Instrukcja obsługi — wersja 3

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi — wersja 3
Instrukcja obsługi — wersja 3
2 Spis treści
Spis treści
Bezpieczeństwo ................................6
Wprowadzenie ...................................7
Omówienie...........................................7
Pomoc techniczna i wsparcie ..............7
Dbaj o swój telefon ..............................8
Klawisze i części..................................9
Pierwsze kroki ................................ 12
Zawartość opakowania......................12
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM....12
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy i ekranu...........................14
Ładowanie .........................................14
Konfiguracja telefonu .........................17
Przesyłanie zawartości z poprzednio
używanego telefonu......................19
Czynności na ekranie dotykowym......19
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
.....................................................22
Lokalizacja anten ...............................22
Mocowanie smyczy ...........................23
Zestaw słuchawkowy.........................23
Włączanie i wyłączanie telefonu ........23
Brak odpowiedzi telefonu...................24
Usługi Vertu .................................... 25
Vertu City Brief...................................25
Vertu Select .......................................25
Vertu Concierge.................................26
Kontakt z Vertu Concierge .................26
Kontakt z działem pomocy
technicznej Vertu ..........................27
Vertu Fortress ....................................27
Zdalna pomoc....................................27
Vertu Concierge Live .........................28
Ekran główny .................................. 29
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Interaktywne elementy ekranu
głównego ......................................29
Klawisz menu i przyciski programowe
.....................................................31
Zegar .................................................32
Korzystanie z kalendarza...................35
Modyfikowanie ekranu głównego ......36
Wpisywanie tekstu .............................38
Wskaźniki na wyświetlaczu................44
Ustawianie wskaźnika
powiadamiania, tak aby migał,
sygnalizując nieodebrane
wiadomości lub połączenia...........45
Latarka...............................................45
Korzystanie z telefonu offline .............45
Wyszukiwanie w telefonie i w
internecie......................................46
Personalizacja ................................ 47
Profile ................................................47
Połączenia....................................... 49
Łączenie z numerem telefonu............49
Wyszukiwanie kontaktów...................49
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem.....................................49
Odrzucanie połączenia ......................50
Wyciszanie połączenia ......................51
Odbieranie połączenia oczekującego
.....................................................51
Nawiązywanie połączenia
konferencyjnego ...........................51
Nawiązywanie połączenia z
najczęściej używanymi numerami
.....................................................52
Połączenia przez internet...................53
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem ..................53
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
.....................................................54
Obracanie w celu wyciszenia.............54
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń .......................................54
Spis treści 3
Wywołanie poczty głosowej ..............55
Przekazywanie połączeń
przychodzących do poczty
głosowej lub na inny numer
telefonu.........................................55
Zapobieganie nawiązywaniu lub
odbieraniu połączeń .....................56
Zezwalanie na połączenia tylko z
określonymi numerami..................56
Kontakty .......................................... 58
Informacje o Kontaktach ....................58
Zapisywanie numerów telefonów i
adresów e-mail .............................58
Zapisywanie numeru z odebranej
wiadomości lub odebranego
połączenia ....................................58
Szybkie kontaktowanie się z
najważniejszymi osobami .............59
Dodawanie zdjęcia kontaktu ..............59
Ustawianie dźwięku dzwonka
kontaktu........................................59
Wysyłanie swoich danych
kontaktowych przy użyciu funkcji
Moja wizytówka ............................60
Tworzenie grupy kontaktów ...............60
Wysyłanie wiadomości do grupy
osób..............................................60
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do
telefonu.........................................61
Office Communicator.........................61
Wiadomości .................................... 63
Informacje o aplikacji Wiadomości.....63
Wysyłanie wiadomości ......................63
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
.....................................................64
Wysyłanie wiadomości audio.............64
Czytanie odebranej wiadomości ........64
Wyświetlanie rozmowy ......................65
Słuchanie wiadomości SMS ..............65
Zmiana języka....................................66
Poczta.............................................. 67
Informacje na temat poczty................67
Konfiguracja skrzynki pocztowej........67
Konfigurowanie skrzynki pocztowej
Poczty Exchange..........................68
Synchronizowanie skrzynki
pocztowej .....................................70
Czytanie wiadomości e-mail ..............70
Wysyłanie wiadomości e-mail............71
Otwieranie wiadomości e-mail na
ekranie głównym...........................71
Kalendarz ........................................ 73
Informacje o kalendarzu.....................73
Przeglądanie pozycji kalendarza w
różnych widokach .........................73
Dodawanie zadania do listy zadań ....73
Dodawanie pozycji kalendarza ..........73
Wysyłanie prośby o spotkanie ...........74
Przypomnienie o urodzinach..............75
Używanie osobnych kalendarzy —
prywatnych i służbowych ..............75
Dodawanie lokalizacji do pozycji
kalendarza ....................................75
Łączność ......................................... 77
Określanie sposobu, w jaki telefon
łączy się z internetem ...................77
Wi-Fi .................................................78
Bluetooth ...........................................79
Kabel USB do transmisji danych........82
Kończenie połączenia sieciowego.....83
Internet ............................................ 84
Informacje dotyczące przeglądarki
internetowej ..................................84
Przeglądanie stron internetowych......84
Dodawanie zakładki...........................85
Subskrybowanie kanału
internetowego...............................85
Sieci społecznościowe .................. 87
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
4 Spis treści
Społeczności — informacje ...............87
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych w jednym widoku ........87
Publikowanie statusu w sieciach
społecznościowych ......................88
Łączenie profili znajomych online z
ich danymi kontaktowymi..............88
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych na ekranie głównym....88
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do
usługi ............................................88
Udostępnianie lokalizacji w
aktualizacji statusu........................89
Kontaktowanie się ze znajomym z
serwisu społecznościowego .........90
Dodawanie wydarzenia do
kalendarza ....................................90
Wideo ..............................................100
Muzyka i dźwięk ........................... 102
Odtwarzacz muzyki..........................102
Materiały chronione .........................104
Dźwięki nagrywania .........................104
Radio FM .........................................104
Mapy .............................................. 107
Foto-Wideo...................................... 91
Aplikacje usługi Mapy — informacje
...................................................107
Nawigacja do celu ...........................107
Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji
...................................................111
Zapisywanie i udostępnianie miejsc
...................................................115
Zgłaszanie nieprawidłowych
informacji dotyczących map .......118
Informacje o kamerze ........................91
Robienie zdjęcia ................................91
Zapisywanie informacji o lokalizacji
wraz ze zdjęciami i plikami wideo
.....................................................92
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
.....................................................92
Nagrywanie wideo .............................93
Wysyłanie zdjęcia ..............................93
Quickoffice.......................................119
Czytanie dokumentów w formacie
PDF ............................................119
Używanie kalkulatora .......................119
Pisanie notatek ................................120
Tłumaczenie słów z jednego języka
na inny ........................................120
Otwieranie i tworzenie plików .zip ....121
Biuro .............................................. 119
Twoje zdjęcia i wideo..................... 95
Zarządzanie telefonem ................ 122
O Galerii.............................................95
Wyświetlanie zdjęć i wideo ................95
Edytowanie zrobionych zdjęć ............96
Porządkowanie zdjęć.........................96
Udostępnianie zdjęcia lub wideo z
Galerii ...........................................97
Kopiowanie zdjęć lub wideo między
telefonem a komputerem ..............97
Edytor wideo......................................97
Drukowanie zrobionego zdjęcia.........99
Aktualizowanie oprogramowania
telefonu i aplikacji .......................122
Vertu Fortress ..................................123
Zarządzanie plikami.........................126
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci
w celu zapisania dodatkowej
zawartości ..................................128
Zarządzanie aplikacjami ..................128
Synchronizowanie zawartości..........129
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć
pomiędzy telefonami...................129
Jak chronić swój telefon...................130
Wideo i TV ..................................... 100
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Spis treści 5
Instalowanie pakietu PC Suite na
komputerze.................................131
Akcesoria ...................................... 132
Ładowanie baterii ............................132
Zasilacz Vertu Portable Power
DC-15V — informacje.................133
Korzystanie z zasilacza Vertu
Portable Power DC-15V .............133
Korzystanie z ładowarki
samochodowej ...........................134
Używanie kabla do transmisji danych
...................................................135
Przewodowy zestaw słuchawkowy ..136
Wspólne ustawienia akcesoriów......136
Rozwiązywanie problemów......... 138
Brak odpowiedzi telefonu.................138
Przywracanie oryginalnych ustawień
...................................................138
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna? ...138
Miganie wskaźnika wiadomości.......138
Zdublowane kontakty na liście
kontaktów ...................................139
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych
...................................................139
Usuwanie całej zawartości i
przywracanie ustawień ...............139
Sprawdzanie etykiety zgodności
telefonu.......................................139
Specyfikacje ................................. 142
Ochrona środowiska.................... 144
Oszczędzanie energii ......................144
Recykling .........................................144
Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu ................. 145
Indeks ............................................ 154
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
6 Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw,
chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
CHROŃ SŁUCH
Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia
słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik
jest włączony.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wprowadzenie 7
Wprowadzenie
Omówienie
Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera szczegółowy opis korzystania z ważnych
funkcji telefonu Vertu Constellation.
Podczas konfiguracji telefonu zalecana jest jego pełna rejestracja, ponieważ
umożliwia ona uzyskanie dostępu do wszystkich usług firmy Vertu, w tym
dodatkowych ekranów głównych Vertu Select i City Brief.
Obrazki zamieszczone w tym podręczniku użytkownika mają jedynie charakter
demonstracyjny. Urządzenia przedstawione na obrazkach mogą się różnić od Twojej
wersji Vertu Constellation.
Wskazówka: Aby uzyskać dostęp do usług firmy Vertu, wybierz
> Vertu.
Pomoc techniczna i wsparcie
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z Vertu Constellation:
• Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego firmy Vertu przy użyciu klawisza
Concierge i wybierz Call Technical Support lub Email Technical Support.
•
•
Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika w telefonie lub pełną instrukcją obsługi
w witrynie Vertu.
Skorzystaj z kreatorów konfiguracji dostępnych w telefonie Vertu Constellation.
Pomogą Ci w rejestracji i utworzeniu konta e-mail. Wybierz
> Vertu >
Registration.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
8 Wprowadzenie
Dbaj o swój telefon
Jeśli telefon Vertu Constellation lub któreś z akcesoriów nie działa, jak należy,
skontaktuj się ze sprzedawcą Vertu.
Ogólne zasady korzystania z telefonu
• Zawsze używaj telefonu Vertu Constellation zgodnie z zasadami przedstawionymi
w dołączonej do niego dokumentacji. Niewłaściwe użytkowanie może wpływać
na funkcjonalność urządzenia.
• Nie próbuj otwierać ani rozmontowywać telefonu Vertu Constellation. Jedynym
elementem, który można otwierać, jest pokrywa gniazda karty SIM. Wszelkie
czynności związane z serwisowaniem telefonu Vertu Constellation powinny być
wykonywane przez autoryzowanego technika firmy Vertu.
• Z telefonem Vertu Constellation obchodź się ostrożnie.
• Używaj jedynie akcesoriów zatwierdzonych do użytku przez firmę Vertu.
• Dostarczone ładowarki przeznaczone są wyłącznie do użytku z telefonem Vertu
Constellation. Nie używaj ich do ładowania innych urządzeń, ponieważ może to
spowodować trwałe uszkodzenie telefonu, baterii lub ładowarki.
• Telefon Vertu Constellation, wszystkie części i akcesoria należy przechowywać
poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.
• Nie narażaj telefonu Vertu Constellation ani akcesoriów na działanie cieczy,
wilgoci, pyłu ani brudu.
• Nie wystawiaj telefonu Vertu Constellation na działanie ekstremalnych
temperatur, ponieważ może to zakłócić pracę baterii. Wydajność baterii jest
szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.
• Nie pokrywaj telefonu Vertu Constellation farbą ani podobnymi substancjami.
• Do czyszczenia telefonu Vertu Constellation używaj wyłącznie miękkiej, czystej
ściereczki. Nie używaj środków chemicznych, detergentów, środków ściernych
ani żadnych płynów. Do czyszczenia obiektywu aparatu używaj bawełnianego
wacika.
Zakłócenia
• Jeśli zakłócenia wpływają na funkcjonowanie telefonu Vertu Constellation,
przenieś się w miejsca oddalone od tych zakłóceń.
Bateria
• Telefon Vertu Constellation jest wyposażony w wewnętrzną, niewymienialną
baterię. Nie próbuj jej wyjmować. Nie zostawiaj baterii podłączonej do ładowarki
ani innego źródła zasilania przez okres dłuższy, niż jest to konieczne.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wprowadzenie 9
Materiały
Telefon Vertu Constellation został wykonany z wysokiej jakości materiałów. Aby
zachować go w dobrym stanie, należy o niego dbać.
• Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie trzyj swojego telefonu Vertu Constellation twardą
powierzchnią.
• Ceramika i szafir są bardzo twardymi materiałami, są jednak przy tym kruche i
mogą ulec pęknięciu w kontakcie z twardszymi materiałami lub obiektami. Mogą
także ulec zniszczeniu na skutek upadku. Dlatego też unikaj kontaktu z
diamentową biżuterią, pilnikami do paznokci, materiałami ściernymi i kryształami
mineralnymi.
• Wszystkie rodzaje skóry są podatne na uszkodzenia, dlatego należy się z nimi
obchodzić ostrożnie. Unikaj wystawiania telefonu Vertu Constellation na działanie
ekstremalnych temperatur, wody lub wysokiej wilgotności, unikaj kontaktu z
substancjami oleistymi, środkami do makijażu i rozpuszczalnikami.
• Metalowe elementy telefonu Vertu zostały wykonane z materiałów najwyższej
jakości i aby zachować ich piękny wygląd, należy o nie dbać. Zapobiegaj
sytuacjom, w których telefon mógłby mieć kontakt z ostrymi obiektami, pastami
polerskimi do metalu, środkami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki,
substancjami kwasowymi i zasadowymi, napojami zawierającymi colę i słoną
wodą. Jeśli dojdzie do kontaktu z którąś z wymienionych substancji, jak
najszybciej wyczyść powierzchnię czystą, miękką szmatką.
Klawisze i części
Góra
1
2
3
Klawisz wyłącznika
Złącze AV
Czujnik oświetlenia
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
10 Wprowadzenie
Przód
1
2
3
4
5
6
7
8
Poduszka
Wyświetlacz
Pokrywa szufladki na kartę SIM
Zawias szufladki na kartę SIM
Klawisz Concierge
Zaczep na smycz
Klawisz menu
Dioda powiadomienia
Tył urządzenia
1
Głośnik
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wprowadzenie 11
2
3
4
5
6
7
8
Klawisze głośności
Obiektyw aparatu
Lampa błyskowa
Złącze microUSB
Na tylnej płycie znajduje się numer seryjny firmy Vertu
Przełącznik blokady klawiatury
Klawisz kamery
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
12 Pierwsze kroki
Pierwsze kroki
Zawartość opakowania
• telefon Vertu Constellation
• Skórzany pokrowiec na telefon
• Przewodowy zestaw słuchawkowy
• Ładowarka ścienna (AC-31) z odpowiednimi wtyczkami
• Zasilacz Vertu Portable Power (DC-15V)
• Ładowarka samochodowa Vertu (DC-7V)
• Kabel mikro-USB — 2 szt.
• Kabel AV
• Szmatka do czyszczenia
• Elementy dodatkowe
Zawartość opakowania może się różnić ze względu na materiały, z jakich został
wykonany telefon, oraz w związku z przepisami obowiązującymi w poszczególnych
regionach.
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM
(patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować
uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby
uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC,
skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia karty SIM lub telefonu Vertu
Constellation.
Nie naklejaj niczego na karcie SIM.
Wkładanie karty SIM
1 Wyłącz telefon.
2 Podważ na zewnątrz pokrywę karty SIM znajdującą się u góry telefonu.
Wskazówka: Możesz do tego celu użyć paznokcia.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pierwsze kroki 13
3 Całkowicie otwórz pokrywę.
4 Szufladka karty SIM zostanie automatycznie częściowo wysunięta. Wyjmij
szufladkę karty SIM.
5 Włóż kartę SIM do widocznego otworu w szufladce, pamiętając o tym, by styki karty
były skierowane do góry (kiedy telefon jest skierowany tyłem do Ciebie). Dopasuj
kartę do skośnych narożników szufladki.
6 Wsuń szufladkę do telefonu i zamknij pokrywę.
Wskazówka: Jeśli chcesz aktywować i ustawić kod PIN karty SIM (4–8 cyfr),
wybierz > Settings i Phone > Phone management > Security settings > Phone
and SIM card.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
14 Pierwsze kroki
Blokowanie i odblokowywanie klawiszy i ekranu
Aby uniknąć przypadkowego nawiązania połączenia, możesz zablokować klawiaturę
i ekran telefonu.
Przesuń przełącznik blokady klawiatury.
Wskazówka: Możesz także nacisnąć klawisz wyłącznika i wybrać Lock screen
and keys lub Unlock.
Ustawianie automatycznego blokowania ekranu i klawiszy
1 Wybierz > Settings i Phone > Display > Screen/keylock time-out.
2 Określ czas, po upływie którego ekran i klawisze mają być automatycznie
blokowane.
Ładowanie
Ładowanie baterii
Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem
telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Ładowanie nowego telefonu
przy użyciu ładowarki ściennej może trwać około półtorej godziny.
Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:
1 Podłącz dołączoną ładowarkę ścienną do gniazdka sieci elektrycznej, a następnie
do złącza mikro-USB w telefonie Vertu Constellation.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pierwsze kroki 15
2 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od
gniazda ściennego.
Nie trzeba ładować baterii przez określony czas. Jednak jeśli poziom naładowania
baterii telefonu jest niski, pełne naładowanie przy użyciu ładowarki ściennej może
trwać do dwóch godzin.
Podczas ładowania można korzystać z telefonu.
Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się
wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.
Wskazówka: Telefon Vertu Constellation można także naładować za pomocą
zasilacza Vertu Portable Power oraz ładowarki samochodowej Vertu, dostarczonych
w opakowaniu.
Ładowanie baterii przez złącze USB
Przy użyciu kabla USB możesz podłączyć telefon Vertu Constellation do komputera.
Podczas ładowania można korzystać z telefonu. Przykładowo, jeśli telefon jest
podłączony do komputera, możesz go zsynchronizować.
Rozpoczęcie ładowania przez USB może potrwać dłużej, a urządzenie może nie być
dostępne natychmiast.
Nie używaj niezasilanego koncentratora USB.
Urządzenie ładuje się szybciej po podłączeniu go do ładowarki ściennej.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
16 Pierwsze kroki
Wydłużanie żywotności baterii
Istnieje kilka sposobów na ograniczenie zużycia energii w telefonie.
• Zawsze ładuj baterię do pełnego naładowania.
• Włącz tryb oszczędzania energii.
Włączanie trybu oszczędzania energii
Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz Activate power saving. Aby wyłączyć tryb
oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania i wybierz Deactivate power
saving.
Zamykanie nieużywanych aplikacji
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, przesuń palcem po ekranie, aż wyświetli się
żądana aplikacja, a następnie wybierz .
Dźwięki, motywy i efekty
• Wycisz niepotrzebne dźwięki, np. dźwięki klawiszy.
• Zamiast używać głośnika, korzystaj ze słuchawek przewodowych.
• Zmień czas, po którym ma być wyłączany wyświetlacz urządzenia.
Ustawianie limitu czasu
Wybierz > Settings i Phone > Display > Light time-out.
Korzystanie z sieci
• Kiedy słuchasz muzyki lub w inny sposób korzystasz z urządzenia, ale nie chcesz
nawiązywać ani odbierać połączeń, włącz profil Offline.
• Ustaw telefon tak, aby poczta była sprawdzana rzadziej.
• Łącząc się z internetem, używaj połączenia Wi-Fi zamiast połączenia danych
pakietowych (GPRS lub 3G).
Ustawianie korzystania tylko z sieci 3G lub GSM
Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz sieć mobilną oraz Network
mode > GSM.
Wyłączanie niepotrzebnej łączności Bluetooth
Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz
.
Zatrzymywanie skanowania dostępnych sieci Wi-Fi
Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pierwsze kroki 17
Nawiązywanie połączenia danych pakietowych (3G lub GPRS) tylko wtedy,
kiedy jest to konieczne
Aby zamknąć połączenie danych mobilnych, przesuń palcem w dół od obszaru
powiadomień i wybierz .
Konfiguracja telefonu
Rejestracja — informacje
Firma Vertu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepszy interfejs
użytkownika. Aby nam w tym pomóc, po pojawieniu się odpowiedniego monitu
zarejestruj swój telefon Vertu Constellation i uaktywnij usługi. Po zarejestrowaniu
telefonu otrzymasz:
• Pełny dostęp do spersonalizowanych usług firmy Vertu, w tym Concierge i działu
pomocy technicznej Vertu.
• Dodatkowe ekrany główne, w tym Vertu Select, który oferuje treści indywidualnie
dopasowane do Twoich zainteresowań, oraz City Brief, który zmienia się, gdy
jesteś w podróży.
• Dostęp do konta @vertu.me pod adresem mail.vertu.me.
• Dostęp do usługi Vertu Fortress.
Wskazówka: Aby wyświetlić spersonalizowane usługi, które są dostępne po
rejestracji, wybierz
> Vertu. Dostępne są wtedy także opcje, które umożliwiają
ponowne uruchomienie aplikacji rejestracji oraz kreatora konfiguracji w dowolnym
momencie.
Zarejestruj swój telefon Vertu
Zazwyczaj telefon Vertu Constellation jest rejestrowany podczas konfiguracji, ale
można to również zrobić później za pomocą jednej z poniższych metod:
• Wybierz > Vertu i Registration.
•
•
•
Wybierz Call Concierge, używając specjalnego klawisza.
Zarejestruj telefon pod adresem www.vertu.me.
Wybierz dowolną usługę Vertu dostępną w telefonie.
Konfiguracja początkowa
1 Przed włączeniem telefonu Vertu Constellation upewnij się, że została do niego
włożona działająca, aktywna karta SIM oraz że znajdujesz się w zasięgu sieci
komórkowej.
2 Włącz telefon Vertu Constellation i uruchom kreatora konfiguracji.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
18 Pierwsze kroki
3 Kreator konfiguracji przeprowadzi Cię przez proces rejestracji. Po wprowadzeniu
szczegółów dotyczących użytkownika, wybraniu opcji włączenia usług i
zaakceptowaniu warunków korzystania usługi Vertu zostaną natychmiast
udostępnione.
W przypadku niewyrażenia zgody na włączenie usług Vertu będzie można nadal
korzystać z telefonu. Aby uzyskać dostęp do usług w przyszłości, trzeba będzie
ponownie przejść przez proces rejestracji i wybrać opcję włączenia usług.
Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, wprowadź swoją nazwę
użytkownika i hasło.
4 Po zarejestrowaniu się użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do
konfiguracji poczty.
Konfiguracja poczty
Ostatni etap konfiguracji pozwoli Ci utworzyć skrzynki pocztowe obsługiwane przez
usługodawców z listy, w tym @vertu.me (pod warunkiem że się zarejestrujesz).
Wybierz dostawcę usługi poczty i wprowadź żądane informacje. Skrzynka pocztowa
zostanie automatycznie wyświetlona w widżecie Mail na ekranie głównym, o ile będzie
na nim dostępne miejsce. Widżet ten umożliwia szybkie uzyskanie dostępu do
najnowszych wiadomości e-mail. Aby przejść do skrzynki odbiorczej, wybierz pasek
tytułu.
Do każdej kolejnej tworzonej skrzynki pocztowej musisz dodać odpowiedni widżet
Mail na wybranym ekranie głównym. Można wybrać jednowierszowy widżet Mail lub
trzywierszowy widżet Mail.
Wskazówka: Aby dodać skrzynkę pocztową do istniejącego trzywierszowego
widżetu Mail, wybierz
po prawej stronie u góry widżetu. Wybierz Create new
mailbox i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Nowa skrzynka odbiorcza
zastąpi poprzednią skrzynkę w widżecie.
Telefon Vertu Constellation jest w pełni kompatybilny z serwerem Microsoft Exchange,
dzięki czemu można skonfigurować jedno z kont poczty e-mail jako skrzynkę Poczty
Exchange. W ten sposób uzyskujesz mobilny dostęp do poczty, kalendarza,
kontaktów i zadań konta. Możesz także w pełni zsynchronizować wybraną zawartość.
Podczas konfiguracji poczty zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz, aby konto
firmowe było używane jako skrzynka pocztowa Poczty Exchange. Jeśli nie
zdecydujesz się na wybór takiego wariantu, zostanie wyświetlona lista innych
dostawców usług pocztowych. Jeśli na tej liście wybierzesz Vertu.Me, Twoje konto
@vertu.me będzie służyć jako skrzynka pocztowa Poczty Exchange. Ewentualnie
można wybrać Other, wprowadzić adres e-mail i hasło, a następnie (jeśli powiązany
dostawca jest kompatybilny) wybrać usługę Exchange ActiveSync zamiast POP/
IMAP.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pierwsze kroki 19
W razie potrzeby możesz dodać kolejne skrzynki pocztowe. Do każdej kolejnej
tworzonej skrzynki pocztowej musisz dodać widżet poczty do wybranego
dostosowywanego ekranu głównego.
Kreator konfiguracji
Jeśli chcesz zmienić szczegóły rejestracji lub zmodyfikować dowolne ustawienia
telefonu Vertu Constellation, możesz ponownie uruchomić kreatora konfiguracji.
Aby uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji, wybierz > Vertu > Registration.
Przesyłanie zawartości z poprzednio używanego telefonu
Do kopiowania zawartości, np. kontaktów, pozycji kalendarza czy zdjęć, z
poprzedniego kompatybilnego telefonu do nowego Vertu Constellation używaj
aplikacji Phone switch.
Wybierz > Settings i Connectivity > Data transfer > Phone switch.
Aby przesłać zdjęcia, pliki dźwiękowe i inne pliki medialne, możesz skorzystać z
pakietu PC Suite. W tym celu wykonaj następujące kroki:
1 Prześlij żądaną zawartość z poprzednio używanego telefonu do komputera PC lub
Mac przy użyciu połączenia USB.
2 Zainstaluj pakiet PC Suite na swoim komputerze PC lub Mac.
3 Upewnij się, że pakiet PC Suite umieścił żądaną zawartość na Twoim komputerze
PC lub Mac.
4 Wybierz > Settings i Connectivity > USB > PC Suite.
5 Prześlij pliki z pakietu PC Suite na komputerze PC lub Mac do swojego telefonu
Vertu Constellation.
Do tego celu możesz także użyć łączności USB lub Bluetooth.
Kiedy zajdzie potrzeba, np. utworzenia kopii zapasowej plików utworzonych w
telefonie Vertu Constellation, możesz przesłać pliki w odwrotnym kierunku.
Jeśli do przesyłu plików z i do komputera nie chcesz używać pakietu PC Suite i wolisz
przeprowadzać tę operację ręcznie, skorzystaj z trybu Mass storage. W takiej sytuacji
Twój telefon Vertu Constellation będzie widoczny na komputerze PC lub Mac jako
dysk zewnętrzny.
Kiedy jest wybrany tryb Mass storage, nie można wyświetlić ani uruchomić aplikacji
zainstalowanych na wewnętrznej karcie pamięci.
Czynności na ekranie dotykowym
Aby używać interfejsu użytkownika, dotknij ekranu dotykowego lub dotknij ekranu
dotykowego i przytrzymaj go.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
20 Pierwsze kroki
Otwieranie aplikacji lub innego elementu na ekranie
Dotknij aplikacji lub elementu.
Szybki dostęp do funkcji
Dotknij elementu i przytrzymaj go. Otworzy się menu podręczne z opcjami. Aby na
przykład wysłać zdjęcie lub usunąć alarm, dotknij zdjęcia lub alarmu i przytrzymaj je,
a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią opcję.
Przeciąganie elementu
Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przesuń palcem po ekranie. Element
przesunie się za palcem.
Po włączeniu trybu edycji można przeciągać elementy na ekranie głównym lub w menu
głównym.
Przesuwanie palcem
Umieść palec na ekranie i powoli przesuń go w żądanym kierunku.
Na przykład podczas oglądania zdjęć przesuń w lewo, aby wyświetlić następne.
Przewijanie listy lub menu
Umieść palec na ekranie, przesuń nim szybko w górę lub w dół ekranu i podnieś go.
Zawartość ekranu będzie przewijana w takim samym tempie i kierunku jak w
momencie podniesienia palca. Aby zatrzymać przeglądanie plików i wybrać element
z listy przewijania, dotknij wybranego elementu.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pierwsze kroki 21
Powiększanie
Umieść dwa palce na elemencie, takim jak zdjęcie lub strona internetowa, a następnie
je rozsuń.
Pomniejszanie
Umieść dwa palce na elemencie i zsuń je.
Wskazówka: Po dwukrotnym dotknięciu elementu o domyślnym rozmiarze,
możesz powiększyć lub pomniejszyć element.
Obszar powiadomień
W obszarze powiadomień można błyskawicznie skorzystać z ważnych ustawień,
takich jak zamykanie połączenia internetowego lub wyciszanie telefonu bezpośrednio
z menu statusu. Obszar powiadomień jest niedostępny podczas korzystania z aplikacji
pełnoekranowych, np. Map.
• Wyświetlanie powiadomień o nieodebranych połączeniach lub nieprzeczytanych
wiadomościach
• Wyciszanie telefonu
• Modyfikacja ustawień łączności
• Wyświetlanie dostępnych połączeń Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi
• Zarządzanie połączeniami Bluetooth
Po prostu przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
22 Pierwsze kroki
Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub
wideo
Użyj klawiszy głośności.
Możesz zmieniać głośność w trakcie połączenia, lub gdy aplikacja jest włączona.
Wbudowany głośnik umożliwia rozmowę przez telefon z pewnej odległości, dzięki
czemu telefonu nie trzeba trzymać przy uchu.
Włączanie lub wyłączanie głośnika w trakcie połączenia
lub
.
Wybierz
Lokalizacja anten
Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość
komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej
przez urządzenie energii.
Obszar anteny jest wyróżniony.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Pierwsze kroki 23
Mocowanie smyczy
Smycze są sprzedawane osobno.
Używając paznokcia, wyciągnij zaczep smyczy znajdujący się z boku telefonu i
przewlecz przez niego smycz.
Zestaw słuchawkowy
Do telefonu można podłączyć kompatybilny zestaw słuchawkowy lub kompatybilne
słuchawki.
Włączanie i wyłączanie telefonu
Włączanie
Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.
Wyłączanie
Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
24 Pierwsze kroki
Brak odpowiedzi telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania około 8 sekund do momentu, aż telefon
zawibruje i się wyłączy.
W razie potrzeby ponownie włącz telefon.
Żadna zawartość, taka jak kontakty czy wiadomości, nie jest usuwana.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Usługi Vertu 25
Usługi Vertu
Vertu City Brief
City Brief zawiera zbiór niezależnych i wyjątkowych przewodników po ponad 200
największych miastach świata. Usługa jest dostępna w różnych językach, m.in.:
angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, odmianach chińskiego oraz
arabskim.
Usługa City Brief jest dostępna w Twoim telefonie Vertu Constellation jako dodatkowy
ekran główny po zarejestrowaniu telefonu.
Widżet powiadomień City Brief uruchamia się na domyślnym ekranie głównym, gdy
tylko zostaną udostępnione nowe informacje City Brief na temat lokalizacji, w której
się znajdujesz.
Zawartość głównego ekranu City Brief zmienia się w zależności od miejsca, w którym
się znajdujesz. Po przybyciu do konkretnego miejsca telefon wyświetli odpowiedni
przewodnik z rekomendowanymi restauracjami, barami i atrakcjami.
Usługa City Brief jest zintegrowana z Concierge. Dzięki temu za pomocą Concierge
możesz robić rezerwacje drogą telefoniczną lub mailową, gdy tylko znajdziesz coś
ciekawego.
Dane City Brief są regularnie aktualizowane, dzięki czemu możesz zawsze na nich
polegać. Regularnie dodawane są nowe lokalizacje.
Wskazówka: Aby zmienić język wyświetlania City Brief, przejdź na koniec
dowolnego artykułu i wybierz opcję Preferences.
Wskazówka: Aby wyłączyć City Brief, wybierz
> Settings i Vertu Settings.
Vertu Select
Usługa Vertu Select oferuje oryginalne artykuły, które dostarczą Ci inspiracji,
informacji i rozrywki, w zależności od Twojego regionu, Twoich preferencji i
zainteresowań. Usługa jest dostępna w różnych językach, m.in.: angielskim, włoskim,
niemieckim, francuskim, rosyjskim, odmianach chińskiego oraz arabskim.
Usługa Vertu Select jest redagowana przez wybitnych ekspertów i jest dostępna w
telefonie Vertu Constellation jako dodatkowy ekran główny po jego zarejestrowaniu
Vertu Constellation. Treści są często powiązane z wyjątkowymi ofertami dostępnymi
za pośrednictwem Concierge.
Wskazówka: Aby zmienić język wyświetlania Vertu Select, przejdź na koniec
dowolnego artykułu i wybierz opcję Preferences.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
26 Usługi Vertu
Wskazówka: Aby wyłączyć Vertu Select, wybierz
Settings.
> Settings i Vertu
Vertu Concierge
Concierge jest luksusową usługą pomocy dostępną 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
na całym świecie w preferowanym języku.
W przypadku telefonu Vertu Constellation jest zapewniany bezpłatny 12-miesięczny
dostęp do tej usługi po zarejestrowaniu telefonu.
Usługa Concierge oferuje dostęp do działu Vertu Technical Support, który jest także
dostępny 24 godziny przez siedem dni w tygodniu.
W chwili uruchomienia usługi Concierge otrzymasz osobiste połączenie, które celem
będzie:
• Wprowadzenie do usługi.
• Zrozumienie Twoich potrzeb.
• Zarejestrowanie Twoich preferencji.
Dzięki temu oferta Concierge będzie bogata, dostosowana do Twoich potrzeb i
wyjątkowa.
Wskazówka: Concierge Live pozwala monitorować postępy realizacji zamówień
w ramach usługi Concierge.
Kontakt z Vertu Concierge
1 Naciśnij klawisz Concierge po lewej stronie telefonu.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Usługi Vertu 27
2 Wybierz Call Concierge lub Email Concierge.
Wskazówka: Jeśli nie możesz połączyć się z usługą Vertu Concierge za pomocą
specjalnego przycisku, zadzwoń do działu Technical Support firmy Vertu, aby
rozwiązać problem.
Kontakt z działem pomocy technicznej Vertu
Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej korzystania z Vertu Constellation,
skontaktuj się działem pomocy technicznej Vertu przy użyciu klawisza Concierge.
Pomoc działu jest dostępna 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
1 Naciśnij klawisz Concierge.
2 Wybierz Call Technical Support lub Email Technical Support.
Wskazówka: Jeśli nie możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej
przy użyciu klawisza Concierge, zadzwoń pod numer +441252867500. Aby uzyskać
informacje dotyczące lokalnych numerów telefonu, przejdź do www.vertu.com.
Vertu Fortress
Vertu Fortress jest usługą synchronizacji. Umożliwia przenoszenie zdjęć, plików
wideo, kontaktów i pozycji kalendarza między telefonem Vertu a serwerem
chmurowym oraz między serwerem i komputerem PC/Mac (kontakty i kalendarze tylko
na komputerze Mac). Pozwala tworzyć kopie zapasowe zdjęć i plików wideo
zapisanych w telefonie. Aby korzystać z usługi, konieczne jest zarejestrowanie się w
witrynie Vertu.Me (www.vertu.me.)
Domyślnym ustawieniem jest synchronizacja ręczna w telefonie i komputerze (PC lub
Mac), ale można skonfigurować synchronizację automatyczną.
Aby wyświetlić dane przesłane do Vertu Fortress i zarządzać nimi, przejdź do portalu
internetowego pod adresem www.vertu.me.
W telefonie Vertu Constellation możesz bezpłatnie korzystać z usługi synchronizacji
Vertu Fortress przez 12 miesięcy.
Pliki multimedialne są szyfrowane podczas transmisji przy użyciu protokołu HTTPS
(Hypertext Transfer Protocol Secure). Dane są przechowywane przy użyciu 256bitowego algorytmu AES (Advanced Encryption Standard).
Usługa Vertu Fortress współpracuje z wszystkimi dostępnymi obecnie systemami
Windows do wersji Windows 7.
Zdalna pomoc
Jeśli wyrazisz zgodę, usługa Zdalna pomoc umożliwi zespołowi Vertu Technical
Support zdalny dostęp do Twojego telefonu Vertu Constellation.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
28 Usługi Vertu
Z usługi tej możesz skorzystać, kiedy masz problem z konfiguracją lub używaniem
telefonu.
Jeśli chcesz skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z działem Technical Support.
Vertu Concierge Live
Usługa Vertu Concierge Live umożliwia monitorowanie statusów bieżących realizacji
zadań w obrębie Concierge. Można także nawiązywać połączenia z usługą Concierge
bezpośrednio z ekranu Concierge Live.
Aby sprawdzić status realizacji zamówień w ramach Concierge, naciśnij klawisz
Concierge, a następnie wybierz Concierge Live.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 29
Ekran główny
Interaktywne elementy ekranu głównego
Informacje o domyślnym ekranie głównym
Domyślny ekran główny działa na zasadzie bramy do funkcji dostępnych w Vertu
Constellation:
• Inne ekrany główne. Po jednej stronie domyślnego ekranu głównego znajdują się
dwa ekrany główne: Vertu Select i City Brief. Po drugiej stronie znajduje się jeden
ekran główny, na którym można uzyskać dostęp do pierwszej skrzynki pocztowej
i wiersza skrótów specjalnie wyselekcjonowanych aplikacji Vertu, oraz kolejny
ekran główny umożliwiający uzyskanie dostępu do widżetu szybkiego
uruchamiania aplikacji. Są to dwa ekrany główne w pełni dostosowywane, dlatego
można dodawać do nich najczęściej używane aplikacje i skróty.
Można także dodać szósty, pusty, ekran główny, który jest w pełni
dostosowywany.
Jeśli chcesz uniknąć opłat za korzystanie z usługi roamingu podczas podróży, aby
wyłączyć Vertu Select lub City Brief, wybierz > Settings i Vertu Settings.
•
Trzy najpopularniejsze profile — Silent, Offline i General. Aby zmienić profil,
wybierz jego ikonę w lewym górnym rogu domyślnego widoku, a następnie
wybierz inny profil. Jeśli wybrano profil Silent, można określić interwał czasu
działania telefonu w trybie cichym przed przywróceniem poprzedniego profilu.
• Cztery skróty na dole ekranu (oraz na dole dwóch ekranów dostosowywanych)
pozwalają uzyskać dostęp do aplikacji Contacts, Calendar, Messaging i Web.
• Aby otworzyć menu statusu, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień
znajdującego się u góry ekranu. Pokazuje ono status wielu najważniejszych funkcji
oraz powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail, SMS i nieodebranych
połączeniach. Aby zamknąć menu, przeciągnij panel do góry.
Domyślny ekran główny zawiera interaktywny zegar, który automatycznie wykrywa
bieżący czas i dostępność oraz zapewnia dostęp do alarmów i spotkań. Jeśli
znajdujesz się poza strefą czasową, w której przebywasz zazwyczaj, czas domowy
jest wyświetlany w formacie cyfrowym. Bieżące spotkania oznaczone są łukami wokół
zegara, a bieżące alarmy są oznaczone czerwonymi znakami.
Wskazówka: Jeśli wybierzesz ćwiartkę zegara, która zawiera jedno lub więcej
spotkań, zostaną one wyświetlone w okienku rozwijanym. Aby uzyskać dostęp do
kalendarza, wybierz żądane spotkanie.
Klawisz menu, za pomocą którego można wybrać inne funkcje, znajduje się na środku
tuż pod wyświetlaczem.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
30 Ekran główny
Aby uzyskać dostęp do opcji odpowiednich w przypadku bieżącego ekranu, wybierz
.
Aby otworzyć aplikację wybierania numerów, wybierz
.
Tryb poziomy i pionowy
Wyświetlacz obraca się automatycznie w tryb poziomy lub pionowy, w zależności od
orientacji urządzenia. Podczas obracania telefonu ekran dostosowuje orientację do
aktualnego położenia.
Przełączanie między ekranami głównymi
Przesuń ekran w prawo lub w lewo.
wskazuje bieżący ekran główny. Aby powrócić do domyślnego ekranu
głównego, naciśnij kropki.
Przełączanie otwartych aplikacji
Aplikacje i zadania otwarte w tle można przeglądać i przełączać.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz menu, aby otworzyć przełącznik zadań, przeciągnij
palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz żądaną aplikację.
Pozostawienie uruchomionych aplikacji w tle zwiększa zapotrzebowanie na energię
baterii i miejsce w pamięci. W celu zamknięcia nieużywanej aplikacji wybierz .
Wskazówka: Aby zamknąć wszystkie otwarte aplikacje, wybierz i przytrzymaj
narzędzie przełączania zadań, a następnie wybierz z menu podręcznego Close all.
Powiadomienia
Telefon Vertu Constellation powiadamia o nieodebranych wydarzeniach na wiele
sposobów.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 31
Menu statusu — Aby otworzyć menu statusu, które wyświetla wydarzenia, takie jak
dostępne sieci Wi-Fi, nieodebrane połączenia i nowe wiadomości, przesuń palcem w
dół od obszaru powiadomień.
Menu podręczne powiadomień — Podręczne menu powiadomień jest wyświetlane
na ekranie głównym i pokazuje nieodebrane połączenia, wiadomości, pocztę głosową
i wydarzenia kalendarza.
Dioda powiadomienia — Dioda ta pulsuje na niebiesko po lewej stronie klawisza
menu, kiedy masz nieodebrane połączenie lub nową wiadomość. Aby określić
wydarzenia, w przypadku których dioda ma zaświecić, wybierz
> Settings i
Phone > Notification lights > Notification light.
Gdy bateria wymaga naładowania, wskaźnik powiadamiania pulsuje na czerwono.
Podczas ładowania wskaźnik pulsuje na zielono, a po zakończeniu ładowania świeci
ciągłym zielonym światłem.
Wskazówka: Można ustawić zmianę wskaźnika powiadamiania na światło
oddychające, kiedy telefon nie jest używany. Wybierz > Settings i Phone >
Notification lights > Standby breathing light > On.
Klawisz menu i przyciski programowe
Klawisz menu znajduje się na środku telefonu, bezpośrednio pod wyświetlaczem.
Naciskając klawisz menu, możesz uzyskać dostęp do menu głównego lub powrócić
do domyślnego ekranu głównego z aplikacji.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu klawisza menu zostaną wyświetlone otwarte aplikacje.
Ikony kontekstowe znajdują się nad klawiszem menu. Wyświetlają opcje kontekstowe
odnoszące się tylko do bieżącego ekranu. Wybierz odpowiednią ikonę przycisku
programowego, aby otworzyć menu lub wykonać działanie.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
32 Ekran główny
Wskazówka:
nad klawiszem menu wskazuje liczbę ekranów
głównych, maksymalnie sześć. Wyróżniona kropka wskazuje aktualnie wyświetlany
ekran główny. Aby powrócić do domyślnego ekranu głównego, naciśnij kropki.
Zegar
Zegar analogowy i zegar cyfrowy
Zegar wyświetlany na domyślnym ekranie głównym ma następujące funkcje:
• Wyświetlanie godziny i daty w formacie analogowym lub cyfrowym. Aby wybrać
format, użyj odpowiedniego widżetu.
• Wyświetlanie ustawień alarmów na następne 12 godzin (tylko wyświetlacz
analogowy).
• Wyświetlanie wolnych i zajętych okresów na podstawie zapisów w kalendarzu
oraz obramowania zegara (tylko wyświetlacz analogowy).
• Automatyczne ustawianie czasu.
• Wyświetlanie czasu lokalnego. Kiedy korzystasz z roamingu wyświetlany jest czas
bieżącej lokalizacji oraz czas lokalizacji domu.
Instrukcje dotyczące ustawiania zegara:
• Aby ustawić alarm, dotknij środka zegara.
• Aby wyświetlić okienko podglądu spotkania, dotknij odpowiedniej ćwiartki zegara.
Aby otworzyć spotkanie, dotknij okienka.
• Aby usunąć okienko spotkania, dotknij ponownie ekranu.
Przełączanie wyświetlacza cyfrowego i analogowego
1 Na domyślnym ekranie głównym wybierz zegar.
2 W panelu Zegar dotknij obrazu zegara, aby przełączyć format zegara z
analogowego na cyfrowy lub odwrotnie.
3 Wybierz
, aby powrócić do domyślnego ekranu głównego, na którym jest
obecnie wyświetlany zegar w wybranym formacie.
Wyświetlanie spotkań zapisanych w kalendarzu
Pozycje kalendarza na każdy dzień są oznaczone łukami wokół krawędzi zegara
analogowego na domyślnym ekranie głównym.
Aby wyświetlić pozycje lub wprowadzić w nich zmiany, dotknij odpowiedniej ćwiartki
zegara, a następnie wpisz dane do okienka.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 33
Ustawianie alarmu
Alarmy są ustawiane przy użyciu zegara. Alarmy mogą być jednorazowe albo
powtarzane codziennie, cotygodniowo lub w dni robocze. Można ustawić wiele
alarmów.
Po ustawieniu alarm jest oznaczony czerwonym znakiem na zegarze analogowym.
1 Na domyślnym ekranie głównym wybierz środek zegara.
2 Wybierz .
3 Ustaw godzinę alarmu.
4 W razie potrzeby zmień opis alarmu lub ustaw jego powtarzanie.
5 Wybierz
.
Zmiana alarmu
Wybierz alarm i zmień jego ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.
Włączanie i wyłączanie alarmu
Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję. Ta sekcja dotyczy tylko powtarzanych alarmów.
Usuwanie alarmu
Wybierz i przytrzymaj alarm, a następnie w menu podręcznym wybierz Delete
alarm.
Włączanie drzemki alarmu
Kiedy zabrzmi alarm, można włączyć jego drzemkę. Powoduje to wstrzymanie alarmu
na określony czas.
Gdy zabrzmi alarm, wybierz Snooze.
Ustawianie długości drzemki
1 Na ekranie głównym wybierz zegar.
2 Wybierz
> Settings > Alarm snooze time, a następnie ustaw długość drzemki.
Wybór dźwięku alarmu
Możesz ustawić jeden dźwięk, który będzie stosowany do wszystkich alarmów.
Na domyślnym ekranie głównym wybierz środek zegara.
> Settings.
1 Wybierz
2 Wybierz Clock alarm tone i dźwięk.
3 Aby zamknąć, wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
34 Ekran główny
Zegar światowy
Zegar światowy pozwala na wyświetlanie godziny w różnych lokalizacjach. Lokalizacje
Zegara światowego można dodawać i usuwać ręcznie. Po przybyciu do nowej
lokalizacji Zegar światowy automatycznie wyświetli czas miejscowości z bieżącej
strefy czasowej.
Wyświetlanie zegara światowego
1 Na domyślnym ekranie głównym wybierz zegar. Zostanie wyświetlony panel
Zegar.
2 Otwórz kartę Zegar światowy, a godziny w wybranych lokalizacjach zostaną
wyświetlone w formacie cyfrowym.
Dodawanie określonej lokalizacji do zegara światowego
1 Otwórz zegar światowy i wybierz .
2 Wybierz z listy lokalizację, która jest wyświetlana wraz z bieżącym czasem w tym
miejscu.
Edytowanie lokalizacji
Zmiana zdjęcia powiązanego z daną lokalizacją
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz Change
image.
Ustawianie lokalizacji jako bieżącej
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz Set as
current location.
Usuwanie lokalizacji
Wybierz i przytrzymaj lokalizację, a następnie w menu podręcznym wybierz
Remove.
Czas automatyczny
Dzięki funkcji czasu automatycznego nie musisz ręcznie ustawiać daty ani godziny,
kiedy podróżujesz do innych stref czasowych (pod warunkiem że w telefonie znajduje
się karta SIM).
Funkcja ta jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników i jest włączana
automatycznie od razu po zarejestrowaniu telefonu.
Po włączeniu tej funkcji zegar systemowy zostanie nastawiony zgodnie z czasem
lokalnym (UTC). Wyświetlana jest także różnica miedzy czasem lokalnym a czasem
GMT. Ponadto, kiedy znajdujesz się poza strefą czasową lokalizacji domu, na
domyślnym ekranie głównym są wyświetlane dwa zegary:
• Zegar główny, który podaje czas bieżącej lokalizacji.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 35
•
Zegar na dole wyświetlacza pokazuje godzinę z Twojego miejsca zamieszkania,
w formacie cyfrowym.
Kiedy wrócisz do domu, zegar przełączy się i będzie wyświetlał tylko godzinę bieżącej
lokalizacji.
Wyłączanie czasu automatycznego
Wybierz > Settings i Phone > Time and date > Automatic time update > Off.
Wskazówka: Aby ustawić godzinę wyłączenia czasu automatycznego, wybierz
> Settings i Phone > Time and date > Time, a następnie ustaw czas.
Korzystanie z kalendarza
Wybierz
> Calendar.
Dostępne są następujące funkcje:
• Synchronizacja kalendarza w telefonie z wybranym kontem Poczty Exchange (w
tym celu trzeba najpierw skonfigurować w telefonie odpowiednią skrzynkę Poczty
Exchange).
• Przypomnienia o spotkaniach.
• Ustawianie przypomnień ważnych dat.
• Aktualizowanie listy zadań.
Dodawanie nowego spotkania
1 Wybierz (Tap to create event) lub — jeśli są dostępne wydarzenia — dotknij
obszaru pod wydarzeniem. Domyślnym typem wyświetlanego wydarzenia
kalendarza jest spotkanie.
2 Wybierz kalendarz, w którym ma zostać zapisana dana pozycja.
3 Wybierz typ pozycji:
• Meeting request (o ile została zsynchronizowana z Pocztą Exchange)
• Meeting (w przypadku ważnych spotkań)
• Anniversary (w przypadku pozycji, które powtarzają się co roku)
• To-do
4 Pozostałe pola zależą od typów pozycji określonych w poprzednim kroku. Zakończ
wymagane operacje i wybierz
.
Wskazówka: Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach. Aby
szybko sprawdzić wszystkie pozycje na konkretny tydzień lub miesiąc, wybierz
.
Kolory kalendarza pozwalają łatwo dostrzec poszczególne pozycje w każdym z
widoków.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
36 Ekran główny
W aplikacji Kalendarz można tworzyć osobne kalendarze, co ułatwia zarządzanie
spotkaniami. Można mieć osobne kalendarze — prywatny i służbowy.
Dodawanie nowego kalendarza
1 Wybierz
> Calendars >
.
2 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
3 Określ widoczność kalendarza. Kiedy kalendarz jest ukryty, pozycje kalendarza i
przypomnienia nie są wyświetlane w różnych jego widokach.
4 Wybierz
.
Wskazówka: Aby wyświetlić, ukryć lub usunąć kalendarz, wybierz
>
Calendars i żądany kalendarz. Zmień nazwę, kolor lub widoczność Następnie
wybierz
.
Modyfikowanie ekranu głównego
Personalizacja ekranu głównego
Korzystając z miniaplikacji zwanych widżetami, możesz szybko uzyskać dostęp do
najczęściej używanych aplikacji.
Widżety możesz dodawać do wszystkich dostosowywanych ekranów głównych.
Dostępne są różne rodzaje widżetów, w tym widżety zegara, Wi-Fi wł./wył. oraz
kontaktów, które umożliwiają szybkie uzyskanie dostępu do pojedynczych lub wielu
kontaktów z książki telefonicznej na ekranie głównym.
Widżety skrótów umożliwiają szybkie uzyskanie dostępu do aplikacji z ekranu
głównego.
Zmiana układu elementów na bieżącym ekranie głównym
Dotknij elementu i przytrzymaj go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji. Możesz
przeciągać elementy i upuszczać je na innych ekranach głównych.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 37
Praca z widżetami
Dodawanie widżetu do ekranu głównego
1 Przejdź do dostosowywanego ekranu głównego, do którego chcesz dodać widżet.
2 Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu
podręcznego wybierz Add widget.
3 Wybierz odpowiedni widżet, który chcesz dodać do ekranu. Jeśli będzie za mało
miejsca, telefon wyświetli monit o dodanie kolejnego ekranu głównego lub
przeorganizowanie układu istniejących widżetów.
Wszystkie dodane aplikacje pojawią się w widżecie szybkiego uruchamiania
aplikacji na drugim ekranie głównym po prawej stronie domyślnego ekranu
głównego. W obrębie tej aplikacji znajdują się zakładki dla ostatnio używanych i
instalowanych aplikacji.
Dodawanie skrótu do ekranu głównego
Można utworzyć skróty do najczęściej używanych aplikacji i funkcji. Można dodać
skróty do aplikacji lub działań, takich jak pisanie wiadomości.
1 Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu
podręcznego wybierz Add shortcut.
2 Wskaż aplikację lub działanie.
Usuwanie widżetu lub skrótu
Wybierz i przytrzymaj widżet lub skrót, a następnie wybierz
.
Zmiana tapety
1 Dotknij pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie z menu
podręcznego wybierz Change wallpaper.
2 Zmień tapetę.
Dodawanie ważnych kontaktów do ekranu głównego
Przy użyciu widżetów Kontakty, osoba lub Kontakty, ulubione możesz dodać
najczęściej używane kontakty do jednego z dostosowywanych ekranów głównych,
aby móc szybko nawiązywać z nimi połączenia lub wysyłać do nich wiadomości.
Kontakty muszą być przechowywane w pamięci telefonu.
Po dodaniu widżetu Kontakty do wybranego dostosowywanego ekranu głównego
dodaj odpowiednie kontakty, gdy zostanie wyświetlony monit.
Aby uzyskać dostęp do kontaktów, które nie są bezpośrednio widoczne w widżecie
Kontakty, ulubione, przesuń palcem w lewo lub w prawo.
Aby edytować widżet Kontakty, ulubione, naciśnij i przytrzymaj widżet, a następnie
wybierz
w lewym rogu. Zostanie wyświetlona lista kontaktów z możliwością wyboru
opcji.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
38 Ekran główny
Telefonowanie lub wysyłanie wiadomości do kontaktu
1 W widżecie wybierz kontakt.
2 Wybierz Voice call lub Message.
Usuwanie kontaktu z ekranu głównego.
1 Wybierz i przytrzymaj widżet, a następnie wybierz
.
2 Widżet zostanie usunięty, ale pozycja pozostanie na liście kontaktów.
Dodawanie lub usuwanie ekranu głównego
Jednocześnie możesz ustawić maksymalnie sześć ekranów głównych. Jeśli jest już
ustawionych sześć ekranów głównych, przed dodaniem następnego musisz usunąć
jeden z nich.
Wszystkie ekrany główne, poza ekranem domyślnym, City Brief i Vertu Select, można
dostosowywać i usuwać.
Dodawanie dostosowywanego ekranu głównego
Wybierz
> Add another home screen.
Usuwanie bieżącego dostosowywanego ekranu głównego
Wybierz
> Delete this home screen, a po wyświetleniu monitu wybierz Yes.
Jeśli usuniesz ekran główny, zostaną usunięte wszystkie widżety, które się na nim
znajdują. Jednak podstawowe konta poczty e-mail, kalendarz oraz inne widżety
pozostaną w telefonie i można je dodać do innych dostosowywanych ekranów
głównych.
Wpisywanie tekstu
Wprowadzanie tekstu przy użyciu metody Swype™
Klawiatura Swype jest wyświetlana domyślnie za każdym razem, kiedy konieczne jest
wprowadzenie tekstu. Klawiatura jest wyświetlana w formacie języka Twojego kraju
(np. QWERTY) zarówno w trybie pionowym, jak i poziomym.
Metoda Swype pozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie tekstu za pomocą ciągłego
przesuwania palcem po klawiaturze. Wystarczy przytrzymać naciśnięty palec i
przesuwać go po literach każdego słowa.
Jeśli nie chcesz używać metody Swype do wpisywania słów, możesz nadal
wprowadzać tekst, dotykając liter na klawiaturze.
Wskazówka: Przed rozpoczęciem używania metody Swype wybierz
>
Settings i Phone > Swype. Następnie w razie potrzeby można modyfikować
ustawienia języka pisanego tekstu i słownikowej metody wprowadzania tekstu przed
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 39
rozpoczęciem pisania. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień na klawiaturze Swype,
wybierz
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Klawisz Zamknij — zamyka klawiaturę, wprowadzając wpisany tekst.
Klawisze strzałek przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Klawisz opcji — służy do wycinania, kopiowania i wklejania tekstu, wstawiania
symboli i emotikonów, modyfikowania ustawień wprowadzania tekstu oraz
uzyskiwania dostępu do instrukcji obsługi metody Swype.
Klawisze Shift i Caps Lock — służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter: z
małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz, a następnie wybierz odpowiedni
znak. Aby włączyć tryb Caps Lock, naciśnij klawisz dwa razy.
Ewentualnie, aby zamienić literę z małej na wielką, przesuń palcem z danej litery
ku górze klawiatury, a następnie kontynuuj wpisywanie kolejnych liter słowa.
Klawisz Swype — wyświetla alternatywne wersje słowa najbliżej kursora.
Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz, aby uzyskać wskazówki i instrukcje dotyczące
używania metody Swype.
Klawisz formatu znaku — przełącza formaty numeryczny i tekstowy wpisywania.
Spacja — metoda Swype automatycznie wstawia spacje, ale za pomocą tego
klawisza można wstawić dodatkowe spacje.
Enter przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu.
Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu
adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
Klawisz Backspace — usuwa znak.
Zmiana języka
Naciśnij i przytrzymaj Q, a następnie wybierz język.
Dodawanie akcentu do znaku
Przesuwaj palcem po wszystkich literach słowa w odpowiednim języku, nie martwiąc
się o akcenty. Zazwyczaj metoda Swype rozpoznaje słowo i poprawnie akcentuje
litery.
Powtarzanie liter
Zakreśl palcem mały okrąg wokół litery, którą chcesz powtórzyć.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
40 Ekran główny
Swype oraz logo Swype są znakami towarowymi firmy Swype, Inc. © 2009-2012
Swype, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie klawiatury standardowej
Ta klawiatura jest wyświetlana, gdy metoda Swype jest wyłączona. Aby wprowadzić
tekst, dotykaj liter na klawiaturze.
Aby wyłączyć metodę Swype, wybierz
> Settings > Swype Input Method > No.
Wskazówka: Aby ponownie włączyć metodę Swype, zamknij otwartą aplikację
tekstową, wybierz > Settings > Phone > Swype > Swype Input Method > Yes, a
następnie ponownie otwórz aplikację tekstową.
Klawiatura jest wyświetlana w formacie języka Twojego kraju (np. QWERTY) zarówno
w trybie pionowym, jak i poziomym.
Wskazówka: Prawdopodobnie będzie Ci łatwiej korzystać z tej klawiatury w
trybie poziomym.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Wirtualna klawiatura
Klawisz Zamknij — zamyka klawiaturę, wprowadzając wpisany tekst.
Klawisze Shift i Caps Lock służą do zmiany wielkości wprowadzanych liter, z
małych na wielkie i na odwrót. Wybierz klawisz przed wprowadzeniem znaku. Aby
uaktywnić tryb Caps Lock, wybierz klawisz dwa razy.
Klawisz formatu znaku — przełącza formaty numeryczny i tekstowy wpisywania.
Klawisze strzałek przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Spacja — wstawianie spacji.
Klawisz opcji — służy do wycinania, kopiowania i wklejania tekstu, wstawiania
symboli i emotikonów oraz modyfikowania ustawień wprowadzania tekstu.
Enter przesuwa kursor do następnego wiersza lub pola wprowadzania tekstu.
Jego dodatkowe funkcje zależą od aktualnego kontekstu. Przykładowo w polu
adresu przeglądarki internetowej działa jak ikona Idź.
Backspace usuwa znak.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 41
Przełączanie klawiatury wirtualnej i klawiatury telefonu w trybie pionowym
> Alphanumeric keypad lub QWERTY keyboard.
Wybierz
Dodawanie akcentu do znaku
Wybierz i przytrzymaj znak.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda ta jest oparta na wbudowanym słowniku, do którego można dodawać nowe
wyrazy. Nie jest dostępna we wszystkich językach i jest domyślnie wyłączona.
Kiedy słownikowa metoda wprowadzania tekstu jest włączona, telefon będzie
podpowiadać słowa po rozpoczęciu pisania. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe
słowo, wybierz je. Jeżeli słowa nie ma w słowniku, telefon proponuje inne słowo ze
słownika. Aby dodać nowe słowo do słownika, wybierz je.
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu dotyczy tylko tekstu wprowadzanego przez
dotykanie klawiszy. Jeśli podczas używania metody Swype pojawią się wątpliwości
dotyczące wpisywanego słowa, słownik wybranego języka automatycznie podpowie
inne wersje wyrazu.
Włączanie lub wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na
klawiaturze Swype
Wybierz
> Settings > Word prediction > Yes lub No.
Aby powrócić do klawiatury, wybierz Back.
Włączanie lub wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na
klawiaturze standardowej
> Input options > Activate prediction lub Deactivate prediction.
Wybierz
Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu w przypadku klawiatury Swype
Wybierz
> Settings.
Modyfikowanie ustawień wprowadzania tekstu w przypadku klawiatury
standardowej
Wybierz
> Input options > Settings.
Wprowadzanie tekstu na klawiaturze wirtualnej
Używanie wirtualnej klawiatury alfanumerycznej
Aby korzystać z klawiatury alfanumerycznej w trybie podczas pisania w trybie
pionowym, możesz przełączyć się z klawiatury wirtualnej na wirtualną klawiaturę
alfanumeryczną.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
42 Ekran główny
1 Wybierz pole wprowadzania tekstu.
2 Wybierz
> Alphanumeric keypad.
1
2
3
4
5
6
7
8
Klawisze numeryczne
* — wprowadza znaki specjalne lub umożliwia wybranie właściwego z
zaproponowanych słów, gdy jest włączona słownikowa metoda wprowadzania
tekstu, a słowo zostało podkreślone.
Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Aby włączyć lub wyłączyć słownikową
metodę wprowadzania tekstu, szybko wybierz ten klawisz dwa razy. Aby
przełączyć między trybami literowym i numerycznym, wybierz i przytrzymaj
klawisz.
Klawisz Zamknij — zamyka wirtualną klawiaturę alfanumeryczną.
Klawisze strzałek — przesuwają kursor w lewo lub w prawo.
Menu wprowadzania — włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu,
zmiana języka lub przełączanie na wirtualną klawiaturę.
Klawisz Backspace — usuwa znak.
Wskaźnik wprowadzania tekstu (jeśli jest dostępny) — wskazuje wielkość liter,
tryb literowy lub numeryczny oraz czy włączona jest metoda słownikowa.
Uaktywnianie tradycyjnej metody wprowadzania tekstu przy użyciu
klawiatury wirtualnej
Dwukrotnie wybierz szybko #.
Wprowadzanie znaku
1 Wybierz odpowiedni klawisz numeryczny (1–9) tyle razy, aż pojawi się żądany
znak. Pod każdym klawiszem kryje się więcej znaków niż wydrukowano.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 43
2 Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie
wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora lub przesuń kursor do przodu,
a następnie naciśnij ponownie ten klawisz.
Wstawianie spacji
Wybierz 0.
Przenoszenie kursora do nowego wiersza
Wybierz 0 trzy razy.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu na klawiaturze
wirtualnej
Metoda słownikowa nie jest dostępna we wszystkich językach.
1 Wybierz
> Activate predictive text.
2 Aby wpisać żądane słowo, użyj klawiszy 29. Aby napisać każdą z liter, wybierz
odpowiedni klawisz tylko raz.
Sugerowane słowo zmienia się z każdym kolejnym naciśnięciem klawisza.
3 Jeżeli chodzi o inne słowo, wybieraj *, aż zostanie wyświetlone prawidłowe
dopasowanie. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz Spell, wprowadź
słowo metodą tradycyjną i wybierz OK.
Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że tego słowa nie ma w słowniku. Aby
dodać słowo do słownika, wybierz *, wprowadź słowo metodą tradycyjną i wybierz
OK.
4 Aby wstawić spację, wybierz 0. Aby dodać znak interpunkcyjny, wybierz 1, a
następnie wybieraj *, aż zostanie wyświetlony prawidłowy znak interpunkcyjny.
5 Zacznij pisać następne słowo.
Wyłączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wybierz szybko # dwa razy.
Określanie języka pisanego tekstu
Jeśli używasz klawiatury Swype, naciśnij i przytrzymaj Q, aby zmienić język pisanego
tekstu. W przeciwnym wypadku wykonaj poniższe kroki.
Zmiana języka przed rozpoczęciem korzystania z klawiatury standardowej
Wybierz > Settings i Phone > Touch input > Writing language.
Zmiana języka podczas korzystania z klawiatury standardowej
Wybierz
> Input options > Writing language lub
> Writing language.
Dostępne opcje mogą się różnić.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
44 Ekran główny
Wskaźniki na wyświetlaczu
Wskaźniki ogólne
Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.
Telefon bezgłośnie powiadamia o przychodzących połączeniach lub
wiadomościach.
Alarm jest włączony.
Masz przeoczone wydarzenie z kalendarza.
Wskaźniki połączeń
Ktoś do Ciebie dzwonił.
Połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer (usługa sieciowa).
Telefon jest gotowy do nawiązania połączenia internetowego.
Wskaźniki wiadomości
Masz nieprzeczytane wiadomości. Jeżeli wskaźnik miga, folder Skrzynka
odbiorcza może być zapełniony.
W folderze Skrzynka nadawcza znajdują się wiadomości oczekujące na
wysłanie.
Wskaźniki sieciowe
Telefon jest połączony z siecią GSM (usługa sieciowa).
Telefon jest połączony z siecią 3G (usługa sieciowa).
Połączenie transmisji danych GPRS (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o otwieraniu lub
zamykaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych EGPRS (usługa sieciowa) jest otwarte.
Wskaźnik informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o
nawiązywaniu połączenia.
Połączenie transmisji danych 3G (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu
połączenia.
Połączenie transmisji danych HSPA (usługa sieciowa) jest otwarte. Wskaźnik
informuje o zawieszeniu połączenia, a wskaźnik o nawiązywaniu
połączenia.
Połączenie Wi-Fi jest dostępne. Wskaźnik
informuje, że połączenie jest
, że nie jest szyfrowane.
szyfrowane, a wskaźnik
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ekran główny 45
Wskaźniki łączności
Połączenie Bluetooth jest aktywne.
wskazuje, że telefon wysyła dane.
Migający wskaźnik oznacza próbę nawiązania połączenia z innym
urządzeniem.
Do telefonu podłączono kabel USB.
GPS jest aktywny.
Telefon jest w trakcie synchronizacji.
Do telefonu jest podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.
Do telefonu jest podłączony kompatybilny kabel wyjściowy TV.
Do telefonu jest podłączony kompatybilny telefon tekstowy.
Ustawianie wskaźnika powiadamiania, tak aby migał,
sygnalizując nieodebrane wiadomości lub połączenia
Miganie wskaźnika oznacza, że masz nieodebrane połączenie lub wiadomość.
Wybierz > Settings i Phone > Notification lights > Notification light.
Latarka
Lampa błyskowa aparatu może być używana jako latarka. Aby włączyć lub wyłączyć
latarkę, przesuń klawisz przełącznika blokady i przytrzymaj go przez dwie sekundy.
Z latarki można korzystać tylko wtedy, gdy wyświetlony jest ekran główny. Włączenie
latarki jest możliwe, gdy wyświetlony jest ekran główny, a klawisze i ekran telefonu są
zablokowane.
Nie świeć latarką w oczy.
Korzystanie z telefonu offline
W miejscach, w których nie chcesz odbierać ani nawiązywać połączeń, nadal możesz
korzystać z kalendarza, listy kontaktów i gier offline, jeśli włączysz profil offline. Wyłącz
telefon w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione
lub jeśli mogłoby spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz Offline.
Po włączeniu profilu Offline połączenie z siecią komórkową zostanie zamknięte.
Wszystkie sygnały o częstotliwości radiowej między telefonem a siecią komórkową
zostaną zablokowane. Jeśli spróbujesz wysłać wiadomość, zostanie ona
umieszczona w Skrzynce nadawczej i wysłana dopiero po włączeniu innego profilu.
Telefonu można też używać bez karty SIM. Wyłącz telefon i wyjmij kartę SIM. Po
ponownym włączeniu urządzenia uaktywniany jest profil offline.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
46 Ekran główny
Ważne: W profilu Offline nie można nawiązywać ani odbierać żadnych
połączeń, ani też używać funkcji wymagających kontaktu z siecią komórkową.
Dostępne mogą być połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu
numerem alarmowym. Aby móc nawiązywać połączenia, musisz najpierw przełączyć
profil na inny.
Kiedy profil offline jest włączony, nadal można łączyć się z siecią Wi-Fi, na przykład,
aby czytać pocztę e-mail lub przeglądać strony internetowe. Można także używać
technologii Bluetooth.
Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami
bezpieczeństwa.
Wyszukiwanie w telefonie i w internecie
Możesz wyszukiwać zarówno elementy (wiadomości, zdjęcia, pliki, muzykę, wideo)
przechowywane w pamięci Twojego telefonu, jak i dostępne w internecie.
1 Wybierz > Office > Search.
2 Zacznij wpisywać wyszukiwane hasło i wybierz jedną z proponowanych opcji.
3 Aby przeprowadzić wyszukiwanie w internecie, wybierz pasek adresu
internetowego na końcu wyników wyszukiwania i upewnij się, że połączenie
internetowe jest aktywne.
Podczas pierwszego wyszukiwania w internecie wyświetli się prośba o wybranie
domyślnie używanej wyszukiwarki z listy odpowiedniej dla lokalizacji domu.
Wskazówka: Możesz dodać widżet wyszukiwania do ekranu głównego. Dotknij
pustego miejsca na ekranie głównym i przytrzymaj je, a następnie wybierz Add widget
i widżet wyszukiwania z listy.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Personalizacja 47
Personalizacja
Profile
Informacje o profilach
Wybierz
> Settings i Profiles.
Vertu Constellation ma różne profile, które możesz włączać i personalizować
odpowiednio do rozmaitych wydarzeń i okoliczności. Najczęściej używane profile,
General, Silent i Offline, są widoczne na domyślnym ekranie głównym.
Można również dodawać własne profile.
Każdy profil można dostosować do własnych potrzeb. Aby spersonalizować profile,
możesz:
• Zmienić dźwięki dzwonka i alerty wiadomości.
• Dostosować głośność dzwonków połączeń i dźwięków klawiszy.
• Wyciszyć dźwięki klawiszy i ostrzeżeń.
• Włączyć alerty wibracyjne.
• Zmienić ustawienia telefonu tak, aby odtwarzał nazwę dzwoniącego kontaktu.
Personalizowanie dźwięków
Dźwięki telefonu można spersonalizować w poszczególnych profilach.
Wybierz > Settings > Profiles.
1 Wybierz odpowiedni profil.
2 Wybierz Personalise i żądaną opcję.
Wyciszanie telefonu
Kiedy jest włączony profil Silent, wszystkie dźwięki dzwonków i sygnały są wyciszone.
Na domyślnym ekranie głównym przesuń palcem w dół z obszaru powiadomień i
oraz odpowiednią opcję: Włącz, 30 minut, 1 godzina lub 2 godziny. Jeśli
wybierz
wybierzesz odstęp czasu, po jego upływie telefon będzie powracać do poprzedniego
profilu.
Zmiana profilu
Można szybko zmienić aktywny profil. Na domyślnym ekranie głównym wybierz ikonę
profilu obok wyświetlonego zegara, następnie Profile name.
Tworzenie nowego profilu
Telefon można przystosować do potrzeb związanych z pracą, nauką lub życiem
osobistym. Do różnych sytuacji można tworzyć nowe profile i nadawać im
odpowiednie nazwy.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
48 Personalizacja
Wybierz
Wybierz
> Settings > Profiles.
> Create new i określ ustawienia profilu.
Wskazówka: Możesz ustawić oddzielny dźwięk dzwonka dla profilu. Wybierz
Ringtone.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Połączenia 49
Połączenia
Łączenie z numerem telefonu
1 Na ekranie głównym wybierz
, aby otworzyć aplikację Zadzwoń, i wprowadź
numer telefonu.
Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych,
dwukrotnie wybierz *.
2 Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz połączeń.
3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.
Wskazówka: Aby nawiązać połączenie z kontaktem, na ekranie głównym
wybierz
i zacznij wprowadzać nazwę kontaktu.
Wyszukiwanie kontaktów
Możesz wyszukać kontakt zapisany na liście kontaktów.
Na ekranie głównym wybierz
i zacznij wprowadzać imię lub nazwisko kontaktu.
Możesz także wyszukać nazwę firmy.
Wprowadzając kolejne znaki, naciskaj każdy klawisz numeryczny tylko raz.
Przykładowo: aby wyszukać Vertu, wprowadź 8, 3, 7, 8, a następnie 8.
Nawiązywanie połączenia ze znalezionym kontaktem
Wybierz kontakt.
Wysyłanie wiadomości do znalezionego kontaktu
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a na karcie kontaktowej wybierz Message.
Włączanie lub wyłączanie wyszukiwania kontaktu
Za pomocą aplikacji Zadzwoń wybierz
> Contact search > On lub Off.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem
Wybierz
> Contacts.
1 Aby wyszukać kontakt, wybierz
i wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych
liter lub znaków imienia bądź nazwiska.
2 Wybierz kontakt.
3 Na karcie kontaktowej wybierz Voice call.
4 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
50 Połączenia
Używanie głosu do nawiązywania połączenia z kontaktem
Korzystając z zestawu słuchawkowego Bluetooth, można wydawać polecenia
głosowe aplikacjom oraz nawiązywać połączenia z kontaktami za pomocą znaków
głosowych.
Polecenia są automatycznie tworzone przez telefon.
Wskazówka: Wprowadzając kontakty lub edytując polecenia głosowe, nie
należy używać bardzo krótkich lub podobnych nazw różnych kontaktów lub poleceń.
1 Jeśli do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth z klawiszem
zestawu słuchawkowego, naciśnij ten klawisz.
2 Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat
Speak now. Wyraźnie wypowiedz nazwę kontaktu.
3 Telefon powtórzy nazwę kontaktu oraz wyświetli jego nazwę i numer telefonu. Aby
anulować wybieranie głosowe, wybierz Quit.
Wskazówka: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym
otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym
wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.
Odsłuchiwanie polecenia głosowego przypisanego do kontaktu
1 Jeśli do urządzenia jest podłączony zestaw słuchawkowy Bluetooth z klawiszem
zestawu słuchawkowego, wybierz kontakt i
> Voice tag details.
2 Wybierz dane kontaktu.
Jeżeli pod jedną nazwą jest zapisanych kilka numerów, można także wypowiedzieć
nazwę i typ numeru, na przykład telefon komórkowy lub telefon.
Odrzucanie połączenia
Podczas przychodzącego połączenia wybierz
.
Aby wysłać wiadomość wyjaśniającą, dlaczego nie możesz odebrać połączenia,
postępuj zgodnie z opisanymi poniżej instrukcjami.
Wysyłanie wiadomości SMS dotyczącej odrzucenia połączenia
1 W przypadku połączenia przychodzącego wybierz
i edytuj wiadomość.
2 Aby wysłać wiadomość, wybierz
.
3 Odrzuć połączenie.
Edytowanie standardowej wiadomości SMS dotyczącej odrzucenia połączenia
Wybierz > Settings i Calling > Call > Message text, a następnie utwórz
wiadomość.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Połączenia 51
Wskazówka: Możesz automatycznie przekazywać odrzucone połączenia do
poczty głosowej lub na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Wybierz > Settings
i Calling > Call divert > Voice calls > If busy > Activate > To voice mailbox lub To
other number.
Wyciszanie połączenia
Podczas połączenia możesz wyciszyć mikrofon w urządzeniu.
Wybierz ikonę wyciszenia .
Po wyciszeniu mikrofonu kolor podświetlenia klawisza menu zmieni się z białego na
czerwony.
Odbieranie połączenia oczekującego
Rozmowy można odbierać w trakcie trwania innego połączenia. Usługa Call waiting
jest usługą sieciową.
Naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
Włączanie, wyłączanie i sprawdzanie stanu usługi
Wybierz > Settings i Calling > Call > Call waiting > Activate, Deactivate lub
Check status.
Przełączanie z połączenia aktywnego na zawieszone
> Swap.
Wybierz
Kończenie aktywnego połączenia
Naciśnij klawisz zakończenia.
Kończenie obu połączeń
Wybierz
> End all calls.
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego
Ten telefon umożliwia połączenia konferencyjne z udziałem maksymalnie sześciu
osób.
Połączenia konferencyjne to usługa sieciowa. Więcej informacji uzyskasz od
usługodawcy.
Połączenia konferencyjne wideo nie są obsługiwane.
1 Połącz się z pierwszym uczestnikiem.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
52 Połączenia
2 Aby się połączyć z następną osobą, wybierz
. Wprowadź numer telefonu lub
wybierz kontakt i . Pierwsze połączenie zostanie zawieszone.
3 Gdy nowe połączenie zostanie odebrane, wybierz
> Conference.
Dodawanie kolejnego uczestnika połączenia konferencyjnego
Połącz się z następną osobą i wybierz .
Rozmowa prywatna z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego
1 Wybierz
> Show participants, uczestnika i .
2 Połączenie konferencyjne w Twoim telefonie zostanie zawieszone. Pozostali
uczestnicy mogą kontynuować połączenie konferencyjne.
> Conference. Lub, jeśli
3 Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz
w połączeniu konferencyjnym uczestniczą więcej niż trzy osoby, wybierz
.
Wykluczanie uczestnika z połączenia konferencyjnego
> Show participants, uczestnika i .
Wybierz
Kończenie aktywnego połączenia konferencyjnego
Naciśnij klawisz zakończenia.
Nawiązywanie połączenia z najczęściej używanymi numerami
Można szybko nawiązywać połączenia ze znajomymi i rodziną, jeśli najczęściej
używane numery telefonów zostaną przypisane do klawiszy numerycznych telefonu.
Wybierz > Settings i Calling > Speed dialling.
Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego
1 Wybierz klawisz numeryczny, do którego ma zostać przypisany numer telefonu.
Klawisz 1 (
) jest zarezerwowany dla skrzynki poczty głosowej.
2 Wybierz kontakt z listy kontaktów.
Usuwanie lub zmiana numeru telefonu przypisanego do klawisza
numerycznego
Wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz, a następnie w menu podręcznym wybierz
Remove lub Change.
Nawiązywanie połączenia
Na ekranie głównym wybierz
numeryczny.
, a następnie wybierz i przytrzymaj przypisany klawisz
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Połączenia 53
Połączenia przez internet
Informacje o połączeniach internetowych
Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet. Usługi połączeń
internetowych mogą obsługiwać połączenia między komputerami, telefonami
komórkowymi, a także urządzeniami VoIP i tradycyjnymi telefonami stacjonarnymi.
Usługa połączeń internetowych jest usługą sieciową.
Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z
takich usług. W sprawie dostępności i kosztów zwróć się do operatora usługi połączeń
internetowych.
Aby nawiązać lub odebrać połączenie internetowe, urządzenie musi znajdować się w
zasięgu sieci Wi-Fi lub mieć połączenie danych pakietowych (GPRS) w sieci 3G i musi
być zalogowane w usłudze połączeń internetowych.
Instalowanie usługi połączeń internetowych
1 Pobierz widżet instalacji usługi połączeń internetowych.
2 Aby rozpocząć instalację, wybierz widżet instalacji.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Po zainstalowaniu usługi połączeń internetowych na liście kontaktów wyświetlana jest
karta usługi.
Nawiązywanie połączenia internetowego
Po zalogowaniu do usługi połączeń internetowych połączenia można nawiązywać z
listy znajomych lub listy kontaktów.
Wybierz > Contacts.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem z listy znajomych
1 Otwórz zakładkę usługi połączeń internetowych i zaloguj się.
2 Wybierz kontakt z listy znajomych, a następnie Internet call.
Nawiązywanie połączenia internetowego z numerem telefonu
1 Na ekranie głównym wybierz
i wprowadź numer telefonu.
, a następnie odpowiednią opcję, aby nawiązać połączenie
2 Wybierz
internetowe.
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem
W rejestrze połączeń wyświetlane są informacje o połączeniach odebranych i
nawiązanych. Funkcja ta ułatwia ponowne nawiązanie połączenia z osobą, która nie
odpowiada. Po prostu wejdź do rejestru połączeń i szybko pobierz numer.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
54 Połączenia
Na ekranie głównym wybierz
>
i numer lub kontakt.
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
Rozmowy telefoniczne można nagrywać.
1 Podczas aktywnego połączenia głosowego wybierz
2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz
.
> Media > Recorder.
3 Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz
. Plik dźwiękowy jest zapisywany
automatycznie w folderze Sound files w aplikacji Files.
Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w
regularnych odstępach czasowych.
Obracanie w celu wyciszenia
Jeśli nie chcesz, aby telefon Ci przeszkadzał, możesz włączyć wyciszenie dzwonka.
Uaktywnianie funkcji obracania urządzenia w celu wyciszenia dźwięku
Wybierz > Settings i Phone > Sensor settings > Silence calls > On.
Kiedy telefon zadzwoni, odwróć go wyświetlaczem do dołu.
Wyświetlanie nieodebranych połączeń
Na ekranie głównym są wyświetlane informacje o nieodebranych połączeniach. Aby
wyświetlić numer telefonu, wybierz Show. Nazwa dzwoniącego jest wyświetlana, jeśli
jest zapisana na liście kontaktów.
Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest
obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.
Oddzwanianie do kontaktu lub na określony numer
Wybierz kontakt lub numer.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Połączenia 55
Aby wyświetlić listę nieodebranych połączeń, na ekranie głównym wybierz
otworzyć aplikację Zadzwoń, wybierz
.
połączeń
, aby
, a następnie otwórz kartę nieodebranych
Wywołanie poczty głosowej
Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do
poczty głosowej, aby osoby telefonujące do Ciebie mogły zostawiać wiadomości.
Poczta głosowa jest usługą sieciową.
Na ekranie głównym wybierz
, a następnie wybierz i przytrzymaj 1.
Zmiana numeru telefonu skrzynki poczty głosowej
1 Wybierz > Settings i Calling > Call mailbox.
2 Wybierz i przytrzymaj skrzynkę pocztową, a następnie wybierz Change number.
3 Wprowadź numer (poproś o niego usługodawcę), a następnie wybierz OK.
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej
lub na inny numer telefonu
Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz przekazywać połączenia przychodzące do
poczty głosowej lub na inny numer telefonu.
Wybierz > Settings i Calling > Call divert > Voice calls.
Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową. Więcej informacji uzyskasz od
usługodawcy.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących do poczty głosowej
Wybierz All voice calls > Activate > To voice mailbox.
Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na inny numer telefonu
1 Wybierz All voice calls > Activate > To other number.
2 Wprowadź numer lub wybierz Find, aby użyć numeru zapisanego na liście
kontaktów.
Jednocześnie może być aktywnych kilka opcji przekazywania połączeń, np. If busy i
If not answered.
na ekranie głównym wskazuje, że połączenia są przekazywane.
Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie
aktywne.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
56 Połączenia
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń
Czasem użytkownik może chcieć zablokować możliwość nawiązywania lub
odbierania połączeń przy użyciu telefonu. Dzięki usłudze sieciowej zakazu połączeń
możesz na przykład ograniczyć wszystkie wychodzące połączenia międzynarodowe
albo połączenia przychodzące, kiedy jesteś za granicą.
Wybierz > Settings i Calling > Call barring.
Aby zmodyfikować ustawienia tej funkcji, musisz podać hasło zakazu połączeń
otrzymane od usługodawcy.
Zapobieganie nawiązywaniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Mobile call
barring.
2 Aby zapobiec nawiązywaniu dowolnych połączeń lub połączeń
międzynarodowych, wybierz Outgoing calls lub International calls. Aby
zapobiec nawiązywaniu połączeń międzynarodowych, ale zezwolić na połączenia
krajowe, wybierz International calls except to home country.
3 Wybierz Activate. Opcja zakazu połączeń dotyczy wszystkich połączeń
nawiązywanych z telefonu Vertu. Zależnie od usługodawcy lub posiadanej karty
SIM, możesz nie mieć dostępu do niektórych lub żadnych funkcji blokowania
połączeń wychodzących.
Zapobieganie odbieraniu połączeń
1 Jeżeli usługa połączeń internetowych jest zainstalowana, wybierz Mobile call
barring.
2 Aby zapobiec odbieraniu dowolnych połączeń lub połączeń międzynarodowych,
wybierz Incoming calls lub Incoming calls when roaming.
3 Wybierz Activate. Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od posiadanej
karty SIM.
Zapobieganie anonimowym połączeniom internetowym
Wybierz Internet call barring > Anonymous call barring > On.
Zezwalanie na połączenia tylko z określonymi numerami
Możesz zezwolić na nawiązywanie połączeń tylko z członkami rodziny lub innymi
ważnymi numerami telefonów i blokować wszystkie pozostałe numery telefonów.
> SIM numbers > Fixed dialling numbers.
Wybierz > Contacts i
Nie wszystkie karty SIM umożliwiają korzystanie z usługi wybierania ustalonego.
Potrzebny jest kod PIN2 dostarczony przez usługodawcę.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Połączenia 57
Uaktywnianie wybierania ustalonego
> Activate fixed dialling. Wprowadź kod PIN2.
Wybierz
Wybieranie osób, z którymi można nawiązywać połączenia
1 Wybierz
> New SIM contact.
2 Wprowadź kod PIN2.
3 Wprowadź nazwę kontaktu i numer telefonu, z którym połączenia mogą być
nawiązywane, a następnie wybierz
.
>
Aby dodać kontakt z listy kontaktów do listy wybierania ustalonego, wybierz
Add from Contacts, a następnie kontakt.
Aby wysłać wiadomość SMS do kontaktu z karty SIM, gdy usługa wybierania
ustalonego jest aktywna, dodaj numer centrum wiadomości SMS do listy wybierania
ustalonego.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
58 Kontakty
Kontakty
Informacje o Kontaktach
Wybierz
> Contacts.
Numery telefonów, adresy i inne dane kontaktowe znajomych możesz zapisywać i
porządkować. Jeśli chcesz łatwo komunikować się z najważniejszymi kontaktami,
możesz je ustawić jako ulubione.
Zapisywanie numerów telefonów i adresów e-mail
Można zapisywać numery telefonów, adresy e-mail i inne dane znajomych na liście
kontaktów.
Wybierz > Contacts.
Dodawanie kontaktu do listy kontaktów
1 Wybierz .
2 Wybierz szczegół kontaktu, wypełnij pole, a następnie wybierz
3 Po zakończeniu dodawania szczegółów wybierz
.
.
Edytowanie informacji kontaktowych
1 Wybierz kontakt, a następnie .
2 Wybierz szczegół kontaktu, zmodyfikuj informacje, a następnie wybierz
3 Po zakończeniu edytowania potrzebnych szczegółów wybierz
.
.
Dodawanie większej liczby szczegółów do karty kontaktu
Wybierz kontakt,
> , a następnie odpowiedni szczegół kontaktu.
Zapisywanie numeru z odebranej wiadomości lub odebranego
połączenia
Kiedy odbierzesz połączenie lub wiadomość od osoby, której numer telefonu nie jest
jeszcze zapisany na liście kontaktów, możesz zapisać ten numer w istniejącej lub
nowej pozycji na liście.
Zapisywanie numeru z odebranego połączenia
1 Na ekranie głównym wybierz
>
i otwórz kartę Received calls
.
2 Wybierz i przytrzymaj numer telefonu, a następnie w menu podręcznym wybierz
Save to Contacts.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakty 59
3 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów czy zaktualizować
istniejącą.
Zapisywanie numeru lub adresu e-mail odebranej wiadomości
1 Wybierz > Messaging.
2 Na liście Conversations wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie z menu
podręcznego wybierz Save to Contacts.
3 Wybierz, czy chcesz utworzyć nową pozycję listy kontaktów czy zaktualizować
istniejącą.
Szybkie kontaktowanie się z najważniejszymi osobami
Można ustawić najważniejsze kontakty jako ulubione. Kontakty te są wyświetlane w
górnej części listy Contacts, dzięki czemu można szybko nawiązać z nimi połączenie.
Wybierz > Contacts.
Ustawianie kontaktu jako ulubionego
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Add to
favourites.
Usuwanie kontaktu z ulubionych
Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie w menu podręcznym wybierz Remove
from favourites. Kontakt nie zostanie usunięty ze standardowej listy kontaktów.
Dodawanie zdjęcia kontaktu
Chcesz szybko sprawdzić, kto do Ciebie dzwoni? Dodaj zdjęcie kontaktu.
Wybierz > Contacts.
1 Wybierz kontakt.
2 Wybierz obok nazwy kontaktu, a następnie Add image.
3 Wybierz zdjęcie z folderu Gallery. Możesz również zrobić nowe zdjęcie i wybrać
je.
Zmiana lub usuwanie zdjęcia
Wybierz zdjęcie, a następnie w menu podręcznym wybierz opcję Change image lub
Remove image.
Ustawianie dźwięku dzwonka kontaktu
Chcesz słyszeć, kto do Ciebie dzwoni? Możesz ustawić dźwięk dzwonka dla
konkretnej osoby.
Wybierz > Contacts.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
60 Kontakty
1 Wybierz kontakt, a następnie
.
2 Wybierz Ringtone oraz dźwięk dzwonka.
Wysyłanie swoich danych kontaktowych przy użyciu funkcji
Moja wizytówka
My card to elektroniczna wizytówka. Przy użyciu funkcji My card można wysłać innym
swoje dane kontaktowe.
Wybierz > Contacts.
Wysyłanie swoich danych jako wizytówki
1 Wybierz i przytrzymaj My card, a następnie z menu podręcznego wybierz Send
as contact card.
2 Wybierz metodę wysyłania.
Edycja własnych danych kontaktowych na karcie Moja wizytówka
1 Wybierz My card.
2 Wybierz
oraz szczegół, który ma być edytowany.
3 Aby dodać więcej szczegółów, wybierz
.
Tworzenie grupy kontaktów
Po utworzeniu grup kontaktów można wysłać wiadomość do wielu osób jednocześnie.
Można na przykład przypisać członków swojej rodziny do jednej grupy.
Wybierz > Contacts.
1 Otwórz kartę
, a następnie wybierz
> New group.
2 Wprowadź nazwę grupy i wybierz OK.
3 Na karcie
wybierz grupę oraz
> Add members.
4 Zaznacz kontakty, które mają zostać dodane do grupy, a następnie wybierz
.
Wysyłanie wiadomości do grupy osób
Chcesz szybko wysłać wiadomość do wszystkich członków swojej rodziny? Jeśli
zostali przypisani do grupy, możesz wysłać wiadomość jednocześnie do wszystkich.
Wybierz > Contacts.
1 Otwórz kartę
.
2 Wybierz i przytrzymaj tytuł grupy, a następnie w menu podręcznym wybierz Create
message.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakty 61
Kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu
Jeśli kontakty są zapisane na karcie SIM, można je skopiować do telefonu. Do
kontaktów zapisanych w telefonie można dodać więcej szczegółów, takich jak kolejne
numery telefonów, adresy czy zdjęcia.
Wybierz > Contacts.
Wybierz
> SIM numbers > Copy all to phone.
Office Communicator
Konfiguracja aplikacji Office Communicator
Za pomocą aplikacji Office Communicator można synchronizować kontakty aplikacji
Communicator z kontaktami z komputera, aby komunikować się ze
współpracownikami na całym świecie i wyświetlać ich statusy dostępności.
1
Wybierz > Contacts i
, aby otworzyć aplikację Communicator i
>
Settings.
2 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
3 Wprowadź adres internetowy serwera Communicator Web Access i określ, czy
chcesz łączyć się za pomocą internetu czy usługi WAP (Wireless Application
Protocol).
Jeśli synchronizacja z użyciem tych ustawień powiedzie się, logowanie nastąpi
automatycznie i kontakty aplikacji Communicator zostaną zsynchronizowane z
komputerem.
Używanie tej usługi lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora sieci.
Używanie aplikacji Office Communicator
Aby otworzyć aplikację Communicator, wybierz
> Contacts oraz
.
Logowanie w aplikacji Office Communicator
Zaloguj się we wskazanym miejscu. Twoje ustawienia zostaną zatwierdzone, a
kontakty aplikacji Communicator ponownie zsynchronizowane.
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem aplikacji Communicator, wybierz
> Help.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
62 Kontakty
Komunikowanie się z kontaktem
1 Wybierz kontakt, a następnie wybierz, czy chcesz wysłać wiadomość czatu czy email do kontaktu.
2 Napisz i wyślij swoją wiadomość.
Dodawanie kontaktu
1 W rozmowie wybierz
> Invite someone.
2 Wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz jedną z wyświetlanych propozycji słów.
Zmiana dostępności
1 Wybierz strzałkę w dół obok swojej nazwy u góry listy kontaktów aplikacji
Communicator.
2 Wybierz swój bieżący status dostępności, na przykład Busy, aby pokazać, że
jesteś na spotkaniu. Twój kolor kontaktu zmieni się w odpowiedni sposób.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wiadomości 63
Wiadomości
Informacje o aplikacji Wiadomości
Wybierz
> Messaging.
Można wysyłać i odbierać różne rodzaje wiadomości:
• Wiadomości tekstowe
• Wiadomości audio
• wiadomości MMS zawierające zdjęcia i wideo;
• wiadomości do grup.
Aplikacja Wiadomości jest skoncentrowana na rozmowach, dzięki czemu można
łatwo wyświetlić wątek konwersacji z każdą z osób. Aplikacja Wiadomości musi być
obsługiwana przez sieć.
Wskazówka: Można szybko wysłać wiadomość do ulubionego kontaktu z
widżetu kontakty na ekranie głównym. Wybierz kontakt i Message.
Wysyłanie wiadomości
Wybierz
1 Wybierz
> Messaging.
.
2 Aby wybrać odbiorców z listy kontaktów, wybierz pole To. Aby wprowadzić numer
telefonu odbiorcy ręcznie, wpisz go w polu To.
3 Aby dodać załącznik, na przykład zdjęcie, wideo lub klip dźwiękowy, wybierz
.
4 Wybierz
.
Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej
wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do
usługodawcy.
Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków
pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub
więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.
Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć,
ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z
których może się składać pojedyncza wiadomość.
Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać
go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.
Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W
poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
64 Wiadomości
Wysyłanie wiadomości do kontaktu
Wybierz
> Contacts.
1 Aby wyszukać kontakt, wybierz
i wpisz w polu wyszukiwania kilka pierwszych
liter lub znaków imienia bądź nazwiska.
2 Wybierz i przytrzymaj kontakt, a następnie z menu podręcznego wybierz Send
message.
3 Jeśli do kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonu, wybierz żądany numer.
Wysyłanie wiadomości audio
Telefon pozwala na nagranie pliku dźwiękowego i wysłanie go w wiadomości audio.
Wybierz > Messaging.
1 Wybierz
> Create message > Audio message.
2 Aby nagrać wiadomość, wybierz
.
> Add recipient. Aby ręcznie
3 Aby wybrać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz
.
wpisać numer telefonu odbiorcy, wprowadź numer w polu To i wybierz
4 Wybierz
.
Wskazówka: Aby dodać istniejący plik dźwiękowy jako załącznik, wybierz
oraz plik.
Aby dodać nowy plik dźwiękowy, wybierz
>
>
i nagraj nowy plik dźwiękowy.
Czytanie odebranej wiadomości
Gdy nadejdzie wiadomość, na ekranie głównym jest wyświetlane powiadomienie.
Wiadomość można otworzyć bezpośrednio na ekranie głównym.
Aby otworzyć wiadomość, wybierz Show.
Domyślnie wiadomość jest otwierana w widoku rozmowy. Widok rozmowy zawiera
wszystkie wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz otrzymane od niego.
Wiadomości otrzymane od kilku kontaktów zostaną otwarte na liście Conversations.
Odczytanie wiadomości później
1 Wybierz > Messaging.
2 Wybierz rozmowę zawierającą wiadomość.
3 Wybierz wiadomość.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wiadomości 65
Odpowiadanie na otrzymaną wiadomość
.
1 Wybierz
2 Napisz odpowiedź i wybierz
.
Przekazywanie wiadomości dalej
> Forward.
1 Wybierz
2 W razie potrzeby edytuj wiadomość, a następnie wybierz
.
Zapisywanie odebranego elementu multimedialnego
W wiadomości MMS wybierz i przytrzymaj element, a następnie z menu podręcznego
wybierz Save.
Element można wyświetlić w odpowiedniej aplikacji. Przykładowo, aby wyświetlić
zapisane zdjęcia, wybierz > Media > Gallery.
Wyświetlanie rozmowy
Wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz od niego otrzymane można zobaczyć
w jednym widoku i w nim kontynuować rozmowę.
Wybierz > Messaging.
Wybierz kontakt z listy Conversations. Zostanie otwarta rozmowa, w której będą
wyświetlane wszystkie wiadomości wysłane do tego kontaktu oraz od niego
otrzymane.
Odpowiadanie na wiadomość w oknie rozmowy
1 Wybierz pole wpisywania tekstu, a następnie wpisz tekst wiadomości.
2 Aby dodać załącznik, wybierz
.
3 Aby dodać kolejnych odbiorców, wybierz
4 Aby wysłać wiadomość, wybierz
.
> Add recipient.
Wiadomość zostanie wysłana pod numer ostatnio używany dla danego kontaktu.
Gdy wysyłasz nową wiadomość, jest ona dodawana do bieżącej rozmowy. Jeśli nie
ma żadnej rozmowy, rozpoczynana jest nowa.
Na ekranie głównym odebrana wiadomość jest domyślnie otwierana w widoku
rozmowy dla danego kontaktu.
Słuchanie wiadomości SMS
Można ustawić telefon tak, aby odczytywał na głos wiadomości SMS.
1 Wybierz > Messaging.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
66 Wiadomości
2 Wybierz
> View folders > Inbox.
3 Wybierz i przytrzymaj wiadomość, a następnie w menu podręcznym wybierz
Listen.
Wybierz > Settings > Phone > Speech.
Zmiana języka
Wybierz Language i język.
Pobieranie dodatkowego języka
Wybierz
> Download languages.
Zmiana głosu
. Aby przejrzeć głos, wybierz go i przytrzymaj, a następnie wybierz Play
Wybierz
voice.
Zmiana języka
Można zmienić język telefonu i język pisania wiadomości SMS oraz e-mail. Można też
uaktywnić słownikową metodę wprowadzania tekstu.
Wybierz > Settings i Phone > Language.
Zmiana języka telefonu
Wybierz Phone language.
Zmiana języka wpisywania tekstu
Wybierz Writing language.
Włączanie słownikowej metody wprowadzania tekstu
Wybierz Predictive text i odpowiednią opcję.
Wskazówka: Aby uzyskać dostęp do ustawień metody Swype, wybierz opcję
Settings > Phone > Swype. W razie potrzeby można modyfikować ustawienia języka
i przewidywania słów.
Ustawienie przewidywania słów dotyczy tylko tekstu wprowadzanego przez dotykanie
klawiszy, a nie przez przesuwanie palcem po literach.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poczta 67
Poczta
Informacje na temat poczty
Wybierz
> Mail.
W telefonie Vertu Constellation można skonfigurować jedno z kont poczty e-mail jako
skrzynkę Poczty Exchange. W ten sposób uzyskujesz mobilny dostęp do poczty,
kalendarza, kontaktów i zadań konta. Możesz także w pełni zsynchronizować wybraną
zawartość.
Podczas konfiguracji poczty zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz, aby konto
firmowe było używane jako skrzynka pocztowa Poczty Exchange. Jeśli odrzucisz taki
wariant, zostanie wyświetlona lista innych dostawców usług pocztowych. Jeśli na tej
liście wybierzesz Vertu.Me, Twoje konto @vertu.me będzie służyć jako skrzynka
pocztowa Poczty Exchange.
Ewentualnie można wybrać Other, wprowadzić adres e-mail i hasło, a następnie (jeśli
powiązany dostawca jest kompatybilny) wybrać usługę Exchange ActiveSync
zamiast POP/IMAP.
Po wprowadzeniu zabezpieczeń do skrzynki pocztowej Poczty Exchange pojawi się
monit o wprowadzenie kodu blokady, który należy zapamiętać.
Po utworzeniu skrzynki pocztowej w trakcie początkowej konfiguracji wybranego
konta nieprzeczytane wiadomości e-mail są automatycznie wyświetlane w widżecie
poczty Vertu na ekranie głównym po prawej stronie domyślnego ekranu głównego.
Dotknij paska tytułu widżetu, aby przejść do skrzynki odbiorczej.
W razie potrzeby możesz dodać kolejne skrzynki pocztowe. Do każdej kolejnej
tworzonej skrzynki pocztowej musisz dodać widżet poczty Vertu do wybranego
dostosowywanego ekranu głównego. Wybierz widżet poczty z jednym wierszem lub
trzema wierszami.
Wskazówka: Mail zawiera elementy interaktywne. Przykładowo, jeśli wybierzesz
i przytrzymasz wiadomość e-mail, zostanie wyświetlone menu podręczne
umożliwiające usunięcie lub zaznaczenie wiadomości, a także przeniesienie jej do
innego folderu.
Konfiguracja skrzynki pocztowej
Twój Vertu Constellation może obsługiwać wiele aktywnych skrzynek pocztowych od
różnych usługodawców. Jednak możesz mieć tylko jedną skrzynkę Poczty Exchange.
Wybierz > Mail.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
68 Poczta
Dodawanie skrzynki pocztowej
1 Podczas pierwszego otwarcia aplikacji Mail pojawi się monit o utworzenie skrzynki
pocztowej. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Aby dodać nową skrzynkę pocztową później, wybierz Mail > New mailbox.
2 Wybierz usługodawcę pocztowego.
3 Wprowadź swój adres e-mail i hasło oraz pozostałe wymagane informacje.
Po pomyślnym zatwierdzeniu szczegółów skrzynka pocztowa zostanie otwarta.
W przypadku każdej utworzonej skrzynki pocztowej należy dodać jedno- lub
trzywierszowy widżet poczty na wybranym dostosowywanym ekranie głównym. Aby
szybko otworzyć skrzynkę pocztową, wybierz pasek tytułu widżetu.
Usuwanie skrzynki pocztowej
1 Wybierz
> Delete mailbox i skrzynkę pocztową, którą chcesz usunąć.
2 Jeśli pojawi się odpowiedni monit, potwierdź usunięcie.
3 Jeśli będzie to konieczne, usuń widżet poczty z ekranu głównego.
Urządzenie umożliwia wyświetlenie zawartości folderów w skrzynkach pocztowych,
jednak zależy to od rodzaju skrzynki pocztowej.
Wyświetlanie folderów Poczty Exchange
1 Otwórz konto i wybierz Inbox. Zostanie wyświetlona lista kont e-mail i folderów
poczty.
2 Wybierz Folders. Zostanie wyświetlona lista wszystkich folderów konta Poczty
Exchange.
3 Wybierz folder. Konto synchronizuje i pobiera wiadomości do tego folderu.
Wyświetlanie ustawień konta e-mail
1 Otwórz konto i wybierz
> Settings oraz usługodawcę pocztowego.
2 Sprawdź ustawienia.
3 Wybierz
, aby zamknąć, a następnie powróć do skrzynki pocztowej.
Konfigurowanie skrzynki pocztowej Poczty Exchange
Możesz skonfigurować jedno z kont e-mail jako skrzynkę Poczty Exchange, która
umożliwia mobilny dostęp do poczty, kalendarza, kontaktów i zadań na koncie, a także
pełną synchronizację wszystkich funkcji.
Aplikację Poczta Exchange możesz skonfigurować, jeśli firma, w której pracujesz,
dysponuje serwerem Microsoft Exchange. Ponadto administrator firmowego działu IT
musi wcześniej uaktywnić oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync dla
Twojego konta.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poczta 69
To urządzenie może komunikować się z serwerami wyposażonymi w
oprogramowanie Microsoft Exchange ActiveSync. Właściciel urządzenia nie
otrzymuje żadnych praw do jakiejkolwiek własności intelektualnej firmy Microsoft
odnośnie do jakiegokolwiek oprogramowania lub urządzeń serwerowych, do których
uzyskuje się dostęp przy użyciu tego urządzenia, ani w odniesieniu do korzystania z
oprogramowania Microsoft Exchange ActiveSync poza urządzeniem.
Zanim zaczniesz konfigurować aplikację Poczta Exchange, sprawdź, czy masz
następujące dane:
• Służbowy adres e-mail
• Nazwa serwera Exchange (skontaktuj się z działem IT swojej firmy)
• Nazwa domeny sieciowej (skontaktuj się z działem informatycznym firmy)
• Hasło do sieci biurowej
W zależności od konfiguracji serwera Exchange może być konieczne wprowadzenie
dodatkowych informacji. Jeśli te informacje nie są Ci znane, skontaktuj się z działem
IT swojej firmy. Do korzystania z programu Poczta Exchange konieczne może być
używanie kodu blokady telefonu. Synchronizacja odbywa się automatycznie w
odstępach czasu zdefiniowanych podczas konfiguracji konta aplikacji Poczta
Exchange. Synchronizowana jest tylko zawartość zdefiniowana podczas
konfigurowania konta. Aby zsynchronizować dodatkową zawartość, zmodyfikuj
ustawienia aplikacji Poczta Exchange.
Jeśli podczas początkowej konfiguracji poczty po rejestracji nie została utworzona
skrzynka Poczty Exchange, wykonaj następujące czynności:
1 Wybierz > Mail i New mailbox.
2 Jeśli chcesz skonfigurować firmowe konto Poczty Exchange, po wyświetleniu
monitu wybierz Yes.
3 Wprowadź szczegóły, w tym domenę, a następnie naciśnij
.
4 Gdy telefon połączy się z serwerem, wpisz adres swojego serwera i naciśnij
.
5 Wybierz OK po zapoznaniu się z zaleceniami dotyczącymi synchronizacji
kontaktów na jednym koncie. Wybierz funkcję lub funkcje, które chcesz
synchronizować, a następnie wybierz Next.
6 Jeśli chcesz zachować istniejące kontakty w telefonie, wybierz Keep on phone.
Jeśli chcesz usunąć istniejące kontakty, wybierz Delete from phone.
7 Po pomyślnym zatwierdzeniu szczegółów zostanie utworzona skrzynka pocztowa.
W ramach bezpieczeństwa PIM zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie kodu
blokady, który będzie również potrzebny za każdym razem podczas uruchamiania
lub wybudzania telefonu.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
70 Poczta
8 Jeśli chcesz, aby skrzynka pocztowa była wyświetlana w widżecie, dodaj widżet
jedno- lub trzywierszowy Mail na wybranym dostosowywanym ekranie głównym,
a następnie po wyświetleniu monitu wybierz skrzynkę Poczty Exchange.
Synchronizowanie skrzynki pocztowej
Wybierz
> Mail.
Jeśli wybierzesz skrzynkę w programie Microsoft Exchange ActiveSync, poczta,
kalendarz, kontakty i zadania będą synchronizowane zgodnie z ustawieniami aplikacji
Personal information mgr. Jeśli wybierzesz jakąkolwiek inną skrzynkę,
synchronizowana będzie tylko poczta.
Edytowanie ustawień synchronizacji skrzynki pocztowej
1 Wybierz
> Settings.
2 Wybierz odpowiednią skrzynkę pocztową.
3 Sprawdź istniejące ustawienia i w razie potrzeby zmień je.
4 Jeśli została zainstalowana skrzynka Exchange ActiveSync, wybierz Personal
information mgr, aby edytować pocztę, kalendarz, kontakty i ustawienia
synchronizacji.
Czytanie wiadomości e-mail
Przy użyciu telefonu można czytać pocztę i na nią odpowiadać.
Wybierz > Mail.
Czytanie wiadomości e-mail
Wybierz wiadomość e-mail.
Wskazówka: Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, umieść dwa palce na
ekranie i zsuń je lub rozsuń.
Otwieranie i zapisywanie załącznika
Wybierz załącznik i odpowiednią opcję. Jeśli wiadomość ma więcej załączników,
możesz zapisać wszystkie jednocześnie.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Poczta 71
Odpowiadanie na wiadomość
> Reply.
Wybierz
Przekazywanie wiadomości
Wybierz
> Forward.
Wskazówka: Jeśli wiadomość e-mail zawiera adres internetowy, który chcesz
otworzyć w przeglądarce telefonu, wybierz go.
Wskazówka: Aby otworzyć poprzednią lub następną wiadomość, użyj ikon
strzałek.
Wysyłanie wiadomości e-mail
Możesz pisać i wysyłać wiadomości, a także załączać do nich pliki.
Wybierz > Mail i skrzynkę pocztową.
1 Wybierz
.
2 Wprowadź adres e-mail. Aby dodać odbiorcę z listy kontaktów, wybierz pole Do
> Other recipient fields > Show Bcc
lub DW. Aby dodać pole UDW, wybierz
field
3 Aby dodać załącznik do wiadomości e-mail, wybierz
.
4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz
.
Otwieranie wiadomości e-mail na ekranie głównym
Po dodaniu skrzynki pocztowej do widżetu poczty Vertu uzyskasz natychmiastowy
dostęp do ostatniej nieprzeczytanej wiadomości e-mail.
Domyślny widżet poczty Vertu zostaje utworzony na ekranie głównym po prawej
stronie domyślnego ekranu głównego. Pierwsza skrzynka pocztowa utworzona
podczas konfiguracji jest automatycznie dodawana do tego widżetu.
Poniższa procedura ma zastosowanie, jeśli dodajesz widżet poczty po utworzeniu
pierwszej skrzynki pocztowej.
Dodawanie skrzynki pocztowej do widżetu poczty
1 Dodaj jedno- lub trzywierszowy widżet poczty Vertu do dostosowywanego ekranu
głównego.
2 Wybierz spośród istniejących skrzynek pocztowych lub utwórz nową.
3 W przypadku wybrania istniejącej skrzynki pocztowej przejdź bezpośrednio do
kolejnego kroku. Jeśli zdecydujesz się utworzyć nową skrzynkę pocztową, po
wyświetleniu monitu wprowadź odpowiedni adres e-mail i hasło.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
72 Poczta
4 Skrzynka pocztowa zostanie powiązana z widżetem. Aby przejść do skrzynki
odbiorczej, wybierz pasek tytułu.
Wskazówka: Aby wyświetlić więcej wiadomości, przewiń w dół.
Usuwanie widżetu poczty z ekranu głównego
Wybierz i przytrzymaj widżet, a następnie wybierz
.
Wskazówka: Usunięcie widżetu nie spowoduje usunięcia powiązanej skrzynki
pocztowej. Aby usunąć skrzynkę pocztową, wybierz > Mail, wybierz i przytrzymaj
skrzynkę pocztową, a następnie wybierz Delete mailbox.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kalendarz 73
Kalendarz
Informacje o kalendarzu
Wybierz
> Calendar.
Dostępny w urządzeniu kalendarz umożliwia:
• Porządkowanie harmonogramów
• Dodawanie przypomnień o rocznicach i innych ważnych datach
• Aktualizowanie listy zadań
Można mieć osobne kalendarze — prywatny i służbowy.
Przeglądanie pozycji kalendarza w różnych widokach
Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach.
1 Wybierz > Calendar.
2 Wybierz
i odpowiedni widok.
3 Aby przejść do odpowiedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, przesuń palcem w lewo
lub w prawo.
Wskazówka: Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar przeglądanego obszaru,
dotknij ekranu dwoma palcami i rozsuń lub zsuń je.
Dodawanie zadania do listy zadań
Do kalendarza można dodawać dowolne zadania (notatki) dotyczące ważnych spraw.
Można na przykład ustawić przypomnienie o ważnym terminie.
Wybierz > Calendar.
1 Wybierz (Tap to create event) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje —
dotknij obszaru pod pozycją.
2 Wybierz kolejno pole typu pozycji
oraz To-do note jako typ pozycji.
3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
4 Aby dodać przypomnienie o zadaniu, wybierz
.
5 Wybierz
.
Dodawanie pozycji kalendarza
Zapisuj w kalendarzu informacje o ważnych spotkaniach jako pozycje kalendarza.
Wybierz > Calendar.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
74 Kalendarz
1 Wybierz datę.
2 Wybierz (Tap to create event) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje —
dotknij obszaru pod pozycją.
3 Wprowadź informacje w odpowiednich polach.
4 Aby powtarzać pozycje kalendarza okresowo, wybierz ikonę
oraz odstęp czasu.
Wybierz Repeat until i wprowadź datę zakończenia.
5 Wybierz
.
Wskazówka: Pozycję kalendarza można również dodać w widoku dnia. Wybierz
i przytrzymaj godzinę rozpoczęcia, a następnie przeciągnij strzałki, aby wybrać czas
trwania.
Wysyłanie prośby o spotkanie
Możesz tworzyć zaproszenia na spotkanie i wysyłać je do uczestników.
Do tworzenia i wysyłania nowych żądań spotkań jest potrzebna skonfigurowana
skrzynka pocztowa.
Wybierz > Calendar.
1 Otwórz wydarzenie i wybierz
> Send > Via mail.
2 Dodaj uczestników spotkania jako odbiorców wiadomości e-mail z prośbą.
3 Aby wysłać żądanie, wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kalendarz 75
Przypomnienie o urodzinach
Możesz dodać przypomnienia o urodzinach, rocznicach lub innych wydarzeniach,
które powtarzają się co rok. Przypomnienia są powtarzane raz do roku.
Wybierz > Calendar.
1 Wybierz datę.
2 Wybierz (Tap to create event) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje —
dotknij obszaru pod pozycją.
3 Wybierz
i opcję Anniversary jako typ pozycji.
4 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz
.
Używanie osobnych kalendarzy — prywatnych i służbowych
Korzystać można z więcej niż jednego kalendarza. Można utworzyć jeden do celów
służbowych, a inny do celów prywatnych.
Wybierz > Calendar.
Tworzenie nowego kalendarza
1 Wybierz
> Calendars > .
2 Wprowadź nazwę i ustaw kod kolorystyczny kalendarza.
3 Określ widoczność kalendarza. Kiedy jest on ukryty, pozycje i przypomnienia
kalendarza nie są wyświetlane w różnych widokach kalendarza ani na Ekranie
głównym.
4 Wybierz
.
Modyfikowanie ustawień kalendarza
1 Wybierz
> Calendars oraz odpowiedni kalendarz.
2 Zmieniaj nazwę, kolor oraz widoczność
3 Wybierz
.
Dodawanie pozycji do określonego kalendarza
1 Aby dodać wydarzenie kalendarza, wybierz
oraz kalendarz.
2 Wypełnij odpowiednie pola i wybierz
.
Oznaczenia kolorystyczne wskazują kalendarze zawierające poszczególne pozycje.
Dodawanie lokalizacji do pozycji kalendarza
Jeśli masz spotkanie w miejscu, którego nie znasz, możesz dodać informacje o
lokalizacji do pozycji kalendarza.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
76 Kalendarz
Wybierz
> Calendar.
1 Wybierz (Tap to create event) lub — jeśli dodano wcześniej inne pozycje —
dotknij obszaru pod pozycją.
2 Wybierz
Add location, a następnie wybierz lokalizację za pomocą aplikacji
Maps. Możesz również wprowadzić dane lokalizacji ręcznie w polu tekstowym.
3 Wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łączność 77
Łączność
Określanie sposobu, w jaki telefon łączy się z internetem
Telefon automatycznie sprawdza znane dostępne sieci i łączy się, gdy wymagane jest
połączenie internetowe. Wybór dokonywany jest na podstawie ustawień połączeń, o
ile nie mają zastosowania ustawienia aplikacji.
Wybierz > Settings i Connectivity > Settings.
Używanie połączenia danych mobilnych
Wybierz Mobile data > On.
Używanie połączenia danych mobilnych za granicą
Wybierz Allow mobile data usage > Worldwide.
Używanie połączenia danych mobilnych za granicą może znacznie podwyższyć
opłaty za transfer danych.
Możesz tak ustawić telefon, aby używał połączenia danych mobilnych tylko w sieci
domowej lub w Twoim kraju.
Używanie tylko połączenia Wi-Fi
Wybierz Mobile data > Off.
Punktem dostępu może być połączenie danych mobilnych lub połączenie Wi-Fi.
Możesz zebrać punkty dostępu na liście miejsc docelowych i zmieniać priorytet
poszczególnych punktów w ramach listy.
Przykład: Jeśli punkt dostępu sieci Wi-Fi ma wyższy priorytet na liście miejsc
docelowych niż połączenie danych mobilnych, telefon zawsze najpierw będzie
próbował połączyć się z punktem dostępu sieci Wi-Fi, a z punktem dostępu danych
mobilnych będzie się łączyć tylko w przypadku braku dostępu do sieci Wi-Fi.
Dodawanie nowego punktu dostępu do listy miejsc docelowych
Wybierz Network destinations > Access point.
Zmiana priorytetu punktu dostępu na liście internetowych miejsc docelowych
1 Wybierz Network destinations > Internet.
2 Wybierz i przytrzymaj punkt dostępu, a następnie z menu podręcznego wybierz
Change priority.
3 Dotknij miejsca na liście, w które chcesz przenieść punkt dostępu.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
78 Łączność
Wi-Fi
Połączenia Wi-Fi — informacje
Wybierz
> Settings i Connectivity > Wi-Fi.
Wskazówka: Połączeniami można zarządzać także za pomocą menu statusu.
Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz Wi-Fi. Jeśli sieć Wi-Fi nie
jest wyświetlana, wybierz .
Wskazówka: Możesz dodać widżet Wi-Fi
do ekranu głównego. Aby szybko
włączyć lub wyłączyć funkcję Wi-Fi, wybierz przełącznik w widżecie. Aby otworzyć
w widżecie. Funkcja Wi-Fi musi być włączona.
aplikację Wi-Fi, wybierz
Aplikacja Wi-Fi wyświetla listę dostępnych sieci i ułatwia łączenie się z siecią Wi-Fi.
Ważne: Aby zwiększyć bezpieczeństwo połączenia Wi-Fi, należy używać
szyfrowania. Szyfrowanie zmniejsza ryzyko dostępu do danych przez inne osoby.
Łączenie się z siecią Wi-Fi w domu
Aby obniżyć koszty związane z transmisją danych, w czasie przeglądania internetu w
telefonie w domu możesz połączyć się z siecią Wi-Fi.
1 Aby otworzyć menu statusu, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień. Jeśli
sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz ikonę .
2 Wybierz Wi-Fi i domową sieć Wi-Fi. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest
zabezpieczona, wprowadź kod dostępu. Jeśli Twoja domowa sieć Wi-Fi jest
ukryta, wybierz Other (hidden network) i wprowadź nazwę sieci (identyfikator
zestawu usług (SSID)).
Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi
Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz ikonę
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
.
Łączność 79
Łączenie z siecią Wi-Fi poza domem
Łączenie się z siecią Wi-Fi to wygodny sposób uzyskiwania połączenia internetowego
poza domem. Nawiązuj połączenia z publicznymi sieciami Wi-Fi w takich miejscach,
jak biblioteka czy kafejka internetowa.
1 Aby otworzyć menu statusu, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień. Jeśli
sieć Wi-Fi nie jest wyświetlana, wybierz ikonę .
2 Wybierz Wi-Fi oraz połączenie, którego chcesz użyć.
Zamykanie połączenia z siecią Wi-Fi
Przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz ikonę
.
Bluetooth
Informacje o połączeniach Bluetooth
Wybierz
> Settings > Connectivity > Bluetooth.
Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń,
takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.
Korzystając z takiego połączenia, można wysyłać dane z telefonu, kopiować pliki z
kompatybilnego komputera i drukować je przy użyciu kompatybilnej drukarki.
Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują
się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma
urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia
elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.
Kiedy telefon jest zablokowany, może się łączyć tylko z autoryzowanymi
urządzeniami.
Wskazówka: Połączeniami Bluetooth można zarządzać za pomocą menu
statusu. Aby otworzyć menu statusu, przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień,
a następnie wybierz Bluetooth. Jeśli łączność Bluetooth nie jest wyświetlana, wybierz
.
Podłączanie słuchawek bezprzewodowych
Przy użyciu bezprzewodowego zestawu słuchawkowego można odbierać połączenia,
nawet gdy telefon jest poza zasięgiem rąk, np. kontynuując w tym czasie pracę na
komputerze. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy jest sprzedawany osobno.
Wybierz > Settings > Connectivity > Bluetooth.
1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz Bluetooth > On.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
80 Łączność
2 Włącz słuchawki.
3 Otwórz zakładkę Paired devices
.
4 Wybierz słuchawki.
> New paired
Jeśli zestaw słuchawkowy nie jest wyświetlany na liście, wybierz
device.
5 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić hasło. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcji obsługi słuchawek.
Wysyłanie zdjęcia lub innego pliku do innego urządzenia przez
Bluetooth
Do wysyłania takich elementów jak zdjęcia, wideo, wizytówki, pozycje kalendarza, do
kompatybilnych urządzeń znajomych i do komputera można używać łączności
Bluetooth.
Jednocześnie może być aktywnych kilka połączeń Bluetooth. Na przykład, kiedy
urządzenie jest połączone z kompatybilnymi słuchawkami, można też przesyłać pliki
do innego kompatybilnego urządzenia.
1 Wybierz i przytrzymaj element, na przykład zdjęcie. W menu podręcznym wybierz
Send > Via Bluetooth.
2 Wybierz urządzenie, z którym ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli żądane
urządzenie nie jest wyświetlane, aby je wyszukać, wybierz More devices.
Podczas wyszukiwania wyświetlane są urządzenia Bluetooth znajdujące się w
zasięgu.
3 Jeśli drugie urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod
dostępu, który można określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu
urządzeniach. W niektórych urządzeniach kod dostępu jest z góry ustalony.
Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w podręczniku użytkownika
drugiego urządzenia.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
Podłączanie urządzenia do zestawu samochodowego przy użyciu
zdalnego trybu SIM
W zdalnym trybie SIM kompatybilny zestaw samochodowy może korzystać z karty
SIM Twojego telefonu.
Wybierz > Settings > Connectivity > Bluetooth.
Przed włączeniem zdalnego trybu SIM należy powiązać telefon z akcesorium.
Zainicjuj proces tworzenia powiązania w zestawie samochodowym.
1 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz Bluetooth > On.
2 Aby włączyć zdalny tryb SIM, wybierz Remote SIM mode > On.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łączność 81
3 Włącz łączność Bluetooth w zestawie samochodowym.
Gdy w urządzeniu zostanie włączony zdalny tryb SIM, na ekranie głównym pojawi się
komunikat Remote SIM mode. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nieaktywne
— nie możesz korzystać z usług karty SIM lub funkcji wymagających zasięgu sieci
komórkowej.
Do nawiązywania i odbierania połączeń w trybie zdalnej karty SIM potrzebne jest
kompatybilne akcesorium, takie jak zestaw samochodowy, podłączone do
urządzenia.
W trybie tym urządzenie będzie umożliwiać nawiązywanie tylko połączeń alarmowych.
Wyłączanie zdalnego trybu SIM
Naciśnij klawisz wyłącznika i wybierz Exit remote SIM mode.
Blokowanie urządzenia
Możesz uniemożliwić innym urządzeniom nawiązywanie połączeń Bluetooth z Twoim
telefonem.
Wybierz > Settings > Connectivity > Bluetooth.
Otwórz zakładkę Paired devices
, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które chcesz
zablokować, a następnie z menu podręcznego wybierz Block.
Usuwanie urządzenia z listy zablokowanych urządzeń
Otwórz zakładkę Blocked devices
, wybierz i przytrzymaj urządzenie, które
chcesz usunąć z listy, a następnie z menu podręcznego wybierz Delete.
Jeśli żądanie powiązania z innego urządzenia zostanie odrzucone, pojawi się pytanie,
czy chcesz dodać to urządzenie do listy zablokowanych urządzeń.
Jak chronić swój telefon
Kiedy w telefonie włączony jest moduł Bluetooth, możesz kontrolować, kto może
znaleźć telefon i połączyć się z nim.
Wybierz > Settings > Connectivity > Bluetooth.
Zapobieganie wykrywaniu telefonu przez inne osoby
Wybierz My phone's visibility > Hidden.
Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą nawiązać z nim połączenia. Z
telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.
Wyłączanie łączności Bluetooth
Wybierz Bluetooth > Off.
Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować
żądań połączenia wysyłanych z nieznanych urządzeń. Dzięki temu telefon jest
chroniony przed szkodliwą zawartością.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
82 Łączność
Kabel USB do transmisji danych
Kopiowanie zdjęcia lub innej zawartości z telefonu na komputer lub
odwrotnie
Aby tworzyć kopie zapasowe i kopiować zdjęcia, pliki wideo, pliki muzyki i inne
materiały z telefonu na komputer lub odwrotnie, można używać kabla USB do
transmisji danych.
1 Aby Media transfer miało ustawiony tryb USB, wybierz > Settings i
Connectivity > USB > Media transfer.
2 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla
USB
.
Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Jeśli tryb
Media transfer nie działa na komputerze, użyj trybu Mass storage.
3 Do skopiowania zawartości użyj menedżera plików na komputerze.
Zmiana trybu USB
Aby uzyskać najlepsze wyniki kopiowania lub synchronizacji telefonu z komputerem,
włącz odpowiedni tryb USB, kiedy do podłączania różnych urządzeń używasz kabla
USB.
1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
2 W telefonie przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.
3 Wybierz USB i jedno z następujących poleceń:
PC Suite — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera z zainstalowanym
pakietem PC Suite. W tym trybie telefon można synchronizować przy użyciu
oprogramowania PC Suite. Można też używać innych funkcji tego pakietu.
Tryb ten włącza się automatycznie po otwarciu aplikacji PC Suite.
Mass storage — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu PC Suite. Telefon jest rozpoznawany jako pamięć USB flash.
Telefon można także podłączyć do innych urządzeń, takich jak komputer czy
samochodowy sprzęt stereo, do których można podłączyć dysk USB.
Kiedy telefon jest połączony w tym trybie z komputerem, niektóre aplikacje telefonu
mogą być niedostępne.
Drugie urządzenie nie ma dostępu do pamięci masowej w telefonie.
Media transfer — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera bez
zainstalowanego pakietu PC Suite. Muzyka chroniona mechanizmem cyfrowego
zarządzania prawami autorskimi (DRM) musi być przesyłana w tym trybie. W tym trybie
można także korzystać z niektórych domowych multimediów oraz drukarek.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Łączność 83
Use phone as modem — Podłącz telefon do kompatybilnego komputera, aby
używać telefonu jako modemu bezprzewodowego. Komputer połączy się z internetem
automatycznie.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB w większości
widoków. W obszarze powiadomień wybierz
.
Podłączanie urządzenia pamięci zewnętrznej
Podłączanie pamięci flash
1 Do tego potrzebna jest pamięć flash ze złączem mikro-USB.
2 Włóż pamięć flash do złącza mikro-USB w Vertu Constellation. Zostanie ona
wyświetlona na ekranie telefonu jako dodatkowy dysk.
Kończenie połączenia sieciowego
Jeśli z połączenia internetowego korzysta wiele aplikacji, aby zamknąć wszystkie lub
niektóre połączenia internetowe możesz użyć aplikacji Connection mgr.
Wybierz > Settings i Connectivity > Connection manager.
W widoku aktywnych połączeń transmisji danych są wyświetlane bieżące połączenia
transmisji danych.
wskazuje połączenie danych mobilnych, a
wskazuje
połączenie Wi-Fi.
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz
Disconnect.
Wyświetlanie szczegółów połączenia
Wybierz i przytrzymaj połączenie, a następnie w menu podręcznym wybierz Details.
Wyświetlane są szczegóły, takie jak ilość przesłanych danych i czas trwania
połączenia.
Wskazówka: Aby wyświetlić aktywne połączenia w większości widoków,
przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
84 Internet
Internet
Informacje dotyczące przeglądarki internetowej
Wybierz
> Web.
Śledź najnowsze wiadomości i odwiedzaj swoje ulubione witryny. Przy użyciu
przeglądarki w swoim telefonie możesz wyświetlać strony internetowe.
Do przeglądania internetu konieczne jest połączenie internetowe.
Przeglądanie stron internetowych
Wybierz
> Web.
Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby
zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z
internetem używać sieci Wi-Fi.
Przechodzenie do witryny internetowej
Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź adres, a następnie wybierz
.
Wyszukiwanie w internecie
Wybierz pasek adresu internetowego, wprowadź wyszukiwane słowo i wybierz
pierwszy element w menu rozwijanym poniżej paska adresu.
Powiększanie lub pomniejszanie
Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je lub zsuń.
Otwieranie nowego okna przeglądarki
Wybierz
> .
Przełączanie otwartych okien przeglądarki
1 Wybierz
.
2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, a następnie wybierz odpowiednie okno.
Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania
danych. Po uzyskaniu lub próbie uzyskania dostępu do informacji poufnych lub usług
z zabezpieczeniami, wymagających podania hasła, należy opróżnić pamięć cache.
Opróżnianie pamięci podręcznej
Wybierz
>
> Privacy > Clear privacy data > Cache.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Internet 85
Dodawanie zakładki
Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do widoku Zakładki, aby
łatwo uzyskiwać do nich dostęp.
Wybierz > Web.
Podczas przeglądania wybierz
>
.
Przechodzenie do strony internetowej zapisanej jako zakładka podczas
przeglądania internetu
Wybierz i zakładkę.
Subskrybowanie kanału internetowego
Dzięki kanałom internetowym (zwanym także kanałami RSS lub kanałami medialnymi)
nie musisz regularnie odwiedzać ulubionych witryn, by na bieżąco śledzić ich
aktualizacje. Możesz subskrybować kanały internetowe i automatycznie pozyskiwać
łącza do najnowszej zawartości.
Wybierz > Web.
Kanały internetowe mają zwykle oznaczenie
.
Przechodzenie do blogu lub strony internetowej zawierających kanał
internetowy
Wybierz
>
i żądany kanał. Kanał internetowy zostanie dodany do katalogu
widżetów.
Uzyskiwanie dostępu do zarejestrowanych kanałów
Wybierz
>
i kanał.
Edycja, odświeżanie, usuwanie i wysyłanie kanału internetowego
Wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz odpowiednią
opcję.
Dodawanie nowego kanału przez wprowadzenie jego adresu internetowego
Na stronie kanałów internetowych wybierz
> New feed i wprowadź szczegóły.
Aktualizowanie wszystkich kanałów internetowych
Wybierz .
Ustawianie automatycznej aktualizacji kanału internetowego
Wybierz i przytrzymaj kanał, a następnie w menu podręcznym wybierz Edit >
Automatic updates.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
86 Internet
Jeśli korzystasz z kanałów internetowych, zalecamy wyłączanie usługi roamingu,
kiedy znajdziesz się poza zasięgiem sieci macierzystej. Korzystanie z kanałów
internetowych może się wiązać z naliczaniem opłat. Ich wysokość może być różna i
zależy od poszczególnych operatorów sieci. Wybierz > Settings i Connectivity >
Settings > Allow mobile data usage, a następnie wybierz odpowiednią opcję.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sieci społecznościowe 87
Sieci społecznościowe
Społeczności — informacje
Wybierz > Applications > Social i zaloguj się do używanych usług
społecznościowych.
Aby łatwiej korzystać z sieci społecznościowych, pobierz aplikację Ovi Social. Po
zalogowaniu się do usług sieci społecznościowych za pomocą Social możesz:
• Wyświetlać aktualizacje statusów znajomych z różnych serwisów w jednym
widoku.
• Publikować własne aktualizacje statusu w wielu serwisach jednocześnie.
• Błyskawicznie udostępniać zdjęcia zrobione aparatem.
• Udostępniać znajomym wideo
• Połączyć profile znajomych online z ich danymi kontaktowymi zapisanymi w
telefonie.
• Dodawać informacje o lokalizacji do aktualizacji statusu.
• Dodawać wydarzenia z kalendarza usługi do kalendarza w telefonie.
Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.
Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być
obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz
naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych
można uzyskać u usługodawcy.
Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są
świadczone przez firmę Vertu. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci
społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem
informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci
społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z
warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych w jednym
widoku
Po zalogowaniu się w usługach sieci społecznościowych za pomocą aplikacji Social
możesz wyświetlać aktualizacje statusów znajomych z wszystkich tych usług w
jednym widoku. Nie musisz już przełączać różnych aplikacji, aby sprawdzać, co u kogo
słychać.
Wybierz > Applications > Social.
1 Wybierz usługę i zaloguj się.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
88 Sieci społecznościowe
2 Wybierz Add social network.
3 Wybierz inną usługę i zaloguj się.
4 Wybierz All Activity.
W widoku są automatycznie uwzględniane wszystkie kanały dodanych usług.
Publikowanie statusu w sieciach społecznościowych
Aplikacja Społeczności umożliwia publikowanie aktualizacji statusu w sieciach
społecznościowych.
Wybierz > Applications > Social.
Napisz aktualizację statusu w polu tekstowym.
Łączenie profili znajomych online z ich danymi kontaktowymi
Możesz połączyć profile znajomych z sieci społecznościowych z ich informacjami
kontaktowymi w telefonie. Po połączeniu możesz wyświetlać informacje kontaktowe
znajomych bezpośrednio z aplikacji Społeczności i sprawdzać najnowsze aktualizacje
ich statusów na liście kontaktów w telefonie.
Wybierz > Applications > Social.
1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego online.
2 W menu podręcznym wybierz Link Profile to Contact.
3 Z listy kontaktów wybierz kontakt, z którym chcesz połączyć profil.
Wyświetlanie aktualizacji statusów znajomych na ekranie
głównym
Po zalogowaniu się w serwisach społecznościowych za pośrednictwem usług Ovi by
Nokia można wyświetlać bezpośrednio na ekranie głównym aktualizacje statusów
znajomych.
Przeglądanie aktualizacji na ekranie głównym
Po zalogowaniu się w usłudze można wyświetlać aktualizacje w widżecie
społecznościowym.
Otwieranie aplikacji Społeczności z ekranu głównego
Wybierz widżet społecznościowy. Po zalogowaniu otwiera się widok aktualizacji
statusów. Przed zalogowaniem się otwiera się widok logowania.
Przesyłanie zdjęcia lub wideo do usługi
Za pomocą aplikacji Social możesz przesyłać zdjęcia lub wideo do usług sieci
społecznościowych.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sieci społecznościowe 89
Wybierz
1 Wybierz
> Applications > Social i zaloguj się w usłudze sieci społecznościowej.
.
2 Wybierz, czy chcesz przesłać zdjęcie lub wideo.
3 Aby zaznaczyć elementy do przesłania, wybierz je.
Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB w przypadku zdjęć oraz 10 MB w przypadku
wideo.
4 Jeżeli przesyłasz jedno zdjęcie, możesz dodać podpis i znacznik z komentarzem
do określonego fragmentu zdjęcia.
Aby możliwe było przesłanie wideo, funkcja musi być obsługiwana przez usługę
sieci społecznościowej, a ponadto potrzebne jest połączenie Wi-Fi.
5 Wybierz
.
Robienie i przesyłanie zdjęcia
1 Wybierz
.
2 Wybierz opcję przesyłania zdjęcia z kamery.
3 Robienie zdjęcia.
4 Dodaj podpis i znacznik z komentarzem do określonego fragmentu zdjęcia.
Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji statusu
Przy użyciu aplikacji społecznościowej możesz informować znajomych, gdzie jesteś,
aby mogli Cię znaleźć.
Wybierz > Applications > Social.
1 Wybierz pole wprowadzania tekstu u góry wyświetlacza.
2 Dodaj swoją lokalizację. Urządzenie używa systemu GPS do określania bieżącej
lokalizacji i szuka punktów orientacyjnych w pobliżu.
3 Jeśli znalezionych zostanie wiele punktów orientacyjnych, wybierz jeden z listy.
Aby można było korzystać z udostępniania lokalizacji, musi je udostępniać usługa.
Zanim zaczniesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji, zawsze zastanów się, z
kim się nimi dzielisz. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci
społecznościowych, z której korzystasz, ponieważ możesz zacząć udostępniać
informacje o lokalizacji dużej grupie ludzi.
Do udostępniania informacji o lokalizacji w usłudze mogą mieć zastosowanie
odpowiednie warunki korzystania z usługi. Zapoznaj się z zasadami ochrony
prywatności oraz warunkami korzystania z danej usługi i zastanów się dobrze, zanim
ujawnisz informacje o swojej lokalizacji innym lub wyświetlisz ich lokalizację.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
90 Sieci społecznościowe
Kontaktowanie się ze znajomym z serwisu społecznościowego
Kiedy komentowanie statusu znajomego nie wystarcza, można do niego zadzwonić
lub wysłać wiadomość.
Wybierz > Applications > Social.
1 Wybierz zdjęcie profilu znajomego.
2 W menu podręcznym wybierz View contact info.
3 Wybierz metodę komunikacji.
Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy profile znajomych online zostały połączone
z ich informacjami kontaktowymi w telefonie.
Dostępne metody komunikacji mogą się różnić. Aby zadzwonić do znajomego lub
wysłać do niego SMS, odpowiednia funkcja musi być obsługiwana przez usługę.
Dodawanie wydarzenia do kalendarza
Kiedy odpowiadasz na zaproszenia na wydarzenia w usłudze sieci społecznościowej,
możesz dodać te wydarzenia do kalendarza w swoim telefonie, aby mieć możliwość
wyświetlania nadchodzących wydarzeń, nawet jeśli będziesz offline.
Wybierz > Applications > Social i usługę, a następnie zaloguj się.
1 Wybierz zaproszenie na wydarzenie.
2 Dodaj wydarzenie do kalendarza w telefonie.
Aby można było korzystać z tej funkcji, musi ją udostępniać usługa.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Foto-Wideo 91
Foto-Wideo
Informacje o kamerze
Wybierz
> Media > Camera.
Wskazówka: Aby włączyć aparat, możesz także nacisnąć klawisz aparatu.
Telefon Vertu Constellation umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie wideo. Następnie
zdjęcia i wideo można wyświetlać i edytować, udostępniać je w internecie lub wysyłać
do kompatybilnych urządzeń.
Robienie zdjęcia
Wybierz
> Media > Camera.
Kamera w Twoim telefonie ma funkcję pełnej ostrości. Umożliwia ona robienie zdjęć,
na których ostre są obiekty zarówno na pierwszym planie, jak i w tle.
> Face detect.. Funkcja
1 Aby włączyć funkcję śledzenia twarzy, wybierz
śledzenia twarzy wykrywa twarze, nawet kiedy są w ruchu, i rysuje wokół nich
kwadraty.
2 Naciśnij klawisz aparatu. Nie poruszaj telefonem, zanim zdjęcie nie zostanie
zapisane i wyświetlone na ekranie.
Domyślnie zdjęcia i wideo są automatycznie zapisywane w wewnętrznej, ustalonej
pamięci.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
92 Foto-Wideo
Zapisywanie informacji o lokalizacji wraz ze zdjęciami i plikami
wideo
Telefon umożliwia ustawienie automatycznego rejestrowania lokalizacji zrobionych
zdjęć i nagranych wideo.
Wybierz > Media > Camera.
Włączanie funkcji rejestrowania lokalizacji
Wybierz
>
> Save location info > Yes.
Odbieranie współrzędnych lokalizacji może potrwać kilka minut. Na odbiór i jakość
sygnału GPS mogą mieć wpływ okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i
warunki atmosferyczne.
Systemu GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też
polegać wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci
komórkowe.
Wskaźniki informacji o lokalizacji:
— Informacja o lokalizacji jest niedostępna. Nie można zapisać informacji o
lokalizacji ze zdjęciami i plikami wideo.
— Informacje o lokalizacji są dostępne. Informacje o lokalizacji są zapisywane ze
zdjęciami i plikami wideo.
Informacje o lokalizacji można dodać do zdjęcia lub pliku wideo, jeżeli współrzędne
tej lokalizacji można określić za pośrednictwem sieci lub GPS. Po udostępnieniu
zdjęcia lub pliku wideo z dołączonymi informacjami o lokalizacji informacje te mogą
być widoczne dla osób oglądających dane zdjęcie lub plik wideo. Oznaczanie
geograficzne można wyłączyć w ustawieniach aparatu.
Wskazówki dotyczące zdjęć i wideo
Naciśnij klawisz aparatu.
Robiąc zdjęcie:
• Urządzenie trzymaj obiema rękami.
• Podczas przybliżania jakość zdjęcia może się zmniejszyć.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Foto-Wideo 93
•
•
Jeżeli kamera jest bezczynna dłużej niż minutę, włącza się tryb oszczędzania
baterii. Aby ponownie uaktywnić aparat, krótko naciśnij klawisz aparatu.
Możesz dołączyć zdjęcie do kontaktu z listy kontaktów. Po zrobieniu zdjęcia
wybierz
> Use image > Assign to contact. Przesuń ramkę, aby przyciąć
zdjęcie, dotknij ekranu w celu wyświetlenia paska narzędzi i wybierz
. Przesuń
ramkę, aby przyciąć zdjęcie, dotknij ekranu w celu wyświetlenia paska narzędzi i
wybierz
.
Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy
błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie,
nie zasłaniaj lampy błyskowej.
Podczas nagrywania pliku wideo:
• Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, przed rozpoczęciem nagrywania zamknij
wszystkie otwarte aplikacje.
Nagrywanie wideo
Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, ale i nagrywać wideo.
Naciśnij klawisz aparatu.
1 Aby przełączyć tryb zdjęć na tryb wideo, wybierz
.
2 Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz
.
3 Aby wstrzymać nagrywanie, wybierz . Jeżeli wstrzymasz nagrywanie i w ciągu
pięciu minut nie naciśniesz żadnego klawisza, nagrywanie zostanie zatrzymane.
Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy głośności.
4 Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Plik wideo jest automatycznie zapisywany
w aplikacji Gallery.
Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS. Aby ograniczyć
rozmiar wysyłanego pliku wideo, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz
>
> Video quality > Sharing quality.
Wysyłanie zdjęcia
Zdjęcia i pliki wideo można wysyłać znajomym w wiadomości MMS, e-mail lub przez
Bluetooth.
Wybierz > Media > Camera.
Wysyłanie w wiadomości MMS
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
94 Foto-Wideo
2 Wybierz
> Send > Via message.
3 Aby wybrać odbiorcę ze swojej listy kontaktów, wybierz tytuł To. Aby wpisać
ręcznie imię lub numer telefonu odbiorcy, wybierz pole To i wpisz imię lub numer
telefonu.
4 Wybierz
.
Wysyłanie w wiadomości e-mail
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz
> Send > Via mail.
3 Aby wybrać odbiorcę ze swojej listy kontaktów, wybierz tytuł To. Aby wpisać
ręcznie adres odbiorcy, wybierz pole To i wpisz adres.
4 Wybierz
.
Wysyłanie elementu przez Bluetooth
1 Zrób zdjęcie lub nagraj wideo.
2 Wybierz
> Send > Via Bluetooth.
3 Wybierz telefon lub urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie, lub
wyszukaj więcej urządzeń.
Jeśli drugi telefon lub urządzenie wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Twoje zdjęcia i wideo 95
Twoje zdjęcia i wideo
O Galerii
Wybierz
> Media > Gallery.
Możesz oglądać nagrane wideo lub przeglądać i wyświetlać zrobione zdjęcia.
Można też wyświetlać zdjęcia i wideo na ekranie kompatybilnego telewizora.
Aby efektywniej zarządzać plikami multimedialnymi, uporządkuj je w albumy.
Wyświetlanie zdjęć i wideo
Wybierz
> Media > Gallery.
Przeglądanie zdjęć
Przesuń palcem po ekranie w górę lub w dół.
Wyświetlanie zdjęć
Wybierz zdjęcie.
Aby wyświetlić następne zdjęcie, przesuń palcem od prawej do lewej strony. Aby
wyświetlić poprzednie zdjęcie, przesuń palcem od lewej do prawej strony.
Powiększanie
Umieść dwa palce na ekranie i rozsuń je. Aby pomniejszyć, zsuń palce.
Wskazówka: Aby szybko powiększyć lub pomniejszyć, dwukrotnie dotknij
ekranu.
Wyświetlanie paska narzędzi
Dotknij ekranu.
Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów
Wybierz zdjęcie, a następnie
> Slide show > Play. Pokaz slajdów rozpocznie się
od wybranego zdjęcia.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
96 Twoje zdjęcia i wideo
Wyświetlanie zdjęć z albumu jako pokazu slajdów
. Wybierz i przytrzymaj album, a następnie z menu
Otwórz zakładkę Albums
podręcznego wybierz Slide show.
Modyfikacja ustawień pokazu slajdów
> Slide show > Settings.
Wybierz zdjęcie, a następnie
Odtwarzanie wideo
Wybierz wideo. Pliki wideo są oznaczone ikoną
.
Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane w wiadomości e-mail lub MMS. Aby
później wyświetlić te zdjęcia i wideo, zapisz je w aplikacji Gallery.
Zapisywanie zdjęcia lub wideo w aplikacji Gallery
1 W wiadomości MMS wybierz zdjęcie lub wideo.
> Save.
2 Dotknij ekranu i wybierz
Zdjęcia i wideo mogą być również wysyłane do Ciebie z innego kompatybilnego
urządzenia, na przykład za pomocą technologii Bluetooth. Te zdjęcia i wideo można
wyświetlić bezpośrednio w aplikacji Gallery.
Wskazówka: Aby przesłać zdjęcie lub wideo do usługi sieci społecznościowej,
wybierz element, dotknij ekranu, a następnie wybierz
.
Edytowanie zrobionych zdjęć
Do zdjęć można dodawać efekty, tekst, obrazy clipart lub ramki.
Wybierz
> Media > Photo editor i zdjęcie.
1 Aby zastosować efekt, wybierz odpowiednią opcję na rozwiniętym pasku narzędzi.
> Save. Edytowane zdjęcie nie
2 Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz
zastępuje oryginalnego.
Aby później wyświetlić edytowane zdjęcia, wybierz > Media > Gallery.
Porządkowanie zdjęć
Zdjęcia można porządkować w albumy, co ułatwia ich późniejsze znalezienie.
Wybierz > Media > Gallery.
Tworzenie nowego albumu
Otwórz zakładkę Albums
, a następnie wybierz
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
. Wprowadź nazwę albumu.
Twoje zdjęcia i wideo 97
Przenoszenie zdjęcia do albumu
1 Wybierz i przytrzymaj zdjęcie, a następnie z menu podręcznego wybierz Add to
album.
2 Wybierz album, do którego chcesz przenieść zdjęcie. Aby utworzyć nowy album,
do którego zostanie przeniesione zdjęcie, wybierz New album.
Wskazówka: Aby przenieść kilka zdjęć do albumu, wybierz i przytrzymaj zdjęcie,
a następnie wybierz Mark. Oznacz zdjęcia i wybierz
> Add to album.
Zmiana nazwy albumu lub usuwanie albumu
Wybierz i przytrzymaj album, a następnie z menu podręcznego wybierz Rename lub
Delete.
Zdjęcia i wideo z albumów nie są usuwane z telefonu.
Udostępnianie zdjęcia lub wideo z Galerii
Chcesz przesłać zdjęcia lub wideo do usługi sieci społecznościowej, aby pokazać je
rodzinie i znajomym? Możesz je przesłać bezpośrednio z aplikacji Gallery.
Wybierz > Media > Gallery.
1 Wybierz zdjęcie lub wideo, które chcesz przesłać.
2 Dotknij zdjęcia, wybierz
i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Wskazówka: Aby udostępnić kilka elementów, w widoku głównym wybierz
zaznacz odpowiednie elementy, a następnie wybierz
.
,
Kopiowanie zdjęć lub wideo między telefonem a komputerem
Czy masz zdjęcia lub filmy wideo zrobione albo nagrane za pomocą telefonu, które
chcesz obejrzeć na komputerze? A może chcesz skopiować zdjęcia lub wideo z
telefonu do komputera? Do kopiowania zdjęć lub wideo między telefonem a
komputerem użyj kompatybilnego kabla USB.
1 Aby podłączyć telefon do kompatybilnego komputera, użyj kompatybilnego kabla
USB.
2 Uruchom pakiet Nokia Suite na komputerze i postępuj zgodnie z wyświetlanymi
instrukcjami.
Edytor wideo
Informacje o Edytorze wideo
Wybierz
> Media > Video editor.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
98 Twoje zdjęcia i wideo
Zdjęcia i wideo można łatwo łączyć z dźwiękami, efektami oraz tekstem, a następnie
robić z nich krótkie filmy lub pokazy slajdów.
Obsługiwane są następujące kodeki i formaty plików: MPEG–4, H.263, H.263 BL,
WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV oraz AMR‑NB/
AMR‑WB.
Zapisz pliki dźwiękowe, których chcesz użyć w filmie, w folderze Sound files w swoim
telefonie.
Do filmu nie można dodać pliku dźwiękowego chronionego technologią DRM.
Tworzenie filmu
Na podstawie zdjęć i wideo można tworzyć krótkie filmy i udostępniać je rodzinie i
znajomym.
Wybierz > Media > Video editor i
.
1 Aby dodać do filmu pliki wideo lub zdjęcia, wybierz
. Aby wyświetlić wybrane
pliki, przesuń palcem w prawo lub w lewo.
2 Aby dodać efekty przejść między wideo i zdjęciami, wybierz
.
3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz
4 Aby dodać do filmu tekst lub napisy, wybierz
.
.
5 Aby edytować film, wybierz
. W trybie edycji można przyciąć długość wideo lub
określić czas wyświetlania zdjęcia.
> Save video.
6 Aby zapisać film, wybierz
Film można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz
project.
Aby później wyświetlić film, wybierz > Media > Gallery.
> Save
Tworzenie pokazu slajdów
Chcesz zaprezentować swoje zdjęcia z wakacji w eleganckim pokazie slajdów?
Używając szablonów dla różnych nastrojów i zdarzeń, można tworzyć pokazy slajdów
dotyczące rocznic, przyjęć lub wakacji.
Wybierz > Media > Video editor i .
1 Wybierz szablon pokazu slajdów. Po wybraniu szablonu zostanie wyświetlony
podgląd.
2 Aby dodać zdjęcia do pokazu slajdów, wybierz
.
3 Aby dodać dźwięki, które mają być odtwarzane w tle, wybierz
4 Aby dodać tytuł, wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
.
Twoje zdjęcia i wideo 99
> Save video.
5 Aby zapisać pokaz slajdów, wybierz
Pokaz slajdów można później edytować ponownie. Aby zapisać projekt, wybierz
> Save project.
Aby później wyświetlić pokaz slajdów, wybierz
> Media > Gallery.
Drukowanie zrobionego zdjęcia
Zdjęcia można drukować bezpośrednio z telefonu za pomocą kompatybilnej drukarki.
1 Użyj kompatybilnego kabla USB, aby podłączyć drukarkę do telefonu w trybie
Media transfer.
2 W aplikacji Gallery wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane.
3 Dotknij ekranu i wybierz
> Print.
4 Aby użyć połączenia USB do drukowania, wybierz Print > Via USB.
5 Aby wydrukować zdjęcie, wybierz
> Print.
Wskazówka: Po podłączeniu kabla USB można zmienić tryb USB. Przesuń
palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
100 Wideo i TV
Wideo i TV
Wideo
Informacje o wideo
Wybierz
> Media > Videos.
W dowolnym momencie możesz przeglądać, pobierać i oglądać wideo przy użyciu
telefonu.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji
danych.
Odtwarzanie wideo
Wybierz
> Media > Videos.
Aby przejrzeć kolekcję wideo, otwórz kartę
wybierz > Media > Gallery.
. Aby przeglądać nagrane pliki wideo,
Aby pobierać pliki video ze Sklepu Nokia, otwórz zakładkę
.
Oglądanie wideo
Wybierz wideo, które chcesz odtworzyć. Aby uzyskać dostęp do elementów
sterowania odtwarzaczem wideo, dotknij ekranu.
Wstrzymywanie lub wznawianie odtwarzania
Wybierz lub
.
Przewijanie do przodu lub do tyłu
Wybierz i przytrzymaj
lub
.
Jeśli plik wideo nie ma takich samych proporcji obrazu co ekran telefonu, możesz
powiększyć lub rozciągnąć obraz, aby wypełniał cały ekran.
Powiększanie
Wybierz
lub rozciąganie
obrazu
> Change aspect ratio.
Oglądanie plików wideo z napisami
Wybierz
> Media > Videos.
Napisy do plików wideo są wyświetlane automatycznie, jeśli plik napisów ma tę samą
nazwę i lokalizację, co plik wideo.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wideo i TV 101
Obsługiwane są formaty pliku napisów SRT i SUB oraz kodowanie znaków Unicode.
Pliki z kodowaniem UTF-8 lub UTF-16 muszą zawierać znacznik kolejności bajtów (z
ang. BOM — Byte Order Mark) na początku pliku.
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie telewizora
Aby wyświetlić obrazy i wideo na ekranie telewizora, należy podłączyć telefon do
telewizora przy użyciu dołączonego kabla AV CA-163V.
1 Podłącz kabel AV do wejścia wideo kompatybilnego telewizora. Kolory wtyczek
muszą być zgodne z kolorami gniazd.
2 Podłącz drugi koniec kabla AV do złącza w telefonie Vertu Constellation. Może być
konieczne wybranie trybu USB TV-Out cable.
3 Znajdź plik, który chcesz wyświetlić.
Być może trzeba będzie zmienić ustawienia wyjścia telewizora i współczynnik
proporcji obrazu. W tym celu wybierz > Settings i Phone > Accessories > TVOut.
Obraz i dźwięk z telefonu Vertu Constellation są odtwarzane za pośrednictwem
podłączonego urządzenia.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
102 Muzyka i dźwięk
Muzyka i dźwięk
Odtwarzacz muzyki
Odtwarzacz muzyki — informacje
Wybierz
> Media > Music player.
Za pomocą odtwarzacza muzyki w urządzeniu można słuchać muzyki i podcastów w
podróży.
Ostrzeżenie: Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować
utratę słuchu.
Odtwarzanie muzyki
Wybierz
> Media > Music player.
oraz odpowiedni widok. Utwory można przeglądać według tytułów,
1 Wybierz
gatunków lub albumów.
2 Wybierz utwór lub album.
Wskazówka: Aby odtwarzać utwory w kolejności losowej, wybierz
Wstrzymywanie i wznawianie odtwarzania
Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz . Aby wznowić, wybierz
.
.
Przewijanie utworu do przodu lub do tyłu
lub
.
Wybierz i przytrzymaj
Powtarzające się odtwarzanie utworu
Wybierz
.
Wskazówka: Podczas odtwarzania muzyki można powrócić do Ekranu
głównego i słuchać muzyki odtwarzanej w tle.
Tworzenie listy odtwarzania
Jeśli chcesz słuchać różnej muzyki w zależności od nastroju, możesz posortować
utwory jako listy odtwarzania i utworzyć wybór piosenek odtwarzanych w określonej
kolejności.
Wybierz > Media > Music player.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Muzyka i dźwięk 103
1 Wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu podręcznym wybierz Add to
playlist.
2 Wprowadź nazwę listy odtwarzania.
3 Wybierz utwory, które chcesz dodać do listy odtwarzania, w takiej kolejności, w
jakiej mają być odtwarzane.
Odtwarzanie listy odtwarzania
Wybierz
> Playlists i odpowiednią listę odtwarzania.
Usuwanie utworu z listy odtwarzania
W widoku listy odtwarzania wybierz i przytrzymaj utwór, a następnie w menu
podręcznym wybierz Remove.
Nie spowoduje to usunięcia utworu z urządzenia. Zostanie on usunięty tylko z listy
odtwarzania.
Wskazówka: Music player automatycznie tworzy listę odtwarzania zawierającą
utwory: najczęściej odtwarzane, ostatnio odtwarzane i ostatnio dodane.
Kopiowanie muzyki z komputera
Możesz w szybki i łatwy sposób skopiować pliki muzyczne z komputera do Vertu
Constellation.
1 Aby podłączyć telefon do komputera, użyj kompatybilnego kabla USB.
2 W telefonie przesuń palcem w dół od obszaru powiadomień i wybierz USB > Mass
storage.
3 Skorzystaj z wyszukiwarki plików w komputerze, aby zlokalizować folder
zawierający pliki z Twojego telefonu.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
104 Muzyka i dźwięk
4 Skopiuj pliki muzyczne z komputera do folderu o nazwie Muzyka w telefonie Vertu
Constellation.
5 Odłącz kabel USB od telefonu Vertu Constellation.
Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania
prawami autorskimi (DRM) i można je odtwarzać tylko w jednym telefonie.
Materiały chronione
Materiały chronione oprogramowaniem DRM, takie jak zdjęcia, wideo lub muzyka, są
dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z tych
materiałów. Utwory muzyczne chronione systemem DRM nie mogą na przykład być
ustawiane jako dźwięki dzwonka czy alarmu.
Można przeglądać szczegóły i status licencji, a także aktywować je ponownie i
usuwać.
Zarządzanie licencjami praw cyfrowych
Wybierz > Settings > Phone > Phone management > Security settings >
Protected content.
Dźwięki nagrywania
Wybierz
> Media > Recorder.
Nagrywanie pliku dźwiękowego
Wybierz .
Zatrzymywanie nagrywania
Wybierz . Plik dźwiękowy jest zapisywany automatycznie w folderze Sound files w
aplikacji Files.
Wysyłanie nagranego pliku dźwiękowego w wiadomości audio
> Send.
Wybierz
Radio FM
Informacje o Radiu
Wybierz
> Media > FM radio.
Radia możesz słuchać nawet wtedy, gdy telefon jest w trybie offline i nie znajduje się
w zasięgu sieci komórkowej. Jakość odbioru audycji radiowych zależy od zasięgu
sygnału radiowego w Twojej lokalizacji.
Słuchając radia, można nawiązywać lub odbierać połączenia. Podczas aktywnego
połączenia radio jest automatycznie wyciszane.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Muzyka i dźwięk 105
Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych
Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.
Wybierz > Media > FM radio.
Podczas pierwszego uruchomienia radia aplikacja automatycznie wyszukuje
dostępne stacje radiowe. Jeśli nie zostaną znalezione żadne stacje, częstotliwość
można ustawić ręcznie. Możesz również później użyć funkcji automatycznego
wyszukiwania.
Ręczne ustawianie częstotliwości
1 Wybierz
>
> Tune stations manually.
2 Aby wprowadzić częstotliwość, wybierz w górę lub strzałkę w dół.Obsługiwany
zakres częstotliwości to 87,5–108,0 MHz.
Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji
> .
Wybierz
Słuchanie radia
Ulubionych stacji radiowych można słuchać także poza domem.
Wybierz > Media > FM radio.
Przechodzenie do następnej lub poprzedniej stacji
Wybierz lub .
Wyświetlanie wszystkich dostępnych stacji
Wybierz
.
Wyszukiwanie kolejnej dostępnej stacji
Wybierz i przytrzymaj lub .
Wskazówka: Aby mieć łatwy dostęp do radia, dodaj widżet radia do ekranu
głównego.
Zmiana kolejności na liście zapisanych stacji
Kolejność na liście zapisanych stacji można zmienić, tak aby ulubione były na górze.
Wybierz > Media > FM radio.
Zapisane stacje są wyświetlane w widoku Station list.
Przenoszenie stacji na liście
1 Na pasku narzędzi wybierz
.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
106 Muzyka i dźwięk
2 Wybierz i przytrzymaj nazwę stacji, a następnie w menu podręcznym wybierz
Move.
3 Wybierz nowe miejsce na liście.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapy 107
Mapy
Aplikacje usługi Mapy — informacje
Aplikacja Mapy pokazuje, co znajduje się w pobliżu, i pomaga dotrzeć do wybranego
miejsca. Dostarcza również informacji o pogodzie oraz udostępnia łącza do
najnowszych przewodników.
• Znajdź miasta, ulice oraz usługi za pomocą aplikacji Maps.
• Synchronizuj swoje ulubione lokalizacje i trasy między telefonem a usługą
internetową Nokia Mapy.
• Znajdź drogę dzięki szczegółowym instrukcjom dostępnym w usłudze Drive.
• W miarę możliwości sprawdź aktualną pogodę oraz prognozę na najbliższe dni
za pomocą usługi Weather.
• Sprawdź najświeższe informacje na temat lokalnych atrakcji, noclegów oraz
sposobów dokonywania rezerwacji za pomocą usługi Guides.
Informacje o współrzędnych mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.
Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich krajach oraz mogą być
świadczone tylko w wybranych językach. Dostępność usług może zależeć od sieci.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać u usługodawcy sieciowego.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji
danych.
Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach
krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać
wyłącznie na zawartości lub usłudze.
Nawigacja do celu
Dojazd do celu
Jeśli podczas jazdy potrzebujesz szczegółowych wskazówek, aplikacja Drive pomoże
Ci dotrzeć do celu.
Wybierz > Applications > Drive.
Dojazd do celu
Wybierz Set destination oraz opcję.
Rozpoczynanie jazdy bez określonego celu
Wybierz Just drive. Mapa podąża za Twoją lokalizacją.
Dojazd do domu
Wybierz Drive home.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
108 Mapy
Kiedy po raz pierwszy wybierzesz Drive home, zostanie wyświetlony monit o podanie
lokalizacji domu.
Zmiana lokalizacji domu
Wybierz
> Settings > Home Location > Redefine.
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód,
nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze
bezpieczeństwo na drodze.
Zmiana języka samochodowej nawigacji głosowej
Nawigacja głosowa ułatwia odnajdywanie drogi do celu, pozwalając Ci cieszyć się
podróżą.
Wybierz > Applications > Drive.
Wybierz
> Settings > Voice guidance oraz język.
Wskazówki głosowe mogą być niedostępne w Twoim języku.
Wyłączanie nawigacji głosowej
> Settings > Voice guidance > None.
Wybierz
Zmiana wyglądu widoku Dojazd
Chcesz wyświetlić bardziej realistyczną mapę 3D, czy korzystasz z aplikacji Drive w
nocy, gdy jest ciemno? Za pomocą różnych trybów map możesz wyświetlać
informacje, które chcesz widzieć wyraźnie przez cały czas.
Wybierz > Applications > Drive.
Wyświetlanie mapy w widoku 3D
Wybierz
>
. Aby wrócić do widoku 2D, ponownie wybierz tę ikonę.
Aby wyraźnie wyświetlać mapę, nawet gdy jest ciemno, możesz włączyć tryb nocny.
Włączanie trybu nocnego
Wybierz
>
> Colours > Night mode.
Domyślnie mapa jest zwrócona w kierunku jazdy.
Orientowanie mapy na północ
Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę w kierunku jazdy, jeszcze raz wybierz
Wybór preferowanej trasy
Funkcja Autem umożliwia wybór trasy najlepiej odpowiadającej potrzebom i
preferencjom użytkownika.
Wybierz > Applications > Drive.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
.
Mapy 109
1 Wybierz
>
> Route settings.
2 Wybierz Route selection > Faster route lub Shorter route.
3 Aby wytyczyć trasę optymalną zarówno pod względem odległości, jak i czasu
dotarcia na miejsce, wybierz Route selection > Optimised.
Możesz też zezwolić lub nie na wyznaczanie tras przez autostrady, przeprawy
promem i płatne odcinki dróg.
Pobieranie informacji o ruchu drogowym i bezpieczeństwie
Aby ułatwić sobie prowadzenie samochodu, możesz korzystać z bieżących informacji
o sytuacji na drodze, z funkcji asystenta pasa ruchu oraz ostrzeżeń o ograniczeniach
prędkości.
Wybierz > Applications > Drive.
Dostępność informacji o ruchu ulicznym może się różnić w zależności od regionu lub
kraju.
Wyświetlanie wydarzeń drogowych na mapie
Podczas korzystania z nawigacji samochodowej wybierz
> Traffic. Wydarzenia są
wyświetlane na mapie w postaci trójkątów i linii.
Telefon można ustawić tak, aby w przypadku przekroczenia prędkości wyświetlane
było powiadomienie.
Pobieranie ostrzeżeń o ograniczeniu prędkości
1 Wybierz
>
> Alerts.
2 W polu Speed limit alert status wybierz On.
3 Aby określić prędkość, po przekroczeniu której otrzymasz ostrzeżenie, wybierz
Speed limit < 80 km/h lub Speed limit > 80 km/h.
Podczas planowania trasy możesz ustawić w telefonie funkcję Drive, aby unikać
utrudnień drogowych, takich jak korki lub prace remontowe. Drive regularnie sprawdza
sytuację na trasie i automatycznie aktualizuje wskazówki.
Unikanie wydarzeń drogowych
Wybierz
>
> Route settings > Avoid traffic.
Wskazówka: Aby uniknąć utrudnień na drodze, możesz również wybrać opcję
Live traffic rerouting podczas otwierania funkcji Drive.
Dostępność informacji o ruchu ulicznym może się różnić w zależności od regionu lub
kraju.
Gdy usługa ta jest włączona, podczas nawigowania można wyświetlić fotoradary
znajdujące się na wyznaczonej trasie. W niektórych jurysdykcjach korzystanie z
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
110 Mapy
danych o lokalizacji fotoradarów jest zabronione lub uregulowane prawnie. Firma
Vertu nie odpowiada za dokładność informacji o lokalizacji fotoradarów ani za
konsekwencje korzystania z takich danych.
Spacer do celu
Jeśli potrzebujesz wskazówek dotyczących trasy pieszej, aplikacja Maps poprowadzi
Cię przez place, parki, deptaki, a nawet centra handlowe.
Wybierz > Maps.
1 Wybierz miejsce i jego obszar informacji znajdujący się u góry ekranu.
2 Wybierz Navigate > Walk here.
Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Obróć mapę w kierunku marszu
Wybierz . Aby ponownie obrócić mapę na północ, jeszcze raz wybierz
.
Możesz również wybrać typ trasy, którą nawigacja piesza będzie Cię prowadzić.
Wybieranie trybu pieszego
1 Wybierz
> Settings > Maps & Walk > Route settings.
2 Wybierz Preferred route > Streets lub Straight line.
Straight line przydaje się w terenie, ponieważ wskazuje kierunek marszu.
Podczas wędrówki możesz sprawdzać na konsoli informacje, takie jak długość
przebytej trasy i średnia prędkość.
Sprawdzanie licznika podróży na konsoli
W widoku nawigacji pieszej wybierz
> Dashboard.
Zresetowanie licznika podróży
Wybierz
> Reset. Aby zresetować wszystkie liczniki, wybierz
> Reset all.
Ustawianie nawigacji głosowej dla pieszych
Można łatwo zmienić język nawigacji głosowej lub ją wyłączyć.
Domyślnie język nawigacji głosowej aplikacji Mapy odpowiada ogólnym ustawieniom
języka telefonu. Przed rozpoczęciem korzystania z nawigacji można zmienić język
pomocy dla pieszych.
Jeżeli wybierzesz język, w którym dostępne są nazwy ulic, będą one wypowiadane na
głos. Nawigacja głosowa może nie być dostępna w Twoim języku.
Wybierz > Maps.
Zmiana języka wskazówek głosowych
Wybierz
> Settings > Maps & Walk > Voice guidance oraz język.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapy 111
Wyłączanie wskazówek głosowych
> Settings > Maps & Walk > Voice guidance > None.
Wybierz
Znajdowanie i zapisywanie lokalizacji
Wyświetlanie lokalizacji na mapie
Wyświetl swoje aktualne położenie na mapie i przeglądaj mapy różnych miast i krajów.
Wybierz > Maps.
wskazuje Twoją bieżącą pozycję (jeśli jest dostępna). Kiedy telefon próbuje
miga. Jeśli informacje o pozycji nie są dostępne,
określić Twoją pozycję,
wskazuje ostatnią znaną pozycję.
Jeśli precyzyjne dane położenia są niedostępne, obszar lokalizacji jest wskazywany
czerwoną obwódką. W obszarach gęsto zaludnionych dokładność wskazania
zwiększa się, a obwódka jest mniejsza niż w obszarach słabo zaludnionych.
Przeglądanie mapy
Przeciągaj mapę palcem. Mapa jest domyślnie zwrócona na północ.
Wyświetlanie aktualnej lub ostatniej znanej lokalizacji
Wybierz
.
Powiększanie lub pomniejszanie
Wybierz + lub -.
Wskazówka: Możesz również umieścić dwa palce na ekranie i rozsunąć je, aby
powiększyć, lub zsunąć, aby pomniejszyć. Nie wszystkie telefony obsługują tę funkcję.
Jeśli przejdziesz do części planu miasta, która nie została zapisana w telefonie, i
korzystasz z aktywnego połączenia transmisji danych, nowe plany miast zostaną
pobrane automatycznie.
Zapobieganie automatycznemu pobieraniu nowych map
1 Wybierz
> Settings > General.
2 Wybierz Connection > Offline.
Nowe plany miast są też pobierane po uaktualnieniu aplikacji Mapy do najnowszej
wersji. Kiedy korzystasz z aplikacji Mapy po raz pierwszy po jej uaktualnieniu, wybierz
Use Nokia Maps online. Do tego potrzebne jest aktywne połączenie z internetem.
Obszar, jaki pokrywa mapa, zależy od kraju i regionu.
Znajdowanie lokalizacji
Mapy pomagają znajdować określone lokalizacje i firmy.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
112 Mapy
Wybierz
> Maps i
.
1 Wpisz szukane słowa, na przykład nazwę ulicy lub nazwę miejsca.
2 Wybierz element z listy proponowanych dopasowań.
Lokalizacja zostanie wyświetlona na mapie.
Powrót do listy proponowanych dopasowań
Wybierz .
Wskazówka: W widoku wyszukiwania możesz również wybierać z listy wcześniej
wyszukiwane słowa.
Wyszukiwanie miejsc w sąsiedztwie
Wybierz i kategorię, taką jak transport, zakwaterowanie lub zakupy.
Wskazówka: Korzystając ze strony szczegółów znalezionej lokalizacji, można
łatwo dostać się do danego miejsca, wyświetlić jego informacje kontaktowe, a także
udostępnić i zapisać jego współrzędne. Wybór miejsca spowoduje wyświetlenie go
na mapie. Aby wyświetlić stronę szczegółów, wybierz obszar informacyjny miejsca
znajdujący się u góry ekranu.
Jeśli nie pojawią się żadne wyniki, sprawdź, czy słowo zostało wprowadzone
poprawnie. W wypadku wyszukiwania online wpływ na wyniki mają również problemy
z połączeniem internetowym.
Jeśli w telefonie są zapisane mapy przeszukiwanego obszaru, możesz też
wyszukiwać dane bez dostępu do internetu, aby nie ponosić kosztów przesyłu danych.
W takim wypadku wyniki wyszukiwania mogą być ograniczone.
Pobieranie i aktualizowanie map
Aby bez połączenia z internetem móc przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży,
przed wyjazdem zapisz je w telefonie.
Wybierz > Maps.
Aby pobrać i zaktualizować mapy w telefonie, konieczne jest aktywne połączenie WiFi.
> Map Loader > Add new maps.
1 Wybierz
2 Wybierz kontynent i kraj, a następnie Download lub Check for updates.
Zmiana wyglądu mapy
Aby łatwo określać swoje położenie, możesz wyświetlać mapę w różnych trybach.
Wybierz > Maps.
Wybierz
oraz jedną z następujących opcji:
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapy 113
Map view
Widok standardowy ułatwia
odczytywanie takich danych, jak nazwy
lokalizacji czy numery dróg.
Satellite view
Aby uzyskać szczegółowy widok, użyj
zdjęć satelitarnych.
Terrain view
Na pierwszy rzut oka można sprawdzić
rodzaj podłoża, na przykład podczas
wycieczki w teren.
3D view
Aby uzyskać widok bardziej realistyczny,
zmień perspektywę mapy.
Landmarks
Wyświetl charakterystyczne budynki i
atrakcje na mapie.
Night mode
Przygaś kolory mapy. Kiedy podróżujesz
w nocy, mapa w tym trybie jest bardziej
czytelna.
Transit lines
Wyświetlaj informacje o wybranych
środkach transportu publicznego, na
przykład trasy metra bądź tramwajów.
Dostępność niektórych opcji i funkcji może się różnić w zależności od regionu.
Niedostępne opcje są wyszarzone.
Przewodniki
Planujesz podróż lub zwiedzanie miasta, którego nie znasz? Chcesz uzyskać
informacje o miejscach wartych zobaczenia, atrakcjach, noclegach i restauracjach?
Funkcja Guides umożliwia uzyskanie dostępu do najaktualniejszych przewodników
turystycznych, serwisów związanych z rezerwacjami oraz informacji o wydarzeniach.
Wybierz > Applications > Guides.
Otwieranie serwisu lub przewodnika
Wybierz tytuł.
Aby powrócić do strony głównej, wybierz Guides.
Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
114 Mapy
Pogoda
Czy po południu spadnie deszcz? Jaka temperatura będzie w niedzielę? Funkcja
Pogoda umożliwia sprawdzanie bieżących warunków atmosferycznych lub
wyświetlenie prognozy pogody na nadchodzące dni.
Wybierz > Applications > Weather.
Przeglądanie bardziej szczegółowej prognozy pogody
Aby przeglądać wstecz lub do przodu, przesuwaj suwak czasu znajdujący się na dole
widoku.
Wyświetlanie prognozy pogody na pięć dni
Wybierz . Aby powrócić do bardziej szczegółowej prognozy pogody, wybierz
.
Ta usługa może nie być dostępna w Twoim kraju.
Metody pozycjonowania — informacje
Aplikacja Mapy wyświetla lokalizację na mapie za pomocą usług: GPS, A-GPS i WiFi lub ustala pozycję na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego).
System GPS (ang. Global Positioning System) to system nawigacji satelitarnej służący
do określania lokalizacji. A-GPS (Assisted GPS) to usługa sieciowa, która wspomaga
odbiornik GPS, zwiększając szybkość i poprawność ustalania położenia. Dodatkowo
— do poprawiania i przyspieszania ustalania pozycji można używać innych rozszerzeń
do usługi GPS. Może się to wiązać z transferem niewielkich ilości danych przez sieć
komórkową.
Pozycjonowanie Wi-Fi zwiększa dokładność danych o położeniu, gdy sygnały GPS
nie są dostępne, zwłaszcza w pomieszczeniach lub między wysokimi budynkami.
Ustalanie pozycji na podstawie sieci (identyfikatora telefonu komórkowego) polega na
określaniu położenia za pomocą systemu komórkowego, do którego w danej chwili
jest podłączony telefon.
Aby ograniczyć koszty przesyłania danych, możesz w ustawieniach ustalania pozycji
w telefonie wyłączyć system A-GPS, Wi-Fi oraz funkcję ustalania pozycji na podstawie
sieci (identyfikatora telefonu komórkowego), ale w związku z tym obliczanie lokalizacji
może trwać znacznie dłużej i być mniej dokładne, a odbiornik GPS może częściej
tracić lokalizację.
Na możliwość odbioru i jakość sygnałów GPS może mieć wpływ lokalizacja, położenie
satelitów, okoliczne zabudowania, przeszkody naturalne i warunki atmosferyczne
oraz korekty satelitów GPS dokonywane przez władze USA. Sygnały GPS mogą być
niedostępne wewnątrz budynków lub pod ziemią.
GPS nie należy używać do precyzyjnych pomiarów lokalizacji. Nie należy też polegać
wyłącznie na informacjach o lokalizacji udostępnianych przez GPS i sieci komórkowe.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapy 115
Dokładność licznika przebytej odległości zależy od dostępności i jakości połączenia
GPS.
W zależności od dostępnych metod ustalania położenia dokładność może wahać się
od kilku metrów do kilku kilometrów.
Wyłączanie metod ustalania pozycji
Usługi Assisted GPS (A-GPS), Wi-Fi oraz ustalanie pozycji za pomocą sieci
(identyfikator telefonu komórkowego) umożliwią urządzeniu znacznie szybciej i
dokładniej określić Twoją aktualną lokalizację. Aby zaoszczędzić na transmisji
danych, szczególnie podczas pobytu zagranicą, możesz wyłączyć jedną lub kilka
usług.
Wybierz > Settings.
Wybierz Application settings > Positioning > Positioning methods i metodę
ustalania pozycji, aby wyłączyć.
Usługa sieciowa Assisted GPS (A-GPS) pobiera informacje o lokalizacji za
pośrednictwem sieci komórkowej i wspomaga GPS w obliczaniu aktualnej lokalizacji.
Urządzenie zostało skonfigurowano tak, by umożliwić korzystanie z usługi Nokia AGPS, gdy nie są dostępne określone ustawienia A-GPS usługodawcy. Dane
pomocnicze są pobierane z serwera usługi Nokia A-GPS tylko w razie potrzeby.
Aby pobrać dane pomocnicze, urządzenie musi mieć określony punkt dostępu do
internetu za pomocą danych mobilnych.
Zapisywanie i udostępnianie miejsc
Zapisywanie i wyświetlanie miejsca
Możesz wyszukiwać hotele, atrakcje i stacje benzynowe, a następnie zapisywać je w
swoim telefonie, co ułatwi Ci planowanie podróży.
Wybierz > Maps.
Zapisywanie miejsca
1 Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz
.
2 Wybierz obszar informacji o miejscu znajdujący się u góry ekranu.
3 Na stronie szczegółów wybierz .
Wyświetlanie zapisanego miejsca
W widoku głównym wybierz >
> Places oraz miejsce.
Grupuj miejsca w kolekcje, na przykład podczas planowania podróży.
Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji
1 Wybierz Places.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
116 Mapy
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie wybierz Organise collections.
3 Wybierz New collection lub istniejącą kolekcję, a następnie
.
Wyświetlanie i porządkowanie miejsc
Aby szybko przechodzić do informacji o zapisanych miejscach, używaj Ulubionych.
Podczas planowania podróży możesz porządkować informacje w kolekcjach.
Wybierz > Maps i >
.
Wyświetlanie zapisanego miejsca na mapie
Wybierz Places i miejsce.
Aby wrócić do listy zapisanych miejsc, wybierz .
Tworzenie kolekcji
Wybierz , a następnie podaj nazwę kolekcji.
Dodawanie zapisanego miejsca do kolekcji
1 Wybierz Places.
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz Organise
collections.
3 Wybierz New collection lub istniejącą kolekcję, a następnie wybierz
.
Zmiana nazwy lub usuwanie miejsca zapisanego w kolekcji
1 Wybierz kolekcję.
2 Wybierz i przytrzymaj miejsce, a następnie w menu podręcznym wybierz
odpowiednią opcję.
Synchronizowanie Ulubionych
Planuj podróże w witrynie Nokia Mapy, synchronizuj za pomocą telefonu zapisane
miejsca i uzyskuj dostęp do planu, gdy jesteś w drodze.
Aby synchronizować miejsca między telefonem a usługą internetową Nokia Mapy,
należy zalogować się do swojego konta Nokia.
Wybierz > Maps.
Synchronizowanie zapisanych miejsc
>
. Jeśli nie masz konta Nokia, zostanie wyświetlona prośba o jego
Wybierz >
utworzenie.
Synchronizowanie wymaga połączenia internetowego i może wiązać się z
przesyłaniem dużych ilości danych w sieci usługodawcy. Informacje na temat opłat za
transmisję danych można uzyskać u usługodawcy.
Usługa internetowa Nokia Mapy jest dostępna pod adresem www.nokia.com/maps.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Mapy 117
Wysyłanie znajomym danych miejsc
Jeśli chcesz pokazać znajomym, gdzie znajduje się wybrane miejsce z mapy, możesz
przesłać im informacje o tym miejscu.
Wybierz > Maps.
Twoi znajomi nie muszą mieć telefonu Nokia, aby wyświetlić miejsce na mapie.
Wymagane jest jedynie połączenie z internetem.
1 Wybierz miejsce i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu.
2 Wybierz Share > Share via SMS lub Share via Email.
Do znajomego jest wysyłana wiadomość e-mail lub SMS z łączem do lokalizacji na
mapie.
Funkcja Podziel się
Za pomocą funkcji Podziel się możesz utworzyć prywatny rejestr odwiedzonych
miejsc. Informuj znajomych i kontakty z sieci społecznościowych o tym, co robisz w
danej chwili, i udostępniaj swoją lokalizację w ulubionych sieciach
społecznościowych.
Wybierz > Applications > Check in.
Aby skorzystanie z funkcji Podziel się było możliwe, konieczne jest aktywne
połączenie internetowe i konto Nokia. Aby udostępniać informacje o lokalizacji,
potrzebujesz też konta w usłudze społecznościowej. Obsługiwane usługi
społecznościowe mogą się różnić zależnie od kraju lub regionu.
1 Zaloguj się na swoje konto Nokia, a jeśli jeszcze go nie masz, utwórz je.
2 Możesz udostępniać informacje o swojej lokalizacji w używanych usługach
społecznościowych. Przy pierwszym użyciu funkcji Podziel się możesz ustawić
uwierzytelnienia konta dla używanych usług.
3 Wybierz bieżącą lokalizację.
4 Wpisz aktualizację swojego statusu.
Możesz publikować tylko w wybranych, skonfigurowanych usługach. Aby
wykluczyć usługę, wybierz jej logo. Aby wykluczyć wszystkie usługi w celu
zachowania poufności lokalizacji oraz aktualizacji statusu, wyczyść pole wyboru
oznaczone napisem and post on. Aby skonfigurować konto w nowej usłudze,
wybierz
.
5 Wybierz Check in.
Zależnie od usługi sieci społecznościowej do publikowanych postów można załączać
zdjęcia.
Wskazówka: Można również zaznaczyć lokalizację bezpośrednio w aplikacji
Mapy na stronie szczegółów lokalizacji. W aplikacji Mapy wybierz lokalizację na mapie
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
118 Mapy
i obszar informacyjny znajdujący się u góry ekranu. Na stronie szczegółów wybierz
Share.
Wyświetlanie historii funkcji Podziel się
Wybierz
.
Zapisanie lokalizacji i jej udostępnienie wymaga połączenia z internetem. Może się to
wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat.
Ważne: Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów się, kto
może mieć dostęp do tych informacji.
Zgłaszanie nieprawidłowych informacji dotyczących map
Jeśli zauważysz, że przedstawione na mapie dane są niepoprawne lub niekompletne,
zgłoś ten fakt firmie Nokia.
Wybierz kolejno: miejsce na mapie i jego obszar informacyjny znajdujący się u góry
ekranu oraz Report.
Usługa może nie być dostępna w Twoim kraju lub regionie. Zgłaszanie niepoprawnych
lub brakujących informacji wymaga połączenia z internetem.
Można zgłaszać następujące problemy:
• brakujące lub nieprawidłowe nazwy ulic;
• ulice, które są wyłączone z ruchu drogowego lub nie nadają się do przejścia;
• nieprawidłowe znaki lub ograniczenia prędkości.
W momencie zgłaszania możesz dodać uzupełniające informacje.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Biuro 119
Biuro
Quickoffice
Informacje o Quickoffice
Wybierz
> Office > Quickoffice.
Pakiet Quickoffice składa się z następujących aplikacji:
• Quickword do wyświetlania dokumentów programu Microsoft Word
• Quicksheet do wyświetlania arkuszy programu Microsoft Excel
• Quickpoint do wyświetlania prezentacji programu Microsoft PowerPoint
Aby kupić wersję aplikacji Quickoffice umożliwiającą edycję dokumentów, wybierz
Updates and upgrades.
Aplikacje biurowe obsługują typowe funkcje programów Microsoft Word, PowerPoint
i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003) . Nie wszystkie formaty plików są
obsługiwane.
Czytanie dokumentów utworzonych w programach Microsoft Word,
PowerPoint i Excel
Możesz wyświetlić dokumenty pakietu Microsoft Office, takie jak dokumenty programu
Word, arkusze programu Excel czy prezentacje PowerPoint.
Wybierz > Office > Quickoffice.
Otwieranie pliku
Wybierz Browse files i nośnik pamięci, na którym przechowywany jest plik, wyszukaj
odpowiedni folder, a następnie wybierz plik.
Sortowanie plików
Wybierz
> Sort by.
Czytanie dokumentów w formacie PDF
Wybierz
> Office > Adobe PDF.
Otwieranie pliku
Wybierz pamięć, w której przechowywany jest plik, przejdź do odpowiedniego folderu
i wybierz plik.
Używanie kalkulatora
Wybierz
> Calculator.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
120 Biuro
1
2
3
4
Wprowadź pierwszą liczbę obliczenia.
Wybierz funkcję, taką jak dodawanie czy odejmowanie.
Wprowadź drugą liczbę obliczenia.
Wybierz =.
Zapisywanie lub pobieranie wyniku obliczenia
Wybierz
> Memory > Save lub Recall.
Pisanie notatek
Informacje o Notatkach
Wybierz
> Office > Notes.
Można tworzyć notatki np. ze spotkań, a następnie je zapisywać w postaci plików
tekstowych (TXT) w aplikacji Notes.
Tworzenie listy zakupów
Listę zakupów zapisaną na papierze łatwo zgubić. Zamiast zapisywać ją na kartce,
można zrobić listę zakupów w aplikacji Notes. W ten sposób listę zakupów masz
zawsze przy sobie. Listę zakupów można również wysłać, na przykład do członka
rodziny.
Wybierz > Office > Notes.
1 Wybierz Create note.
2 Wprowadź tekst w polu notatki.
Wysyłanie listy
Otwórz notatkę i wybierz
> Send oraz metodę wysyłania.
Tłumaczenie słów z jednego języka na inny
W urządzeniu można tłumaczyć słowa z jednego języka na drugi. Nie wszystkie
języki są obsługiwane.
Wybierz > Office > Dictionary.
1 Wprowadź tekst w polu wyszukiwania. Wyświetlone zostaną sugestie słów do
przetłumaczenia.
2 Wybierz słowo z listy.
Zmiana języka źródłowego lub docelowego
Wybierz Options > Languages > Source lub Target.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Biuro 121
Pobieranie dodatkowych języków z internetu
Wybierz Options > Languages > Download languages.
Język angielski jest wstępnie zainstalowany. Można dodać jeszcze dwa inne języki.
Otwieranie i tworzenie plików .zip
Możesz otwierać i rozpakowywać pliki z archiwów .zip. W celu przechowywania
i kompresowania plików można tworzyć nowe archiwa .zip.
Wybierz > Office > Zip.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
122 Zarządzanie telefonem
Zarządzanie telefonem
Aktualizowanie oprogramowania telefonu i aplikacji
Informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania i aplikacji
telefonu
Dzięki aktualizacjom oprogramowania i aplikacji możesz dodawać nowe i rozszerzone
funkcje do swojego telefonu. Aktualizowanie oprogramowania może również
przyczynić się do poprawy wydajności telefonu.
Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych
osobistych przechowywanych w telefonie.
Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można
używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do
momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.
Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych
ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji
danych.
Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź,
czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.
Po aktualizacji oprogramowania informacje zawarte w instrukcji obsługi mogą okazać
się nieaktualne.
Aktualizowanie oprogramowania i aplikacji w telefonie
Można sprawdzać dostępność aktualizacji oprogramowania telefonu lub
poszczególnych aplikacji, a następnie pobierać te aktualizacje i je instalować w
telefonie Vertu Constellation, korzystając z usługi sieciowej.
Można też ustawić w telefonie automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji
aplikacji i powiadamianie o dostępnych ważnych i zalecanych aktualizacjach.
Zanim zainstalujesz w telefonie jakiekolwiek aktualizacje oprogramowania, upewnij
się, że została utworzona kopia zapasowa Twoich danych osobistych oraz że bateria
jest wystarczająco naładowana.
Wybierz > Office > SW update.
Automatyczne sprawdzanie i instalowanie aktualizacji oprogramowania
Jeśli podczas konfiguracji została wybrana opcja otrzymywania powiadomień o
aktualizacjach oprogramowania, są one wysyłane zawsze, gdy dostępna jest
aktualizacja do zainstalowania w Vertu Constellation.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzanie telefonem 123
Wyświetlanie szczegółów aktualizacji
Wybierz i przytrzymaj aktualizację.
Instalowanie wszystkich aktualizacji
Wybierz .
Wybieranie aktualizacji, które mają zostać zainstalowane
Wybierz
> Mark updates oraz aktualizacje, które mają zostać zainstalowane.
Domyślnie zaznaczone są wszystkie aktualizacje.
Ustawianie w telefonie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji
Wybierz
> Settings > Auto-check for updates.
Vertu Fortress
Konfigurowanie usługi Vertu Fortress w telefonie i korzystanie z niej
Usługa Vertu Fortress umożliwia przesyłanie zdjęć, filmów, kontaktów i pozycji
kalendarza z Vertu Constellation do serwera chmurowego Vertu Fortress oraz między
serwerem a komputerem. W przypadku komputerów Mac możliwy jest tylko transfer
kontaktów i pozycji kalendarza.
Wybierz > Vertu, a następnie Fortress.
Instalowanie aplikacji Vertu Fortress w telefonie
Jeśli aplikacja Vertu Fortress została wstępnie wgrana w telefonie, instalacja nie
powinna być potrzebna.
1 Zaloguj się na koncie @vertu.me pod adresem www.vertu.me.
2 Wybierz kolejno Vertu Fortress oraz Download Mobile Client i wprowadź adres
e-mail konta, z którym łączysz się przy użyciu telefonu.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami oraz wskazówkami podanymi w
wiadomości e-mail, zawierającej łącze do pobrania aplikacji telefonicznej.
4 Następnie wykonaj wszystkie polecenia wyświetlane na ekranie telefonu, aby
zakończyć proces instalacji.
Synchronizacja plików
1 Wybierz Vertu Fortress.
2 Pojawi się monit o wprowadzenie nazwy użytkownika @vertu.me oraz hasła.
3 Domyślny tryb synchronizacji to ręczny. Aby zmienić ten tryb na automatyczny,
wybierz Options > Settings > General i jedną z następujących opcji: Push
Service, aby wszystkie nowe pliki były natychmiast wysyłane, lub Schedule
Service, aby wszystkie pliki multimedialne były przesyłane w odstępach czasu
ustawionych w zarządcy procesów (domyślnie 30 minut).
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
124 Zarządzanie telefonem
4 Zmień ustawienie opcji Only use WLAN z No na Yes, aby synchronizacja była
wykonywana tylko wtedy, gdy jest dostępne połączenie WLAN.
5 W przypadku zdjęć i plików wideo ustaw jeden z poniższych kierunków
synchronizacji: Upload only (domyślny), Sync Two-way (aby synchronizować w
obie strony między serwerem a telefonem) lub Do Nothing (zatrzymuje działanie
Vertu Fortress w telefonie). W przypadku Kontaktów i Kalendarza dostępne są tylko
opcje Sync Two-way oraz Do Nothing.
6 Jeśli pozostawiono ręczny tryb synchronizacji, wybierz Sync All, gdy chcesz
synchronizować pliki multimedialne. Podczas synchronizacji wstępnej najnowsze
zdjęcia i pliki wideo zapisane w telefonie zostaną przesłane na Twoje konto online.
W trakcie synchronizacji obok synchronizowanych danych będzie wyświetlona
ikona klepsydry. Aby przerwać synchronizację, kliknij Cancel Sync.
Ze względu na możliwe wysokie koszty przesyłania danych, zwłaszcza w
roamingu, zaleca się ostrożne postępowanie w przypadku ładowania dużej liczby
plików multimedialnych.
Wskazówka: Po zainstalowaniu aplikacji Vertu Fortress na telefonie domyślnie
przesyłane będą tylko zdjęcia i pliki wideo zapisane po instalacji. Aby przesłać starsze
elementy multimedialne na konto online, włącz ustawienie Upload Older. Podczas
następnej synchronizacji zostaną przesłane wszystkie zdjęcia i pliki wideo zapisane
w telefonie.
Zarządzanie plikami multimedialnymi usługi Vertu Fortress
Za pomocą portalu internetowego Vertu Fortress możesz zarządzać zdjęciami i wideo
przesłanymi do serwera w technologii chmury.
1 Logowanie na koncie @vertu.me pod adresem www.vertu.me
2 Wybierz Vertu Fortress.
3 Na stronie głównej portalu Vertu znajduje się lista wszystkich plików
multimedialnych na koncie użytkownika.
Wskazówka: Aby wyświetlić pliki tylko jednej kategorii, wybierz ikonę zdjęć lub
wideo w prawym górnym rogu ekranu. W menu rozwijanym po prawej stronie ekranu
można określić, ile plików ma być wyświetlanych oraz czy mają być wyświetlane ich
nazwy i daty.
Opcje dostępne u góry ekranu:
• Enlarge (tylko zdjęcia). Umożliwia przeglądanie wszystkich zdjęć w większym
rozmiarze, a także pobieranie, obracanie lub usuwanie ich.
• Download . Umożliwia pobranie aktualnie wybranego zdjęcia lub wideo na
komputer.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzanie telefonem 125
•
Rename. Umożliwia zmianę nazwy aktualnie wybranego zdjęcia lub wideo w
portalu internetowym. Plik o zmienionej nazwie nie będzie ponownie
synchronizowany z komputerem ani telefonem.
• Rotate (tylko zdjęcia). Umożliwia obracanie wybranego zdjęcia w krokach co 90
stopni.
• Delete . Umożliwia usunięcie aktualnie wybranych zdjęć lub wideo z portalu.
Jeśli usuniesz jakiekolwiek pliki z portalu internetowego, te same pliki zostaną
usunięte z telefonu i folderu Vertu Fortress na komputerze podczas następnych
synchronizacji dwukierunkowych albo synchronizacji jednokierunkowej (z serwera do
klienta).
Wskazówka: Pliki usunięte w ten sposób nie zostaną wysłane do Kosza na
komputerze. Jeśli jednak zachowasz ich kopie w innym folderze na komputerze, w
każdej chwili będzie można skopiować je z powrotem do folderu Vertu Fortress i
ponownie zsynchronizować — zostaną one ponownie wysłane do portalu
internetowego.
Konfigurowanie usługi Vertu Fortress na komputerze i korzystanie z
niej
Usługa Vertu Fortress umożliwia przesyłanie zdjęć i plików wideo z serwera
chmurowego Vertu Fortress do komputera z systemem Windows oraz synchronizację
kontaktów i kalendarza między serwerem chmurowym Vertu Fortress a komputerem
z systemem Windows.
Instalowanie usługi Vertu Fortress
1 Zaloguj się na koncie @vertu.me pod adresem www.vertu.me.
2 Wybierz Vertu Fortress, a następnie Download Windows client.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu zainstalowania klienta
systemu Windows. Folder o nazwie Vertu Fortress jest tworzony w folderze
użytkownika na komputerze. Jest to folder, z i do którego Vertu Fortress będzie
ładować i pobierać pliki multimedialne.
Ustawienia synchronizacji można zmienić w dowolnym momencie.
Synchronizacja plików
1 Upewnij się, że wszystkie nowe zdjęcia i pliki wideo, które chcesz przenieść z
komputera, zostały skopiowane do folderu Vertu Fortress.
2 Uruchom klienta systemu Windows.
3 Zaloguj się do konta Vertu.Me w kliencie PC, wybierając Tools > Options, a
następnie Account, a następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
4 Wybierz Tools > Options.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
126 Zarządzanie telefonem
5 Synchronizację trzeba wykonać ręcznie, chyba że w usłudze Scheduler wybrano
określoną liczbę minut. W takim wypadku synchronizacja odbywa się
automatycznie po określonym czasie (domyślnie jest to co 30 minut).
6 Zamknij okno dialogowe Options. Jeśli w usłudze Scheduler nie została
zaznaczona inna opcja, wybierz Sync all, aby ręcznie zsynchronizować pliki
multimedialne.
Konfigurowanie usługi Vertu Fortress na komputerze Mac i
korzystanie z niej
Vertu Fortress umożliwia synchronizację kontaktów i kalendarzy między chmurowym
serwerem Vertu Fortress a komputerem Mac.
Instalowanie usługi Vertu Fortress
1 Zaloguj się na koncie @vertu.me pod adresem www.vertu.me.
2 Wybierz Vertu Fortress i Download MAC OS Sync client.
3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu zainstalowania klienta.
Ustawienia synchronizacji można zmienić w dowolnym momencie.
Synchronizacja kontaktów i kalendarza
1 Uruchom klienta na komputerze Mac.
2 Wybierz Otwórz preferencje > Synchronizacja.
3 Synchronizację trzeba wykonać ręcznie, chyba że w oknie Sync with Server
wybrano inną opcję. W takim przypadku proces synchronizacji zostanie
uruchomiony automatycznie po ustawionym czasie.
4 Domyślnym kierunkiem synchronizacji jest Two-way, chyba że w oknie Sync
Direction wybrano inną opcję.
5 Zamknij okno dialogowe Open Preferences.... Jeśli w oknie dialogowym Sync
with Server nie została zaznaczona inna opcja, wybierz Sync All, aby ręcznie
zsynchronizować pliki multimedialne.
Zarządzanie plikami
Menedżer plików — informacje
Wybierz
> Office > Files.
Menedżer plików umożliwia przeglądanie i otwieranie plików oraz zarządzanie nimi w
telefonie.
Wyświetlanie plików zapisanych w telefonie
Wybierz
> Office > Files i żądaną pamięć.
Wyświetlane są pliki i foldery z najwyższego poziomu tej pamięci.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzanie telefonem 127
Wyświetlanie zawartości folderu
Wybierz odpowiedni folder.
Porządkowanie plików
Możesz utworzyć nowe foldery, dzięki którym uporządkujesz pliki. To ułatwi tworzenie
kopii zapasowych i ładowanie treści. W folderach możesz kopiować, przenosić i
usuwać pliki oraz podfoldery.
Wybierz > Office > Files.
Tworzenie nowego folderu
W folderze, w którym ma zostać utworzony podfolder, wybierz
> New folder.
Kopiowanie pliku do folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią
operację.
Usuwanie pliku z folderu
Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie z menu podręcznego wybierz odpowiednią
operację.
Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie kilku plików jednocześnie
1 Wybierz
> Mark multiple items.
2 Wybierz pliki.
i odpowiednią opcję.
3 Wybierz
Formatowanie pamięci masowej
W czasie formatowania pamięci masowej usuwane są wszystkie dane.
Przed sformatowaniem pamięci masowej utwórz kopię zapasową wszystkich danych,
które chcesz zachować. Wszystkie dane zostaną trwale usunięte.
1 Wybierz > Office > Files.
2 Wybierz i przytrzymaj pamięć masową, a następnie w menu podręcznym wybierz
Format.
Pamięci masowej nie należy formatować przy użyciu oprogramowania
komputerowego, ponieważ może to zmniejszyć wydajność jej działania.
Technologie cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM) mogą uniemożliwić
przywrócenie niektórych danych z ich kopii zapasowej. Więcej informacji o technologii
DRM stosowanej w odniesieniu do zawartości w urządzeniu można uzyskać od
usługodawcy.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
128 Zarządzanie telefonem
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w celu zapisania
dodatkowej zawartości
Telefon Vertu Constellation zawiera 32 GB stałej pamięci, jednak czasami możesz
potrzebować więcej pamięci, aby zainstalować kolejne aplikacje lub zapisać
dodatkowe dane.
Można usunąć następującą zawartość, jeśli nie jest już potrzebna:
• Wiadomości SMS, MMS oraz e-mail.
• Pozycje i szczegóły kontaktów.
• Aplikacje.
• Pliki instalacyjne (.sis lub .sisx) zainstalowanych aplikacji.
• Muzyka, zdjęcia i pliki wideo.
Przenieś dane, które chcesz zatrzymać, do pamięci masowej lub na kompatybilny
komputer.
Wskazówka: Jeśli zainstalowane są wersje demo lub próbne aplikacji, których
ważność wygasła, usuń je.
Zarządzanie aplikacjami
Aplikacje — informacje
Wybierz
> Settings i Installations.
Możesz też wyświetlić szczegółowe informacje na temat zainstalowanych aplikacji, a
także usuwać aplikacje i wprowadzać ustawienia instalacyjne.
Można zainstalować następujące typy aplikacji:
• Aplikacje Java™ ME z rozszerzeniami plików .jad lub .jar.
• Aplikacje zgodne z systemem operacyjnym Symbian z rozszerzeniami plików .sis
lub .sisx.
• Widżety z rozszerzeniem pliku .wgz.
Instaluj wyłącznie aplikacje kompatybilne z telefonem.
Usuwanie aplikacji z telefonu
Aby zwiększać ilość dostępnej pamięci, można usuwać zainstalowane aplikacje, które
nie są już potrzebne.
Wybierz > Settings i Installations.
1 Wybierz Already installed.
2 Wybierz i przytrzymaj aplikację, którą chcesz usunąć, a następnie w menu
podręcznym wybierz Remove.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzanie telefonem 129
Usuniętą aplikację można ponownie zainstalować tylko przy użyciu oryginalnego pliku
instalacyjnego lub korzystając z jej pełnej kopii zapasowej. Otwieranie plików, które
utworzono za pomocą usuniętej aplikacji, może okazać się niemożliwe.
Jeśli zainstalowana aplikacja jest powiązana z aplikacją usuniętą, może przestać
działać. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji
użytkownika do zainstalowanej aplikacji.
Pliki instalacyjne mogą zajmować dużo pamięci, uniemożliwiając tym samym
zapisywanie innych plików. Użyj pakietu Nokia PC Suite do utworzenia na komputerze
kopii zapasowej plików instalacyjnych, a następnie usuń je z pamięci telefonu za
pomocą Menedżera plików.
Synchronizowanie zawartości
Informacje o synchronizacji
Wybierz
> Settings i Connectivity > Data transfer > Sync.
Korzystając z aplikacji Sync, można synchronizować kontakty i notatki między
urządzeniem a serwerem zdalnym. W wyniku synchronizacji na serwerze tworzona
jest kopia zapasowa ważnych danych.
Synchronizowanie danych między telefonem a zdalnym serwerem
Można tworzyć kopie zapasowe kalendarza, notatek i innych treści i mieć do nich
dostęp zarówno na komputerze, jak i w telefonie. Do tego celu służy aplikacja
Synchronizacja, która synchronizuje treści między telefonem a zdalnym serwerem.
Wybierz > Settings i Connectivity > Data transfer > Sync.
Ustawienia synchronizacji można otrzymać od usługodawcy w postaci wiadomości
konfiguracyjnej. Ustawienia synchronizacji są zapisywane jako profil synchronizacji.
Po otwarciu aplikacji wyświetlany jest domyślny lub poprzednio używany profil
synchronizacji.
Włączanie lub wyłączanie typów zawartości
Wybierz typ zawartości.
Synchronizowanie danych
Wybierz
> Sync now.
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć pomiędzy telefonami
Za pomocą aplikacji Przełączanie telefonu możesz synchronizować i kopiować
kontakty, zdjęcia i inną zawartość między dwoma kompatybilnymi telefonami Nokia
za pomocą łączności Bluetooth.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
130 Zarządzanie telefonem
Wybierz
> Settings > Connectivity > Data transfer > Phone switch.
1 Wybierz jedną z następujących opcji:
— Synchronizuj zawartość między dwoma telefonami.
— Kopiuj zawartość z innego telefonu.
— Kopiuj zawartość do innego telefonu.
2 Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, i powiąż telefony.
Łączność Bluetooth musi być włączona w obu telefonach.
3 Jeśli drugi telefon wymaga podania kodu dostępu, wprowadź go. Kod dostępu,
który można zazwyczaj określić samodzielnie, trzeba wprowadzić w obu
telefonach.
W niektórych telefonach hasło jest z góry ustalone. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w odpowiednim podręczniku użytkownika.
Hasło jest ważne tylko dla bieżącego połączenia.
4 Zaznacz zawartość i wybierz OK.
Jak chronić swój telefon
Ustawianie automatycznej blokady urządzenia
Możesz zabezpieczyć Vertu Constellation przed nieautoryzowanym użyciem. Aby to
zrobić, należy zdefiniować kod blokady i ustawić urządzenie tak, aby blokowało się
automatycznie, kiedy go nie używasz.
1 Wybierz > Settings > Phone > Phone management i Security settings >
Phone and SIM card.
2 Wybierz Security code i wprowadź kod zabezpieczający. Wymagane jest podanie
co najmniej 4 znaków. Można użyć cyfr, symboli, a także wielkich i małych liter.
Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż
telefon). Jeżeli zapomnisz kod zabezpieczający zablokowanego telefonu, trzeba
będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona
dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych
zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z firmą Vertu.
3 Wybierz Phone autolock period, a następnie określ czas, po upływie którego
telefon ma być automatycznie blokowany.
Ręczne blokowanie urządzenia
Na ekranie głównym naciśnij krótko klawisz wyłącznika, wybierz Lock phone, a
następnie wprowadź kod blokady.
Odblokowywanie urządzenia
Przesuń przełącznik blokady, wprowadź kod blokady i wybierz OK.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzanie telefonem 131
Możesz także nacisnąć i przytrzymać klawisz menu, a następnie wybrać Unlock.
Jeśli skonfigurujesz skrzynkę Poczty Exchange, funkcja automatycznej blokady
zostanie automatycznie włączona.
Zdalne blokowanie urządzenia
Możesz zablokować Vertu Constellation, aby zapobiec nieupoważnionemu użyciu
telefonu. Telefon można zablokować przy użyciu uprzednio zdefiniowanej
wiadomości SMS.
Włączanie zdalnego blokowania
1 Wybierz > Settings i Phone > Phone management > Security settings >
Phone and SIM card > Remote phone locking > Enabled.
2 Wprowadź treść wiadomości SMS. Wiadomość może składać się z 520 znaków.
Można użyć zarówno wielkich, jak i małych liter.
3 Wprowadź ten sam tekst ponownie, aby go zweryfikować.
4 Wprowadź kod blokady.
Wysyłanie wiadomości blokującej
Aby zdalnie zablokować urządzenie, napisz uprzednio zdefiniowany tekst i wyślij do
urządzenia w wiadomości SMS.
Do odblokowania urządzenia potrzebny jest kod blokady.
Instalowanie pakietu PC Suite na komputerze
Za pomocą aplikacji komputerowej PC Suite można zarządzać zawartością telefonu
i synchronizować ją z kompatybilnym komputerem. Można także aktualizować
oprogramowanie telefonu do najnowszej wersji i pobierać mapy.
Pobierz na komputer najnowszą wersję pakietu PC Suite ze strony http://
www.vertu.com.
Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows Vista lub Windows 7, zmień tryb
USB telefonu na Mass storage. Aby ustawić tryb USB w telefonie, przesuń palcem w
dół od obszaru powiadomień i wybierz
> Mass storage.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
132 Akcesoria
Akcesoria
Ładowanie baterii
Ładowarka ścienna dołączona do telefonu Vertu powinna być dostosowana do
wymagań regionalnych. Przed podłączeniem ładowarki należy jednak zawsze się
upewnić, czy napięcie w gnieździe elektrycznym jest zgodne z charakterystyką
ładowarki.
Bateria wymaga regularnego ładowania. Bateria nie musi być całkowicie
rozładowana, aby podłączyć ją do ładowarki.
1 Podłącz przewód ładowarki do złącza mikro-USB w telefonie Vertu. Upewnij się,
że kabel został prawidłowo włożony — symbol USB powinien być skierowany do
góry.
2 Podłącz wtyczkę ładowarki do ładowarki.
3 Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda ściennego. Po kilku sekundach na ekranie
telefonu pojawi się animowany wskaźnik ładowania baterii.
4 Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie migać.
Odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazda ściennego.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Akcesoria 133
Wskazówka: Baterię można również naładować przy użyciu jednego z
następujących urządzeń:
• Kompatybilny komputer (ta metoda oferuje także możliwość przesyłania danych).
• Zasilacz Vertu Portable Power.
• Ładowarka samochodowa Vertu.
Zasilacz Vertu Portable Power DC-15V — informacje
Zasilacz Vertu Portable Power umożliwia ładowanie baterii w dwóch kompatybilnych
urządzeniach jednocześnie, kiedy nie ma dostępu do zewnętrznego źródła zasilania.
Możesz wykonać jednocześnie lub osobno następujące czynności:
• Naładować telefon Vertu przy użyciu zintegrowanego kabla USB (do jednego
pełnego naładowania).
• Naładować kompatybilne akcesorium, np. zestaw słuchawkowy Vertu Bluetooth,
przy użyciu pomocniczego źródła zasilania USB (do jednego pełnego
naładowania).
• Ponownie naładować zasilacz Vertu Portable Power.
1
2
3
4
5
6
Pobór mocy
Klawisz zasilania
Diody wskaźnika ładowania
Zintegrowany kabel USB do ładowania telefonu Vertu
System zarządzania kablami
Moc wyjściowa pomocniczego źródła zasilania USB
Korzystanie z zasilacza Vertu Portable Power DC-15V
Ładowanie zasilacza Vertu Portable Power
1 Podłącz dołączony w zestawie kabel USB do wejścia zasilania w zasilaczu Vertu
Portable Power i do źródła zasilania (może to być ładowarka Vertu (AC-31)
dostarczana w zestawie z telefonem lub kompatybilny komputer). Kiedy
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
134 Akcesoria
rozpocznie się proces ładowania, będą się zapalały kolejne diody wskaźnika
naładowania. Kiedy zaświecą wszystkie diody (5), będzie to oznaczało, że zasilacz
Vertu Portable Power jest całkowicie naładowany.
2 Odłącz zasilacz Vertu Portable Power od źródła zasilania.
Zasilacz Vertu Portable Power wyłączy się automatycznie, jeśli przez 10 sekund nie
będzie używany do ładowania lub jeśli automatycznie się rozładuje.
Ładowanie telefonu Vertu przy użyciu zasilacza Vertu Portable Power
1 Aby włączyć zasilacz Vertu Portable Power, naciśnij i przytrzymaj przycisk
zasilania do momentu, aż zapalą się wszystkie diody wskaźnika ładowania.
2 Zwolnij zintegrowany kabel USB przy użyciu systemu zarządzania kablami.
3 Podłącz kabel USB do złącza mikro-USB w telefonie Vertu.
4 Po całkowitym naładowaniu baterii odłącz telefon od zasilacza i ponownie zwiń
kabel.
Aby zapewnić optymalną moc sygnału telefonu Vertu, nie umieszczaj zasilacza Vertu
Portable Power naprzeciwko telefonu podczas prowadzenia rozmowy.
Używanie zasilacza Vertu Portable Power do ładowania kompatybilnych
akcesoriów
1 Włącz zasilacz Vertu Portable Power. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania do
momentu, aż zapalą się diody wskaźnika ładowania.
2 Podłącz kabel dołączony do akcesorium do pomocniczego gniazda zasilania USB
w zasilaczu Vertu Portable Power.
3 Po całkowitym naładowaniu odłącz akcesorium od zasilacza.
Jeśli, co mało prawdopodobne, podłączony kabel będzie pobierał nadmiernie dużo
mocy z zasilacza Vertu Portable Power, ładowanie zostanie zawieszone i zapali się
odpowiednia dioda. Odłącz akcesoria i naciśnij przycisk zasilania, aby zresetować
zasilacz Vertu Portable Power.
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe
części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.
Korzystanie z ładowarki samochodowej
Po podłączeniu ładowarki samochodowej do standardowego gniazda zapalniczki 12
lub 24 V (DC), możesz szybko i bezpiecznie naładować swój telefon Vertu.
1 Podłącz przewód ładowarki do złącza mikro-USB w telefonie Vertu. Upewnij się,
że kabel został prawidłowo włożony — symbol USB powinien być skierowany do
góry.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Akcesoria 135
2 Podłącz ładowarkę do gniazda zapalniczki.
Jeśli zapali się zielona lampka wskaźnika, będzie to oznaczało, że ładowarka jest
podłączona do zasilanego gniazda. Jeśli telefon jest włączony, zostanie
wyświetlona wiadomość z potwierdzeniem.
Niektóre gniazda zapalniczki zasilane są tylko wtedy, gdy silnik jest włączony.
Kiedy telefon Vertu jest podłączony do ładowarki, nie działa alarm wibracyjny.
3 Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik ładowania przestanie migać.
Odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazda zapalniczki.
Używaj wyłącznie ładowarek samochodowych przeznaczonych do użytku z telefonem
Vertu.
Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki samochodowej.
Czas, po jakim bateria zostanie całkowicie naładowana, zależy od obecnego poziomu
naładowania baterii. Podczas ładowania można korzystać z telefonu, jednak
spowoduje to wydłużenie czasu ładowania.
Używanie kabla do transmisji danych
Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem Vertu i
kompatybilnym komputerem. Telefonu można także używać jako modemu do
połączeń komputera z internetem.
1 Podłącz kabel USB do złącza mikro-USB w swoim Vertu Constellation. Upewnij
się, że kabel został prawidłowo włożony — symbol USB powinien być skierowany
do góry.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
136 Akcesoria
2 Podłącz kabel do portu USB w komputerze. Rozpocznie się ładowanie telefonu i
będzie dostępny szereg trybów połączeń USB. Wybierz jedną z następujących
opcji:
PC Suite — Służy do korzystania z pakietu PC Suite na komputerze.
Mass storage — Służy do przesyłania plików między telefonem a komputerem
przy użyciu standardowego oprogramowania do zarządzania plikami.
Media transfer — Służy do przesyłania plików audio lub wideo między telefonem
a komputerem przy użyciu standardowego oprogramowania do obsługi muzyki i
wideo.
Use phone as modem — Służy do korzystania z telefonu jako modemu
komputera i łączenia się z internetem.
Po wybraniu trybu będzie on widoczny jako Active.
Kiedy jest wybrany tryb Mass storage, nie można wyświetlić ani uruchomić aplikacji
zainstalowanych na wewnętrznej karcie pamięci.
Przewodowy zestaw słuchawkowy
Telefon Vertu Constellation jest sprzedawany w zestawie z przewodowym zestawem
słuchawkowym stereo zawierającym mikrofon. Podłącz przewód zestawu
słuchawkowego do złącza AV w telefonie.
Vertu Constellation zawiera wszystkie funkcje sterowania głośnością, odtwarzaniem
muzyki i obsługą połączeń.
Do korzystania z zestawu słuchawkowego z urządzeniem innym niż Vertu
Constellation konieczny może być adapter 3,5 mm (w zestawie).
Wspólne ustawienia akcesoriów
Wybierz
> Settings i Phone > Accessories.
Opcje akcesoriów obejmują:
• Zestaw słuchawkowy (wraz z mikrofonem)
• Słuchawki
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Akcesoria 137
•
•
•
•
Bezprzewodowy zestaw samochodowy
Stojak głośnikowy
Wyjście TV
Telefon tekstowy
Ustawianie profilu, który będzie używany podczas korzystania z akcesorium
Wybierz akcesorium, a następnie Default profile.
Ustawianie w telefonie automatycznego odbierania połączenia po 5
sekundach, gdy jest podłączone akcesorium
Wybierz akcesorium, a następnie Automatic answer. Jeżeli typ dzwonka jest
ustawiony na Silent, automatyczne odbieranie jest wyłączone.
Włączanie diod telefonu, kiedy jest podłączone akcesorium
Wybierz akcesorium, a następnie Lights > On.
Dostępne opcje mogą się różnić.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
138 Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Brak odpowiedzi telefonu
Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania około 8 sekund do momentu, aż telefon
zawibruje i się wyłączy.
W razie potrzeby ponownie włącz telefon.
Żadna zawartość, taka jak kontakty czy wiadomości, nie jest usuwana.
Przywracanie oryginalnych ustawień
Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich
oryginalnych wartości.
1 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
2 Wybierz > Settings i Phone > Phone management > Factory settings >
Restore.
3 Wprowadź kod blokady.
Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.
Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może
to potrwać dłużej niż zwykle.
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
Jeśli telefon informuje o całkowitym zapełnieniu pamięci, usuń niepotrzebne aplikacje
i inne zbędne dane.
Jeżeli przy próbie usunięcia kilku elementów jednocześnie pojawi się komunikat o
braku wystarczającej ilości pamięci, usuń elementy pojedynczo, zaczynając od
najmniejszego z nich.
Skopiuj dane, które chcesz zatrzymać, do pamięci masowej lub na kompatybilny
komputer. Jeśli to możliwe, aplikacje należy instalować w pamięci masowej, a nie w
pamięci telefonu.
Miganie wskaźnika wiadomości
P: Dlaczego na ekranie głównym miga wskaźnik wiadomości
?
O: W telefonie przechowywana jest maksymalna liczba wiadomości. Usuń część z
nich. Liczba wiadomości, które mogą być przechowywane na karcie SIM, jest
znacznie niższa niż liczba wiadomości, które można zapisać w pamięci telefonu. Za
pomocą aplikacji Nokia Suite możesz zapisać wiadomości na kompatybilnym
komputerze.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozwiązywanie problemów 139
Zdublowane kontakty na liście kontaktów
P: Kontakt jest dwukrotnie wyświetlany na liście kontaktów. Jak usunąć
dodatkową pozycję?
O: Można scalić dwa kontakty w jeden. Wybierz
> Merge 2 contacts, kontakty do
scalenia i Merge.
Nieczytelne znaki podczas przeglądania stron internetowych
Wybierz
> Web.
>
> Page > Default
Jeśli wyświetlane są nieczytelne znaki, wybierz
encoding, a następnie kodowanie stosowne do zestawu znaków danego języka.
Usuwanie całej zawartości i przywracanie ustawień
Jeśli zajdzie taka konieczność, możesz usunąć wszystkie informacje osobiste z
telefonu i przywrócić ustawienia fabryczne.
1 Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnym
komputerze.
2 Zakończ wszystkie aktywne połączenia i rozmowy.
3 Wybierz > Settings i Phone > Phone management > Factory settings >
Delete data and restore.
4 Wprowadź kod blokady.
5 Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy
osobista zawartość, taka jak: kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki,
wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje,
została usunięta z telefonu i wewnętrznej karty pamięci.
Materiały i informacje przechowywane na karcie SIM nie zostaną usunięte.
Sprawdzanie etykiety zgodności telefonu
Jeśli musisz zadzwonić do firmy Vertu lub usługodawcy, możesz potrzebować
szczegółowych informacji zapisanych na etykiecie telefonu, takich jak numery modelu
lub IMEI.
Wskazówka: Aby szybko znaleźć numer IMEI, wpisz sekwencję *#06# do
telefonu. Natychmiast wyświetli się niepowtarzalny kod IMEI zawierający 15 cyfr.
Zapisz kod i schowaj go w bezpiecznym miejscu, tak aby móc go odnaleźć, jeśli telefon
nie zostanie odłożony na właściwe miejsce lub zostanie skradziony .
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
140 Rozwiązywanie problemów
Znajdowanie etykiety zgodności
1 Wyłącz urządzenie.
2 Podważ na zewnątrz pokrywę karty SIM znajdującą się u góry telefonu.
Wskazówka: Możesz do tego celu użyć paznokcia.
3 Całkowicie otwórz pokrywę.
4 Szufladka karty SIM zostanie automatycznie częściowo wysunięta. Wyjmij
szufladkę karty SIM.
5 Wyciągnij etykietę zgodności ze szczeliny szufladki karty SIM Zapisz żądane
informacje i schowaj w bezpiecznym miejscu.
Wskazówka: Można wyciągnąć etykietę po wcześniejszym włożeniu szpilki
w otwór z przodu etykiety.
Etykieta nie jest przeznaczona do całkowitego wyjęcia, w przeciwieństwie do
szufladki karty SIM.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozwiązywanie problemów 141
6 Ponownie włóż etykietę zgodności, a następnie kartę SIM, do szczeliny szufladki
karty SIM
Wskazówka: Podczas ponownego wkładania karty SIM, upewnij się, że styki
karty są zwrócone do góry, gdy telefon jest skierowany tyłem do Ciebie.
Dopasowanie karty do skośnych narożników szufladki
7 Wsuń szufladkę do telefonu i zamknij pokrywę.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
142 Specyfikacje
Specyfikacje
Wymiary
• Objętość: 73 cm3
• Waga: 164–199 g
• Długość: 118,9 mm
• Szerokość: 54,5 mm
• Grubość: 12,2 mm
Zarządzanie energią
• Wewnętrzna bateria 1200 mAh Li-ion przeznaczona do wielokrotnego ładowania
Czas działania zależy od karty SIM, ustawień sieciowych i sposobu użytkowania.
Łączność
• Cztery zakresy GSM 850/900/1800/1900 MHz
• Pięć pasm WCDMA — pasma I, II, IV, V, VIII
• HSDPA 10.2 Mb/s, HSUPA 2Mb/s
• WLAN 802,11 b/g/n, w tym WAPI dla Chin
• Złącze microUSB
• Złącze Nokia AV — 3,5 mm
• Bluetooth z A2DP
Charakterystyka sprzętu
• Wyświetlacz AMOLED: 3,5 cala, 16:9, z możliwością wielopunktowego dotyku
• Stała pamięć użytkownika — 32 GB
• Akcelerator grafiki
• Aparat: 8 megapikseli, funkcja pełnej ostrości, wbudowana lampa błyskowa
• A-GPS z miernikiem przyspieszenia i cyfrowym kompasem
Kluczowe funkcje
• System operacyjny Symbian Belle
• Kompatybilność poczty osobistej, służbowej, poczty Vertu i Poczty Exchange z
jedną skrzynką pocztową wybraną przez użytkownika
• Automatyczna synchronizacja Kontaktów i Kalendarza
• Programy do wyświetlania załączników: Quickoffice i Adobe Reader
• Klienci blogów i usług sieci społecznościowych
• Przeglądarka internetowa
• Obsługa widżetów
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Specyfikacje 143
•
•
•
•
•
•
•
J2ME MIDP 2.0 — pomoc techniczna
Nawigacja z wstępnie zainstalowanymi mapami świata
Odtwarzacz Audio/Video
Radio FM
Automatyczny zegar wyświetlający czas w miejscu zamieszkania i w bieżącej
lokalizacji
Edytory zdjęć i wideo
Swype słownikowa metoda wprowadzania tekstu
Akcesoria
• Skórzany pokrowiec na telefon
• Przewodowy zestaw słuchawkowy z kolekcji V Collection
• Ładowarka ścienna (AC-31) z odpowiednimi wtyczkami
• Ładowarka samochodowa Vertu (DC-7V)
• Zasilacz Vertu Portable Power (DC-15V)
• Kabel mikro-USB — 2 szt.
• Przewodnik Szybki start
• Szmatka do czyszczenia
• Karta uwierzytelniająca
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
144 Ochrona środowiska
Ochrona środowiska
Oszczędzanie energii
Jeśli będziesz stosować się do poniższych wskazówek nie będziesz musieć ładować
baterii tak często:
• Zamykaj aplikacje i połączenia transmisji danych, takie jak połączenie Wi-Fi lub
Bluetooth, kiedy z nich nie korzystasz.
• Wyłącz niepotrzebne dźwięki.
Recykling
Firma Vertu spełnia wymagania Wspólnoty Europejskiej w zakresie recyklingu
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). O zgodności z tymi
wymaganiami świadczy przekreślony symbol pojemnika na śmieci umieszczony na
telefonie w odpowiednim miejscu. Ten symbol oznacza, że telefon został
wprowadzony na rynek po zaimplementowaniu przepisów dyrektywy WEEE oraz że
nie należy wyrzucać go razem z odpadami z gospodarstwa domowego i
nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać do recyklingu.
Przede wszystkim nigdy nie wolno wrzucać telefonu do ognia, ponieważ wewnętrzna
bateria może eksplodować.
Jeśli chcesz, aby recyklingiem zużytego Produktu zajęła się firma Vertu, przynieś go
do punktu, w którym został zakupiony (jeśli jest znany), lub do siedziby firmy Vertu.
Ewentualnie, jeśli zakupisz telefon zastępczy u innego dostawcy, ma on obowiązek
przyjąć zastępowany telefon i zająć się jego recyklingiem. Ogólne informacje na temat
dyrektywy WEEE Unii Europejskiej są dostępne na stronie ec.europa.eu/environment/
waste/weee/index_en.htm.
Oddaj opakowanie i podręczniki użytkownika do ponownego przetworzenia zgodnie
z lokalnym programem recyklingu.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 145
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma Vertu niniejszym oświadcza, że produkt RM-681V jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć
pod adresem http://www.vertu.com.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Firma Vertu oraz logo V są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi. Inne nazwy produktów
i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich
właścicieli.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w
jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Vertu jest zabronione. Firma Vertu promuje politykę
ciągłego rozwoju. Firma Vertu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.
Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2012 The FreeType Project).
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.
Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w
prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4
przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w
związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań.
Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana.
Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i
komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz http://www.mpegla.com.
Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę
Vertu podlega licencji.
Swype™ oraz logo Swype są znakami towarowymi firmy Swype, Inc. © 2009-2012 Swype, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
W żadnym wypadku i w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Vertu ani żaden z jej
licencjobiorców nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne,
przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.
Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji,
zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego
dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności
handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy
prawa. Firma Vertu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie lub wycofania go w
dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w
zależności od regionu. Szczegóły sprawdź w usłudze Vertu Concierge.
Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej
informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów firmy Vertu lub Twoim usługodawcą. Zestaw firmy Vertu
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
146 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
składający się z telefonu i zestawu słuchawkowego może zawierać towary, technologie i oprogramowanie
podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA
Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z
wyłączeniem standardów RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie
urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi,
które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji
radiowych i programów TV (szczególnie wtedy, gdy urządzenie znajduje się blisko odbiornika). Jeśli potrzebujesz
pomocy, skorzystaj z usługi Vertu Concierge.Słuchawki spełniają warunki ujęte w części 15 przepisów FCC.
Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie podzespołów nie może
powodować szkodliwych zakłóceń i (2) podzespoły muszą odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą
powodować niepożądane działanie.To cyfrowe urządzenie klasy B spełnia wymagania kanadyjskiej normy
ICES-003.Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Vertu może unieważnić prawo
użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
Uwaga: Firma Vertu nie ponosi odpowiedzialności za żadne zakłócenia fal radiowych ani telewizyjnych
spowodowane nieupoważnionymi modyfikacjami urządzenia. Dokonanie takich modyfikacji może unieważnić
prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.
Telefon Vertu jest wyposażony w pasywne urządzenie NFC. Urządzenie to umożliwia firmie Vertu zweryfikowanie
autentyczności telefonu, jeśli zostanie dostarczony do sklepu firmowego Vertu lub autoryzowanego punktu
serwisowego.
Usługi sieciowe i koszty
To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieciach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz i WCDMA — pasma I, II,
IV, V oraz VIII. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.
Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia może wiązać się z naliczeniem opłat za
transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie
pewnych usług.
Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych
wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.
•
Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą
zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia
urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
•
Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych. Może to spowodować
uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
•
Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej
żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
•
Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej
temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów
elektronicznych.
•
Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
•
Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące
urządzeń radiowych.
•
•
•
Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może
spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 147
•
•
Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak
urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.
W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli
jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym
serwisie.
Recykling
Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich
materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego
wykorzystania surowców. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące recyklingu, skontaktuj się z firmą Vertu..
Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)
Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów,
szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw
autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.
Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu
zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu
zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami
autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu
mechanizmów WM DRM 10 i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych
materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania
takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do
chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie
ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione
żadną technologią DRM.
Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do
korzystania z takich materiałów.
Jeżeli Twoje urządzenie zawiera materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe
zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego celu funkcji pakietu PC Suite.
Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia
trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM.
Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.
Niektóre licencje są powiązane z określoną kartą SIM, co powoduje, że dostęp do chronionych materiałów jest
możliwy tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w urządzeniu.
Baterie i ładowarki
Informacje o bateriach i ładowarkach
Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj
wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. W celu wymiany baterii udaj się do najbliższego
autoryzowanego serwisu.
Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-31 . Właściwy do użytku
model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E,
X, AR, U, A, C, K lub B.
Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas
gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, to w celu wymiany baterii zanieś urządzenie do
najbliższego autoryzowanego serwisu.
Bezpieczne korzystanie z baterii
Uwaga: Baterii nie można wyjąć z urządzenia, dlatego też korzystać należy z informacji o bateriach
dotyczących tego urządzenia.
Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
148 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj
naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli
naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.
Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury
zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią
może chwilowo nie działać.
Do przypadkowego zwarcia może dojść wtedy, gdy metalowy przedmiot dotknie metalowych pasków na baterii.
Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.
Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie
z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do
domowych pojemników na śmieci.
Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki.
Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do
takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy
medycznej.
Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać
na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.
Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz
użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź
powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń
uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu
serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w
pomieszczeniach.
Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie
Telefony alarmowe
Nawiązywanie połączenia alarmowego
1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
•
Włożyć kartę SIM.
•
Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak blokada połączeń,
wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
•
•
Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w profilu offline lub samolotowym.
Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
3
4
Aby wyczyścić zawartość wyświetlacza, naciśnij odpowiednią liczbę razy klawisz menu.
Wybierz Call.
5
6
Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy.
7
Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.
Wybierz
.
Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez
sieć komórkową, jak i komórkowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za
pośrednictwem sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie
będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania
pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.
Małe dzieci
Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je
przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 149
Urządzenia medyczne
Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w
funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem
urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal
radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy, na przykład
w szpitalach.
Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub
kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych
w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi
urządzeniami powinny pamiętać, aby:
•
Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była
zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
•
•
Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie
ciała.
•
Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
•
Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.
Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy
rozstrzygnąć z lekarzem.
Słuch
Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może
być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.
Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.
Oświadczenie RoHS
Zgodnie z europejską dyrektywą RoHs 2002/95/WE, produkt ten (Constellation T, RM-681V), wraz z akcesoriami,
nie zawiera żadnej z poniższych substancji:
•
Ołów
•
Rtęć
•
Kadm
•
Chrom sześciowartościowy
•
Polibromowane bifenyle
•
Polibromowane etery difenylowe
Nikiel
Uwaga: Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali
nierdzewnej.
Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami
Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki
ostrożności:
•
Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie
lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
•
Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub
pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
150 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
•
Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych
i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
•
Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i
inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie
większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
•
Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy
zachować ostrożność. Vertu nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Środowisko pracy
To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w
normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub
futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od
ciała nie mniejszą niż podana wyżej.
Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi
lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy
przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.
Pojazdy mechaniczne
Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych
układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa,
antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy
kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu
lub producenta wyposażenia.
Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja
lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy
wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają
prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych
cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie
trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.
Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń w
samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją
Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do
wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co
w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa,
na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na
terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia
kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane.
Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów
oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba
również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd
napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można
bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.
Informacje o certyfikatach (SAR)
Twój telefon Vertu (Constellation T,RM-681V,P7QRM-681V) spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal
radiowych na organizm człowieka.
Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych
nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te
zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa
w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.
W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka
przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg,
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 151
przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w
standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum
badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ
urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość
tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.
Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa
0,78 W/kg.
Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić
zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe
informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie
www.vertu.com.
To mobilne urządzenie spełnia wymagania dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.
Wymagania te zostały sformułowane przez FCC (Federal Communications Commission, USA) i organizacje
przemysłowe w Kanadzie (Industry Canada). Zgodnie z tymi wymaganiami, graniczna wartość SAR wynosi 1,6
W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 1 gram tkanki. Najwyższa, zmierzona w
standardowych warunkach kontroli produkcji wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,99
W/kg, a gdy urządzenie jest prawidłowo noszone przy ciele, wartość ta wynosi 0,71 W/kg.
OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA
Uwaga: Niniejsza ograniczona gwarancja nie wpływa na ustawowe prawa użytkownika wynikające z
obowiązujących przepisów krajowych w zakresie sprzedaży produktów dla klientów indywidualnych.
Vertu udziela niniejszej Ograniczonej gwarancji osobom, które zakupiły produkty firmy Vertu w opakowaniu
handlowym. W okresie gwarancji firma Vertu lub autoryzowany przez nią punkt serwisowy bezpłatnie usuną w
uzasadnionym handlowo czasie usterki dotyczące materiałów, projektu i jakości wykonania lub, jeśli firma Vertu
uzna to za niezbędne, wymienią Produkt zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej gwarancji (o ile przepisy
prawa nie stanowią inaczej).
Okres gwarancji
Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie pierwotnego zakupu Produktu przez pierwszego użytkownika.
Opakowanie handlowe może zawierać różne produkty i części, a każdy z tych elementów może być objęty innym
okresem gwarancji:
a) 24 (dwadzieścia cztery) miesiące w przypadku telefonu i wbudowanej baterii;
b) 12 (dwanaście) miesięcy w przypadku akcesoriów (znajdujących się w opakowaniu handlowym telefonu lub
sprzedawanych oddzielnie), w tym zasilacza Vertu Portable Power i jego wbudowanej baterii, poza materiałami
eksploatacyjnymi i akcesoriami wskazanymi w podpunktach (c) i (d) poniżej;
c) 6 (sześć) miesięcy w przypadku następujących materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów: wymiennych baterii,
ładowarek, kabli i pokryw;
d) 90 (dziewięćdziesiąt) dni w przypadku wszelkich nośników oprogramowania, takich jak dyski CD-ROM lub karty
pamięci.
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez przepisy prawa krajowego Okres gwarancji nie podlega
przedłużeniu lub odnowieniu z powodu dalszych transakcji sprzedaży, autoryzowanej naprawy Vertu albo wymiany
Produktu. Mimo to części lub Produkt naprawione bądź wymienione w okresie gwarancji są objęte gwarancją na
okoliczność uszkodzenia w trakcie naprawy przez pozostałą część pierwotnego Okresu gwarancji lub przez 12
(dwanaście) miesięcy od daty naprawy.
Korzystanie z serwisu gwarancyjnego
Aby zgłosić reklamację na podstawie niniejszej Ograniczonej gwarancji, należy zwrócić uszkodzony Produkt lub
część (jeśli nie chodzi o całość Produktu) do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Vertu. W celu uzyskania
informacji dotyczących składania reklamacji, należy zadzwonić pod numer infolinii firmy Vertu (mogą zostać
naliczone opłaty za połączenia krajowe lub premium). (Informacje na temat autoryzowanych punktów serwisowych
i infolinii firmy Vertu można znaleźć w opakowaniu handlowym lub na lokalnych stronach internetowych firmy Vertu).
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
152 Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu
Wszelkie reklamacje wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji muszą zostać zgłoszone w firmie Vertu lub
autoryzowanym punkcie serwisowym Vertu w rozsądnym odstępie czasu od momentu zauważenia usterki i w
żadnym razie nie później niż do dnia zakończenia Okresu gwarancji. W przypadku składania reklamacji w ramach
niniejszej Ograniczonej gwarancji należy przedstawić: a) Produkt (lub jego część wymagającą reklamacji), b)
oryginalny dowód zakupu zawierający nazwę i adres sprzedawcy, datę i miejsce zakupu, typ produktu oraz numer
IMEI bądź inny numer seryjny.
Elementy nieobjęte gwarancją
1. Vertu nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności,
zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z Produktem. Użycie
aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych
gwarancji. Vertu nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
odniesieniu do funkcjonalności, zawartości lub obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych
wraz z Produktem.
2. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje: a) skutków normalnego zużycia (w tym zużycia obiektywu
aparatu, baterii lub wyświetlacza), b) usterek spowodowanych nieuważnym obchodzeniem się z Produktem (w
tym usterek spowodowanych przez ostre przedmioty, wyginanie, ściskanie, upuszczanie itd.), c) usterek
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem Produktu, w tym korzystaniem niezgodnym z instrukcjami w tym
dokumencie i w instrukcji obsługi Produktu i/lub d) innych działań poza kontrolą firmy Vertu.
3. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek ani rzekomych usterek spowodowanych używaniem lub
łączeniem Produktu z innymi urządzeniami, akcesoriami, oprogramowaniem i/lub usługami, które nie zostały
wyprodukowane lub dostarczone przez firmę Vertu, albo wynikających z użytkowania Produktu niezgodnie z
przeznaczeniem. Usterki takie mogą być spowodowane wirusami wprowadzonymi przez użytkownika lub osobę
trzecią w wyniku nieuprawnionego dostępu do usług, innych kont, systemów komputerowych lub sieci.
Nieuprawniony dostęp może być związany z atakowaniem systemów, zdobywaniem haseł lub innymi metodami.
4. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych zwarciem baterii, uszkodzeniem plomb
na jej obudowie albo awarią ogniw i nie ma zastosowania w przypadku widocznych śladów manipulowania albo
używania baterii wraz z urządzeniami innymi niż dozwolone.
5. Niniejsza Ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli Produkt został otwarty, zmodyfikowany lub naprawiony
przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe bądź przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych
albo gdy numer seryjny Produktu, kod daty akcesorium mobilnego lub numer IMEI zostały usunięte, wymazane,
zniszczone, zmienione albo są nieczytelne z innego powodu. Ocena takich przypadków zależy wyłącznie od
uznania firmy Vertu.
6. Niniejsza Ograniczona gwarancja jest nieważna, jeśli Produkt został narażony na działanie cieczy, wilgoci lub
skrajnych temperatur albo warunków środowiskowych bądź ich szybkich zmian, na korozję, utlenianie,
zabrudzenie żywnością lub napojami albo działanie substancji chemicznych.
Inne ważne informacje
Karta SIM i sieć komórkowa albo inny system, w których działa Produkt, są oferowane przez zewnętrznych,
niezależnych operatorów telefonicznych. W związku z tym w ramach niniejszej gwarancji firma Vertu nie ponosi
odpowiedzialności za działanie, dostępność, pokrycie, jakość usług lub zasięg sieci komórkowej lub innego
systemu bądź sieci. Przed naprawą lub wymianą produktu przez firmę Vertu lub jej autoryzowany punkt serwisowy
konieczne może być usunięcie blokady SIM lub innego zabezpieczenia, które mogło zostać dodane w celu
ograniczenia działania produktu do konkretnej sieci lub operatora. W takich sytuacjach najpierw należy poprosić
przedstawiciela usługi sieciowej lub operatora o odblokowanie telefonu.
Dekompilacja oprogramowania w Produkcie jest zabroniona w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące
prawo. Wymienione w niniejszym podręczniku użytkownika ograniczenia, które dotyczą oświadczeń, gwarancji,
przyczyn powstania szkód i odpowiedzialności firmy Vertu, stosują się również do oświadczeń, gwarancji, przyczyn
powstania szkód i odpowiedzialności licencjodawców firmy Vertu.
Należy pamiętać o tworzeniu kopii zapasowych lub pisemnym rejestrowaniu wszystkich ważnych treści i danych
przechowywanych w telefonie, ponieważ mogą one zostać utracone podczas naprawy lub wymiany telefonu.
Zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w sekcji „OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY VERTU”
poniżej i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa firma Nokia w żadnym
wypadku nie ponosi wyraźnej lub dorozumianej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty dowolnego
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu 153
rodzaju spowodowane utratą, awarią lub uszkodzeniem treści bądź danych podczas naprawy albo wymiany
telefonu.
Wszystkie wymienione części Produktu lub inne urządzenia wymienione przez firmę Vertu stają się własnością
firmy Vertu. Jeśli zwrócony Produkt nie jest objęty warunkami Ograniczonej gwarancji, firma Vertu i jej
autoryzowane firmy serwisowe zastrzegają sobie prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej. W ramach naprawy
lub wymiany Produktu firma Vertu może użyć produktów lub części, które są nowe, identyczne z nowymi lub
odnowione.
Produkt może zawierać elementy związane z określonym krajem, takie jak oprogramowanie. Jeśli Produkt został
wyeksportowany z pierwotnego kraju docelowego do innego kraju, może zawierać elementy związane z
określonym krajem, co nie jest uznawane za usterkę w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji.
Ograniczenie odpowiedzialności prawnej firmy Vertu
Niniejsza Ograniczona gwarancja stanowi jedyny i wyłączny sposób dochodzenia roszczeń wobec firmy Vertu w
zakresie jej odpowiedzialności prawnej za usterki Produktu. Niniejsza Ograniczona gwarancja zastępuje wszelkie
inne ustne, pisemne, dobrowolne ustawowe, umowne, deliktowe lub inne gwarancje i zobowiązania firmy Vertu,
w tym w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wszelkie dorozumiane warunki,
gwarancje lub inne postanowienia związane z zadowalającą jakością lub przydatnością do określonego celu. Mimo
to niniejsza Ograniczona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza: i) jakichkolwiek ustawowych praw użytkownika
wynikających z obowiązujących przepisów krajowych lub ii) jakichkolwiek praw dotyczących dochodzenia
roszczeń wobec sprzedawcy Produktu.
Vertu Corporation Ltd
Church Crookham
Hampshire
United Kingdom
GU52 8DY
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
154
Indeks
A
ActiveSync.........................................70
aktualizacje
aplikacje.....................................122
oprogramowanie telefonu..........122
oprogramowanie urządzenia. .....122
aktualizacje oprogramowania..........122
aktualizacje statusu.....................88, 89
alarmy...............................................33
dźwięk alarmu..............................33
anteny...............................................22
aplikacja Mapy
informacje drogowe....................109
nawigowanie..............................108
aplikacje............................30, 122, 128
aplikacje biurowe.............................119
Aplikacje Java.................................128
Autem
wytyczanie tras...........................108
B
bateria
ładowanie...............14, 15, 132, 133
oszczędzanie energii....................16
blogi...................................................85
blokada klawiatury.............................14
blokowanie
ekran............................................14
klawisze.......................................14
urządzenia............................81, 130
zdalnie.......................................131
blokowanie zdalne...........................130
Bluetooth...............................79, 80, 81
budzik...............................................33
C
City Brief...........................................25
Communicator...................................61
Concierge.........................................26
Concierge Live..................................28
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
czytanie wiadomości.........................65
D
dbaj o swój telefon...............................8
dioda powiadomienia........................45
Diody powiadomienia........................30
Dojazd
nawigowanie..............................107
trasy samochodowe...........107, 108
widok mapy................................108
wskazówki głosowe....................108
zmiana widoków.........................108
DRM
(zarządzanie
prawami
cyfrowymi).......................................104
drukowanie........................................99
dźwięki
personalizowanie.........................47
dźwięki dzwonka....................47, 54, 59
E
edytor zdjęć.......................................96
ekran dotykowy...........................19, 41
ekran główny..............29, 30, 37, 38, 71
ekran startowy...................................36
etykieta zgodności
lokalizacja...................................139
Exchange ActiveSync........................68
F
filmy...................................................98
Fortress..............27, 123, 124, 125, 126
fotografie
Patrz zdjęcia
Foto-wideo
Informacje o lokalizacji.................92
wysyłanie zdjęć............................93
G
głośnik...............................................22
GPS (Global Positioning System)..........
114, 115
155
I
ikony.................................................44
informacje o lokalizacji..............89, 115
Informacje o lokalizacji........75, 92, 114
informacje o położeniu.......89, 114, 115
instalowanie aplikacji.......................128
internet
Patrz przeglądarka internetowa
K
kalendarz.............32, 35, 73, 74, 75, 90
spotkania.....................................32
kalkulator.........................................119
kamera...............................................91
nagrywanie plików wideo..............93
robienie zdjęć.........................91, 92
kanały informacyjne...........................85
kanały informacyjne, wiadomości. .....85
karta SIM...........................................61
usuwanie......................................12
wkładanie.....................................12
klawiatura....................................38, 40
klawiatura alfanumeryczna................41
klawisze i części............................9, 10
klawisz menu.....................................31
Kod blokady....................................130
kod zabezpieczający.......................130
Konsola.............................................26
kontakty.......................................58, 61
dodawanie...................................58
dźwięki dzwonka..........................59
edycja...........................................58
grupy............................................60
kopiowanie.................................129
rozwiązywanie problemów..........139
synchronizowanie......................129
ulubione.......................................59
widżety.........................................37
w sieciach społecznościowych........
88, 90
wysyłanie...............................60, 80
wyszukiwanie...............................49
zapisywanie.................................58
zdjęcia..........................................59
kopiowanie zawartości..........19, 82, 97,
103, 129, 135
Kreator konfiguracji...........................19
L
latarka...............................................45
licencje............................................104
listy odtwarzania..............................102
Ł
ładowanie baterii........14, 15, 132, 133,
134
Ładowanie przez złącze USB. .....14, 15
ładowarka ścienna..........................132
łączność............................................83
M
mail.............................................67, 68
foldery..........................................67
konfigurowanie.......................18, 67
skrzynka pocztowa.......................67
widżety.........................................71
Mapy...............................................107
Funkcja Podziel się....................117
nawigowanie......................107, 110
organizowanie miejsc.................116
pobieranie map..........................112
pogoda.......................................114
pozycjonowanie.........................114
przeglądanie...............................111
przewodniki................................113
synchronizowanie......................116
trasy piesze................................110
trasy samochodowe...................107
udostępnianie lokalizacji............117
Ulubione.....................................116
wskazówki głosowe....................110
wyświetlanie zapisanych miejsc. ......
115
zapisywanie miejsc....................115
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
156
zgłaszanie..................................118
zmiana widoków.........................112
znajdowanie lokalizacji...............111
masowej
język.............................................66
metoda wprowadzania tekstu...........38,
40, 41, 42, 43
MMS.................................................63
Moja wizytówka.................................60
muzyka....................................102, 103
listy odtwarzania.........................102
N
nagrywanie
dźwięki.......................................104
połączenia....................................54
wideo...........................................93
Nokia Suite......................................135
Patrz PC Suite
notatki.............................................120
Notatki.............................................120
O
obszar powiadomień.........................19
ochrona praw autorskich.................104
oddychające światło..........................30
Office Communicator........................61
oprogramowanie.............................128
P
pamięć.....................................126, 139
oczyszczanie......................128, 138
pamięć masowa......................127, 135
pamięć podręczna.............................84
pamięć zewnętrzna...........................83
PC Suite..........................................131
personalizacja telefonu................36, 47
pliki .zip...........................................121
poczta
czytanie i odpowiadanie...............70
tworzenie.....................................71
wysyłanie.....................................71
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
załączniki.....................................71
poczta e-mail
Patrz mail
Poczta Exchange........................18, 68
Pogoda...........................................114
pokaz slajdów...................................98
polecenia
mowa...........................................49
połączenia.........................................54
konferencyjne...............................51
nawiązywanie...............................49
odrzucanie...................................50
ograniczanie.................................56
ostatnio wybierane.......................53
połączenia internetowe................53
przekazywanie.............................55
wyciszanie....................................51
zakaz...........................................56
połączenia, przekazyw......................55
połączenia, zakaz..............................56
połączenia głosowe
Patrz połączenia
połączenia internetowe......................53
połączenia transmisji danych............83
Bluetooth......................................79
połączenie internetowe......................77
połączenie kablowe.....................82, 97
połączenie oczekujące......................51
połączenie USB...........................82, 97
Połączenie USB..................82, 83, 135
pomoc.................................................7
pomoc techniczna...............................7
Pomoc techniczna.............................27
ponowne uruchamianie.............24, 138
Portable Power................................133
pozycje rocznic.................................75
pozycje spotkań...........................73, 74
pozycje urodzin.................................75
profil bez dźwięku..............................47
profile.................................................47
offline...........................................45
personalizowanie.........................47
tworzenie.....................................47
157
profil offline........................................45
proste wybieranie..............................52
przeglądarka
Patrz przeglądarka internetowa
przeglądarka internetowa..........84, 139
pamięć cache...............................84
przeglądanie stron........................84
zakładki........................................85
przekazy internetowe........................85
przesyłanie materiałów. ......19, 97, 103,
129, 135
przesyłanie zawartości......................82
Przewodniki.....................................113
przyciski programowe........................31
przywracanie ustawień............138, 139
Q
Quickoffice......................................119
QWERTY...........................................40
R
radio........................................104, 105
radio FM..................................104, 105
Radio FM.........................................105
RDS (Radio Data System)..............105
recykling..........................................144
regulacja głośności............................22
Rejestr...............................................54
rejestracja.........................................17
robienie zdjęć
Patrz kamera
rozwiązywanie problemów..............139
smycz................................................23
specyfikacje.....................................142
spis telefonów
Patrz kontakty
stojak głośnikowy............................136
Swype...............................................38
synchronizacja................................129
Serwer Microsoft Exchange..........70
T
tapeta..........................................36, 37
Technical Support.......................26, 27
telefon
ponowne uruchamianie........24, 138
włączanie i wyłączanie......... 24, 138
telefon tekstowy...............................136
telewizja
wyświetlanie zdjęć i wideo na.....101
tryb głośnomówiący...........................22
typ etykiety
znajdowanie...............................139
U
udostępnianie, online............88, 89, 97
ulubione.............................................59
ustawienia
przywracanie......................138, 139
Punkty dostępu............................77
ustawienia czujnika...........................54
ustawienia fabryczne, przywracanie. .....
138
ustawienia języka..............................66
S
V
Serwer Microsoft Exchange..............70
sieci społecznościowe .....87, 88, 89, 90
skróty.................................................37
skrzynka odbiorcza, wiadomości.......64
skrzynka pocztowa............................67
głos...............................................55
słownik.............................................120
SMS...................................................63
Vertu City Brief..................................25
Vertu Concierge................................26
Vertu Fortress.....27, 123, 124, 125, 126
Vertu Select.......................................25
W
wiadomości..........................63, 64, 138
audio.............................................64
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
158
rozmowy.......................................65
wysyłanie...............................63, 64
wiadomości audio........................63, 64
wiadomości multimedialne................63
wiadomości SMS...............................63
wideo...............................................100
edycja.....................................97, 98
Informacje o lokalizacji.................92
kopiowanie.....................82, 97, 129
nagrywanie.............................92, 93
napisy.........................................100
odtwarzanie................................100
oglądanie.............................95, 101
udostępnianie.........................88, 97
wysyłanie.....................................80
widżety..................................36, 37, 71
wielozadaniowość.............................30
Wi-Fi............................................78, 79
wirtualna klawiatura.....................38, 40
wirtualna klawiatura alfanumeryczna.....
...........................................................41
wizytówki.....................................60, 80
włączanie i wyłączanie......................23
włączanie i wyłączanie telefonu........24,
138
włączanie i wyłączanie urządzenia.....23
wskazówki
dotyczące
ochrony
środowiska......................................144
wskaźniki...................................44, 138
Wybieranie........................................25
wyjście telewizyjne..........................136
wyszukiwanie....................................46
kontakty.......................................49
stacje radiowe............................105
Z
zadania.............................................73
zakładki.............................................85
zarządzanie plikami.................126, 127
zawartość opakowania......................12
Zdalna pomoc...................................27
zdalne blokowanie...........................131
© 2012 Vertu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
zdjęcia
drukowanie...................................99
edycja...........................................96
Informacje o lokalizacji.................92
kopiowanie.....................82, 97, 129
porządkowanie.............................96
przeglądanie.........................95, 101
robienie...................................91, 92
udostępnianie.........................88, 97
wysyłanie...............................80, 93
Patrz zdjęcia
zegar.................................................33
analogowy....................................32
cyfrowy.........................................32
czas automatyczny.......................34
zegar światowy.............................34
zegar światowy..................................34
zestaw samochodowy.....................136
zestaw słuchawkowy.................23, 136
Zmiana telefonów............................129

Podobne dokumenty