utwardzenie nawierzchni placu do przetargu.sko

Transkrypt

utwardzenie nawierzchni placu do przetargu.sko
PRZEDMIAR ROBÓT
Bran ż a k osz torysu:
Bu dowlan a
In we stycja:
Prz e dsz k ole nr 14
u twardz e n ie n awie rz chn i placu
Adres:
ul.Śląska 1a
44-206 Rybnik
Kod CP V 1:
45233200-1
Nazwa wg CP V 1:
Robot y w zakresie różnych nawierzchni
Kod CP V 2:
45233290-8
Nazwa wg CP V 2:
Instalowanie znaków drogowych
Kod CP V 3:
45262300-4
Nazwa wg CP V 3:
Betonowanie
Kod CP V 4:
45410000-4
Nazwa wg CP V 4:
T ynkowanie
Inwestor:
Urząd Miasta Rybnika
Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Wykonawca:
Adres:
Sporządził:
Jolant a Dzierżęga, Andrzej P aprotny
Sprawdził:
Data opracowania
04.04.2012 r.
Inwestor
Lp
Kod
O pis, lok aliz acja i wylicz e n ia
Jm .
Ilości sk ładowe
Raz e m
1
2
3
4
5
6
1
45200000- 9
C PV
Roboty bu dowlan e w z akre sie wz n osz e nia komple tn ych
obie k tów budowlan ych lub ich cz ę ści oraz roboty w z ak re sie
inż yn ie rii lądowe j i wodn e j
1.1
45233200- 1
C PV
Roboty w z ak re sie róż n ych n awie rz ch ni
1.1.1
KNR-W 2-01
0119-0100
Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o
grubości do 15 cm
m2
5,0*5,0+11,7*9,10
m2
1.1.2
KNR 2-21
0218-0200
Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na
terenie płaskim
m3
(5,0*5,0+11,7*9,10)*0,15
m3
1.1.3
KNNR 6 01010101
Koryta wykonywane mechanicznie,głęb.10 cm,na całej szerokości
jezdni i chodników,w grunt ach kat.II-IV,przy użyciu spycharki i walca
statycznego samojezdnego
m2
90,0
m2
1.1.4
KNNR 6 01130100
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po
zagęszczeniu 15 cm - DOJAZD
m2
90,0
m2
1.1.5
KNR 2-31
0511-0300
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm
układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny
nr 8/96) - KOST KA BRUKOWA - MAT ERIAŁ INWEST ORA
m2
15,5*20,0+90,0
m2
1.1.6
KNNR 6 04030300
Krawężniki betonowe wyst ające o wymiarach 15x30 cm,wraz z
wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej KRAWĘŻNIKI - MAT ERIAŁ INWEST ORA
m
89,0
m
Wykonanie schodów terenowych szer. 1,5 m ( 6 stopni ) z kostki
brukowej betonowej grubości 6 cm - KOST KA MAT ERIAŁ
INWEST ORA
m2
1,9*1,5
m2
1.1.7
kalkulacja
indywidualna
1.2
45233290- 8
C PV
Instalowan ie z nak ów drogowych
1.2.1
KNNR 6 07020101
P ionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm
szt.
1
szt.
P ionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 - ZNAK DROGOWY A-7 (
UST ĄP P IERWSZEŃST WA )
szt.
1
szt.
1.2.2
KNNR 6 07020400
1.3
45262300- 4
C PV
Be tonowan ie - S cian ka oporowa
1.3.1
KNR-W 4-01
1401-0100
Rozbiórka ścian z kamienia na zaprawie cementowo-wapiennej
m3
2,10*0,5*0,9*2
m3
1.3.2
KNR-W 4-01
0212-0600
Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
zbrojonych - ROZBIÓRKA CZAP EK BET ONOWYCH P ŁYT Y
SCHODOWEJ
m3
2,0*0,15*1,9
m3
0,1*0,60*2,2*2
m3
131,470
131,470
19,720
19,720
90,000
90,000
90,000
90,000
400,000
400,000
89,000
89,000
2,850
2,850
1,000
1,000
1,000
1,000
1,890
1,890
0,834
0,570
0,264
________
1.3.3
1.3.4
KNR 2-02
1101-0100
KNR 2-02
0238-0100
1.3.5
KNR 2-02
0239-0100
1.3.6
KNNR 2 01040400
Wynik cząstkowy
m3
P odkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z
kruszywa naturalnego -P ODŁOŻE Z CHUDEGO BET ONU B 7,5
m3
20,0*1,2*0,1
m3
P odstawy ściany oporowej żelbetowej prostokątne o stopie płaskiej. BET ON C 16/20 ( B 20 )
m3
20,0*1,2*0,15
m3
Ściany oporowe żelbetowe o wysokości do 3 m i przekroju
prostokątnym,grubość do 10 cm. - CZĘŚĆ P IONOWA
m3
20,0*1,0*0,2
m3
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami
stalowymi okrągłymi, żebrowanymi o średnicy do 14 mm - P RĘT Y
FI 12 mm 2,4*0,888*133=283,45 kg 6*20,0*0,222= 26,6 kg
t
0,834
2,400
2,400
3,600
3,600
4,000
4,000
0,310
Lp
Kod
O pis, lok aliz acja i wylicz e n ia
Jm .
Ilości sk ładowe
Raz e m
1
2
3
4
5
6
0,31
1.3.7
KNR 2-02
0603-0100
1.3.8
KNR 2-02
0603-0200
1.3.9
KNR 4-01
0108-1100
1.3.10
KNR 4-01
0108-1200
t
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji
asfaltowej.P ierwsza warstwa.
m2
1,0*20,0+20,0*0,8*2
m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji
asfaltowej.Każda następna warstwa.
m2
52,0
m2
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km - wraz z kosztem utylizacji
m3
1,89+0,84
m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km
Krot ność = 9
m3
2,73
m3
0,310
52,000
52,000
52,000
52,000
2,730
2,730
2,730
2,730
2
45400000- 1
C PV
Roboty wyk oń cz e n iowe w z ak re sie obie któw bu dowlan ych
2.1
45410000- 4
C PV
Tyn kowan ie
2.1.1
kalkulacja
indywidualna
Czyszczenie szczotkami stalowymi tynku malowanego farbą emulsyjną
m2
1,80*1,0*2
m2
3,600
1,10*0,5*2
m2
1,100
0,8*0,7*2
m2
1,120
0,27*1,0
m2
0,270
0,35*1,9*2
m2
7,420
1,330
________
2.1.2
KNR-I 0-17
0926-0100
2.1.3
KNR-I 0-17
0929-0300
2.1.4
KNNR 3 06040200
2.1.5
KNR 4-01
0205-0300
Wynik cząstkowy
m2
Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynki żywiczne pierwsza warst wa
m2
7,42
m2
Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku żywicznego o
fakturze rustykalnej grubości 2,5 mm na ścianach płaskich i
powierzchniach poziomych - T YNK ŻYWICZNY KOLORU
SZAREGO NA MURKACH I CZAP CE BET ONOWEJ
m2
7,42
m2
Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy
cementowej,o powierzchni do 5 m2
m2
2,20
m2
Naprawa pęknięć parapetów bet onowych szer. 0,3*2,5 m - szt.2 ,
wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną szarą
m
2,5*2
m
7,420
7,420
7,420
7,420
7,420
2,200
2,200
5,000
5,000

Podobne dokumenty