Newsletter 5 - healthedu

Transkrypt

Newsletter 5 - healthedu
Newsletter No 5
„Health education for life Wychowanie zdrowotne na całe życie”
Program Erasmus+
2014-1-PL01-KA201-003416
PARTNERZY PROJEKTU
In September 2014 District of Gryfino, Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych in Chojna (a secondary school), Douzelage
Association together with partners from Hungary: Köszeg Város Önkormányzata (The Town Hall in Köszeg), Jurisich Miklos Secondary
Grammar School in Köszeg (a school) and Koszegi Testvervarosi Egyesulet (association) and partners from Turkey: KONYA İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Konya region), Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi (a school) and Hayat Boyu Gelisim Dernegi (association),
started Health education for life project’s realisation in the framework of Erasmus+, KA2 – cooperation in favour of innovation and
exchange of best practices. The project will be realised in years 2014 – 2016. It is the only project which has been accepted put over in the
north-west Poland. The combined funds received on the project amount to €131 835.00. Mr Janusz Salamończyk is the project’s author and
its coordinator. The aim of the project is to promote health education and create some tools to effective use of healthy behaviour in
secondary schools in the partnership countries. During the project’s implementation, the partners will investigate some differences in the
area of health education, identify similarities and work some solutions up which can be then implemented in other European countries.
A web-based platform will be a product of the project. The platform will provide an access to information concerning methods of teaching
health education in secondary schools. Some lesson plans, quizzes and games both for teachers and students will be placed there.
Moreover, a workbook with questionnaires, surveys, tests and crossword puzzle that can be used as teaching materials in the classroom
will be created. The participation in the project will broaden the teacher’s knowledge how to make a lesson about health education more
attractive and what is more, it will enable to work and exchange of experiences with the teachers from the partnership countries.
Motivation to behave healthy among students will rise. Balanced and coordinated programmes about health education at schools will be
created.
We wrześniu 2014 roku Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage
w Chojnie wraz z partnerami z Węgier: Köszeg Város Önkormányzata (Urząd Miasta Köszeg), Jurisich Miklos Gimnazium
w Köszeg (szkoła) i Koszegi Testvervarosi Egyesulet (stowarzyszenie) oraz Turcji: KONYA ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ (region
Konya), Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi (szkoła) i Hayat Boyu Gelisim Dernegi (stowarzyszenie), rozpoczęli realizację projektu
pt. Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie, w ramach programu Erasmus+, KA 2 – współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2016. Jest to jedyny tego typu projekt zaakceptowany
do realizacji w północno-zachodniej Polsce. Łączna wysokość środków otrzymanych na realizację projektu wynosi 131 835,00 EURO.
Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest mgr Janusz Cezary Salamończyk. Celem projektu jest promowanie edukacji zdrowotnej,
stworzenie narzędzi do skutecznego realizowania wychowania zdrowotnego w szkołach ponadgimnazjalnych w krajach partnerskich.
Podczas realizacji projektu partnerzy zbadają różnice w obszarze edukacji prozdrowotnej, zidentyfikują podobieństwa oraz wypracują
rozwiązania, które będą mogły zostać wdrożone w innych krajach europejskich. Produktem projektu będzie platforma internetowa, która
zapewni dostęp do informacji dotyczących metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
Na platformie będą zamieszczane scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Powstanie również zeszyt
ćwiczeń z kwestionariuszami ankiet, testami i krzyżówkami, które będą mogły być wykorzystywane jako materiały dydaktyczne podczas
lekcji. Udział w projekcie poszerzy wiedzę nauczycieli o tym, jak atrakcyjniej prowadzić zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia oraz
umożliwi pracę i wymianę doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich. Wśród uczniów wzrośnie motywacja do zachowań
prozdrowotnych. W szkołach powstaną zrównoważone i skoordynowane programy edukacji zdrowotnej.
2014 yılının Eylül ayında Gryfino Bölge Ġdaresi, Chojna kasabasındaki Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych isimli okul (lise),
Douzelage Derneği, Macaristan'dan Köszeg Város Önkormányzata (Köszeg Belediyesi), Köszeg ġehrindeki Jurisich Miklos Lower
Secondary School isimli lise, Koszegi Testvervarosi Egyesulet Derneği ve Türkiye'den Konya Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü (Konya Bölgesi
Eğitim Sorumlusu Kurum), Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi (okul), Hayat Boyu GeliĢim Derneği (Sivil Toplum KuruluĢu)
proje ortakları olarak Erasmus+ KA2 Yenilik ve Ġyi Uygulamaların DeğiĢimi için ĠĢ Birliği Faaliyetleri kapsamında "YaĢam Ġçin Sağlık
Eğitimi" isimli projenin faaliyetlerini gerçekleĢtirmeye baĢladılar. Proje 2014-2016 yılları arasında gerçekleĢtirilecektir. Kuzey Batı
Polonya Bölgesinde kabul edilen tek projedir. Projeye tahsis edilen toplam hibe miktarı 131.835.00 € 'dur. Janusz Salamończyk Bey
projenin yazarı ve koordinatörüdür. Projenin amacı sağlık eğitimini teĢvik etmek ve ortak ülkelerdeki liselerde sağlıklı davranıĢların
gerçekleĢtirilmesini sağlayacak bazı araçlar oluĢturmaktır. Proje faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi sürecinde, ortaklar sağlık eğitimi
alanında farklılıkları araĢtıracaklar, benzer noktaları tespit edecekler ve diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilecek bazı çözümler üzerinde
çalıĢacaklar. Bir internet veri tabanı projenin ürünü olacak. Bu platform sağlık eğitimi öğretim yöntemleriyle ilgili bilgiye ulaĢım
sağlayacak. Platformda hem öğretmenlerin, hem de öğrencilerin kullanacağı bazı ders planları, quizler, testler ve bulmacalar olacak. Hatta
sınıfta eğitim materyali olarak kullanılabilecek anketlerden, araĢtırmalardan, testlerden ve bulmacalardan oluĢan bir adet çalıĢma kitabı
hazırlanacak. Projeye katılımları öğretmenlerin sağlık eğitimi hakkında bir dersi nasıl daha ilgi çekici hale getireceklerin i öğrenmeleri
noktasında bilgilerini arttıracak dahası bu proje ortaklık içinde yer alan ülke okullarındaki öğretmenler arasında bilgi, beceri ve tecrübe
aktarımına imkan sağlayacaktır. Öğrenciler arasında sağlıklı davranma motivasyonu artacak, okullarda sağlık eğitimi hakkında programlar
organize edilecek ve yürütülecektir.
2014. szeptemberében a lengyelországi Gryfino járás, a chojnai Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych és a Chojnai Douzelage
Testvérvárosi Egyesület vezetésével “Egészségnevelés az életért” címmel indult nemzetközi projekt az Erasmus+ (KA2) program
keretében. A projektpartnerek: Kőszeg városa (Kőszeg Város Önkormányzata, Jurisich Miklós Gimnázium és Kőszegi Testvérvárosi
Egyesület részvételével) és török Konya Tartománya (Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi középiskola és Hayat Boyu Gelisim Dernegi
egyesület). A projekt időtartama: 2014. szeptember 1- 2016. augusztus 31. A projekt egyedüliként került támogatásra a Lengyelország
északnyugati régiójában. A projekt kivitelezéséhez kapott összes támogatás 131 835.00 €. A lengyelországi projektvezető és egyben
a projekt ötletgazdája Janusz Cezary Salamończyk . A projekt célja az középiskolai egészségnevelés fejlesztése és hatékony eszközök
létrehozása, amelyek segítik az egészséges életmód kialakítását a partnerországok középiskoláiban.A projekt megvalósítása során
a partnerek megvizsgálják az egészségnevelés területén mutatkozó különbségeket és hasonlóságokat. Ezek alapján olyan megoldásokat
dolgoznak ki, amelyek más európai országokban is alkalmazhatóak lesznek. A projekt egyik terméke egy web-alapú kommunikációs
platform. A platformon hozzáférhetőek lesznek a résztvevők számára több nyelven elkészített oktatási segédanyagok is, mint például
óratervek, kérdőívek, játékos feladatleírások mind a tanárok, mind a diákok számára. Emellett elkészül egy munkafüzet is, mel y olyan
kérdőíveket, felméréseket, teszteket és keresztrejtvényeket tartalmaz, amelyek mint oktatási segédanyagok az osztályban is ha sználhatók.
A projektben való részvétel bővíti a tanárok ismereteit olyan szempontból, hogy hogyan lehet az egészségnevelést vonzóbbá ten ni, sőt
lehetővé teszi a partnerországok közti tapasztalatcserét, közös munkát. A diákokat mindez egészségesebb életmódra ösztönzi.
Az iskolákban kiegyensúlyozott, koordinált egészségnevelési programokat valósítunk meg.
On 29th September 2015 in Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych in Chojna (a secondary school) a workshop Psychical health in the framework of the Health education for
life project took place. The workshop was run by Ms. Agnieszka Strzelec, a sociotherapist, a psychotherapist, a trainer, a chairman of the Renaissance foundation, an
employee of the Caritas in Szczecin. All the participants of the Health education for life project took part in the meeting a s well as all the teachers from the school. The main topic
dealt with the psychical health of students, i.e. what kind of symptoms should be taken into account if we want to specify a health condition of our students? Where should we
look for help? School as a place of activities for protecting children’s and youth’s health. Some problems and disorders students may have due to the peer’s violence. Additionally,
a problem about the teachers’ burnout was discussed. The workshop was also connected with an art exhibition about addictions and healthy lifestyle prepared by a 3rd grade student of Technikum Hotelarskie (a hotel technical school). The pieces of art were prepared with the usage of coal and paints and they were a subject of great interest of the meeting’s participants.
Dnia 29 września 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyły
się warsztaty w ramach projektu „Health education for life – Wychowanie zdrowotne
na całe życie” pt. „Zdrowie psychiczne”. Warsztaty poprowadziła pani Agnieszka Strzelec,
socjoterapeutka, psychoterapeutka, trener, Prezes Fundacji Renesans, Pracownik Caritas w
Szczecinie. W spotkaniu brali udział wszyscy członkowie rady pedagogicznej, w tym uczestnicy projektu „Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie”. Tematem
przewodnim warsztatów było zdrowie psychiczne uczniów m.in. Jakie symptomy brać pod
uwagę chcąc określić stan zdrowia naszych podopiecznych? Gdzie szukać pomocy? Szkoła
jako miejsce działań na rzecz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży. Problemy i zaburzenia
uczniów spowodowane przez przemoc rówieśniczą. Ponadto podczas spotkania poruszono
problem wypalenia zawodowego nauczyciela. Warsztaty połączone były również z wystawą
prac uczennicy z klasy III Technikum Hotelarskiego na temat zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień. Prace wykonane węglem i farbami wzbudziły duże zainteresowanie wśród
uczestników spotkania.
29 Eylül 2015’te Chojna Ģehrindeki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych da (bir lise)
“YaĢam için Sağlık Eğitimi” projesi çerçevesinde bir Bedensel Sağlık semineri
gerçekleĢti. Bir sosyoterapist, bir psikoterapist, bir eğitimci, Szczecinie de bulunan Caritas
çalıĢanı Rönesans Vakfı baĢkanı, Bayan Agnieszka Strzelec tarafından yürütüldü. Okuldaki
tüm öğretmenlerin yanı sıra Yaşam için Sağlık Eğitimi projesinin bütün katılımcıları yer
aldılar. Ana konu öğrencilerin bedensel sağlığını, yani Öğrencilerin bir sağlık sorununu
belirlemek istiyorsak ne tür belirtiler dikkate alınmalıdır? Yardım için nereye baĢvurmalıyız?
Çocukların ve gençlerin sağlığını korumak için etkinliklerin olduğu bir yer olan okul. Bazı
problemler ve öğrencilerin rahatsızlıkları yaĢıtlarının Ģiddetinden dolayı olabilir. Buna ek
olarak, öğretmenlerin tükeniĢliği hakkında bir problem tartıĢıldı. Seminer Technikum
Hotelarskie’nin (bir otelcilik meslek okulu) 3. Sınıf öğrencisi tarafından hazırlanan bağımlılık
ve sağlıklı yaĢam hakkındaki bir sergisi ile bağlantılı idi. Kömür ve boya kullanılarak
hazırlanan sanat eseri toplantıya katılanların büyük bir ilgisini çekti.
2015. szeptember 29-én a Chojnai Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych középiskolában
az Egészségnevelés az életért című projekt keretében a Lelki egészség című
műhelyfoglalkozásra került sor. A foglalkozást Ms. Agnieszka Strzelec pszicho és
szocioterapeuta, oktató, a Renaissance Alapítvány elnöke, a Szczecini Caritas dolgozója
vezette. Az Egészségnevelés projektben részt vevő összes tanár részt vett ezen, csakúgy, mint
az iskola többi tanára. A fő téma a diákok lelki egészsége volt, azaz milyen jeleket kell
figyelembe vennünk, ha diákjaink lelkiállapotát jellemezni szeretnénk. Honnan kaphatunk
segítséget? Az iskola olyan hely, ahol a gyermekek és fiatalok egészségét védjük. Problémát és
viselkedési zavart okozhat a diáktársak erőszakos megnyilvánulása. Mindemellett egy másik
problémáról, a tanárok kiégéséről is beszéltünk. A műhelyfoglalkozással egy időben egy
képzőművészeti kiállítást is szerveztünk, ahol a vendéglátóipari technikum egy harmadikos
diákjának a függőséggel és egészséges életmóddal kapcsolatos alkotásait tekinthettük meg. A
szénrajzokat és festményeket nagy érdeklődéssel tekintették meg a találkozó résztvevői.
On September 30, 2015 in Jurisics Cultural Centre a workshop and lecture was planned within the framework of Health Education for life about the psychical health. As
the theme was supposed to be popular among the teacher and students, we organized it in the Cultural Centre instead of the High School. Fortunately we could find a
nationwide well-known doctor, toxicologist, lecturer, Dr Gábor Zacher. Because of the important issue and due to the outstanding style of the lecturer the planned workshop grew
to a huge event. Besides the teachers and students of the Jurisich Miklós High School teachers and students from almost all local schools, representatives of different associations
and interested citizens also took part in the lecture. During the more than 2 hour time the excellent lecturer pointed out several factors which have an important role in improvement or even decrease of the psychical health. The main theme was actually the addiction, but not the usual drug, alcohol and cigarette were in the focus. The lecturer highlighted
those addictions which are actually related to our behaviour, and damage the psychical health of others and our health, too. Right after the lecture we did not have time to discuss
the theme in smaller groups, but this was also the part of the tactics: we need about a day to relax before the small scale discussion.
30 września 2015 w centrum kultury im. Jurisicsa odbyły się warsztaty i wykład na temat zdrowia psychicznego w ramach projek tu “Edukacja zdrowotna na całe
życie”. Jako, że temat jest ważny i popularny wśród młodzieży i nauczycieli warsztaty zostały zorganizowane w centrum kultury zamiast w szkole. Na szczęście udało się
zaprosić znanego w całym kraju specjalistę, toksykologa Dr Gábor Zacher, który wygłosił wykład. Z powodu ważnego tematu i niesamowitego stylu wykładowcy planowany
wykład stał się ogromnym wydarzeniem. Poza uczniami i nauczycielami z Jurisich Miklós High School wzięli w nim udział nauczyc iele i uczniowie z prawie wszystkich lokalnych szkół, reprezentanci różnych stowarzyszeń i zainteresowani mieszkańcy. Podczas ponad 2 godzin wykładowca wskazał kilka czynników, które mają wpływ, zarówno pozytywny jak i negatywny, na zdrowie psychiczne. Głównym tematem były uzależnienia ale nie tradycyjnie od narkotyków, alkoholu czy papierosów. Wykładowca podkreślał te
uzależnienia, które są powiązane z naszymi zachowaniami i niszczą również zdrowie psychiczne nasze i innych. Zaraz po wykładzie nie mieliśmy czasu przedyskutować tematu
w mniejszych grupach ale było to częścią planu; potrzeba przynajmniej dnia relaksu przed dyskusją nad tematem w grupach.
30 Eylül 2015 günü YaĢam için sağlık eğitimi kapsamında Jurisics Kültür Merkezinde ruh sağlığı hakkında seminer ve konferans planlandı. Konununöğretmenler ve
öğrenciler arasında bilinir olması için etkinlik okuldan ziyade kültür merkezinde gerçekleĢtirildi. Çok Ģükür ülke çapında ta nınan doktor, toksikolog, eğitmen Dr Gabor
Zacher’i bulabildik. Önemli konu ve doktorun öne çıkan sunuĢ tekniği sayesinde planlanan seminer devasa bir etkinliğe dönüĢtü . Jurisich Miklós Lisesi öğretmen ve
öğrencilerinin yanı sıra tüm yerel okullardan öğrenciler ve öğretmenler, farklı derneklerden temsilciler ve konuya ilgisi olan vatandaĢlar seminere katıldı. 2 saatten fazla süren
etkinlik boyunca harikulade eğitmen, ruhsal sağlığın iyileĢtirilmesinde ve hatta kötüleĢmesinde önemli rolü olan bazı faktörleri iĢaret etti. Ana konu aslında bağımlılıktı fakat
bilindik uyuĢturucu, alkol ve sigara tam odak noktada değildi. Eğitmen aslında davranıĢlarımızla bağlantısı olan ve diğerleri yle bizim ruhsal sağlığımıza zarar veren bu
bağımlılıkları vurguladı. Seminerin ardından konuyu küçük gruplar arasında tartıĢma zamanımız olmadı ama bu taktiğin bir parç asıydı; küçük çaplı görüĢmenin öncesinde bir
günlük dinlenmeye ihtiyacımız var.
2015. szeptember 30-án a Jurisics Vár Művelődési Központban az Egészségnevelés az életért című projekt keretében a Lelki egészség című műhelyfoglalkozást
terveztünk. Mivel a téma nagy érdeklődésre tartott számot, eleve nem a gimnáziumban, hanem a művelődési központban terveztük az eseményt megtartani. Sikerült olyan
szakembert megnyerni az ügynek Dr. Zacher Gábor orvos, toxikológus személyében, aki országszerte ismert. Ennek következtében a műhelyfoglalkozás hatalmas
tömegrendezvénnyé alakult. Az iskola tanárai és diákjai mellett a város szinte összes oktatási intézményének tanárai, s nagyon sok szervezet képviselői, valamint érdeklődő
polgárok is részt vettek. A több mint kétórás előadás szenzációs stílusban, közvetlen hangulatban mutatott rá sok olyan szemp ontra, amelyeknek a lelki egészség kialakításában
illetve rombolásában van szerepe. A fő téma tulajdonképpen a függőség volt, de nem elsősorban a szokásos drog, alkohol, dohán y központú függőséget emelte ki, hanem az olyan
viselkedési szokásokat, amely önmagunkat, és környezetünket is károsíthatja. A program után nem volt alkalmunk szűkebb körben a témáról beszélgetni, de ez is taktika része
volt: egy nap pihenés, a hallottak feldolgozása igényelt ennyi időt, s ezt követően került sor a kis csoportokban való megbes zélésekre.
The second local conference within the context of “Health Education Issues” at schools was organized as part of “Health Education for Life " project on October 2, 2015. The
conference was held at the hotel Bera Mevlana.The lecturers were Dr.Semin Guler OĞURTAN (Public Health Specialist), Psychologist Gülhan TOPÇU, Dentist Şeyda SAÇLI
and Dietician and Nutriotionist Gamze GÜLEÇOĞLU; the participants were Mukadder GÜRSOY (Director of Education of Konya Provin ce), Ömer KILIÇ (Provincial National
Education Branch Manager) experts from Konya Public Health Office, representatives from Selçuklu Atatürk Anatolian High Schoo l (local partner school of the project and representatives from Life Long Development Association, as well as representative teachers from 20 different schools from three different districts of Konya. Activities began with the presentation of first year intellectual outputs and the activities of the Project by Emrah KOÇAK who is the contact person of the Project in Turkey. Then conference was continued by the
experts on their specialties about Health Problems related to their branches at schools and interactive presentations for teachers on how to deal with these problems. In the final section , Ersoy Erkan ŞEN (Physics teacher from Selçuklu Anatolian High School) and Mustafa GÜNEŞ (ICT teacher from the same sch ool) displayed the internet platform of the Project, lessons plans and how to use this platform to the participants. “Health Education at Schools Conference “was ended after a photo shoot of the participants in the memory of the
day and a lunch together afterwards.
Druga lokalna konferencja na temat “Zagadnienia edukacji zdrowotnej” w szkołach została zorganizowana w ramach projektu “Edu kacja zdrowotna na całe życie" dnia
2 października 2015. Konferencja odbyła się w hotelu Bera Mevlana. Prelengentami byli Dr.Semin Guler OĞURTAN (Specjalista od zdrowia publicznego), Psycholog Gülhan
TOPÇU, Dentystka ġeyda SAÇLI oraz dietetyk Gamze GÜLEÇOĞLU; udział wzięli także Mukadder GÜRSOY (Dyrektor wydziału edukacji prowincji Konya), Ömer KILIÇ
(Regionalny Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji), eksperci Biura Zdrowia Publicznego z Konyi, przedstawiciele Selçuklu Atatürk Anatolian High School (lokalnej szkoły partnerskiej projektu, reprezentanci organizacji Life Long Development oraz nauczyciele reprezentujący 20 szkół z regionu Konya. Konferencja rozpoczęła się od zaprezentowania przez
Emraha KOÇAK, który jest odpowiedzialny za realizację projektu w Turcji, efektów intelektualnych pierwszego roku projektu i wykonanych w nim działań. Następnie konferencja
była kontynuowana przez ekspertów i specjalistów od problemów zdrowotnych w swoich dziedzinach dla nauczycieli jak sobie radzić z tymi problemami. W ostatniej części konferencji, Ersoy Erkan ġEN (nauczyciel wychowania fizycznego w Selçuklu Anatolian High School) and Mustafa GÜNEġ (nauczyciel przedmiotów informatycznych w tej samej szkole)
przedstawili platformę internetową projektu, plany lekcji oraz jak platforma jest używana przez uczestników. Konferencja „Edu kacja zdrowotna w szkołach“ zakończyła się wspólnym zdjęciem uczestników dla upamiętnienia tego dnia i wspólnym lunchem.
YaĢam için sağlık eğitimi projesi kapsamında düzenlenen 2. Yerel Konferans "Okullarda Sağlık Eğitimi Konuları" 2 Ekim 2015 ta rihinde Konya Bera Mevlana otelde gerçekleĢtirildi. Halk Sağlığı Uzmanı Dr.Semin Guler Oğurtan, Psikolog Gülhan Turpçu, DiĢ Hekimi ġeyda Saçlı, Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gamze Güleçoğlu'nun
eğitmen olarak yer aldığı konferansa Ġl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY, Ġl Milli Eğitim ġube Müdürü Ömer Kılıç, Ġl milli eğitim müdürlüğünden görevliler, Konya Halk
Sağlığı Müdürlüğü'nden uzmanlar, projenin yerel ortağı olan Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi ve YaĢam Boyu GeliĢim Derneğinden temsilcilerin yanı sıra 3 farklı ilçede bulunan 20
farklı okuldan temsilci öğretmenler ve idareciler katıldı. Etkinlik Projenin Türkiye'deki irtibat kiĢisi olan Emrah KOÇAK'ın projenin birinci yılında gerçekleĢtirilen faaliyetler ve
ortaya konulan fikri çıktılar hakkında proje tanıtımıyla baĢladı. Daha sonra doktorlar kendi branĢlarıyla ilgili okullarda karĢılaĢılan sağlık problemleri ve öğretmenlerin bu problemlere
karĢı neler yapabileceğini etkileĢimli bir Ģekilde görüĢtükleri sunumlarla devam etti. En son bölümde ise Selçuklu Atatürk An adolu Lisesinden Fizik Öğretmeni Ersoy Erkan ġen ve
BiliĢim Teknolojileri Öğretmeni Mustafa GüneĢ proje internet platformunu, hazırlamıĢ oldukları ders planlarını ve platformun nasıl kullanılacağını bir sunum halinde katılımcılara
anlattılar. Bu günün anısına çekilen aile fotoğrafının ardından hep birlikte yenilen öğle yemeğiyle "Okullarda Sağlık Eğitimi" konferansı sonlandırıldı.
Az „Egészségnevelés az életért” című projektünk iskolai egészségneveléssel kapcsolatos második konferenciájára 2015. október 2-án a Bera Mevlana hotelben került sor.
Az előadók neves szakemberek voltak: Dr.Semin Guler OĞURTAN (Népegészségügyi szakértő), Gülhan TOPÇU pszichológus, ġeyda SAÇLI fogorvos és Gamze
GÜLEÇOĞLU dietetikus, táplálkozási szakértő. Szintén ott volt Mukadder GÜRSOY (Konya tartomány oktatási igazgatója), Ömer KIL IÇ (a tartományi oktatási részleg vezetője)
Konya Népegészségügyi Irodájáénak szakértői, a Selçuklu Atatürk Anatolian Középiskola (a projekt helyi partneriskolája) képviselői, az Élethosszig Tartó Fejlődés Egyesületének
küldöttei, valamint Konya három kerületében található 20 különböző iskola tanárai. A tevékenység az első év szellemi termékén ek bemutatásával kezdődött, ezt a projekt török
koordinátora, Emrah KOÇAK mutatta be. Ezután a szakértők következtek, akik az iskolában is jelentkező egészségügyi problémák saját szakterületüket érintő kérdéseiről beszéltek, s
interaktív módon mutatták be a tanárok számára, hogy hogyan lehet ezekkel bánni. Az utolsó részben Ersoy Erkan ġEN fizika tanár és Mustafa GÜNEġ informatika tanár (mindketten
a Selçuklu Anatolian Középiskola tanárai) mutatták be a projekt Internet platformját, az óraterveket és azok használhatóságát . Az „Iskolai Egészségnevelés Konferencia”
a résztvevőkkel készített fotók készítése után egy közös ebéddel zárult.
Workshop on “Emotional and Mental Health” within the scope of “HEALTH EDUCATION FOR
LIFE” as one of the Erasmus+ EU projects was held under the coordination of Konya Provincial
Directorate for National Education on 7 October, 2015 in Konya at Balıkçılar Hotel. Mukadder GÜRSOY ,
Director of Provincial Directorate of National Education, Department Manager Ömer KILIÇ, project
expert of the EU Projects Team, Deputy Director of Provincial Directorate of Public Health Dr. Murat
UYAN attended the workshop. Public health specialist Dr. Semin Güler OĞURTAN from Provincial
Directorate of Public Health, Psychologist Gülhan TURPÇU, Public Health Specialist GIRAY KOLCU,
dietitian and nutrition specialist Gamze GÜLEÇOĞLU took part in the workshop as trainers and there
were 35 volunteer teachers of different subjects from Karatay, Selçuklu and Meram Districts. Workshop
started with the opening speech Emrah KOÇAK, the contact person of the project in Turkey. He introduced project and its internet platform to all participants. Then Public Health Specialist Giray KOLCU
talked about the actions to be taken in critical periods for healing mental health starting from early childhood until adolescence by taking psychosocial development into the centre of his lecture. Psychologist
Gülhan TURPÇU spoke on the problems of adolescents encountered in adolescence period and the way to
deal with them. In addition there were teacher opinions on the characteristics of suicidal youth and protective measures for them. Dietitian and nutrition specialist Gamze GÜLEÇOĞLU talked about the contribution of proper diet to mental health and model menus were prepared by teachers interactively concerning how a proper diet should be. In the last session Public Health expert Dr.
Semin Güler OĞURTAN talked about the youth under the threat of drug abuse because of mental distress in adolescence period and those who have tendency to violence with some
critical example cases. Afterwards she informed the participants about how they can prevent drug abuses and how to put violen ce prevention measures into practice. Workshop was
finished with the closing speech by Mukadder GÜRSOY, Provincial Director of National Education with a photo for the memory of the day and a lunch afterwards.
Dnia 7 października 2015 w Hotelu Balıkçılar w Konyi odbyły się w ramach projektu “Edukacja zdrowotna na całe życie “ warsztaty p.t. “Zdrowie emocjonalne i psychiczne”. Odpowiedzialnym za zorganizowanie warsztatów w ramach programu Erasmus + był Wydział Edukacji prowincji Konya. Wśród za proszonych gości znaleźli się Mukadder GÜRSOY Dyrektor Wydziału Edukacji prowincji Konya, Manager Wydziału, ekspert do spraw Projektów Europejskich - Ömer KILIÇ oraz zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia prowincji Konya Dr. Murat UYAN. Warsztaty prowadzili: psycholog Gülhan TURPÇU, specjalista od zdrowia publicznego GIRAY KOLCU, dietetyk Gamze GÜLEÇOĞLU a
wzięło w nich udział 35 chętnych nauczycieli różnych przedmiotów z dzielnic Karatay, Selçuklu i Meram. Warsztaty rozpoczął Emrah KOÇAK, odpowiedzialny za projekt po stronie
tureckiej, przedstawiając wszystkim zgromadzonym założenia projektu i platformę internetową. Następnie, specjalista od zdrowia publicznego Giray KOLCU opowiedział co powinno być zrobione dla utrzymania zdrowia psychicznego w kluczowych momentach życia zaczynając od wczesnego dzieciństwa, do dorosłości, koncentrując się na rozwoju psychosocjalnym. Psycholog Gülhan TURPÇU opowiedział o problemach nastolatków w okresie dojrzewania i sposobach radzenia sobie z nimi. Dodatkowo, nauczyciele dzielili się swoimi
opiniami o młodzieży z tendencjami samobójczymi i sposobami ich ochrony. Następnie, dietetyk i specjalista od żywienia Gamze GÜLEÇOĞLU mówił o znaczeniu prawidłowej
diety na zdrowie psychiczne a nauczyciele przygotowali modelowe menu według wytycznych prawidłowej
diety. W ostatniej sesji ekspert zdrowia publicznego dr. Semin Güler OĞURTAN przedstawiła na przykładach problem młodzieży zagrożonej użyciem narkotyków z powodu problemów psychicznych w okresie
dojrzewania i młodzieży z tendencją do nadużywania przemocy. Następnie nauczyciele zostali poinformowani jak zapobiegać problemowi używania narkotyków wśród młodzieży i jak radzić sobie z problemem
przemocy wśród uczniów. Warsztaty zakończyły się przemówieniem Mukaddera GÜRSOY, Dyrektora
Wydziału Edukacji prowincji Konya, pamiątkowym zdjęciem i wspólnym lunchem.
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Erasmus+AB projelerinden "YAġAM ĠÇĠN SAĞLIK EĞĠTĠMĠ"
projesi kapsamında düzenlenen "Duygusal ve Ruhsal Sağlık" konulu çalıĢtay 7 Ekim 2015 tarihinde
Konya Balıkçılar Otel´de gerçekleĢtirildi. Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğünden halk sağlığı uzmanı Dr. Semin
Güler OĞURTAN, Psikolog Gülhan TURPÇU, Uzman Doktor GĠRAY KOLCU, Beslenme ve Diyet
Uzmanı Diyetisyen Gamze GÜLEÇOĞLU´nun eğitmen olarak yer aldığı çalıĢtaya Ġl Milli Eğitim Müdürü
Mukadder GÜRSOY, ġube Müdürü Ömer Kılıç, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü AB Projeler Ekibinden projede
görevli proje uzmanı öğretmenler, Halk Sağlığı Ġl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Murat UYAN, ile
Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinden faklı branĢlardan 35 öğretmenimiz gönüllü olarak katıldılar.
ÇalıĢtay projenin Türkiye’deki irtibat kiĢisi Emrah KOÇAK’ın projeyi ve proje internet platformunu tanıtan
açılıĢ konuĢmasıyla baĢladı. Halk sağlığı uzmanı Dr Giray KOLCU psikososyal geliĢim kavramı üzerinde
durarak erken çocukluktan baĢlayıp ergenlik dönemine kadar geliĢim dönemleri boyunca ruh sağlığının
iyileĢtirilmesi için kritik dönemlerde yapılması gerekenlerden bahsetti. Psikolog Gülhan TURPÇU ergenlik
döneminde öğrencilerin karĢılaĢtıkları problemler ve bu problemlerle baĢ etme yolları üzerinde durdu.
Ayrıca intihara meyilli olan gençlerin özelliklerinden ve bu öğrencilere yönelik koruyucu önlemler
hakkında öğretmenlerin görüĢleri alındı.
Beslenme uzmanı diyetisyen Gamze GÜLEÇOĞLU doğru
beslenmenin ruh sağlığına olan katkılarından bahsetti ve doğru beslenmenin nasıl olması gerektiği
noktasında öğretmenlerle etkileĢimli gündelik yemek listeleri hazırlandı. Son oturumda ise halk sağlığı
uzmanı Dr Semin Güler OĞURTAN ergenlik döneminde ruhsal sıkıntı yüzünden madde bağımlılığı tehdidi
altındaki gençlerden, bu gençlerin Ģiddet eğilimli olmalarından örneklerle bahsetti. Daha sonrasında madde
bağımlılığının önüne nasıl geçebilecekleri ve Ģiddeti önleyici önlemleri nasıl hayata geçirmeleri gerektiği
hususunda katılımcıları bilgilendirdi. Ġl Milli Eğitim Müdürü Mukadder GÜRSOY'un kapanıĢ konuĢmasını
yaptığı çalıĢtay, günün anısına çekilen fotoğrafın ardından öğle yemeğiyle sonlandırıldı.
Az EGÉSZSÉGNEVELÉS AZ ÉLETÉRT című Erasmus+ Európai Uniós program keretében
szervezett“Érzelmi és mentális egészség” témájú műhelyfoglalkozást a konyai Nemzeti Oktatásügyi
Tartományi Igazgatóság koordinálásával 2015. október 7-én tartották meg Konyában, a Balıkçılar Hotelben.
Ezen jelen volt Mukadder GÜRSOY, a Nemzeti Oktatásügyi Tartományi Igazgatóság igazgatója, valamint
Ömer KILIÇ, osztályvezető, az EU-s projekt csoport pályázati szakértője, valamint Dr. Murat UYAN, a
Közegészségügyi Tartományi Igazgatóság igazgatóhelyettese. Trénerként résztvett a műhelyfoglalkozáson a
Közegészségügyi Tartományi Igazgatóságtól Dr. SeminGüler OĞURTAN közegészségügyi szakértő,
Gülhan TURPÇU pszichológus, GIRAY KOLCU, közegészségügyi szakértő, Gamze GÜLEÇOĞLU,
dietetikus, táplálkozási szakértő. A résztvevők között 35 önként jelentkezett, különböző tantárgyakat tanító
tanár volt Karatay, Selçuklu és Meram járásból. A műhelymunka EmrahKOÇAKnak, a project törökországi kapcsolattartójának megnyitójával kezdődött, aki bemutatta a projektet és
annak internetes platformját a résztvevőknek. Ezután Giray KOLCU, közegészségügyi szakértő azokról a feladatokról beszélt, melyeket a mentális egészség érdekében el kell végezni
a kritikus időszakokban, kora gyermekkortól pubertáskorig. Ezzel előadása középpontjába a pszichoszociális fejlődést állította. Gülhan TURPÇU pszichológus azokról a problémákról
beszélt, melyekkel a kamaszok pubertáskorban szembesülnek, és hogy ezeket hogyan lehet kezelni. A tanárok részéről is elhangzottak vélemények az öngyilkos hajlamú fiatalokról és
az őket védő intézkedésekről. Gamze GÜLEÇOĞLU dietetikus és táplálkozási szakértő arról beszélt, hogyan járul hozzá a megfelelő étrend a mentális egészséghez. A tanárok
interaktív módon minta étlapokat készítettek annak megfelelően, hogy milyen legyen a megfelelő étrend. Az utolsó foglalkozáson Dr. SeminGüler OĞURTAN közegészségügyi
szakértő egyrészt azokról a fiatalokról beszélt, akiket a droghasználat fenyeget, mivel mentálisan gyengék a pubertás kor idején, másrészt azokról, akik hajlamosak az erőszakra,
felvázolva néhány kritikus eset példáját. Ezután a résztvevőknek bemutatta, hogyan lehet gyakorlati lépésekkel megelőzni a dr oghasználatot és az erőszakot.A műhelymunka
Mukadder GÜRSOY, a Nemzeti Oktatásügyi Tartományi Igazgatóság igazgatójának záró beszédével, valamint emlék fotó készítésével és az ezt követő közös ebéddelért véget.
Between 20th -27th October a meeting of the partners of the project „Health education for life” took place. Groups representing the project partners met in Köszeg in Hungary in order to complete a training course on constructing materials for the workbook, which is going to be another intellectual output of the project. During the course,
participants gained knowledge on how to correctly construct varied tasks that will be included in the Workbook issued at the end of the project, and then use this knowledge in
practice through the creation of exemplary materials for the workbook. They had the opportunity to observe lessons prepared by the Hungarian teachers, competitions on health education and listen to the choir in the dormitory. Moreover during the annual fair Orsolya Day, during which
cultural events were held and where local specialties and handicrafts were presented and bought Polish
and Turkish groups presented specialties of their cuisines. An interesting diversion for the participants of
the meeting was to explore the charming city of Köszeg and capital - Budapest. At the end of the training, each participant received a certificate of completion of the training course „ Preparation and use the
workbook” within „Health education for life” project. The meeting in Köszeg created opportunity to
agree on content of the intellectual product of the project - the workbook in terms of form and content,
and also exchange good practices, it strengthened international cooperation and left many unforgettable
memories.
W dniach 20-27 października odbyło się spotkanie partnerów projektu „Health education for life” w Köszeg na Węgrzech w celu odbycia kursu szkoleniowego dotyczącego
konstruowania materiałów do zeszytu ćwiczeń, który ma być kolejnym produktem intelektualnym projektu. Szkolenie było zorganizowane przez stronę węgierską. Podczas
kursu uczestnicy zdobywali wiedzę jak poprawnie konstruować różnorodne zadania oraz uczestniczyli w warsztatach mających na celu wykorzystanie wiedzy w praktyce poprzez
tworzenie przykładowych materiałów do zeszytu ćwiczeń. W trakcie wizyty na Węgrzech stworzono również możliwość obserwacji lekcji prowadzonych przez nauczycieli węgierskich. Młodzież mieszkająca w internacie Gimnazjum przygotowała dla uczestników kursu testy na temat zdrowego stylu życia, przeprowadziła szereg konkursów dotyczących edukacji prozdrowotnej oraz zaprezentowała swoje możliwości wokalne. Ciekawym wydarzeniem w trakcie pobytu był doroczny jarmark Orsolia Day, w trakcie którego odbywały się imprezy kulturalne, prezentowano i kupowano lokalne specjalności kuchni i rękodzieła. Również grupy polska i turecka zaprezentowały swoje narodowe produkty. Polskie stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, a degustowane produkty spotkały się z uznaniem. Podczas pobytu uczestnicy kursu mogli także poznać kulturę i architekturę węgierską,
zarówno w uroczym mieście Köszeg, jak i w stolicy – Budapeszcie. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia kursu szkoleniowego „Przygotowanie i użycie
zeszytu ćwiczeń” w ramach projektu „Health education for life”. Spotkanie w Köszeg stworzyło okazję
do uzgodnienia zawartości produktu intelektualnego projektu – zeszytu
ćwiczeń pod względem formy i treści oraz do wymiany dobrych praktyk. Wzmocniło międzynarodową współpracę i pozostawiło wiele niezapomnianych wrażeń.
20-27 Ekim tarihleri arasında "YaĢam Ġçin Sağlık Eğitimi" projesinin ortaklar toplantısı gerçekleĢtirildi. Projenin bir diğer f ikri çıktısı olacak olan çalıĢma kitabı için materyaller
oluĢturmak amacıyla proje ortaklarını temsil eden gruplar Macaristan'ın Koszeg Ģehrinde bir araya geldi.Kurs boyunca, katılım cılar proje sonunda sunulacak olan ÇalıĢma
Kitabına dahil edilecek çeĢitli konuları nasıl doğru bir Ģekilde oluĢturacaklarını öğrendiler ve daha sonra bu bilgiyi pratik te çalıĢma kitabı için örnek materyaller oluĢturarak kullandılar.
Macar öğretmenlerin hazırladıkları dersleri, sağlık eğitimi ile ilgili yarıĢmaları gözlemleme, yurtta da koroyu dinleme Ģansları oldu. Hatta kültürel etkinliklerin düzenlendiği, yerel
lezzetlerin tanıtıldığı ve satıldığı “Orsolya Günü” panayırı etkinliklerinde Polonyalı ve Türk gruplar kendi mutfaklarından spesiyalleri tanıttılar. Katılımcılar için ĢaĢırtıcı bir etkinlikte
büyüleyici Ģehir Köszeg ve baĢkent BudapeĢte’yi ziyaret etmek oldu.Eğitim sonunda her katılımcı “ YaĢam Ġçin Sağlık Eğitimi P rojesi” kapsamında “ÇalıĢma Kitabı Hazırlanması ve
Kullanımı” eğitimi tamamlama sertifikası aldı. Köszeg toplantısı Ģekil ve içerik bakımından projenin fikri çıktısı olan çalıĢma kitabının içeriğinin belirlenmesine de imkan sağladı ve
iyi uygulamaların paylaĢımıyla uluslararası iĢbirliğini kuvvetlendirdi ve unutulmaz bir çok anıyı beraberinde getirdi.
Október 20. és 27. között került sor az “Egészségnevelés az életért” című projekt partnereinek találkozójára. A csoportok Kős zegen találkoztak, hogy részt vegyenek azon a
továbbképzésen, melynek célja egy szakszerű munkafüzet összeállítása, mely a projekt egyik szellemi terméke lesz. A kurzus alatt megtanulták a résztvevők a jó munkafüzet
kritériumait, valamint azt, hogy hogyan tudnak változatos feladatokat szerkeszteni, melyek majd a projekt végén kiadott munka füzet anyagát fogják alkotni. Gyakorlatban is
alkalmazták a megszerzett tudást, hiszen már a kurzus során feladatokat készítettek, és közösen értékelték azokat. A résztvevőknek lehetőségük nyílt óralátogatásokon részt venni,
melyeket a magyar tanárok tartottak a gimnáziumban. Emellett egy egészségnevelési versenyt is megtekintettek, és meghallgatták a kollégium kórusának előadását. Az évenként
megrendezett Orsolya-napi vásáron is részt vettek, ahol a kézművesek helyi termékeiket kínálták az érdeklődőknek. Nagyon nagy sikerük volt a magyar mellett a lengyel és török
ételeknek is. A találkozó résztvevői örömmel vették, hogy az elbűvölő Kőszeg mellett felfedezhették a főváros – Budapest – látnivalóit egy autóbuszos kirándulás keretében. A képzés
végén minden résztvevő megkapta a tanfolyam elvégzését bizonyító oklevelet: “Munkafüzethasználat- és készítés” az “Egészségnevelés az életért” című projekt keretében. A kőszegi
projekttalálkozó lehetőséget biztosított arra, hogy a tagok megállapodjanak a szellemi termék formai és tartalmi elemeit illetően, valamint jó ötleteket cseréljenek a feladatkészítés
terén. A kurzus erősítette a nemzetközi együttműködést sok felejthetetlen emléket hagyva a résztvevőkben.
On 17th November 2015 a training took place on the topic of creating worksheets for a workbook which is going to be an intellectual output of Erasmus + “ Health Education
for Life” project. The training was performed by Joanna Gorska-Hamkało and Leszek Lejman for all Polish participants of the project on the basis of the training course which
took place in Hungary in October 2015. During the training the participants learned how a worksheet should look like, how to avoid mistakes creating it and what to remember about
creating the worksheets. The training was a lecture with multimedia presentation and was summed up with practical exercises which systematised new knowledge of the participants.
The training allowed the participants to get practical knowledge about creating workseehts so that they fulfil they purpose and are attractive for students.
Dnia 17.11.2015 w ZSP w Chojnie odbyło się szkolenie na temat tworzenia ćwiczeń do zeszytu ćwiczeń, który będzie produktem intelektualnym projektu „Health Education for life” z programu Erasmus+. Szkolenie było prowadzone dla wszystkich uczestników projektu przez Joannę GorskąHamkało i Leszka Lejmana na podstawie kursu szkoleniowego który odbył się na Węgrzech w październiku. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, jak powinno wyglądać ćwiczenie w ramach projektu, jakich błędów unikać i o czym pamiętać podczas pracy nad nim. Szkolenie miało charakter wykładu
prowadzonego z prezentacją multimedialną i zakończyło się ćwiczeniami praktycznymi, które usystematyzowały nowo nabytą wiedzę uczestników. Szkolenie pozwoliło biorącym w nim udział na zdobycie
praktycznej wiedzy na temat prawidłowego tworzenia ćwiczeń tak by spełniały swój cel i były atrakcyjne dla uczniów.
17 Kasım 2015 günü Erasmus+ kapsamında olan “YaĢam Ġçin Sağlık Eğitimi” projesinin fikri
çıktısı olacak olan çalıĢma kitabı için, çalıĢma kâğıtları hazırlamaya yönelik bir eğitim
gerçekleĢtirildi. Bu eğitim Ekim 2015’te Macaristan’da gerçekleĢtirilen eğitim kursunun paralelinde,
proje ekibi içindeki tüm Polonyalı katılımcılara yönelik Leszek Lejman ve Joanna Gorska- Hamkało
tarafından gerçekleĢtirildi. Eğitim boyunca katılımcılar çalıĢma kağıdının nasıl olması gerektiğini, bunu
oluĢtururken hatalardan nasıl kaçınılacağını ve nelerin hatırlanması gerektiğini öğrendiler. Eğitim
multimedya sunumlarıyla zenginleĢtirilen ve katılımcıların yeni öğrendikleri bilgileri sistematiğe
döktükleri çalıĢmalarla özetlendi. Eğitim, katılımcıların öğrencilerin dikkatini çekecek ve amacına ulaĢacak çalıĢma kâğıdı o luĢturma hususunda pratik bilgi edinmelerine imkan
sağladı.
2015 november17-én került sor arra a tréningre, amelynek témája az “Egészségnevelés az életért” című Erasmus+ projektszellemi termékének, a munkafüzetnek a
feladatlapjaival való ismerkedés volt. A tréninget JoannaGorska-Hamkałoés Leszek Lejmanvezették a lengyel résztvevőknek a 2015 októberi Magyarországi trénning alapján.A trén ing
során a résztvevőknek bemutatták, hogyan kellene egy munkafüzeti feladatlapnak kinéznie, milyen hibákat kell kerülni, és mit kell szem előtt tartani a munkafüzet készítésekor. A
tréning egyrészt egy multimédiás előadásból állt, másrészt ezt egy gyakorlati összegzés követte. Ennek eredményeképpen a résztvevők már teljesíteni tudják feladataikat, azaz a diákok
számára is vonzó, hasznos feladatokat tudnak összeállítani.
Ahappening against designer drugs took place on 1 st December 2015 in ZSP Chojna. All studentsand teachersof the schoolparticipatedin a marchthrough the town with antidesigner drugs banners. The happening was organised because the school started participating in preventive campaign “Designer drugs steal your life”. It aim is todisseminate
goodpracticesto raise awareness ofyoung people of the dangers of designer drugs use.
1 grudnia 2015r. w ZSP w Chojnie został przeprowadzony antydopalaczowy happening. Wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły uczestniczyli w marszu przez miasto z transparentami promującymi hasła antydopalaczowe. Antydopalaczowy happening to inicjatywa zorganizowana w ramach przyłączenia szkoły do akcji profilaktycznej „Dopalacze kradną
życie”. Ma ona na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie uświadamiania młodym ludziom niebezpieczeństw związanych z zażywaniem dopalaczy.
1 Aralık 2015 günü Chojna ZSP okulunda sentetik uyuĢturuculara karĢı bir etkinlik gerçekleĢtirildi. Okuldaki tüm öğrenciler ve öğretmenler sentetik uyuĢturuculara karĢı
flamalarla Ģehir boyunca yürüdüler. Bu etkinlik okulun “Sentetik uyuĢturucular hayatınızı çalıyor” isimli önleyici kampanyaya baĢladığı için gerçekleĢtirildi. Bu etkinliğin amacı iyi
uygulamaları paylaĢarak gençlerin sentetik uyuĢturucu madde kullanımının zararları hakkında farkındalıklarının arttırılmasıyd ı.
2015. December 1-jén a Chojnai ZSP középiskolában egy designer drogok elleni megmozdulásra került sor. Az iskola tanárai és diákjai designer drog ellenes zászlókkal vonult
végig a városon. A megmozdulásra azért került sor, mert az iskola csatlakozott a megelőző kampányhoz, amelynek neve „Adesigner drogok ellopják az életedet.”. Ennek célja, hogy a
jó gyakorlatokat megosszuk egymással, valamint felhívjuk a fiatalok figyelmét a designer drogok használatának veszélyeire.

Podobne dokumenty

Newsletter 4 - healthedu

Newsletter 4 - healthedu Na platformie będą zamieszczane scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Powstanie również zeszyt ćwiczeń z kwestionariuszami ankiet, testami i krzyżówkami, które bę...

Bardziej szczegółowo