D e k lin a tk a Deklinatka J o lk a z e sz k o tk ą Jolka ze szkotk ą J o

Transkrypt

D e k lin a tk a Deklinatka J o lk a z e sz k o tk ą Jolka ze szkotk ą J o
6
Poziomo:
1) pliszka (C. lp).
7) krzak (M. lm).
8) larwa (W. lp).
9) kniaź (N. lp).
10) ciek (D. lp).
12) mada (Ms. lp).
14) oset (N. lm).
17) kark (D. lp).
20) szyper (Ms. lm).
21) kanapa (D. lm).
22) wyrak (W. lm).
23) kalina (Ms. lp).
2
3
4
Józef Prażuch
Pionowo:
1) kwas (D. lp).
2) plac (M. lm).
3) strzecha (D. lm).
4) mielec (Ms. lp).
5) arenga (D. lp).
6) palczak (B. lp).
11) licznik (W. lp).
13) inkaso (Ms. lp).
15) eskadra (D. lm).
16) krzyca (W. lp).
18) nerka (M. lm).
19) kapka (B. lp).
Każde słowo należy odmienić przez podany w nawiasie
przypadek i liczbę, a następnie utworzyć anagram i wpisać
go do diagramu. Litery w polach z kropką, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie dodatkowe.
Deklinatka
2
Jolka
Krzysztof Jaros
• leœna miss
• balkon cierpliwego myœliwego
• niebo nie dla
niego
• bia³y kruk
• ³asy na kwaœne
jab³ka?
• metal na medal
Pionowo:
• stolica Turcji
• prawdziwek
• potocznie: wnêtrznoœci, kiszki
• nastrojowe, refleksyjne wiersze
• naramienniki przy mundurze
• przestrzeñ pod go³ym niebem jako
miejsce pracy malarzy
• amerykañski rakietowy system ziemia
– powietrze
Krzysztof Fabisiak
Poziomo:
• Konrad ..., tytu³owy bohater powieœci
poetyckiej Adama Mickiewicza
Ujawniono wszystkie litery D, J i Ł. Do każdego rzędu należy wpisać pary
• powieœæ z Jagn¹ Paczesiówn¹
wyrazów, które nie posiadają wspólnych liter, ale muszą się kończyć lub
• instrument muzyczny; róg
zaczynać w kolorowym obszarze. Litery z kolorowych pól, czytane rzęda• kuracja, leczenie
mi, utworzą rozwiązanie – aforyzm Mariana Kaczmarczyka.
• ... Bonaparte
• ¿o³nierze specjalnej formacji strzelców
wyborowych w dawnym wojsku pruskim
3
Pionowo (kolejnoϾ przypadkowa):
• ujemne saldo na
koncie
• grzywka piwka
• nawa³ zajêæ
• sperka na kartofelkach
• objaw alergii
• dramat po œlubie
Pionowo należy wpisać wyrazy zawierające słowa podane nad każdą
z kolumn. Wszystkie wyrazy w diagramie to rzeczowniki pospolite w mianowniku liczby pojedynczej. Litery z pól
ponumerowanych, napisane od 1 do
14, utworzą rozwiązanie dodatkowe –
myśl Wisławy Szymborskiej.
Jolka ze szkotką
7
2
3
2 Analogie
8
Pionowo:
1) turecka potrawa z ro¿na.
Poziomo:
5) œrodowisko, z którego wywodzi siê
wielu utalentowanych ludzi.
6) siatkowe rajstopy lub poñczochy.
1 + 1
W słowach krzyżówki występuje jedynie dziesięć różnych liter. Można
z nich ułożyć dwuwyrazowe hasło (za
dodatkowy punkt).
Dziesięć liter
Bohdan Zapasek
2) korsarz.
3) nakrycie g³owy profesora.
4) rzemyki, tasiemki do wi¹zania.
Marek Kaszuba
Pionowo:
1) telemark – narciarz, axel – ?
2) Jankiel – karczmarz, Bolesta – ?
3) morze – wilk, l¹d – ?
4) nauka – „Sonda”, kultura – ?
5) awers – moneta, ma – ?
10) willa – cha³upa, pod³oga – ?
12) starka – stu³a, koparka – ?
13) Serbinów – „Noce i dnie”, Lipce – ?
14) Lozanna – liryk, Krym – ?
15) Cha³upy – Polska, Mombasa – ?
Poziomo:
3) Æwirek – wróbel, Marceli – ?
6) amfiteatr – gladiator, szranki – ?
Odgadywany wyraz tak się ma do trzeciego, jak
7) „Brzydcy” – Wo³ek, „£atwopaldrugi do pierwszego. Litery w polach z kropką
ni” – ?
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
8) Myszyniec – mysz, Zwierzyniec
–?
9) neseser – r¹czka, fili¿anka – ?
11) folwark – flak, klarnet – ?
13) Sieniawa – sieñ, cienizna – ?
14) kopalnia – wêgiel, huta – ?
16) przednówek – nów, dope³niacz
–?
17) nudni – Dunin, nudna – ?
18) nózia – giczo³, r¹sia – ?
19) trele – morele, mowa – ?
3
Poziomo:
4) p.
7) ro.
8) upo.
9) au.
10) tki.
12) ustw.
14) gt.
16) nk.
18) brna.
19) mai.
20) rf.
21) m.
2
3
4
W każdym odgadywanym wyrazie (rzeczowniku pospolitym, jednym w liczbie mnogiej)
opuszczono wszystkie
powtarzające się litery,
a pozostałe podano we
właściwej kolejności,
np. koid – alkaloid. Litery w polach z kropką,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe – tytuł filmu.
Opustka
wk.
wca.
o.
gr¹c.
sau.
sgn.
2
Małgorzata Wołc
Jolka-szyfr
11)
13)
14)
15)
16)
17)
5
• odmiana dzikiej jab³oni o drobnych ozdobnych
owocach
• dwie lewe u niezgrabiasza
• pak wielkoœci wróbla, o barwnych melodyjnym
g³osie
• pole obsiane zbo¿em
• ubezpieczenie jakiejœ akcji (staæ na ...)
• podwodna ska³a zbudowana z koralowców
• imiê Winslet, zdobywczyni Oscara za rolê w filmie „Lektor”
Adam Radziszewski
Ujawniono wszystkie litery Ę. Pozostałe litery,
napisane od 1 do 21, utworzą rozwiązanie.
Pionowo:
1) y.
2) rw.
3) yt.
4) tki.
5) esi.
6) rtk.
3
2
Jolka
1
2
Teresa Czerwińska
Prawoskrętnie (od pola z kresk¹):
4) Saturn (Z).
1) kwazar (S).
5) meteor (Y).
2) Jowisz (P).
6) Ziemia (D).
3) Neptun (A).
W każdej nazwie obiektu kosmicznego należy zmienić jedną z liter na podaną w nawiasie,
a następnie ułożyć słowo (rzeczownik pospolity) wpisywane do diagramu. Litery w polach
z kropką oraz z gwiazdką, czytane osobno rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
4
• amerykañski zespó³ rockowy (przebój „Livin’ on
a Prayer”) (2)
• miasto z Uniwersytetem
Marii Curie-Sk³odowskiej
• odparcie ataku chuligana
(dzia³aæ w …)
• grecki kompozytor muzyki elektronicznej i filmowej
(„Rydwany ognia”)
• p³ytka zatoka odciêta od
pe³nego morza mierzej¹
• potocznie: bardzo du¿y rozmiar odzie¿y
• pañstwo w Oceanii, ze stolic¹ w Apii
• Tadeusz, pose³ nowogródzki z obrazu Jana Matejki
• zbyt wysoki rachunek, koszt
czegoœ (2)
• imiê ¿eñskie w tytule dramatu Juliusza S³owackiego
„Sen srebrny ...”
• cz³owiek dotkniêty niezbornoœci¹ wzrokow¹
• miasto w Belgii, od którego
wzi¹³ nazwê gaz musztardowy
• stan prawny osoby, instytucji
Andrzej Zwierzchowski
Kosmiczna wirówka
W diagramie ujawniono litery J i P. Liczbą (2) oznaczono hasła dwuwyrazowe. Tylko w niektórych kolorowych polach występują litery (jedna lub dwie). Litery
te, czytane prawoskrętnie (początek w polu z kropką),
utworzą rozwiązanie dodatkowe.
4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aerolit
analiza
apaszka
atrapa
cokó³
docisk
elki
gnat
imak
kabulka
kitla
klasa
koks
konisko
kopa
kurek
modelka
niedomiar
Niemka
odzywka
opat
opieka
6
7
8
Ujawniono wszystkie litery L i Y. Do diagramu należy
wpisać anagramy (wyrazy
utworzone ze wszystkich liter innego słowa, np. sielanka – skalanie), metagramy
(wyrazy ze zmienioną jedną
literą, np. wierzenie – wiercenie), plus albo minus 1
(wyrazy z dodaną lub odjętą literą, np. grzałka – gorzałka, zagranie – zaranie) oraz
synonimy (np. rozsądek –
rozwaga). Wszystkie wyrazy
wpisywane do diagramu to
rzeczowniki pospolite (pisane małą literą). Litery w polach z kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie
dodatkowe.
Jolka
Wszystkie chwyty dozwolone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ostêp
parafia
pieϖ
pole
pontiac
pora
ramota
skopek
skrêty
stado
•
•
•
•
•
•
•
•
•
9
sykl
szlam
taster
tukan
warzywo
wirus
wnuk
zapole
zdjêcie
Stanisław Bisko
1
10
1
ANAGRAM
Najlepsza to pora
Nastał wieczór ciemny, kruczy,
taki do polowań lisich,
gdzieś na dębie sowa — — — — — ,
— kot — — — — — / — nor mysich.
Tadeusz Bembenik
Borsuk
Zadowolony, że w lesie żyje,
bo przed wrogami w jamie się kryje.
Głęboka — — — — / — — — — jego rajem,
— / — — — — — — — futro blasku dodaje.
Andrzej Pacierpnik
1
20) rów z wa³em os³aniaj¹cym dzia³a.
16) „... Dream”, film w re¿yserii Emira
Kusturicy.
6) uk³adanie zwierz¹t.
Andrzej Wiśniewski
ANAGRAM
Krzysztof Fabisiak
W kolejności przypadkowej:
• kobieta o jasnych w³osach
• zajêcie maj¹tku w celu zapewnienia realizacji dochodzonego roszczenia
• miasto w Kanadzie, gospodarz letnich
igrzysk olimpijskich w 1976 r.
• trudni siê przewo¿eniem ludzi lub baga¿y trzyko³owym rowerem
• elektrodowa, do ³¹czenia przedmiotów
metalowych
• „Mkn¹ po szynach niebieskie ... przez
wroc³awskich ulic sto”
Litery w kolorowych polach, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
2
Logogryf
Prawoskrętnie:
17) p³acz¹ca – nad stawem.
21) gdy mamy czegoœ po dziurki
w nosie.
2
Wszystkie litery, napisane od 1
do 29, utworzą rozwiązanie – przysłowie chińskie.
Wirówka-szyfr
2
Szyfrogram
Diagram lewy
1) jêzyczek u beretty, walthera.
2) nie ma siostry ani brata.
3) s³omiany uczestnik „Wesela” Stanis³awa
Wyspiañskiego.
4) potocznie o pierwszych plonach z grz¹dki warzywnej.
5) ich zderzacz zbudowano w Oœrodku Badañ J¹drowych CERN w pobli¿u Genewy.
3
Wiol
Rozwi¹zaniem jest
imiê i nazwisko literata.
2
Anagram
Wizytówka
Diagram prawy
• Charles, aktor znany z filmów „¯yczenie
œmierci”, „Parszywa dwunastka”
• pi³ki – na boisku
• prezydent Francji, którego poprzednikiem
by³ Jacques Chirac
• trwa od soboty do soboty
• urz¹d ministra w wielu krajach muzu³mañskiego Wschodu
Stefan Gruszczyński
Po wpisaniu wyrazów do lewego diagramu należy przenieść wszystkie samogłoski do
analogicznie położonych pól diagramu prawego. Następnie należy wypełnić ten diagram
wyrazami, których określenia podano w przypadkowej kolejności. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 35 utworzą rozwiązanie dodatkowe – aforyzm Józefa Bułatowicza.
3
1
2
2
Pocz¹tkowe dwie zwrotki szarady zawieraj¹ trzy homonimy. Nale¿y je odgadn¹æ,
z liter wyrazów 6-, 9- i 4-literowego u³o¿yæ trzy s³owa o pocz¹tkowych literach: P. A. T.
i uzupe³niæ nimi tekst trzeciej zwrotki.
Ach, cóż to za piknik! Jakież piękne czasy...
Grill, szaszłyk, golonka w — — — — — /, — — — — — — —
— — — — — — — już nam ledwie zipią... szumi w główkach...
To nic! Uszy w górę! Za tydzień – majówka!
Eliza Saroma-Stępniewska
Stop! Byłbym zapomniał... to ci przeoczenie!
2 Jest jeszcze alkohol – na dobre — — — — — — — — — .
3 Żoneczki wybaczą – niczyja to — — — — :
2,3 śniadanie na — — — — — — / — — — w smak wszak bez — — — — …
1 Majówka! Już kumple gromadzą — — — — — — :
1 jaj kopy – do koszy, — — / — — — — – kiełbasy,
a w koce – owoce i inne frykasy.
I hajda! Ruszamy za miasto – hen w lasy!
Cykliczna męska impreza
HOMANA, CZYLI SZARADA HOMONIMOWO-ANAGRAMOWA
Janusz Jędrasik
Prawoskrętnie (w kolejnoœci przypadkowej, druga litera w polu z kresk¹):
• czeski prozaik i dramaturg („Igraszki
z diab³em”)
• hiszpañski malarz i rzeźbiarz pochodzenia greckiego, przedstawiciel manieryzmu
• pseudonim Macieja S³omczyñskiego,
autora powieœci kryminalnych, t³umacza
• amerykañska aktorka („Kiedy Harry
pozna³ Sally”)
• w³oski satyryk i dramaturg, noblista
w dziedzinie literatury
• pseudonim literacki Marii Konopnickiej
• amerykañska aktorka popularna w latach 30. ubieg³ego wieku
• polska œpiewaczka operowa œwiatowej s³awy
Wirówka
Odgadywane hasła składają się z dwóch
wyrazów. Litery z pól ponumerowanych od
1 do 8 utworzą rozwiązanie dodatkowe – imię
i nazwisko aktorki.
2
Prawoskrętnie:
1) kraj, do którego nale¿y
wyspa Zelandia.
2) broñ u³ana.
3) du¿y ozdobny guzik lub
kolczyk w kszta³cie guzika.
4) ... polski, zwierzê wyhodowane w Polsce.
5) staroskandynawski poeta
i wojownik.
Odgadnięte wyrazy pięcioliterowe należy wpisać
prawoskrętnie do diagramu z pominięciem kolorowych pól, a następnie
pola te uzupełnić literami tak, aby powstały
6-literowe wyrazy. Litery z pól ponumerowanych od 1 do 7 i dopisane
litery, czytane rzędami,
utworzą rozwiązanie dodatkowe – imię i nazwisko francuskiego pisarza.
2
Elżbieta Pazdecka
10) rzecz dok³adnie odtworzona z orygina³u.
11) dawna miara powierzchni gruntu (ok. 5600 m2).
12) miasto w powiecie wejherowskim, w aglomeracji Trójmiasta, z fabryk¹
urz¹dzeñ okrêtowych.
3
Pionowo:
1) indiañski znak plemienny.
5) narzuta na ³ó¿ko.
13) w rêku kelnera.
1
11
Sławomir Prusiecki
Poziomo:
5) pers lub dachowiec.
6) materia³ opatrunkowy lub cukrowa – na patyku.
11) fatum, z³y los.
9) wokó³ obrazu.
Wszystkie litery, napisane od 1 do 16, utworzą rozwiązanie – tytuł powieści Alfreda Szklarskiego.
Krzyżówka-szyfr
6) krzew, którego liœæmi ¿ywi¹ siê larwy jedwabnika.
7) ptak podobny do gawrona.
8) zaprasowana zak³adka
na sukni.
9) dawna miara d³ugoœci,
ró¿na w ró¿nych okresach i okolicach.
Wirówka uzupełniana
4
5
6
7
Pionowo:
1) j¹ wtrajaj¹ drobnoustroje.
2) dystans biegu nie po
zdrowie.
3) król – cukier, królewna
–?
27) czerwona zap³onie na
koniec.
28) popêdzenie za kratkami.
29) w szpitalnej rodzinie.
Krzyżówka
21) za tym kijem ciasto siê
kryje.
24) stolik b¹dź sto³ek drwala.
26) poruszony.
25)
22)
23)
24)
19)
12)
14)
16)
17)
10)
4)
5)
6)
8)
Stanisław Bisko
i cia³o siê odezwa³o.
grosik, o który ktoœ prosi.
i ludzie, i wystarczy.
œwiadcz¹ o niej ¿ywiczne wonie.
ma³a do krótkiego ¿alu
siê przyda³a.
b³êdów i wypaczeñ.
k³adziesz go, a on pada.
wziêli je do k¹pieli.
lubiê tê sztukê po œlubie.
motyl urasta do sporego
miasta.
spotkasz na p³otkach.
niebieski maks.
motyl go³êbi, czyli go³¹b
motyli.
ciosy w matematyce.
XXIII Szaradziarskie Mistrzostwa Warszawy. Jednodniówka. 1 października 2016. Przygotowa³
Stanis³aw Bisko. Rozrywka Sp. z o.o. Warszawa, wrzesieñ 2016. Nak³ad 60 egz.
Poziomo:
4) ma swoje zêby.
7) tyle¿ powie, co przys³owie.
9) przy niektórych literach
alfabetu zdrowia.
10) odbij siê i w dal, a skleisz.
11) podwójnie na dworze.
13) 1/221 ca³oœci na tej stronie goœci (nie wierzysz
– policz).
15) ³awa-trawa.
17) kozak w bandzie.
18) ona przy Frani zajêcia
ani-ani.
20) siódme w gêbie.
Litery w polach oznaczonych kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie
dodatkowe.
Z przymrużeniem oka
.................
.................
.........................................
Punktacja
3) bêdzie z niej wiano.
4) stale œcieka.
5) ni pies, ni wydma, coœ
na jego kszta³t.
9) dawniej: domy spo³eczne.
.........................................
Imiê i nazwisko
Pionowo:
1) zabiera list.
2) na szynach lub u wagi.
2
3
Poziomo:
1) nie tyj na cudzy!
6) zapa³.
7) nie zajdzie sama.
8) dwa.
10) roœlina na klej.
13) rzepa w chlewie.
15) pilny facet.
17) wynosz¹ weñ makiety.
20) styk w architekturze.
22) duma marki.
23) sk³adzik go³¹bków.
24) czasem wylega.
4
W każdym określeniu należy zamienić jedną literę
na inną, tak aby powstało
objaśnienie odgadywanego wyrazu. Litery w polach
oznaczonych kropką, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie dodatkowe.
Psotka
Warszawa, 1 października 2016
XXIII Szaradziarskie
Mistrzostwa Warszawy
Stanisław Bisko
11) mieæ ..., czyli chory.
12) dobiera stamt¹d, gdzie
kaczki.
14) znika z szop, pojawia
siê na stole.
16) taniej we troje.
18) filmowa zagroda.
19) bezmiar wad.
21) w piosence: to, co nas
podnieca, to siê nabywa ...

Podobne dokumenty