SIWZ Kielce Książki 2013-2 - Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach

Komentarze

Transkrypt

SIWZ Kielce Książki 2013-2 - Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Kielce, 2013-04-16
G-III.26.2.286.2013 – BZP – 148724-2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RP 2/K/04/2013. Nazwa
zadania: Dostawa książek bibliotecznych dla MBP Kielce
I.
Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Adres zamawiającego: ul Konopnickiej 5
25-406 Kielce
Telefon:
41 362 70 13, 413685409
Faks:
41 362 62 15
Adres strony internetowej: www.mbp.kielce.pl
: adres e’mail ; [email protected]
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
II. Tryb udzielenia zamówienia
1.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z
dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, - Prawo Zamówień
Publicznych, opublikowany w Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182,poz. 1228
z 2011r, Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz.484 a także wydane na podstawie niniejszej ustawy
Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 231),
2)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.
U. Nr 282, poz. 1650),
3)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz. 1795, Dz. U. z 2012r.
poz. 1360).
2.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień
publicznych.
3.
Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 46 Prawa zamówień publicznych.
4.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
2. zamówienie dotyczy: Dostawy książek bibliotecznych – Zamawiający podzielił zamówienie na 446
części/pakietów w ilości 2013 woluminów / szt.
Szczegółowy wykaz tytułów, autora, wydawnictwo oraz ilość zamówionych woluminów zawiera
załącznik Nr 2 (formularz cenowy) do SIWZ
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
książki biblioteczne - kod CPV :22113000-5
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom:
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości
powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia
podwykonawcom.
7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego
z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
7.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
8. Wymagania organizacyjne
Wykonawca na własny koszt i ryzyko dostarczy zamówione książki do siedziby Zamawiającego na
terenie Kielc ul. M. Konopnickiej 5
9. Wymagania dot. Gwarancji : uszkodzone, zabrudzone, niekompletne książki, zostaną wymienione przez
Wykonawcę, na książki nie posiadające wad, odbiór uszkodzonych i dostawa nowych będzie obciążała
Wykonawcę. Na dostarczone książki zostanie udzielona gwarancja 12 miesięczna. Wymiana uszkodzonych
książek musi nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia i wysłania książek Wykonawcy
IV. Termin wykonania zamówienia : wymagany termin dostawy 21 dni od daty podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
1.a) działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełniania mają na celu weryfikowanie zdolności
wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczenie z udziału w postepowaniu.
4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)
jest niezgodną z ustawą.
2)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem
2
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3)
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5)
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6)
zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7)
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia
i dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
A.2.) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych.
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24
ust. 1 Prawa zamówień publicznych
A.4) Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym
A.5) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę
A.6) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o
ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.7) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
A.8) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2b ustawy pzp.
B. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki:
B.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
B.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty.
B.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. (A2, A3,A5.A6) dla każdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.
C. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
C.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem „za zgodność z oryginałem”
C2) Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenie podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub
umocowania prawnego.
C3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
C.4). Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi wątpliwość, co do jej prawdziwości.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
3
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2)
Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
a) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu :
Podany w pkt. I niniejszej SIWZ.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.
b)Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się droga elektroniczną na adres poczty
elektronicznej podany w pkt I niniejszej SIWZ
3). W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne
dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić się o
ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w SIWZ sposobów.
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
1)
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko
Anna Szalkowska, Joanna Binkowska-Słoń
tel.
41 368 54 09
fax.
41 362 61 15
w terminach
godz. pomiędzy 7.30 a 15.00od poniedziałku do piątku
2)
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną jest:
stanowisko
kierownik działu administracji
imię i nazwisko
Józef Andrzej Sobczyk
tel.
41 362 70 13
fax.
41 362 61 15
w terminach
w godz. pracy 7.30 - 15.00 od poniedziałku do piątku
3. Wyjaśnienie treści SIWZ
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ nie
później, niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt.XI niniejszej Specyfikacji) terminu składania ofert
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w
pkt,2), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji bez rozpoznania.
4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczone na
stronie internetowej : www.mbp.kielce.pl
5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
4.Modyfikacja treści SIWZ:
1) w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść SIWZ.
2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany
terminów przekazane zostaną wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczone
zostaną na stronie internetowej: www.mbp.kielce.pl
3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również
pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy
składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów
będą podlegały nowemu terminowi.
4
4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w
ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.
5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający
zamieści w BZP „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie
zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa
Zamówień Publicznych
6). Niezwłocznie po zamieszczeniu w BZP „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o mianach na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej: www.mbp.kielce.pl
VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do
dnia 05.06.2013r.
3.W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1)
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3)
Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4)
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6)
Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7)
Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8)
Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/ spółki cywilne):
1)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2)
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /
upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane
przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie
należy załączyć do oferty.
3)
Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez
upoważnionego przedstawiciela.
4)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5
5)
Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda
w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej
przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż
termin realizacji zamówienia.
6). Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI. w sprawie dokumentów wymaganych w
przypadku składania oferty wspólnej.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1)
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert.
2)
Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz
oznaczone w sposób następujący:
„Oferta – Dostawa książek dla MBP Kielce"
nie otwierać przed 2013-05-06, godz. godz. 10.00"
3)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny
ofert:
1)
Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzających
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3
Prawa zamówień publicznych
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane
wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
2)
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających:
a.
spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
b.
spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez
zamawiającego
3)
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie
zawia-damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
4)
Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie,
niezwłocznie zawia-damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta
wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
takiej omyłki podlega odrzuceniu.
5)
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6)
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
7)
Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących powiązań
w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, czy zachodzą
przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu.
6
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać do dnia: 2013-05-06 do godz. 10.00
Na adres ; Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5 w sekretariacie
2. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i
wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-05-06, o godz. 10.00
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
25-406 Kielce ul. M. Konopnickiej 5 w dziale Gromadzenia, Opracowania i Udostępniania Zbiorów
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT .
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w „Formularzu cenowym"
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak
obliczoną cenę przenieść do „Formularza ofertowego"
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną
punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny
ofert przedstawione poniżej
Nazwa kryterium
CENA
Waga
100
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium
CENA
Wzór na obliczenie
Oferta z najniższą ceną
_____________________ x 100%
Oferta badana
Sposób oceny
100% = 100pkt
1% = 1pkt
7
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie
traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
8.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając
w szczególności:
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.mbp.kielce.pl
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1)
w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało wysłane faxem lub droga elektroniczną ,
lub
2) jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, w terminie 10 dni od daty przesłania
3)
w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej
oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww.
terminów.
8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
9. W przypadku, gdy okaże się, ze wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od
zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
8
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek do unieważnienia
postępowania.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej Umowy oraz określa warunki takich
zmian:
Możliwość dokonania zmiany
Postanowień zawartej umowy
warunki dokonania zmian
W zakresie:
postanowień zawartych w umowie:
1. Zmiana ceny za wykonanie
- w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT
2. Zmiana ilości woluminów
- w przypadku wyczerpania nakładu
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: załącznik nr 4
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.
Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują
wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki
ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3.
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1)
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3)
odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4.
W przypadku:
1)
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, lub
2)
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania
zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności
zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.
Odwołanie wnosi się w terminie:
1)
5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2)
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w
Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej zamawiającego - www.mbp.kielce.pl
8.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9
9.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)
15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia.
2)
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień
Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
12.
Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym
powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15.
Kopię odwołania Zamawiający:
1)
przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
2)
zamieści również na stronie internetowej - www.mbp.kielce.pl, jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17.
Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.
Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera
braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20.
Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich
otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki
do protokołu(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników
postępowania.
2. Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia,
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców
oraz umów w sprawie zamówienia publicznego
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów
- udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego
- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą
urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
10
11
Załącznik nr 1 do SIWZ
RP2/K/04/2013
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
Siedziba:
................................................
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:
................................................
................................................
……........................................
……. ......................................
................................................
................................................
Dane dotyczące zamawiającego
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
Ulica M. Konopnickiej 5
25-406 Kielce
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę książek bibliotecznych dla MBP
Kielce. Numer sprawy: RP2/K/04/2013, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
Cena oferty
cena netto...........................................................................................................zł
(słownie: ..............................................................................................................)
podatek VAT.......................................................................................................zł
cena brutto..........................................................................................................zł
(słownie: ...............................................................................................................)
Na poszczególne części /pakiety zamówienia ceny podano w zał. cenowym
Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie : …………………….
Termin płatności:.......... dni
Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... ....................
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... ..........
.......... .......... ..........
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy
/ wzór umowy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku
wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Zastrzeżenie wykonawcy
Inne informacje wykonawcy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
13
RP2/K/04/2013
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pieczątka oferenta
Formularz cenowy
do zamówienia publicznego z dnia 06.02.2013
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tytuł,
Autor Wydawnictwo
123 sałatki i surówki siostry Anastazji / A.
Pustelnik WAM
143 przysmaki siostry Anastazji / A. Pustelnik
WAM
2586 kroków/ Pilipiuk A. Fabryka Słów
303 Dywizjon Mysliwski w bitwie o Wielką
Brytanię / J. Kutzner Rytm
365 bajek Disneya T.2 Egmont
52 wyśnione weekendy / Luraghi Elena, Rando
Cinzia
Olesiejuk
7 razy dziś / L. Olivier Otwarte
750 tradycyjnych polskich potraw / Szymanderska
Hanna Multico
81:1 Opowieśći z Wysp Owczych / M. Michalski,
M. Wasielewski Czarne
A miało być tak spokojnie / A. Makos
A to historia. Opowiadania z dziejow Polski/
Szymeczko K. Literatura(twarda)
Afgańska pułapka; Afgańskie piekło / T.W. Young
Wołoszański
Alkohol i jego tajemnice / E. Zubrzycka GWP
Amerykański buntownik. Życie Clinta Eastwooda /
Marc Eliot Wyd. Dolnośląskie
Ania z Zielonego Wzgórza / Montgomery Lucy
Maud
Literackie
Anioł stróż / R. Muchamore Egmont
Apteka w getcie krakowskim / T. Pankiewicz WL
Arabska księżniczka / Valko Prószyński Media
Argentyńskie przygody Gombrowicza / K.
Suchanow WL
Armia Izaaka / M. Brzeziński Znak (oprawa
twarda)
Atak rozpaczy / Hajzer Artur Annapurna
Autobiografia. / Krzysztof Kieślowski Znak
Awantura w lesie/ Tuli M. Akapit Press(twarda)
Ballada o ciotce Matyldzie/ Witkiewicz M. Nasza
Księgarnia
Berlin późne lato / Kozera Grzegorz
Dobra Literatura
Bez makijażu. Prawdziwe historie kobiet / Shalit
Willa, Laprus-Mikulska Joanna… Kurhaus
Publishing
Biała gorączka / Hugo-Bader Jacek
Czarne
Białe trufle / N.M. Kelby Znak
Blondynka na Jawie / B. Pawlikowska G+J RBA
Ilość
egz.
Cena Podatek cena
Wartość
netto
VAT brutto
6
4
2
3
10
1
3
1
1
1
6
12
9
4
1
10
3
11
2
4
1
1
8
7
1
8
1
9
9
14
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Borderline Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach /
Mason Paul T., Kreger Randi GWP
Bosa / J. Mojżeszowicz Nowy Świat
Brzoskwinie dla księdza proboszcza / J. Harris
Prószyński Media
Byłem zły / Ferrara Antonio WAB
Było, minęło. W kuchni i na salonach X muzy / S.
Różewicz Iskry
Cała prawda o mężczyznach / Smith Ian K.
G+J Gruner+Jahr Polska
Całując grzech / Keri Arthur Erica
Charlie i fabryka czekolady / R. Dahl Zysk i S-ka
Chmara Wróbli / Takashi Matsuoka Albatros
Chodziło o miłość / R. Rient Sonia Draga
Chyba strzelę focha / M. Milcke Dobra Literatura
Ciemności weź mnie za rękę / Lehane Dennis
Prószyński Media
Cienie na wrzosowisku / A. Łajkowska Damidos
Cień wiatru/ Zafon C. Muza
Ciepłe ciała / Marion Isaac
Replika
Co ty mówisz? Magia słów/ Rusinek M. Literatura
Córka carycy / C. Erickson Książnica
Cranford / Gaskell Elizabeth Cleghorn Poligraf
Cudowne lata / H. Halek Zwierciadlo
Cywilizacja. Zachód i reszta świata / N. Ferguson
WL
Czarna lista/Brad T. Sonia Draga
Czarna wołga / P. Semczuk Znak
Czarnobyl / F. Cataluccio Czarne
Czechy i Słowacja przewodnik / Pernal Marek,
Darmochwał Tomasz… Hachette Livre Wiedza i
Życie
Czego uszy nie widzą / A. Tyszka NK
Czekolada / J. Harris Prószyński Media
Czekolada z chili / J. Jagiełło Literatura
Cztery listy do Pana Boga / E. Krzywiec Poligraf
Czułym okiem / T. Jastrun Zwierciadło
Dama w bieli / D. Binkert Prószyński Media
Dama w czerni/ Byrd N. Amber
Dar Księga pierwsza Pellinoru / Croggon Alison
Galeria Książki
Dar/ Nabokov V. Muza (twarda)
David Bowie Starman / Trynka Paul Wyd Anmar
Wójcik
Deklinacja męska/żeńska / Cygler Hanna
Rebis
Detektyw Monk na patrolu / L. Goldberg Rebis
Detektyw Murdoch Biedny Tom już wystygł /
Jennings MaureenOficynka
Detektyw Murdoch Ostatnia noc jej życia /
Jennings Maureen
Oficynka
1
2
13
6
5
1
4
11
4
4
3
1
9
1
2
9
10
4
4
4
7
7
1
1
6
3
12
5
1
9
7
1
6
1
1
2
4
4
68
Detektyw Murdoch Pod gwiazdami Smoka /
Jennings Maureen
Oficynka
4
69
Detektyw Murdoch Spuśćmy psy /
Jennings Maureen Oficynka
Dieta bez pszenicy / Davis Wiliam Bukowy Las
4
1
70
15
71
72
73
74
75
76
77
78
79
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Do szaleństwa / J. Shalvis Prószyński Media
Dobre wychowanie / Towles Amor Znak
Dobry Stalin/ Jerofiejew W. Czytelnik
Dochodzenie / Hewson David Marginesy
Doktor Jeremias / S. Koperski Zysk i S-ka
Dom Nocy Przysięga Smoka / Cast P.C., Cast
Kristin
Książnica
Dopadnę Cię / B. Novak Harlequin
Dotknięcie pustki / Joe Simpson STAPIS
Wydawnictwo S.c.
Dowód / A. Eben Znak
Dreszcz / Ćwiek Jakub Fabryka Słów
Druga Wojna Światowa / A. Beevor Znak
Drugie życie po raku / F. Goodhart NK
Drużyna 3. Pościg / J. Flanagan Jaguar
Dwie kobiety / Lessing Doris Wielka Litera
Dwie miłości / Nurowska Maria W.A.B.
Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / W.
Sztander Instytut Psychologii Zdrowia PTP
Dzieciaki kontra fobia / R. Witek Egmont
Dziecięce koszmary / L. Gardner Sonia Draga
Dzieciństwo bez dzieciństwa / J. Wawerska-Kus
Dywiz
Dzieciństwo Jezusa / J.M. Coetzee Znak (oprawa
twarda)
Dzieła rozebrane / Daniel Passent
Czerwone i Czarne
Dziennik cwaniaczka T. 1- 6 / Kinney Jeff
Nasza Księgarnia
Dziennik cwaniaczka. Trzeci do pary / J. Kinney
Dziennik Helgi / Helga Hoškova-Weissowá
Insignis
Dziennik Mai / Allende Isabel Muza
Dziewczyna z perłą / T. Chevalier Zysk i S-ka
Dziewczyna, która igrała z ogniem / Larsson Stieg
Czarna Owca
Dziewiąty Mag 2 Zdrada / Reystone A.R. Nasza
Księgarnia
Dziwactwa i sekrety wladców Polski/ Kienzler I.
Bellona
Edith Piaf. Na balu szczęścia / Piaf Edith Dream
Books
Europa za pół ceny / A. Kłossowska G+J RBA
Fałszywa guwernantka / C. Camp Mira
Forteca w cieniu / G. Cook Rebis
Franciszek. Papież końca świata / Śliwa L. WAM
Garbus / A. Hiott Znak
Gdy przy słowie jest przysłowie / A. Frączek
Literatura
Gierki / Martinez de Pison Ignacio Bona
Gołębiarki / A. Hoffman Wielka Litera
Gorąca wiadomość / F. Michaels Bellona
GórFanka Na Himalajskiej ścieżce / Czerwińska
Anna
Annapurna
GórFanka Na szczytach Himalajów / Czerwińska
Anna
Annapurna
Gra o tron/ Martin G. T.1 Zysk i S-ka
1
5
6
8
5
9
1
4
8
1
6
6
9
3
1
6
7
10
6
5
10
1
12
9
9
1
1
1
9
5
5
8
9
9
1
9
3
4
8
1
1
1
16
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Granice / L. Marklund Czarna Owca
Groza / Robotham Michael Świat Książki
Grzesznica/ Wachnicka D. G+J Gruner
Hazard. Historia zagrożenia i drogi wyjścia / B.T.
Woronowicz Media Rodzina
Hipnotyzer / L. Kepler Czarne
Idiota za granicą / Gervais Ricky, Merchant
Stephen...
Sonia Draga
Imię twoje T.1/ Nurowska M. W.A.B.
Imperium / Vladimir Wolff Ender
Intryga małżeńska / Eugenides Jeffrey Znak
Intrygantki / E.E. Schmitt Znak
Islamski bękart / A. Khan Prószyński Media
Jad / Hayes. S.B. Zielona Sowa
Jak oddech / M. Warda Prószyński Media
Jak robić przekręty. Poradnik dla dzieci / M.
Rusinek Znak
Jak się koty urodziły/ Papuzińska J. Literatura
(twarda)
Japonia oczami fana / Musiałowski Paweł Finna
Jazda z Hołkiem / Hołowczyc K. G+J Gruner+Jahr
Polska
Językowe łamigłówki / E. Śnieżkowska-Bielak
Impuls
Johnny Cash / Michael Streissguth Wyd.
Dolnośląskie
Jutra może nie być / G. Gargaś Feeria
Jutro przypłynie królowa / A. Wasilewski Czarne
Kalendarzyk niemałżeński / P. Młynarska, D.
Wellman Znak
Kaprys / E. Isakiewicz Sic!
Karminowy szal / J. M. Chmielewska MG
Karolcia / Kruger Maria Siedmioróg
Kasia Bosacka cudnie chudnie Publicat
Katarzyna Wielka Gra o władzę / Stachniak Ewa
Znak
Kaukaskie epicentrum / Marcin Gawęda Ender
Kawiarenka w Kabulu / D. Rodriguez NK
Kiedy kiedyś czyli Kasia, Panjan i Pangór / J.
Mikołajewski Egmont
Kiedy pani złość przychodzi z wizytą / E. MeyerGlitza Jedność
Kiedyś wszystko sobie opowiemy / Krien Daniela
Sonia Draga
Kim jesteś Sky? / Striling Joss Akapit Press
Kim jesteś, gdy nikt nie patrzy / B. Hybels Esprit
Klatwa pierścienia/Maxwell C. MAK cz.2
Klątwa pierścienia/ Maxwell C. MAK cz.1
Kobiety dyktatorów 2 / D. Ducret Znak
Kobiety Wojny Dwu Róż / P. Gregory Książnica
Kocham Cię z dziesięciu powodów / J. Quinn
Amber
Kocham cię, mamo i inne opowiastki familijne /
Andrzejczuk Beata
Rafael
156 Kod Demona / A. Blake Hachette Polska
157 Kod Uzdrawiania / Loyd Alexander, Johnson Ben
G+J Gruner+Jahr Polska
158 Kodeks Majów / M. Reading Albatros
10
1
7
3
5
1
2
5
3
12
12
5
9
4
6
3
3
8
1
1
3
8
4
10
1
6
1
5
5
2
1
3
1
1
6
5
10
9
9
1
7
1
5
17
160
161
162
163
164
Kolonia diabła / James Rollins Albatros
Koronkowe historie / A. Tyszka Ence Pence
Kości niezgody / Harris Charlaine Replika
Kości pająka / K. Reichs Sonia Draga
Kredens pod Grunwaldem / A. Tyszka Akapit
Press
165 Kroniki Ellie (Jutro) / J Marsden Znak
166 Kroniki Obdarzonych T.1-3 : Piękne istoty, Istoty
chaosu, Istoty ciemności / K. Garcia, K. Stohl
Łyński Kamień
167 Król odszkodowań / J. Grisham Albatros
168 Kruk Księga Trzecia Pellinoru / Croggon Alison
Galeria Książki
169 Księga imion/ Dragon
170 Księga wszystkich dusz 3. Wędrówka / D.
Harkness Amber
171 Księga wszystkich dusz 4. Powrót / D. Harkness
Amber
172 Księżniczka / Sasson Jean Albatros
173 Kurtzana i samuraj/ Lesley D. Sonia Draga
174 Kuszące zło / Arthur Keri Erica
175 Labirynt odbić / Łukjanienko Siergiej Mag
176 Lalki z getta / Weaver Eva Prószyński Media
177 Lemoniada gada / M.P. Hughes Egmont
178 Lewa strona życia / L. Genova Papierowy Księżyc
179 Lękajcie się! / E. Overbeek Czarna Owca
180 Lilla i spółka/ Witkiewicz M. Nasza Księgarnia
181 Listy pisane nocą / Katarzyna Kwiatkowska Nowy
Świat
182 Ludzka rzecz / Potoroczyn Paweł W.A.B.
183 Luksus. Dlaczego stracił blask. / Thomas Dana
Muza
184 Macocha / J. Czajkowska Prószyński i S-ka
185 Mafia po polsku / B. Kittel PWN
186 Magia ochronna w praktyce. Rytuały, zaklęcia,
techniki
Dugan Ellen Studio Astropsychologii
187 Małe lisy / Bargielska Justyna Czarne
188 Manuskrypt pisany na śniegu / L.G. Jambrina
WAM
189 Mapa / T.S. Learner Hachette Polska
190 Margaret Thatcher. Portret Żelaznej Damy /
Blundell John
Zysk i S-ka
191 Maria Antonina. Z Wiednia do Wersalu / J. Grey
Bukowy Las
192 Maria i ja / M. Gallardo Egmont
193 Marianna i panna Mozart / A. Turnbull Akapit
Press
194 Marie Heinrich. W oczekiwaniu na miłość / P.
Keller Novae Res
195 Mario Vargas Llosa / U. Ługowska PIW
196 Max Factor Człowiek który dał kobiecie nową
twarz /
Basten Fred E. Znak
197 Mazury. Najpiękniejsze zakątki / Jaskulski Marcin
SBM
198 Mądrość życia według św. Ignacego Loyoli / D.
Michalski WAM
1
2
9
12
3
6
6
11
2
1
1
3
1
7
2
1
6
3
8
3
1
3
5
1
8
6
2
1
9
2
5
5
2
4
3
2
2
7
1
18
199 Merlin Księga 5. Skrzydła czarodzieja / T. Barron
G+J Gruner + Jahr
200 Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet /
Larsson Stieg Czarna Owca
201 Mgnienie ekranu/ Prachett T. Prószyński i S-ka
202 Miłość w kasztanie zaklęta / M. Oleksa Zysk i Ska
203 Miłość warta miliony / Palmer Diane Harlequin
204 Mio, mój Mio / A. Lindgren NK
205 Miseczka szczęścia / A. Rzepka Replika
206 Misja Przetrwanie Piaski skorpiona / Grylls Bear
Pascal
207 Misja Przetrwanie Ślady tygrysa / Grylls Bear
Pascal
208 Mitologia / Parandowski Jan
Puls
209 Młodszy księgowy / J. Dehnel WAB
210 Moja córka, doktorrr astrofizyk / A. Alter WL
211 Może morze wróci / B. Sabela Bezrdoża
212 Mój Pen Club / Bartoszewski Władysław, Smolka...
Dom Wydawniczy PWN
213 Mózg Kennedy'ego / H. Mankell WAB
214 Musimy porozmawiać o Kevinie / Lionel Shriver
Videograff II
215 My, właściciele Teksasu. Reportaże z PRL-u / M.
Szejnert Znak
216 Myślenie w żywiole piękna / J. Tischner Znak
217 Na haju do raju / Troost J. Maarten Wyd
Dolnośląskie
218 Na przykład Małgośka / P. Beręsewicz Literatura
219 Na skraju ciszy / K. Ohlsson Prószyński Media
220 Na skrzydłach czasu / Aleksandra Kromp Novae
Res
221 Nano / R. Cook Rebis
222 Nasza mama czarodziejka / J. Papuzińska Literatura
(twarda)
223 Nasze szczęśliwe dni / J. Kibler Znak
224 Nevermore 1 Kruk / Creagh Kelly Jaguar
225 Nie krocz za mną / Rose Mary, Posacki Aleksander
Fronda
226 Niebezpieczna rozgrywka / Arthur Keri Erica
227 Niebo dla średniozaawansowanych / Sz. Hołownia
Znak
228 Niechciane / K. Ohlsson Prószyński Media
229 Nielegalne związki/ Plebanek G. W.A.B.
230 Niepokonani / K. Ziemiec Rafael
231 Niezwykłe kobiety Romanowów/ Geraldi J. Muza
232 Nim nadejdzie mróz / H. Mankell WAB
233 Noc w Piemoncie / Romano-Lax Andromeda Nasza
Księgarnia
234 Nocne życie / Lehane Dennis Prószyński Media
235 Norweski dziennik/ Pilipiuk A. T.2 Fabryka Słów
236 Norweski dziennik/ Pilipiuk A. T.3 Fabryka Słów
237 Nowa psychologia sukcesu / C. Dweck
Muza
238 Nowe tajemnice Watykanu / Lecomte Bernard
Znak
239 O Piłsudski, Dmowskim i zamachu majowym / M.
Wołos WL
240 Obok Julii / E. Rylski Wielka Litwra
5
1
8
9
1
1
8
2
2
1
4
3
1
1
13
4
3
7
4
4
7
2
13
3
3
3
1
3
11
6
2
8
11
4
10
7
1
2
1
7
2
3
19
241 Obrazki z wystawy / C. Macpherson Hachette
Polska
242 Ocalały / S. Pivnik Prószyński Media
243 Oczarowana / J. Shalvis Prószyński Media
244 Ogród Afrodyty / E. Stachniak ŚK
245 Ogród wspomnień / A. Hatvany Prószyński Media
246 Okropny Macius i wielki pech / M. StrękowskaZaręba NK
247 Okrutne gwiazdy nocy/Eriksson K. Amber
248 Olśniewające Pretty Little Liars 11 / Shepard Sara
Otwarte
249 OMG czyli racje i oracje / A.F. Dominy Egmont
250 Osiemdziesiat dni czerwonych / Jackson Vina
Amber
251 Osiemdziesiąt Dni Bursztynowych / Jackson Vina
Amber
252 Ostatni świadek / Ogdowski Marcin War Book
Ender
253 Ostatni świadkowie / S. Aleksijewicz Czarne
255 Ostatnia konkubina/ Lesly D. Sonia Draga
256 Ostatnie Królestwo / Cornwell Bernard
Erica
257 Otwarty, bo powszechny. Kościół, który może
boleć / J. Hennelowa WL
258 Outdoor Pasja i Przygoda / Grylls Bear Pascal
259 Ósme przykazanie / A. Holt Prószyński Media
260 Pajączek na rowerze / E. Nowak Egmont
261 Pamiętnik grzecznego psa / W. Cesarz Literatura
262 Pamiętnik narkomanki / Rosiek Barbara MD
263 Pamiętnik nastolatki 6 / Andrzejczuk Beata Rafael
264 Pan Samochodzik i Fantomas / Nienacki Zbigniew
Siedmioróg
265 Pan Samochodzik i jego autor / Piotr Łopuszański
Nowy Świat
266 Pan Samochodzik i Kapitan Nemo / Nienacki
Zbigniew Siedmioróg
267 Pan Samochodzik i święty relikwiarz / Nienacki
Zbigniew
Siedmioróg
268 Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic / Nienacki
Zbigniew
Siedmioróg
269 Pan Samochodzik i templariusze / Nienacki
Zbigniew Literatura
270 Pan Samochodzik i templariusze / Nienacki
Zbigniew Siedmioróg
271 Pan Samochodzik i Winnetou / Nienacki Zbigniew
Siedmioróg
272 Pan Samochodzik i Zagadki Fromborka / Nienacki
Zbigniew
Siedmioróg
273
274
275
276
Pan Tadeusz/ Mickiewicz A.Greg (twrda)
Papierowe marzenia / R.P. Evans Znak
Pasażer / Ch. Grange Allbatros
Pensjonat wśród róż / Macomber Debbie
Literackie
277 Pepa, nie świruj / I. Pierelotkin NK
278 Pępowina / Majgull Axelsson WAB
279 Piastowie / S. Koper Bellona
9
6
1
2
6
11
7
10
1
1
7
4
5
7
1
1
1
10
10
5
2
12
1
3
1
1
1
2
1
1
1
2
13
4
1
7
5
10
20
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
Piatki / E. Nowak Egmont
Pies i jego chłopiec / E. Ibbotson Egmont
Pieśń Aborygenki / R. Moriarty NK
Pięciolinia uczuć/ Roberts N. Harlequin
Pięcioro dzieci i coś / Nesbit Edith
Znak
Piotruś Kita / E. Nowak Egmont
Pióro. Autobiografia literacka / M. Nowakowski
Iskry
Piwonia. Niemowa. Głosy / Krzysztof Gedroyć
Nowy Świat
Planeta dobrych myśli / Pawlikowska Beata
G+J Gruner+Jahr Polska
Płonął ogień twoich oczu / T. Chevalier Albatros
(oprawa twarda)
Po drugiej stronie okna. Opowieść o Januszu
Korczaku / A. Czerwińska-Rydel Muchomor
Po Syberii / C. Thubron Czarne
Pocztówka z Toronto / D. Rękosz Egmont
Poczytaj mi mamo. Jeszcze raz NK
Poczytaj mi mamo. Księga trzecia NK
Pod skórą / D. Lessing ŚK
Podróż po miłość Emilia T.1 / D. Ponińska Nasza
Księgarnia
Podróże do Armenii i innych krajów z
uwzględnieniem najbardziej interesujących… /
Środa Krzysztof
Czarne
Polska jest piękna 30 najmodniejszych wycieczek
Pascal
Polska na weekend 52 trasy Pascal
Popęd / Lost Sebastian
Bellona
Popołudnie fauna / E. Wit Nowy Świat
Poradnik pozytywnego myślenia / Quick Matthew
Otwarte
Potęga seksu / G. Masterton Rebis
Powrót / Nesser Hakan Czarna Owca
Powrót bogini T.1 i 2 / P. C. Cast Harlequin
Powrót do Lwowa/ Nurowska M. W.A.B.
Powstrzymaj mnie / B. Novak Harlequin
Pozwól sie uwieść / Anna Karpińska Prószyński
Media
Problemy XXI wieku/ G+J+Gruner+Jahr Polska
Projekt C / S. Bennnett Egmont
Proroctwo sadnego dnia / S. Mariani Muza
Prowincja pełna smaków / K. Enerlich MG
Prymuska / E. Bagłaj Muza
Przegody kota Filemona / Grabowski Sławomir
Nasza Księgarnia
Przekleństwo tronu Piastów / A. Zieliński Rytm
Przepowiednia / S.J. Parris Albatros
Przez drogi i bezdroża. Podróż po nowych Chinach
/ P. Hessler Czarne
Przyszły niedokonany / Cygler Hanna
Rebis
Psotny Franek / A. Frączek Egmont
Puc, Bursztyn i goście/ Grabowski J. Nasza
Księgarnia
Pułapka na Ktosia / E. Nowak Egmont
6
2
1
11
1
4
1
3
1
1
4
5
3
6
8
2
5
1
1
1
1
4
7
2
1
7
2
1
7
2
3
10
10
12
4
5
6
8
1
6
4
7
21
323
324
325
326
Purpurowy całun / S. Duffy Rebis
Pył z landrynek / K. Kobylarczyk Czarne
Rany Julek/ Frączek A. Literatura
Rehab / Osiatyński Wiktor
Iskry
327 Requiem / Oliver Lauren Otwarte
8
2
7
1
10
328 Robert Redford / Michael Feeney Callan Wyd.
Dolnośląskie
329 Rodzina z problemem alkoholowym / W. Sztander
Instytut Psychologii Zdrowia PTP
330 Rodzinna historia lęku / Tuszyńska Agata
Literackie
331 Rok na końcu świata / Adwent Renata
Feeria
332 Rok, który wszystko zmienił / Bockoven Georgia
Prószyński Media
333 Rokko/ Cywoniuk B. Literatura (twarda)
334 Rób co chcesz tylko gotuj 5 przemian w kuchni i w
życiu /
Dobek Ewa / Feeria
335
336
337
338
339
Rózga / G. Kasdepke Literatura
Róże w garażu/ Tyszka A. Akapit Press (twarda)
Ruth / Gaskell Elizabeth MG
Salki / W. Nowicki Czarne
Samochody w PRL-u / Binkowska Magdalena
Dragon
Scarlett Baraldi Barbara Zielona Sowa
340 Sekrety Nieśmiertelnego Nicholasa Flamela T. 1-5
Alchemik, Mag, Wiarołomca, Nekromanta,
Czarodziejka / M. Scott Nk
341 Siła nawyku Dlaczego robimy to, co robimy i jak
można to zmienić… / Duhigg Charles
Dom Wydawniczy PWN
342 Siostry pancerne i pies / A. Tyszka Egmont
343 Skąd się biorą dziury w serze? Historyjki dla
ciekawskich dzieci
Dreller Christian, Schmitt Petra...
Prószyński Media
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
Sobowtór / T. Gerritsen Albatros
Spadkobierczyni Medicusa / N. Gordon Książnica
Spóźniona kochanka / J. Juska Czarna Owca
Stal / S. Avallone Sonia Draga
Stieg Larsson czyli zbrodnia po szwedzku / K.
Johansson Videograf II
Straceńcy / W. Smith Albatros
Syzyfowe prace / S. Żeromski Greg
Szaman / N. Gordon Książnica
Szarka / E. Nowak Egmont
Szatan z siódmej klasy / Makuszyński Kornel
Nasza Księgarnia
Szczęśliwa przystań/ Servate M. Nasza Księgarnia
Szepczące źródła / J. Krentz Amber
Sześć strun / M. Karlińska Novae Res
Szklany zamek / J. Walls Remi
Szklany Zamek Opowieść prawdziwa / Walls
Jeannette
Remi
4
6
1
1
1
4
1
8
4
10
4
2
1
1
1
6
1
1
1
7
5
2
11
1
1
6
1
7
8
5
9
1
22
359 Szkoła czasu / Goluda Małgorzata Warszawska
Firma Wyd.
360 Szkoła przetrwania Kultowy poradnik survivalowy
/ Grylls Bear
Pascal
361 Szmaragdowa tablica / C. Montero Rebis
362 Szpiedzy i komisarze / R. Service Znak (oprawa
twarda)
363 Szubienicznik / J Piekara Otwarte
364 Ścigając pamięć / G. Szapołowska G+J
Gruner+Jahr Polska
365 Środek kapusty / E. Nowak Egmont
366 Świat czarownic / A. Norton NK
367 Światło między oceanami/Stedman M.L. Albatros
368 Święta Rita patronka spraw trudnych i
beznadziejnych / M. Bilska WAM
369 Świt wampira / Rain J.R. G+J Gruner+Jahr Polska
370 Ta druga, słodka i ostra / S. Czupryńska Prószyński
Media
371 Tadek i spółka / J. Olech Egmont
372 Tadeusz Broś Sorry Batorry…/ A. Czupryn Replika
373 Tajemnica Lady Maggie/ Burrowes G. Amber
374 Tajemnica niemieckiej papierośnicy / A. Jankowski
Videograf
375 Tajemnica Westerplatte / P. Chochlew Znak
376 Tajemnica znachorki / Sabine E. Sonia Draga
377 Tajemnice Wenecji t.2 / Fullborn Grzegorz
Damidos
378 Tak blisko … / T. Webber Jaguar
379 Tańczaca Eurydyka / Pryzwan Mariola Marginesy
380 Tańcząca / S. Rubin Egmont
381 Tomek w krainie kangurów / Szklarski Alfred
Muza (opr. Twarda)
382 Torturowana/ Elliott J. Amber
383 Towarzyszka panienka / M. Jaruzelska Czerwone i
Czarne
384 Trauma / S. Hannah G+J Gruner + Jahr
385 Tryb warunkowy / Cygler Hanna
Rebis
386 Tunel / P. Lee Albatros
387 Ucieczka na szczyt / Rutkiewicz, Wielicki,
Kurtyka, Kukuczka
McDonald Bernadette Agora
388 Ucieka tylko jedzenie / Allison Peter
Hachette Polska
389 Uczniowie Schulza / W. Budzyński PIW
390 Ukarać zbrodnię / E. Spindler Harlequin
391 Uwarzałem że / R. Ziemkiewicz Fabryka Słów
392 W dżungli podświadomości / B. Pawlikowska G+J
Gruner+Jahr Polska
393 W krzywym zwiercidle / M. Stuhr Zwierciadło
394 W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa / E.
Asbrink Czarne
395 W objęciach ciemności / Ivy Alexandra
Amber
396 W Paryżu dzieci nie grymaszą / P. Druckerman
Wyd. Literackie
397 W pogoni za świetlikami /Martin Charles
Labirynty.
1
8
9
4
11
7
5
5
7
3
6
6
8
2
6
7
7
4
8
1
6
4
1
5
9
8
1
5
1
1
1
8
1
7
6
3
1
3
6
23
398 W proch się obrócisz / McClure Ken Amber
399 W słowach jestem wszędzie. Wspomnienie o
Władysławie Broniewskim / M. Pryzwan
400 Walizka pana Hanumana / R. Witek Egmont
401 Weronika zmienia zdanie / Maj Małgorzata
Zysk i S-ka
402 Widziałem jak umierają / Hassel Sven Erica
403 Wieczorem przyjdź na zócalo / M. Głombiowski
WL
404 Wiele demonów / J. Pilch Wielka Litera
405 Wielka księga detektywa Pozytywki / G. Kasdepke
NK
408 Wiersze w pytaniach i odpowiedziach. Gimnazjum
/ D. Nosowska PWN
409 Wiersze w pytaniach i odpowiedziach. Liceum / D.
Nosowska PWN
410 Wierząc nie poddałem się nigdy / Al. Bano
Wydaw. Św. Stanisława BM
411 Wietrzne marzenia / W. Szlęzak Szara Godzina
412 Wilk / Miszczuk K. B WAB
413 Wody wielkie / A. Dahl Czarna Owca
414 Wojenna narzeczona / A. Richman Prószyński
Media
415 Wojna w blasku dnia Księga 1 / Brett Peter V.
Fabryka Słów
416 Wróć do Sorrento / A. German Latarnik
417 Wybór Sereny / E. Bailey Harlequin
418 Wyklęci Podziemie zbrojne 1944-1963 / Karta
419 Wypalanie traw / W. Jagielski Znak (oprawa
twarda)
420 Wypalenie zawodowe / Wielgus Agnieszka,
Tomaszewski...
Wyd M
421 Wypędzone / Pluschke Helene, Schwerin Asther...
Carta Blanca
422 Wypieki. Chleby, pizze, ciasta, pączki, słodkie
zawijańce / Anneka Manning Świat Książki
423 Wypijmy nim zacznie się wojna / Lehane Dennis
Prószyński Media
424 Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana /
Wierzbicki Łukasz
Pointa
425 Z innej bajki / S. Leer, J. Picoult Prószyński
Media
426 Z Kłosem przez zycie / Opalińska Jagoda
Prószyński Media
427 Za rzeką czasu / Kazimierz Trybulski WAM
428 Zaginiona / S. McKenzie Akapit Press
429 Zaginiona dziewczyna / G. Flynn G+J Gruner
+Jahr
430 Zagubione szczęście / Winter Tom Wielka Litera
431 Zaklinacz lwów / Richardson Kevin, Park Tony
Galaktyka
432 Zakochany w Paryżu. Miasto Świateł okiem
paryżanina / Olivier Magny Literatura
433 Zapach gorzkich pomarańczy / Brawn Kate
Prószyński Media
434 Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy
indziej) Rankov Pavol Good Books
435 Zimowy morderca / K. Kuhn Dolnośląskie
1
1
3
5
6
6
8
9
8
9
2
3
2
7
10
1
8
6
1
8
1
7
1
1
1
10
5
2
3
6
4
1
5
8
3
9
24
436 Zła kobieta / Prowse Amanda Wielka Litera
437 Zmyślone życie Siergieje Nabokova/Russel P.
Muza
438 Zniknięcie znachorki/ Sabine E. Sonia Draga
439 Zosia z ulicy Kociej / Tyszka Agnieszka
Nasza Księgarnia
440 Zosia z ulicy Kociej na tropie / Tyszka Agnieszka
Nasza Księgarnia
441 Zostań przy mnie / H. Coben Albatros
442 Zrozuzmieć bez słów / N. Rossiter Znak
443 Zwiastun burzy / Bernard Cornwell Erica
444 Zwierzaki świata / M. Wojciechowska G+J RBA
445 Żołmierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie / J.
Wieliczka-Szarkowa Wydaw. AA
446 Życie i los / W. Grossman WAB
1
2
4
1
1
12
4
1
7
10
5
……………………………………….
( podpis/ podpisy osoby/osób uprawnionych)
25
Załącznik nr 3
RP 2/K/04/2013
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji
istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:
1)
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy
26
RP 2/K/04/2013
Załącznik nr. 3A
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:
1)
Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego
postępowania.
2)
z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą
reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej
5% wartości umowy.
3)
w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem
sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4)
Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5)
osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego
6)
w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7)
w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany / skazana za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
8)
Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku,
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia
wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
...........................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
27
RP 2/K/04/2013
Umowa ………………/wzór umowy – zał. Nr 4 do SIWZ
Zawarta w dniu ……………. 2013 r, w wyniku przeprowadzonego postępowania o
zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Kielcach ul. M.
Konopnickiej 5, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miasta w Kielce,
pod numerem RIK-7/02,
NIP – 657-24-54-840 REGON 292652791,
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:
1. DYREKTORA
- Andrzeja Maćkowskiego
a, ………………………………………………………………………………….
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta ………. pod …………… –
zaświadczenie z dnia ……….r.
/wpisana do KRS , nr KRS………….., Sądu Rejonowego w ……,
Zwanym w dalszej części umowy DOSTAWCĄ, reprezentowanym przez:
1. ……………………………..
§1
Przedmiotem umowy jest dostawa przez DOSTAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, do jego
siedziby na koszt i ryzyko Dostawcy – książek bibliotecznych w ilości według załączonego do
zamówienia wykazu, stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy, ilość książek i cena zostały ustalone w
postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RP2/K/04/2013
§2
Wartość zamówienia wynosi:
1. Książki biblioteczne:
Wartość netto: …………..zł, słownie: …………………………………………..zł,
5% podatek VAT w kwocie … zł
Razem brutto: …………….zł, słownie: …………………………………………zł,
Za … pakietów/ części zamówienia, w ilości ….woluminów tak jak w zał. Nr 1 do umowy.
§3
Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez DOSTAWCĘ w terminie do 21 dni od daty podpisania
umowy, na warunkach określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pod rygorem unieważnienia umowy.
§4
DOSTAWCA przedstawi całościową fakturę VAT wraz ze wszystkimi dostarczanymi książkami
bibliotecznymi.
§5
Zapłata należności nastąpi z konta ZAMAWIAJĄCEGO przelewem, w terminie do 21 dni od daty
dostarczenia książek i całościowej faktury VAT przez DOSTAWCĘ na konto podane na FV.
28
§6
DOSTAWCA gwarantuje wymianę uszkodzonych książek w terminie 14 dni, licząc od momentu
otrzymania pisemnego potwierdzenia odbioru książek przez Zamawiającego
z wyszczególnieniem ilości i tytułów książek zakwalifikowanych do wymiany.
§7
1. W przypadku niedotrzymania warunków określonych w § 3 i 6 Umowy, Dostawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną, w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień
opóźnienia.
2. W przypadku gdy Dostawca nie zrealizuje dostawy w całości lub zrealizuje ją pomniejszoną o
więcej niż 25% zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
zamówienia.
3. W wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Dostawcy, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości
zamówienia, o której mowa w § 2.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§9
Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy, strony będą starały się rozwiązać
polubownie, w przypadku gdy nie będzie to możliwe, poddadzą się orzecznictwu sądu właściwego w
Kielcach.
§ 10
Wszystkie zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron
§ 12
Integralną częścią niniejszej umowy jest zał. Nr 1, wykaz książek bibliotecznych.
DOSTAWCA :
.......................................................
ZAMAWIAJĄCY:
……………………………….
29
Nr sprawy: RP 2/K/04/2013
Zał. Nr 5 so SIWZ
………………………………
…………………dn……………………
(pieczęć Wykonawcy)
( miejscowość)
(data)
OŚWIADCZENIE
I.
Mając na uwadze art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych oświadczam, że:
1. Będę polegał/ nie będę polegał* na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego
2. Będę polegał/ nie będę polegał* na potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do
wykonania zamówienia podmiotu trzeciego
3. Będę polegał/ nie będę polegał* na sytuacji finansowej podmiotu trzeciego.
II.
Ponadto oświadczam, że:
Podmioty na których
wiedzy i doświadczeniu*
potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia *
sytuacji finansowej*
będę polegał przystępując do niniejszego postępowania będą brały/ nie będą brały udziału
w realizacji części ;……………………………( podać nr części/pakietu).
…………………………………….
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)
•
•
niepotrzebne skreślić
Punkt II – odnosi się tylko do Wykonawców, którzy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu lub
potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji ekonomicznej i
finansowej podmiotu trzeciego.
30

Podobne dokumenty