Newsletter 4 - healthedu

Transkrypt

Newsletter 4 - healthedu
Newsletter No 4
„Health education for life Wychowanie zdrowotne na całe życie”
Program Erasmus+
2014-1-PL01-KA201-003416
PARTNERZY PROJEKTU
In September 2014 District of Gryfino, Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych in Chojna (a secondary school), Douzelage
Association together with partners from Hungary: Köszeg Város Önkormányzata (The Town Hall in Köszeg), Jurisich Miklos Secondary
Grammar School in Köszeg (a school) and Koszegi Testvervarosi Egyesulet (association) and partners from Turkey: KONYA İL MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Konya region), Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi (a school) and Hayat Boyu Gelisim Dernegi (association),
started Health education for life project’s realisation in the framework of Erasmus+, KA2 – cooperation in favour of innovation and
exchange of best practices. The project will be realised in years 2014 – 2016. It is the only project which has been accepted put over in the
north-west Poland. The combined funds received on the project amount to €131 835.00. Mr Janusz Salamończyk is the project’s author and
its coordinator. The aim of the project is to promote health education and create some tools to effective use of healthy behaviour in
secondary schools in the partnership countries. During the project’s implementation, the partners will investigate some differences in the
area of health education, identify similarities and work some solutions up which can be then implemented in other European countries.
A web-based platform will be a product of the project. The platform will provide an access to information concerning methods of teaching
health education in secondary schools. Some lesson plans, quizzes and games both for teachers and students will be placed there.
Moreover, a workbook with questionnaires, surveys, tests and crossword puzzle that can be used as teaching materials in the classroom
will be created. The participation in the project will broaden the teacher’s knowledge how to make a lesson about health education more
attractive and what is more, it will enable to work and exchange of experiences with the teachers from the partnership countries.
Motivation to behave healthy among students will rise. Balanced and coordinated programmes about health education at schools will be
created.
We wrześniu 2014 roku Powiat Gryfiński, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Stowarzyszenie Douzelage
w Chojnie wraz z partnerami z Węgier: Köszeg Város Önkormányzata (Urząd Miasta Köszeg), Jurisich Miklos Gimnazium
w Köszeg (szkoła) i Koszegi Testvervarosi Egyesulet (stowarzyszenie) oraz Turcji: KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (region
Konya), Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi (szkoła) i Hayat Boyu Gelisim Dernegi (stowarzyszenie), rozpoczęli realizację projektu
pt. Health education for life – Wychowanie zdrowotne na całe życie, w ramach programu Erasmus+, KA 2 – współpraca na rzecz
innowacji i wymiany dobrych praktyk. Projekt realizowany będzie w latach 2014 – 2016. Jest to jedyny tego typu projekt zaakceptowany
do realizacji w północno-zachodniej Polsce. Łączna wysokość środków otrzymanych na realizację projektu wynosi 131 835,00 EURO.
Autorem wniosku i koordynatorem projektu jest mgr Janusz Cezary Salamończyk. Celem projektu jest promowanie edukacji zdrowotnej,
stworzenie narzędzi do skutecznego realizowania wychowania zdrowotnego w szkołach ponadgimnazjalnych w krajach partnerskich.
Podczas realizacji projektu partnerzy zbadają różnice w obszarze edukacji prozdrowotnej, zidentyfikują podobieństwa oraz wypracują
rozwiązania, które będą mogły zostać wdrożone w innych krajach europejskich. Produktem projektu będzie platforma internetowa, która
zapewni dostęp do informacji dotyczących metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych.
Na platformie będą zamieszczane scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Powstanie również zeszyt
ćwiczeń z kwestionariuszami ankiet, testami i krzyżówkami, które będą mogły być wykorzystywane jako materiały dydaktyczne podczas
lekcji. Udział w projekcie poszerzy wiedzę nauczycieli o tym, jak atrakcyjniej prowadzić zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia oraz
umożliwi pracę i wymianę doświadczeń z nauczycielami z krajów partnerskich. Wśród uczniów wzrośnie motywacja do zachowań
prozdrowotnych. W szkołach powstaną zrównoważone i skoordynowane programy edukacji zdrowotnej.
2014 yılının Eylül ayında Gryfino Bölge İdaresi, Chojna kasabasındaki Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych isimli okul (lise),
Douzelage Derneği, Macaristan'dan Köszeg Város Önkormányzata (Köszeg Belediyesi), Köszeg Şehrindeki Jurisich Miklos Lower
Secondary School isimli lise, Koszegi Testvervarosi Egyesulet Derneği ve Türkiye'den Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Konya Bölgesi
Eğitim Sorumlusu Kurum), Selçuklu Atatürk Anadolu Lisesi (okul), Hayat Boyu Gelişim Derneği (Sivil Toplum Kuruluşu)
proje ortakları olarak Erasmus+ KA2 Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İş Birliği Faaliyetleri kapsamında "Yaşam İçin Sağlık
Eğitimi" isimli projenin faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladılar. Proje 2014-2016 yılları arasında gerçekleştirilecektir. Kuzey Batı
Polonya Bölgesinde kabul edilen tek projedir. Projeye tahsis edilen toplam hibe miktarı 131.835.00 € 'dur. Janusz Salamończyk Bey
projenin yazarı ve koordinatörüdür. Projenin amacı sağlık eğitimini teşvik etmek ve ortak ülkelerdeki liselerde sağlıklı davranışların
gerçekleştirilmesini sağlayacak bazı araçlar oluşturmaktır. Proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sürecinde, ortaklar sağlık eğitimi
alanında farklılıkları araştıracaklar, benzer noktaları tespit edecekler ve diğer Avrupa ülkelerinde uygulanabilecek bazı çözümler üzerinde
çalışacaklar. Bir internet veri tabanı projenin ürünü olacak. Bu platform sağlık eğitimi öğretim yöntemleriyle ilgili bilgiye ulaşım
sağlayacak. Platformda hem öğretmenlerin, hem de öğrencilerin kullanacağı bazı ders planları, quizler, testler ve bulmacalar olacak. Hatta
sınıfta eğitim materyali olarak kullanılabilecek anketlerden, araştırmalardan, testlerden ve bulmacalardan oluşan bir adet çalışma kitabı
hazırlanacak. Projeye katılımları öğretmenlerin sağlık eğitimi hakkında bir dersi nasıl daha ilgi çekici hale getireceklerini öğrenmeleri
noktasında bilgilerini arttıracak dahası bu proje ortaklık içinde yer alan ülke okullarındaki öğretmenler arasında bilgi, beceri ve tecrübe
aktarımına imkan sağlayacaktır. Öğrenciler arasında sağlıklı davranma motivasyonu artacak, okullarda sağlık eğitimi hakkında programlar
organize edilecek ve yürütülecektir.
2014. szeptemberében a lengyelországi Gryfino járás, a chojnai Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych és a Chojnai Douzelage
Testvérvárosi Egyesület vezetésével “Egészségnevelés az életért” címmel indult nemzetközi projekt az Erasmus+ (KA2) program
keretében. A projektpartnerek: Kőszeg városa (Kőszeg Város Önkormányzata, Jurisich Miklós Gimnázium és Kőszegi Testvérvárosi
Egyesület részvételével) és török Konya Tartománya (Selcuklu Ataturk Anadolu Lisesi középiskola és Hayat Boyu Gelisim Dernegi
egyesület). A projekt időtartama: 2014. szeptember 1- 2016. augusztus 31. A projekt egyedüliként került támogatásra a Lengyelország
északnyugati régiójában. A projekt kivitelezéséhez kapott összes támogatás 131 835.00 €. A lengyelországi projektvezető és egyben
a projekt ötletgazdája Janusz Cezary Salamończyk . A projekt célja az középiskolai egészségnevelés fejlesztése és hatékony eszközök
létrehozása, amelyek segítik az egészséges életmód kialakítását a partnerországok középiskoláiban.A projekt megvalósítása során
a partnerek megvizsgálják az egészségnevelés területén mutatkozó különbségeket és hasonlóságokat. Ezek alapján olyan megoldásokat
dolgoznak ki, amelyek más európai országokban is alkalmazhatóak lesznek. A projekt egyik terméke egy web-alapú kommunikációs
platform. A platformon hozzáférhetőek lesznek a résztvevők számára több nyelven elkészített oktatási segédanyagok is, mint például
óratervek, kérdőívek, játékos feladatleírások mind a tanárok, mind a diákok számára. Emellett elkészül egy munkafüzet is, mely olyan
kérdőíveket, felméréseket, teszteket és keresztrejtvényeket tartalmaz, amelyek mint oktatási segédanyagok az osztályban is használhatók.
A projektben való részvétel bővíti a tanárok ismereteit olyan szempontból, hogy hogyan lehet az egészségnevelést vonzóbbá tenni, sőt
lehetővé teszi a partnerországok közti tapasztalatcserét, közös munkát. A diákokat mindez egészségesebb életmódra ösztönzi.
Az iskolákban kiegyensúlyozott, koordinált egészségnevelési programokat valósítunk meg.
The first one was organized in Atatürk Anatolian High School by ErkanŞen and Mustafa Güneşwho are teachers in
partnerschool on 22nd May. Both teachers took part in the training course in Konya. During the workshop they
introduced the e-learning platform of the project to other teachers who aren't in project team in their school. They prepared a
power point presentation before the workshop and by using interactive white board a useful presentation was given about the
internet platform of the project.
Pierwsze warsztaty zostały zorganizowane 22 maja w szkole średniej w Atatürk Anatolian przez ErkanŞen
i Mustafa Güneş będących nauczycielami w partnerskiej szkole. Nauczyciele ci wzięli udział w szkoleniu
przeprowadzonym w Konya. W trakcie warsztatów przedstawili oni platformę e-learningową projektu tym nauczycielom,
którzy nie należą do grupy projektowej w swoich szkołach. Przed warsztatami przygotowano prezentację multimedialną na
temat platformy internetowej. Prezentacja ta została następnie zaprezentowana przy użyciu interaktywnej tablicy.
İlk çalıştay Atatürk Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Erkan Şen ve Mustafa Güneş tarafından 22 Mayıs tarihinde
gerçekleştirildi. Her iki öğretmen de Konya'da gerçekleştirilen eğitimlere katılmışlardı. Çalıştay esnasında bu öğretmenler kendi okullarında çalışıp, proje grubunda olmayan öğretmenlere proje internet platformunu tanıttılar. Çalıştay
öncesinde bir powerpoint sunusu hazırladılar ve akıllı tahtalarını kullanarak öğretmenlere faydalı bir sunum yaptılar.
Az első műhelyfoglalkozást az Atatürk Anadolu középiskolában annak két tanára, ErkanŞen, és Mustafa Güneş
szervezte meg május 22-én. Mindkét tanár részt vett a konyai tréningen. A műhelymunka során bemutatták a projekt
e-learning platformját azon kollégáknak, akik nem tagjai az iskola projektcsoportjának. Ez megelőzően már elkészítették azt
a PowerPoint bemutatót, amely segítségével interaktív tábla felhasználásával mutatták be a projekt Internetes platformját.
Second workshop was organized in provincial directorate of education by members of project coordination unit on
27th May. For the workshop teachers from different schools were invited. Mustafa Güven who is a project
coordinator made a presentation about project web-page and internet platform. He introduced the platform to teachers in a
detailed way. He showed how to create lessons, prepare exams and other materials for educational purposes.
Drugie warsztaty zostały zorganizowane dnia 27 maja w państwowej instytucji podległej Tureckiemu Ministerstwu
Edukacji przez członków projektu zajmujących się sekcją koordynacyjną. Na warsztaty zaproszeni zostali
nauczyciele z różnych szkół. Pan Mustafa Güven, który jest koordynatorem projektu przygotował prezentację o stronie
internetowej projektu oraz platformie e-learningowej. Szczegółowo przedstawił on platformę, pokazał w jaki sposób stworzyć
z jej użyciem lekcje, przygotować egzaminy oraz inne materiały wykorzystywane do celów edukacyjnych.
İkinci çalıştay proje koordinasyon ekibi tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirildi. Etkinlik için farklı okullardan
öğretmenler davet edildi. Proje koordinatörü olan Mustafa Güven proje internet sitesi ve e-öğrenme platformu
hakkında sunum yaptı. Internet platformunu detaylı bir şekilde öğretmenlere tanıttı. Derslerin nasıl oluşturulacağını,
sınavların ve diğer eğitim materyallerinin nasıl hazırlanacağını katılımcılara gösterdi.
A második műhelymunkát a projekt koordinátorai szervezték meg május 27-én a tartományi oktatási osztály tagjainak.
Erre különböző iskolák tanárait hívták meg. Itt a projekt egyik koordinátora, mutatta be a projekt web oldalát, és
részletesen beszélt annak internet platformjáról. Azt is bemutatta, hogyan lehet az oktatásban felhasználni e platformot
tananyagok készítésére, dolgozatok összeállítására, és egyéb oktatási anyagok létrehozására.
On 27th May 2015 in Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych in Chojna (a secondary school) a training from the educational platform took place. Teachers who took part in the
training ‘Internet platform usage’ in Turkey shared their knowledge and skills with remaining members of the team. During the meeting participants learned how to create
e-learning platform teaching units, modules, lessons and tests, surveys and crossword puzzles. As a part of exercises teachers got to know possibilities of the platform and they
were creating sample lessons on their own. In the end, they became familiar with the techniques to monitor progress, production of lesson statistics and users statistics.
27 maja 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyło się szkolenie z platformy edukacyjnej. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Obsługa
platformy internetowej” w Turcji, przekazywali swoją wiedzę i umiejętności pozostałym członkom zespołu. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób
tworzy się na platformie e-earningowej jednostki lekcyjne, moduły lekcji oraz testy, ankiety i krzyżówki. W ramach ćwiczeń nauczyciele poznali możliwości platformy i sami
tworzyli przykładowe lekcje. Na koniec zapoznani zostali z technikami śledzenia postępów, tworzeniem statystyk lekcji oraz statystyk użytkowników.
27 Mayıs 2015 tarihinde Chojna’da bulunan bir lise olan Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych’da öğrenme platformuyla ilgili bir eğitim gerçekleştirildi. Türkiye’de
gerçekleştirilen “Internet Platformu Kullanma” eğitimine katılan öğretmenler, ekibin diğer üyeleriyle tecrübe ve bilgilerini paylaştılar. Toplantı esnasında katılımcılar
e-öğrenme öğretim materyallerinin, modüllerin, derslerin, sınavların, anketlerin ve bulmacaların nasıl hazırlanacağını öğrendiler. Alıştırmaların bir bölümü olarak öğretmenler
platformun sunduğu imkanları öğrendiler ve kendi başlarına örnek dersler oluşturdular. Eğitim sonunda ilerlemeyi takip etme, ders ve kullanıcı istatistikleri hazırlama konularına
aşina oldular.
2015. május 27-én a Chojnai Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych középiskolában az egészségnevelési honlap használatával kapcsolatos tréningre került sor. Azok
a tanárok, akik a Konyában szervezett, az Internet platform használatával kapcsolatos tréningen vettek részt, megosztották az ott elsajátított ismereteket, készségeket
a csoport többi tagjával. A találkozó során a résztvevők tanultak arról, hogy miként lehet e-learning oktatási anyagokat, modulokat, leckéket és teszteket, rejtvényeket létrehozni.
A gyakorlatok részeként a tanárok megismerhették a platform lehetőségeit, s önmaguk is kipróbálhatták saját anyagok készítését. Végül megismerkedtek azzal is, hogy hogyan
lehet ellenőrizni a leckék felhasználásának folyamatát, s a felhasználásról készült statisztikai adatokat.
At the end of May – after several discussion about the healthy lifestyle – the control group of students was asked to
prepare infographics about the health. After their group works they also had to present their work. We could summarize
that they all did a good job with including almost all factors of the healthy lifestyle, indicating the connection among the
factors.
Pod koniec maja – po kilku dyskusjach na temat zdrowego stylu życia – grupa kontrolna uczniów została poproszona
o przygotowanie infografik dotyczących zdrowia. Po wykonaniu zadania w grupach, musieli oni zaprezentować swoją
pracę. Podsumowując, możemy stwierdzić, iż wykonali oni dobrą pracę uwzględniając niemal wszystkie czynniki zdrowego
stylu życia, wskazując przy tym na powiązania pomiędzy tymi czynnikami
Mayıs ayının sonunda sağlıklı yaşamla ilgili bir kaç görüşmenin ardından kontrol grubundaki öğrencilerden sağlık
hakkında bilgi grafikleri oluşturmaları istendi. Grup çalışmalarının ardından, hazırlamış oldukları çalışmaları sundular.
Sağlıkla alakalı neredeyse tüm faktörleri aralarındaki bağlantılarla belirten çok güzel bir çalışma yaptıklarını özetleyebiliriz.
Május végén – az egészséges életmódról folytatott megbeszélések után a kontrolcsoport diákjainak azt a feladatot adtuk,
hogy készítsenek Info grafikát az egészséges életmódról. A csoportmunkák után be is kellett mutatniuk munkáikat. Leszögezhetjük, hogy nagyon jó munkát végeztek, az
egészséges életmód csaknem minden elemét figyelembe vették, és a köztük lévő kapcsolatokat is jelölték.
On 12 June 2015 at Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych in Chojna conference was held to disseminate intellectual product of project "Health education for life” which is the
educational platform. For the conference in Chojna came a group of Turkish and Hungarian partners, also people from Germany, France, the teachers of the Secondary School No. 2
in Gryfino, employees of institutions and teachers from the municipalities Chojna, Trzcińsko - Zdroj, Cedynia, Moryń and Gryfino. The aim of this international meeting was to
disseminate educational platform that was implemented by the school, as an intellectual product of "Health education for life" project within the Erasmus Programme + by presenting
a platform to all invited guests. The main tasks of the platform include collecting teaching materials, organizing them and sharing with students via the Internet. Teaching materials are
prepared by a group of teachers from Poland, Turkey and Hungary. Scenarios handouts, quizzes, tests are published in four languages and relate to health education. The collected
materials create larger teaching units called courses. With the organization of the event disseminating the platform, it was possible to present the basic functions of the system and
familiarize the participants with the sample material posted on the platform. The presentation was led by platform administrator Mrs. Kamila Góra. Foreign guests visited the school
workshops and they also participated in lessons prepared with materials from the platform. The dissemination event of the intellectual product of the project was an excellent
opportunity to promote the school in the local and international community and to exchange views and experiences.
Dnia 12 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie odbyła się konferencja upowszechniająca produkt intelektualny projektu „Health education for life”,
jakim jest platforma edukacyjna. Na konferencję do Chojny przybyły grupa turecka i węgierska, gościliśmy też osoby z Niemiec, Francji, nauczycieli z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, pracowników instytucji i nauczycieli z gmin Chojna, Trzcińsko - Zdrój, Cedynia, Moryń i Gryfino. Celem tego międzynarodowego spotkania
było upowszechnienie platformy edukacyjnej, która została wdrożona przez szkołę, jako produkt intelektualny, w ramach projektu „Health education for life” ( „Wychowanie
zdrowotne przez całe życie”) z Programu Erasmus+ poprzez prezentację platformy wszystkim zaproszonym gościom. Do podstawowych zadań platformy należy gromadzenie
materiałów dydaktycznych, organizowanie ich i udostępnianie uczniom przez Internet. Materiały dydaktyczne opracowywane są przez grupę nauczycieli z Polski, Turcji i Węgier.
Scenariusze, konspekty, quizy, testy zamieszczane są w czterech językach i dotyczą edukacji prozdrowotnej. Ze zgromadzonych materiałów można tworzyć większe jednostki
dydaktyczne, tzw. kursy. Dzięki organizacji wydarzenia upowszechniającego platformę, możliwa była prezentacja podstawowych funkcji systemu oraz zapoznanie się z
przykładowymi materiałami zamieszczonymi na platformie. Prezentację prowadził administrator platformy, pani Kamila Góra. Zagraniczni goście zwiedzili ponadto pracownie
szkolne, uczestniczyli też w zajęciach lekcyjnych prowadzonych z wykorzystaniem platformy. Wydarzenie upowszechniające produkt intelektualny projektu było doskonałą okazją
do promocji szkoły w środowisku lokalnym i międzynarodowym oraz do wymiany poglądów i doświadczeń.
12 Haziran 2015 günü Chojna’da bulunan Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych’ isimli okulda “Yaşam İçin Sağlık Eğitimi” projesinin fikri çıktısı olan öğrenme platformunun
yaygınlaştırılması için konferans gerçekleştirildi. Chojna’daki bu konferansa Türk ve Macar ortaklardan birer ekip, Fransa ve Almanya’dan öğretmenler, Gryfino 2 Nolu Lisesinden
öğretmenler, Chojna - Trzcińsko - Zdroj, Cedynia, Moryń and Gryfino belediyelerinden çalışanlar ve öğretmenler katıldılar. Bu uluslararası toplantının amacı “Yaşam İçin Sağlık
Eğitimi” isimli Erasmus+ Programı kapsamında gerçekleştirilen projenin Chojna’daki lise tarafından hazırlanan internet e-öğrenme platformunun davet edilen misafirlere
tanıtılmasıydı. Platformun ana ödevleri öğretim materyallerini bir araya getirmek, bunları organize etmek ve internet aracılığıyla öğrencilerle paylaşmayı içerir. Öğretim materyalleri
Polonya, Türkiye ve Macaristan’dan bir grup öğretmen tarafından hazırlanmaktadır. Sağlık eğitimiyle ilgili öğretim senaryoları, broşürler, quizler, testler dört farklı dilde
yayınlanmaktadır. Bir araya getirilen materyaller kurs diye tanımlanan daha geniş öğrenme ünitelerini oluştururlar. Platformu yaygınlaştırma faaliyetinin gerçekleştirilmesiyle,
sistemin temel fonksiyonlarını sunmayı ve platforma yüklenen örnek materyaller sayesinde katılımcıların platforma aşina olması sağlanmıştır. Sunum platform yöneticisi Kamila Góra
tarafından gerçekleştirildi. Yabancı misafirler okulun atölyelerini ziyaret ettiler ve platformdan alınan materyallerle hazırlanan derslere katıldılar. Fikri çıktının yaygınlaştırma
etkinliği okulu yerel ve uluslararası topluma tanıtmak ve farklı tecrübeleri, bakış açılarını paylaşmak adına harika bir fırsattı.
2015. június 12-én a Chojnai Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych középiskolában az „Egészségnevelés az életért” projekt termékének disszeminációs konferenciájára került sor.
A konferencián egy-egy török és magyar partnercsoport mellett német és francia tanárok, valamint lengyel kollégák is részt vettek a Gryfino járási 2. sz. középiskolából, valamint
Chojna, Trzcińsko - Zdroj, Cedynia, Moryń és Gryfino települések alkalmazottainak, tanárainak képviselői mellett. E nemzetközi találkozó célja az volt, hogy a meghívott vendégek
részére minden információt megadjunk az „Egészségnevelés az életért” című Erasmus+ program keretében az iskolák által kidolgozott szellemi termék, azaz az Internet platform
felhasználhatóságáról. A platform fő feladata többek között az, hogy összegyűjtse, rendszerezze és az Internet segítségével a diákokkal megossza a tananyagokat, amelyeket a lengyel,
török és magyar tanárok állítottak össze. A négynyelvű óratervek, munkalapok, tesztek az egészségneveléssel kapcsolatosak. Az összegyűjtött anyagok nagyobb oktatási egységet
képeznek. A disszeminációs esemény lehetőséget adott arra, hogy a rendszer alapfunkcióit megismertessük a résztvevőkkel a már elkészített és honlapon szereplő anyagok
segítségével. A bemutatót a honlap adminisztrátora, Kamila Góra tanárnő vezette. A külföldi vendégek részt vettek az iskolai műhelymunkákban, és olyan tanórákon, ahol a honlapon
szereplő anyagok feldolgozására került sor. A projekt szellemi termékének disszeminációs eseménye kiváló alkalom volt arra, hogy elősegítsük a helyi iskola és a hazai valamint
nemzetközi közösség tapasztalatcseréjét.
After training course that took place in Konya, Turkey between 2-8 May 2015, a workshops has been organized in Kőszeg, at JurisichMiklós High School on June 16, 2015.
For the better result the workshop was actually organized twice, so that participants were split into two groups: one in the morning, the other in the afternoon. In the morning session
only teachers took part, in the afternoon some representatives of the Town Hall also joined to the other teachers. Both sessions were led by Mr. SándorBancsó, the Hungarian IT expert
of the project, but participants of the Konya workshop were also present so that they could help their colleagues. During the workshop he introduced the e-learning platform of the
project to the teachers who are in project team in the school or those ones who are not in the project team, but they were interested in.The leader prepared a power point presentation
before the workshop and by using interactive white board a useful presentation was given about the internet platform of the project. Then the practice came with the active help of the
already trained colleagues.
Po sesjach warsztatowych, które miały miejsce w Konya w Turcji w dniach od 2 do 8 maja 2015, dnia 16 czerwca 2015
roku zorganizowano warsztaty w Kőszeg, w szkole średniejJurisich Miklós. Aby osiągnąć lepsze rezultaty, warsztaty
zostały przeprowadzone dwukrotnie a uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: jedna grupa poranna, druga popołudniowa.
Sesji porannej udział wzięli tylko nauczyciele, natomiast w sesji popołudniowej niektórzy przedstawiciele Ratusza dołączyli do
pozostałych nauczycieli. Obie sesje były prowadzone przez Pana SándorBancsó, eksperta do spraw informatycznych projektu
z Węgier, niemniej jednak uczestniczy warsztatów w Konya byli również obecni aby móc pomóc kolegom/koleżankom z pracy.
W trakcie warsztatów Pan Bancsó przedstawił platformę internetową projektu nauczycielom należącym do grupy projektowej
w swoich szkołach oraz tym, którzy choć nie biorą udziału w projekcie, wykazują zainteresowanie platformą. Lider warsztatów
przygotował prezentację multimedialną dotyczącą platformy internetowej, która następnie została przedstawiona przy użyciu
interaktywnej tablicy. Następnie w części praktycznej warsztatów osoby już przeszkolone wcześniej udzielały pomocy oraz
wskazówek pozostałym.
2-8 Mayıs 2015 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen eğitim kursunun ardından 16 Haziran 2015 tarihinde Köszeg
de bulunan Jurisich Miklós lisesinde bir eğitim faaliyeti düzenlendi. Katılımcıları iki gruba ayırarak daha iyi sonuçlar alabilmek amacıyla
katılımcılar için kurs biri sabah, bir diğeri öğleden sonra olmak üzere iki kez düzenlendi. Sabahki kursa yalnızca öğretmenler katılırken, öğleden
sonraki kursta diğer öğretmenlerle birlikte belediyeden de katılımcılar oldu. Her iki oturum da projenin Macaristan’daki bilgisayar uzmanı Sándor
Bancsó, tarafından gerçekleştirildi fakat Konya’daki eğitimin katılımcıları da meslektaşlarına yardımcı olmak için eğitimde hazır bulundular.
Toplantı esnasında projenin internet platformunu proje ekibindeki diğer öğretmenlere ve proje ekibinde bulunmayan ancak proje konusuna ilgili
olanlara tanıttı. Sunum esnasında daha önce power point sunumu hazırlayan lider etkileşimli tahtayı kullanarak projenin internet sitesi hakkında
verimli bir eğitim gerçekleştirdi. Sonrasında daha önce eğitime katılan öğretmenlerin de yardımıyla uygulama gerçekleştirildi.
A Konyában (Törökország) 2015. május 2 – 8 között szervezett tréning kurzus után 2015. június 16-án a Jurisich Miklós Gimnáziumban
workshopot szerveztünk. A jobb eredmény elérése érdekében két műhelyt is szerveztünk, így a résztvevőket két részre bontottuk: délelőtti
és délutáni foglalkozásra. A délelőtti műhelyfoglalkozáson csak tanárok vettek részt, a délutánin a tanárok másik csoportjához a Városháza
dolgozói közül is csatlakoztak néhányan. Mindkét műhelyfoglalkozást Bancsó Sándor tanár vezette, aki a projekt magyar informatikus szakértője.
Részt vettek azonban a Konyában tartott tréning résztvevői is, hogy segítsenek kollégáiknak. A workshop során bemutatta az e-learning
platformot a projektben részt vevő tanároknak, illetve azoknak, akik ugyan a projektben nem vesznek részt, de ez iránt érdeklődtek.
A műhelyfoglalkozásra PowerPoint prezentációt készített, amelyet aztán az interaktív táblán mutatott be. A nagyon alapos bemutatót, amely
minden hasznos információt tartalmazott gyakorlati alkalmazás követte, ahol a már tréningen részt vett kollégák segítettek.
On 16th June 2015 in Piastowska restaurant in Chojna a conference in the framework of the Health education for life project from Erasmus+ programme took place. The topic
of the conference was realization of health education issues in schools, with special regard to implementation of pro-health problematic aspects in education of different subjects.
During the conference current realization of the project Health education for life and its close events were also discussed.
16 czerwca 2015 r. w restauracji Piastowska w Chojnie odbyła się konferencja w ramach projektu „Wychowanie zdrowotne przez całe życie” z programu Erasmus +.
Tematem konferencji była realizacja zagadnień wychowania zdrowotnego w szkołach, ze szczególnym uwzględnieniem włączania problematyki prozdrowotnej w nauczanie
różnych przedmiotów. Podczas konferencji omówiono również dotychczasową realizację projektu „Wychowanie zdrowotne przez całe życie” oraz jego najbliższe wydarzenia.
16 Haziran 2015 tarihinde Chojna’da bulunan Piastowska isimli otelde Erasmus+ Programı kapsamında yürütülen “ Yaşam İçin Sağlık Eğitimi” gerçekleştirildi. Konferansın
konusu gösterilecek olan özel ilgiyle eğitimde farklı branşlardaki zorluklara karşı sağlığa faydalı uygulamaların, okuldaki sağlık eğitimi konularının fark edilmesiydi. Konferans
esnasında Yaşam İçin Sağlık Eğitimi projesinin mevcut uygulaması ve yakın gelecekteki faaliyetleri görüşüldü.
2015. június 15-én Chojnában a Piastowska étteremben került megrendezésre az Erasmus+ program Egészségnevelés az Életért projekt konferenciájára. A konferencia során
arról volt szó, hogy az egészségnevelés hogyan építhető be különböző tárgyak oktatásába, különös tekintettel a betegségmegelőzésre. Mindemellett szót ejtettünk az
Egészségnevelés az életért projekt jelenlegi, és közeljövőben ránk váró feladatairól.
Towards the end of the school-year the organizing team started to set up the program of the conference about the Health Education. On July 3 the conference was organized in
the Auditorium of the JurisichMiklós High School with participation of the school, members of Town Twinning Association Town Hall representatives. In the conference the lecturers
summarized the results of the project, and the work done so far. We included the most important aspects of the survey we did at the beginning of the project, some samples of the
lesson plans, and the features of the Internet Platform created for this project. We also described the Konya training course and the workshop after the Konya training and we also gave
a report about the work we have done with the students to promote their healthy life. These were the Health education week, called “Move”, the drug prevention lectures, the Health
infographics etc. We have put a special emphasis on the efforts and results of our partners. Finally, we also described the tasks of the near future, particularly the collection of the
workbook material and organization of the Training in Kőszeg.
Przed końcem roku szkolnego grupa organizacyjna rozpoczęła przygotowywania programu konferencji
dotyczącej Edukacji Zdrowotnej. Konferencja została zorganizowana 3 lipca w audytorium szkoły Jurisich
Miklós z uczestnictwem szkoły oraz przedstawicieli członków komitetu do spraw programów partnerstwa. Na
konferencji wykładowcy podsumowali rezultaty projektu oraz wykonaną do tamtego momentu pracę. Uwzględniono
najważniejsze aspekty ankiety przeprowadzonej na początku realizacji projektu, niektóre przykłady konspektów lekcji
oraz cechy platformy internetowej stworzonej w ramach projektu. Opisane zostało również szkolenie przeprowadzone
w Konya oraz warsztaty po tym szkoleniu, jak również zdano relację z pracy wykonanej z uczniami mającej na celu
promowanie zdrowego stylu życia. W ramach wspomnianej pracy z uczniami wymieniono między innymi: Tydzień
edukacji zdrowotnej nazwany „Działaj”, wykłady informujące o szkodliwym działaniu narkotyków, inforgafiki na
temat zdrowia, itp. Szczególny nacisk położony został na włożony wysiłek oraz uzyskane dzięki temu wyniki
partnerów projektu. Na koniec konferencji, opisane zostały zadania do wykonania w najbliższej przyszłości, a w
szczególności zbiór materiałów potrzebnych do przygotowania zeszytu ćwiczeń oraz organizacja szkolenia w Kőszeg.
Okul döneminin sonuna doğru organizasyon ekibi Sağlık Eğitimi hakkında konferans programını planlamaya
başladı. 3 Temmuz tarihinde Jurisich Miklos Lisesi toplantı salonunda okuldan, “İkiz Şehirler” sivil toplum
kuruluşundan katılımcıların hazır bulundukları konferans gerçekleştirildi. Konferansta öğretim görevlileri o zamana
kadar yapılan proje çalışmalarını özetlediler. Toplantıda projenin başlangıcında yapılan anketin önemli kısımları, bazı
ders planı örnekleri ve bu proje için oluşturulan internet platformunun özelliklerinden bahsedildi. Konya’daki eğitim
kursunu ve bu kurs sonrası gerçekleştirdiğimiz çalıştayları tanımladık ve öğrencilerde teşvik ettiğimiz sağlıklı yaşamla
ilgili örneklerle alakalı bir rapor sunduk. Bunlar “Harakete .Geç” diye adlandırdığımız uyuşturucuyu önleme dersleri,
sağlık bilgi grafikleri vb faaliyetlerin olduğu “Sağlık Eğitimi” haftasıydı. Bu çalışmalarda proje ortaklarımızın
çalışmalarına ve elde ettikleri sonuçlara özel vurgu yaptık. Son olarak özellikle çalışma kitabı materyallerini ve
Köszeg’de gerçekleştirilecek olan Eğitim organizasyonunu içeren yakın gelecekteki görevleri tanıttık.
A tanév vége felé a project szervezői megkezdték az egészségnevelésről szóló konferencia programjának
összeállítását. A konferenciát 2015. július 3-án szerveztük meg a Jurisich Miklós Gimnázium dísztermében.
E konferencián az iskola tanárai, a Városháza és a Testvérvárosi Egyesület tagjai vettek részt. A konferencián az
előadók összefoglalták a projekt létrejöttét, témáját, és eddigi eredményeit valamint az eddig elvégzett munkákat.
Szintén összefoglaltuk a projekt kezdetén létrehozott és kiértékelt kérdőív legfontosabb területeit, bemutattuk példákon
keresztül az óraterveket, valamint a projekt számára létrehozott Internet platform fontosabb tulajdonságait. Szintén
ismertettük a konyai tréning eredményeit, s beszámoltunk az ezt követő műhelyfoglalkozásról, valamint az egészséges
életmódra való neveléssel kapcsolatos, a diákokkal végzett tevékenységekről. Ilyenek voltak pl. a Mozdulj
egészségfejlesztési hét, a drog prevenciós előadások, az egészséggel kapcsolatos Info grafika stb. Különös hangsúlyt
fektettünk partnereink tevékenységeire és eredményeire. Végül a közeljövő feladatait is bemutattuk, különös tekintettel
a munkafüzet anyagának elkészítése, összegyűjtése, valamint a kőszegi tréning szervezése.

Podobne dokumenty

Newsletter 5 - healthedu

Newsletter 5 - healthedu Na platformie będą zamieszczane scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Powstanie również zeszyt ćwiczeń z kwestionariuszami ankiet, testami i krzyżówkami, które bę...

Bardziej szczegółowo