Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Transkrypt

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
…………………………………
Warszawa, dn. ………………………….
(imię i nazwisko)
……………………………………
(jednostka organizacyjna)
AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
Na podstawie art. 1823 § 2 Kodeksu pracy proszę o udzielenie urlopu ojcowskiego w
terminie od ……………….....…..... do ……………………………....(max. 2 tyg.) w związku z
wychowywaniem dziecka urodzonego dn.………………………………………………….…….
Oświadczam, że nie korzystałem dotychczas z powyższego urlopu.
………………………………………………….
(pieczęć, podpis kierownika jednostki organizacyjnej)
…………………………………………….
(podpis pracownika)

Podobne dokumenty