regulamin funduszu Podaruj mi szkołę

Transkrypt

regulamin funduszu Podaruj mi szkołę
REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO „PODARUJ MI SZKOŁĘ”
FUNDACJI „DOMY WSPÓLNOTY CHLEB ŻYCIA”
1. Stypendia są przyznawane według kolejności zgłoszeń, w miarę pozyskiwania darczyńców, po
osobistym kontakcie z rodziną dziecka.
2. Zgłoszenie może złożyć każdy, zarówno osoba indywidualna, jak instytucja czy organizacja.
3. Wysokość stypendium: 100-450zł miesięcznie; przy czym górna granica stypendium uczniów
gimnazjów i szkół średnich wynosi 250zł, studentów studiów stacjonarnych 450zł a pozostałej
młodzieży 350zł.
4. Do ukończenia szkoły średniej stypendyści otrzymują stypendium przez rok kalendarzowy,
potem tylko w okresie nauki.
5. Uczeń wie, kto mu pomaga, o ile ofiarodawca nie zastrzeże anonimowości.
6. Pomocą objęci mogą być uczniowie od klasy III gimnazjum poprzez szkołę średnią a następnie
przez pierwsze cztery lata aktywnych studiów, mający oceny pozytywne na końcu semestru,
będący w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.
7. W miarę pozyskiwania środków poszerzamy liczbę uczniów korzystających z pomocy, w tym
również na inne regiony Polski.
8. Od każdej wpłaty na rzecz Funduszu pobierane jest 5%, środki te przeznaczane są na pokrycie
kosztów obsługi.
9. Na koszty obsługi wypłat stypendiów składają się następujące kategorie wydatków
1. Opłaty pocztowe i bankowe
2. Opłaty za telefon, Internet, koszty materiałów biurowych i związanych z prowadzeniem
korespondencji
3. Koszty osobowe
4. Koszty obsługi księgowej
5. Koszty wyjazdów związanych z bezpośrednimi kontaktami ze stypendystami
10. Proponujemy 2 formy wpłat:
a. Biorę pod opiekę konkretne dziecko i zobowiązuję się do zapewnienia środków na
comiesięczną wypłatę stypendium (wpłaty miesięczne lub jednorazowa na określony
okres)
b. Wpłata ogólna i informacja zwrotna od Funduszu, komu pomogłem
Zatwierdzone uchwałą Zarządu Fundacji z dnia 30.06.2016.

Podobne dokumenty