Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw

Komentarze

Transkrypt

Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
Regionalna oferta wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
– partnerzy i źródła finansowania
17 września 2013 r.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, Toruń
Formularz zgłoszeniowy
DANE INSTYTUCJI
Pełna nazwa instytucji
Adres siedziby instytucji
NIP
DANE UCZESTNIKA(ÓW) SEMINARIUM
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon kontaktowy
(stacjonarny/komórka)
E-mail
Nasza instytucja zaliczana jest do:
[ ] Inkubator
przedsiębiorczości
Typ instytucji
[ ] Instytucja wspierająca
[ ] Organizacja zrzeszająca
przedsiębiorstwa we
przedsiębiorstwa
wdrażaniu innowacji
(m.in. izby przemysłowo(m.in. centra
handlowe, związki
innowacyjności, parki
pracodawców,
technologiczne i centra
stowarzyszenia branżowe)
transferu technologii)
[ ] inne: ………………………
(prosimy podać właściwą
formę)
Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.
Potwierdzenie zakwalifikowania na seminarium zostanie przesłane na podany powyżej adres e-mail’owy.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia: 15.09.2013 r. na adres e-mail: [email protected] lub faksem na
numer: 56 654-88-24
...............................................
(miejscowość i data)
...............................................
(pieczęć firmowa)
...............................................
(podpis upoważnionej osoby)

Podobne dokumenty