Konkurs ofert - bufet - (BIP) Gminy Siechnice

Transkrypt

Konkurs ofert - bufet - (BIP) Gminy Siechnice
Dyrektor Gimnazjum im. KsięŜnej Anny z Przemyślidów w Siechnicach
z Oddziałem Zamiejscowym w Świętej Katarzynie
ogłasza pisemny konkurs ofert
na prowadzenie bufetu szkolnego w budynku szkoły.
I.Przedmiot konkursu:
a)Łączna powierzchnia bufetu wynosi 18,90 m2.
b)Po wynajęciu od szkoły w/w pomieszczeń Oferent zobowiązany będzie do prowadzenia
bufetu na następujących zasadach:
- godziny otwarcia codziennie od 7.30 do 15.00 , z wyłączeniem dni wolnych
od nauki,
- zabezpieczenie obsługi handlowej i gastronomicznej podczas szkolnych uroczystości
okolicznościowych oraz otwartych imprez kulturalnych i sportowych z udziałem
publiczności,
-utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku i bufetu zgodnie z wymogami odpowiednich
słuŜb,
-wyposaŜenie na własny koszt wynajętego pomieszczenia w meble i urządzenia niezbędne do
prowadzenia działalności gospodarczej,
-przestrzeganie przepisów bhp, ppoŜ., sanepidu,
-oferowany asortyment nie moŜe zagraŜać zdrowiu i Ŝyciu uczniów .
II. Okres najmu:
Realizacja umowy dzierŜawy od 1 XI 2012 r. do 30 VI 2013 r.
III. Cena wywoławcza:
Minimalna cena najmu wynosi miesięcznie 300,00 PLN.
Dodatkowo najmujący ponosić będzie opłaty za prąd zgodnie ze wskazaniami podlicznika.
IV. Oferty przetargowe złoŜone na piśmie powinny zawierać:
− imię i nazwisko, adres, nr pesel lub nazwę, siedzibę i adres oferenta,
− ścisłe określenie przedmiotu oferty,
− oferowaną cenę określoną liczbowo za miesiąc najmu,
− oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z warunkami konkursu zawartymi w niniejszym
ogłoszeniu i nie wnosi do nich zastrzeŜeń,
− oświadczenie, Ŝe oferent nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
− oświadczenie, Ŝe oferent nie zalega z uiszczeniem podatków lub jakichkolwiek opłat na
rzecz Gminy Siechnice.
Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez oferenta.
Rozpatrywane będą tylko oferty zawierające wyŜej wymienione dokumenty.
V.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę przetargową naleŜy złoŜyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem
„Konkurs ofert na prowadzenie bufetu” w sekretariacie Gimnazjum im.Ks.Anny
z Przemyślidów w Siechnicach w terminie nie późniejszym niŜ 22 październik 2012 r.
do godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 października 2012 r. w siedzibie szkoły,
w gabinecie dyrektora na posiedzeniu niejawnym.Komisja konkursowa składa się z
przedstawiciela Gminy Siechnice, Jednostki Obsługi Szkół oraz dyrektora gimnazjum.
VI.
Sposób przekazywania informacji o przetargu:
Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest
pani Mirosława Mastalerz w godz. od 14.00 do 17.00 (od poniedziałku do piątku
tel.071 3902036).
O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o konkursie,
a takŜe zmiany warunków konkursu oraz odstąpienia od konkursu lub jego
uniewaŜnienia bez podania przyczyn.

Podobne dokumenty