WYPOWIEDZENIE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Transkrypt

WYPOWIEDZENIE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
.....................................................
Miejscowość i data
.....................................................
.....................................................
Nazwa Sprzedawcy Energii Elektrycznej
.....................................................
Miejsce na pieczątkę firmową
.....................................................
Adres Sprzedawcy Energii Elektrycznej
WYPOWIEDZENIE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………….
działając w imieniu u na rzecz (nazwa firmy) ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym wypowiadam Umowę na sprzedaż energii elektrycznej oznaczoną numerem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
z zachowaniem terminu wypowiedzenia przewidzianego w umowie, ze skutkiem na ostatni
dzień obowiązywania ww. umowy.
.....................................................
Czytelny Podpis Osoby Upoważnionej

Podobne dokumenty