Twoja Gmina Nr 4/2015

Komentarze

Transkrypt

Twoja Gmina Nr 4/2015
KOBYLA
| KORNOWAC |
ŁAŃCE
| POGRZEBIEŃ|
RZUCHÓW
TWOJAGmina
A K T U A L N O Ś C I Z G M I N Y K O R N O W A C • E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y
NR 4/2015 • ISSN: 2084–3704
KOLEKTORY SŁONECZNE
W GMINIE KORNOWAC
Z przyjemnością informujemy, że dnia 24 marca
została podpisana umowa z wykonawcą na
realizację zadania dotyczącego zaprojektowania
i wykonania robót budowlanych polegających
na montażu 452 kompletnych instalacji
solarnych w ramach projektu pod nazwą:
„Gmina Naturalnie Słoneczna – montaż instalacji
solarnych w budynkach mieszkalnych na terenie
gminy Kornowac”.
Od 15 maja trwają montaże
instalacji w budynkach objętych projektem.
W związku z przystąpieniem przez Wykonawcę do
realizacji zadania pragniemy
poinformować Państwa o kilku ważnych kwestiach:
 W zakresie montażu są
wszystkie elementy instalacji solarnej markowych
producentów, konstrukcje
wsporcze, przyłącza elektryczne, przygotowanie
fundamentów pod konstrukcje wolno stojące
oraz demontaż elementów istniejącej instalacji
konieczny do wykonania
prawidłowego montażu.
 Do obowiązków mieszkańców należy udrożnienie
dojść do kotłowni w celu
umożliwienia montażu instalacji.
 Każda z instalacji posiada
sterownik, który odpowiada za prawidłową pracę
układu solarnego. Wyposażony jest on w tzw. funkcję urlopową, dzięki której
możliwe jest sterowanie
pracą instalacji solarnej
w okresach przebywania na urlopie. W takim
przypadku praca układu
w ciągu dnia odbywa się
standardowo, natomiast w
ciągu nocy pobierane jest
ciepło ze zbiornika ciepłej
wody i oddawane jest ono
poprzez kolektor. Taki
proces zastępuje standardowy, codzienny odbiór
ciepłej wody – umożliwia
wychłodzenie zbiornika
do temperatury otoczenia,
a dzięki temu prawidłową
pracę instalacji w ciągu kolejnego dnia.
O sposobie włączania
„funkcji urlopowej” zostaniecie Państwo poinformowani
po zakończeniu montażu instalacji solarnej przez przedstawiciela Wykonawcy, jak
również otrzymacie Państwo stosowną instrukcję
użytkowania zawierającą
opis tego procesu. Ważne
jest to, aby po zakończonym
urlopie funkcja ta została
wyłączona.
Z uwagi na zakres i rozmiar
inwestycji Gmina w celu
weryfikacji jakości prac Wykonawcy zatrudniła inspektorów nadzoru inwestorskiego,
którzy to ostatecznie będą
oceniali jakość wykonania
instalacji oraz ich zgodność
z założeniami projektu.
Po odbiorze przez inspektorów wszelkie sprawy
związane z nieprawidłowym działaniem instalacji
należy zgłaszać do urzędu
gminy. Szczegółowy opis
sposobu zgłaszania awarii i
nieprawidłowości zostanie
zamieszczony na stronie internetowej gminy. Właściwe
postępowanie w przypadku
pojawienia się nieprawidłowości w działaniu instalacji
jest szczególnie ważne ze
względu na warunki zachowania gwarancji na poszczególne elementy instalacji.
W sprawach związanych
z instalacją kolektorów słonecznych w ramach projektu „Gmina Naturalnie
Słoneczna – montaż instalacji solarnych w budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Kornowac”, mieszkańcy
mogą kontaktować się z koordynatorami obsługującymi
projekt:
 Marcin Lasak
tel. 535 454 425;
 Łukasz Kotterba
tel. 533 933 521;
 Andrzej Ochman
tel. 883 671 999;
 Szymon Gulec
tel. 793 099 210.
Kontakt z koordynatorami jest także możliwy drogą
mailową na adres: [email protected] .
Z kolei pracownikiem urzędu gminy obsługującym projekt jest Hanna Apacka, tel.
32 4301037 wew. 121 (bud.
UG pokój 21).

CO W NUMERZE
Podpisanie umowy partnerskiej
pomiędzy Gminą Kornowac
a Gminą Branka u Opavy
czytaj strona 2
Bezrobocie
Lokalna strategia rozwoju
w powiecie i gminie – razem jest łatwiej
czytaj strona 3
czytaj strona 6
2
TWOJA GMINA
NR 4/2015
Z KALENDARZA
WÓJTA I URZĘDU
27 KWIETNIA
 Wójt gminy Kornowac wraz
z kierownikiem ośrodka pomocy
społecznej odwiedzili panią Elżbietę
Wieczorek – mieszkankę Łańc obchodzącą 90. rocznicę urodzin.
29 KWIETNIA
 Wójt uczestniczył w konferencji
Podpisanie umowy partnerskiej
pomiędzy Gminą Kornowac
a Gminą Branka u Opavy w Republice Czeskiej
nt. „Systemu nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad
jednostkami samorządu terytorialnego”.
1 MAJA
 Odbyła się XXXVIII sesja Zgro-
madzenia Ogólnego Związku Gmin
i Powiatów, w której brał udział wójt.
4 MAJA
 Odbyła się XIII Uroczysta Pro-
cesja ku czci świętego Floriana w
Pogrzebieniu.
5 – 6 MAJA
 Wójt uczestniczył w II Regionalnym Forum Liderów Odnowy Wsi z
terenu województwa śląskiego.
7 MAJA
 Odbyło się spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.
8 MAJA
 Wójt uczestniczył w uroczystości
z okazji Dania Strażaka w KP PSP w
Raciborzu.
13 MAJA
 W kancelarii notarialnej został
spisany akt notarialny zakupu działki
od Anastazji Krzykały obok ZSP Kobyla.
 Na boisku KS Kornowac odbyło
się spotkanie organizacyjne w sprawie Turnieju Sołectw.
14 MAJA
 Wójt wraz z koordynatorem
projektu spotkali się z przyszłymi
partnerami Gminy Branka u Opavy.
Spotkanie dotyczyło projektu „Partnerstwo ponad granicami – współpraca między gminami Kornowac i
Branka u Opavy”.
19 MAJA
 Wójt wraz z sekretarzem gminy
uczestniczył w konferencji podsumowującej działalność LGD LYSKOR.
21 MAJA
 Odbyło się posiedzenie komisji
rozwoju i budżetu.
27 MAJA
 W urzędzie gminy odbyło się
posiedzenie komisji rolnictwa, samorządów, prawa i ochrony środowiska
oraz posiedzenie komisji oświaty,
kultury i zdrowia.
28 MAJA
 Wójt uczestniczył w spotkaniu z
Andrzejem Adamczykiem prezesem
„Naprzód Rydułtowy” w sprawie
funkcjonowania umowy na wywóz
nieczystości stałych z terenu gminy
Kornowac.
29 maja w naszej gminie miała miejsce uroczystość podpisania umowy partnerskiej pomiędzy gminą Kornowac a gminą Branka u Opavy w Republice Czeskiej. Uroczystość odbyła się w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Partnerstwo ponad granicami – współpraca między gminami Kornowac i Branka u Opavy”
współ�nansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
PRZEKRACZAMY GRANICE.
W ramach realizacji projektu na terenie Urzędu Gminy
w Kornowacu został ustawiony pylon „Witryna partnerska” prezentujący gminy
Kornowac, Vresina u Hlucina i Branka u Opavy, będące
partnerami.
Uroczystość podpisania
umowy partnerskiej odbyła
się w trakcie konferencji pod
nazwą „Partnerstwo ponad
granicami”. W konferencji
uczestniczyli goście z gminy
Branka u Opavy oraz Vresina
u Hlucina na czele z władzami obu gmin. Ze strony gminy Kornowac w konferencji
brali udział radni, sołtyści,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy na czele
z wójtem Grzegorzem Niestrojem.
Umowę partnerską podpisali: ze strony gminy Branka
u Opavy – Radim Šnek – starosta, Radomír Hrabě – wicestarosta, ze strony gminy
Kornowac – wójt Grzegorz
Niestrój – wójt gminy i Radosław Łuszcz – sekretarz
gminy.
Umowa partnerska przewiduje między innymi wymianę doświadczeń organów
samorządowych, które zarządzają obiema gminami oraz
wytworzenie
warunków
współpracy jednostek organizacyjnych, działających w
sferze kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty, rolnictwa, handlu.
Na zakończenie konferencji zostały podsumowane
działania już prowadzone
między jednostkami organizacyjnymi gmin, chodzi tu
między innymi o dwa projekty współpracy transgranicznej realizowane przez
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie oraz Szkołę
w Brance u Opavy. Przedstawiciel OSP Rzuchów – radny
Jacek Kuźmiński przedstawił
propozycję wspólnych działań OSP Rzuchów ze Strażą
Pożarną z Branki. Przedstawiono również działania
realizowane przez władze
Gmin Kornowac i Branka u
Opavy, które doprowadziły
do zawarcia umowy partnerskiej.
W podsumowaniu wójt
Kornowaca Grzegorz Niestrój oraz starosta gminy
Branka u Opavy przedstawili propozycje wspólnych
działań na przyszłość, które
będą prowadzić do zacieśniania współpracy partnerów.
Należy zaznaczyć, że realizacja projektów transgranicznych takich jak nasz
projekt „Partnerstwo ponad
granicami – współpraca
między gminami Kornowac
i Branka u Opavy” współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu
państwa
PRZEKRACZA-
MY GRANICE, pozwala na
odnajdywanie partnerów,
którzy mają podobne zamierzenia jak my, natomiast tytuł projektu „Partnerstwo
ponad granicami” najlepiej
oddaje chyba wspólnotowy
TWOJAGmina
WYDAWCA:
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48,44–285 Kornowac
tel.32 430 10 37 w.121
e–mail: [email protected]
REDAKTOR NACZELNY: Ewa Goło�t
DRUK: Drukarnia Polskapresse SP. Z O.O.
SKŁAD: Wydawnictwo Nowiny SP. Z O.O.
NAKŁAD: 1000 egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych materiałów i zmiany tytułów, a także nie zwraca materiałów niezamówionych.
Wójt Grzegorz Niestrój i starosta Radim Šnek podpisują umowę partnerską
Włodarze gmin przecinają wstęgę
charakter dzisiejszej Europy
oraz to, że nasze gminy stanowią cząstkę tej wspólnoty,
nieograniczoną barierami
granic, paszportów czy innych zakazów i ograniczeń.
Michał Krasek
TWOJA GMINA
NR 4/2015
3
BEZROBOCIE
W POWIECIE I GMINIE
21 maja na zaproszenie przewodniczącego komisji rozwoju
i budżetu Mariana Zimermanna w posiedzeniu komisji
uczestniczył przewodniczący Powiatowej Rady Rynku
Pracy w Raciborzu Mirosław
Małek. W trakcie spotkania
radni zapoznali się z danymi
dotyczącymi bezrobocia na
terenie powiatu raciborskiego oraz gminy Kornowac.
Wśród istotnych informacji
przedstawionych w formie
prezentacji podkreślono obniżający się w ostatnich miesiącach poziom bezrobocia
w skali kraju, województwa
śląskiego oraz powiatu raciborskiego. Na dzień 30 kwietnia 2015 r. na terenie powiatu
było zarejestrowanych ogółem 2861 osób bezrobotnych,
w tym 1719 kobiet. W stosunku do poprzedniego miesiąca
liczba bezrobotnych zmalała o
107 osób. Z prawem do zasiłku są zarejestrowane 324 osoby. Stopa bezrobocia w marcu
br. wyniosła 8,1%. W kwietniu
2015 r. w powiatowym urzędzie pracy w Raciborzu zarejestrowało się 297 osób, z
czego 55,5% stanowiły kobiety. W miesiącu sprawozdawczym rejestrowały się przede
wszystkim osoby poprzednio
pracujące (89,6%).
W kwietniu 2015 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w
Raciborzu zgłoszono 268 informacji o wolnych miejscach
pracy i miejscach aktywizacji
zawodowej. Najczęściej poszukiwano pracowników w
zawodach: kierowca samochodu ciężarowego C+E, murarz, malarz, kucharz, kelner,
stolarz, kasjer – sprzedawca,
operator suwnic, elektryk, doradca finansowy.
W rejestrze Powiatowego
Urzędu Pracy w Raciborzu w
końcu marca br. znajdowało
Pogrzebieńska procesja ku czci świętego Floriana
Po raz kolejny przez pola i łąki Pogrzebienia przeszła procesja
ku czci św. Floriana. Wierni piechotą, konno i w bryczkach
modlili się o urodzaje i zachowanie od klęsk żywiołowych.
Procesja swą historią sięga
1877 roku, kiedy to w maju
owego roku Pogrzebień nawiedziło straszne gradobicie,
ponoć wielkości kurzych
jaj.
Od kilkunastu już lat, procesja piesza, przynajmniej
w części, przesiadła się na
bryczki i wierzchowce, nadając tej lokalnej uroczystości kolorytu i atrakcyjności.
Wszystko to dzięki lokalnym
działaczom pod kierunkiem
sołtysa Eugeniusza Kury,
przy udziale KGW oraz
nieocenionych w takich
chwilach strażakach OSP
Pogrzebień.
Wśr ód
gości w procesji wzięli udział
starosta powiatu raciborskiego Ryszard Winiarski i wójt
Gminy Grzegorz Niestrój.
Michał Krasek
się 188 osób w okresie do 12
miesięcy od dnia ukończenia
nauki, tj. 6,3% ogółu. Wśród
nich z wykształceniem: wyższym – 61 osób, policealnym
i średnim zawodowym – 67
osób, średnim ogólnokształcącym – 33 osoby, zasadniczym
zawodowym – 23 osoby, gimnazjalnym i poniżej – 4 osoby.
Na dzień 30 kwietnia br. w
ewidencji bezrobotnych pozostaje 2861 osób z ustalonym
profilem pomocy.
Profil I posiada – 85 osób
Profil II – 1792 osoby
Profil III – 988 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w
Raciborzu na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dysponował
będzie w bieżącym roku następującymi środkami:
Fundusz Pracy 2.386.900 zł
EFS PO WER 1.565.800 zł
EFS RPO 912.100 zł
Rezerwa Ministra ( osoby do
25 r.ż.) 403.300 zł
Rezerwa Ministra ( osoby z
Art. 49 ) 385.900 zł
Ogółem : 5654000 zł
W gminie Kornowac na
dzień 30 kwietnia 2015 r. roku
było zarejestrowanych ogółem 119 osób bezrobotnych,
w tym 78 kobiet. W stosunku
do poprzedniego miesiąca
liczba bezrobotnych zmalała
o 9 osób. W miesiącu kwietniu
2015 r. w naszej gminie zarejestrowało się 14 osób w tym
kobiet. Na dzień 30 kwietnia
br. w ewidencji bezrobotnych
pozostawało 116 osób z ustalonym profilem pomocy:
Profil I pomocy posiadają – 3
osoby
Profil II – 76 osób
Profil III – 37 osób.
Wśród najliczniej korzystających z bezrobotnych w
ramach staży są na terenie
naszej gminy:
 Urząd Gminy Kornowac
 Materiały Budowlane Handel-Usługi A. Iksal Pogrzebień
 Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe M. Mika
Łańce
 Usługi budowlane Mariusz
Grud Łańce
 Piekarnia – Cukiernia Andrzej Kijonka Pogrzebień
 Śląska Kompania Przemysłowo-Handlowa „STEF-POL” Sp. z o.o. Rzuchów
 Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyla/ Przedszkole Publiczne w Łańcach
 Zespół Szkolno-Przedszkolny Kobyla/Przedszkole Publiczne w Kobyli
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie Przedszkole Publiczne.
Na zadania aktywizacyjne
osób bezrobotnych z gminy
Kornowac przeznaczono w
ubiegłym roku środki finansowe w wysokości – 362.200
zł. Aktualnie 12 osób odbywa
staż, 1 osoba skorzystała z
bonu na zasiedlenie, 1 osoba
otrzymała środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Zdaniem przewodniczącego
Powiatowej Rady Rynku Pracy w Raciborzu, w bieżącym
roku otwierają się kolejne
możliwości wykorzystywania wsparcia bezrobotnych
z terenu naszej gminy. W jakim stopniu to się uda, zależy w znacznym stopniu od
samych zainteresowanych
oraz kornowackich firm i instytucji. W trakcie spotkania
zachęcał również radnych do
bieżącego zapoznawania się
z możliwościami wspierania
mieszkańców naszej gminy
borykających się z problemem bezrobocia
. Mirosław Małek
4
TWOJA GMINA
NR 4/2015
Podchody – II działanie współpracy
polsko-czeskiej – SP Rzuchów
5 maja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowie
we współpracy z Základni
Škola w Brance u Opawy zrealizował II działanie projektu
pt. „Polsko – Czeska wędrówka po okolicy” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu
Regionalnego
oraz budżetu państwa RP w
ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska 2007
– 2013.
W ramach II działania na
terenie Gminy Kornowac
zorganizowane zostały „podchody”. Wzięły w nich udział
24 osoby – po 10 uczniów i 2
opiekunów z Polski i z Czech.
Swoją wędrówkę uczniowie
rozpoczęli od wizyty w OSP
w Rzuchowie, gdzie strażacy
zaprezentowali swoje umun-
durowanie, sprzęt gaśniczy,
wóz strażacki, zafundowali
też dzieciom przejażdżkę
wozem strażackim.
Następnie uczestnicy zostali podzieleni na dwie mieszane grupy polsko – czeskie.
Pierwsza z nich wyruszyła w
teren pozostawiając za sobą
ślady (znaki) i zadania (listy).
Druga drużyna wyruszyła w
wyznaczonym czasie, odnajdując, rozwiązując lub wykonując zadania; korzystali
przy tym z otrzymanej, wykonanej przez uczniów mapki
i wskazówek. W ustalonym
miejscu – w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Kornowacu
– obie drużyny spotykały się.
W gimnazjum dyrektor Jolanta Błaszczok oprowadziła
uczniów po szkole, ciekawie
opowiadała o eksponatach
zgromadzonych w izbie pa-
HRADEC NAD MORAWICĄ
– II działanie współpracy polsko-czeskiej
20 maja w ramach projektu
„Polsko-Czeska wędrówka po
okolicy” zorganizowana została wycieczka do Hradca nad
Morawicą na terenie Republiki Czeskiej. Odwiedziliśmy
zamek Hradec nad Morawicą,
kompleks, który od 2002 r. jest
narodowym zabytkiem kultury. Ten obiekt nawiązuje do
polsko-czeskiej historii, kultury
i tradycji. – Hradec to miejsce
spotkania korowodu weselnego polskiego księcia Mieszka I
i czeskiej księżniczki Dobrawy.
Składa się on z rezydencji klasycystycznej – tzw. Zamku Białego, nowogotyckiego zaplecza
gospodarskiego – tzw. Zamku
Czerwonego (dziś służy jako
restauracja, sala i hotel) oraz
sześćdziesięciohektarowego
parku
przyrodniczo-krajobrazowego na wyjątkowym
poziomie dendrologicznym
i
kompozycyjnym. Tutaj
zwiedziliśmy zachwycające
wnętrza zamku (mieszkania
rodziny książęcej Lichnowskich) – sypialnię, pracownie,
buduar dam i salon na pierwszym piętrze północnego
skrzydła. W sali muzycznej
znajduje się np. fortepian, na
którym grywał sam Ludwig
van Beethoven.
Po zwiedzaniu zamku,
spacerując z kijkami nordic
– walking, podziwialiśmy
roztaczający się wokoło obszar parkowy, zbliżaliśmy się
do przyrody i próbowaliśmy z
niej czerpać energię.
Po spacerze pojechaliśmy
do naszej partnerskiej szkoły
w Brance u Opavy i tam po
poczęstunku zorganizowany został konkurs sportowo-zręcznościowy składający się
z trzech dyscyplin: przeciągania liny, skakania w workach.
Po posiłku uczniowie integrowali się grając w badmintona, w popularną i zabawną grę
Twister, jak również w różne
gry zespołowe z dmuchanymi
piłkami. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali nagrody za udział w zabawach.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Rzuchowa.
Było to już kolejne działanie
w ramach transgranicznej
współpracy polsko-czeskiej
między naszymi szkołami, kolejne bardzo udane i owocne
spotkanie. Następne – podsumowujące projekt – czeka nas
w czerwcu.
mięci oraz pokazała dzieciom salę gimnastyczną. Z
gimnazjum młodzi turyści
wyruszyli do Urzędu Gminy
w Kornowacu, tam serdecznie powitał ich pan Radosław
Łuszcz. Nasi południowi
partnerzy przekazali pozdrowienia dla naszego wójta od
starosty Branki u Opavy. Nieco zmęczone, ale w dobrych
humorach, dzieci przeszły do
Urzędu Pocztowego, gdzie
uczniowie z Czech wysyłali
pocztówki z pozdrowieniami do swojej szkoły oraz do
rodziców. Uczniowie wrócili
komunikacją autobusową do
Rzuchowa, gdzie czekał już
na nich wspaniały piknik z
grillem. Na zakończenie został rozegrany towarzyski
mecz piłki nożnej. Po tak wyczerpujących wędrówkach,
zmęczeni, ale z uśmiechem
na twarzach, uczniowie z
Rzuchowa pożegnali swoich
czeskich przyjaciół.
Głównym celem działania
było poznanie najbliższej
okolicy i wybranych obiektów Gminy Kornowac (UG
w Kornowacu, gimnazjum,
budynek OSP w Rzuchowie),
mogliśmy również wzmocnić
współpracę pomiędzy szkołami, a przy okazji promowaliśmy aktywny wypoczynek
– wędrówkę z kijkami nordic
walking.
Wspólne spotkania zbliżają uczniów i nauczycieli z
Czech i Polski; uczniowie rozwijają umiejętności językowe, pomagają przezwyciężać
bariery, burzyć stereotypy i
uprzedzenia.
Mirosława Twardzik
Pozytywne Wartości
29 kwietnia odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Bieńkowicach V Festiwal
Pozytywnych Wartości. Hasło
przewodnie Festiwalu znalazło
swoje źródło w osobie młodej
francuskiej świętej i doktora Kościoła św. Tereski od Dzieciątka
Jezus (Teresa Martin z Lisieux).
Św. Tereska od Dzieciątka Jezus
poprzez żarliwe zaufanie i oddanie Bogu zostawiła światu dzieci
i dorosłych szczególny przykład życia, który dziś może być
właściwym drogowskazem na
drodze do wzrastania w duchu
wolności, radości, powszechnego braterstwa oraz szacunku
i wzajemnego zrozumienia dla
ludzi ubogich i skrzywdzonych.
Celem Festiwalu, oprócz przybli-
Uczniowie promowali aktywny wypoczynek
żenia dzieciom i młodzieży postaci Tereski z Lisieux – patronki
Festiwalu, było m.in. popularyzowanie twórczości literackiej i
dziennikarskiej młodych ludzi.
Dwie uczennice szkoły w Kobyli,
Natalia Balasińska i Julia Herok,
wzięły udział w konkursie literackim V Festiwalu Pozytywnych
Wartości. Inspiracją tej części
konkursu był wdzięczny temat
przewodni: „Kocham mój świat,
bo znam ludzi, którzy uczą mnie
wielkości serca poprzez to, że
kierują się prostotą w swoim
życiu”. Dziewczyny wcieliły się
w rolę redaktora kącika porad w
czasopiśmie dla dzieci. Napisały
list do dziecka, które nie miało
przyjaciół i czuło się samotne.
Poradziły mu, jak ma znaleźć
bratnią duszę, przyjaciela. Jakimi wartościami ma się kierować
w jego szukaniu? Co ma w sobie
zmienić, aby inni go polubili?
W tej kategorii NATALIA BALASIŃSKA zdobyła I miejsce.
Podczas trwania Festiwalu
dziewczyny miały także możliwość uczestniczenia w warsztatach dziennikarskich pt. „Dobro
jest ciche. Zwyczajni ludzie –
wielcy bohaterowie” prowadzonych przez panią Annę Kwaśnicką (Opolski Gość Niedzielny).
Natalia Balasińska
Weronika Żymełka
Mirosława Twardzik
Drużyna na wagę złota
Młodzież przed Czerwonym Zamkiem w Hradcu nad Moravicą
Drużyna zakwali�kowała się do etapu okręgowego
Uczennice z Kobyli laureatkami
konkursu z języka niemieckiego
17 kwietnia w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Chałupkach przeprowadzony został
Wojewódzki konkurs języka
niemieckiego „Der Deutschkenner” dla klas I – III szkoły
podstawowej, zorganizowany
we współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców Województwa
Śląskiego. W rywalizacji wzięło udział 20 szkół z całego województwa śląskiego. Konkurs
składał się z dwóch części. W
pierwszym etapie 3-osobowe
reprezentacje szkół rozwiązywały zadania drużynowo. W
następnej części zmagali się ze
sobą indywidualnie uczniowie
spośród 5 najlepszych drużyn.
Konkurs miał na celu wyłonić
„Najlepszego znawcę języka niemieckiego klas I – III”.
Drużyna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli
zdobyła II miejsce drużynowo i tym samym awansowała
do drugiego etapu konkursu.
W zmaganiach indywidualnych także zajęliśmy wysokie lokaty. Oto indywidualni
laureaci Wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego
dla klas I – III:
I miejsce: Daria Poprawka
III miejsce: Kinga Błaszczok
VII miejsce: Martyna Nowak
W Gimnazjum nr 3 im. Augustyna Weltzla przy ulicy
Żorskiej w Raciborzu odbył się
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
– etap powiatowy. Patronat nad
imprezą sprawowała Komenda
Powiatowa Policji w Raciborzu
oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. We współzawodnictwie wzięło udział 12 zespołów,
w tym 6 ze szkół podstawowych
i 6 z gimnazjów z terenu całego
powiatu raciborskiego. Naszą
szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Ewa Kocjan, Patrycja Kura, Dawid Broża oraz
Jakub Głogiewicz. Zawodnicy
musieli zmierzyć się z testem
z wiedzy i skrzyżowań, jazdą
sprawnościową po torze przeszkód oraz udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nasza drużyna wykazała siębardzo dobrą znajomością
przepisów ruchu drogowego,
świetną praktyczną umiejętnością wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej
i niezwykłą sprawnością przy
pokonywaniu przeszkód toru
rowerowego zdobywając tym
samym I miejsce i kwalifikację
do etapu okręgowego. Ale na
tym sukcesy naszej drużyny
sie nie skończyły, ponieważ
nasza uczennica, Ewa Kocjan,
została najlepszą zawodniczką
turnieju w kategorii szkół podstawowych. Katarzyna Cieślik
Weronika Żymełka
TWOJA GMINA
NR 4/2015
Gminny Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
Wśród doświadczeń znalazła się jajkożerna butelka
W związku ze zbliżającym
się Dniem Ziemi w Szkole Podstawowej w Pogrzebieniu odbył się Gminny
Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy. Celem konkursu
było popularyzowanie wiedzy przyrodniczej i ekolo-
gicznej wśród uczniów oraz
zainteresowanie bogactwem
i pięknem świata przyrody.
Uczestnicy ze szkoły w Rzuchowie, Kobyli i Pogrzebieniu pisali indywidualnie test
składający się z pytań zamkniętych i otwartych oraz
korzystali z atlasu przyrodniczego.
W przerwie konkursowej
mieli okazję zobaczyć, oraz
samemu się sprawdzić w wykonaniu doświadczeń przyrodniczych, które prowadziła
Bogusława Nowak. Podczas
tych zajęć uczniowie: badali napięcie powierzchniowe
wody, sprawdzali Prawo
Archimedesa, wytworzyli
sztuczną coca-colę, porównali spalanie celulozy i nitrocelulozy, wyznaczali PH
kwasu, zasady i wody, sprawdzali zegar jodowy, obserwowali jajkożerną butelkę oraz
gumowe jajko. Jednym słowem były wybuchy, dymy ,
zaciekawienie oraz zdziwienie.
Na zakończenie wszyscy mogli zobaczyć przedstawienie
ekologiczne
przygotowane przez Justynę Damiętko-Jacek z klasą
V pt. „Jaś i Małgosia i Baba
Flora”.
Honorowy patronat nad
konkursem objął wójt gminy
Kornowac Grzegorz Niestrój,
który ufundował nagrody
dla zwycięzców. Byli nimi:
I miejsce – Martyna Stencel
z Kobyli opiekun Helena Kocjan
II miejsce – Mateusz Twardzik z Pogrzebienia opiekun
Barbara Podsiadło
III miejsce – Łukasz Koczy z
Pogrzebienia opiekun Barbara Podsiadło
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
książki o kontynentach oraz
zakładki magnetyczne. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni z miło spędzonego
czasu.
Barbara Podsiadło
Łukasz Domański mistrzem ortografii
12 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzuchowie – Łukasz Domański i
Edyta Gąsior – wzięli udział
w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii”. Uczniów
wytypowano w drodze eliminacji szkolnych. Była to
już XXIII edycja konkursu,
który odbył się w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym
nr 3 w Raciborzu. Konkurs
został zorganizowany przez
Szkołę Podstawową nr 2 im.
Noblistów Polskich w Raciborzu we współpracy ze
Starostwem Powiatowym
w Raciborzu. Wzięło w nim
udział 39 uczniów szkół podstawowych powiatu raciborskiego. Uczestnicy konkursu
zmagali się z tekstem dyktanda „Sensacyjne wydarzenie”.
Uczeń klasy szóstej Szkoły
Podstawowej w Rzuchowie
Łukasz Domański został
zwycięzcą konkursu, otrzymał pierwsze miejsce oraz
tytuł „Mistrza Ortografii”. Łukaszowi gratulujemy i bardzo
się cieszymy z jego sukcesu.
Tatiana Koczy
Edyta Gąsior i Łukasz Domański
UCZNIOWIE Z RZUCHOWA NAGRODZENI ZA PLASTYCZNĄ INTERPRETACJĘ WIERSZA
27 maja w Zespole Szkół w Krzanowicach odbyła się
uroczystość wręczania nagród w jubileuszowym X
Międzynarodowym Konkursie Plastycznym im. Josepha von Eichendorffa. Konkurs swoim zasięgiem
objął całą Polskę oraz Niemcy, Czechy, Słowację i
Ukrainę. Patronat nad wydarzeniem objął konsul
Niemiec Sabine Haake, Poseł na Sejm RP Henryk
Siedlaczek, Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber,
Starosta Powiatu Raciborskiego Ryszard Winiarski,
Burmistrz Miasta Krzanowice Andrzej Strzedulla,
Przewodnicząca DKF w Krzanowicach Brygida
Abrahamczyk. Elementem konkursu było przedstawienie wiersza w formie rysunku lub obrazu. W
tym roku opracowano wiersz J. von Eichendorffa
pt: „Przedwcześnie”. Nagrodę Przewodniczącego
Wojewódzkiego Zarządu Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego Niemców woj. śląskiego / Preis vom
Vorsitzenden des Deutschen Freundschaftskreis
in Schlesien otrzymała EWA ADAMCZYK (ZSP
w Rzuchowie), a WIKTOR KARASIEWICZ (ZSP w
Rzuchowie) w grupie wiekowej klas 1 – 3 otrzymał II miejsce. Laureatom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów, realizacji swych marzeń i kreatywnego rozwoju talentów.
Anna Adamczyk
II Ogólnopolski Finał
Bezpiecznych Przedszkoli
W Przedszkolu w Łańcach
od 11 do 15 maja odbywało
się podsumowanie II Ogólnopolskich Dni Bezpiecznych
Przedszkoli pod patronatem
Rzecznika Praw Dziecka.
Przedszkole propagowało hasło „Zasad się trzymamy, bezpieczne przedszkole mamy”.
Każdego dnia na dzieci czekało wiele atrakcji i ciekawych
zajęć edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem.
Naszą placówkę odwiedzili:
kominiarz, funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny
oraz straż. Tegoroczny program podsumowano uroczy-
Na konkurs napłynęło ponad
200 prac uczestników w wieku od 4 do 16 lat z Raciborza,
powiatu raciborskiego i innych miast Polski. W grupie
młodszej wyróżnienie zdobył
MICHAŁ PORĘBSKI (4 lata)
z Przedszkola w Łańcach za
wykonanie ilustracji do bajki „Smok” J. Brzechwy. W
nagrodę otrzymał dyplom i
książkę.
Wręczenie nagród laureatom i uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 10 kwietnia
w Wypożyczalni dla Dzieci i
Przez turystykę do przyjaźni
Od 13 do 14 kwietnia uczniowie naszej szkoły wspólnie z
uczniami z Republiki Czeskiej, pojechali na wycieczkę
do Wisły, Ustronia i Brennej.
Rozpoczęliśmy tym samym
projekt współpracy transgranicznej pt. „Przez turystykę,
taniec i naukę do przyjaźni”
realizowany w ramach Fun-
Uczniowie z Polski i Czech podziwiali Beskid Śląski
duszu Mikroprojektów w
Euroregionie Silesia. To już
trzeci projekt, ktory jest realizowany we współpracy
z Zakladni Skola Materska
Młodzieży Eureka. Wystawę
wszystkich nagrodzonych
prac „100 Bajek Brzechwy”
można oglądać w Galerii
Gawra Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Raciborzu przy ul. Kasprowicza
12.
Anna Szramowska
Skola z Opawy-Komarova.
Pierwszego dnia wycieczki,
wyjechaliśmy wyciągiem na
skocznię im. Adama Małysza
w Wiśle, skąd podziwialiśmy
panoramę Beskidu Śląskiego, następnie szlakiem żółtym zeszliśmy do doliny w
Wiśle. Wieczorem w domu
wczasowym „Potok”, gdzie
byliśmy zakwaterowani, mieliśmy okazję uczestniczyć w
warsztatach hip hopu, prowadzonych przez instruktora
tańca nowoczesnego Manuelę Krzykałę. Uczestnicy
wycieczki, nie tylko poznali
podstawowy ruch tego tańca,
nauczyli się również krótkiego układu choreograficznego,
a co zwinniejsi, opanowali
Baby freeze’a oraz Skorpio-
stym przemarszem, na który
zaproszono strażaków oraz
rodziców. Podczas pochodu dzieci śpiewały piosenki,
wykrzykiwały bezpieczne
okrzyki oraz odpowiadały na
pytania z zakresu bezpiecznego zachowania. Dzieci ubrane w kamizeli odblaskowe
wzbudziły duże zainteresowanie wśród mieszkańców
wsi, którzy obserwowali
przemarsz. Inauguracją były
ciekawe pokazy strażackie
przygotowane przez OSP
Łańce. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie
finału.
Maria Mańczyk
Daria wyróżniona w konkursie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobyli brali udział w
konkursie plastycznym organizowanym przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Temat: „Jak spędzasz czas
w Aquaparku H2Ostróg?”
Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dla przedszkolaka z Łańc
W marcu dzieci z naszego
przedszkola wzięły udział
w ogólnopolskim konkursie
plastycznym pod hasłem „100
Bajek Brzechwy”, który zorganizowała Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im
Ryszarda Kincla w Raciborzu.
5
Daria Poprawka
na – charakterystyczne figury tańca nowoczesnego.
Drugiego dnia kontynuowaliśmy naszą górską wyprawę,
podziwialiśmy faunę i florę
Równicy, zwiedzliśmy również Pijalnię Wód Mineralnych w Ustroniu. Na koniec
pojechaliśmy do Brennej,
do Chlebowej Chaty, gdzie
oprócz wiadomości teoretycznych dotyczących wypieku
chleba oraz produkcji masła
i miodu, wszyscy opanowaliśmy starodawną technikę
pieczenia podplomyków, które sami robliśmy, piekliśmy i
co najważniejsze, mogliśmy
Komisja wyłoniła zwycięzców spośród 120 nadesłanych
prac plastycznych. Członkami jury byli przedstawiciele
Urzędu Miasta Racibórz i
OSiR-u. Uczennica klasy III,
Daria Poprawka, otrzymała
w tym konkursie I wyróżnienie, w kategorii klas I – III i
została zaproszona na rozdanie dyplomów i nagród. Wręczenie nagród oraz wystawa
pokonkursowa odbyła się 1
maja, w południe w budynku
pływalni. Nagrody zwycięzcom wręczali Mirosław Lenk
– prezydent Raciborza oraz
Katarzyna Dulian – wicemistrzyni Europy w pływaniu.
Anna Maciaszek
się ich najeść do woli. Trochę smutno było wracać do
domu i żegnać się z kolegami
z Komarova. Na szczęście to
pierwsza z dwóch wycieczek
organizowanych z mikroprojektu, więc w czerwcu spotkamy sie ponownie, tyle tylko,
że po czeskiej stronie.
Projekt „Przez turystykę, taniec i naukę do przyjaźni” jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budżetu
państwa RP „Przekraczamy
Granice”.
Katarzyna Cieślik
6
TWOJA GMINA
NR 4/2015
Lokalna strategia rozwoju – razem jest łatwiej
19 maja w Domu Przyjęć
„Pod Topolami” w Pstrążnej
obyła się Konferencja podsumowująca
działalność
LGD LYSKOR. Wydarzenie
to miało na celu przedstawienie efektów i korzyści
wdrażania programu oś 4 LEADER PROW 2007 – 2013 na
obszarze dwóch gmin: Lysek
i Kornowaca.
Konferencję rozpoczęło
przywitanie wszystkich zaproszonych gości przez prezes Helenę Serafin. Wśród
nich znaleźli się wójtowie
gmin Lyski i Kornowac Grzegorz Gryt i Grzegorz Niestrój,
wójtowie nowych gmin
członkowskich – wójt Gaszowic Paweł Bugdol i wójt
Jejkowic Marek Bąk oraz
przedstawiciel Miasta Pszów
– Ewa Jaskóła, przewodniczący Rady Gminy Kornowac
Eugeniusz Kura, przewodniczący Rady Gminy Jejkowice Mieczysław Wojaczek,
zastępca przewodniczącego
Rady Gminy Lyski Stanisław
Niestrój, członkowie zarządu, rady i komisji rewizyjnej
LYSKOR-u, przedstawiciele beneficjentów działania
„Małe projekty”, uczestnicy
projektu KREATOR oraz
przedstawiciele organizacji
współpracujących ze Stowarzyszeniem. Po przywitaniu przybyłych gości prezes
przybliżyła nam w skrócie
działalność LGD wraz z początkiem powstania organizacji. Następnie głos zabrała
kierownik biura Małgorzata
Dorna przedstawiając stan
wdrażania „Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009
– 2015” oraz działań aktywizacyjnych LGD. Po zakończeniu prezentacji prezes
przekazała głos wójtom
gmin założycielskich Lyski i
Kornowac, którzy podziękowali za aktywność działania
organizacji i wręczyli na ręce
Heleny Serafin oraz Małgorzaty Dorna wiązankę kwiatów. Następnie specjalista
ds. projektów i administracji
Mirosława Woźnica przybliżyła uczestnikom projekt
współpracy KREATOR. Po
prezentacji głos oddano Katarzynie Gembalczyk oraz
Marii Mielimonce – uczestniczkom KREATOR-a aby
opowiedziały o projekcie,
czego się nauczyły, co wniósł
w ich życie. Przedstawiciele
beneficjentów „małych projektów” tj. projekt „Długi lot
do domu mjra pilota Antoniego Tomiczka” przedstawiła
prof. Julia Dziwoki, o zrealizowanych projektach Kółka
Rolniczego w Pstrążnej opowiedziała prezes tejże orga-
nizacji Agnieszka Rusok. W
imieniu OSP Kobyla wystąpił
Jan Zaczyk – koordynator
projektów zrealizowanych
za pośrednictwem OSP.
Po tej części, założenia nowej perspektywy finansowej
w świetle PROW 2014 – 2020
przedstawiła Małgorzata Dorna. Spotkanie zakończono
przy miłych rozmowach z
zaproszonymi gośćmi, zwiedzając i podziwiając przygotowane wystawy.
Zorganizowana przez Stowarzyszenie LYSKOR konferencja była podsumowaniem
dotychczasowej działalności
od początku istnienia aż do
roku 2015.
Uczniowie ZSP w Pogrzebieniu – uczestnicy projektu
POKL „Rozwijamy skrzydła”
byli na wycieczce dydaktycznej
w Katowicach.
Katowice to miasto, które ma
do zaoferowania wiele ciekawych miejsc do zwiedzania.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pogrzebieniu pojechali
4 maja na wycieczkę dydaktyczną do Katowic – finansowaną w
ramach projektu „Rozwijamy
skrzydła”. Miasto Katowice jest
siedzibą władz województwa
śląskiego. Zobaczyli tam m.in.
pomnik Powstań Śląskich,
pomnik Jerzego Ziętka, halę
widowiskową Spodek – wybudowaną w 1971 roku, która li-
czy 11 tys. miejsc. Docelowym
punktem wycieczki było najnowocześniejsze w Polsce Centrum Informacji Naukowej i
Biblioteka Akademicka znajdujące się na ulicy Bankowej 11a.
Uczniowie poznali najnowocześniejszy system wypożyczania
oraz wyszukiwania książek i
informacji. Dzięki uprzejmości
pracowników biblioteki zwiedziliśmy 3 poziomy budynku,
zajrzeliśmy do pomieszczeń
służbowych oraz do wszystkich sal czytelniczych. Biblioteka może pomieścić 2 mln
woluminów. Ten nowoczesny
budynek otwarto w 2012 roku,
jest najlepszym obiektem architektonicznym XXI wieku (otrzymał wiele nagród i wyróżnień).
Przed budynkiem biblioteki
znajduje się ścieżka dydaktyczna drzew polskich.
Uczestnicy wycieczki zwiedzili jeszcze budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia, Centrum Kongresowe oraz Park Kościuszki z
wieżą spadochronową, zabytkowym drewnianym kościółkiem
przeniesionym z Syryni oraz
wiele innych ciekawostek.
Działania LYSKORU dają szansę na rozwój wsi
Niewykorzystane środki zaangażowano na rzecz działania „Odnowa i rozwój wsi”.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania LYSKOR działa od 2006
roku obejmując swoim zasięgiem
teren dwóch gmin wiejskich
– Lyski i Kornowac. Od 2009 roku
wdrażaliśmy na tym obszarze
podejście Leader, które finansowano z Europejskiego Funduszu
Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW
2007 – 2013). Inicjatywa Leader
narodziła się w Unii Europejskiej
na początku lat 90. XX wieku i
oznacza powiązanie działań na
rzecz rozwoju wsi. Istotą LEADER
jest zaangażowanie społeczności
wiejskich w proces podejmowania decyzji dotyczących rozwoju
konkretnego obszaru na poziomie
lokalnym, poprzez utworzenie i
rozwijanie lokalnego partnerstwa
przedstawicieli trzech sektorów:
publicznego, społecznego i gospodarczego.
Funkcjonowanie
ww. partnerstwa w formie tzw.
Lokalnej Grupy Działania (LGD)
– dzięki połączeniu wiedzy, umiejętności i zasobów ww. trzech
sektorów – stwarza szansę wypracowania wielu innowacyjnych
koncepcji i przedsięwzięć, które
w kompleksowy sposób mogą
uzupełniać typowe działania roz-
Na rzecz projektów realizowanych
przez wszystkich beneficjentów z
obszaru Gminy Lyski udzielono
dofinansowania na kwotę ponad
milion złotych, zaś z obszaru Gminy Kornowac blisko 560 tysięcy
złotych. Z tytułu składek członkowskich gminy wpłaciły od 2008
roku ok. 13% wartości uzyskanego dofinansowania.
promocyjnych, organizacja 6 spotkań
promocyjno-kulturalnych
(warsztaty z różnych technik rękodzielniczych jak np. decoupage,
pachtwork, filcowanie na mokro
i sucho, carving, szydełkowanie,
sutasz, malarstwo, rzeźba, witraż metodą Tiffaniego, wyroby
z makaronu, ceramika, sospeso).
Twórcy uczestniczący w projekcie
prezentowali swój dorobek podczas dożynek, jarmarków, Międzynarodowych Targów AGROTRAVEL 2012. Do dziś funkcjonuje
strona internetowa www.lgdkreatywni.pl na której znaleźć można
aktualności, sylwetki twórców,
ich wyroby, kalendarz aktualnych
wydarzeń, forum wymiany doświadczeń.
dycyjnego, organizacji wydarzeń
na rzecz i z udziałem lokalnych
społeczności, komunikacji synergicznej, szkolenia komputerowe.
Przed ogłaszanymi naborami
organizowaliśmy także szkolenia
z pisania, realizacji i rozliczania
projektów z poszczególnych rodzajów działań. Ogłosiliśmy także
konkurs fotograficzny pt. „Piękno
obszaru LYSKOR” oraz konkurs
dla dzieci i młodzieży pt. „Moja
wieś dzięki PROW 2007 – 2013”.
Wydano także foldery promocyjne i film nt. działalności LGD
LYSKOR.
UCZNIOWIE Z POGRZEBIENIA
ROZWIJAJĄ SKRZYDŁA
wojowe realizowane przez administrację centralną i samorząd
terytorialny. Kończy się właśnie
okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015.
Doświadczenia pokazują, że sześć
lat pracy zarówno naszej, jak i Beneficjentów, przyczyniło się do realnej zmiany w codziennym życiu
mieszkańców obszaru LYSKOR.
Od 2009 roku ogłosiliśmy 8 naborów wniosków na tzw. „małe projekty”. Zrealizowano 35 operacji,
których kwota dofinansowania
to ponad 570 tysięcy złotych. W
ramach tego działania realizowano m.in. takie projekty jak:
budowa ogólnodostępnych placów zabaw, zakup przenośnych
nagłośnień, organizacja dożynek,
turniejów sołectw i innych wydarzeń promocyjno-kulturalnych,
wyposażenie świetlic wiejskich
oraz ich drobne remonty (wymiana okien, docieplenie), budowa
siłowni zewnętrznej, zakup strojów dla zespołu folklorystycznego, wydanie publikacji, budowa
widowni na boisku wiejskim, wykonanie piłkochwytów i wymiana
ogrodzenia na boisku wiejskim,
wydano płyty z twórczością kabaretową przy KGW, zorganizowano
spotkania autorskie. Beneficjentami projektów były: gmina Lyski i
Kornowac, GOK w Kornowacu,
GBP Lyski i Kornowac, parafie,
OSP, kółka rolnicze i inne stowarzyszenia.
W ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” ogłosiliśmy 5 naborów wniosków. Zrealizowano 7
operacji, dzięki czemu w Raszczycach oraz w czterech sołectwach
gminy Kornowac powstały place
zabaw, dokonano remontu obejścia przy DK w Rzuchowie, wyremontowano budynki gminne w
Adamowicach, Lyskach i Nowej
Wsi, wybudowano wiaty w Adamowicach i Raszczycach a także
zagospodarowano obejście wokół Świetlicy Środowiskowej w
Nowej Wsi. Inwestycje te dofinansowano w kwocie przekraczającej
950 tysięcy złotych. Beneficjentami projektów były gminy.
Na działanie „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw” ogłoszono 3 nabory projektów, jednak w
trakcie realizacji jest 1 wniosek,
którego wartość dofinansowania
wynosi 20 tysięcy zł. Projekt dotyczy zakupu maszyny dla osoby
fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą. Z kolei działanie
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nie cieszyło
się zainteresowaniem, pomimo iż
ogłosiliśmy 2 nabory projektów.
Stowarzyszenie LYSKOR zrealizowało 1 projekt współpracy
wspólnie z LGD „Morawskie Wrota” i LGD „Ziemia Pszczyńska” pt.
KREATOR – „Kreatywnie Razem
Eksponujemy Ambitnie Tworzone
Oryginalne Rękodzieła”. Projekt
ten miał na celu odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego
w twórczości lokalnej obszaru
objętego LSR, lepsze poznanie
twórców, ich potrzeb i oczekiwań
związanych z rozwojem zainteresowań oraz chęcią podjęcia
współpracy z LGD, ukierunkowanie lokalnych twórców na tworzenie dzieła związanego z lokalnym
dziedzictwem kulturowym, promocja twórczości lokalnej oraz
zagospodarowanie
potencjału
osób, które chcą na tym zarobić.
Cele te zostały osiągnięte dzięki
takim działaniom jak m.in.: wydanie publikacji „KREATOR Magia Pasji”, zakup roll-upa i stoisk
W ramach aktywizacji mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenie
LYSKOR zorganizowało następujące eventy promocyjno-kulturalne: Noc świętojańska, Pogrzebanie Basa, Topienie Marzanny
i GOIK, MOIK, Ryba w glinie,
Biesiada Miodowa, Majówka, Jarmark Wielkanocny, Przegląd Zespołów Artystycznych, warsztaty
rękodzielnicze, rajdy rowerowe,
warsztaty kulinarne, spacery z
kijkami nordic walking po wybranych sołectwach. Część z nich na
stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń. Organizowaliśmy także
szkolenia lokalnych liderów dotyczące aktualizacji zapisów w statutach organizacji, produktu tra-
Mirosława Woźnica
Joanna Krasek
Stowarzyszenie LYSKOR, oprócz
środków z PROW 2007 – 2013,
korzystało również ze środków
Programu Działaj Lokalnie, Programu Równać Szanse, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środków UG Lyski w ramach
małych grantów. Informacje nt.
naszej działalności (zaproszenia,
relacje, zdjęcia) można znaleźć na
naszej stronie internetowej www.
lyskor.pl
Przed nami rozliczenie obecnej
perspektywy finansowania i przygotowanie do kolejnej. Obszar
działania poszerzymy o gminy
Gaszowice, Jejkowice oraz Pszów.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w pracach
związanych z tworzeniem nowej
lokalnej strategii rozwoju.
Małgorzata Dorna
TWOJA GMINA
NR 4/2015
7
Konkurs Recytatorski w Kobyli
13 maja w Domu Kultury w Kobyli odbył konkurs
recytatorski w ramach VIII
Powiatowego
Festiwalu
Twórczości Artystycznej.
Do konkursu zgłosiło się
17 recytatorów. Jury po
długich naradach wybrało
laureatów: w grupie młodszej I miejsce zajął Adam
Scheithauer ze Szkoły Podstawowej w Kobyli, którego
przygotowała Bożena Lenort. II miejsce przypadło
Fabianowi Dąbrowskiemu również z Kobyli, opiekunem Fabiana była Teresa
Szałkowska.
W grupie starszej, z klas
IV – VI, najlepszym okazał
się Dominik Lazar ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu, a przygotowała go
Zdzisława Bobyk. Ex aequo
na drugim miejscu uplasowały się podopieczne Iwo-
ny Tomiczek z Zespołu
Szkolno-Gimnazjalnego z
Nędzy, Julia Wojtek i Magdalena Kunicka. Miejsce
III przypadło Weronice Bugli z SP nr 13 w Raciborzu,
którą do występu przygotowała również pani Bobyk.
Wszystkim serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Aleksandra Pytlik
Jury konkursu wyłoniło laureatów
Gminny Ośrodek Kultury
Co się działo
w Gminnym Ośrodku Kultury
1 – 14 maja odbył się VIII Powiatowy
Festiwal Twórczości Artystycznej. W
konkursie recytatorskim I i II miejsce zdobyli chłopcy z ZSP w Kobyli:
Adam Scheithauer i Fabian Dąbrowski. Obydwaj w kategorii młodszej
klasy I-III. Do konkursu chłopców
przygotowały panie: Teresa Szałkowska i Bożena Lenort. Nagrody odebrali podczas Gali Laureatów 20 maja w
Raciborskim Centrum Kultury.
23 maja zespoły wokalne RZUCHOWIANKI I KOBYLANKI wzięły udział
w ŚWIĘCIE RODZINY organizowanym w zaprzyjaźnionej gminie w Republice Czeskiej VRESINA.
28 maja w Rybnickim Centrum Kultury Dominika Krolik wzięła udział w
PROGRAMIE ESTRADOWYM „WYGRAJ SZANSĘ”. Jest to ogólnopolski
program dydaktyczno– kulturalny
w ramach programu „TRZEŹWOŚĆ
NA CO DZIEŃ” dla dzieci i młodzieży muzycznie uzdolnionej. Dominika
Krolik uczęszcza do Gimnazjum im
Jana Pawła II w Kornowacu, a śpiewać
uczy się w kole wokalnym w Domu
Kultury w Kobyli pod czujnym okiem
Pani Agnieszki Busuleanu-Jaksik.
Co będzie dzieło się w Gminnym Ośrodku Kultury
11 czerwiec o godz. 19.00
„Piosenki na przetrwanie” recital Mateusza Nocka Dom Kultury Kobyla
19 czerwiec o godz. 18.00
Koncert Wiosenny -w wykonaniu młodzieży z kola wokalnego działającego przy GOK pod kierownictwem pani Agnieszki Busuleanu-Jaksik w Domu Kultury w Kobyli
19 czerwiec o godz. 18.00
udział zespołów wokalnych „Rzuchowianki” i „ Kobylanki” w NOCY Świętojanskiej
w Pstrążnej organizatorem jest Stowarzyszenie LYSKOR
27 czerwiec
wyjazd zespołów „Rzuchowianki” i „Kobylanki” do Śmilowic na wystawę rolniczą
3 lipca o godz. 19.00
przedstawienie teatralne pt. „FALBANKA I SZABELKA” w wykonaniu
AMATORSKIEJ GRUPY TEATRALNEJ NA ZAMKU W RACIBORZU w Domu Kultury w Kobyli
Zbliżają się wakacje – oto nasze propozycje na miłe spędzenie wolnego czasu w GOK-u:
wycieczki – w każdy czwartek podczas całych wakacji będą organizowane wycieczki jednodniowe
między innymi do: ZOO we Wrocławiu, Wesołego
Miasteczka w Chorzowie, Parku Wodnego, Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu, Parku Linowego, Krakowa,
będą zorganizowane plenerowe warsztaty plastyczne zakończone na koniec wakacji wystawą
wszystkich prac,
proponujemy także wirtualną podróż dookoła
świata – chcemy poznać kulturę, zwyczaje, tradycje oraz kuchnię wybranych do podróży krajów.
RES-PEKT wzbudził respekt
12 maja w Raciborskim
Centrum Kultury w ramach
VIII Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej
odbył się konkurs tańca. Na
scenie wystąpiło 30 zespołów z powiatu raciborskiego w różnych kategoriach
tanecznych. Nasz zespół
RES-PEKT także zaprezentował swoje umiejętności i
zatańczył w kategorii Street
Dance układ taneczny, do
którego choreografięopracował Paweł Porwoł instruktor
tańca prowadzący zajęcia w
Domu Kultury w Łańcach.
Zapraszamy na zajęcia
młodzież oraz dzieci w każdy poniedziałek od godziny
17.00 grupa młodsza oraz od
18.00 grupa starsza.
Daniela Widota
Występ zespołu podczas festiwalu w raciborskim RCK-u
Szczegółowy program wakacyjny będzie zamieszczony na stronach Gminy Kornowac i
Gminnego Ośrodka Kultury.
Informacje można uzyskać pod numerami tel. : 324301200, 324301444, 324301631,
324301012, 324301209
Wiesława Bochynek
8
TWOJA GMINA
NR 4/2015
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu
z wizytą Comeniusa na Łotwie
POWIATOWY KONKURS O ŻYCIU
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
25 maja gimnazjaliści – Beata Kaczmarek, Jakub Iksal i
Piotr Krolik wzięli udział w
powiatowym „Konkursie o
życiu i dokonaniach Marii
Skłodowskiej-Curie” organizowanym przez Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Nędzy.
W pierwszej części uczestnicy zmagali się z testem
dotyczącym życia i pracy
Noblistki. W drugim etapie,
zakwalifikowani uczniowie,
rozwiązywali zadania z pro-
mieniotwórczości. Konkurs
zakończył się sukcesem dla
naszej uczennicy – Beaty
Kaczmarek (kl. IIIB), która
zajęła drugie miejsce. Warto
przypomnieć, że w ubiegłym
roku Beata uzyskała miejsce
pierwsze. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów! Uczniów do konkursu przygotowała A. Kowalska.
Aleksandra Kowalska
Uczestnicy programu Comenius – Uczenie się przez całe życie
Od 18 do 22 maja w Balvi na
Łotwie miało miejsce ostatnie już
– siódme – spotkanie partnerów
projektu współpracy szkół „Health is Wealth”. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015
przez siedem szkół, w tym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kornowacu, z dofinansowaniem UE
w ramach programu Comenius
– „Uczenie się przez całe życie”.
Ośmioosobowa grupa nauczycieli i uczniów gimnazjum udała
się 18 maja w podróż do Warszawy, a następnie samolotem
LOT-u do Rygi. Z Rygi trzy godziny jechaliśmy przez leśne tereny
Łotwy do Balvi, miasteczka niedaleko granicy z Rosją. Ogromna
ilość lasów po obu stronach drogi
zaskoczyła wszystkich, Polaków i
Holendrów, z którymi dzieliliśmy
mały autobus. W ciągu trzech
godzin podróży jechaliśmy tylko przez kilka małych wiosek i
osiedli. Wieczorem dotarliśmy
na miejsce – uczniowie udali się
do swoich rodzin goszczących, a
nauczyciele do hotelu.
W szkole w Balvi następnego
dnia serdecznie przywitali nas
nauczyciele i uczniowie. Przemówienia w auli wygłosili koordynator projektu, dyrektor
szkoły oraz burmistrz miasteczka. Następnie obejrzeliśmy program artystyczny – pokaz mody.
Uczennice prezentowały suknie z naturalnych tkanin uszyte
przez siebie według własnych
projektów. Wśród nich były
też suknie z symbolami Łotwy
i regionu, w którym leży Balvi.
Młodsze dzieci zaprezentowały na wybiegu swoje prace plastyczne – projekty sukienek dla
lalek na kartonach. Następnie
w towarzystwie wyznaczonych
uczniów obejrzeliśmy szkołę:
sale lekcyjne, salę gimnastyczną,
warsztaty obróbki drewna, pracownię kroju i szycia, korytarze
szkolne z pięknymi gazetkami na
ścianach, przestronną stołówkę z
kuchnią, salę konferencyjną nauczycieli, bibliotekę, sekretariat
i gabinet dyrektora. W pracowni
techniki nauczyciel pokazał nam
tradycyjne drewniane zabawki
wykonane przez uczniów. W pracowni fizyki mierzyliśmy liczbę
decybeli podczas krzyku.
Szkoła w Balvi powstała w
1991 roku. Do dużego budynku
szkoły uczęszcza obecnie około
200 uczniów. Przy każdej pracowni lekcyjnej znajduje się pokoik z oddzielnym stanowiskiem
pracy dla nauczyciela – biurkiem
i komputerem i szafkami na po-
moce naukowe. Wszyscy uczniowie młodszych klas szkoły (do 16
roku życia) otrzymują bezpłatny obiad, najstarsze roczniki za
obiad płacą. Wcześniej do szkoły
uczęszczały dzieci i młodzież od
7 do 18 roku życia, obecnie dzieci
ze szkoły podstawowej – do piątej klasy – chodzą do innej szkoły
, a pozostały dzieci od klasy szóstej do egzaminów końcowych
(odpowiednik naszej matury).
Klasy z profilem stolarskim i
krawieckim chodzą do szkoły
rok dłużej, jak w naszych technikach, i kończą oprócz egzaminu
ogólnego również egzaminem
zawodowym. Część młodzieży
pochodzi z oddalonych od Balvi
miejscowości i mieszka w internacie. Popołudnia spędzają na
szkolnej sali gimnastycznej i na
warsztatach.
Tematem tej wizyty było podsumowanie cyklu zajęć o odzieży
sprzyjającej zdrowiu. Uczniowie
przywieźli ze sobą prezentacje
Power Point, a w Balvi odwiedziliśmy w pierwszym dniu mały
kilkuosobowy zakład produkcji
odzieży z wełny, jedwabiu i innych włókien naturalnych. Pracownicy zakładu produkują na
maszynach do dzianiny miękkie
ubrania o naturalnej kolorystyce,
także mundurki szkolne i odzież
dziecięcą. Ubrania tworzone z
naturalnych włókien metodą w
dużym stopniu ręczną są bardzo
drogie i cała produkcja eksportowana jest do krajów zachodnich.
Po zakładzie Eco Fabrika udaliśmy się do miejskiego muzeum,
jednego z najnowocześniejszych
muzeów w Europie – z multimedialnymi i interaktywnymi
wystawami przedstawiającymi
zwyczaje i tradycje Łotwy. Muzeum powstało w ubiegłym roku
w ramach projektu łotewsko-estońsko-rosyjskiego. Wieczorem
uczniowie bawili się do 23.00
wspólnie na dyskotece szkolnej.
W następnym dniu uczniowie
prezentowali kolegom swoje
prace na temat zdrowych tkanin i zdrowej odzieży. Każda
prezentacja ujęła temat z innej
strony i mogliśmy wymienić się
informacjami. Następnie odbyły
się zajęcia, na których uczniowie
w grupach międzynarodowych
– woreczkowej, styropianowej,
gazetowej itd. – tworzyli kreacje
z materiałów wtórnych, udostępnionych przez szkołę w Balvi. Po
obiedzie gospodarze zawieźli
nas do muzeum instrumentów
muzycznych. Właściciel muzeum opowiadał ciekawie o ze-
branych instrumentach, grał na
nich, a w końcu pozwolił zagrać
uczestnikom i zorganizował całą
orkiestrę. Efektem jest nagranie
ze wspólnym wykonaniem ludowej pieśni łotewskiej – uczniowie
zagraniczni i właściciel grali, a
nauczyciele i uczniowie łotewscy
śpiewali. Z muzeum zawieziono
nas na biologiczną farmę jeleni
– w lesie obserwowaliśmy karmienie stad tych pięknych zwierząt. Po powrocie do rodzin nasi
uczniowie w większości spędzili
czas na basenie – rodziny umówiły się że spędzą tam drugi
wieczór. Jedna z uczennic była z
gospodarzami w środowiskowej
świetlicy, gdzie młodzież wspólnie grała na gitarze i śpiewała
łotewskie i polskie piosenki. Nauczyciele ugoszczeni zostali w
domku nad jeziorem przez jedną
z nauczycielek, a dotarli do domku na tratwie innego nauczyciela, gdzie dodatkową atrakcją był
wystrzał z niewielkiej armaty.
Trzeci dzień spotkania tradycyjnie rozpoczął się od gier
i zabaw na sali gimnastycznej
– podczas każdej z wizyt gospodarze pokazują swoje popularne
gry ruchowe i angażują partnerów. Wśród nauczycieli z Polski
była i nauczycielka wychowania
fizycznego, więc pomysły z tego
dnia z pewnością zostaną wdrożone w naszej szkole. Uczniowie
wspinali się też po ścianie wspinaczkowej – jedni pod sam sufit,
inni do połowy, ale każdy spróbował swoich sił.
Potem zawieziono nas do
wioski Versukalns, gdzie w tradycyjnej łotewskiej chacie, zachowanej tak jak było w latach
trzydziestych ubiegłego wieku,
z tradycyjnym obejściem, obserwowaliśmy pieczenie chleba.
Izba była drewniana, z niedużymi oknami, obrazami świętymi
i figurkami Maryi w jednym kącie między oknami (połączenie
tradycji katolickiej i wschodniej).
Na brzozowej żerdzi wisiała kołyska, na piecu stał samowar, a
z sufitu zwisały zioła – to tylko
kilka elementów tradycyjnego
wystroju izby, a było ich o wiele
więcej, nawet rośliny na oknach
były tam tradycyjne – wysokie
kwitnące pelargonie i asparagus.
Powitał nas tam na podwórzu
zespół pieśni – około dwudziestu starszych pań w regionalnych strojach, które wciągnęły
wszystkich po swoim występie
do wspólnego śpiewania i towarzyszyły nam przez cały czas
pobytu w zagrodzie. Młodzież
naszej międzynarodowej grupy
umiała się świetnie bawić nie
tylko między sobą, ale także z
przedstawicielami
starszego
pokolenia. W drugiej chacie
obejścia znajdowała się kolekcja
tradycyjnych łotewskich tkanin
– bawełnianych i lnianych, tkanych w piękne wzory lub pięknie
wyszywanych. Gdy chleb był już
upieczony, zjedliśmy go ze smakiem, popijając ziołowymi herbatkami.
W ostatnim dniu zwiedziliśmy
też zakład rolny produkcji paszy
i oleju rzepakowego – liczące
trzy tysiące hektarów gospodarstwo. Niestety, nie jest to sezon
wytłaczania oleju, więc samej
produkcji nie widzieliśmy, ale
wysłuchaliśmy opowiadania
kierownika zakładu i otrzymaliśmy wszyscy po pół litra oleju
z zielonym znakiem z łyżeczką
– symbol jakości i ekologicznej
uprawy składników, bez dużej
ilości nawozów i pestycydów.
Ostatni wieczór uczniowie spędzili pod opieką części nauczycieli łotewskich w domu jednego z
nauczycieli i na sali gimnastycznej, a dla nauczycieli zorganizowano pożegnalną kolację. Zmrok
w Balvi zapada nieco później niż
u nas, więc rodzice naszych dzieci dzwonili i ze zdziwieniem dowiadywali się, że o 22.00 dzieci
jeszcze grają na sali.
Łotwa jest krajem bardzo
czystym, ekologicznym. Przy
każdym domu jest ogródek warzywny, przy wielu widać ule z
pszczołami. Przez cały pobyt nie
widzieliśmy na ulicach żadnych
śmieci – ani wzdłuż dróg, ani w
miasteczku, ani nad jeziorem.
Do jeziora szliśmy przez czysty
park, często widać było ludzi w
kamizelkach służb miejskich –
zamiatających i tak czyste chodniki, wycinających na bieżąco
nieliczne trawki pomiędzy kostką brukową. Uczniowie łotewscy
świetnie mówią po angielsku, są
utalentowani i otwarci. Gospodarzom udało się wprowadzić
wspaniałą atmosferę podczas
wizyty, czuliśmy się tam od początku do końca jak oczekiwani
i mile widziani goście.
Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
Iwona Knura
KONKURS EKOLOGICZNY
28 kwietnia pięcioosobowa
grupa uczniów klas trzecich
gimnazjum – Beata Kaczmarek, Nicola Mandera, Justyna
Melc, Marta Szamara i Artur
Szałkowski wzięli udział w
IX Powiatowym Konkursie
Ekologicznym pod hasłem
„Dla siebie i dla Ziemi” organizowanym przez II LO w
Raciborzu. Przeznaczony był
on dla uczniów klas gimnazjalnych powiatu raciborskiego i
powiatów ościennych z województwa opolskiego. Konkurs został objęty honorowym
patronatem prof. Jerzego Buzka – premiera RP, Przewodniczącego PE, posła Parlamentu
Europejskiego oraz Ryszarda
Winiarskiego starosty raciborskiego. Gimnazjaliści zmierzyli się z testem z zakresu
ekologii i ochrony środowiska.
Choć nasi uczniowie nie znaleźli się na podium, wrócili do
szkoły z dyplomami za udział,
nagrodami, nowymi doświadczeniami oraz sadzonkami dębów, które posadzą koło domu
lub szkoły.
Aleksandra Kowalska
Uczestnicy zmierzyli się z testem o ekologii i ochronie środowiska
WOJEWÓDZKI PÓŁFINAŁ
W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW
Brązowi medaliści pół�nały wojewódzkiego
14-osobowa
reprezentacja naszego gimnazjum, po
zwycięstwach w turnieju
powiatowym i rejonowym,
awansowała do półfinału wojewódzkiego w piłce ręcznej
chłopców, który odbył się 12
maja w Wodzisławiu Śląskim.
Do zawodów przystąpiły cztery drużyny: gospodarzy, Żor,
Bystrej oraz gimnazjaliści z
Kornowaca. Po losowaniu
nasi chłopcy, jako drudzy wy-
biegli na boisko rywalizując z
uczniami z Bystrej. Ostatecznie przegrali 23:11. W walce o
trzecie miejsce pokonaliśmy
drużynę Żor 27:11, tym samym osiągając najlepszy wynik w historii naszej szkoły. W
finale drużyna z Bystrej pokonała gospodarzy i awansowała
do kolejnego szczebla rozgrywek. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów naszym
sportowcom. Bartosz Franica
GMINA KORNOWAC, UL. RACIBORSKA 48, 44–285 KORNOWAC • TEL. +48 324301037, FAX +48 324301333 • E–MAIL: [email protected] • NIP: 639–19–79–757 • REGON: 276258411

Podobne dokumenty

twoja_gmina__8

twoja_gmina__8 Kultury w Kornowacu za I półrocze i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kornowacu za I półrocze”.  Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.  Podpisana została w Państwowej Wyższej Szkole Zawodow...

Bardziej szczegółowo