ZPM 1101/V/2009 r. z dnia 13.07.2009

Transkrypt

ZPM 1101/V/2009 r. z dnia 13.07.2009
ZARZĄDZENIE NR 0151- 1101/V/09
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 13 lipca 2009 roku
w sprawie zmian budŜetu miasta na 2009 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pakt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz § 12 ust.2 pkt 1 uchwały Nr 336/XLIV/2009 Rady
Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie budŜetu Miasta Jeleniej Góry na 2009 rok zarządzam:
§ 1.
Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami,
z tego:
Dział Rozdział
1
2
§
Treść
3
4
WYDATKI ogółem :
z tego :
zadania z zakresu administracji rządowej realizowane
przez gminę
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Wydział Organizacyjny i Kadr
751
75113
4210
4300
4370
4410
4750
Wydział Zamówień Publicznych i Obsługi Technicznej
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Zakup materiałów i wyposaŜenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
PodróŜe słuŜbowe krajowe
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
zadania własne
700
70095
Gospodarka mieszkaniowa
Wydział Gospodarki Lokalowej
Pozostała działalność
Zmniejszenia
Zwiększenia
5
234 618
6
234 618
441
441
441
441
441
441
214
432
17
9
210
234 177
234 177
2 000
2 000
2 000
2 000
Dział Rozdział
1
2
§
3
4
4300 Zakup usług pozostałych
4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
750
75022
4410
4420
3030
4300
75023
4110
4120
4170
4300
754
75404
801
Treść
Administracja publiczna
Biuro Rady Miejskiej
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
PodróŜe słuŜbowe krajowe
PodróŜe słuŜbowe zagraniczne
RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych
Wydział Komunikacji
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
Biuro Prezydenta Miasta
Komendy wojewódzkie Policji
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji
Oświata i wychowanie
Zmniejszenia
Zwiększenia
5
6
2 000
2 000
58 177
58 177
55 000
10 000
45 000
55 000
10 000
45 000
3 177
3 177
410
67
2 700
3 177
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
60 850
9 150
15 000
15 000
Wydział Oświaty i Wychowania
i Zespół Obsługi "Oświata"
80110
80195
921
92109
92109
Gimnazja
4270 Zakup usług remontowych
w tym:
remonty:
- remont boiska do piłki noŜnej w Gimnazjum Nr 4 w
Jeleniej Górze
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Przystań
Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
z tego:
- na działalność bieŜącą
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski
Dom Kultury "Muflon"
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
Dział Rozdział
1
2
926
92601
§
Treść
3
4
2480 Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej
instytucji kultury
z tego:
- na organizację imprez, z tego:
- na organizację XIV Dni Sobieszowa
Kultura fizyczna i sport
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki
Obiekty sportowe
4270 Zakup usług remontowych
z tego:
- remont hali sportowej i szatni w obiekcie
sportowym przy ul. Sudeckiej 42
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
z tego:
- obiekt sportowy przy ul. Sudeckiej 42 modernizacja
systemu ogrzewania obiektu
Zmniejszenia
Zwiększenia
5
6
4 000
4 000
4 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
85 000
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Podobne dokumenty