Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz innych Pozycji Inwestycyjnych

Komentarze

Transkrypt

Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz innych Pozycji Inwestycyjnych
Wykaz Ubezpieczeniowych
Funduszy Kapitałowych
oraz innych
Pozycji Inwestycyjnych
oferowanych przez Skandia Życie
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
(WF-120719)
Fundusze
akcyjne
Fundusze aktywnej
alokacji/absolutnej
stopy zwrotu
Fundusze
d∏u˝ne
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia Allianz subfundusz Allianz Akcji
Skandia Allianz subfundusz Allianz Akcji Małych i Ârednich Spółek
Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Ârodkowej i Wschodniej Europy
Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek
Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji
Skandia Investor Akcji Du˝ych Spółek
Skandia ING Parasol ING Subfundusz Akcji
Skandia ING Parasol ING Subfundusz Rosja EUR
Skandia Legg Mason Akcji
Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Africa
Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji
Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Ârednich Spółek
Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny
Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus lev
Skandia Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus short
Skandia Novo Subfundusz Novo Akcji
Skandia Skarbiec Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja
Skandia UniFundusze subfundusz UniAkcje Małych i Ârednich Spółek
Skandia UniFundusze subfundusz UniKorona Akcje
Skandia BGF Global Opportunities Fund
Skandia BGF US Basic Value Fund
Skandia BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund
Skandia BGF World Gold Fund
Skandia BGF World Mining Fund
Skandia BGF Latin American Fund
Skandia Pacific Equity Fund
Skandia US All Cap Value Fund
Skandia Templeton Emerging Markets Fund
Skandia Templeton Asian Growth Fund
Skandia Templeton BRIC Fund
Skandia Templeton Frontier Markets Fund
Skandia Schroder ISF Emerging Markets
Skandia Schroder ISF Japanese Equity
Skandia HSBC GIF Chinese Equity
Skandia HSBC GIF Global Emerging Markets Equity
Skandia HSBC GIF Indian Equity
Skandia HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies
Skandia JPMorgan Funds – Europe Equity Fund
Skandia JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund
Skandia Julius Baer Multistock – Europe Small & Mid Cap Stock Fund
Skandia BGF Emerging Europe Fund
Skandia Schroder ISF Global Property Securities
Skandia European Best Ideas Fund
Skandia Templeton Growth (Euro) Fund
Waluta:
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kod
ALL3
ALL1
ARKA3
ARKA1
CU1
CU3
DWS3
ING3
ING5
KAHA2
NB6
NB3
NB4
QUE1
QUE2
QUE3
SEB3
SKAR3
UNK6
UNK3
ML1
ML2
ML4
ML5
ML6
ML7
SKAN4
SKAN5
TEMP1
TEMP3
TEMP4
TEMP7
SCH3
SCH4
HSBC1
HSBC3
HSBC4
HSBC2
JPM1
JPM2
JB2
ML3
SCH2
SKAN7
TEMP2
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia BPH Total Profit
Skandia ING Parasol ING Subfundusz Selektywny
Skandia Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji
Skandia UniFundusze Subfundusz UniTotal Trend
Waluta
PLN
PLN
PLN
PLN
Kod
BPH7
ING6
NOVO4
UNK7
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji
Skandia BPH Subfundusz Obligacji 2
Skandia Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji
Skandia ING Parasol ING Subfundusz Gotówkowy
Skandia Legg Mason Pieni´˝ny
Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Skarbowy
Skandia Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsi´biorstw
Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Obligacji Plus
Skandia Pioneer Subfundusz Pioneer Pieni´˝ny
Skandia Skarbiec Subfundusz Pieni´˝ny Skarbiec-Kasa
Skandia UniFundusze subfundusz UniKorona Obligacje
Skandia UniFundusze subfundusz UniKorona Pieni´˝ny
Skandia UniFundusze subfundusz UniWIBID
Skandia Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Waluta
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
Kod
ARKA2
BPH1
CU2
ING4
KAHA4
NB2
SEB2
PIO2
PIO6
SKAR4
UNK2
UNK4
UNK5
SCH5
Skandia Templeton Global Total Return Fund
Skandia Templeton European Total Return Fund
Skandia Julius Baer Multibond - Dollar Bond Fund
Skandia Total Return USD Bond Fund
Skandia Emerging Market Debt Fund
PLN
EUR
USD
USD
USD
TEMP6
TEMP5
JB1
SKAN2
SKAN3
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia JPMorgan Investment Funds – Highbridge Statistical Market Neutral Fund
Waluta
USD
Kod
JPM3
Fundusze
hedgingowe
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia BPH Subfundusz Globalny ˚ywnoÊci i Surowców
Skandia Investor Parasol Subfundusz Investor Gold Otwarty
Waluta
PLN
PLN
Kod
BPH6
DWS5
Fundusze
surowcowe
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia Alternative Investments Fund
Waluta
USD
Kod
SKAN6
Fundusze
alternatywne
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia Superfund Trend Bis Powiàzany
Waluta
PLN
Kod
SF1
Fundusze managed
futures (inwestycje
zarzàdzane
automatycznie)
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia Noble Funds subfundusz Noble Fund Global Return
Waluta
PLN
Kod
NB5
Fundusze
globalne
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapita∏owy:
Skandia Euro Gwarantowany 20201
Skandia Euro Gwarantowany 20212
Skandia Euro Gwarantowany 20223
Skandia Euro Gwarantowany 20234
Skandia Euro Gwarantowany 20245
Skandia Euro Gwarantowany 20256
Skandia Euro Gwarantowany 20267
Skandia Euro Gwarantowany 20278
Waluta
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kod
SEG2020
SEG2021
SEG2022
SEG2023
SEG2024
SEG2025
SEG2026
SEG2027
Fundusze
gwarantowane
Portfele modelowe
Nazwa portfela
Portfel Modelowy Zrównowa˝ony
Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu
Portfel Modelowy Akcyjny
Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji
Kod
PM1
PM2
PM3
PM4
Us∏ugi dodatkowe
Nazwa us∏ugi
Program zindywidualizowanych Portfeli „Multinavigator”
Program „Rebalancing”
Kod
ALM
REB
Niniejszy Wykaz został zatwierdzony Uchwałà Nr 60/2012 Zarzàdu Skandia ˚ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
z dnia 18 lipca 2012 roku, która wchodzi w ˝ycie z dniem 19 lipca 2012 roku.
Paweł Ziemba
Prezes Zarzàdu
1
2
3
4
5
6
7
8
Witold Czechowski
Członek Zarzàdu
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2020 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2021 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2022 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2023 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2024 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2025 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2026 r.
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy przeznaczony jest dla Umów z Datà Do˝ycia po dniu 24 stycznia 2027 r.
Skandia ˚ycie
Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A.
ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa
T +48 22 332 10 31
T 801 888 000
F +48 22 332 17 55
[email protected]
www.skandia.pl
Infolinia 801 888 000
www.skandia.pl
Data publikacji: lipiec 2012
główny sponsor

Podobne dokumenty