zawiadomienie o sprzedaży pojazdu

Transkrypt

zawiadomienie o sprzedaży pojazdu
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group
Przedstawicielstwo Generalne Kielce
25-501 Kielce, ul.Sienkiewicza 78a
tel.: (041) 34- 34-740 fax: (041) 34-31-092
NIP 526-00-38-806
dawniej CIGNA STU S.A.
ZAWIADOMIENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU
Ja, niżej podpisany (a)......................................................................................zamieszkały
....................................................................................Pesel.................................................
Legitymujący się dowodem osobistym seria / numer..........................................................
Niniejszym oświadczam, że w dniu........................................................sprzedałem pojazd
mechaniczny marki.....................................................................................nr rejestracyjny
............................................................
Nabywcą pojazdu jest Pan / Pani........................................................................................
Zamieszkały (a)...................................................................................................................
Legitymujący ( a ) się dowodem osobistym seria / numer..................................................
( telefon nabywcy ............................................)
Wraz z pojazdem przekazałem:
- polisę ubezpieczeniową o numerze............................................
- dowód zawarcia ubezpieczenia OC...........................................
- kartę Assistance..........................................................................
- certyfikat ZK..............................................................................
W załączeniu przekazuję Umowę kupna sprzedaży w/w pojazdu
....................................dnia.......................................
.......................................................
Podpis składającego oświadczenie

Podobne dokumenty