oświadczenie o podatku vat - Auto

Transkrypt

oświadczenie o podatku vat - Auto
Warszawa dnia ….....................................
Właściciel
…............................................................................
…............................................................................
Adres
…...........................................................................
…............................................................................
dotyczy szkody:.................................................................................
OŚWIADCZENIE O PODATKU VAT
Oświadczam iż:
Właściciel pojazdu jest płatnikiem podatku VAT
TAK/NIE *
Pojazd jest ujęty w środkach trwałych firmy
TAK/NIE *
Przy zakupie pojazdu dokonano odliczenia podatku VAT
TAK/NIE *
Pojazd używany jest dla potrzeb własnych
TAK/NIE *
Pojazd jest wykorzystywany w działalności firmy
TAK/NIE *
W związku z prowadzoną działalnością mam możliwość
odliczenia podatku VAT w wysokości
100% / 50% *
…..............................................................................
podpis właściciela pojazdu lub osoby upoważnionej
* niepotrzebne skreślić
AUTO-EFEKT naprawy powypadkowe, ul. Mickiewicza 16, 05-082 Blizne Jasińskiego
tel. 22 722 09 42, email: [email protected], www. autoefekt.pl

Podobne dokumenty