klimatyzator przenośny

Transkrypt

klimatyzator przenośny
KLIMATYZATOR PRZENOŚNY
Instrukcja obsługi
NEOSTAR30
NEOSTAR35
TC-1039R
TC-1239R
☆ Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją, zachowując ją na
wypadek późniejszych wątpliwości.
DANE TECHNICZNE
Nr modelu
Wydajność chłodzenia
Pobór energii / pobór
prądu
Ilość nawiewanego
powietrza (maks.)
Wydajność osuszania
NEOSTAR30
NEOSTAR35
TC-1039R
TC-1239R
10500 BTU/h
12000 BTU/h
3077 W
3516 W
1210 W / 5,1 A
1450 W / 6,2 A
3
3
420 m /h
480 m /h
1,2 l/h
1,4 l/h
Źródło zasilania
220-240 V~, 50 Hz
Kompresor
Czynnik chłodzący
rotacyjny
R410A (Szczegółowe informacje znajdziesz na tabliczce
znamionowej.)
Prędkość wentylatora
3
Przycisk TIMER
1~24 godzin
Zakres temperatury
podczas pracy
o
Chłodzenie: 18 ~ 32 C
Rura odprowadzająca
Ciężar netto
Wymiary
Ø 142 x 1500 mm
32 kg
33 kg
498 x 365 x 825 mm (szer. x gł. x wys.)
UWAGA:
1.
Pomiarów dokonano w następujących warunkach (zgodnie z normą EN 14511): DB=35°C ,
WB=24°C
*DB = temperatura suchego termometru = temperatura pomieszczenia, WB = temperatura
mokrego termometru = wilgotność względna.
2.
Warunki przeprowadzenia testu, na podstawie którego uzyskano dane umieszczone na
tabliczce znamionowej, są zgodne z normą bezpieczeństwa: EN 60335-2-40
3.
Prąd i bezpiecznik: F2L250V lub T2L250V
1
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•
•
•
•
•
URZĄDZENIA NALEŻY UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE W POZYCJI
PIONOWEJ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI I W ODLEGŁOŚCI PRZYNAJMNIEJ 50 CM OD INNYCH PRZEDMIOTÓW (POWIERZCHNI PALNYCH) (RYS. 1 I 4).
NIE WOLNO UMIESZCZAĆ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW NA
URZĄDZENIU, ANI BLOKOWAĆ WLOTU / WYLOTU
POWIETRZA (RYS. 2).
W TRAKCIE PRACY URZĄDZENIA PILNUJ DZIECI
I ZWIERZĄT DOMOWYCH.
JEŚLI KABEL ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY GO
WYMIENIĆ NA NOWY KORZYSTAJĄC Z POMOCY
PRODUCENTA, AUTORYZOWANEGO SERWISU LUB INNEJ
WYKWALIFIKOWANEJ
OSOBY,
ŻEBY
UNIKNĄĆ
NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM.
OPISYWANE URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANE
PRZEZ OSOBY (WŁĄCZNIE Z DZIEĆMI) Z OBNIŻONYMI
ZDOLNOŚCIAMI FIZYCZNYMI, ZMYSŁOWYMI BĄDŹ
UMYSŁOWYMI, A TAKŻE OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA
I WIEDZY NA TEMAT OBSŁUGI, CHYBA ŻE DOSTAŁY
POZWOLENIE, BĄDŹ UDZIELONO IM INSTRUKCJI OBSŁUGI
URZĄDZENIA PRZEZ OSOBĘ ODPOWIEDZIALNĄ ZA ICH
BEZPIECZEŃSTWO. DZIECI POWINNY POZOSTAWAĆ POD
OPIEKĄ, ABY NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZENIEM.
RYS. 1
RYS. 2
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE
Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ
•
•
•
•
•
TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO.
GDY URZĄDZENIE NIE JEST UŻYWANE, NALEŻY JE
WYŁĄCZYĆ I WYCIĄGNĄĆ WTYCZKĘ Z GNIAZDKA
SIECIOWEGO.
NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA W MIEJSCACH
WILGOTNYCH LUB MOKRYCH (RYS. 3).
NIE NALEŻY CIĄGNĄĆ URZĄDZENIA ZA KABEL.
JEŚLI KABEL ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY GO
WYMIENIĆ NA NOWY KORZYSTAJĄC Z POMOCY
ELEKTRYKA LUB INNEJ WYKWALIFIKOWANEJ OSOBY, ŻEBY
UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA PORAŻENIA PRĄDEM.
RYS. 3
WSKAZÓWKI POMAGAJĄCE W UZYSKANIU
MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI
•
•
•
•
•
NIE NALEŻY UŻYWAĆ URZĄDZENIA
W POMIESZCZENIACH O OBJĘTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ
ZALECANE 50 M3 (STANDARDOWE POMIESZCZENIE
O POWIERZCHNI 20 M2 ).
ZAMKNIJ DRZWI I OKNA.
ZASŁONY LUB ŻALUZJE POWINNY BYĆ ZAMKNIĘTE
W TRAKCIE NAJBARDZIEJ NASŁONECZNIONEJ CZĘŚCI
DNIA.
UTRZYMUJ FILTRY W CZYSTOŚCI.
PO UZYSKANIU ŻĄDANYCH WARUNKÓW
W POMIESZCZENIU ZMNIEJSZ USTAWIENIA
TEMPERATURY I WENTYLACJI.
2
Ściana
RYS. 4
CZĘŚCI
Przód
1.
2.
3.
4.
Tył
Panel sterowania
Wylot powietrza
Uchwyt do przenoszenia
Kółko
5.
6.
7.
8.
9.
Akcesoria
10.
Adapter wewnętrzny - do założenia na rurę i
połączenia z elementem 1.
11.
Adapter zewnętrzny - do założenia na rurę i
włożenia w pasek piankowy (lub w otwór w
ścianie/oknie).
12.
Okrągła zatyczka wypełniająca otwór w
ścianie/oknie.
13.
Rura odprowadzająca
14.
Pasek piankowy - do wypełnienia otwartej
przestrzeni okna z otworem i podłączenia
rury odprowadzającej.
15.
Pasek piankowy - do wypełniania otwartej
przestrzeni okna
16.
Rurka odpływowa do usuwania skroplonej
wody w trybie ciągłym
17.
Filtr z węglem aktywnym
18.
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)
3
Filtr powietrza
Wlot powietrza
Wylot powietrza
Zaczepy na kabel
Odprowadzenie skroplonej wody
INSTALACJA
Instalacja rury odprowadzającej
Urządzenie jest przenośnym klimatyzatorem, który można ustawiać w różnych
pomieszczeniach.
1. Używanie pasków piankowych
Paski piankowe
•
•
RYS. 5
Zamontuj paski piankowe w szczelinie okna przycinając je w razie potrzeby.
Przełóż rurę odprowadzającą przez pasek piankowy i wetknij pasek w szczelinę w
oknie tak jak pokazano na rysunku, a następnie przesuń okno dociskając szczelnie
piankę. Tę samą procedurę można zastosować przy oknach przesuwanych w pionie.
Uwaga: należy zastosować środki ostrożności w celu ochrony przed włamywaczami.
2. Korzystanie z adaptera
Ściana lub okno
Adapter zewnętrzny
RYS. 7
RYS. 6
Wytnij otwór o średnicy 151 mm w ścianie lub oknie.
Przełóż rurę odprowadzającą przez okno lub ścianę i przymocuj z zewnątrz adapter
w sposób pokazany na rysunku.
Gdy otwór nie jest wykorzystywany, należy go zabezpieczyć przy pomocy załączonej
zatyczki.
4
Instalacja rury odprowadzającej
•
•
•
Należy korzystać
wyłącznie z rury
dołączonej do
urządzenia. Rura
i adapter powinny być
przypięte z tyłu
klimatyzatora.
RYS. 8
Rura odprowadzająca
nie powinna być
skręcona lub wygięta,
ponieważ może to
spowodować
zatamowanie
wydostającego się
wilgotnego powietrza,
a co za tym idzie
przegrzanie i wyłączenie
urządzenia. Na
rysunkach 8 i 9
pokazano prawidłowe
ułożenie.
RYS. 9
Długość rury można
wyregulować w zakresie
od 300 mm do 1500 mm,
ale w celu uzyskania
największej wydajności
należy korzystać z jak
najkrótszego ustawienia
rury.
RYS. 10
OSTRZEŻENIA:
Długość rury odprowadzającej
została dopasowana do
parametrów urządzenia. Nie należy
jej zmieniać lub przedłużać na
własną rękę, ponieważ może to
spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.
RYS. 11
5
Montaż filtra węglowego
1.
Wyjmij ramkę filtra z
urządzenia.
2.
Odłącz element
dociskający filtr od ramki.
3.
Wyjmij filtr z węglem
aktywnym z plastikowej
torebki.
4.
Włóż filtr z węglem
aktywnym do ramki filtra.
5.
Złóż filtr łącząc element
dociskający z ramką.
6.
Ponownie zamontuj ramkę
z filtrem w urządzeniu.
RYS. 12
6
OBSŁUGA wersji elektronicznej
Panel sterowania
RYS.13
1. Przycisk ON/OFF (włączenie/wyłączenie
zasilania)
2. Symbol osuszania/przepełnienia wodą
3. Symbol wentylatora
4. Przycisk MODE (trybu)
5. Symbol funkcji ogrzewania (nie dotyczy)
6. Symbol skali Celsjusza lub Fahrenheita (proszę
sprawdzić w zakupionym urządzeniu)
7. Przycisk funkcji SWING (ruchu prowadnic)
8. Symbol funkcji spanie
9. Przycisk SLEEP (funkcja spanie)
10. Przycisk zmniejszania temperatury
11. Wskazanie temperatury w pomieszczeniu
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Odbiornik sygnałów pilota zdalnego sterowania
Wskazanie ustawienia timera
Przycisk zwiększania temperatury
Przycisk TIMER
Symbol TiO2/jonizator (tylko w urządzeniach z funkcją
TiO2 / jonizatora)
Przycisk TiO2/jonizator (tylko w urządzeniach z funkcją
TiO2 / jonizatora)
Wskazanie prędkości wentylatora
Symbol funkcji automatycznej pracy
Przycisk SPEED (prędkości wentylatora)
Symbol funkcji chłodzenia
Włączanie i wyłączanie
1.
Po naciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie uruchomi się automatycznie. Jeśli temperatura w pomieszczeniu
jest:
wyższa niż 23oC, urządzenie rozpocznie pracę w trybie chłodzenia.
wyższa niż 20oC ale niższa lub równa 23oC, urządzenie rozpocznie pracę w trybie wentylacji.
7
2.
Wskaźniki aktywnych funkcji wyświetlają się w tym samym czasie. *UWAGA! Wyświetlacz pokazuje
temperaturę pomieszczenia w zakresie od 0oC do 50oC.
3.
Żeby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij przycisk ON/OFF.
Ustawianie trybu
Naciśnij przycisk MODE, żeby wybrać żądany tryb pracy: automatyczny, chłodzenia, wentylacji lub osuszania.
Pojawi się wskaźnik wybranego trybu.
Ustawianie temperatury
1.
Przyciskami zwiększania i zmniejszania temperatury wybierz żądaną temperaturę.
2.
Po naciśnięciu jednego z tych przycisków na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatury. W innych
sytuacjach pokazywana jest temperatura otoczenia.
3.
Ustawiona wstępnie temperatura to 24oC.
Regulacja prędkości wentylatora
1.
Naciśnij przycisk SPEED, żeby wybrać wysoką, średnią lub niską prędkość wentylatora. W tym samym
momencie zaświeci się wskaźnik wysokiej, średniej lub niskiej prędkości wentylacji.
2.
Jeśli urządzenie pracuje w trybie automatycznym, prędkość wentylacji zostanie dobrana
stosownie do temperatury panującej w pomieszczeniu.
Ustawianie timera
1.
Naciśnij przycisk TIMER, żeby ustawić żądany czas pracy (od 1 do 24 godzin, zaświeci się wskaźnik
timera). Po upływie ustawionego czasu urządzenie wyłączy się automatycznie. Po naciśnięciu przycisku
TIMER zostaną wyświetlone ustawione godziny. Jeśli przycisk timera nie zostanie naciśnięty, urządzenie
będzie pracowało przez cały czas.
2.
Naciskając przycisk timera, ale nie włączając innych funkcji można wybrać czas pracy urządzenia. Na
przykład jeśli ustawisz timer na wartość 2, urządzenie wyłączy się po 2 godzinach.
Funkcja SLEEP (spanie)
1.
2.
Naciśnięcie przycisku SLEEP w trybie chłodzenia spowoduje spadek ustawionej temperatury o 1oC w pierwszej
godzinie i o kolejny 1oC w drugiej godzinie, a następnie temperatura będzie utrzymywana.
W trybie SLEEP wentylacja będzie działała z niską prędkością. Ponowne naciśnięcie przycisku SLEEP
spowoduje powrót temperatury i prędkości wentylatora do wcześniej ustawionych wartości.
3.
Urządzenie wyłączy się automatycznie po 12 godzinach działania funkcji SLEEP.
4.
Należy pamiętać, że funkcja spania nie jest dostępna, gdy urządzenie pracuje w trybie automatycznym,
osuszania lub wentylacji. Dostępna jest tylko w trybie chłodzenia.
5.
Gdy urządzenie pracuje w trybie spania, prędkość wentylatora zostanie przestawiona na niską.
8
Funkcja SWING
Po naciśnięciu przycisku SWING, prowadnice powietrza ustawią się kolejno pod jednym z 3
kątów: 45º, 60º, 75º
Po każdym włączeniu urządzenia prowadnice najpierw ustawią się pod kątem 75º, a następnie
automatycznie wrócą do pozycji pod kątem 45º. Przy ponownym ustawianiu kąta, prowadnica
również najpierw ustawi się pod kątem 75º. Czas między kolejnymi ruchami wynosi 4 sekundy.
Po wyłączeniu nadmuchu wylot wentylacyjny zostanie zamknięty.
45o
60 o
75 o
RYS. 14
Funkcja osuszania
W trybie osuszania nie można regulować temperatury, a wentylator będzie cały czas
pracował z niską prędkością.
Auto-diagnoza
Opisywane urządzenie posiada funkcję auto-diagnozowania. Jeśli urządzenie działa
nieprawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się napis "E1" lub "E2". W takim przypadku należy
skontaktować się z serwisem.
Wszystkimi powyższymi funkcjami można również
sterować przy pomocy dołączonego w zestawie
pilota.
Pilot wymaga do działania dwóch baterii typu AAA.
RYS. 15
UWAGI
1.
Żeby zwiększyć żywotność kompresora, po wyłączeniu urządzenia należy odczekać
przynajmniej 3 minuty przed ponownym włączeniem.
2.
System chłodzenia wyłączy się, jeśli temperatura otoczenia jest niższa niż ustawiona.
Jednak wentylator będzie nadal pracował z ustawioną prędkością. Jeśli temperatura
otoczenia wzrośnie powyżej wybranego poziomu, chłodzenie zostanie ponownie
uruchomione.
9
USUWANIE SKROPLONEJ WODY
W trakcie procesu chłodzenia, pewna ilość wody zostanie odprowadzona z powietrza do
urządzenia. Gdy zbiornik zostanie zapełniony, zarówno kompresor, jak i silnik zostaną
zatrzymane. Zaświeci się wskaźnik przepełnienia wodą, a urządzenie będzie emitować
sygnał dźwiękowy.
Żeby ponownie uruchomić chłodzenie, proszę usunąć wodę w następujący sposób:
1. Wyłącz klimatyzator i nie przesuwaj go,
gdy zbiornik jest pełny.
2. Podstaw pojemnik (na przykład tacę na
wodę) pod otwór odpływowy.
3. Odkręć zawór, wyjmij gumową
zatyczkę z otworu odpływowego i
pozwól wodzie wypłynąć.
4. Jeśli pojemnik jest prawie pełny, włóż
ponownie gumową zatyczkę w otwór
odpływowy i usuń wodę z tacy.
Otwór odpływowy
Gumowa zatyczka
Śruba spustowa
5. Powtarzaj powyższe czynności do
momentu całkowitego usunięcia wody z
urządzenia.
RYS. 16
6. Włóż gumową zatyczkę i mocno dokręć
zawór otworu.
7. Włącz urządzenie - wskaźniki
przepełnienia wodą i działania
kompresora nie powinny pulsować.
Jeśli chcesz korzystać z urządzenia bez konieczności opróżniania zbiornika na wodę:
•
Odkręć zawór odpływowy i wyjmij
gumową zatyczkę. Zachowaj je do
późniejszego użycia.
•
Podłącz dostarczoną w zestawie rurkę
Gumowa zatyczka
odpływową do otworu odpływowego w
Śruba spustowa
sposób pokazany na rysunku, a drugi
koniec umieść w odpływie
RYS. 17
kanalizacyjnym.
10
•
Rurkę odpływową można
przedłużyć korzystając z
odpowiedniego łącznika.
Rurka odpływowa
RYS. 18
Uwagi
1. Odpływ kanalizacyjny musi
być na poziomie otworu
odpływowego lub niżej.
2. W tym trybie odprowadzania
wody wskaźnik
kompresora/przepełnienia
Standardowa rurka
odpływowa
wodą nie będzie działał.
3. Jeśli chcesz przedłużyć rurkę
Przedłużenie – średnica zewnętrzna: 18 mm
odpływową, możesz połączyć
RYS. 19
ją z inną rurką (średnica
zewnętrzna: 18 mm)
11
KONSERWACJA
Przed przeprowadzeniem czyszczenia należy bezwzględnie przerwać pracę
urządzenia i odłączyć kabel zasilający.
Należy regularnie czyścić klimatyzator, żeby utrzymać wysoką wydajność pracy.
Czyszczenie obudowy
Należy korzystać z miękkiej, wilgotnej ściereczki do czyszczenia obudowy.
Do czyszczenia nie wolno używać wybuchowych substancji chemicznych, benzyny,
detergentów, ściereczek nasączonych substancjami chemicznymi lub innych środków
czyszczących, ponieważ mogłyby uszkodzić obudowę.
Czyszczenie filtra
Do czyszczenia filtra użyj odkurzacza lub opukaj go ostrożnie, żeby usunąć kurz i pył.
Następnie dokładnie wypłucz filtr pod bieżącą wodą (o maksymalnej temperaturze 40oC).
Przed ponownym założeniem filtra należy go dokładnie wysuszyć.
Uwaga! Nie wolno uruchamiać urządzenia bez założonych filtrów.
Przechowywanie po sezonie
•
Usuń całą wodę z urządzenia,
a następnie pozostaw je działające
w trybie wentylacji na kilka godzin,
żeby dokładnie wysuszyć wnętrze.
•
Wyczyść lub wymień filtr
•
Odłącz urządzenie od gniazdka
sieciowego i zamocuj kabel w
sposób pokazany na rysunku
•
Włóż urządzenie do oryginalnego
pudełka lub przykryj na czas
przechowywania.
Kabel
RYS. 20
12
.Lista
kontrolna w przypadku awarii
Klimatyzator nie uruchamia się
Urządzenie nie pracuje wydajnie
Urządzenie nie pracuje wcale
Urządzenie pracuje zbyt głośno
Kompresor nie działa
Czy klimatyzator został podłączony do sieci
elektrycznej?
Czy nie nastąpiła przerwa w dopływie prądu?
Czy pulsuje wskaźnik COMP/FULL WATER’?
Czy w pomieszczeniu panuje temperatura
niższa od ustawionej?
Czy do pomieszczenia wpada bezpośrednie
światło słoneczne? (Proszę zamknąć zasłony.)
Czy zbyt wiele okien i drzwi nie jest otwartych?
Czy w pokoju nie znajduje się zbyt wiele
osób?
Czy w pomieszczeniu nie znajduje się „coś”,
co wytwarza duże ilości ciepła?
Czy filtr nie jest zabrudzony?
Czy otwory wlotu i wylotu powietrza
w urządzeniu nie są zablokowane?
Czy w pomieszczeniu panuje temperatura
niższa od ustawionej?
Czy urządzenie jest ustawione nierówno
w sposób wywołujący wibracje?
Czy podłoga, na której stroi urządzenie jest
nierówna?
Możliwe, że uaktywniło się zabezpieczenie
przed przegrzaniem kompresora. Należy
poczekać na spadek temperatury.
☆ Nigdy nie należy samodzielnie naprawiać lub rozmontowywać urządzenia
13
Centrala TORELL:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Obrońców Westerplatte 5
tel. 058 773 99 00, -11, faks 058 773 99 15
www.torell.pl
Doradca Techniczny:
tel. 058 773 99 85
e-mail: [email protected]
Serwis Centralny:
tel. 058 773 99 54
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty