Zadanie 1. - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur

Komentarze

Transkrypt

Zadanie 1. - Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur
Zadanie 1. (0-1)
Wskaż zestaw właściwie przyporządkowujący chemiczne czynniki zanieczyszczenia środowiska
do efektów przez nie wywołanych.
Dziura ozonowa
Kwaśne deszcze
Eutrofizacja
a)
nadmiar związków azotu
i fosforu w wodzie
obecność freonów
w atmosferze
obecność dwutlenku siarki
w atmosferze
b)
obecność freonów
w atmosferze
obecność dwutlenku siarki
w atmosferze
nadmiar związków azotu
i fosforu w wodzie
obecność freonów
w atmosferze
obecność dwutlenku siarki
w atmosferze
nadmiar związków azotu
i fosforu w wodzie
obecność freonów
w atmosferze
obecność dwutlenku siarki
w atmosferze
nadmiar związków azotu
i fosforu w wodzie
c)
d)
Zadanie 2. (0-1)
Wskaż prawidłową odpowiedź. Charakterystyczna budowa dzioba u kaczki krzyżówki
umożliwia:
a) rozłupywanie orzecha wodnego stanowiącego jej ulubiony pokarm,
b) wyciąganie owadów z wąskich szczelin
c) odcedzanie pokarmu wydobywanego z wody
d) utrzymanie śliskiej ryby i obracanie jej głową w kierunku kaczego przełyku.
Zadanie 3. (0-3)
Wykres przedstawia zakresy tolerancji ekologicznej gatunków nr: 1, 2, 3, 4, 5 względem
zasolenia i temperatury. Wpisz prawidłową odpowiedź do stwierdzeń pod wykresem.
A. Wskaż gatunek, który ma najszerszy zakres tolerancji względem temperatury.
.............................................................................................
B. Wskaż gatunek, który ma najwęższy zakres tolerancji względem zasolenia.
.............................................................................................
C. Który gatunek ma największą szansę, aby przetrwać przy zmieniających się jednocześnie
czynnikach środowiska takich jak zasolenie i temperatura.
..............................................................................................
Zadanie 4. (0-1)
Wskaż prawidłową odpowiedź. Który ze szkodników lasu jest objęty ochroną:
a) brudnica mniszka
b) kozioróg dębosz
c) kornik drukarz
d) osnuja gwiaździsta
Zadanie 5. (0-2)
Z podanych cech organizmów wybierz właściwe dla podanych zwierząt i wpisz numer
w odpowiednie miejsce do tabeli.
1. Rozwój prosty
2. Posiada oczy proste
3. Ciało składa się z pierścieni
4. Ma 3 pary odnóży krocznych
5. Posiada twarde chitynowe skrzydła
6. Wymiana gazowa odbywa się całą powierzchnią ciała
7. Ciało pokryte twardym chitynowym oskórkiem
8. Ma 4 pary odnóży krocznych
9. Ciało składa się z głowotułowia i odwłoka
10. Wymiana gazowa przez tchawki
11. Jaja składa w kokonie w glebie
Nazwa organizmu
Wybrane cechy
Dżdżownica
Biedronka
Zadanie 6. (0-6)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz i wpisz obok stwierdzenia P, jeśli zdanie jest
prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe. Jeżeli zdanie jest fałszywe, popraw je (odpowiedź zapisz
poniżej).
...
1. Gady są stałocieplne.
………………………………………………………………………………………………
…
2. W Polsce żyje jaszczurka zwinka, żółw błotny, żmija sykliwa.
………………………………………………………………………………………………
…
3. Skóra gadów jest gruba, pokryta suchym, stwardniałym naskórkiem.
………………………………………………………………………………………………
…
4. Gady rozmnażają się na lądzie.
………………………………………………………………………………………………
Zadanie 7. (0-1)
Na mapie w skali 1: 100 000 zaznaczono linią o grubości 0,2 cm rzekę. Szerokość tej rzeki
w terenie wynosi:
a) 2 m
b) 20 m
c) 200 m
d) 2 000 m
Zadanie 8. (0-1)
Wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza, prawie zawsze, na wszystkich
kontynentach, zmienia się wygląd krajobrazu. Które z poniższych zdań jest twierdzeniem
nieprawdziwym?
a) ze wzrostem wysokości następuje wydłużenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej
b) ze wzrostem wysokości następuje spadek liczby gatunków roślin
c) ze wzrostem wysokości następuje spadek ilości opadów
d) ze wzrostem wysokości następuje spadek temperatury powietrza
Zadanie 9. (0-1)
Wybierz prawidłową odpowiedź. W którym z podpunktów przedstawiono prawidłowe
połączenie pojęcia z jego opisem.
1. Pedologia
A. nauka zajmująca się budową i sposobem powstawania tkanek
2. Fizjologia
B.
dział geofizyki zajmujący się badaniem trzęsień ziemi oraz
rozchodzenia się fal sejsmicznych wewnątrz Ziemi
3. Sejsmologia
C.
nauka zajmująca się badaniem gleb, ich powstawaniem, budową,
właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi,
systematyką,
możliwościami
ich
użytkowania
oraz
rozmieszczeniem ich na Ziemi
4. Histologia
D. nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności
życiowych organizmów
a)
b)
c)
d)
1 D, 2 A, 3 C, 4 B;
1 C, 2 B, 3 A, 4 D;
1 C, 2 D, 3 A, 4 B;
1 C, 2 D, 3 B, 4 A
Zadanie 10. (0-2)
Przyporządkuj każdej z wymienionych zmian w środowisku przyrodniczym jedną przyczynę,
która ją spowodowała. Obok cyfr wpisz literę, którą oznaczono przyczynę zmiany.
Zmiany w środowisku przyrodniczym
Przyczyna zmian
1. Obniżenie poziomu wód gruntowych
A. Spalanie węgla i ropy naftowej
2. Powstanie „dziury ozonowej”
B. Nawadnianie pól
C. Emisja freonów do atmosfery
D. Odkrywkowa eksploatacja surowców
mineralnych
1. ……………………
2. ……………………
Zadanie 11. (0-4)
Owady należą do zwierząt pobierających bardzo różny pokarm, w związku z tym musiały
wykazać się licznymi modyfikacjami w budowie aparatów gębowych. Przyporządkuj podane
nazwy owadów do odpowiednich, przedstawionych aparatów gębowych.
A. wesz ludzka, B. modliszka zwyczajna,
C. mucha domowa,
D. paź królowej
1……………
3. …………….
4. ………………
2……………….
Zadanie 12. (0-1)
Wybierz i wskaż właściwe uzupełnienie zdania: Połoniny występują:
a) na Roztoczu
b) w Górach Świętokrzyskich
c) w Bieszczadach
d) na Polesiu Lubelskim
Zadanie 13. (0-3)
Na rysunku przedstawiono cienie rzucane przez gnomon, przed i po momencie górowania
Słońca w Twojej miejscowości, w dniu równonocy jesiennej (godz. 1115, 1245).
a) Wyznacz miejscowy południk geograficzny.
b) Opisz kierunki: północ, południe na wyznaczonym południku geograficznym.
c) Podpisz godziny dokonania pomiaru 1110, 1250 przy właściwym cieniu rzucanym przez gnomon.
Zadanie 14. (0-6)
Podaj sześć czynników klimatotwórczych.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 15. (0-1)
Rysunek przedstawia jezioro polodowcowe w Polsce. Rozpoznaj i zaznacz właściwy typ jeziora:
a)
b)
c)
d)
jezioro cyrkowe
„oczko” polodowcowe
jezioro rynnowe
jezioro morenowe
Zadanie16. (0-1)
Najgłębszym jeziorem występującym na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego
jest jezioro:
a. Jasne
b. Urowiec
c. Witoszewskie
d. Jeziorak
e. Bądze
Zadanie 17. (0-4)
Poniższe zdania opisują Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego. Przy zdaniach prawdziwych
wpisz w wykropkowanych miejscach literę ”P”, a przy fałszywych literę ”F”.
a…………… Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego znajduje się 31 jezior.
b. …………… Rynna jeziora Jeziorak jest stosunkowo wąska i liczy średnio 2.5m szerokości.
c. …………..W Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego występują trzy planowane rezerwaty
przyrody.
d. …………Na obszarze Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego dominują wysokości terenu
100 – 120 m n.p.m.
Zadanie 18. (0-1)
Aby zobaczyć pomnik przyrody „Aleja Napoleońska” należy pojechać w okolice:
a. Wysokiej Wsi
b. Dylewa
c. Zalewa
d. Szymbarka
Zadanie 19. (0-1)
Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego, zarośla wierzby rokity oraz las łęgowy
z olszą szarą chronione są w:
a. użytku ekologicznym „Czaplak”
b. rezerwacie przyrody „Jezioro Gaudy”
c. rezerwacie przyrody „Jasne”
d. rezerwacie przyrody „ Czerwica”.
Zadanie 20. (0-2)
Dopasuj odpowiednio przedmiot ochrony do nazwy rezerwatu, który został utworzony w celu
jego ochrony i wybierz prawidłową odpowiedź:
1. wierzba borówkolistna
A. Rezerwat przyrody „Jezioro Gaudy”
2. kormoran czarny
B. Rezerwat przyrody „Jasne”
3. miejsca lęgowe ptaków wodno - błotnych
C. Rezerwat przyrody „Jezioro Francuskie”
4. dwa typy jezior wraz z ciągiem torfowiska
D. Rezerwat przyrody „Czerwica”.
wysokich
a. 1D; 2C; 3A; 4B
b. 1C; 2D; 3A; 4B
c. 1A; 2C; 3B; 4D
d. 1C; 2A; 3D; 4B
Zadanie 21. (0-1)
Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich wśród gatunków zagrożonych w skali
europejskiej wyginięciem występują:
a. orlik krzykliwy
b. rybołów
c. podróżniczek
d. dzięcioł duży
Zadanie 22. (0-1)
Nieprawdą jest że:
a. Dopływy rzeki Drwęcy przepływające w granicach Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich to
Struga, Dylewka, Mała Wkra.
b. „Uroczysko Dylewo”, „Uroczysko Klonowo”, to użytki ekologiczne występujące na terenie Parku
Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
c. Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego został uznany za ostoję ptaków o randze europejskiej.
d. Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich leży w makroregionie Pojezierza Chełmińsko –
Dobrzyńskiego.
Zadanie 23. (0-6)
Uzupełnij zdania poprzez podkreślenie odpowiednich wyrazów lub wyrażeń umieszczonych w
nawiasach oraz wpisanie odpowiednich nazw:
Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca” to najdłuższy rezerwat (ornitologiczny/ichtiologiczny ) w Polsce.
Ma długość (249 km/152 km). Drwęca wypływa ze Wzgórz Dylewskich, w okolicy miejscowości
(Drwęck/Wysoka Wieś). Wśród ryb, które żyją w wodach tej rzeki są również gatunki chronione.
Wymień trzy gatunki chronione ryb, bytujące w wodach Drwęcy:
1. …………………….
2…………………………
3……………………………
Zadanie 24. (0-1)
Na ternie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego oraz na terenie Parku Krajobrazowego
Wzgórz Dylewskich z pewnością nie występuje:
a. paź królowej, traszka grzebieniasta, wilk
b. gąsiorek, żmija zygzakowata, trzmiel kamiennik
c. salamandra plamista, orzeł przedni, chomik europejski
d. jenot, trzmielojad, kumak nizinny.
Zadanie 25. ( 0-2)
Uzupełnij zdanie:
Widoczna poniżej na zdjęciu rzeźba zwana jest:………………………………………………………..
i znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego …………………………………………………………