VI Gryfiński Festiwal Triathlonowy

Transkrypt

VI Gryfiński Festiwal Triathlonowy
VI Gryfiński Festiwal Triathlonowy
Pływaj, biegaj, rower weź
Będziesz zdrów jak młody zwierz
Regulamin zawodów
Termin: sobota 20.09.2008
Miejsce:
Pływalnia Centrum Wodnego Laguna i przyległe tereny, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1
Cele imprezy:
- wyłonienie Mistrzów Gryfina w Aquathlonie, Triathlonie, Triathlonie Rodzin
- promocja triathlonu - olimpijskiej dyscypliny sportu
- zabawa sportowa bez alkoholu, papierosów i narkotyków
Organizatorzy:
- Gryfiński Klub Sportowy Delf
– Centrum Wodne Laguna
– Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie
– Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie
– Gryfiński Dom Kultury
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– Szkoła Podstawowa nr 1
Kierownik zawodów: Marek Sanecki, tel. 509-949-777, [email protected]
Przepisy sportowe: Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami sportowymi PZTRi.
Zgłoszenia: prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 18 września
Pływalnia: część pływacka zawodów rozegrana zostanie na basenie sportowym CW Laguna.
Basen ma wymiary 25m długości i 17m szerokości, składa się z czterech torów wewnętrznych
szerokości 2,57m kaŜdy oraz dwóch torów zewnętrznych o szerokości 3,36m kaŜdy.
Ilość startujących w serii: organizatorzy ustalają, Ŝe w jednej serii maksymalnie moŜe
wystartować 26 zawodników. Po czterech na torach środkowych i po pięciu na torach
zewnętrznych.
Sposób rozgrywania części pływackiej zawodów: Po starcie, pierwsze 25m zawodnicy
płyną całą szerokością toru, a po nawrocie, kaŜdy zawodnik musi płynąć prawą stroną toru –
tak by nie przekraczać osi toru – by nie doszło do czołowego zderzenia zawodników.
Po przepłynięciu wyznaczonego dystansu zawodnicy wychodzą z wody, a następnie
wybiegają do strefy zmian wyznaczoną drogą.
Strefa zamian: zlokalizowana będzie na patio CW Laguna, 10m od basenu. Miejsce
wyznaczone dla zawodnika oznaczone będzie numerem, dla kaŜdego startującego
przygotowany będzie plastikowy koszyk na wymianę sprzętu.
1
Trasa biegowa: w części trawiasta, w część pokryta płytami betonowymi. Ma kształt litery
W zasadzie jest to trasa płaska, z dwoma kilkumetrowymi zbiegami i jednym podbiegiem.
P
Trasa rowerowa: Pętla licząca 1500m +/-10m. PodłoŜe trasy jest w częściach: trawiaste,
leśne, asfaltowe, z kostki polbrukowej. Jest to bardzo ciekawa, urozmaicona trasa,
wymagająca dobrej techniki jazdy. Na kaŜdym okrąŜeniu znajduje się podjazd długości około
100m, a zaraz po nim, krótki ostry zjazd.
Ilość startujących w konkurencji: W przypadku zgłoszenia do danej konkurencji większej
ilości zawodników niŜ zakładana maksymalna ilość zawodników w danej serii to jest 26,
organizator dokona podziału zawodników na serie. W takim przypadku o zwycięstwie
i kolejnych miejscach zadecydują czasy jakie zawodnicy uzyskali na mecie.
Potencjalna zmiana programu minutowego: W przypadku zgłoszenia się do któregoś ze
startów większej ilości zawodników niŜ maksymalna moŜliwa ilość startujących w serii – 26,
organizator dokona stosownych zmian w programie minutowym.
Pomiar czasu: przeprowadzony zostanie stoperami ręcznymi z wyliczeniem czasu:
- pływania (pomiar od startu do wybiegnięcia z basenu – 10m od linii końcowej pływania)
- I-ego pobytu w strefie zmian wraz jazdą rowerową i II-im pobytem w strefie zmian
- biegu
- końcowego
Komunikat z zawodów: w dniu zawodów ogłoszone zostaną miejsca i czasy końcowe
uzyskane przez poszczególnych zawodników. Oficjalny, końcowy komunikat z zestawieniem
czasów z poszczególnych części zawodów (aquathlonu, triathlonu) zamieszczony zostanie na
stronie klubowej www.delf.pl i stronie PZTri www.triathlon.pl
Program zawodów:
9.00 – 11.00 Zapisy, weryfikacja wcześniej dokonanych zgłoszeń, „opisywanie”
zawodników, biuro zawodów przy CW Laguna
11.00 – otwarcie zawodów
11.10 – start klas I-III SP w Aquathlonie 50m pływania – 300m biegu
11.15 – 13.15 Konkursy sprawnościowe
11.30 – start Triathlonu - Szkoły Podstawowe: 100m – 3,0km – 500m
12.00 - start Gimnazjum w Triathlonie: 200m – 4,5km - 1000m
12.30 – start Open: 300m – 7,5km – 1500m
13.15 – start Triathlonu Rodzinnego: 50m – 3,0km – 500m
13.45 - dekoracja najlepszych zawodników w konkursach sprawnościowych,
- dekoracja najlepszych rodzin w triathlonie rodzin
- rozlosowanie nagród indywidualnych wśród uczestników zawodów aquathlonowych
i triathlonowych (według numerów startowych)
Wprowadzanie i wyjmowanie rowerów do i ze strefy zmian:
strefa będzie strzeŜona, rowery moŜna będzie wprowadzać i wyjmować wyłącznie
zawodnikom na podstawie posiadanych numerów startowych w okresach gdy w strefie nie
będzie zawodników biorących udział w aktualnym wyścigu.
2
Ilość nagradzanych:
- Aquathlon Kl. I – III: po trzech zawodników z kaŜdej klasy
– Triathlon Kl. IV-VI SP: po sześć dziewcząt i sześciu chłopców
- Triathlon Gimnazjum: po sześć dziewcząt i sześciu chłopców
– Triathlon Open: po sześć kobiet i sześciu męŜczyzn
– Triathlon Rodzin: trzy najlepsze rodziny + jedna nagroda do losowania spośród
pozostałych druŜyn.
– 10 nagród do rozlosowania spośród wszystkich uczestników Aquathlonu i Triathlonu
– konkursy sprawnościowe: trzech najlepszych w konkursie
Rodzaje nagród:
medale za miejsca I - III
atrakcyjne nagrody rzeczowe
łączna pula nagród wyniesie nie mniej niŜ 5000
zł
Dekoracje:
- Dekoracje najlepszych zawodników w poszczególnych wyścigach przeprowadzane będą
bezpośrednio po ukończeniu rywalizacji przez ostatniego uczestnika z danej grupy.
-
Opłaty startowe:
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej
Konkursy sprawnościowe:
Przeprowadzonych zostanie V konkursów sprawnościowych:
- skok w dal z miejsca.
– bieg 4 x 10m z przenoszeniem kostek
– rzuty piłeczkami palantowymi do celu (dwadzieścia piłeczek)
– podbijanie piłki głową
– najwolniejszej jazdy rowerem
Ocena wyników, nagrody w konkursach sprawnościowych: W kaŜdym z konkursów
nagrodzonych zostanie trzech zawodników niezaleŜnie od płci i wieku:
- W konkursach: skok w dal z miejsca i bieg 4 x 10m Wyniki oceniane będą według
punktacji Międzynarodowego Testu Sprawności. Punktacja ta opracowana jest dla dzieci od
lat 7-miu do młodzieŜy lat 20-u. My ustalamy, Ŝe dla dzieci młodszych niŜ lat 7-em
wykorzystamy punktację 7-mio latków, a dla osób powyŜej 20-u lat stosować będziemy
normy 20-sto latków.
- W konkursie: rzutu piłeczkami palantowymi do celu wygra osoba, która odda najwięcej
celnych rzutów z pośród 20-u prób.
- W konkursie: podbijania piłki głową wygra osobą, która podbije piłkę głową największą
ilość razy. KaŜda próbująca osoba ma trzy próby, oceniana jest ta najlepsza.
- W konkursie: najwolniejszej jazdy rowerem wygra osoba, która wyznaczony odcinek,
20m pokona w najdłuŜszym czasie. Rower dostarczony przez organizatora – moŜna jedynie
regulować wysokość ustawienia siodełka. KaŜdy startujący moŜe mieć maksymalnie dwie
próby.
3
Uwagi:
- Zgłoszenie się Uczestnika do zawodów Organizator uznaje za równoznaczne
z oświadczeniem o tym, Ŝe stan zdrowia zgłaszanego nie uniemoŜliwia udziału w zawodach
sportowych
- Ubezpieczenie zawodników - we własnym zakresie!
- W związku z rodzajem nawierzchni trasy rowerowej zalecany jest rower terenowy - górski.
- Wstęp na basen wyłącznie na boso bądź w czystych klapkach
- Przed wejściem do wody zawodnicy zobowiązani są do skorzystania z prysznica
- W zawodach triathlonowych kask jest obowiązkowy.
- Dla uczestników zawodów udostępniona zostanie szatnia CW Laguna
- Po ukończonych zawodach zawodnicy i zaproszeni goście otrzymają poczęstunek!
- Relacja oraz wyniki zawodów zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.delf.pl
NR
Grupa
wiekowa
Pływanie [ m ]
Rower
[k m ]
Bieg
[m]
Start
Aquathlon dla dzieci 7 - 10 lat
1
Klasy I-III
Ur. 1999 - 2001
50
-
300
1110
Triathlon
2
3
4
SP. kl. IV - VI
Ur. 1996 - 1998
Gimnazjum
Ur. 1993 - 1995
100
3,0
500
200
4,5
1000
Open
300
7,5
1500
1130
1200
1230
500
1315
Triathlon Rodzin
5
Triathlon
rodzinny
50
3,0
Opis Konkurencji
Aquathlon - dyscyplina sportu składająca się z pływania i biegu. Część pływacka
rozegrana zostanie na basenie. Czas przygotowania się zawodnika do biegu, po pokonaniu
odcinka
pływackiego
wliczony
jest
w
czas
rywalizacji.
Aquathlon traktowany jest jako forma wdroŜenia do triathlonu. W naszym festiwalu
aquathlon przygotowaliśmy dla dzieci szkół podstawowych od 1 klasy do III klasy SP.
Z basenu dzieci wybiegać będą poprzez drzwi boczne na stronę patio, gdzie usytuowana
będzie strefa zmian - miejsce, w którym zawodnicy będą się ubierać (koszulka, buty).
W czasie biegu naleŜy mieć zakrytą klatkę piersiową. By było to moŜliwe to do pływania
naleŜy przystąpić w specjalnym stroju, albo naleŜy ubrać koszulkę w strefie zmian. Strefa
zmian to wyznaczone przez organizatora miejsce ze specjalnymi koszykami, do których
przed startem zawodnicy wkładają potrzebne im do biegu rzeczy: buty, koszulki.
Polecamy buty wkładane, których nie trzeba wiązać! Zawody wygrywa ten uczestnik
rywalizacji, który pierwszy wbiegnie na metę po pokonaniu wyznaczonej trasy: pływania
i biegu.
4
Triathlon
- indywidualna olimpijska dyscyplina sportu o charakterze
wytrzymałościowym, w którym zawodnik bez przerw pokonuje trasę pływacką, kolarską
i biegową. Końcowy rezultat obejmuje równieŜ czas przebierania. W naszym festiwalu
triathlon przygotowaliśmy dla osób od lat dwunastu - urodzonych w roku 1996 i starszych.
Z Centrum Wodnego zawodnicy wybiegać będą poprzez drzwi boczne na stronę patio.
Dobieg do strefy zmian wynosi około 60m. Strefa zmian jest specjalnym - ograniczonym
dla osób postronnych miejscem, w którym do ustawienia rowerów przygotowane będą
stalowe stojaki. W strefie zmian naleŜy pozostawić sprzęt pływacki: okulary, czepek (nie
obowiązkowy) oraz dokonywać odpowiedniego przygotowania się do rywalizacji
kolarskiej, a po jej ukończeniu do rywalizacji biegowej. Do przechowania butów i innego
niezbędnego sprzętu (kask rowerowy, koszulka, buty kolarskie, buty biegowe, okulary)
przygotowane będą koszyki. Przed "pobraniem" roweru obowiązkowo naleŜy ubrać kas
rowerowy. Rower ze strefy zmian - "boksu" naleŜy wyprowadzić, a do jazdy przystąpić
moŜna dopiero za, tak zwaną "belką" czyli symboliczną linią startu jazdy rowerowej. Po
ukończeniu jazdy rowerowej naleŜy zejść z roweru - przed "belką", a rower do boksu
naleŜy wprowadzić. Kask moŜna zdjąć dopiero po ustawieniu roweru w strefie zmian
dokładnie w miejscu, z którego rower został pobrany - czyli przy własnym koszyku. Po
ustawieniu roweru moŜna przystąpić do ostatniej składowej triathlonu - biegu. O zajętym
w zawodach miejscu decyduje kolejność wbiegnięcia zawodnika na metę.
Triathlon rodzin - oryginalny, nigdzie indziej nie rozgrywany rodzaj zawodów
sportowych - zabawy dla trzech członków rodziny. Zawody po raz pierwszy rozegrane
zostały 30 września 2006r w Gryfinie. Zalecamy, by w zawodach uczestniczyła: mama,
tato i dziecko. Biorąc jednak pod uwagę cel jaki nam przyświeca - sportowa aktywacja jak
największej ilości rodzin i wspólna zabawa, dopuszczamy moŜliwość startu rodziny w
innym składzie, na przykład jeden rodzic i dwoje dzieci. Dopuszczamy równieŜ
moŜliwość stworzenia zespołu trzypokoleniowego. Organizacja triathlonu rodzin: jeden
zawodnik - "pływak", po wyjściu z wody i wybiegnięciu z pływalni dobiega do kolejnego
członka swojej rodziny - "kolarza", który oczekuje w "strefie przejściowej". Przekazanie
uprawnienia do dalszego pokonywania trasy następuje poprzez klepnięcie w dowolną
część ciała. Klepnięty zawodnik dopiero wtedy wyrusza do "właściwej" strefy zmian.
W strefie tej - "kolarz" musi postępować tak, jak postępują zawodnicy klasycznego
triathlonu. Kolejne przekazanie "pałeczki sztafetowej" "biegaczowi" następuje po
postawieniu roweru w strefie zmian przez "kolarza" i jego wybiegnięciu z tejŜe strefy.
"Biegacz" pokonuje trasę biegową, wbiega na linię mety i tak kończy się triathlon rodzin.
ZwycięŜa rodzina, która jako pierwsza pokona całą trasę zawodów: 50m pływania - 2,4km
jazdy rowerowej i 600m biegu.
5

Podobne dokumenty