Zmiany w SIWZ 16 grudnia 2011 r.

Transkrypt

Zmiany w SIWZ 16 grudnia 2011 r.
OKE.DO.3622-08/10/AF
ZMIANY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (usługa)
w postępowaniu na: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Jaworznie”
W związku z pytaniami skierowanymi do Zleceniodawcy, do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
A. W punkcie II po podpunkcie 2 dodaje się punkt 2a w brzmieniu:
2a. Do centrali doprowadzonych jest:
8 linii analogowych POTS (6 linii od jednego operatora – numery telefonów
rozpoczynające się cyfrą 7 i 2 linie od drugiego operatora – numery
telefonów rozpoczynające się cyfrą 6)
1 linia ISDN BRA
B. W punkcie II podpunkt 3 f.
Jest
f. zapewnienia wykonywania min. 30
jednoczesnych połączeń zewnętrznych
pomiędzy publiczną siecią telefoniczną a
centralą Zamawiającego;
C. W punkcie II podpunkt 3 g.
Jest
g. zapewnienie zapasowego łącza
internetowego o wymaganych minimalnych
parametrach:
(8 Mbit/s download 0,5 Mbit/s upload)
D. W punkcie II podpunkt 4.
Jest
4. Średni miesięczny ruch wychodzący
z systemu telekomunikacyjnego wynosi
około 9150 minut. Zamawiający korzysta
obecnie ze 112 stacji telefonicznych
Zmiany SIWZ na usługi telefoniczne .doc
Strona 1 z 4
Zmieniono na
f. zapewnienia wykonywania min. 30
jednoczesnych połączeń zewnętrznych
pomiędzy publiczną siecią telefoniczną a
centralą Zamawiającego (30 linii PRA);
Zmieniono na
g. zapewnienie zapasowego łącza
internetowego o wymaganych minimalnych
parametrach:
nie mniejszych niż 6 Mb download
i 0,5 Mb upload
Zmieniono na
4. Średni miesięczny ruch wychodzący z
systemu telekomunikacyjnego wynosi około
9150 minut.
Zamawiający
korzysta obecnie ze 112 stacji
telefonicznych (telefonów wewnętrznych
na liniach analogowych). Zamawiający
oczekuje utrzymania nie mniej niż 100
numerów wewnętrznych DDI .
16.12.2010
E. W punkcie III podpunkt 1 i 2.
Jest
Termin realizacji zamówienia
1. Dla numerów 6163399 i 6162814 od 1
stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r.
2. Dla numerów 7519071, 7519073, 7520044,
7520290, 7520293 7520388, 7525100 od 17
stycznia 2011r. do 31 grudnia 2012r.
F. W punkcie II podpunkt 7.
Jest
7. Wykonawca przejmuje na siebie
obowiązek przeprowadzenia procedury
związanej z zachowaniem numerów.
Zmieniono na
Termin realizacji zamówienia:
od 1 marca 2011 r. do 28 lutego 2012r.
Zmieniono na
7. Wykonawca przejmuje na siebie
obowiązek przeprowadzenia wszelkich
formalności, w tym procedury związanej
z zachowaniem numerów.
G. W punkcie X podpunkt 2.
Jest
2. Termin składania ofert upływa dnia 20
grudnia 2010r. o godz. 11:00.
Zmieniono na
2. Termin składania ofert upływa dnia 10
stycznia 2011 r. o godz. 11:00.
H. W punkcie X podpunkt 3.
Jest
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia
20 grudnia 2010r. o godz. 11:10 w
siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Jaworznie, ulica Mickiewicza 4, pokój 301 b III
piętro
Zmieniono na
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia
10 stycznia 2011 r. o godz. 11:10 w
siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w
Jaworznie, ulica Mickiewicza 4, pokój 301 b III
piętro
I.
Ponadto wprowadza się zmiany w treści formularza cenowego, stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ, którego aktualną treść przedstawia poniższy formularz.
Zmiany SIWZ na usługi telefoniczne .doc
Strona 2 z 4
16.12.2010
OKE.DO. 3622 - 8/10/AF
Załącznik nr 2 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
J. Sposób naliczania kwot
Darmowa
Różnica pomiędzy
liczba
Średnia
Średnią liczbą minut
minut w miesięczn dla strefy a Darmową
aboname a liczba
liczbą minut w
ncie dla
minut
abonamencie dla
strefy [X]
strefy [W]
Lokalne i
strefowe
Międzystrefowe
Sieci telefonii
komórkowej:
Era, Plus,
Orange.
Proponowana cena
za 1 minutę
połączenia brutto po
wykorzystaniu
darmowych minut
wliczonych w
abonament w zł [C]
Cena brutto za wszystkie
połączenia w strefie
powyżej limitu
darmowych minut w
abonamencie
X1
3200
W1 = 3200 – X1
C1
C1 x W1
X2
2350
W2 = 2350 – X2
C2
C2 x W2
X3
3400
W3 = 3400 – X3
C3
C3 x W3
Kwota za przeprowadzone rozmowy powyżej liczby minut w abonamencie dla stref
SUMA = C1 x W1 +
C2 x W2 + C3 x W3
K. Cena brutto proponowanej usługi
Miesięczny abonament
= ABON
Kwota za obsługę ruchu
= ABON + SUMA
Kwota abonamentu za łącze internetowe
Razem miesięcznie
= INT
SUMA + KWOTA + INT
Podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy w obrocie prawnym
……………………………… dnia. …..................................
Zmiany SIWZ na usługi telefoniczne .doc
Strona 3 z 4
16.12.2010
Jaworzno, 16.12.2010r.
Zatwierdzam
Dyrektor OKE
Zmiany SIWZ na usługi telefoniczne .doc
Strona 4 z 4
16.12.2010