3474
3475
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Opis
Abies alba
Abies amabilis
Abies arnoldiana
Abies balsamea
Abies borisii-regis
Abies bornmuelleriana
Abies bracteata
Abies cephalonica
Abies concolor
Abies cylicica
Abies delavayi
Abies equi-trojani
Abies fargessi
Abies firma
Abies fraseri
Abies grandis
Abies holophylla
Abies homolepis
Abies koreana
Abies lasiocarpa
Abies magnifica
Abies marocana
Abies nebrodensis
Abies nephrolepis
Abies nordmanniana
Abies numidica
Abies pardei
Abies pindrow
Abies pinsapo
Abies procera
Abies sachalinensis
Abies sibirica
Abies veitchii
Abies vilmorinii
Acer campestre
Acer circinatum
Acer ginnala
Acer negundo
Acer nikoense
Acer palmatum
Acer pensylvanicum
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer rubrum
Acer saccharinum
Acer saccharum
Acer tataricum
Actinidia arguta
Actinidia kolomikta
127 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatdrzkrzpnc
gatdrzkrzpnc
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Kod
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Opis
Aesculus carnea
Aesculus glabra
Aesculus hippocastanum
Aesculus octandra
Aesculus parviflora
Aesculus pavia
Ailanthus altissima
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alnus viridis
Amelanchier canadensis
Amelanchier ovalis
Amorpha fruticosa
Araucaria araucana
Araucaria heterophylla
Aristolochia durior
Aronia melanocarpa
Berberis ×hybrido-gagnepainii
Berberis aggregata
Berberis chopinii
Berberis gagnepainii
Berberis julianae
Berberis koreana
Berberis thunbergii
Berberis verruculosa
Berberis vulgaris
Berberis wilsoniae
Betula Hoseri
Betula humilis
Betula maximowicziana
Betula nana
Betula obscura
Betula papyrifera
Betula pendula
Betula pubescens
Buddleja alternifolia
Buddleja davidii
Buxus sempervirens
Calocedrus decurrens
Caragana arborescens
Caragana aurantiaca
Caragana frutex
Caragana pygmaea
Caragana spinosa
Carpinus betulus
Carya cordiformis
Carya laciniosa
Carya ovata
Carya tomentosa
Castanea sativa
Kod
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
Opis
Catalpa bignonioides
Catalpa erubescens
Catalpa ovata
Catalpa speciosa
Cedrus atlantica
Cedrus brevifolia
Cedrus deodara
Cedrus libani
Celastrus orbiculata
Celastrus scandens
Celtis australis
Celtis occidentalis
Cephalotaxus fortunei
Cephalotaxus harringtonia
Cerasus serrulata
Cercidiphyllum japonicum
Cercis siliquastrum
Chaenomeles japonica
Chaenomeles speciosa
Chaenomeles superba
Chamaecyparis lawsoniana
Chamaecyparis nootkanensis
Chamaecyparis obtusa
Chamaecyparis pisifera
Chamaecyparis thyoides
Circis canadensis
Cladrastis lutea
Colutea arborescens
Cornus alba
Cornus kousa
Cornus mas
Cornus sanguinea
Cornus stolonifera
Corylus avellana
Corylus colurna
Corylus maxima
Cotinus coggygria
Cotoneaster bullata
Cotoneaster dammeri
Cotoneaster dielsiana
Cotoneaster divaricata
Cotoneaster foveolata
Cotoneaster horizontalis
Cotoneaster integerrima
Cotoneaster lucida
Cotoneaster melanocarpa
Cotoneaster multiflora
Cotoneaster praecox
Cotoneaster tomentosa
Crataegus coccinea
128 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatdrzkrzpnc
gatdrzkrzpnc
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Kod
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Opis
Crataegus crus-galli
Crataegus lavallei
Crataegus macracantha
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacantha
Crataegus punctata
Cryptomeria japonica
Cunninghamia lanceolata
Cupressocyparis leylandii
Cupressus sempervirens
Cydonia oblonga
Cytisus albus
Cytisus nigricans
Cytisus purpureus
Cytisus ratisbonesis
Cytisus scoparius
Cytisus supinus
Daphne mezereum
Deutzia gracilis
Deutzia lemoinei
Deutzia rosea
Deutzia scabra
Dryas octopetala
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus commutata
Elaeagnus umbellata
Euonymus europaea
Euonymus fortunei
Euonymus latifolia
Euonymus nana
Euonymus verrucosa
Exochorda racemosa
Fagus silvatica
Forsythia europaea
Forsythia intermedia
Forsythia kobendzae
Forsythia 'Maluch'
Forsythia ovata
Forsythia suspensa
Fothergilla major
Fraxinus americana
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Fraxinus pennsylvanica
Genista germanica
Genista pilosa
Genista tinctoria
Ginkgo biloba
Gleditsia triacanthos
Gymnocladus dioicus
Kod
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
Opis
Halimodendron holodendron
Hamamelis japonica
Hamamelis mollis
Hamamelis virginiana
Hibiscus syriacus
Hippophae rhamnoides
Hydrangea arborescens
Hydrangea macrophylla
Hydrangea paniculata
Hydrangea petiolaris
Ilex aquifolium
Jasminum nudiflorum
Juglans cinerea
Juglans cordiformis
Juglans nigra
Juglans regia
Juniperus chinensis
Juniperus communis
Juniperus conferta
Juniperus drupacea
Juniperus excelsa
Juniperus horizontalis
Juniperus occidentalis
Juniperus oxycedrus
Juniperus pachyphloea
Juniperus procumbens
Juniperus rigida
Juniperus sabina
Juniperus scopulorum
Juniperus squamata
Juniperus virginiana
Kalmia latifolia
Kerria japonica
Laburnum alpinum
Laburnum anagyroides
Laburnum watereri
Larix czekanowskii
Larix decidua
Larix eurolepis
Larix gmelinii
Larix griffithiana
Larix kaempferi
Larix laricina
Larix marschlinsii
Larix occidentalis
Larix pendula
Larix potaninii
Larix sibirica
Lavandula angustifolia
Ligustrum amurense
129 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatdrzkrzpnc
gatdrzkrzpnc
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Kod
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Opis
Ligustrum obtusifolium
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum vulgare
Liquidambar styraciflua
Liriodendron tulipifera
Lonicera alpigena
Lonicera caprifolium
Lonicera coeruela
Lonicera hecrottii
Lonicera involucrata
Lonicera korolkowii
Lonicera ladebourii
Lonicera maackii
Lonicera nigra
Lonicera orientalis
Lonicera periclymenum
Lonicera pileata
Lonicera spinosa
Lonicera tatarica
Lonicera tellmanniana
Lonicera xylosteum
Lycium halimifolium
Maclura pomifera
Magnolia acuminata
Magnolia denudata
Magnolia kobus
Magnolia liliflora
Magnolia soulangiana
Magnolia stellata
Magnolia tripetala
Mahonia aquifolium
Malus baccata
Malus domestica
Malus floribunda
Malus pumila
Malus purpurea
Malus scheideckeri
Malus silvestris
Metasequoia glyptostroboides
Morus alba
Morus nigra
Myricaria germanica
Pachysandra terminalis
Parthenocissus quinquefolia
Parthenocissus tricuspidata
Parthenocissus vitacea
Phellodendron amurense
Philadelphus caucasicus
Philadelphus coronarius
Philadelphus cymosus
Kod
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Opis
Philadelphus falconeri
Philadelphus lemoinei
Philadelphus polyanthus
Philadelphus virginalis
Photinia villosa
Physocarpus opulifolius
Picea abies
Picea asperata
Picea bicolor
Picea brachytyla
Picea breweriana
Picea engelmannii
Picea glauca
Picea glehnii
Picea jezoensis
Picea koyamai
Picea likiangensis
Picea mariana
Picea obovata
Picea omorika
Picea orientalis
Picea pungens
Picea sitchensis
Picea smithiana
Pieris japonica
Pinus aristata
Pinus banksiana
Pinus cembra
Pinus contorta
Pinus jeffreyi
Pinus mugo
Pinus nigra
Pinus ponderosa
Pinus rhaetica
Pinus rigida
Pinus silvestris
Pinus strobus
Pinus uliginosa
Pinus uncinata
Platanus acerifolia
Populus alba
Populus berolinensis
Populus canadensis
Populus canescens
Populus koreana
Populus maximowiczii
Populus nigra
Populus petrowskyana
Populus simonii
Populus tremula
130 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatdrzkrzpnc
gatdrzkrzpnc
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Kod
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Opis
Potentilla fruticosa
Prunus amygdalus
Prunus armeniaca
Prunus avium
Prunus cerasifera
Prunus cerasus
Prunus domestica
Prunus fruticosa
Prunus glandulosa
Prunus insititia
Prunus laurocerasus
Prunus mahaleb
Prunus padus
Prunus persica
Prunus serotina
Prunus serrulata
Prunus spinosa
Prunus tenella
Prunus triloba
Pseudolarix kaempferi
Pseudotsuga caesia
Pseudotsuga menziesii
Ptelea trifoliata
Pterocarya fraxinifolia
Pyracantha coccinea
Pyrus communis
Pyrus elaeagrifolia
Pyrus pyraster
Pyrus salicifolia
Quercus alba
Quercus cerris
Quercus coccinea
Quercus imbricaria
Quercus macranthera
Quercus macrocarpa
Quercus palustris
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Quercus rubra
Rhamnus cathartica
Rhamnus frangula
Rhamnus imeretina
Rhododendron catawbiense
Rhododendron Cunnigham's White
Rhododendron flavum
Rhododendron gandavense
Rhododendron japonicum
Rhododendron smirnowii
Rhodotypos scandens
Kod
Opis
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
Rhus typhina
Ribes alpinum
Ribes americanum
Ribes aureum
Ribes grossularia
Ribes nigrum
Ribes petraeum
Ribes rubrum
Ribes sanguineum
Robinia ambigua
Robinia hispida
Robinia neomexicana
Robinia pseudoacacia
Robinia viscosa
Rosa canina
Rosa centifolia
Rosa dumalis
Rosa egrestis
Rosa foetida
Rosa gallica
Rosa glauca
Rosa inodora
Rosa multiflora
Rosa omeiensis
Rosa pendulina
Rosa pimpinellifolia
Rosa rubiginosa
Rosa rugosa
Rosa tomentosa
Rosa villosa
Salix acutifolia
Salix alba
Salix caprea
Salix daphnoides
Salix elaeagnos
Salix fragilis
Salix herbacea
Salix integra
Salix lapponum
Salix matsudana
Salix pentandra
Salix pentandra
Salix purpurea
Salix repens
Salix rosmarinifolia
Salix silesiaca
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
131 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatdrzkrzpnc
gatdrzkrzpnc
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Kod
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
Opis Gatunki drzew, krzewów, krzewinek i
pnączy
Typ danych Short
Opis
Shepherdia argentea
Sophora japonica
Sorbaria sorbifolia
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus hybrida
Sorbus intermedia
Sorbus latifolia
Sorbus torminalis
Spiraea albiflora
Spiraea arguta
Spiraea billardii
Spiraea bumalda
Spiraea chamaedryfolia
Spiraea densiflora
Spiraea douglasii
Spiraea japonica
Spiraea japonica
Spiraea menziesii
Spiraea prunifolia
Spiraea salicifolia
Spiraea thunbergii
Spiraea vanhouttei
Spiraea x cinerea
Staphylea pinnata
Stephanandra incisa
Stephanandra tanakae
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos chenaultii
Symphoricarpos orbiculatus
Syringa amurensis
Syringa chinensis
Syringa hiacithiflora
Syringa josikaea
Syringa meyeri
Syringa persica
Syringa prestoniae
Syringa reflexa
Syringa vulgaris
Syringa wolfii
Tamarix gallica
Tamarix odessana
Tamarix parviflora
Tamarix pentandra
Tamarix tetrandra
Taxodium distichum
Taxus baccata
Taxus canadensis
Taxus cuspidata
Taxus media
Kod
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
Opis
Thuja koraiensis
Thuja occidentalis
Thuja orientalis
Thuja plicata
Thuja standishii
Thujopsis dolabrata
Tilia americana
Tilia cordata
Tilia euchlora
Tilia europaea
Tilia japonica
Tilia moltkei
Tilia petiolaris
Tilia platyphyllos
Tilia stellata
Tilia tomentosa
Torreya californica
Torreya nucifera
Tsuga canadensis
Tsuga caroliniana
Tsuga chinensis
Tsuga diversifolia
Tsuga heterophylla
Tsuga sieboldii
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Ulmus pumila
Viburnum burkwoodii
Viburnum carlesii
Viburnum fragrans
Viburnum juddii
Viburnum lantana
Viburnum lentago
Viburnum opulus
Viburnum rhytidophyllum
Viscum abietis
Viscum album
Viscum laxum
Vitis amurensis
Vitis coignetiae
Vitis riparia
Weigela florida
Wisteria floribunda
Wisteria sinesis
132 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Gatunki pijawek
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatpjw
Opis Gatunki owadów
Opis Gatunki pijawek
Typ danych Short
Typ danych Short
Kod
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Opis
Acipenserobdella volgensis
Cystobranchus mammilatus
Dina apathyi
Dina lineata
Dina stschegolewi
Glossiphonia paludosa
Glossiphonia verrucata
Hirudo medicinalis
Piscicola fasciata
Piscicola pojmanskae
Theromyzon maculosum
Trocheta bykowskii
Gatunki skorupiaków
Zakodowane wartości domeny
gatskr
Opis Gatunki skorupiaków
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Opis
Astacus astacus
Astacus leptodactylus
Bathynella natans
Crangonyx paxi
Echionogammarus stoerensis
Gammarus inaequicauda
Gammarus locusta
Monoporeia affinis
Mysis relicta
Niphargellus arndti
Niphargus aquilex
Niphargus casimiriensis
Niphargus cf. inopinatus
Pallasiola quadrispinosa
Paloemonetes varians
Proasellus slavus
Synurella coeca rafalskii
Talitrus saltator
Talorchestia deshayesii
Gatunki owadów
Zakodowane wartości domeny
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1
Opis
Abemus chloropterus
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Opis
Abraeus parvulus
Acalles misellus
Acalles ptinoides
Acalles roboris
Acanthochermes quercus
Acanthocnema nigrimana
Acinia biflexa
Acleris lacordairana
Acmaeodera degener
Acmaeops angusticollis
Acosmetia caliginosa
Acritus homeopaticus
Acritus hopffgarteni
Acrotrichis chevrolatii
Actidium aterrimum
Acupalpus elegans
Acupalpus exiguus
Acylophorus wagenschieberi
Adarrus bellevoyei
Adicella filicornis
Adicella reducta
Adrastus montanus
Adscita geryon
Aechmites terricola
Aedia funesta
Aegialia rufa
Aegialia sabuleti
Aeletes atomarius
Aesalus scarabaeoides
Aeshna affinis
Aeshna caerulea
Aeshna juncea
Aeshna subarctica
Aeshna subarctica
Aeshna viridis
Agabus clypealis
Agabus melanocornis
Agabus striolatus
Agabus wasastjernae
Agallia carpathica
Agapanthia cardui
Agapanthia violacea
Agapetus delicatulus
Agapetus fuscipes
Agapetus laniger
Agapetus ochripes
Agathidium bescidicum
Agathidium confusum
Agenioideus ciliatus
Agnetina elegantula
Agonum ericeti
133 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Agonum mannerheimii
Agrilus guerini
Agrilus integerrimus
Agrilus lineola
Agrilus mendax
Agrilus pseudocyaneus
Agriotes brevis
Agriotes gallicus
Agriotypus armatus
Agriphila aeneociliella
Agrypnia picta
Agyrtes castaneus
Agyrtes noheli
Aiolopus thalassinus
Airaphilus perangustus
Akimerus schaefferi
Alabonia superior
Alcis jubata
Allandrus fuscipennis
Allodynerus delphinalis
Allodynerus rossii
Alloeoneura radiata
Allogamus starmachi
Allonyx quadrimaculatus
Allotrichia pallicornis
Alosterna erythropus ingrica
Alpinia alpicola
Alpinia carpathica
Alpinia lohseiana
Altica cornivorax
Altica longicollis
Alucita grammodactyla
Alysson pertheesi
Alysson ratzeburgi
Amara cursitans
Amara erratica
Amara quenseli
Amegilla plagiata
Amegilla pubescens
Amegilla quadrifasciata
Ametropus fragilis
Ammobates punctatus
Ammophila pubescens
Ammoplanus handlirschi
Ammoplanus hofferi
Ammoplanus wesmaeli
Ampedus cardinalis
Ampedus hjorti
Ampedus rufipennis
Ampedus tristis
Amphimallon assimile
Kod
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Opis
Amphimallon ochraceum
Amphimallon ruficorne
Anarta cordigera
Anasphaltis renigerellus
Anaspis costai
Anaspis fasciata
Anaspis lurida
Anaspis melanopa
Anaspis silvatica
Anastoechus nitidulus
Anatella gibba
Andrena aberrans
Andrena agilissima
Andrena alfkenella
Andrena assimilis
Andrena bimaculata
Andrena coitana
Andrena congruens
Andrena curvungula
Andrena decipiens
Andrena enslinella
Andrena falsifica
Andrena florea
Andrena fulvida
Andrena incisa
Andrena intermedia
Andrena lathyri
Andrena lepida
Andrena limata
Andrena mitis
Andrena morawitzi
Andrena morio
Andrena nana
Andrena nasuta
Andrena nycthemera
Andrena pandellei
Andrena paucisquama
Andrena polita
Andrena pontica
Andrena potentillae
Andrena proxima
Andrena pusilla
Andrena rufizona
Andrena semilaevis
Andrena sericata
Andrena similis
Andrena suerinensis
Andrena susterai
Andrena symphyti
Andrena synadelpha
Andrena taraxaci
134 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Andrena tarsata
Andrena viridescens
Anergates atratulus
Anisoplia agricola
Anisoplia villosa
Anisorus quercus
Anisoxya fuscula
Annitella chomiacensis
Annitella thuringica
Anobium confusum
Anobium thomsoni
Anomalopteryx chauviniana
Anommatus duodecimstriatus
Anommatus pannonicus
Anoplius aeruginosus
Anoplius caviventris
Anoplius tenuicornis
Anotylus speculifrons
Anthaxia cichorii
Anthaxia deaurata
Anthaxia millefolii
Anthaxia nigritula
Anthicus bifasciatus
Anthicus schmidtii
Anthidium montanum
Anthocopa andrenoides
Anthocopa bidentata
Anthocopa papaveris
Anthocopa tergestensis
Anthonomus germanicus
Anthonomus rubripes
Anthonomus sorbi
Anthophagus praeustus
Anthophora parietina
Anthophora plumipes
Anthophora pubescens
Antispilina ludwigi
Apamea illyria
Apamea oblonga
Apamea platinea
Apatania auricula
Apatania muliebris
Apatura ilia
Apatura iris
Aphanistictus emarginatus
Aphanistictus pusillus
Aphodius bimaculatus
Aphodius maculatus
Aphodius montanus
Aphodius obscurus
Aphodius quadrimaculatus
Kod
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
Opis
Aphodius rotundangulus
Aphodius satellitius
Aphodius scrutator
Aphodius thermicola
Aphodius tomentosus
Aphrophora major
Aphrophora similis
Aphthona abdominalis
Aphthona aeneomicans
Aphthona erichsoni
Aphthona placida
Aphthona stussineri
Aplasta ononaria
Aplocnemus tarsalis
Aplocnemus virens
Aplotarsus angustulus
Apomyelois bistriatella
Aporinellus sexmaculatus
Aporus pollux
Aporus unicolor
Apteropeda splendida
Arachnospila alvarabnormis
Arachnospila consobrina
Arachnospila fumipennis
Arachnospila fuscomarginata
Arachnospila hedickei
Arachnospila opinata
Arachnospila sogdiana
Arachnospila westerlundi
Archanara neurica
Arctia festiva
Arctia villica
Argopus ahrensii
Argopus nigritarsis
Aricia artaxerxes
Aricia eumedon
Arthroplea congener
Asilus crabroniformis
Asiorestia transsilvanica
Astata kashmirensis
Astata rufipes
Astrapaeus ulmi
Aterpia chalybeia
Atethmia ambusta
Atherix ibis
Atherix marginata
Athetis furvula
Atholus bimaculatus
Atholus praetermissus
Athous jejunus
Athous mollis
135 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Athous zebei
Atissa limosina
Atomaria attila
Atomaria soror
Atralata albofascialis
Atrichops crassipes
Atylotus loewianus
Auchmis detersa
Aulongyrus concinnus
Aulonothroscus laticollis
Auplopus albifrons
Axinopalpis gracilis
Badister dorsiger
Baetis beskidensis
Baetis calcaratus
Baetis inexpectatus
Baetis liebenaue
Baetis pentaphlebodes
Baetopus wartensis
Bagous aliciae
Bagous argillaceus
Bagous diglyptus
Bagous elegans
Bagous rotundicollis
Baptria tibiale
Baris analis
Baris atramentaria
Barynotus makolskii
Barypeithes chevrolati
Barypeithes globus
Barypeithes interpositus
Batophila fallax
Batozonellus lacerticida
Baumhaueria goniaeformis
Behningia ulmeri
Bembecinus hungaricus
Bembecinus tridens
Bembidion bipunctatum nivale
Bembidion doderoi
Bembidion ephippium
Bembidion fumigatum
Bembidion glaciale
Bembidion laticolle
Bembidion minimum
Bembidion normannum
Bembidion obtusum
Bembix rostrata
Beraea maurus
Beraea pullata
Beraeamyia hrabei
Beraeodes minutus
Kod
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
Opis
Betarmon bisbimaculatus
Biastes brevicornis
Biastes emarginatus
Biastes truncates
Billaea kolomyetzi
Biphyllus lunatus
Bius thoracicus
Blaps halophila
Blaps lethifera
Blaps mortisaga
Blaps mucronata
Blasticotoma filiceti
Bledius arenarius
Bledius baudii
Blepharita amica
Blethisa multipunctata
Boernerina depressa
Bolbelasmus unicornis
Bolitophagus interruptus
Bolitophila rectangulata
Boloria aquilonaris
Boloria eunomia
Boloria euphrosyne
Bombus confusus
Bombus cryptarum
Bombus cullumanus
Bombus distinguendus
Bombus fragrans
Bombus hortorum
Bombus humilis
Bombus hypnorum
Bombus jonellus
Bombus laesus
Bombus laesus mocsaryi
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus maculidorsis
Bombus magnus
Bombus mesomelas
Bombus muscorum
Bombus pascuorum
Bombus pomorum
Bombus pratorum
Bombus pyrenaeus
Bombus ruderarius
Bombus ruderatus
Bombus schrencki
Bombus semenoviellus
Bombus sicheli
Bombus soroeensis
Bombus subterraneus
136 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Bombus sylvarum
Bombus terrestris
Bombus veteranus
Bombus wurfleini
Bombus wurfleini mastrucatus
Boros schneideri
Bothrideres bipunctatus
Brachinus crepitans
Brachinus explodens
Brachycercus harisiella
Brachycercus pallidus
Brachycoleus decolor
Brachygluta helferi
Brachygonus megerlei
Brachyleptura cordigera
Brachymyia floccosa
Brachyopa dorsata
Brachypalpoides lentus
Brachypalpus chrysites
Brachypalpus valgus
Brachypeza obscura
Brachyptera braueri
Brachyptera starmachi
Brachyptera trifasciata
Brachysomus strawinskii
Brachystegus scalaris
Brachystoma vesiculosum
Brachyta interrogationis
Brachytarsus scapularis
Bradybatus creutzeri
Brenthis daphne
Broscus cephalotes
Bruchela conformis
Bruchela pygmaea
Bruchidius imbricornis
Bruchidius pauper
Bruchus brachialis
Bryaxis carinula
Bryaxis carpathicus
Brychius elevatus
Bryoporus multipunctus
Bucculatrix rhamniella
Buckleria paludum
Buprestis splendens
Caccobius schreberi
Cacopsylla crataegi
Cacopsylla elegantula
Cacopsylla flori
Caenis beskidensis
Caenis pseudorivulorum
Caenis rivulorum
Kod
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
Opis
Caenolyda reticulata
Cafius xantholoma
Calameuta haemorrhoidalis
Caliprobola speciosa
Calitys scabra
Callajoppa exaltatoria
Callicera aenea
Calligypona reyi
Callimus angulatus
Calliptamus italicus
Callistus lunatus
Calomicrus circumfusus
Calosoma auropunctatum
Calosoma inquisitor
Calosoma investigator
Calosoma reticulatum
Calosoma sycophanta
Calyciphora nephelodactyla
Camaratoscena speciosa
Campiglossa achyrophori
Campiglossa plantaginis
Camponotus fallax
Camponotus piceus
Camponotus vagus
Campyloneura virgula
Cantharis longicollis
Cantharis pulicaria
Cantharis sudetica
Cantharis tristis
Capnia atra
Capnia bifrons
Capnopsis schilleri
Capricornia boisduvaliana
Carabus arcensis
Carabus auratus
Carabus auronitens
Carabus besseri
Carabus cancellatus
Carabus clatratus
Carabus convexus
Carabus coriaceus
Carabus fabricii
Carabus glabratus
Carabus granulatus
Carabus hortensis
Carabus hungaricus
Carabus intricatus
Carabus irregularis
Carabus kollari
Carabus linnaei
Carabus marginalis
137 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Carabus menetriesi
Carabus monilis
Carabus nemoralis
Carabus nitens
Carabus obsoletus
Carabus problematicus
Carabus scabriusculus
Carabus scheidleri
Carabus scheidleri excellens
Carabus scheidleri preysleri
Carabus sylvestris
Carabus transylvanicus
Carabus ullrichi
Carabus variolosus
Carabus violaceus
Carabus zawadzkii
Carchaodus floccifera
Cardiophorus ebeninus
Cardiophorus nigerrimus
Carpathobyrrhulus tatricus
Carpelimus halophilus
Carpelimus politus
Carsia sororiata
Cassida atrata
Cassida berolinensis
Cassida canaliculata
Cassida ferruginea
Cassida subreticulata
Catocala electa
Catocala pacta
Catops grandicollis
Catops tristis infernus
Catops ventricosus rotundatus
Catoptria furcatellus
Catoptria maculalis
Catoptria pauperellus
Caulotrupodes aeneopiceus
Centrotoma lucifuga
Cephalcia hartigii
Cephennium carnicum
Cephennium carpathicum
Ceraclea alboguttata
Ceraclea aurea
Ceraclea nigronervosa
Ceraclea riparia
Ceraclea senilis
Cerambyx cerdo
Cerambyx scopolii
Ceratina cucurbitina
Cerceris albofasciata
Cerceris flavilabris
Kod
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Opis
Cerceris quadricincta
Cerceris ruficornis
Cerceris sabulosa
Cercion lindenii
Cercobrachys minutus
Cercyon littoralis
Cercyon tristis
Cerna flavipennis
Cerocoma muehlfeldi
Cerocoma schaefferi
Ceropales albicincta
Ceropales helvetica
Ceropales variegata
Cerophytum elateroides
Ceruchus chrysomelinus
Ceutorhynchus aeneicollis
Ceutorhynchus barbareae
Ceutorhynchus buniadis
Ceutorhynchus cakilis
Ceutorhynchus chlorophanus
Ceutorhynchus coarctatus
Ceutorhynchus coerulescens
Ceutorhynchus interjectus
Ceutorhynchus leprieuri
Ceutorhynchus lukesi
Ceutorhynchus pandellei
Ceutorhynchus sisymbrii
Ceutorhynchus strejceki
Ceutorhynchus tibialis
Ceutorhynchus wagneri
Chaetocnema chlorophana
Chaetocnema procerula
Chaetopteroplia segetum
Chaetopteryx major
Chaitophorus longisetosus
Chalcis myrifex
Chalcis sispes
Chalcosyrphus eunotus
Chalcosyrphus femoratus
Chalcosyrphus piger
Chalcosyrphus rufipes
Chamaesphecia hungarica
Chariaspilates formosaria
Charopus concolor
Chazara briseis
Cheilosia grossa
Cheilotoma musciformis
Chelis maculosa
Chelostoma distinctum
Chelostoma foveolatum
Chelostoma ventrale
138 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Chennium bituberculatum
Chersotis margaritacea
Chersotis multangula
Chesias rufata
Chilostigma sieboldi
Chimarra marginata
Chlaenius spoliatus
Chloantha hyperici
Chloroclysta infuscata
Chlorophanus pollinosus
Chlorophorus figuratus
Chlorophorus gracilipes
Chlorophorus sartor
Choleva lederiana gracilenta
Choragus horni
Choroterpes picteti
Chorthippus eisentrauti
Chorthippus pullus
Chortodes extrema
Chrysis analis
Chrysis angustula
Chrysis bicolor
Chrysis brevitarsis
Chrysis comparata
Chrysis germari
Chrysis gracillima
Chrysis graelsii
Chrysis inaequalis
Chrysis iris
Chrysis leachi
Chrysis lusitanica
Chrysis mediata
Chrysis pseudobrevitarsis
Chrysis pulchella
Chrysis ruddi
Chrysis rutiians
Chrysis scutellaris
Chrysis succincta
Chrysis valida
Chrysis variegata
Chrysolina brunsvicensis
Chrysolina carpathica
Chrysolina fuliginosa
Chrysolina schneideri
Chrysopilus luteolus
Chrysopilus nubecula
Chrysopilus pullus
Chrysotoxum linaere
Chrysura austriaca
Chrysura cuprea
Chrysura hirsuta
Kod
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
Opis
Chrysura radians
Chrysura simplex
Chrysura trimaculata
Cicadetta podolica
Cicindela maritima
Cicones undatus
Cidnopus quercus
Cinara mordvilkoi
Cionus ganglbaueri
Cionus gebleri
Cis laminatus
Cixius alpestris
Clanoptilus elegans
Clanoptilus geniculatus
Clanoptilus strangulatus
Claviger longicornis
Cleorodes lichenaria
Cleptes nitidulus
Cleptes semiauratus
Cleptes semicyaneus
Clerus mutillarius
Clinocera varipennis
Clusiodes gentilis
Clusiodes verticalis
Clypeorhagus clypeatus
Coccinella saucerottii lutshniki
Coelambus enneagrammus
Coelambus flaviventris
Coelambus lautus
Coelioxys afra
Coelioxys alata
Coelioxys lanceolata
Coelioxys polycentris
Coelopa pilipes
Coenagrion armatum
Coenagrion ornatum
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Coenonympha tullia
Coenophila subrosea
Colias myrmidone
Colias palaeno
Colladonus torneellus
Colletes caspicus
Colletes floralis
Colletes hylaeiformis
Colletes impunctatus
Colletes inexpectatus
Colletes nasutus
Colletes punctatus
Colletes similis
139 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Colliuris melanura
Colobicus hirtus
Colon calcaratum
Colon delarouzei
Colposis mutillatus
Coniocleonus cicatricosus
Copris lunaris
Coraebus rubi
Coraebus undatus
Cordulegaster boltonii
Cornumutila quadrivittata
Corticaria inconspicua
Corticaria interstitialis
Corticaria pietschi
Corticaria polypori
Corticarina latipennis
Corticeus bicoloroides
Corticeus suberis
Cortodera holosericea
Corymbia variicornis
Corynis amoena
Corynis crassicornis
Corynis obscura
Cosmia diffinis
Coxelus pictus
Crabro ingricus
Crabro lapponicus
Crabro loewi
Crenitis punctatostriata
Crepidophorus mutilatus
Crioceris quinquepunctata
Criorhina pachymera
Crossocerus barbipes
Crossocerus cinxius
Crossocerus congener
Crossocerus denticrus
Crossocerus heydeni
Crossocerus pullulus
Crossocerus styrius
Crossocerus tarsatus
Crossocerus walkeri
Crunoecia irrorata
Cryphalus saltuarius
Cryphia ereptricula
Cryptocephalus carpathicus
Cryptocephalus connexus
Cryptocephalus imperialis
Cryptocephalus macellus
Cryptocephalus ochroleucus
Cryptocephalus quadriguttatus
Cryptocephalus schaefferi
Kod
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
Opis
Cryptocephalus variegatus
Cryptocheilus fabricii
Cryptocheilus versicolor
Cryptophagus croaticus
Cryptophagus reflexicollis
Ctenicera heyeri
Cteniopus sulphuripes
Ctenophora fastuosa
Ctenophora flaveolata
Ctenophora guttata
Ctenophora ornata
Ctenophora pectinicornis
Cucujus cinnaberinus
Cucujus haematodes
Cucullia balsamitae
Cucullia gnaphalii
Cucullia praecana
Curculio elephas
Cyanapion gnarum
Cyanostolus aeneus
Cybocephalus pulchellus
Cyclodinus humilis
Cylindromorphus filum
Cymindis angularis
Cyphocleonus trisulcatus
Dactylolabis wodzickii
Dalmannia aculeate
Dalmannia dorsalis
Dalmannia marginata
Danacea morosa
Danacea nigritarsis
Dapsa denticollis
Dasycerus sulcatus
Dasypoda braccata
Dasypoda suripes
Dasypogon diadema
Dasytes alpigradus
Dasytes nigrocyaneus
Dasytes subaeneus
Datonychus paszlavszkyi
Datonychus transsylvanicus
Deilus fugax
Deltomerus carpathicus
Deltomerus tatricus
Demetrias imperialis
Dendroctonus micans
Denticollis borealis
Denticollis interpositus
Dermestoides sanguinicollis
Derodontus macularis
Diachromus germanus
140 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Diachrysia zosimi
Diarsia dahlii
Diarsia florida
Diasticus vulneratus
Dibolia foersteri
Dicerca moesta
Dicheirotrichus gustavii
Dichoglena nigripennis
Dicronychus rubripes
Dictyla platyoma
Dictyogenus fontium
Dictyoptera erythroptera
Dictyoptera fiedleri
Dicycla oo
Didineis lunicornis
Dioctria flavipennis
Dioctria humeralis
Dioctria sudetica
Diodesma subterranea
Dioxoides tridentata
Diphyllocis opaculus
Diplectrona felix
Diplocoelus fagi
Diplocolenus bensoni
Diplocolenus sudeticus
Dipogon austriacus
Dipogon variegatus
Dipogon vechti
Dircaea quadriguttata
Dircaea subtilis
Dirhagus lepidus
Ditomyia macroptera
Dolichocis laricinus
Dolichoderus quadripunctatus
Dolichomitus atratus
Dolichomitus cephalotes
Dolichomitus imperator
Dolichomitus messor
Dolichomitus tuberculatus
Dolichurus corniculus
Donus elegans
Donus maculatus
Donus nidensis
Dorcadion fulvum
Dorcadion holosericeum
Dorcadion scopoli
Dorcatoma substriata
Dorcus parallelipipedus
Doronomyrmex kutteri
Doros profuges
Drasterius bimaculatus
Kod
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
Opis
Drilus concolor
Dromius sigma
Dromius strigiceps
Drusus monticola
Drymonia velitaris
Dryophilus anobioides
Drypta dentata
Dryudella femoralis
Dryudella pinguis
Dufourea dentiventris
Dufourea halictula
Dufourea inermis
Dufourea minuta
Duvalius microphthalmus
Duvalius subterraneus
Dysaphis devecta
Dysauxes ancilla
Dyschirius gracilis
Dyschirius makolskii
Dyschirius salinus
Dyschirius strumosus
Dyscia fagaria
Dytiscus lapponicus
Dytiscus latissimus
Ecdyonurus aurantiacus
Ecdyonurus insignis
Ecdyonurus macani
Echinocerus floralis
Echthrus reluctator
Ectemnius fossorius
Ectemnius rugifer
Ectemnius schlettereri
Ectemnius spinipes
Ectoedemia viridissimella
Elampus bidens
Elaphrus ullrichii
Elater ferrugineus
Electrogena affinis
Electrogena quadrilineata
Electrogena samalorum
Electrogena ujhelyii
Eledonoprius armatus
Elophila rivulalis
Emmetia szoecsi
Emus hirtus
Endecatomus reticulatus
Enochrus bicolor
Enoicyla pusilla
Entomoscelis adonidis
Eoferreola rhombica
Epaphius rivularis
141 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Epeoloides coecutiens
Epeolus glacialis
Ephemera lineata
Ephemerella notata
Ephippiger ephippiger
Ephoron virgo
Ephydra glauca
Epicallima bruandella
Epicauta rufidorsum
Epimyrma ravouxi
Epirranthis diversata
Episernus granulatus
Epistrophe ochrostoma
Episyron gallicum
Epuraea fussi
Epuraea silesiaca
Erebia aethiops
Erebia epiphron
Erebia ligea
Erebia manto
Erebia pronoe
Erebia sudetica
Eremobina ochroleuca
Eremobina pabulatricula
Ergates faber
Eriogaster catax
Eriozona syrphoides
Eristalis cryptarum
Ernobius explanatus
Ernobius mulsanti
Ernodes vicinus
Ernoporicus caucasicus
Erotesis baltica
Eucera interrupta
Eucera polinosa
Eucera tuberculata
Euchalcia consona
Euchalcia modestoides
Euchreus purpuratus
Eucinetus hopffgarteni
Euconnus denticornis
Euconnus hirticollis
Euconnus rutilipennis
Euexorista obumbrata
Euluperus xanthopus
Eumerus tricolor
Eumolpus asclepiadeus
Euodynerus dantici
Euodynerus notatus
Euodynerus quadrifasciatus
Euphydryas aurinia
Kod
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
Opis
Euphydryas maturna
Eupithecia extensaria
Eupithecia extremata
Eupithecia gelidata
Eupithecia insigniata
Euplagia quadripunctaria
Euplectus decipiens
Euplectus kirbii
Euplocamus anthracinalis
Eurycolpus flaveolus
Eurydema fieberi
Eurygnathomyia bicolor
Eurylophella karelica
Euryommatus mariae
Eurythyrea austriaca
Eurythyrea quercus
Eusphalerum lapponicum
Eusphalerum marshami
Eutheia linearis
Euthiconus conicicollis
Eutrichapion gribodoi
Euxoa cursoria
Evagetes littoralis
Evagetes proximus
Evagetes siculus
Evagetes subglaber
Evagetes tumidosus
Evodinus borealis
Evylaeus bavaricus
Evylaeus brevicornis
Evylaeus convexiusculus
Evylaeus eubeensis
Evylaeus intermedius
Evylaeus interruptus
Evylaeus limbellus
Evylaeus marginellus
Evylaeus minutulus
Evylaeus nigripes
Evylaeus obscuratus
Evylaeus politus
Evylaeus qlabriusculus
Evylaeus semilucens
Evylaeus setulellus
Evylaeus setulosus
Evylaeus tarsatus
Evylaeus tricinctus
Exechiopsis ingrica
Exechiopsis januari
Exoprosopa cleomene
Fagivorina arenaria
Ferreola diffinis
142 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Fleutiauxellus maritimus
Formica aquilonia
Formica candida
Formica exsecta
Formica foreli
Formica forsslundi
Formica glauca
Formica lugubris
Formica polyctena
Formica pratensis
Formica pressilabris
Formica rufa
Formica truncorum
Formica uralensis
Formicomus pedestris
Formicoxenus nitidulus
Foucartia liturata
Fucomyia frigida
Gabrius tirolensis
Gampsocleis glabra
Gasterocercus depressirostris
Gastrallus immarginatus
Gastrallus laevigatus
Georissus crenulatus
Geotrupes mutator
Germaria angustata
Gesneria centuriella
Glaphyra kiesenwetteri
Glaresis rufa
Glaucopsyche alexis
Globiceps juniperi
Glocianus inhumeralis
Glossosoma boltoni
Gnaptor spinimanus
Gnorimus variabilis
Gomphus flavipes
Gorytes fallax
Graphoderus bilineatus
Gryllus campestris
Grynobius planus
Gymnetron hispidum
Gymnetron plantaginis
Gymnetron thapsicola
Gynaephora selenitica
Gyrinus caspius
Gyrinus colymbus
Hadreule elongatula
Haematopota bigoti
Halictus compressus
Halictus simplex
Haliplus apicalis
Kod
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
Opis
Haliplus fulvicollis
Haliplus furcatus
Haliplus variegatus
Haliplus varius
Hamamelistes betulinus
Hamearis lucina
Hammerschmidtia ferruginea
Hapalarea linearis
Hapalarea scabriuscula
Harpactus elegans
Harpactus exiguus
Harpactus formosus
Harpactus laevis
Harpactus moravicus
Harpactus tumidus
Harpagoxenus sublaevis
Harpalus zabroides
Harpalus zigzag
Hedobia pubescens
Hedychridium femoratum
Hedychridium flavipes
Hedychridium integrum
Hedychridium sculpturatum
Hedychridium zelleri
Hedychrum chalybaeum
Hedychrum longicolle
Hedychrum niemelai
Helianthemapion velatum
Helichus substriatus
Heliophobus kitti
Heliothela wulfeniana
Helophorus confrater
Helophorus nivalis
Helorus nigripes
Helorus ruficornis
Hemimaquartia paradoxa
Hendelia beckeri
Heptagenia coerulans
Heptagenia fuscogrisea
Heptagenia longicauda
Heptaulacus sus
Heptaulacus testudinarius
Heptaulacus villosus
Heterocaoillus tigripes
Heterocerus flexuosus
Heterocerus parallelus
Heterocheila buccata
Heteromeringia nigrimana
Heteropterus morpheus
Heterothops binotatus
Hipparchia alcyone
143 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Hipparchia statilinus
Hirticomus hispidus
Hirticomus quadriguttatus
Hister illigeri
Hister sepulchralis
Holocentropus insignis
Holopogon dimidiatus
Holopogon fumipennis
Holopyga chrysonota
Holopyga fervi
Holopyga intermedia
Holostomis phalenoides
Homalocephala bimaculata
Homalocephala bipunctata
Homalorhynchites aethiops
Homonotus sanguinolentus
Hoplia argentea
Hoplia hungarica
Hoplia parvula
Hoplia praticola
Hoplisoides punctuosus
Hoplitis mitis
Hoplitis tridentata
Hoplocampa brevis
Hoplodrina respersa
Horisme aquata
Hoshihananomia perlata
Hybomitra arpadi
Hydatophylax infumatus
Hydraecia petasitis
Hydraena hungarica
Hydraena morio
Hydrophilus aterrimus
Hydrophilus piceus
Hydroporus brevis
Hydroporus elongatulus
Hydroporus kraatzi
Hydroporus longicornis
Hydroporus melanocephalus
Hydroporus nivalis
Hydroporus piceus
Hydroporus tartaricus
Hydropsyche botosaneanui
Hydropsyche bulgaromanorum
Hydropsyche modesta
Hydropsyche ornatula
Hydropsyche tabacarui
Hydroptila angulata
Hydroptila cornuta
Hydroptila dampfi
Hydroptila martini
Kod
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
Opis
Hygriobia herrmanni
Hylaeus bisinuats
Hylaeus cardioscapus
Hylaeus clypearis
Hylaeus cornutus
Hylaeus euryscapus
Hylaeus gracilicornis
Hylaeus gredleri
Hylaeus moricei
Hylaeus paulus
Hylaeus pectoralis
Hylaeus pfankuchi
Hylaeus pictipes
Hylaeus punctatus
Hylaeus punctulatissimus
Hylaeus rinki
Hylaeus signatus
Hylaeus styriacus
Hylaeus variegatus
Hylis cariniceps
Hylis olexai
Hymenophorus doublieri
Hypera arundinis
Hypera carinicollis
Hypera dauci
Hypera denominanda
Hypera fornicata
Hyperaspis erythrocephala
Hyperaspis pseudopustulata
Hyperoscelis eximia
Hyphoraia aulica
Hypnoidus rivularius
Hypocacculus rufipes
Hypocaccus specularis
Hypocoprus latridioides
Hypocoprus quadricollis
Hypoganus inunctus
Hypoxystis pluviaria
Ibalia jacowlewi
Ichneumon primatorius
Ictericodes zelleri
Idaea aureolaria
Idaea moniliata
Idia calvaria
Idiocera jucunda
Impleta consorta
Iphiclides podalirius
Ipimorpha contusa
Ischnodes sanguinicollis
Isochnus flagellum
Isogenus nubecula
144 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Isomira semiflava
Isonychia ignota
Isoperla buresi
Isoperla difformis
Isoperla grammatica
Isoperla obscura
Isoperla pawlowskii
Isophya kraussi
Isophya pienensis
Isoptena serricornis
Isorhipis marmottani
Isotomus speciosus
Ithytrichia lamellaris
Ixapion variegatum
Jodia croceago
Jordanita globulariae
Kasania arundinalis
Keroplatus tipuloides
Kissophagus hederae
Klugia marginata
Labidostomis lucida
Labidura riparia
Lachnaia sexpunctata
Lacon conspersus
Lacon fasciatus
Lacon lepidopterus
Lacon quercus
Laemophloeus kraussi
Laena reitteri
Lamprinus erythropterus
Lanmprotes c-aureum
Laothoe tremulae
Larinus jaceae
Larinus obtusus
Larinus sturnus
Lasconotus jelskii
Lasioderma redtenbacheri
Lasioglossum prasinum
Lasioglossum sexmaculatum
Lasioglossum sexnotatulum
Lasius bicornis
Lasius citrinus
Lasius distinguendus
Lasius jensi
Lasius meridionalis
Lasius mixtus
Lasius nitidigaster
Lathrobium angustatum
Lathrobium fovulum
Lathrobium spadiceum
Latridius kolbei
Kod
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
Opis
Lebia marginata
Leiestes seminiger
Leioderus kollari
Leiodes badia
Leiodes obesa
Leiosoma bosnicum
Leiosoma oblongulum
Leistus montanus
Leistus spinibarbis
Lejogaster nigricans
Lejops vittatus
Lejota ruficornis
Lemonia taraxaci
Lenarchus bicornis
Leptocerus interruptus
Leptothorax affinis
Leptothorax albipennis
Leptothorax clypeatus
Leptothorax corticalis
Leptothorax interruptus
Leptothorax nadigi
Leptothorax nigriceps
Leptothorax nylanderi
Leptothorax parvulus
Leptothorax sordidulus
Leptura aurulenta
Lepturalia nigripes
Lepyrus volgensis
Lestica alata
Lethrus apterus
Leucoptera onobrychidella
Leucorrhinia albifrons
Leucorrhinia caudalis
Leucorrhinia pectoralis
Leucosomus pedestris
Leuctra bronislawi
Leuctra carpathica
Leuctra niveola
Leuctra quadrimaculata
Leuctra teriolensis
Lichenophanes varius
Licinus hoffmannseggii
Lignyodes muerlei
Lignyodes uniformis
Limenitis populi
Limnephilus borealis
Limnephilus dispar
Limnephilus elegans
Limnephilus fuscinervis
Limnephilus germanus
Limoniscus violaceus
145 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Liodopria serricornis
Lionychus quadrillum
Liparus coronatus
Liparus transsylvanicus
Liriomyza clarae
Liriomyza dendranthemae
Liris niger
Lithax obscurus
Lithophane lamda
Lithostege griseata
Lixus angustatus
Lixus angustus
Lixus cardui
Lixus cylindrus
Lixus elongatus
Lixus fasciculatus
Lixus punctiventris
Lixus tibialis
Locusta migratoria
Logitarsus callidus
Lonchoptera nigrociliata
Lonchoptera scutellata
Longitarsus absynthii
Longitarsus pallidicornis
Longitarsus pinguis
Longitarsus quadriguttatus
Lopheros lineatus
Lopinga achine
Lordithon bicolor
Lucanus cervus
Luperus xanthopoda
Lycaena dispar
Lycaena helle
Lycophotia molothina
Lymantor aceris
Lytta vesicatoria
Macaria carbonaria
Macroleptura thoracica
Macronychus quadrituberculatus
Macroplea appendiculata
Macroplea mutica
Macrorrhyncha rostrata
Macrosiphum daphnidis
Maculinea alcon
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea rebeli
Maculinea teleius
Malacomyia sciomyzina
Malchinus nigrinus
Mallota cimbiciformis
Kod
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
Opis
Mallota fuciformis
Mallota megilliformis
Mallota tricolor
Malthinus facialis
Malthinus seriepunctatus
Malthodes lobatus
Malthodes spretus
Malthodes transeuropaeus
Malvapion malvae
Manica rubida
Manota unifurcata
Mantis religiosa
Margarinotus ruficornis
Marthamea vitripennis
Masistylum arcuatum
Masoreus wetterhallii
Mecaspis alternans
Mecostethus parapleurus
Medon piceus
Megachile pilidens
Megachile nigriventris
Megalodontes cephalotes
Megalodontes fabricii
Megalodontes panzeri
Megalodontes plagiocephalus
Megamerina dolium
Megarhyssa perlata
Megarhyssa rixator
Megarhyssa superba
Megarhyssa vagatoria
Melandrya barbata
Melanophila picta decostigma
Melanotus crassicollis
Melecta luctosa
Melieria cana
Melieria omissa
Meligethes acicularis
Meligethes anthracinus
Meligethes brevis
Meligethes buyssoni
Meligethes distinctus
Melisoneura leucoptera
Melitaea aurelia
Melitaea britomartis
Melitaea diamina
Melitaea didyma
Melitta udmurtica
Melitta wankowiczi
Melitturga clavicornis
Meloe autumnalis
Meloe cicatricosus
146 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Meloe coriarius
Meloe decorus
Meloe rugosus
Melolontha pectoralis
Mendrausus pauxillus
Menephilus cylindricus
Mesembrius peregrinus
Mesocoelopus niger
Mesosa myops
Messor structor
Metabletus pallipes
Metoecus paradoxus
Metreletus balcanicus
Micrasema minimum
Micrasema setiferum
Micridium halidaii
Microplontus edentulus
Microplontus millefolii
Miltotrogus aequinoctialis
Mimesa crassipes
Mimesa littoralis
Mimesa spooneri
Mimesa vindobonensis
Mimumesa beaumonti
Minois dryas
Minyops carinatus
Miramella alpina
Miscodera arctica
Miscophus ater
Miscophus niger
Miscophus postumus
Miscophus spurius
Mniotype bathensis
Mocuellus quadricornis
Modicogryllus frontalis
Mogulones angulicollis
Mogulones curvistriatus
Mogulones dimidiatus
Mogulones pannonicus
Mogulones t-album
Mogulones venedicus
Molanna albicans
Molobratia teutonus
Mordella viridescens
Mordellaria aurofasciata
Mordellistena thurepalmi
Mordellochroa milleri
Mormo maura
Mycetochara obscura
Mycetochara roubali
Mycetoma suturale
Kod
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
Opis
Mycetophagus ater
Mycetophila lapponica
Mycetophila osten-sackenii
Mycetophila triangulata
Mycetophila tuberosa
Mycetoporus aequalis
Mycetoporus bergrothi
Mycterus curculionoides
Myolepta dubia
Myolepta vara
Myopites inulaedysentericae
Myopotta rubripes
Myrmecina graminicola
Myrmica hellenica
Myrmica hirsuta
Myrmica karavajevi
Myrmica microrubra
Myrmica specioides
Myrmica sulcinodis
Mythimna litoralis
Nanoclavelia leucopterus
Nebria livida
Nebria picicornis
Nebria tatrica
Necrodes littoralis
Necrophilus subterraneus
Nehalennia speciosa
Nematodes filum
Nemobius sylvestris
Nemotelus brevirostris
Nemotelus notatus
Nemoura avicularis
Nemoura babiagorensis
Nemoura dubitans
Nemoura monticola
Nemoura obtusa
Nemoura sinuata
Nemoura subtilis
Neoamphorophora ledi
Neoephemera maxima
Neoglocianus maculaalba
Neomida haemorrhoidalis
Neoplinthus porcatus
Neotrama maritima
Neottiglosa leporina
Nepachys cardiacae
Nephanes titan
Neptis rivularis
Neuraphes imitator
Neuraphes parallelus
Nicrophorus germanicus
147 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Nigrobaetis digitatus
Nigrobaetis gracilis
Nitela borealis
Nola cristatula
Nomada argentata
Nomada atroscutellaris
Nomada bifasciata
Nomada bispinosa
Nomada braunsiana
Nomada castellana
Nomada conjugens
Nomada distinguenda
Nomada emerginata
Nomada errans
Nomada facilis
Nomada furva
Nomada italica
Nomada moeschleri
Nomada nobilis
Nomada obscura
Nomada obtusifrons
Nomada opaca
Nomada rhenana
Nomada scheppardana
Nomada similis
Nomada trispinosa
Nomada zonata
Nomiapis deversipes
Nomiapis femoralis
Nomioides minutissimus
Notaris aethiops
Nothorhina punctata
Notoxus brachycerus
Notoxus cavifrons
Novius cruentatus
Nudaria mundana
Nycteola siculana
Nymphalis xanthomelas
Nysson niger
Nysson variabilis
Ochodaeus chrysomeloides
Ochrosis ventralis
Ochthebius marinus
Octotemnus mandibularis
Ocypus compressus
Ocypus ormayi
Odontomyia annulata
Odontomyia argentata
Odontomyia hydroleon
Odontomyia microleon
Odontomyia ornata
Kod
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
Opis
Odontoplatys bidentulus
Odynerus melanocephalus
Odynerus simillimus
Odynerus spinipes
Oecetis notata
Oecetis testacea
Oecetis tripunctata
Oecismus monedula
Oedemera croceicollis
Oedemera tristis
Oedipoda caerulescens
Oeneis jutta
Oligoneuriella keffermuellerae
Oligoneuriella pallida
Oligoneuriella polonica
Oligoneuriella rhenana
Oligoneurisca borysthenica
Oligotricha lapponica
Olisthaerus substriatus
Omalium littorale
Omalium septentrionis
Omalus biaccinctus
Omiamima rufipes
Omias globulus
Omophron limbatum
Omphalapion buddebergi
Oniticellus fulvus
Onthophagus amyntas
Onthophagus furcatus
Onthophagus grossepunctatus
Onthophagus illyricus
Onthophagus lemur
Onthophagus semicornis
Onthophagus vacca
Onthophagus verticicornis
Onthophagus vitulus
Onthophilus striatus
Oodes gracilis
Oodes helopioides
Opesia grandis
Ophiogomphus cecilia
Opilo domesticus
Opilo germanus
Opilo pallidus
Oreina bifrons
Oreina viridis
Orestia aubei
Orestia carpathica
Orgyia antiquoides
Oria musculosa
Orithales serraticornis
148 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Orsodacne lineola
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Orthocerus crassicornis
Orthonevra geniculata
Orthotomicus starki
Orthotrichia angustella
Orussus abietinus
Oryctes nasicornis
Oryxolaemus flavifemoratus
Osmia cerinthidis
Osmia cornuta
Osmia inermis
Osmia xanthomelana
Osmoderma eremita
Osphya bipunctata
Othius transsilvanicus
Otho sphondyloides
Otiorhynchus apfelbecki
Otiorhynchus atroapterus
Otiorhynchus conspersus
Otiorhynchus desertus
Otiorhynchus mastix
Otiorhynchus novellae
Otiorhynchus obsoletus
Otiorhynchus orbicularis
Otiorhynchus perdix
Otiorhynchus repletus
Otiorhynchus rugifrons
Otiorhynchus uncinatus
Otites formosa
Otites guttata
Oxybelus argentatus
Oxybelus latidens
Oxybelus latro
Oxybelus lineatus
Oxybelus variegatus
Oxycera dives
Oxycera nigricornis
Oxycera pardalina
Oxycera terminata
Oxyethira distinctella
Oxylaemus cylindricus
Oxylaemus variolosus
Oxyporus mannerheimii
Oxyptilus chrysodactyla
Pachybrachis fimbriolatus
Pachybrachis hippophaes
Pachycnemia hippocastanaria
Pachyta lamed
Pachytodes erraticus
Kod
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
Opis
Pachytychius sparsutus
Pallopttera formosa
Pangonius pyritosus
Panurginus labiatus
Paophilus afflatus
Papilio machaon
Paraanthidiellum lituratum
Paraclusia tigrina
Paradiarsia glareosa
Paradiarsia punicea
Paraleptophlebia cincta
Paraleptophlebia werneri
Paranthrene insolita
Parapoynx nivalis
Parasyrphus nigritarsis
Paratinus femoralis
Paratrixa polonica
Parhelophilus consimilis
Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Parnopes grandior
Pasites maculates
Passaloecus brevilabris
Passaloecus clypealis
Patrobus septentrionis
Patrobus styriacus
Pedostrangalia revestita
Pelecotoma fennica
Peltis grossa
Pemphredon austriaca
Pemphredon flavistigma
Penthophera morio
Perapion lemoroi
Pericallia matronula
Perichaeta unicolor
Perigona nigriceps
Perileptus areolatus
Periphanes delphinii
Peritelus sphaeroides
Perizoma sagittata
Perla burmeisteriana
Perla pallida
Perlodes dispar
Perlodes jurassica
Perotis lugubris
Petagnia subpetiolata
Peuceptyelus coriaceus
Phaedon concinnus
Phaedon segnis
Phaenops knoteki
Phalacrocera replicata
149 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Phaneroptera falcata
Phasia aurigera
Phebellia triseta
Philipomyia aprica
Philoctetes truncatus
Philonthus pseudovarians
Philonthus puella
Philopotamus variegatus
Phimodera lapponica
Phloeomyzus passerinii
Phloeotribus rhododactylus
Phloiophilus edwardsii
Pholicodes pancaucasicus
Pholidoptera aptera
Phragmatobia luctifera
Phrydiuchus tau
Phryganophilus auritus
Phryganophilus ruficollis
Phryxe prima
Phyllobius pilicornis
Phyllobius seladonius
Phyllodesma ilicifolia
Phyllodesma tremulifolia
Phyllotreta christinae
Phyllotreta hochetlingeri
Phymatodes rufipes
Phytomyza alysii
Phytomyza aphyllae
Phytomyza pieninica
Piconia incurva
Pityophagus laevior
Platycleis grisea
Platylomalus complanatus
Platypeza aterrima
Platypeza fasciata
Platypsyllus castoris
Platypus cylindrus
Platyscelis melas
Platyscelis polita
Plebeius optilete
Plectophloeus nitidus
Plectrocnemia brevis
Plectrocnemia conjuncta
Plectrocnemia geniculata
Plegaderus dissectus
Pleurophorus caesus
Plinthus squalidus
Plusidia cheiranthi
Pocadiodes wajdelota
Pocota personata
Podeonius acuticornis
Kod
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
Opis
Podisma pedestris
Podonta nigrita
Poecilagenia rubricans
Poecilimon ukrainicus
Pogonus chalceus
Pogonus luridipennis
Pogonus peisonis
Polemistus abnormis
Polistes biglumis bimaculatus
Polistes gallicus
Polistichus connexus
Pollenia venturi
Polycentropus schmidi
Polydrusus marginatus
Polydrusus thalassinus
Polyergus rufescens
Polygraphus grandiclava
Polymixis polymita
Polyommatus bellargus
Polyommatus eroides
Polyommatus ripartii
Polyommatus thersites
Polyphylla fullo
Polysarcus denticauda
Ponera coarctata
Poophagus hopffgarteni
Porthmidius austriacus
Potamanthus luteus
Potamonectes airumlus
Potamophilus acuminatus
Potamophylax carpathicus
Priobium dendrobiforme
Priocnemis agilis
Priocnemis baltica
Priocnemis enslini
Priocnemis gracilis
Priocnemis hankoi
Priocnemis melanosoma
Priocnemis minutalis
Priocnemis pusilla
Priocnemis susterai
Priocnemis vulgaris
Prionyx subfuscatus
Pristaulacus compressus
Pristaulacus gloriator
Proanthidium oblongatum
Procloeon nana
Procloeon nemorale
Proserpinus proserpina
Prosopea nigricans
Prostomis mandibularis
150 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Protaetia aeruginosa
Protaetia affinis
Protaetia fieberi
Protaetia ungarica
Protapion gracilipes
Protoclythia rufa
Protonemura aestiva
Protrama radicis
Psammodius asper
Psephidonus danieli
Pseudanophthalmus pilosellus
stobieckii
Pseudocentroptiloides shadini
Pseudoclavellaria amerinae
Pseudocleonus cinereus
Pseudocleonus grammicus
Pseudogaurotina excellens
Pseudogonalos hahnii
Pseudomalus auratus
Pseudomalus pusillus
Pseudomalus violaceus
Pseudophilotes vicrama
Pseudoprotapion ergenense
Pseudoptilinus fissicollis
Pseudorchestes smreczynskii
Pseudospinolia neglecta
Psithyrus norvegicus
Psithyrus quadricolor
Psophus stridulus
Psylliodes circumdatus
Psylliodes frivaldszkyi
Psylliodes subaeneus
Psylliodes thlaspis
Pteleobius kraatzii
Pteroloma forsstroeemii
Pterostichus blandulus
Pterostichus cordatus
Pterostichus jurine
Pterostichus kugelanni
Pterostichus morio
Pterostichus tatricus
Ptiliolum schwarzi
Ptilium caesum
Ptilocolepus granulatus
Ptinus calcaratus
Ptinus schlerethi
Ptinus sexpunctatus
Ptinus variegatus
Ptiolina cinereofasciata
Ptiolina obscura
Ptiolina paradoxa
Kod
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
Opis
Ptiolina pelliticornis
Ptosima undecimmaculata
Ptychoptera handlirschi
Purpuricenus kaehleri
Pycnomerus terebrans
Pygaera timon
Pyrgus armoricanus
Pyrgus serratulae
Pyronia tithonus
Pytho abieticola
Pytho kolwensis
Quasimus minutissimus
Quedius haberfelneri
Quedius infuscatus
Quedius invreae
Rainieria calceata
Raptobaetopus tenellus
Reichenbachia juncorum
Reuteria marqueti
Rhabdiopteryx acuminata
Rhabdiopteryx alpina
Rhabdiopteryx neglecta
Rhacopus attenuatus
Rhacopus sahlbergi
Rhadicoleptus alpestris
Rhadicoleptus alpestris alpestris
Rhadicoleptus alpestris
sylvanocarpathicus
Rhagio immaculatus
Rhantus incognitus
Rheumaptera subhastata
Rhingia borealis
Rhingia rostrata
Rhinoncus smreczynskii
Rhithrogena circumtatrica
Rhithrogena germanica
Rhithrogena gorganica
Rhithrogena podhalensis
Rhithrogena wolosatkae
Rhizophagus brancsiki
Rhizophagus grandis
Rhizophagus puncticollis
Rhizotrogus aestivus
Rhopalocerus rondanii
Rhopalum austriacum
Rhopalum gracile
Rhyacophila aquitanica
Rhyacophila evoluta
Rhyacophila glareosa
Rhyacophila laevis
Rhyacophila pubescens
151 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Rhyacophila torrentium
Rhyacophila vulgaris
Rhynchites bacchus
Rhyparioides metelcana
Rhysodes sulcatus
Ripidius quadriceps
Ropalopus spinicornis
Ropalopus ungaricus
Rophites algirus
Rophites hartmanni
Rosalia alpina
Rynchaenus erythropus
Rynchaenus quedenfeldti
Salpingus aeneus
Saperda octopunctata
Saperda punctata
Saperda similis
Saphanus piceus
Satyrium acaciae
Saulcyella schmidti
Scaphisoma balcanicum
Scaphisoma boreale
Scaphium immaculatum
Scardia boletella
Sceliphron destillatorium
Schistostoma truncatum
Sciodrepoides alpestris
Sclerophaedon carpathicus
Scolitantides orion
Scopula caricaria
Scopula corrivalaria
Scopula decorata
Scopula umbelaria
Scydmaenus perrisii
Scymnus silesiacus
Seladonia qavarnica
Seladonia semitecta
Selatosomus depressus
Selatosomus globicollis
Selidosema brunnearia
Semiadalia alpina
Sericomyia lappona
Sericomyia silentis
Sericus subaeneus
Serratella mesoleuca
Setina kuhlweini
Setodes punctatus
Setodes viridis
Sibinia femoralis
Silpha laevigata
Silpha tyrolensis
Kod
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
Opis
Sinoxylon perforans
Sitaris muralis
Sitona callosus
Somatochlora alpestris
Somatochlora arctica
Sonronius dahlbomi
Spaelotis clandestina
Spatalia argentina
Spercheus emarginatus
Sphaeriestes reyi
Sphaerosoma carpathicum
Sphaerosoma punctatum tatricum
Sphaerosoma reitteri
Sphecodes cristatus
Sphecodes croaticus
Sphecodes ruficrus
Sphecodes scabricollis
Sphecodes spinulosus
Sphecomyia vittata
Sphegina sibirica
Sphenophorus abbreviatus
Sphenophorus piceus
Sphenophorus striatopunctatus
Sphenoptera substriata
Sphinginus coarctatus
Sphingonotus caerulans
Sphodrus leucophthalmus
Spialia sertorius
Spilomena punctatissima
Spilomyia diophtalma
Spilomyia manicata
Spinolia unicolor
Spudaea ruticilla
Spulerina simploniella
Squamapion samarense
Stauroderus scalaris
Stelis minima
Stelis odontopyga
Stelis ornatula
Stemonocera spinulosa
Stenagostus rhombeus
Stenagostus rufus
Stenelmis canaliculata
Stenichnus bicolor
Stenodynerus dentisquama
Stenodynerus steckianus
Stenodynerus xanthomelas
Stenopogon callosus
Stenopterus rufus
Stenoria analis
Stenurella septempunctata
152 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Stenus flavipalpis
Stenus maculiger
Stenus picipennis
Stenus solutus
Stenus subdepressus
Stephanopachys linearis
Stephanopachys substriatus
Stephostethus rybinskii
Stephostethus sinuatocollis
Sternodea baudii
Stethophyma grossum
Stictoleptura variicornis
Stigmella sanguisorbae
Stilpnogaster stabilis
Stizus fasciatus
Stizus perrisii
Stomina tachinoides
Stratiomys cenisia
Stratiomys chameleon
Stratiomys concinna
Stratiomys equestris
Stratiomys longicornis
Stratiomys potamida
Stratiomys ruficornis
Stratiomys singularior
Strongylognathus testaceus
Symbiotes gibberosus
Symbiotes latus
Symmorphus connexus
Symmorphus crassicornis
Symmorphus debilitatus
Symmorphus murarius
Sympecma paedisca
Synagapetus armatus
Synagapetus iridipennis
Synanthedon flaviventris
Synanthedon mesiaeformis
Synanthedon stomoxiformis
Syngrapha microgamma
Systropha curvicornis
Systropha planidens
Tachina grossa
Tachina ursina
Tachyagetes filicornis
Tachys bisulcatus
Tachysphex fulvitarsis
Tachysphex psammobius
Tachysphex tarsinus
Taeniopteryx kuehtreiberi
Taeniopteryx nebulosa
Taeniopteryx schoenemundi
Kod
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
Opis
Tanypeza longimana
Tapinoma ambiguum
Tapinoma erraticum
Temnoscheila caerulea
Temnostoma vespiforme
Tenebrio opacus
Tephrina murinaria
Tephritis postica
Tephritis truncata
Teredus cylindricus
Teredus opacus
Tetralonia dentata
Tetralonia hungarica
Tetralonia macroglossa
Tetralonia salicariae
Tetramorium impurum
Tetramorium moravicum
Tetrix ceperoi jarockii
Tetrix türki wagai
Tettigonia caudata
Thamiocolus kraatzi
Thamiocolus pubicollis
Thamiocolus sahlbergi
Thamnurgus kaltenbachii
Thamnurgus varipes
Thelymyia saltuum
Thereva cincta
Thereva inornata
Thereva praecox
Thinobius pusillimus
Thoraxophorus corticinus
Thymelicus acteon
Thyreus histrionicus
Thyreus trunctatus
Thyris fenestrella
Tilloidea unifasciata
Timarcha goettingensis
Timarcha rugulosa
Tinodes maclachlani
Toxoneura venusta
Trachyphloeus heymesi
Trachys problematica
Trachys troglodytiformis
Trachysoma beigerae
Tragosoma depsarium
Trama centaureae
Trama rara
Trechus amplicollis
Trechus austriacus
Trechus montanellus
Trechus obtusus
153 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatowd
gatowd
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Kod
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
Opis Gatunki owadów
Typ danych Short
Opis
Tremex magus
Triaenodes unanimis
Trichius sexualis
Trichius zonatus
Trichodes favarius
Trichodes ircutensis
Trichoferus pallidus
Trichopsomyia flavitarsis
Trichopteryx polycommata
Trichosea ludifica
Trichosirocalus rufulus
Trichosirocalus urens
Trifurcula thymi
Triogma trisulcata
Trioza foersteri
Trioza senecionis
Trioza tatrensis
Triplax carpathica
Triplax elongata
Triplax lepida
Trixagus duvalii
Trixagus obtusus
Trox cadaverinus
Trox eversmannii
Trox hispidus
Trypophloeus alni
Trypophloeus rybinskii
Trypoxylon kolazyi
Tuponia prasina
Typhoeus typhoeus
Udea costalis
Udea hamalis
Urophora congrua
Velleius dilatatus
Victrix umovii
Villa humilis
Villa oculta
Wagaicis wagai
Wormaldia copiosa
Wormaldia pulla
Wormaldia subnigra
Xantholinus azuganus trellai
Xantholinus semirufus
Xanthoperla apicalis
Xestia agathina
Xestia ashwortii
Xestobium austriacum
Xyela longula
Xyleborus eurygraphus
Xyleborus pfeilii
Xylocopa valga
Kod
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
Opis
Xylocopa violacea
Xylographus bostrichoides
Xylomoia strix
Xylomyia maculata
Xylophagus ater
Xylophagus junki
Xylophilus cruentatus
Xylotrechus arvicola
Xylotrechus capricornus
Xylotrechus ibex
Xylotrechus pantherinus
Yigoga forcipula
Ylodes conspersus
Ylodes detruncatus
Ylodes kawraiskii
Ylodes reuteri
Ylodes simulans
Zaluitschia tatrica
Zanclognatha lunalis
Zanclognatha zelleralis
Zeadolopus latipes
Zodion carceli
Zorochros flavipes
Zorochros meridionalis
Zygaena brizae
Zygaena carniolica
Zygaena cynarae
Zygaena osterodensis
Zygaena trifolii
Gatunki pajęczaków
Zakodowane wartości domeny
gatpjc
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Opis
Acantholycosa lignaria
Acantholycosa norvegica sudetica
Agraecina striata
Agroeca dentigera
Agyneta arietans
Allochernes peregrinus
Alopecosa mariae
Alopecosa pinetorum
Alopecosa schmidti
Alopecosa solitaria
Alopecosa striatipes
Altella biuncata
Amaurobius jugorum
154 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatpjc
gatpjc
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Kod
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Opis
Anthrenochernes stellae
Antistea picta
Aphileta misera
Araeoncus crassiceps
Araneus nordmanni
Araneus saevus
Archaeodictyna ammophila
Archaeodictyna consecuta
Arctosa alpigena lamperti
Arctosa figurata
Arctosa lutetiana
Arctosa stigmosa
Argenna albopunctata
Argiope bruennichi
Asianellus festivus
Asthenargus helveticus
Astrobunus laevipes
Attulus distinguendus
Atypus affinis
Atypus muralis
Atypus piceus
Baryphyma gowerense
Baryphyma trifrons
Bathyphantes eumenis
Bathyphantes similis
Berlandina cinerea
Brommella falcigera
Carorita limnaea
Carrhotus xanthogramma
Caviphantes saxetorum
Centromerus levitarsis
Centromerus persimilis
Centromerus prudens
Centromerus sellarius
Centromerus semiater
Centromerus serratus
Centromerus silvicola
Centromerus similis
Ceraticelus bulbosus
Ceratinella maior
Ceratinella wideri
Ceratinopsis romana
Cheiracanthium campestre
Cheiracanthium elegans
Cheiracanthium punctorium
Clubiona alpicola
Clubiona diversa
Clubiona genevensis
Clubiona juvenis
Clubiona neglecta
Clubiona norvegica
Kod
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
Opis
Clubiona rosserae
Collinsia distincta
Collinsia submissa
Crustulina sticta
Cryphoeca carpatica
Dictyna latens
Dictyna major
Diplocephalus dentatus
Diplocephalus helleri
Diplocephalus protuberans
Dipoena coracina
Dipoena inornata
Dipoena nigroreticulata
Dipoena prona
Dipoena torva
Drassyllus praeficus
Drassyllus pumilus
Drepanotylus uncatus
Dysdera erythrina
Egaenus convexus
Emblyna brevidens
Enoplognatha caricis
Enoplognatha mordax
Enoplognatha oelandica
Entelecara omissa
Eresus cinnaberinus
Erigone arctica maritima
Erigone tirolensis
Erigonella subelevata
Erigonoplus globipes
Ero cambridgei
Euryopis saukea
Evansia merens
Evarcha crassipes
Frontinellina frutetorum
Gibbaranea ullrichi
Glyphesis cottonae
Glyphesis servulus
Gnaphosa lucifuga
Gnaphosa lugubris
Gnaphosa microps
Gnaphosa montana
Gnaphosa muscorum
Gnaphosa nigerrima
Gnaphosa opaca
Hahnia parva
Haplodrassus dalmatensis
Haplodrassus kulczynskii
Haplodrassus minor
Haplodrassus moderatus
Harpactea carpatica
155 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatpjc
gatpjc
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Kod
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Opis
Heliophanus dampfi
Heliophanus patagiatus
Heriaeus graminicola
Heriaeus mellottei
Hilaira excisa
Hilaira frigida
Hilaira tatrica
Hygrolycosa rubrofasciata
Hypomma fulvum
Hypselistes jacksoni
Hypsocephalus pusillus
Ischyropsalis hellwigi hellwigi
Ischyropsalis manicata
Jacksonella falconeri
Kaestneria torrentum
Kratochviliella bicapitata
Lacinius dentiger
Larinia jeskovi
Lasiargus hirsutus
Latithorax faustus
Leiobunum limbatum
Lepthyphantes abiskoensis
Lepthyphantes angulatus
Lepthyphantes annulatus
Lepthyphantes complicatus
Lepthyphantes insignis
Lepthyphantes keyserlingi
Lepthyphantes lephthyphantiformis
Lepthyphantes milleri
Lepthyphantes nitidus
Lepthyphantes pillichi
Lepthyphantes pulcher
Lepthyphantes varians
Leptorchestes berolinensis
Leptothrix hardyi
Lessertia dentichelis
Maro minutus
Marpissa pomatia
Marpissa radiata
Maso gallicus
Mastigusa arietina
Mastigusa macrophthalma
Mecopisthes silus
Mecynargus foveatus
Mecynargus longus
Mecynargus morulus
Megalepthyphantes collinus
Meioneta equestris
Meioneta gulosa
Meioneta mossica
Metapanamomops kaestneri
Kod
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Opis
Metopobactrus rayi
Micrargus apertus
Microctenonyx subitaneus
Microlinyphia impigra
Midia midas
Mioxena blanda
Mundochthonius carpaticus
Myrmarachne formicaria
Mysmenella jobi
Nelima gothica
Nemastoma triste
Neobisium polonicum
Neon levis
Neon valentulus
Neriene furtiva
Nuctenea silvicultrix
Oedothorax gibbifer
Oligolophus hanseni
Oonops pulcher
Oreonetides glacialis
Oreonetides vaginatus
Ostearius melanopygius
Ozyptila gertschi
Ozyptila nigrita
Ozyptila pullata
Ozyptila rauda
Ozyptila scabricula
Panamomops inconspicuus
Pardosa albata
Pardosa calida
Pardosa evelinae
Pardosa ferruginea
Pardosa hyperborea
Pardosa maisa
Pardosa morosa
Pardosa nigra
Pardosa saltuaria
Pardosa sordidata
Pardosa sphagnicola
Pardosa wagleri
Paroligolophus agrestis
Pelecopsis mengei
Pelecopsis nemoralis
Pellenes nigrociliatus
Pellenes tripunctatus
Peponocranium ludicrum
Peponocranium orbiculatum
Peponocranium praeceps
Philaeus chrysops
Philodromus albidus
Philodromus fallax
156 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatpjc
gatpjc
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Kod
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Opis Gatunki pajęczaków
Typ danych Short
Opis
Philodromus praedatus
Philodromus vagulus
Phrurolithus minimus
Phrurolithus pullatus
Pirata insularis
Pirata knorri
Pirata tenuitarsis
Platybunus pallidus
Porrhomma campbelli
Porrhomma convexum
Porrhomma egeria
Porrhomma errans
Porrhomma hebescens
Porrhomma microphthalmum
Porrhomma oblitum
Porrhomma rosenhaueri
Pseudeuophrys obsoleta
Pseudicius encarpatus
Pseudomaro aenigmaticus
Robertus insignis
Robertus ungulatus
Saaristoa firma
Saloca diceros
Saloca kulczynskii
Satilatlas britteni
Scotargus pilosus
Scotina palliardi
Scotinotylus antennatus
Scytodes thoracica
Segestria bavarica
Silometopus acutus
Silometopus elegans
Sintula corniger
Siro carpaticus
Sisicus apertus
Sitticus dzieduszyckii
Sitticus rupicola
Sitticus saltator
Sitticus saxicola
Syedra myrmicarum
Synageles hilarulus
Synageles venator
Synema globosum
Talavera monticola
Talavera thorelli
Talavera westringi
Tapinocyba praecox
Taranucnus bihari
Taranucnus setosus
Tetragnatha reimoseri
Textrix denticulata
Kod
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Opis
Thanatus arenarius
Thanatus atratus
Thanatus pictus
Thanatus sabulosus
Thanatus striatus
Theridion blackwalli
Theridion conigerum
Theridion uhligi
Theridiosoma gemmosum
Thomisus onustus
Tiso aestivus
Titanoeca psammophila
Titanoeca quadriguttata
Tmarus piger
Tmarus stellio
Tmeticus affinis
Toxochernes nigrimanus
Toxochernes similis
Trachyzelotes pedestris
Trichoncus affinis
Trichoncus vasconicus
Trichopterna cito
Trichopterna thorelli
Trochosa robusta
Troglonata granulum
Trogulus nepaeformis
Troxochrus nasutus
Walckenaeria mitrata
Walckenaeria nodosa
Walckenaeria suspecta
Xysticus alpicola
Xysticus ferrugineus
Xysticus gallicus
Xysticus kempeleni
Xysticus lineatus
Xysticus luctator
Xysticus ninnii
Xysticus obscurus
Xysticus robustus
Xysticus sabulosus
Xysticus viduus
Yllenus arenarius
Zelotes exiguus
Zelotes puritanus
Zelotes pygmaeus
Zodarion germanicum
Zodarion rubidum
Zora armillata
Zora distincta
Zora manicata
Zornella cultrigera
157 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Gatunki ślimaków
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatslm
gatslm
Opis Gatunki slimaków
Opis Gatunki slimaków
Typ danych Short
Typ danych Short
Kod
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Opis
Acicula parcelineata
Aegopinella epipedostoma
Aegopinella nitens
Alderia modesta
Anisus septemgyratus
Anisus spirorbis
Anisus vorticulus
Aplexa hypnorum
Argna bielzi
Arion intermedius
Balea fallax
Balea perversa
Balea stabilis
Bielzia coerulans
Bithynia leachi
Bithynia leachi f. troscheli
Bythinella austriaca
Bythinella cylindrica
Bythinella metarubra
Bythinella micherdzinskii
Bythinella zyvionteki
Candidula unifasciata
Carpathica calophana
Catinella arenaria
Causa holosericeum
Cecilioides acicula
Charpentieria ornata
Chilostoma cingulellum
Chilostoma rossmaessleri
Chondrina clienta
Chondrula tridens
Clausilia cruciata
Clausilia parvula
Cochlodina costata
Columella columella
Daudebardia brevipes
Deroceras moldavicum
Deroceras praecox
Deroceras rodnae
Discus perspectivus
Eubranchus pallidus
Eucobresia diaphana
Eucobresia nivalis
Falniowskia neglectissima
Granaria frumentum
Gyraulus acronicus
Gyraulus laevis
Gyraulus riparius
Gyraulus rossmaessieri
Helicigona lapicida
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Opis
Helicodonta obvoluta
Helicopsis striata
Helix lutescens
Helix pomatia
Hippeutis complanatus
Hydrobia neglecta
Hydrobia ulvae
Hydrobia ventrosa
Lehmannia macroflagellata
Lehmannia nyctelia
Limapontia capitata
Limax bielzi
Lithoglyphus naticoides
Lymnaea corvus
Lymnaea glutinosa
Lymnaea occulta
Lymnaea palustris
Lymnaea turricula
Macrogastra badia
Macrogastra latestriata
Macrogastra tumida
Marstoniopsis scholtzi
Nesovitrea petronella
Orcula doliolum
Orcula dolium
Oxychilus deubeli
Oxychilus glaber
Oxychilus inopinatus
Pagodulina pagodula
Perforatella dibothrion
Perforatella umbrosa
Planorbis carinatus
Pupilla alpicola
Pupilla sterri
Pupilla triplicata
Pyramidula rupestris
Rissoa inconspicua albella
Rissostomia membranacea
Semilimax kotulai
Semilimax semilimax
Tandonia rustica
Trichia bakowskii
Trichia bielzi
Trichia lubomirskii
Trichia plebeia
Trichia unidentata
Trichia villosula
Truncatellina claustralis
Truncatellina costulata
Vallonia declivis
Vallonia enniensis
158 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatslm
gatmngryb
Opis Gatunki slimaków
Typ danych Short
Kod
Opis
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Valvata naticina
Verligo arctica
Verligo ronnebyensis
Vertigo angustior
Vertigo arctica
Vertigo genesii
Vertigo geyeri
Vertigo moulinsiana
Vestia elata
Vestia gulo
Vestia turgida
Gatunki małŜy
Zakodowane wartości domeny
gatmlz
Opis Gatunki małŜy
Typ danych Short
Kod
Opis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Anodonta cygnea
Astrate borealis
Astrate elliptica
Catinella arenaria
Cerastobyssum hauniense
Cerastoderma lamarcki
Macoma calcarea
Margaritifera margaritifera
Musculium lacustre
Mytilus trossulus
Pisidium conventus
Pisidium crassum
Pisidium hibernicum
Pisidium lilljeborgii
Pisidium moitessierianum
Pisidium obtusale
Pisidium tenuilineatum
Pseudanodonta complanata
Sphaerium rivicola
Sphaerium solidum
Unio crassus
Gatunki minogów i ryb
Zakodowane wartości domeny
gatmngryb
Opis Gatunki minogów i ryb
Typ danych Short
Kod
1
Opis Gatunki minogów i ryb
Typ danych Short
Opis
Abramis ballerus
Kod
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Opis
Abramis bjoerkna
Abramis brama
Abramis sapa
Acipenser baeri
Acipenser gueldenstaedtii
Acipenser oxyrinchus
Acipenser ruthenus
Acipenser sturio
Agonus cataphractus
Alburnus alburnus
Alburnus bipunctatus
Alosa alosa
Alosa fallax
Ameiurus nebulosus
Ammodytes tobianus
Anguilla anguilla
Aspius aspius
Barbatula barbatula
Barbus barbus
Barbus cyclolepis waleckii
Barbus peloponnesius
Belone belone
Carassius auratus
Carassius auratus gibelio
Carassius carassius
Chelidonichthys lucernus
Chondrostoma nasus
Clarias gariepinus
Clupea harengus
Cobitis elongatoides
Cobitis taenia
Coregonus albula
Coregonus lavaretus
Coregonus muksun
Coregonus peled
Cottus gobio
Cottus poecilopus
Ctenopharyngodon idella
Cyclopterus lumpus
Cyprinus carpio
Dicentrarchus labrax
Enchelyopus cimbrius
Engraulis encrasicolus
Esox lucius
Eudontomyzon mariae
Eupallasella perenurus
Eutrigla gurnardus
Gadus morhua
Gasterosteus aculaetus
Gobio albipinnatus
Gobio gobio
159 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatmngryb
gatmngryb
Opis Gatunki minogów i ryb
Typ danych Short
Kod
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
Opis Gatunki minogów i ryb
Typ danych Short
Opis
Gobio kessleri
Gobius niger
Gobiusculus flavescens
Gymnocephalus cernuus
Hippoglossoides platessoides
Hucho hucho
Hyperoplus lanceolatus
Hypophthalmichthys molitrix
Hypophthalmichthys nobilis
Ictiobus niger
Lampetra fluviatilis
Lampetra planeri
Lepomis gibbosus
Leucaspius delineatus
Leuciscus cephalus
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Limanda limanda
Liparis liparis
Lota lota
Melanogrammus aeglefinus
Micropterus salmoides
Misgurnus fossilis
Myoxocephalus quadricornis
Myoxocephalus scorpius
Neogobius fluviatilis
Neogobius gymnotrachelus
Neogobius melanostomus
Nerophis ophidion
Odontogadus merlangus
Oncorhynchus mykiss
Oreochromis nilotricus
Osmerus eperlanus
Pelecus cultracus
Perca fluviatilis
Perccottus glenii
Petromyzon marius
Pholis gunnellus
Phoxinus phoxinus
Platichthys flesus
Pleuronectes platessa
Pollachius virens
Polyodon spatula
Pomatoschistus microps
Pomatoschistus minutus
Psetta maxima
Pseudorasbora parva
Pungitius pungitius
Rhodeus amarus
Rutilus rutilus
Sabanejewia aurata
Kod
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
Opis
Salmo salar
Salmo trutta
Salmo trutta m. fario
Salmo trutta m. lacustris
Salmo trutta m. trutta
Salvelinus fontinalis
Sander lucioperca
Scardinius erythrophthalmus
Scomber scombrus
Scophthalmus rhombus
Silurus glanis
Solea solea
Spinachia spinachia
Sprattus sprattus
Squalus acanthias
Syngnathus typhle
Taurulus bubalis
Thymallus baicalensis
Thymallus thymallus
Tinca tinca
Trachurus trachurus
Umbra krameri
Umbra pygmaea
Vimba vimba
Xiphias gladius
Zoarces viviparus
Gatunki płazów
Zakodowane wartości domeny
gatplz
Opis Gatunki płazów
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Opis
Bombina bombina
Bombina variegata
Bubo bufo
Bufo calamita
Bufo viridis
Hyla arborea
Pelobates fuscus
Rana avalis
Rana dalmatina
Rana esculanta
Rana esculanta complex
Rana lessonae
Rana ridibunda
Rana temporaria
Salamandra salamandra
Triturus alpestris
160 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatplz
gatptk
Opis Gatunki płazów
Opis Gatunki ptaków
Typ danych Short
Kod
17
18
19
Typ danych Short
Opis
Triturus cristatus
Triturus montandoni
Triturus vulgaris
Gatunki gadów
Zakodowane wartości domeny
gatgdw
Opis Gatunki gadów
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opis
Angius fragilis
Corenella austriaca
Elaphe longissima
Emys orbicularis
Lacerta agilis
Lacerta viridis
Lacerta vivipara
Natrix natrix
Vipera berus
Gatunki ptaków
Zakodowane wartości domeny
gatptk
Opis Gatunki ptaków
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Opis
Accipiter brevipes
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Acrocephalus agricola
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus melanopogon
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus palustris
Acrocephalus schoenobaenus
Acrocephalus scirpaceus
Actitis hypoleucos
Actitis macularius
Aegithalos caudatus
Aegolius funereus
Aegypius monachus
Aix galericulata
Alauda arvensis
Alca torda
Alcedo atthis
Alle alle
Kod
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Opis
Alopochen aegyptiaca
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas discors
Anas penelope
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Anser albifrons
Anser anser
Anser brachyrhynchus
Anser erythropus
Anser fabalis
Anthus campestris
Anthus cervinus
Anthus gustavi
Anthus hodgsoni
Anthus petrosus
Anthus pratensis
Anthus richardi
Anthus spinoletta
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila chrysaetos
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila nipalensis
Aquila pennata
Aquila pomarina
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Arenaria interpres
Asio flammeus
Asio otus
Athene noctua
Aythya affinis
Aythya collaris
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya marila
Aythya nyroca
Bombycilla garrulus
Bonasa bonasia
Botaurus stellaris
Branta bernicla
Branta canadensis
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Bubo bubo
161 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatptk
gatptk
Opis Gatunki ptaków
Opis Gatunki ptaków
Typ danych Short
Kod
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Typ danych Short
Opis
Bubo scandiacus
Bubulcus ibis
Bucephala clangula
Burhinus oedicnemus
Buteo buteo
Buteo lagopus
Buteo rufinus
Calandrella brachydactyla
Calcarius lapponicus
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris bairdii
Calidris canutus
Calidris ferruginea
Calidris fuscicollis
Calidris maritima
Calidris melanotos
Calidris minuta
Calidris minutilla
Calidris pusilla
Calidris temminckii
Calidris tenuirostris
Calonectris diomedea
Caprimulgus europaeus
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Carduelis chloris
Carduelis flammea
Carduelis flavirostris
Carduelis hornemanni
Carduelis spinus
Carpodacus erythrinus
Cecropis daurica
Cepphus grylle
Certhia brachydactyla
Certhia familiaris
Ceryle rudis
Charadrius alexandrinus
Charadrius dubius
Charadrius hiaticula
Charadrius leschenaultii
Charadrius mongolus
Charadrius morinellus
Chlamydotis macqueenii
Chlidonias hybrida
Chlidonias leucopterus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Cinclus cinclus
Circaetus gallicus
Kod
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Opis
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Clamator glandarius
Clangula hyemalis
Coccothraustes coccothraustes
Columba livia forma urbana
Columba oenas
Columba palumbus
Coracias garrulus
Corvus corax
Corvus cornix
Corvus corone
Corvus frugilegus
Corvus monedula
Coturnix coturnix
Crex crex
Cuculus canorus
Cyanistes caeruleus
Cyanistes cyanus
Cygnus columbianus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Delichon urbicum
Dendrocopos leucotos
Dendrocopos major
Dendrocopos medius
Dendrocopos minor
Dendrocopos syriacus
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Elanus caeruleus
Emberiza aureola
Emberiza calandra
Emberiza cia
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza leucocephalos
Emberiza melanocephala
Emberiza pusilla
Emberiza rustica
Emberiza schoeniclus
Eremophila alpestris
Erithacus rubecula
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco eleonorae
Falco naumanni
162 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatptk
gatptk
Opis Gatunki ptaków
Opis Gatunki ptaków
Typ danych Short
Kod
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
Typ danych Short
Opis
Falco peregrinus
Falco rusticolus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Ficedula albicollis
Ficedula hypoleuca
Ficedula parva
Fratercula arctica
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Fulica atra
Fulmarus glacialis
Galerida cristata
Gallinago gallinago
Gallinago media
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Gavia adamsii
Gavia arctica
Gavia immer
Gavia stellata
Gelochelidon nilotica
Glareola nordmanni
Glareola pratincola
Glaucidium passerinum
Grus grus
Grus virgo
Gypaetus barbatus
Gyps fulvus
Haematopus ostralegus
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus leucoryphus
Himantopus himantopus
Hippolais icterina
Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Histrionicus histrionicus
Hydrobates pelagicus
Hydroprogne caspia
Ixobrychus minutus
Junco hyemalis
Jynx torquilla
Lagopus lagopus
Lanius collurio
Lanius excubitor
Lanius isabellinus
Lanius minor
Lanius senator
Larus argentatus
Larus atricilla
Kod
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Opis
Larus cachinnans
Larus canus
Larus delawarensis
Larus fuscus
Larus genei
Larus glaucoides
Larus hyperboreus
Larus ichthyaetus
Larus marinus
Larus melanocephalus
Larus michahellis
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus sabini
Limicola falcinellus
Limosa lapponica
Limosa limosa
Locustella certhiola
Locustella fluviatilis
Locustella luscinioides
Locustella naevia
Lophophanes cristatus
Loxia curvirostra
Loxia leucoptera
Loxia pytyopsittacus
Lullula arborea
Luscinia luscinia
Luscinia megarhynchos
Luscinia sibilans
Luscinia svecica
Lymnocryptes minimus
Melanitta americana
Melanitta deglandi
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Melanitta perspicillata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera
Melanocorypha yeltoniensis
Mergus albellus
Mergus merganser
Mergus serrator
Merops apiaster
Milvus migrans
Milvus milvus
Monticola saxatilis
Montifringilla nivalis
Morus bassanus
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla citreola
163 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatptk
gatptk
Opis Gatunki ptaków
Opis Gatunki ptaków
Typ danych Short
Kod
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
Typ danych Short
Opis
Motacilla flava
Muscicapa striata
Neophron percnopterus
Netta rufina
Nucifraga caryocatactes
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Numenius tenuirostris
Nycticorax nycticorax
Oceanites oceanicus
Oceanodroma leucorhoa
Oenanthe deserti
Oenanthe hispanica
Oenanthe isabellina
Oenanthe oenanthe
Oenanthe pleschanka
Oriolus oriolus
Otis tarda
Otus scops
Oxyura jamaicensis
Oxyura leucocephala
Pagophila eburnea
Pandion haliaetus
Panurus biarmicus
Parus major
Passer domesticus
Passer montanus
Pelecanus crispus
Pelecanus onocrotalus
Perdix perdix
Periparus ater
Perisoreus infaustus
Pernis apivorus
Petronia petronia
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
Phalaropus fulicarius
Phalaropus lobatus
Phasianus colchicus
Philomachus pugnax
Phoenicopterus roseus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus borealis
Phylloscopus collybita
Phylloscopus fuscatus
Phylloscopus humei
Phylloscopus ibericus
Phylloscopus inornatus
Kod
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
Opis
Phylloscopus proregulus
Phylloscopus schwarzi
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochiloides
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Picoides tridactylus
Picus canus
Picus viridis
Pinicola enucleator
Platalea leucorodia
Plectrophenax nivalis
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Pluvialis dominica
Pluvialis fulva
Pluvialis squatarola
Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Podiceps nigricollis
Podilymbus podiceps
Poecile montanus
Poecile palustris
Polysticta stelleri
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Prunella collaris
Prunella modularis
Prunella montanella
Puffinus griseus
Puffinus mauretanicus
Pyrrhocorax graculus
Pyrrhula pyrrhula
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Rhodostethia rosea
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Saxicola maurus
Saxicola rubetra
Saxicola rubicola
Scolopax rusticola
Serinus citrinella
Serinus serinus
Sitta europaea
Somateria mollissima
164 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatptk
gatptk
Opis Gatunki ptaków
Opis Gatunki ptaków
Typ danych Short
Kod
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
Typ danych Short
Opis
Somateria spectabilis
Stercorarius longicaudus
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius skua
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Sternula albifrons
Streptopelia decaocto
Streptopelia orientalis
Streptopelia turtur
Strix aluco
Strix nebulosa
Strix uralensis
Sturnus roseus
Sturnus vulgaris
Surnia ulula
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia cantillans
Sylvia communis
Sylvia curruca
Sylvia melanocephala
Sylvia nisoria
Syrrhaptes paradoxus
Tachybaptus ruficollis
Tachymarptis melba
Tadorna ferruginea
Tadorna tadorna
Tarsiger cyanurus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Tetrax tetrax
Tichodroma muraria
Tringa erythropus
Tringa flavipes
Tringa glareola
Tringa melanoleuca
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa stagnatilis
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Tryngites subruficollis
Turdus atrogularis
Turdus eunomus
Turdus iliacus
Turdus merula
Turdus naumanni
Kod
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
992
993
994
995
996
997
998
999
Opis
Turdus obscurus
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus ruficollis
Turdus torquatus
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
Uria aalge
Uria lomvia
Vanellus gregarius
Vanellus leucurus
Vanellus vanellus
Vireo olivaceus
Xenus cinereus
Zoothera dauma
Zoothera sibirica
Anser fabalis et Anser albifrons
Cygnus spp.
Anatinae
Anserinae
Laridae
Sternidae
Charadrii
Ptaki wodno-błotne
Gatunki ssaków
Zakodowane wartości domeny
gatssk
Opis Gatunki ssaków
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Opis
Alces alces
Apodemus agrarius
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Apodemus uralensis
Arvicola terrestris
Balaenoptera borealis
Balaenoptera physalus
Barbastella barbastellus
Bison bonasus
Canis lupus
Capreolus capreolus
Castor canadensis
Castor fiber
Cervus elaphus
Cervus nippon
Chionomys nivalis
165 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatssk
gatssk
Opis Gatunki ssaków
Opis Gatunki ssaków
Typ danych Short
Kod
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Typ danych Short
Opis
Clethrionomys glareolus
Cricetus cricetus
Crocidura leucodon
Crocidura suaveolens
Dama dama
Delphinapterus leucas
Delphinus delphis
Dryomys nitedula
Eliomys quercinus
Eptesicus nilssoni
Eptesicus serotinus
Erinaceus concolor
Erinaceus europaeus
Eubalaena glacialis
Felis silvestris
Glis glis
Halichoerus grypus
Hyperoodon ampullatus
Lagenorhynchus albirostris
Lepus capensis
Lepus timidus
Lutra lutra
Lynx lynx
Marmota marmota
Martes foina
Martes martes
Megaptera novaeangliae
Meles meles
Mesophlodon bidens
Micromys minutus
Microtus agrestis
Microtus arvalis
Microtus oeconomus
Microtus subterraneus
Microtus tatricus
Miniopterus schreibersi
Mus musculatus
Muscardinus avellanarius
Mustela erminea
Mustela eversmanii
Mustela lutreola
Mustela nivalis
Mustela putorius
Mustela vision
Myocastor coypus
Myotis alcathoe
Myotis alcathoe / Myotis brandti
Myotis alcathoe / Myotis brandti /
Myotis mystacinus
Myotis alcathoe / Myotis mystacinus
Myotis bechsteini
Kod
Opis
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Myotis blythii
Myotis blythii / Myotis myotis
Myotis brandti
Myotis dasycneme
Myotis daubentoni
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Neomys anomalus
Neomys fodiens
Nyctalus lasiopterus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Nyctereutes procyonoides
Ondatra zibethicus
Orcinus orca
Oryctolagus cuniculus
Ovis ammon
Phoca hispida
Phoca vitulina
Phocoena phocoena
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus kuhlii / Pipistrellus nathusii
/ Pipistrellus pipistrellus / Pipistrellus
pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus savii
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Procyon lotor
Pseudorca crassidens
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rupicapra rupicapra
Sciurus vulgaris
Sicista betulina
Sicista subtilis
Sorex alpinus
Sorex araneus
Sorex caecutiens
Sorex minutus
Spalax microphthalmus
Spermophilus citellus
Spermophilus suslicus
Sus scrofa
Talpa europaea
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
166 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
gatssk
zsprsl
Opis Gatunki ssaków
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
117
118
119
120
Typ danych Short
Opis
Tursiops truncatus
Ursus arctos
Vespertilio murinus
Vulpes vulpes
Zespoły roślinne
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Opis
Abietetum polonicum
Abieti-Picetum (montanum)
Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli
Aceri-Fagetum
Aconitetum firmi
Acoretum calami
Adenostyletum alliariae
Adonido-Brachypodietum pinnati
Agrimonio-Vicietum cassubicae
Agrostietum coarctatae (vinealis)
Airetum praecocis
Airo caryophylleae-Festucetum
ovinae
Alliario-Chaerophylletum temuli
Alnetum incanae
Alopecuretum pratensis
Angelico-Cirsietum oleracei
Anthriscetum sylvestris
Anthyllidi-Trifolietum montani
Aphano-Matricarietum
Arctietum nemorosi
Arctio-Artemisietum vulgaris
Arctostaphylo-Callunetum
Armerietum halleri
Arnoserido-Scleranthetum
Arrhenatheretum elatioris
Artemisio-Tanacetetum vulgaris
Arunco-Doronicetum austriaci
Asperulo-Calystegietum sepium
Asplenietum cuneifolii
Asplenietum septentrionali-adiantinigri
Asplenietum trichomano-rutaemurariae
Asplenio viridis-Cystopteridetum
Astrantio-Fraxinetum
Athyrietum distentifolii
Atriplicetum litoralis
Atriplicetum nitentis
Kod
Opis
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Atriplicetum tataricae
Atropetalum belladonnae
Bartsio-Caricetum nigrae
Bazzanio-Piceetum
Berteroetum incanae
Betulo pendulae-Quercetum roboris
Betulo-Salicetum repentis
Blysmo-Juncetum compressi
Bryo-Philonotidetum seriatae
Bryo-Saginetum procumbentis
Bryo-Saginetum saginoidis
Bupleuro-Calamagrostietum
arundinaceae
Calamagrostietum epigeji
Calamagrostietum neglectae
Calamagrostietum villosae (tatricum)
Calamagrostio arundinaceaeQuercetum petraeae
Calamagrostio villosae-Piceetum
Calamagrostio villosae-Pinetum
Calluno-Genistetum
Calluno-Nardetum strictae
Calluno-Serothamnetum
Caltho laetae-Alnetum
Calystegio-Epilobietum hirsuti
Calystegio-Eupatorietum
Calystego-Angelicetum archangelicae
litoralis
Campanulo-Vicietum tenuifoliae
Cardamino opizii-Philonotidetum
caespitosae
Cardario drabae-Agropyretum
repentis
Carduetum acanthoidis
Caricetum acutiformis
Caricetum appropinquatae
Caricetum buxbaumii
Caricetum cespitosae
Caricetum chordorrhizae
Caricetum davallianae
Caricetum diandrae
Caricetum distichae
Caricetum elatae
Caricetum firmae (carpaticum)
Caricetum gracilis
Caricetum heleonastes
Caricetum lasiocarpae
Caricetum limosae
Caricetum nigrae (subalpinum)
Caricetum paniculatae
Caricetum ripariae
Caricetum rostratae
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
167 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
Opis
84
85
86
87
88
89
Caricetum vesicariae
Caricetum vulpinae
Carici (rigidae)-Festucetum airoidis
Carici (rigidae)-Nardetum
Carici albae-Fagetum
Carici arenariae-Empetretum nigri
Carici canescentis-Agrostietum
caninae
Carici remotae-Fraxinetum
Carici sempervirentis-Festucetum
tatrae
Catabroso-Polygonetum hydropiperis
Caucalido-Scandicetum
Centunculo-Anthoceratum punctati
Cephalanthero rubrae-Fagetum
Cerastio latifolii-Papaveretum tatrici
Cerastio-Androsacetum
septentrionalis
Ceratophylletum demersi
Chaerophylletum aromatici
Chaerophylletum bulbosi
Charetum aculeolatae
Charetum asperae
Charetum balticae
Charetum contrariae
Charetum coronatae
Charetum fragilis
Charetum hispidae
Charetum jubatae
Charetum polyacanthae
Charetum rudis
Charetum striogosae
Charetum tenuispinae
Charetum tomentosae
Charetum vulgaris
Chenopodietum boni-henrici
Chenopodietum glauco-rubri
Chenopodietum stricti
Cheopodio rubri-Atricaplicetum
patulae
Chrysosplenietum oppositifolii
Cicuto-Caricetum pseudocyperi
Cirsietum rivularis
Cladietum marisci
Cladonio-Pinetum
Cnidion dubii
Cochlearietum polonicae
Consolido-Brometum
Convolvulus arvensis-Agropyretum
repentis
Corispermo-Brometum tectorum
Corispermo-Plantaginetum indicae
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Corniculario-Cladonietum mitis
Corynephoro-Silenetum tataricae
Cratoneuretum falcati
Cratoneuro-Saxiragetum aizoidis
Crepido-Calamagrostietum villosae
Cryptogrammetum crispae
Cuscuto-Calystegietum sepium
Cyperetum flavescentis
Dauco-Picridetum hieracioidis
Dendranthemo-Seslerium variae
Dentario enneaphylli-Fagetum
Dentario glandulosae-Fagetum
Diantho arenarii-Festucetum
polesicae
Diantho-Armerietum elongate
Digitali purpureae-Epilobietum
Digitarietum ischaemi
Diplotaxi tenuifoliae-Agropyretum
repentis
Drabo-Artemisietum petrosae
Drepanoclado uncinati-Salicetum
kitaibellianae
Echinochloo-Setarietum
Echio-Melilotetum
Elecharitetum acicularis
Eleocharetum ovatae
Eleocharitetum multicaulis
Eleocharitetum palustris
Elodeetum canadensis
Elymo-Ammophiletum arenariae
Empetro nigri-Pinetum
Empetro-Trichophoretum austriaci
Empetro-Vaccinietum
Epilobio-Geranietum robertiani
Epilobio-Juncetum effusi
Epilobio-Salicetum capreae
Equisetetum palustris
Eragrostio-Polygonetum avicularis
Ericetum tetralicis
Erico-Sphagnetum medii
Erigeronto-Bryetum
Erigeronto-Lactucetum
Eriophoro-Trichophoretum caespitosi
Erysimo-Melilotetum
Fago-Quercetum petraeae
Falcario vulgaris-Agropyretum
repentis
Festuca versicoloris-Seslerietum
tatrae
Festucetum carpaticae
Festucetum pallentis
Festuco pratensis-Plantaginetum
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
168 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
Typ danych Short
Opis
Festuco psammophilae-Koelerietum
glaucae
Festuco rubrae-Equisetetum
ramosissimi
Festuco versicoloris-Agrostietum
alpinae
Festuco-Cynosuretum
Festuco-Elymetum arenarii
Ficario-Ulmetum minoris
Filagini-Vulpietum
Filipendulo ulmariae-Menthetum
longifoliae
Filipendulo-Geranietum
Frangulo-Rubetum plicati
Fraxino-Alnetum
Galinsogo-Setarietum
Galio odorati-Fagetum
Galio sylvatici-Carpinetum
Galio-Piceetum
Geranio-Anemonetum sylvestris
Geranio-Peucadanetum cervariae
Geranio-Silenetum gallicae
Geranio-Trifolietum alpestris
Gladiolo-Agrostietum capillaris
Glycerietum maximae
Glycerietum plicatae
Gymnocarpietum robertiani
Helichryso-Jasionetum litoralis
Herniarietum glabrae
Hieracio (alpini)-Nardetum
Hieracio (vulgati)-Nardetum
Hippuridetum submersae
Hippuridetum vulgaris
Honkcenyo-Agropyretum juncei
Hordeetum murini
Hottonietum palustris
Hydrilletum verticillatae
Hydrocharitetum morsus-ranae
Inuletum ensifoliae
Iridetum pseudacori
Isoetetum echinosporae
Isoetetum lacustris
Ivetum xanthifoliae
Juncetum acutiflori
Juncetum gerardi
Juncetum subnodulosi
Juncetum tenuis
Junco trifidi-Festucetum airoidis
Junco-Cynosuretum
Junco-Molinietum
Kickxietm spuriae
Kochietum arenariae
Kod
Opis
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
Koelerio-Astragaletum arenarii
Koelerio-Festucetum rupicolae
Lamio albi-Conietum maculati
Lamio-Veronicetum politae
Lathyro-Melandrietum noctiflori
Ledo-Sphagnetum magellanici
Leersietum oryzoidis
Leersio-Bidentetum
Lemnetum gibbae
Lemnetum trisulcae
Lemno minoris-Salvinietum natantis
Leonuro-Ballotetum nigrae
Leucobryo-Pinetum
Lobelietum dortmannae
Lolio-Cynosuretum
Lolio-Polygonetum arenastri
Lunario-Aceretum
Luronietum natantis
Luzuletum alpino-pilosae
Luzulo luzuloidis-Fagetum
Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae
Luzulo pilosae-Fagetum
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum
Lythro-Filipenduletum ulmariae
Mentho longifoliae-Juncetum inflexi
Meo-Festucetum
Molinietum caeruleae
Molinio arundinaceae-Quercetum
roboris
Molinio caeruleae-Pinetum
Molinio caeruleae-Quercetum roboris
Montio-Philinotidetum fontanae
Myrico-Salicetum auritae
Myriophylletum spicati
Myriophylletum verticillati
Myriophyllo-Littorelletum
Najadetum intermiediae
Nardo-Juncetum squarrosi
Nasturtietum oficinalis
Nitelletum flexilis
Nitelletum gracilis
Nitelletum mucronatae
Nitelletum opacae
Nitelletum synocarpae
Nitellopsidetum obtusae
Nupharetum pumilii
Nupharo-Nymphaeetum albae
Nymphaeetum candidae
Nymphoidetum peltatae
odmiana nadmorska Vaccinio
uliginosi-Pinetum sylvestris
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
169 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Typ danych Short
Opis
Oenantho-Rorippetum
Onopordetum acanthii
Orchido-Schoenetum nigricantis
Oreochloetum distichae (subnivale)
Oreochloo distichae-Juncetum trifidi
Origano-Brachypodietum
Oxalido-Chenopodietum polyspermi
Oxyrio digynae-Papaveretum tatrici
Oxyrio digynae-Saxifragetum
carpaticae
Pado-Sorbetum
Panico sanguinalis-Eragrostietum
Papaveretum argemonoes
Parvopotamo-Zannichellietum
Petasitetum albi
Petasitetum kablikiani
Peucedano-Pinetum
Phalaridetum arundinaceae
Phalarido-Petasitetum hybridi
Phragmitetum australis
Phyllitido-Aceretum
Phyteumo (orbicularis)-Trifolietum
pratensis
Pilularietum globuliferae
Pinetum mugo (carpaticum)
Pinetum mugo (sudeticum)
Pino mugo-Sphagnetum
Plagiothecio-Piceetum (tatricum)
Plantagini-Bupleuretum tenuissimi
Poa nemoralis-Arabidetum alpinae
Poetum annuae
Pohlio-Callunetum
Polygalo-Nardetum
Polygonetum calcati
Polygonetum natantis
Polygono bistortae-Trollietum
europaei
Polygono brittingeri-Chenopodietum
rubri
Polygono-Bidentetum
Polygono-Coronopetum squamati
Polysticho-Piceetum
Polytrichetum sexangulari
Polytricho piliferi-Stereocauletum
condensati
Poo-Anthemetum tinctoriae
Poo-Cerastietum cerastoidis
Poo-Deschampsietum
Poo-Lathyretum palustris
Poo-Tussilaginetum farfarae
Poo-Veratretum lobeliani
Potametum acutifolii
Kod
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
Opis
Potametum compressi
Potametum filiformis
Potametum friesi
Potametum graminei
Potametum lucentis
Potametum natantis
Potametum nitentis
Potametum obtusifolii
Potametum pectinati
Potametum perfoliati
Potamo-Najadetum marinae
Potentillo albae-Quercetum
Potentillo-Artemisietum absinthii
Potentillo-Festucetum arundinaceae
Potentillo-Stipetum capillatae
Prunello-Plantaginetum
Pruno-Ligustretum
Puccinellietum maritimae
Puccinellio distantis-Salicornietum
brachystachyae
Puccinellio maritimae-Salicornietum
brachystachyae
Puccinello-Spergularietum salinae
Pulmonario-Alnetum viridis
Querco roboris-Pinetum
Querco-Piceetum
Ranunculetum circinati
Ranunculetum fluitantis
Ranunculo gracilis-Radioletum
Ranunculo-Alopecuretum geniculati
Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
Ranunculo-Juncetum bulbosi
Ranunculo-Myosuretum minimi
Ranunculo-Sietum erecto-sumersi
Rhamno-Cornetum sanguinei
Rhynchosporetum albae
Ribeso nigri-Alnetum
Riccietum fluitantis
Ricciocarpetum natantis
Rorippo-Agrostietum
Rubetum idaei
Rubo fruticosi-Prunetum spinosae
Rudbeckio-Solidaginetium
Rumicetum maritimi
Rumici-Spergularietum rubrae
Rumiecetum alpini
Sagittario-Sparganietum emersi
Salicetum herbaceae
Salicetum lapponum
Salicetum pentandro-cinereae
Salicetum retuso-reticulatae
170 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Typ danych Short
Kod
Opis
Kod
Opis
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
Salicornietum dolichostachyae
Salsoletum ruhtenicae
Salvio verticillatae-Artemisietum
Sambucetum ebuli
Sambucetum nigrae
Sambucetum racemosae
Sanguisorbo-Silaetum
Saxifragetum wahlenbergii
Saxifrago-Festucetum versicoloris
Scabioso canescentis-Genistetum
Scirpetum lacustris
Scirpetum maritimi
Scirpetum silvatici
Sclerantho-Herniarietum glabrae
Scorpidio-Utricularietum minoris
Senecionetum fluviatilis
Senecionetum fuchsii
Senecioni sylvatici-Epilobietum
angustifolii
Senecioni-Tussilaginetum
Serratulo-Pinetum
Seslerio-Scorzoneretum purpureae
Sieglingio-Agrostitetum
Silenetum prostratae
Sileno conicae-Cerastietum
semidecandri
Sileno inflatae-Linarietum minoris
Sileno otitis-Festucetum
Sisymbrietum loeselii
Sisymbrietum sophiae
Sisymbrio-Stipetum capillatae
Sorbo aucupariae-Aceretum
pseudoplatani
Sparganietum erecti
Sparganio-Glycerietum fluitantis
Sparganium minimi
Spergulario-Illecebretum verticillati
Spergulo vernalis-Corynephoretum
Spergulo-Chrysanthemetum segeti
Spergulo-Lolietum remoti
Sphagnetum magellanici
Sphagno girgensohnii-Piceetum
Sphagno squarrosi-Alnetum
Sphagno-Utricularietum ochroleucae
Spirodeletum polyrhizae
Stellario holosteae-Carpinetum betuli
Stellario nemorum-Alnetum glutinosae
Stellario-Isolepidetum seacei
Thalictro-Salvietum pratensis
Thelypteridi-Phragmitetum
Thymo-Potentilletum puberulae
Tilio-Carpinetum
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
Tolypelletum nidificae
Torilidetum japonicae
Trapetum natantis
Trifolio-Agrimonietum
Trifolio-Anthyllidetum maritimae
Trifolio-Melampyretum nemorosi
Triglochino-Glaucetum maritimae
Typhetum angustifoliae
Typhetum latifoliae
Urtico-Aegopodietum podagrariae
Urtico-Calystegieto sepium
Urtico-Malvetum neglectae
Vaccinio uliginosi-Betuletum
pubescentis
Vaccinio uliginosi-Empetretum nigri
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris
Valeriano-Caricetum flavae
Valeriano-Filipenduletum
Verbasco-Epilobietum
Veronico longifoliae-Euphorbietum
palustris
Veronico-Fumarietum officinalis
Vicietum sylvatico-dumetorum
Vicietum tetraspermae
Violo odoratae-Ulmetum minoris
Violo-Cnidietum dubii
Warnstofietum exannulatae
Xanthietum strumarii
Xanthio riparii-Chenopodietum
Zannichellietum palustris
Zbiorowisko Abies alba-Oxalis
acetosella
Zbiorowisko Acer pseudoplatanusAruncus sylvestris
Zbiorowisko Agrostis stoloniferaPotentilla anserina
Zbiorowisko Asplenium trichomanesAsplenium septentrionale
Zbiorowisko Betula pubescensThelypteris palustris
Zbiorowisko Calamagrostis
pseudophragites-Festuca rubra
Zbiorowisko Cardamine amaraChrysosplenium alternifolium
Zbiorowisko Carex glaucaTetragonolobus maritimus ssp.
siliguosus
Zbiorowisko Centaurium pulchellumPottia truncata
Zbiorowisko Cyperus fuscusLimosella aquatica
Zbiorowisko Deschampsia caespitosa
Zbiorowisko Empetrum nigrumVaccinium vitis-idaea
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
171 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
Typ danych Short
Opis
Zbiorowisko Eriophorum vaginatumSphagnum fallax
Zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata
glabra
Zbiorowisko Fagus sylvaticaCypripedium calceolus
Zbiorowisko Fagus sylvaticaHypericum maculatum (TaxoFagetum)
Zbiorowisko Fagus sylvaticaMercurialis perennis
Zbiorowisko Hypnum jutlandicum
Zbiorowisko Lycopsis arvensis
Zbiorowisko Melampyrum pratenseHieracium
Zbiorowisko Myricaria germanica
Zbiorowisko Poa pratensis-Festuca
rubra
Zbiorowisko Quercus robur-Carex
elongata
Zbiorowisko Ranunculus repens
Zbiorowisko Scheranthum annuus
Zbiorowisko Schoenus ferrugineus
Zbiorowisko Sphagnum recurvumEriophorum angustifolium
Zbiorowisko z dominacją Sphagnum
denticulatum, S. cuspidatum lub
Warnstorfia fluitans
Zbiorowisko z klasy Agropyretea
intermedio-repentis
Zbiorowisko z klasy Alnetea
glutinosae
Zbiorowisko z klasy Ammophiletea
Zbiorowisko z klasy Artemisietea
vulgaris
Zbiorowisko z klasy Asplenietea
rupestria
Zbiorowisko z klasy Asteretea
tripolium
Zbiorowisko z klasy BetuloAdenostyletea
Zbiorowisko z klasy Bidentetea
tripartiti
Zbiorowisko z klasy Cakiletea maritimi
Zbiorowisko z klasy Charetea
Zbiorowisko z klasy Epilobietea
angustifolii
Zbiorowisko z klasy FestucoBrometea
Zbiorowisko z klasy IsoetoNanojuncetea
Zbiorowisko z klasy Juncetea trifidi
Zbiorowisko z klasy Koelerio glaucaeCorynephoretea canescentis
Zbiorowisko z klasy Lemnetea minoris
Kod
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
Opis
Zbiorowisko z klasy Littorelletea
uniflorae
Zbiorowisko z klasy MolinioArrhenatheretea
Zbiorowisko z klasy MontioCardaminetea
Zbiorowisko z klasy Nardo-Callunetea
Zbiorowisko z klasy OxycoccoSphagnetea
Zbiorowisko z klasy Phragmitetea
Zbiorowisko z klasy Potametea
Zbiorowisko z klasy Quercetea roboripetraeae
Zbiorowisko z klasy Querco-Fagetea
Zbiorowisko z klasy RhamnoPrunetea
Zbiorowisko z klasy Ruppietea
maritimae
Zbiorowisko z klasy Salicetea
herbaceae
Zbiorowisko z klasy ScheuchzerioCaricetea nigrae
Zbiorowisko z klasy Seslerietea variae
Zbiorowisko z klasy Stellarietea
mediae
Zbiorowisko z klasy TheroSalicornietea
Zbiorowisko z klasy Thlaspietea
rotundifolii
Zbiorowisko z klasy TrifolioGeranietea sanguinei
Zbiorowisko z klasy Utricularietea
intermedio-minoris
Zbiorowisko z klasy Vaccinio-Piceetea
Zbiorowisko z klasy Viletea
calaminariae
Zbiorowisko z klasy Zosteretea
marinae
Zbiorowisko z rzędu Agropyretalia
intermedio-Repentis
Zbiorowisko z rzędu Alnetalia
glutinosae
Zbiorowisko z rzędu Ammophiletalia
Zbiorowisko z rzędu Androsacetalia
alpinae
Zbiorowisko z rzędu Androsacetalia
vandellii
Zbiorowisko z rzędu Arabidetalia
coeruleae
Zbiorowisko z rzędu Arrhenatheretalia
elatioris
Zbiorowisko z rzędu Artemisietalia
vulgaris
Zbiorowisko z rzędu Atriplicetalia
litoralis
Zbiorowisko z rzędu Atropetalia
172 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
Typ danych Short
Opis
Zbiorowisko z rzędu Bidentetalia
tripartiti
Zbiorowisko z rzędu
Calamagrostietalia villosae
Zbiorowisko z rzędu Calluno-Ulicetalia
Zbiorowisko z rzędu Caricetalia
curvulae
Zbiorowisko z rzędu Caricetalia
davallianae
Zbiorowisko z rzędu Caricetalia nigrae
Zbiorowisko z rzędu Centauretalia
cyanii
Zbiorowisko z rzędu Charetalia
Zbiorowisko z rzędu CladonioVaccinietalia
Zbiorowisko z rzędu Convolvuletalia
sepium
Zbiorowisko z rzędu Corynephoretalia
canescentis
Zbiorowisko z rzędu Cyperetalia fusci
Zbiorowisko z rzędu Epilobietalia
fleischeri
Zbiorowisko z rzędu Eragrostietalia
Zbiorowisko z rzędu Fagetalia
sylvaticae
Zbiorowisko z rzędu Festucetalia
valesiacae
Zbiorowisko z rzędu GlaucoPuccinellietalia
Zbiorowisko z rzędu Glechometialia
hederaceae
Zbiorowisko z rzędu Lemnetalia
minoris
Zbiorowisko z rzędu Littorelletalia
uniflorae
Zbiorowisko z rzędu Molinietalia
caerulae
Zbiorowisko z rzędu MontioCaraminetalia
Zbiorowisko z rzędu Nardetalia
Zbiorowisko z rzędu Onopordetalia
acanthii
Zbiorowisko z rzędu Origanetalia
Zbiorowisko z rzędu Phragmitetalia
Zbiorowisko z rzędu Plantaginetalia
majoris
Zbiorowisko z rzędu PolygonoChenopodietalia
Zbiorowisko z rzędu Potametalia
Zbiorowisko z rzędu Potentilletalia
caulescentis
Zbiorowisko z rzędu Prunetalia
spinosae
Zbiorowisko z rzędu Quercetalia
pubescenti-petraeae
Kod
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
Opis
Zbiorowisko z rzędu Quercetalia
roboris
Zbiorowisko z rzędu Ruppietalia
maritimae
Zbiorowisko z rzędu Salicetalia
herbaceae
Zbiorowisko z rzędu
Scheuchzerietalia palustris
Zbiorowisko z rzędu Seslerietalia
variae
Zbiorowisko z rzędu Sisymbrietalia
Zbiorowisko z rzędu Sphagnetalia
magellanici
Zbiorowisko z rzędu SphagnoEricetalia
Zbiorowisko z rzędu TheroSalicornietalia
Zbiorowisko z rzędu Thlaspietalia
rotundifolii
Zbiorowisko z rzędu Trifolio fragiferaeAgrosteitalia stoloniferae
Zbiorowisko z rzędu Utricularietalia
intermedio-minoris
Zbiorowisko z rzędu VaccinioPiceetalia
Zbiorowisko z rzędu Violetalia
calaminariae
Zbiorowisko z rzędu Zosteretalia
marinae
Zbiorowisko ze związku Adenostylion
alliariae
Zbiorowisko ze związku Aegopodion
podagrariae
Zbiorowisko ze związku AgropyroHonkenyion peploidis
Zbiorowisko ze związku AgropyroRumicion crispi
Zbiorowisko ze związku Alliarion
Zbiorowisko ze związku Alnion
glutinosae
Zbiorowisko ze związku Alno-Ulmion
(Alno-Padion)
Zbiorowisko ze związku Alopecurion
pratensis
Zbiorowisko ze związku Ammophilion
borealis
Zbiorowisko ze związku Androsacion
alpinae
Zbiorowisko ze związku Androsacion
vandellii
Zbiorowisko ze związku Aphanenion
arvensis
Zbiorowisko ze związku Arabidion
alpinae
Zbiorowisko ze związku Arabidion
coeruleae
173 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
Typ danych Short
Opis
Zbiorowisko ze związku Arction
lappae
Zbiorowisko ze związku Armerion
halleri
Zbiorowisko ze związku Armerion
maritimae
Zbiorowisko ze związku
Arnoseridoenion minime
Zbiorowisko ze związku Atriplicion
litoralis
Zbiorowisko ze związku Atropion
belladonnae
Zbiorowisko ze związku Berberidion
Zbiorowisko ze związku Bidention
tripartiti
Zbiorowisko ze związku
Calamagrostion
Zbiorowisko ze związku CallunoArctostaphylion
Zbiorowisko ze związku CallunoGenistion
Zbiorowisko ze związku Calthion
palustris
Zbiorowisko ze związku CardaminoMontion
Zbiorowisko ze związku Caricion
davallianae
Zbiorowisko ze związku Caricion
lasiocarpae
Zbiorowisko ze związku Caricion
nigrae
Zbiorowisko ze związku Carpinion
betuli
Zbiorowisko ze związku Caucaliodion
lappulae
Zbiorowisko ze związku Charion
fragilis
Zbiorowisko ze związku Chenopodion
fluviatilie
Zbiorowisko ze związku CirsioBrachypodion pinnati
Zbiorowisko ze związku Convolvulion
sepium
Zbiorowisko ze związku ConvolvuloAgropyrion repentis
Zbiorowisko ze związku
Corynephorion canescentis
Zbiorowisko ze związku Cratoneurion
commutati
Zbiorowisko ze związku Cynosurion
Zbiorowisko ze związku
Cystopteridion
Zbiorowisko ze związku DicranoPinion
Zbiorowisko ze związku ElatiniEleocharition ovatae
Kod
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
Opis
Zbiorowisko ze związku Eleocharition
acicularis
Zbiorowisko ze związku Empetrion
nigri
Zbiorowisko ze związku Epilobion
angustifolii
Zbiorowisko ze związku Epilobion
fleischeri
Zbiorowisko ze związku Eragrostion
Zbiorowisko ze związku Ericion
tetralicis
Zbiorowisko ze związku Fagion
sylvaticae
Zbiorowisko ze związku FestucoStipion
Zbiorowisko ze związku Filipendulion
ulmariae
Zbiorowisko ze związku Geranion
sanguinei
Zbiorowisko ze związku Hottonion
Zbiorowisko ze związku HydrocotyleBaldelion
Zbiorowisko ze związku Isoetion
lacustris
Zbiorowisko ze związku Juncion trifidi
Zbiorowisko ze związku Koelerion
albescentis
Zbiorowisko ze związku Koelerion
glaucae
Zbiorowisko ze związku Lemnion
gibbae
Zbiorowisko ze związku Lemno
minoris-Salvinion natantis
Zbiorowisko ze związku Lobelion
Zbiorowisko ze związku LoiseleurioVaccinion
Zbiorowisko ze związku Lolio-Linion
Zbiorowisko ze związku
Magnocaricion
Zbiorowisko ze związku Molinion
caerulae
Zbiorowisko ze związku Nardion
Zbiorowisko ze związku Nitellion
flexilis
Zbiorowisko ze związku Nymphaeion
Zbiorowisko ze związku Onopordion
acanthii
Zbiorowisko ze związku OxycoccoEmpetrion hermaphroditi
Zbiorowisko ze związku PanicoSetarion
Zbiorowisko ze związku Papaverion
tatrici
Zbiorowisko ze związku Phragmition
Zbiorowisko ze związku Piceion
abietis
174 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
zsprsl
zsprsl
Opis Zespoły roślinne
Opis Zespoły roślinne
Typ danych Short
Kod
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
Typ danych Short
Opis
Zbiorowisko ze związku PohlioCallunion
Zbiorowisko ze związku Polygonion
avicularis
Zbiorowisko ze związku PolygonoChenopodion
Zbiorowisko ze związku PolygonoTrisetion
Zbiorowisko ze związku Potamion
Zbiorowisko ze związku Potentillion
cauliescentis
Zbiorowisko ze związku Potentillo
albae-Quercion petraeae
Zbiorowisko ze związku Pruno-Rubion
fruticosi
Zbiorowisko ze związku Puccinelion
maritimae
Zbiorowisko ze związku Quercion
robori-petraeae
Zbiorowisko ze związku Radiolion
linoidis
Zbiorowisko ze związku Ranunculion
fluitantis
Zbiorowisko ze związku
Rhynchosporion albae
Zbiorowisko ze związku Riccio
fluitantis-Lemnion trisulcae
Zbiorowisko ze związku Rumicion
alpini
Zbiorowisko ze związku Ruppion
maritimae
Zbiorowisko ze związku Salicion
herbaceae
Zbiorowisko ze związku Salicornion
ramosissimae
Zbiorowisko ze związku Salicornion
strictae
Zbiorowisko ze związku SambucoSalicion
Zbiorowisko ze związku Senecion
fluviatilis
Zbiorowisko ze związku SeslerioFestucion duriusculae
Zbiorowisko ze związku Seslerion
tatrae
Zbiorowisko ze związku Sisymbrion
officinalis
Zbiorowisko ze związku SparganioGlycerion fluitantis
Zbiorowisko ze związku Sphagnion
magellanici
Zbiorowisko ze związku SphagnoUtricularion
Zbiorowisko ze związku Tilio
platyphyllis-Acerion pseudoplatani
Zbiorowisko ze związku Trifolion medii
Kod
Opis
Zbiorowisko ze związku Vicio
lathyroidis-Poetntillon argenteae
Zbiorowisko ze związku Violion
caninae
Zbiorowisko ze związku Zosterion
Zostero-Furcellarietum
675
676
677
678
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu
europejskim
Zakodowane wartości domeny
sdln2k
Opis
Typ danych
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu
europejskim
Text
Kod
Opis
1110
1130
1150
1160
1170
1210
1230
Piaszczyste ławice podmorskie
Ujścia rzek (estuaria)
Zalewy i jeziora przymorskie (laguny)*
DuŜe płytkie zatoki
Rafy
Kidzina na brzegu morskim
Klify na wybrzeŜu Bałtyku
Śródlądowe błotniste solniska z solirodkiem (Salicornion ramosissimae)
Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część – zbiorowiska nadmorskie)
Śródlądowe słone łąki, pastwiska i
szuwary (Glauco-Puccinietalia część
– zbiorowiska śródlądowe)*
Inicjalne stadia nadmorskich wydm
białych
Nadmorskie wydmy białe (ElymoAmmophiletum)
Nadmorskie wydmy szare*
Nadmorskie wrzosowiska baŜynowe
(Empetrion nigri)*
Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika
Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowej
Lasy mieszane i bory na wydmach
nadmorskich
Wilgotne zagłębienia międzywydmowe
Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi
Jeziora lobeliowe
Brzegi lub osuszane dna zbiorników
wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
Twardowodne oligo- i mezotroficzne
zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami
ramienic Charetea
1310
1330
1340
2110
2120
2130
2140
2160
2170
2180
2190
2330
3110
3130
3140
175 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
Zakodowane wartości domeny
sdln2k
sdln2k
Opis
Typ danych
Kod
3150
3160
3220
3230
3240
3260
3270
4010
4030
4060
4070
4080
6110
6120
6150
6170
6210
6230
6410
6430
6440
6510
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu
europejskim
Opis
Typ danych
Text
Opis
Starorzecza i naturalne eutroficzne
zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z
Nympheion, Potamion
Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
Pionierska roślinność na kamieńcach
górskich potoków
Zarośla wrześni na kamieńcach i
Ŝwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą
wrześni)
Zarośla wierzby siwej na kamieńcach
i Ŝwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum część – z przewagą
wierzby)
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion
fluitantis
Zalewane muliste brzegi rzek
Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem
bagiennym (Ericion tetralix)
Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)
Wysokogórskie borówczyska baŜynowe (Empetro-Vaccinietum)
Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)
Subalpejskie zarośla wierzbowe
wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)
Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*
Wysokogórskie murawy acidofilne
(Juncion trifidi) i bezwapienne wyleŜyska śnieŜne (Salicion herbaceae)
Nawapienne murawy wysokogórskie
(Seslerion tatrae) i wyleŜyska śnieŜne
(Arabidion coeruleae)
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis)* - priorytetowe są tylko murawy
z istotnymi stanowiskami storczyków
Górskie i niŜowe murawy bliźniczkowe
(Nardion - płaty bogate florystycznie)*
Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
(Molinion)
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Łąki selemicowe (Cnidion dubii)
NiŜowe i górskie świeŜe łąki uŜytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris)
Kod
6520
7110
7120
7140
7150
7210
7220
7230
8110
8120
8160
8210
8220
8230
8310
9110
9130
9140
9150
9160
9170
9180
9190
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu
europejskim
Text
Opis
Górskie łąki konietlicowe uŜytkowane
ekstensywnie (Polygono-Trisetion)
Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (Ŝywe)*
Torfowiska wysokie zdegradowane,
lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska
(przewaŜnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
ObniŜenia na podłoŜu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
Torfowiska nakredowe (Cladietum
marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis)*
Źródliska wapienne ze zbiorowiskami
Cratoneurion commutati*
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Piargi i gołoborza krzemianowe
Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinie
Podgórskie i wyŜynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion
calamagrostis*
Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis
Ściany skalne i urwiska krzemianowe
ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
śyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum)
Ciepłolubne buczyny storczykowe
(Cephalanthero-Fagenion)
Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum)
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na
stokach i zboczach (Tilio plathyphyllisAcerion pseudoplatani)*
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
176 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Zakodowane wartości domeny
sdln2k
Opis
Typ danych
Kod
91D0
91E0
91F0
91I0
91P0
91Q0
91T0
9410
9420
Siedliska przyrodnicze o znaczeniu
europejskim
Text
Opis
Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio
uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne
lasy borealne)*
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe)*
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)
Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia
pubescenti-petraeae)*
WyŜynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum)
Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)
Sosnowy bór chrobotkowy (CladonioPinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)
Górskie bory świerkowe (Piceion
abietis część – zbiorowiska górskie)
Górski bór limbowo-świerkowy (Pino
cembrae-Piceetum)
177 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbole
Symbol
Stanowiska gatunków grzybów
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <207, 152, 48>
CMYK <19, 40, 81, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Stanowiska gatunków grzybów
Symbol
Stanowiska gatunków porostów
Wzór
Warstwa
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <255, 170, 0>
CMYK <0, 33, 100, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 158>
CMYK <100, 100, 18, 20>
Stanowiska gatunków porostów
Symbol
Stanowiska gatunków brunatnic
Wzór
Warstwa
Stanowiska gatunków brunatnic
178 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska gatunków krasnorostów
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <214, 96, 77>
CMYK <15, 60, 57, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Stanowiska gatunków krasnorostów
Symbol
Stanowiska gatunków ramienic
Wzór
Warstwa
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <75, 238, 17>
CMYK <71, 7, 93, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <168, 168, 0>
CMYK <34, 34, 100, 0>
Stanowiska gatunków ramienic
Symbol
Stanowiska gatunków wątrobowców
Wzór
Warstwa
Stanowiska gatunków wątrobowców
179 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska gatunków mchów
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <229, 26, 229>
CMYK <10, 90, 10, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Stanowiska gatunków mchów
Symbol
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych
Wzór
Warstwa
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <77, 175, 74>
CMYK <70, 31, 71, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <178, 171, 210>
CMYK <30, 33, 18, 0>
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych
Symbol
Stanowiska gatunków pijawek
Wzór
Warstwa
Stanowiska gatunków pijawek
180 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska gatunków skorupiaków
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <247, 129, 191>
CMYK <3, 49, 25, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Stanowiska gatunków skorupiaków
Symbol
Stanowiska gatunków owadów
Wzór
Warstwa
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <255, 255, 51>
CMYK <0, 0, 80, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <255, 78, 0>
CMYK <0, 69, 100, 0>
Stanowiska gatunków owadów
Symbol
Stanowiska gatunków pajęczaków
Wzór
Warstwa
Stanowiska gatunków pajęczaków
181 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska gatunków ślimaków
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <53, 202, 157>
CMYK <79, 21, 38, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Stanowiska gatunków ślimaków
Symbol
Stanowiska gatunków małŜy
Wzór
Warstwa
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <225, 225, 225>
CMYK <0, 0, 0, 12>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <27, 228, 210>
CMYK <89, 11, 18, 0>
Stanowiska gatunków małŜy
Symbol
Stanowiska gatunków minogów i ryb
Wzór
Warstwa
Stanowiska gatunków minogów i ryb
182 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska gatunków płazów
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <55, 126, 184>
CMYK <78, 51, 28, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
Stanowiska gatunków płazów
Symbol
Stanowiska gatunków gadów
Wzór
Warstwa
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <152, 78, 163>
CMYK <40, 69, 36, 0>
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <228, 26, 28>
CMYK <11, 90, 89, 0>
Stanowiska gatunków gadów
Symbol
Stanowiska gatunków ptaków
Wzór
Warstwa
Stanowiska gatunków ptaków
183 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska gatunków ssaków
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronimy według
słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <255, 255, 255>
CMYK <0, 0, 0>
lub
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <166, 86, 40>
CMYK <35, 66, 84, 0>
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(akronim zbiorowiska
według słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
według poniŜszego
zestawienia
Warstwa
Czcionka
Rozmiar /
Grubość linii
Kolor
etykieta
(akronim zbiorowiska
według słownika)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
1 warstwa
-
0,4 punktu
0,1411 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
2 warstwa
-
-
według poniŜszego
zestawienia
Stanowiska gatunków ssaków
Symbol
Stanowiska zbiorowisk roślinnych
Wzór
Stanowiska zbiorowisk roślinnych
Symbol
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych
Wzór
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych
Nazwa klasy, do której
przynaleŜy zbiorowisko
Wzór
Kolor
Agropyretea intermedio-repentis
RGB <155, 38, 167>
CMYK <39, 85, 35, 0>
Alnetea glutinosae
RGB <91, 111, 62>
CMYK <64, 56, 76, 0>
Ammophiletea
RGB <255, 255, 115>
CMYK <0, 0, 55, 0>
184 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Nazwa klasy, do której
przynaleŜy zbiorowisko
Wzór
Kolor
Artemisietea vulgaris
RGB <25, 207, 173>
CMYK <90, 19, 32, 0>
Asplenietea rupestria
RGB <239, 239, 239>
CMYK <0, 0, 0, 6>
Asteretea tripolium
RGB <223, 73, 27>
CMYK <13, 71, 89, 0>
Betulo-Adenostyletea
RGB <223, 69, 176>
CMYK <13, 73, 31, 0>
Bidentetea tripartiti
RGB <53, 143, 126>
CMYK <79, 44, 51, 0>
Cakiletea maritimi
RGB <129, 150, 159>
CMYK <49, 41, 38, 0>
Charetea
RGB <239, 250, 255>
CMYK <6, 2, 0, 0>
Epilobietea angustifolii
RGB <207, 157, 38>
CMYK <19, 38, 85, 0>
Festuco-Brometea
RGB <255, 239, 0>
CMYK <0, 6, 100, 0>
Isoeto-Nanojuncetea
RGB <59, 131, 159>
CMYK <77, 49, 38, 0>
Juncetea trifidi
RGB <255, 180, 0>
CMYK <0, 29, 100, 0>
Koelerio glaucaeCorynephoretea canescentis
RGB <207, 197, 38>
CMYK <19, 23, 85, 0>
Lemnetea minoris
RGB <38, 159, 207>
CMYK <85, 38, 19, 0>
Littorelletea uniflorae
RGB <115, 223, 255>
CMYK <55, 13, 0, 0>
Molinio-Arrhenatheretea
RGB <339, 104, 217>
CMYK <6, 59, 15, 0>
Montio-Cardaminetea
RGB <115, 255, 223>
CMYK <55, 0, 13, 0>
Nardo-Callunetea
Oxycocco-Sphagnetea
RGB <38, 40, 77>,
CMYK <0, 159, 153, 59>
RGB <255, 214, 190>
CMYK <0, 16, 25, 0>
185 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Nazwa klasy, do której
przynaleŜy zbiorowisko
Wzór
Kolor
Phragmitetea
RGB <0, 230, 169>
CMYK <100, 10, 34, 0>
Potametea
RGB <76, 38, 207>
CMYK <70, 85, 19, 0>
Quercetea robori-petraeae
RGB <138, 207, 38>
CMYK <46, 19, 85, 0>
Querco-Fagetea
RGB <118, 159, 59>
CMYK <54, 38, 77, 0>
Rhamno-Prunetea
RGB <233, 255, 190>
CMYK <9, 0, 25, 0>
Ruppietea maritimae
RGB <255, 190, 190>
CMYK <0, 25, 25, 0>
Salicetea herbaceae
RGB <215, 215, 158>
CMYK <16, 16, 38, 0>
Scheuchzerio-Caricetea nigrae
RGB <255, 175, 242>
CMYK <0, 31, 5, 0>
Seslerietea variae
RGB <255, 255, 207>
CMYK <0, 0, 19, 0>
Stellarietea mediae
RGB <223, 186, 97>
CMYK <13, 27, 62, 0>
Thero-Salicornietea
RGB <159, 59, 59>
CMYK <38, 77, 77, 0>
Thlaspietea rotundifolii
RGB <159, 159, 159>
CMYK <0, 0, 0, 38>
Trifolio-Geranietea sanguinei
Utricularietea intermedio-minoris
Vaccinio-Piceetea
RGB <127, 89, 0>
CMYK <50, 65, 100, 0>
RGB <207, 241, 255>
CMYK <19, 5, 0, 0>
RGB <151, 255, 0>
CMYK <41, 0, 100, 0>
Viletea calaminariae
RGB <255, 222, 143>
CMYK <0, 13, 44, 0>
Zosteretea marinae
RGB <255, 0, 0>
CMYK <0, 100, 100, 0>
186 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Symbol
Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu
europejskim
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar
Kolor
etykieta
(kod siedliska)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
1 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
2 warstwa
-
10 punktów
3,528 mm
według poniŜszego
zestawienia
Stanowiska siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim
Symbol
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o
znaczeniu europejskim
Wzór
Warstwa
Czcionka
Rozmiar /
Grubość linii
Kolor
etykieta
(kod siedliska)
Arial
6 punktów
2,117 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
1 warstwa
-
0,4 punktu
0,1411 mm
RGB <110, 110, 100>
CMYK <0, 0, 0, 57>
2 warstwa
-
-
według poniŜszego
zestawienia
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim
Kod siedliska / Wzór
Kolor
Kod siedliska / Wzór
Kolor
RGB <255, 255, 115>
CMYK <0, 0, 55, 0>
RGB <0, 230, 169>
CMYK <100, 10, 34, 0>
RGB <239, 194, 205>
CMYK <55, 0, 13, 0>
RGB <115, 223, 255>
CMYK <55, 13, 0, 0>
RGB <233, 255, 190>
CMYK <9, 0, 25, 0>
RGB <215, 215, 158>
CMYK <16, 16, 38, 0>
RGB <191, 81, 47>
CMYK <25, 68, 82, 0>
RGB <255, 133, 95>
CMYK <0, 48, 63, 0>
RGB <255, 0, 0>
CMYK <0, 100, 100, 0>
RGB <223, 73, 27>
CMYK <13, 71, 89, 0>
RGB <223, 221, 195>
CMYK <13, 13, 24, 0>
RGB <239, 239, 239>
CMYK <0, 0, 0, 6>
RGB <223, 209, 209>
CMYK <13, 18, 18, 0>
RGB <255, 214, 190>
CMYK <0, 16, 25, 0>
RGB <255, 159, 183>
CMYK <0, 38, 28, 0>
RGB <223, 116, 83>
CMYK <13, 55, 67, 0>
RGB <191, 99, 71>
CMYK <25, 61, 72, 0>
RGB <159, 59, 59>
CMYK <38, 77, 77, 0>
187 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Kod siedliska / Wzór
Kolor
Kod siedliska / Wzór
Kolor
RGB <207, 194, 174>
CMYK <19, 24, 32, 0>
RGB <239, 250, 255>
CMYK <6, 2, 0, 0>
RGB <159, 153, 59>
CMYK <38, 40, 77, 0>
RGB <207, 241, 255>
CMYK <19, 5, 0, 0>
RGB <255, 239, 0>
CMYK <0, 6, 100, 0>
RGB <209, 219, 223>
CMYK <18, 14, 13, 0>
RGB <57, 0, 255>
CMYK <78, 100, 0, 0>
RGB <76, 38, 207>
CMYK <70, 85, 19, 0>
RGB <82, 59, 159>
CMYK <68, 77, 38, 0>
RGB <0, 182, 255>
CMYK <100, 29, 0, 0>
RGB <207, 197, 38>
CMYK <19, 23, 85, 0>
RGB <221, 179, 239>
CMYK <13, 30, 6, 0>
RGB <177, 0, 255>
CMYK <31, 100, 0, 0>
RGB <155, 38, 167>
CMYK <39, 85, 35, 0>
RGB <94, 55, 111>
CMYK <63, 78, 56, 0>
RGB <128, 59, 159>
CMYK <50, 77, 38, 0>
RGB <128, 89, 0>
CMYK <50, 65, 100, 0>
RGB <255, 222, 143>
CMYK <0, 13, 44, 0>
RGB <223, 186, 97>
CMYK <13, 27, 62, 0>
RGB <207, 157, 38>
CMYK <19, 38, 85, 0>
RGB <255, 180, 0>
CMYK <0, 29, 100, 0>
RGB <255, 175, 242>
CMYK <0, 31, 5, 0>
RGB <255, 0, 214>
CMYK <0, 100, 16, 0>
RGB <239, 104, 217>
CMYK <6, 59, 15, 0>
RGB <223, 69, 176>
CMYK <13, 73, 31, 0>
RGB <207, 38, 180>
CMYK <19, 85, 29, 0>
RGB <159, 59, 143>
CMYK <38, 77, 44, 0>
RGB <136, 116, 207>
CMYK <47, 55, 19, 0>
RGB <129, 185, 207>
CMYK <49, 27, 19, 0>
RGB <129, 150, 159>
CMYK <49, 41, 38, 0>
RGB <205, 191, 255>
CMYK <20, 25, 0, 0>
RGB <128, 119, 159>
CMYK <50, 53, 38, 0>
RGB <38, 159, 207>
CMYK <85, 38, 19, 0>
RGB <59, 131, 159>
CMYK <77, 49, 38, 0>
RGB <159, 159, 159>
CMYK <0, 0, 0, 38>
RGB <223, 223, 223>
CMYK <0, 0, 0, 13>
188 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Kod siedliska / Wzór
Kolor
Kod siedliska / Wzór
Kolor
RGB <79, 79, 79>
CMYK <0, 0, 0, 69>
RGB <255, 255, 207>
CMYK <0, 0, 19, 0>
RGB <207, 207, 207>
CMYK <0, 0, 0, 19>
RGB <255, 255, 255>
CMYK <41, 0, 100, 0>
RGB <0, 0, 0>
CMYK <0, 0, 0, 100>
RGB <151, 255, 0>
CMYK <0, 0, 0, 0>
RGB <138, 207, 38>
CMYK <46, 19, 85, 0>
RGB <118, 159, 59>
CMYK <54, 38, 77, 0>
RGB <91, 111, 62>
CMYK <64, 56, 76, 0>
RGB <35, 191, 89>
CMYK <86, 25, 65, 0>
RGB <9, 159, 61>
CMYK <96, 38, 76, 0>
RGB <43, 175, 151>
CMYK <83, 31, 41, 0>
RGB <53, 143, 126>
CMYK <79, 44, 51, 0>
RGB <25, 207, 173>
CMYK <90, 19, 32, 0>
RGB <14, 239, 198>
CMYK <95, 6, 22, 0>
RGB <111, 255, 161>
CMYK <56, 0, 37, 0>
RGB <69, 223, 122>
CMYK <73, 13, 52, 0>
RGB <57, 79, 24>
CMYK <78, 69, 91, 0>
RGB <31, 79, 24>
CMYK <88, 69, 91, 0>
RGB <24, 79, 43>
CMYK <91, 69, 83, 0>
RGB <24, 79, 69>
CMYK <91, 69, 73, 0>
RGB <84, 94, 61>
CMYK <67, 63, 76, 0>
189 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Przykładowe klasy obiektów
Geometria
Obszary parków krajobrazowych
Poligon
parkkraj_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7BEC8AAE-1D78-4001-BA7A-48A5137E1E03}
Nazwa
Park Krajobrazowy Promno
Powierzchnia
2077,0000
Powierzchnia matematyczna
2060,6330
Data utworzenia
1993-09-29
Podstawa prawna
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 44, poz. 1138
Data utworzenia planu
2009-01-19
Podstawa prawna planu
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 1, poz. 1
Obszary parków krajobrazowych
190 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Granice parków krajobrazowych
Geometria
Polininia
Geometria
Punkt
parkkraj_lft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7BEC8AAE-1D78-4001-BA7A-48A5137E1E03}
Źródło opisu granic
mapa ewidencyjna gruntów i budynków
Granice parków krajobrazowych
Punktu załamania granic parków krajobrazowych
parkkraj_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7BEC8AAE-1D78-4001-BA7A-48A5137E1E03}
Numer
1
Rzędna X
377338,8599
Odcięta Y
513031,7299
Punkty załamania granic parków krajobrazowych
191 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary otulin parków krajobrazowych
Poligon
otulparkkraj_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7BEC8AAE-1D78-4001-BA7A-48A5137E1E03}
Powierzchnia
3760,0000
Powierzchnia matematyczna
3701,6497
Obszary otulin parków krajobrazowych
192 / 206
Standard danych GIS w ochronie przyrody
Granice otulin parków krajobrazowych
Geometria
Polininia
Geometria
Punkt
otulparkkraj_lft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7BEC8AAE-1D78-4001-BA7A-48A5137E1E03}
Źródło opisu granic
mapa ewidencyjna gruntów i budynków
Granice otulin parków krajobrazowych
Punktu załamania granic otulin parków krajobrazowych
otulparkkraj_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7BEC8AAE-1D78-4001-BA7A-48A5137E1E03}
Numer
30
Rzędna X
376616,0700
Odcięta Y
513561,2700
Punkty załamania granic otulin parków krajobrazowych
193 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Obszary występowania gatunków ramienic
Geometria
Poligon
Geometria
Brak
rami_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{F927FB40-86E3-4731-8236-3AF62141276C}
Gatunek
Chara connivens
Obszary występowania gatunków ramienic
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków
ramienic
ramiobse
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{F927FB40-86E3-4731-8236-3AF62141276C}
Data obserwacji
2007-07-15
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków ramienic
194 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych
Geometria
Punkt
Geometria
Poligon
Geometria
Brak
roslnacz_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{8D7E94BD-D348-4158-B995-53CBF777083C}
Gatunek
Daphne mezereum
Stanowiska gatunków roślin naczyniowych
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych
roslnacz_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{7C0F9B63-E5BD-499A-B027-DD73AC86C022}
Gatunek
Cladium mariscus
Obszary występowania gatunków roślin naczyniowych
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków
roślin naczyniowych
roslnaczobse
Nazwa atrybutu
GUID
Wartość atrybutu
{7C0F9B63-E5BD-499A-B027-DD73AC86C022}
Liczebność
>10.000
Data obserwacji
2006-06-06
Obserwacje stanowisk i obszarów występowania gatunków roślin naczyniowych
195 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków owadów
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
Geometria
Poligon
owad_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{1DD37C61-5E0C-485C-838C-D78A9726C8C1}
Gatunek
Leucorrhinia pectoralis
Stanowiska gatunków owadów
Obserwacje stanowisk owadów
owadobse
Nazwa atrybutu
GUID
Wartość atrybutu
{1DD37C61-5E0C-485C-838C-D78A9726C8C1}
Liczebność
3
Jednostka
osobnik/osobniki
Data obserwacji
2007-07-15
Obserwacje stanowisk owadów
Siedliska gatunków owadów
owadsied_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{0014300D-9B5C-482B-B2D3-F683A03020C9}
Gatunek
Leucorrhinia pectoralis
Funkcja
miejsce rozrodu
Siedliska gatunków owadów
196 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków minogów i ryb
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
Geometria
Poligon
minoryby_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{0397AEED-8ED2-47C6-8BE1-CA654DD163BA}
Gatunek
Rhodeus sericeus
Stanowiska gatunków minogów i ryb
Obserwacje stanowisk gatunków minogów i ryb
minorybyobse
Nazwa atrybutu
GUID
Wartość atrybutu
{0397AEED-8ED2-47C6-8BE1-CA654DD163BA}
Liczebność
10
Jednostka
osobnik/osobniki
Data obserwacji
2007-06-15
Obserwacje stanowisk gatunków minogów i ryb
Siedliska gatunków minogów i ryb
minorybysied_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{1D059244-B6F4-46ED-8199-A91A77DDF2CE}
Gatunek
Rhodeus sericeus
Funkcja
miejsce rozrodu
Siedliska gatunków minogów i ryb
197 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków płazów
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
Geometria
Poligon
plaz_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{B4F1190A-A17F-424E-B082-CB52F959647C}
Gatunek
Bombina bombina
Stanowiska gatunków płazów
Obserwacje stanowisk gatunków płazów
plazobse
Nazwa atrybutu
GUID
Wartość atrybutu
{B4F1190A-A17F-424E-B082-CB52F959647C}
Liczebność
6-10
Jednostka
samiec/samce
Data obserwacji
2007-05-02
Obserwacje stanowisk gatunków płazów
Siedliska gatunków płazów
plazsied_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{1FE67A2B-5142-46C5-B5A8-0F129718869C}
Gatunek
Bombina bombina
Funkcja
godowisko
Siedliska gatunków płazów
198 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków gadów
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
Geometria
Poligon
Geometria
Brak
gady_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{9CE05460-1F63-4B07-8F9E-DA1B3D453762}
Gatunek
Emys orbicularis
Stanowiska gatunków gadów
Obserwacje stanowisk gatunków gadów
gadyobse
Nazwa atrybutu
GUID
Wartość atrybutu
{9CE05460-1F63-4B07-8F9E-DA1B3D453762}
Liczebność
2
Jednostka
samica/samice
Data obserwacji
2007-06-10
Obserwacje stanowisk gatunków gadów
Siedliska gatunków gadów
gadysied_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{23400A1A-1D6B-41F6-A8C3-C57596B219DB}
Gatunek
Emys orbicularis
Funkcja
miejsce odpoczynku
Siedliska gatunków gadów
Obserwacje siedlisk gatunków gadów
gadysiedobse
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{23400A1A-1D6B-41F6-A8C3-C57596B219DB}
Liczebność
4
Jednostka
osobnik/osobniki
Data obserwacji
2008-08-01
Obserwacje siedlisk gatunków gadów
199 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
200 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków ptaków
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
Geometria
Poligon
Geometria
Brak
ptak_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{4ACC6097-8D90-4D37-8FDF-098C8FB1E2AD}
Gatunek
Botaurus stellaris
Stanowiska gatunków ptaków
Obserwacje stanowisk gatunków ptaków
ptakobse
Nazwa atrybutu
GUID
Wartość atrybutu
{4ACC6097-8D90-4D37-8FDF-098C8FB1E2AD}
Liczebność
1
Jednostka
samiec/samce
Data obserwacji
2007-06-15
Obserwacje stanowisk gatunków ptaków
Siedliska gatunków ptaków
ptaksied_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{2AE05FDC-A82F-4B5D-95A8-324DF088B1B9}
Gatunek
Anser anser
Funkcja
miejsce odpoczynku
Siedliska gatunków ptaków
Obserwacje siedlisk gatunków ptaków
ptaksiedobse
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{2AE05FDC-A82F-4B5D-95A8-324DF088B1B9}
Liczebność
300
Jednostka
osobnik/osobniki
Data obserwacji
2008-10-15
Obserwacje siedlisk gatunków ptaków
201 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
202 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków ssaków
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
ssak_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{94E604C7-7560-40D1-9544-C6E49C2CC570}
Gatunek
Myotis myotis
Funkcja
zimowisko
Stanowiska gatunków ssaków
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków
ssakobse
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{94E604C7-7560-40D1-9544-C6E49C2CC570}
Liczebność
18
Jednostka
osobnik/osobniki
Data obserwacji
2008-02-17
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków
203 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Stanowiska gatunków ssaków
Geometria
Punkt
Geometria
Brak
Geometria
Poligon
ssak_pft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{D81556FE-2001-4B5D-8F7D-2D639986F576}
Gatunek
Muscardinus avellanarius
Funkcja
miejsce rozrodu
Stanowiska gatunków ssaków
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków
ssakobse
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{D81556FE-2001-4B5D-8F7D-2D639986F576}
Liczebność
1
Jednostka
osobnik/osobniki
Data obserwacji
2006-07-21
Obserwacje stanowisk gatunków ssaków
Siedliska gatunków ssaków
ssaksied_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
GUID
{DC040BBC-C760-4A66-A6ED-0EBE7FE6842F}
Gatunek
Muscardinus avellanarius
Funkcja
Ŝerowisko
Siedliska gatunków ssaków
204 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Geometria
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych
Poligon
zbiorosl_aft
Nazwa atrybutu
Wartość atrybutu
Zespół
Galio sylvatici-Carpinetum
Podzespół
Galio sylvatici-Carpinetum typium var. Stachys sylvatica
Obszary występowania zbiorowisk roślinnych
205 / 206
Standard gromadzenia i wymiany danych GIS w ochronie przyrody
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu
europejskim
Geometria
Poligon
siedn2k_aft
Nazwa atrybutu
Kod
Wartość atrybutu
91E0
Obszary występowania siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim
206 / 206

Podobne dokumenty