Profesjonalna konsola oœwietleniowa w Twoim PC!

Transkrypt

Profesjonalna konsola oœwietleniowa w Twoim PC!
Profesjonalna konsola oœwietleniowa w Twoim PC!
Program DMX za darmo!
Przekszta³æ swój komputer w stó³ do œwiate³.
Dla zaawansowanych proponujemy darmowy program MagicQ PC brytyjskiej firmy ChamSys,
który poprzez konwerter USB-DMX firmy ENTTEC umo¿liwia sterowanie wszystkimi urz¹dzeniami
obs³uguj¹cymi protokó³ DMX 512 (skanery, ruchome g³owy, dimmery, media serwery etc.).
• obs³uga do 12 Linii DMX po 512 kana³ów
• wbudowana biblioteka urz¹dzeñ, efektów i filtrów
• palety pozycji, kolorów, efektów i atrybutów
• podpisywanie elektroniczne
• wirtualne fadery, suwaki Playback, przycisk Blackout, punkty Cue
• wspó³pracuje z media serwerami ArKaos
• mo¿liwoœæ tworzenia programów w celu póŸniejszego odtworzenia
na du¿ym stole (offline editor)
Posiada pe³n¹ funkcjonalnoœæ du¿ej konsoli!
MagicQ PC mo¿na pobraæ za darmo ze strony
www.mediam.com
Do pracy z MagicQ PC
polecamy konwerter DMX USB PRO - 582 z³*
do nabycia w dobrych sklepach ze sprzêtem oœwietleniowym
* sugerowana cena detaliczna brutto

Podobne dokumenty