GS_wrzesien_2015_na strone

Transkrypt

GS_wrzesien_2015_na strone
Aktualności 3
Nowe wiaty przystankowe
W miejscowościach Zaborze i Kępa wykonano nowe wiaty przystankowe.
Postawienie wiat wiąże się z utworzeniem
w tych dwóch miejscowościach nowych
przystanków. Przed ich umieszczeniem
przygotowano podłoże, wylewając płyty
betonowe. Przystanki posiadają ławki dla
oczekujących na połączenie. Koszt inwestycji wyniósł 13.651,99 zł brutto i został
sfinansowany z budżetu Gminy Słomniki.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
Straty po nawałnicy
Skutki nawałnicy z deszczem jaka przeszła
w wieczór 19 lipca przez naszą gminę zauważalne były praktycznie w każdym jej
zakątku. Wiele budynków w Słomnikach,
Polanowicach i Czechach miało poważnie
uszkodzone dachy – m.in. dach świetlicy
wiejskiej w Czechach w jednej czwartej został zerwany. Ogromne straty widoczne były
w drzewostanie – zarówno w ogrodach prywatnych jak i na słomnickim rynku. Łamiące się konary uszkodziły linie energetyczne
i telefoniczne, w efekcie około 100 gospodarstw czasowo było pozbawionych prądu.
Tu znajdziesz
Głos Słomnik:
Słomniki:
• Spaar, Rynek
• sklep spożywczy, ul. Proszowska
• sklep Talencik, ul. Wolności
• Lewiatan, ul. Poniatowskiego
• Miejsko–Gminne Centrum Kultury,
ul. Wolności
• sklep Talencik 2,
os. Świerczewskiego
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Mieczysław Koenig
• kiosk ul. Świerczewskiego,
właściciel: Zenona Puta
• kiosk na Rynku,
właściciel: Tadeusz Skrzydlewski
• Delikatesy Centrum, ul. Kościuszki
• Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Kościuszki
• Delikatesy Euro, ul. Kościuszki
• Urząd Miejski w Słomnikach,
ul. Kościuszki
• Hala Sportowa, ul. Świerczewskiego
Prandocin:
• firma Koen, Prandocin 53
Polanowice:
• sklep spożywczo–przemysłowy,
Polanowice 26
Niedźwiedź:
• sklep GS
Waganowice:
• sklep spożywczy, Waganowice 21
Strażacy interweniowali przez całą noc,
a także w kolejnych dniach po niedzielnej
nawałnicy.
Małgorzata Klich, J.A.
GABINET DERMATOLOGICZNY
lek.med. Izabela Grocholska
Kraków ul. ZDROWA 1/2
rejestracja telefoniczna 796 797 763
Wężerów:
• sklep w remizie OSP
Głos Słomnik
informuje:
• Materiały do druku należy
nadsyłać do 25. dnia miesiąca
poprzedzającego wydanie
• Materiały nadesłane w ostatniej
chwili mogą się nie zmieścić
w danym numerze
• Zamieszczamy tylko materiały
zgodne z linią pisma
samorządowego
• Redakcja zastrzega sobie prawo do
skrótów w nadesłanych materiałach
Pismo Samorządu Gminy i Miasta
Ukazuje się 10 razy w roku
Redakcja: Joanna Antosz J.A.– red. naczelna; Alicja Biczysko (a.b.),
Zuzanna Michalska Z.M., Wojciech Janczarski W.J., Adrian Sadowski A.S.
Oprac. graf. i skład: Zuzanna Michalska
Korekta: Alicja Biczysko
Adres Redakcji: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4
tel. (12) 388 11 49, e–mail: [email protected]
Druk: Imagine Designe Group, Kraków
Zdjęcie na okładce: Miejsko–Gminne Centrum Kultury w Słomnikach
Numer zamknięty 29 sierpnia 2015 r.
Głos Słomnik wrzesień 2015
• Reklamy przyjmujemy tylko jako
gotowe projekty
• Treść ogłoszeń formułuje
ogłoszeniodawca
• Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności
• Materiały do gazety należy wysyłać
na adres: [email protected]
• Wszelkie informacje dostępne są na
stronie www.mgckslomniki.pl lub
pod nr. telefonu: 12 388 11 49
4
Aktualności
IX sesja Rady Miejskiej w Słomnikach
27 sierpnia br. odbyła się IX sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Wiele tematów poruszonych na sesji zapewne zainteresuje Naszych Czytelników, bo dotyczą one istotnych
spraw naszej społeczności. Sprawozdanie z całości obrad – jak zawsze w pełnej wersji
– jest dostępne w Biurze Rady.
Na początku sesji Burmistrz P. Knafel poinformował o swoim spotkaniu z przedstawicielem firmy projektującej gazociąg
wysokiego ciśnienia, który będzie przebiegał
także przez naszą gminę na odcinku 10 km
(rolnikom wypłacane jest odszkodowanie).
Jest to duże wspólnotowe przedsięwzięcie
o znaczeniu strategicznym dla gminy. Będzie stanowić stałe źródło dochodu z tytułu
podatku. Poza tym, pomimo iż docelowo
jest to tranzyt, można będzie zaczerpnąć gaz
w okolicach strefy przemysłowej w Wężerowie, jeśli będzie taka potrzeba.
Strefa przemysłowa w Wężerowie i jej
promocja była także tematem rozmów
Burmistrza Knafla z Agencją Rozwoju Regionalnego. Działania promujące tereny inwestorskie są konieczne, aby strefa ta mogła
przyciągać przedsiębiorców.
Burmistrz zajmował się także ostatnio
inwestycjami kolejowymi. Poinformował o budowie drugiego peronu na stacji towarowej PLK, modernizacji peronu
w Niedźwiedziu wraz z zabezpieczeniem
przejść dla pieszych oraz o pracach na stacji
w Słomnikach – parking oraz przejście dla
pieszych z nowego peronu. Ponadto Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie
Marszałkowskim dotyczącym szybkiej kolei aglomeracyjnej. Marszałek Jacek Krupa
potwierdził, że 15 grudnia ruszy kolejna
nitka tej kolei na trasie Kraków – Sędziszów. W chwili obecnej wiadomo, iż szybki
pociąg będzie kursować co godzinę. Szczegóły rozkładu są uzgadniane, gmina wnosi
swoje uwagi. Przewiduje się, iż bilet będzie
niedrogi, porównywalny do poziomu ceny
biletów szybkiej kolei aglomeracyjnej, która
już kursuje na trasie Kraków – Wieliczka.
Urząd Marszałkowski oczekuje dofinansowania przez gminę tych przejazdów, gdzie
obłożenie będzie mniejsze niż 20%. Szybka kolej aglomeracyjna jest dla nas szansą
na szybki i tani dojazd do pracy, do szkoły,
do krakowskich instytucji, urzędów itp. Już
teraz zachęcamy Naszych Czytelników, aby
korzystali z tej formy komunikacji.
W ostatnim czasie Burmistrz podpisał
umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na finansowanie poprzez
program LEMUR budowy przedszkola
w Słomnikach. Przedszkole w nowym budynku pasywnym już od 1 września przyjęło
dzieci, a jego uroczyste otwarcie nastąpi niebawem. Na stronie internetowej UM dostępna jest galeria zdjęć nowego przedszkola.
Burmistrz spotkał się także z posłem
Ireneuszem Rasiem, który pytał m.in.
o oczekiwania gminy wobec S7. Ponadto w spotkaniu z posłem Józefem Lassotą
oraz Wiceministrem Infrastruktury i Rozwoju Pawłem Olszewskim, jakie odbyło się
w Michałowicach, rozmawiano o budowie
S7. Z rozmów tych wynika, że jest prawomocna decyzja środowiskowa, co stanowi
podstawę do ogłoszenia przetargu na budowę. Ma on zostać ogłoszony jeszcze we
wrześniu tego roku z terminem realizacji
budowy do roku 2020.
Po konsultacjach z mieszkańcami powstał nowy poprawiony projekt przebudowy
Rynku w Słomnikach. Kolejne konsultacje
odbędą się po uzyskaniu pozytywnej opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
We współpracy z Wojewodą Małopolskim monitorowana jest w tym roku m.in.
w Słomnikach jakość powietrza i wód. Powietrze w Słomnikach, zwłaszcza w okresie zimowym jest bardzo zanieczyszczone,
dlatego też wkrótce uruchomiony zostanie
program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który pozwoli dofinansować
do 50% kosztów zmianę sposobu ogrzewania – likwidację pieców węglowych przez
osoby prywatne.
Czas najbliższy to m.in. planowanie
inwestycji na drogach powiatowych. Burmistrz spotkał się w tej sprawie z Wicestarostą Wojciechem Pałką oraz dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Marianem Paszczą. Potrzeby inwestycji na drogach powiatowych monitoruje także radny
Co z małopolskim odcinkiem trasy S7?
Są duże szanse, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 – węzeł Kraków – Igołomia do granic województwa
świętokrzyskiego.
18 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Mi- GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński.
chałowicach odbyło się spotkanie wicemiJak zadeklarował wiceminister Olszewnistra Pawła Olszewskiego z burmistrzami ski, we wrześniu będzie można ogłaszać
i wójtami tych gmin, przez które przebie- przetarg na budowę drogi S7 do granic z wogać ma droga S7 na trasie węzeł Kraków jewództwem świętokrzyskim. Zakłada on,
– Igołomia do granic województwa świę- że jeszcze w 2015 roku ogłoszony zostanie
tokrzyskiego. Obecny był na nim także przetarg na wykonanie całego odcinka trasy
Burmistrz Paweł Knafel. W spotkaniu S7, podzielonego na trzy części, w systeuczestniczył również Dyrektor Oddziału mie „zaprojektuj i wybuduj”. Małopolski
Włodzimierz Tochowicz. Na sesji dziękowała mu za dobrze wykonane prace na drodze w Smrokowie radna Bożena Furgalska.
Z informacji dotyczących dróg powiatowych ważna dla Czytelników jest jeszcze ta,
że do końca września powinny zakończyć
się prace na ulicy Kolejowej wraz z budową
chodnika.
Zakończyła się procedura przetargowa
na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Wygrała go Firma Transportowo-Usługowa
TRANS-JAR Jarosław Nowak, Kępa 26.
Pełna dokumentacja znajduje się na stronie
BIP Urzędu Miejskiego. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie odśnieżał drogi powiatowe.
Burmistrz P. Knafel podziękował na
sesji strażakom, którzy usuwali szkody po
wichurze w dniu 19 lipca br. Była to ciężka
kilkudniowa służba, w której – jak zawsze
– strażacy stanęli na wysokości zadania. Jednostki OSP są w naszej gminie coraz lepiej
wyposażone. Burmistrz poinformował, że
właśnie zakończył się remont kolejnej remizy sfinansowany przez program Remizy Małopolskie. Natomiast radni podjęli
uchwałę o dofinansowaniu jednostek OSP
w Miłocicach, Waganowicach oraz Niedźwiedziu. Natomiast na pomoc poszkodowanym w wyniku wichury i ulewy gmina
przeznaczyła 50 000 zł.
Radni z Komisji Oświaty dokonali przed
rozpoczęciem roku szkolnego przeglądu
wszystkich szkół w gminie i sprawdzili stan przygotowań szkół do rozpoczęcia
nauki. Przyjęli także informację na ten temat przedstawioną przez kierownika ZEAS
Jacka Reguckiego. Powstała pierwsza klasa
LO w Słomnikach, co rokuje, że kryzys naszego Liceum minie. Z dobrych informacji
warto przekazać, że bardzo dobrze rozwija
się Szkoła Muzyczna. W tym roku będzie
mieć 110 uczniów. Ponadto Urząd Miejski
wystarał się o dofinansowanie zakupu instrumentów przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 25 000 zł.
Razem z wkładem własnym szkoła wzbogaci się o instrumenty warte 62 500 zł.
Radni podjęli także m.in. uchwałę przyjmującą Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego. Treści wszystkich uchwał
Rady Miejskiej można znaleźć na stronie
BIP Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
(a.b.)
odcinek drogi S7 jest w programie budowy dróg krajowych. Jego powstanie miało
być jednak finansowania z oszczędności na
przetargach. Wiceminister zapewnił, że te
oszczędności się znajdą.
Na początku sierpnia została uprawomocniona decyzja środowiskowa dla tej
trasy, co otwiera drogę do dalszych prac
związanych z tą inwestycją. Jak podkreśla
Burmistrz Paweł Knafel, budowa tej drogi ma znaczenie strategiczne dla Gminy
Słomniki, dając szansę przede wszystkim
na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
aktualności 5
Nowe samochody do wywozu nieczystości
Dofinansowanie
zestawów
fotowoltaicznych na
liście rezerwowej
Projekt dotyczy montażu zestawów fotowoltaicznych, służących do podgrzewania wody na potrzeby gospodarstw
domowych dla mieszkańców, którzy
złożyli deklaracje na przełomie maja
i czerwca br.
Złożony przez Gminę Słomniki projekt
dotyczący zakupu i montażu zestawów
fotowoltaicznych do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej otrzymał pozytywną ocenę Zarządu Województwa Małopolskiego
i został umieszczony na liście krajowej,
sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Oznacza to, że w momencie uruchomienia dodatkowych środków finansowych
Gmina Słomniki otrzyma na ten cel dofinansowanie, o czym niezwłocznie poinformujemy zainteresowanych mieszkańców.
Projekt przygotowany przez Gminę
Słomniki znajduje się na 212 miejscu spośród 323 wpisanych na tę listę. Jednakże
środki przeznaczone w ramach konkursu
pozwalają na realizację pierwszych 121 zadań w skali całego kraju.
W skład proponowanego zestawu wchodzą panele fotowoltaiczne (ok. 6 szt.), zasobnik na ciepłą wodę, sterownik oraz
okablowanie. Koszt zestawu składającego się z wyżej wymienionych części to
kwota ok. 12 tys. zł, wkład własny mieszkańca przy takiej inwestycji wyniesie ok.
3500 zł. Proponowane rozwiązanie do podgrzewania ciepłej wody za pomocą paneli
fotowoltaicznych jest jedną z alternatyw
wykorzystania OZE przez gospodarstwa
domowe.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
Głos Słomnik wrzesień 2015
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach zakupił nowoczesny ciągnik z beczką asenizacyjną
oraz samochód asenizacyjny służący do
wywozu nieczystości z szamb.
Większość mieszkańców naszej gminy posiada przydomowe szamba, więc nowoczesne pojazdy do ich opróżniania są niezwykle
potrzebne. Zakupiono ciągnik z beczką asenizacyjną o pojemności 6–8 m3. Drugi z nich
to nowoczesny samochód na podwoziu marki MAN z beczką asenizacyjna o pojemności 10 m3.
Projekt został sfinansowany z budżetu
Gminy Słomniki oraz ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna wartość inwestycji wyniosła 780 tys. zł. Dofinansowanie ze środków to 350 tys. zł.
Małgorzata Klich, UM w Słomnikach
WARSZTATY
DLA RODZICÓW
Z MAŁYMI DZIEĆMI
CZWARTEK
9.30 – 10.15 grupa młodsza
(dzieci do 2 roku życia)
GCK:
ariacie M
sekret mniki,
isy w
o
i zap , 32-090 Sł
e
j
4
1
c
1 9
ości 4
r ma
12 388
Info ul. Woln erem tel. ckslomniki.pl
g
m
m
u
.
n
w
pod ronie ww
t
na s
lub
CZWARTEK
10.30 – 11.15 grupa starsza
(dzieci powyżej 2 roku życia)
6
wydarzenia
Czosnkowe święto po raz ósmy!
Organizowane przy współpracy dwóch gmin: Słomnik i Radziemic, czosnkowe święto doczekało się swojej ósmej odsłony. 26 lipca do Prandocina zjechało wielu gości:
władze województwa, liczni posłowie, przedstawiciele agencji i organizacji rolniczych,
producenci czosnku oraz członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, aby świętować kolejne
zbiory rośliny o wielu, zarówno kulinarnych jak i leczniczych, zastosowaniach. Co
jednak ważniejsze, VIII Małopolskie Święto Czosnku odwiedziły tłumy mieszkańców
nie tylko naszej gminy, ale też miejscowości z nią sąsiadujących.
Smakowite, czosnkowe dania, ozdoby i warkocze z czosnku, konkursy, popisy zespołów
ludowych to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie przewidziano na czosnkowym festynie.
Każdy, kto odwiedził w niedzielne popołudnie Prandocin mógł nacieszyć podniebienie
czosnkowymi specjałami, gdyż w tegorocznym święcie wzięło udział aż 17 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmin Słomniki
i Radziemice. Przy tak dużej ilości utalentowanych kulinarnie pań stoiska do degustacji
uginały się pod ilością przepysznych, czosnkowych specjałów. Można była skosztować
wyjątkowych pierogów, sosów, bułeczek,
zup, kotlecików, nalewek, a nawet czosnkowych deserów. Miłośnicy polskiej, tradycyjnej kuchni licznie odwiedzali również
stoisko, przygotowane w ramach kampanii
promującej produkty regionalne Małopolski
pod nazwą „Zasmakuj w Małopolsce”.
Zanim jednak ktokolwiek rozpoczął degustację, na scenie rozpoczęto czosnkowe
święto występem prandocińskiej orkiestry
dętej OSP po batutą Krzysztofa Dudy oraz
zespołu ludowego Pawie Oczko ze Szczepanowic pod kierownictwem Stanisławy
Doniec. Następnie na scenie pojawili się
włodarze obu gmin: Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel i Wójt Gminy Radziemice
Marek Słowiński, aby oficjalnie zainaugurować czosnkowe święto i przywitać zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał
Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który nie tylko zachwalał walory czosnku, doceniając pracę
rolników, ale rozpoczął również kolejną odsłonę kampanii „Zasmakuj w Małopolsce”,
w ramach której można było posmakować
produktów regionalnych – małopolskie
specjały do degustacji przygotowały panie
z KGW z Waganowic. W ramach kampanii
Piękny Jaś bawił się z dziećmi w gotowanie, rysowanie i obdarował dzieci specjalną
książką kucharską. O czosnku, jego uprawie i problemach, z jakimi na co dzień
borykają się producenci, mówili Posłowie na Sejm RP: Piotr Ćwik, Lidia Gądek
i Andrzej Adamczyk, Senator RP Bogdan
Pęk, Wojewoda Jerzy Miller, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Dyrektor ARMiR w Krakowie Włodzimierz Okrajek,
Dyrektor MODR w Karniowicach Zbigniew
Tomaszek oraz Prezes MIR w Krakowie
Ryszard Czaicki. Po wystąpieniach gości
na scenę wtargnął, pomimo interwencji
ochrony, rolnik, na co dzień sprzedający
czosnek na placu handlowym na Rybitwach.
Szybko jednak okazało się, że w postać
wydarzenia 7
zabawnego handlarza wcielił się nie kto
inny jak Grzegorz Płażek, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słomnikach. W rozmowie
z prowadzącą Święto Czosnku, żartobliwie
opowiadał o trudach i znojach pracy producenta czosnku. Występ pana Płażka spotkał
się z bardzo pozytywną reakcją publiczności, o czym świadczyć mogą nie tylko wybuchy śmiechu, ale i gromkie brawa.
Kolejnym punktem programu czosnkowego święta były konkursy na najlepszą
potrawę, czosnkową ozdobę oraz warkocz.
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich znów
popisały się umiejętnościami – tym razem
nie tylko kulinarnymi, ale też artystyczny-
mi. Komisje konkursowe, złożone z wyjątkowych gości, miały niełatwy orzech
do zgryzienia. W wyniku intensywnych
i burzliwych obrad wyłoniły zwycięzcę
konkursu na najlepszą potrawę, którym
okazało się KGW Muniakowice za cukinię faszerowaną w sosie czosnkowym. Nie
było to jedyne zwycięstwo tego koła, któremu przyznano również pierwsze miejsce
w konkursie na warkocz z czosnku. Natomiast najpiękniejszą ozdobę – piękny,
czosnkowy koszyk, przygotowały członkinie KGW z Prandocina Wysiołka. Pozostałe
nagrody w konkursach dla KGW przypadły
paniom z Prandocina Iły za sałatkę „Czosnkowa fantazja”, paniom ze Smrokowa za
bułeczki „Smrokowskie słoneczka”, KGW
Polanowice za warkocz i ozdobę (II miejsce w obu konkursach) oraz KGW Pran-
Głos Słomnik wrzesień 2015
docin Wysiołek za warkocz (III miejsce)
i KGW Waganowice za ozdobę (III miejsce). Przeprowadzono ponadto konkurs na
„Superwiązkę polskiego czosnku”, zorganizowany przez delegatów Małopolskiej
Izby Rolniczej z terenów gmin Słomniki
i Radziemice. Laureatem konkursu został
Adam Daros, który przygotował wiązkę
ważącą ponad 2 kilogramy. Nie zabrakło
też zabaw dla dzieci i dorosłych, takich jak
plecenie czosnkowych warkoczy czy rzut
czosnkiem do celu, zorganizowanych przez
animatorów Centrum Kultury.
Prócz możliwości degustacji tradycyjnych specjałów i udziału w konkursach
zgromadzona publiczność mogła zasięgnąć
porad doradców rolniczych oraz zapoznać
się z nowinkami dotyczącymi rolniczego sprzętu. W tym roku na czosnkowym
święcie pojawiło się wielu producentów
oraz przedstawicieli agencji i instytucji
rolniczych.
Dla wielbicieli muzyki i skocznej zabawy organizatorzy przygotowali występ zespołu coverowego Kormorany, który porwał
wiele osób do tańca przy melodii utworów
takich jak Dwudziestolatki, Rudy rydz czy
10 w skali Beauforta. Obchody VIII Małopolskiego Święta Czosnku, tanecznie i wesoło, zakończono późnym wieczorem.
J.A.
8
wydarzenia
Żywa lekcja historii
W upalne popołudnie 6 sierpnia ponad dwustu uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej wkroczyło na słomnicki rynek. Powitani pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu przez słomniczan i Orkiestrę Dętą „Echo” punktualnie o 17.00 rozpoczęli
uroczysty apel.
Po pomnikiem uczestników marszu powitał
Burmistrz Paweł Knafel, dziękując za ich
patriotyczną postawę i chęć upamiętnienia wydarzeń roku 1914. Następnie głos
zabrał komendant marszu kpt. POW Piotr
Augustynowicz, który w tym roku zastąpił
dotychczasowego dowódcę Jana Józefa
Kasprzyka. Dziękując za życzliwe przyjęcie mieszkańców, opowiedział o kultywowanych przez lata tradycjach marszu. Co
roku w tej inicjatywie biorą udział osoby
w różnym wieku – dzieci, młodzież i dorośli, członkowie organizacji strzeleckich,
żołnierze Wojska Polskiego czy funkcjonariusze Straży Granicznej. Do przebycia mają
ponad stukilometrową trasę z krakowskich
Oleandrów do Kielc – w tym roku niezwykle trudną ze względu na wysokie temperatury. Tradycyjnie odwiedzają Słomniki,
jako jedno z miast obok Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, wyzwolonych w 1914 roku
z rąk rosyjskich. Niezmiennie od wielu lat
popołudniem 6 sierpnia uczestnicy marszu
wkraczają do naszego miasta, aby przeprowadzić uroczysty apel i złożyć kwiaty pod
pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Wydarzeniem
stale towarzyszącym przemarszowi kadrowiczów przez Słomniki są Indywidualne
Zawody Strzeleckie, organizowane od
zeszłego roku przez Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe. W czasie apelu
puchary i dyplomy dla najlepszych strzelców wręczył uczestnikom konkursu Burmistrz Knafel oraz przedstawiciele MSS:
przewodniczący Andrzej Boczkowski
i Michał Miszczyk. Najlepszy wynik w zawodach uzyskał Jakub Czekaj, zawodnik
trenujący na nowej strzelnicy sportowej,
znajdującej się przy ulicy Kościuszki.
Wizyta uczestników Marszu Szlakiem
I Kompanii Kadrowej w Słomnikach co
roku kończy się muzycznie – wspólnym
śpiewem słomniczan zgromadzonych przy
pomniku. W tym roku spotkaliśmy się
z miłym gestem ze strony komendantury,
która przekazała mieszkańcom pamiątkowe śpiewniki, wydane z okazji 50. rocznicy
marszu. Zostały one szybko wykorzystane tuż po apelu w czasie wspólnego śpiewania pieśni i piosenek strzelców Józefa
Piłsudskiego.
J.A.
wydarzenia 9
Dali z siebie wszystko!
W niedzielne popołudnie 12 lipca na stadionie LKS Niedźwiedź panowała napięta
atmosfera, w powietrzu czuć było ducha sportowej rywalizacji. Oto do zmagań pomiędzy sołectwami Gminy Słomniki stanęło aż 14 reprezentacji, a jak powszechnie
wiadomo – wygrać mogła tylko jedna drużyna.
Wyzwań było niemało: przeciąganie liny,
dwubój czy strzelanie z broni pneumatycznej. W każdej z dyscyplin należało wykazać
się siłą, celnością i umiejętnością koncentracji. Zawodnicy i zawodniczki dali z siebie
wszystko dumnie reprezentując swoją wieś.
Jak co roku największe emocje wzbudzała
ostatnia, najbardziej widowiskowa konkurencja, czyli przeciąganie liny. Najsilniejszą
drużyną w tej dyscyplinie okazała się reprezentacja z Muniakowic, na podium stanęły
również drużyny z Niedźwiedzia i Prandocina. Nie można nie przytoczyć również wyników z poszczególnych konkurencji:
Dwubój: I miejsce: Muniakowice, II miejsce Trątnowice, III miejsce Niedźwiedź
Strzelanie z broni pneumatycznej: I miejsce: Wężerów, II miejsce Muniakowice,
III miejsce Ratajów
Podnoszenie odważnika: I miejsce Wesoła,
II miejsce Muniakowice, III miejsce Niedźwiedź
Rzut piłką do kosza: I miejsce: Ratajów,
II miejsce Prandocin, III miejsce Kacice
Przeciąganie liny: I miejsce: Muniakowice,
II miejsce Niedźwiedź, III miejsce Trątnowice
Punktacja ogólna wyłoniła zwycięzcę
IX Igrzysk Sportowych Rad Sołeckich, którym została reprezentacja wsi Muniakowice,
zdobywając 520 punktów. Kolejne miejsca
na podium zajął Niedźwiedź (420 pkt.) i Ratajów (360 pkt.).
Organizatorem zawodów był Miejsko –
Gminny Związek Sportowy Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej w Słomnikach. Zostały
one sfinansowane przez Burmistrza Gminy
Słomniki.
Stanisław Gołda, J.A.
Głos Słomnik wrzesień 2015
10
wydarzenia
Czekoladowe szaleństwo na świeżym powietrzu!
Niedziela 12 lipca upłynęła dzieciom z terenu naszej gminy pod znakiem czekoladowych konkursów i słodkich, sportowych wyzwań. Organizowane po raz piąty dzięki
wsparciu firmy Wawel słodkie święto znów zawitało do Niedźwiedzia.
Święto Czekolady to piknik rodzinny przygotowywany przez animatorów Centrum
Kultury w Słomnikach i organizowany co
roku w różnych miejscowościach naszej
gminy. Tym razem czekoladowe zabawy
ponownie zawitały na stadion LKS Niedźwiedź. Słodki piknik, jako atrakcja dla
najmłodszych i ich rodzin, odbywał się „po
sąsiedzku” w czasie Igrzysk Sportowych
Rad Sołeckich. W tym roku również nie
zabrakło na nim zabaw, które możemy już
nazwać tradycyjnymi: dzieci poszukiwały
w trawie czekoladowych cukierków, łowiły
na wędki słodkie rybki i tworzyły piękne,
czekoladowe obrazy na andrutach. Swoje
siły można było sprawdzić w czasie zmagań sportowych – ścigaliśmy się na nartach
i gąsienicach, rzucaliśmy (przy odważnym
wsparciu rodziców) piłeczkami do celu,
ciągnęliśmy czekoladowe „taczki” i pokonywaliśmy tor przeszkód. Czekoladowe zabawy zakończyliśmy późnym popołudniem
pokazem wielkich baniek mydlanych.
J.A.
wydarzenia 11
Licheńskie pielgrzymowanie
W dniach 23–24 maja 2015 roku Orkiestra Dęta KRAKUS z Niedźwiedzia
oraz dzieci i młodzież ze Stowarzyszenia
„Niedźwiadek” po raz pierwszy wzięły
udział w Ogólnopolskim Zlocie Chórów
i Orkiestr w Licheniu. Takie spotkania są
organizowane co dwa lata. Pierwszy odbył
się w 2005 roku, w związku z 80. rocznicą
urodzin papieża Jana Pawła II. W tym roku
VI Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr
był dziękczynieniem za życie i nauczanie
św. Jana Pawła II.
Muzyczne spotkanie rozpoczęło się
o godz. 10.00. Wtedy to w Bazylice pw. Najświętszej Marii Panny Licheńskiej rozpoczęła się próba przed uroczystą mszą świętą
o godz. 12.00, która była kulminacyjnym
punktem uroczystości. Odprawiana była
przy akompaniamencie wszystkich muzyków pod batutą Mariana Chmielewskiego.
Eucharystii przewodniczył ks. bp. Wiesław
Mering – ordynariusz diecezji włocławskiej.
Po południu odbył się wielki koncert –
prawdziwa uczta muzyczna, w wykonaniu
wszystkich chórów i orkiestr. Poprzedzony on został próbą generalną, która trwała
od godz. 15.30, aż do momentu rozpoczęcia koncertu. Punktualnie o godz. 17.00,
tradycyjnie na schodach licheńskiej bazyliki, rozpoczęło się uroczyste wspólne
muzykowanie w hołdzie Janowi Pawłowi II.
Wśród kilkunastu utworów, które zostały
wykonane, znalazły się m.in.: hymn Polski
i Watykanu, „Apel Jasnogórski”, „Abba
Ojcze”. Nie mogło oczywiście zabraknąć
ukochanej pieśni Jana Pawła II – „Barki”.
To był wspaniały wielki koncert, który
zgromadził na schodach świątyni orkiestry
i chóry z całej Polski. W tym roku w zlocie
uczestniczyło ponad 150 chórów i orkiestr
w tym ok. 3,5 tysiąca muzyków. Całego
koncertu wysłuchało kilka tysięcy pielgrzymów.
oprac. Urszula Kłosińska
Dożynki powiatowe z nagrodą
Po dwóch latach przerwy odbyły się w tym
roku dożynki powiatowe. Ich gospodarzem
w dniu 23 sierpnia były Krzeszowice. Naszą gminę reprezentowało KGW z Prandocina Wysiołka, które przy udziale MGCK
w Słomnikach przygotowało stoisko promujące naszą gminę. Koło zdobyło III miejsce
za spójną, konsekwentną i wszechstronną
promocję czosnku w różnych postaciach.
(a.b.)
Głos Słomnik wrzesień 2015
12
kultura
Klub Włóczy–kija
Uczestnicy projektu 50+ Kultura wakacje
z MGCK spędzili w sposób aktywny –
uprawiając nordic walking w najciekawszych i najpiękniejszych zakątkach naszej
gminy. W ciągu dwóch miesięcy odwiedzili okolice Januszowic, Prandocin, Kacice,
Niedźwiedź. Miłocice. Na każdej z wycieczek poznawali historię, przyrodę, legendy
i ciekawostki związane z danym terenem
czy miejscowością. Seniorzy uczestniczyli
również w trzech wycieczkach wakacyjnych. Odwiedzili Kopalnię Soli w Wieliczce, Muzeum Lotnictwa w Krakowie oraz
Stadninę Koni „Kochul”.
J.A.
Plener malarski po raz kolejny
Trzeci rok malarze amatorzy kształcą swoje
umiejętności i rozwijają talenty w Szkole
Rysunku i Malarstwa prowadzonej przez
Jana Biczysko w Centrum Kultury w Słomnikach. W roku ubiegłym po raz pierwszy
zajęcia zostały wzbogacone o wyjazdy plenerowe. W tym roku także odbyły się dwa
plenery malarskie – w Hebdowie i w Ojcowie. Po każdym wyjeździe na zajęciach
warsztatowych powstają prawdziwe dzieła.
Pejzaże i budowle uchwycone w dziennym
oświetleniu wzbogacone zostają o emocje
i przeżycia, które towarzyszą wspólnym
wyjazdom i wspólnemu malowaniu. W październiku odbędzie się wystawa poplenerowa, na której wszyscy będą mogli podziwiać
efekty pracy artystycznej. Niektóre z prac
dotychczasowych można zobaczyć na korytarzu Urzędu Miejskiego w Słomnikach
oraz w Centrum Kultury. Już teraz zapraszamy na wystawę październikową.
(a.b.)
Wakacje z Centrum Kultury
Przez 8 wakacyjnych tygodni w Miejsko–Gminnym Centrum Kultury na dzieci spędzające wakacje w mieście czekało wiele atrakcji. Animatorzy MGCK przygotowali
4 dwutygodniowe projekty, w ramach których zorganizowano warsztaty plastyczne,
muzyczne, sprawnościowe i zręcznościowe oraz kilka ciekawych wycieczek.
Zajęcia odbywały się codziennie od ponie- zwinnościowe i zręcznościowe. Zwieńczedziałku do piątku, miedzy godziną 10.00, niem sportowych szaleństw była wizyta
a 14.00. W lipcu w warsztatach uczest- dzieci w wielickim placu zabaw Pinokio.
niczyły dzieci młodsze w wieku 7–9 lat, Kolejne dwa tygodnie wakacji upłynęły
w sierpniu w MGCK bawiły się starsze pod hasłem: integracja. Dzieci, poprzez
roczniki – powyżej 9 roku życia. Każdy zabawę, uczyły się jak współpracować
z projektów miał swój temat przewodni. w grupie oraz wspólnie pokonywać trudnoW czasie pierwszego, wakacyjno–rekre- ści i wyzwania, jakie przygotowali dla nich
acyjnego, szczególny nacisk położono na animatorzy MGCK. W ramach projektu
zabawy plenerowe, gry i zabawy sportowe, odbyła się również wycieczka do Stadniny
Koni „Kochul” w Goszczy.
Pierwsze tygodnie sierpnia upłynęły
w Centrum Kultury w naukowej atmosferze. Dzieci przygotowywały doświadczenia, poznawały ciekawe właściwości wody
i powietrza, okoliczną przyrodę i jej sekrety. W ramach projektu najmłodsi odwiedzili dworek w Kacicach oraz wybrali się do
krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Ostatnie tygodnie sierpnia to inspiru-
jące warsztaty plastyczno–konstrukcyjne,
w czasie których najmłodsi ćwiczyli swoją
wyobraźnię tworząc niezwykłe budowle
czy plany miast. Pod koniec projektu ponownie odwiedziliśmy Stadninę Koni „Kochul” w Goszczy, aby dzieci mogły spędzić
czas na świeżym powietrzu wśród zieleni
i zwierząt.
J.A.
czytelnicy piszą 13
„Sami nie wiecie co posiadacie…” c.d.
Bardzo mnie denerwuje, kiedy ludzie
oceniają nasze miasteczko z pozycji osób
podpierających ściany słomnickich barów.
Owszem są i tacy, ale jest także wielu słomniczan, którzy postawili na wykształcenie
i pozycję społeczną. Mamy przecież wielu
lekarzy, księży, prawników i nauczycieli –
wykładowców wyższych uczelni. Postanowiłam przedstawić Wam w skrócie właśnie
tych ludzi, o których coś wiem. Chodzi o to,
żebyśmy wiedzieli „co posiadamy”.
Zacznę od osoby o której być może
mało kto wie, a zasługuje na podziw i szacunek. Jest nią pani Halina Kucał, córka
człowieka, który wiele lat przepracował
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Słomnikach i wszyscy go dobrze znali (zwłaszcza
starsze pokolenie). Halinka od najmłodszych lat zapowiadała się na naukowca.
Jako mała dziewczynka umiała czytać ze
zrozumieniem nawet poważne książki.
Gdy przyszła do szkoły podstawowej, od
razu zakwalifikowano ją do klasy trzeciej,
ale ze względu na wiek rozpoczęła naukę
jako drugoklasistka. W 1969 roku ukończyła studia na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i od razu podjęła
studia doktoranckie. Już w 1974 roku była
doktorem optyki atomowej i zaczęła pracować w Instytucie Fizyki, co wiązało się ze
współpracą z zagranicznymi uczelniami.
Wyjeżdżała do Włoch, Szwecji, Anglii.
Sama uczyła się języka francuskiego, dzięki czemu mogła wyjechać do Ecole Normal
Superieure w Paryżu – jednej z najbardziej
prestiżowych instytucji naukowych Francji.
Po pewnym czasie przeniosła się na Uniwersytet w Caen, gdzie osiadła na stałe. Po
przejściu na emeryturę zajęła się tłumaczeniem książek naukowych z dziedziny mechaniki i informatyki kwantowej.
Takiego to naukowca mamy we Francji.
Myślę, że powinniśmy być z tego dumni –
ja przynajmniej tak to odczuwam.
Następnym człowiekiem pochodzącym
ze Słomnik, który jest wykładowcą na wyższej uczelni jest ks. prof. hab. Jan Józef Janicki. Zajmuje się analizą i krytyką tekstów
ksiąg liturgicznych kościoła. Napisał wiele
ważnych tekstów (niektóre z nich mam), co
świadczy o Jego dogłębnej wiedzy w tym
temacie. Obecnie jest nauczycielem akademickim Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie na Wydziale Historii
i Dziedzictwa Kulturowego, gdzie jest kierownikiem Katedry Historii Liturgii.
Jak widać pracuje dużo, a przy tym cały
czas służy nam – miejscowej ludności, odprawiając msze święte i uczestnicząc w uroczystościach religijnych, odbywających się
w naszym mieście. Z rozmów z mieszkańcami wiem, ze wszyscy go lubią i poważają,
gdyż mimo tylu tytułów jest człowiekiem
prostym, nie wywyższającym się. Z każdym
porozmawia, zrozumie, pomoże. Cieszymy
się, że mamy takiego człowieka wśród nas.
Głos Słomnik wrzesień 2015
Życzymy księdzu profesorowi wiele zdrowia i pomyślności w wypełnianiu misji, którą przeznaczył mu Bóg. To jest nasz ksiądz
– profesor, Nasz Janek.
A teraz opowiem wam o kimś kto jest
mi bardzo bliski – przed laty był moim uczniem. Andrzej Lepiarczyk – profesor, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
agronomii – uprawy roli i roślin. Pamiętam
go jako grzecznego i dobrego chłopca. Pisał pięknie – zeszyty zawsze były na medal.
Wynikła z tego trochę zabawna historyjka,
bo kiedy po kilkunastu latach przyszedł do
mojej klasy jego syn Tomek, zaczęłam porównywać go do ojca, zwłaszcza w zakresie
prowadzenia zeszytów (taki nauczycielski
nawyk). Tomek po skończeniu szkoły często z uśmiechem wypominał mi to. Myślę,
że w końcu mi wybaczył, bo jest fajnym
chłopakiem i do tej pory bardzo się lubimy.
Andrzej studiował na Wydziale Rolniczym z Oddziałem Technologii Żywności
Akademii Rolniczej w Krakowie. Po ukończeniu nauki uzyskał tytuł magistra inżyniera rolnictwa i rozpoczął pracę naukową.
Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu
Rolniczego. Od 2012 jest dziekanem Wydziału Rolniczo–Ekonomicznego i kierownikiem Katedry Agrotechniki i Ekologii
Rolniczej. Tytuł naukowy profesora nauk
rolniczych nadał mu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku. Za działalność i osiągnięcia był parę razy nagradzany
przez Rektora Akademii Rolniczej, a także
został wyróżniony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Ma się czym pochwalić
– prawda? Ale najważniejsze jest to, ze
mimo takiego statusu społecznego pozostał miłym, a zarazem skromnym człowiekiem. Jest lubiany w swoim środowisku
i przez okolicznych mieszkańców (zwłaszcza Miłocic). Cieszmy się bardzo, Andrzej!
Tak trzymaj!
A oto inny wykładowca akademicki –
Daniel Gach. Ukończył on Akademię Ekonomiczną i uzyskał tytuł magistra. Obecnie
pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Katedrze
Marketingu na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Ma tytuł doktora.
Teraz pisze książkę habilitacyjną, która po
ocenie w Warszawie może spowodować, że
Daniel uzyska tytuł doktora habilitowanego, a potem może nawet profesora. Według
mnie, choć jeszcze bardzo młody, ma ambicje i duże zdolności. Dba o rodzinę, dużo
się uczy, stara się być dobrym wykładowcą.
Można brać z niego przykład.
Jeszcze jedna kobieta słomniczanka,
która sięgnęła po tytuł naukowy i związana jest z wyższa uczelnią – Uniwersytetem
Jagiellońskim. To córka naszego nieodżałowanego dyrektora szkoły śp. Pana Musiała
– Krystyna Musiał – absolwentka kierunku biologia na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jeszcze będąc na V roku studiów została
zatrudniona w Instytucie Botaniki, początkowo na etacie technicznym, a następnie
jako nauczyciel akademicki, kolejno na
stanowisku asystenta i adiunkta. Wszystkie
stopnie naukowe: magistra biologii, doktora
nauk biologicznych oraz doktora habilitowanego uzyskała na tym jednym wydziale
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie będę pisała szczegółów związanych z jej pracami
badawczymi, bo dla nas laików są to tematy
zupełnie nie do pojęcia. Ważne jest, że to
pracownik naukowy prestiżowego polskiego uniwersytetu, a prowadzone przez
nią zajęcia dydaktyczne są bardzo wysoko
oceniane przez studentów, o czym świadczą ich opinie wyrażane w ankietach oceny
zajęć. Myślę, że gdyby dożył tych czasów
jej ojciec, byłby bardzo szczęśliwy, widząc
swoją córkę tak wykształconą i mądrą. My
też się cieszymy z Twoich sukcesów Krysiu, chociażby ze zwykłej solidarności zawodowej. Czekamy na tytuł profesora.
Na wyższej uczelni pracuje także moja
ulubiona uczennica – Marta Kuchta. To
ona jest przykładem, że nieważne jakie
liceum się kończy. Ważne, aby rozum był
tam, gdzie powinien, a do tego jeśli się ma
ambicje i aspiracje, to na pewno wszystko
pójdzie dobrze. Bo Marta ukończyła nasze
słomnickie liceum, a po maturze dostała się
na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Jej
wyniki były tak dobre, że postanowiono
zatrzymać ja na uczelni. Tak jest do dzisiaj.
Pracuje w Instytucie Nauk Weterynaryjnych i prowadzi badania z cytogenetyki.
Jest doktorem Nauk Biologicznych. Życzę
Ci Marciu szybkiej habilitacji, no i oczywiście tytułu profesora.
A oto jeszcze inni wykładowcy wyższych uczelni.
Pan J. Beliczyński – także doktor. Jest
wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Katerze Zarządzania.
Pan A. Węgrzynowicz, który także ukończył Liceum Ogólnokształcące w Słomnikach. Wiem, ze jest doktorem. Niestety nie
udało mi się z nim skontaktować, więc nie
znam szczegółów.
To są wybitni przedstawiciele naszego
społeczeństwa. Swoją pracą i zdolnościami
doszli tak wysoko w hierarchii społecznej.
Wiem, że nie o wszystkich mądrych ludziach napisałam w tym artykule. Wykładowcami na wyższych uczelniach są osoby
z całej naszej gminy. Przepraszam, że nie
udało mi się zebrać wiadomości o wielu
innych naukowcach. Myślę, ze liczy się satysfakcja z wykonywanego zawodu i to, że
doszło się do tego własną pracą i może dużym wysiłkiem. Wszystkim wymienionym
i niewymienionym serdecznie gratuluję
i życzę dalszego awansu społecznego.
St. Roch
14
sport
Miłocice na sportowo
5 lipca w Miłocicach odbył się kolejny
piknik sportowy organizowany przez tutejszy LKS Jantar Miłocice, przy współpracy
z OSP Miłocice. Pomimo bardzo wysokiej
temperatury na boisku sportowym oraz
w salach remizy rozgrywano zawody w kilku konkurencjach. Zawodnicy konkurowali
w takich dyscyplinach jak – tenis stołowy,
strzelanie z broni pneumatycznej, konkursie
„siłacza” oraz turnieju piłki nożnej, ponadto
można było zagrać w siatkówkę, a najmłodsi
mogli wziąć udział w zabawach sportowych
na przygotowanym torze przeszkód. Organizatorzy przygotowali również coś dla
podniebienia – kiełbaska z grilla, dla wszystkich chętnych – bezpłatnie. Późnym popołudniem po rozegraniu wszystkich konkurencji
wyłoniono zwycięzców, wręczono medale,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe – sprzęt
sportowy. Multimedalistą zawodów został
Michał Motyka, który zdobył cały komplet
medali: złoto w konkursie „siłacza”, srebro
w piłce nożnej, brąz w strzelaniu.
Lista zwycięzców w poszczególnych
konkurencjach:
Tenis stołowy:
Kobiety: I miejsce Jadwiga Motyka,
I miejsce Elżbieta Wilk, III miejsce Patrycja Łojek
Mężczyźni: I miejsce Damian Żurek,
II miejsce Tomasz Kurek, III miejsce
Paweł Kurek
Dzieci: I miejsce Marcin Ibek, II miejsce Adam Cichy, III miejsce Jakub Pycia
Strzelanie kat. 18+: I miejsce Krzysztof
Cerek, II miejsce Rafal Kmita, III miejsce
Michał Motyka
Młodzież: I miejsce Paulina Chwastek,
II miejsce Gabriela Filipowicz, III miejsce
Krystian Łojek
Zawody gruntowe o Puchar Kancelarii
Odszkodowawczej LEX Krzysztof Jarzyna
W gorący poranek 5 lipca, będący zwiastunem upalnego dnia, 38 wędkarzy zapisało
się na listę startową pierwszych gruntowych zawodów wędkarskich o Puchar i nagrody Kancelarii Odszkodowawczej LEX Krzysztofa Jarzyny z Krakowa.
Wieści o cennych nagrodach i czekającej
każdego niespodziance oraz chęć rywalizacji i zajęcia godnego miejsca w końcowej
sportowej klasyfikacji pokonały wszelkie
przeciwności wynikające z marnych prognoz dla brań i konieczności prażenia się
w niemiłosiernym upale. Sprawy regulami-
nowe przedstawił sędzia główny zawodów
Stanisław Łakomy. Ożywioną wymianę
poglądów spowodował problem, czy zaciętą tuż przed końcową syreną rybę można
wyholować i zaliczyć wędkarzowi, czy też
syrena definitywnie kończy zawody. W poddanej pod głosowanie tej kwestii zwyciężyła
Dzieci: I miejsce Piotr Cnota, II miejsce
Gabrysia Kurbiel, III miejsce Patryk
Kurbiel
Konkurs ‘SIŁACZA” : I miejsce Michał
Motyka, II miejsce Rafał Kmita, III miejsce Paweł Kurek
W turnieju piłki nożnej zwyciężyła drużyna LKS JANTAR Miłocice po ciężkim
boju w finale z KUREK TEAM 3:2
Szkoda, że rada sołecka oraz pani sołtys
ominęli nasz piknik „szerokim łukiem”, ale
za rok może będzie lepsza współpraca. Wielkie podziękowania dla mieszkańców, którzy
włączyli się czynnie w przygotowania, jak
i pomogli w trakcie rozgrywania samych
konkurencji. Wielkie dzięki!
Łukasz Cnota
ta druga opcja i odtąd na zawodach koła tak
będzie. Do ważenia ryb zaś będą liczyły się
gatunki zgodne z regulaminem PZW z wyjątkiem pstrągów i jesiotrów.
Po losowaniu wędkarze zabrali swój bogaty ekwipunek gruntowców i zajęli miejscówki przystępując do ich organizowania,
co jest potem bardzo ważne w sprawnym
łowieniu. Podstawą skuteczności jest dobra zanęta, którą dobiera się zarówno pod
przewidywany dominujący gatunek ryby
jak i pod warunki fizykochemiczne łowiska.
Mogą się uśmiechać postronni, ale wędkarze
rozumieją, jak to jest złożona wiedza i jakiego doświadczenia wymaga. Po godzinie 8.30
rozpoczęto łowienie. Brania były bardzo słabe. Z rzadka brał leszczyk i płoteczka, nawet
na teoretycznie najlepszych stanowiskach.
Po godzinie łowienia można by naliczyć
ok. kilkunastu rybek w siatkach. Wędrując wzdłuż brzegu wraz z panem Jarzyną
i Staszkiem Łakomym byliśmy świadkami
pierwszego brania i udanego holu karpia
przez kolegę Bogdana Nura. Niestety, kolega nawet nie rozłożył otrzymanej wcześniej
maty karpiowej i nieco sponiewierał dającego mu przecież olbrzymie szanse na sukces
karpia w trawie. Jak się niestety okazało,
prawie połowa kolegów nie rozłożyła swych
mat, a część zaniosła je do samochodów…
Coś niecoś z niecenzuralnych słów cisnęło
sport 15
się na usta. Miejmy nadzieję, że to sportowy stres i brak wiary w konieczność użycia
maty spowodowało taką postawę. Temperatura szybko szybowała w górę, troszkę także
polepszały się brania, lecz nie zadowalały
one prawie nikogo. O godzinie 12.30 syrena zakończyła zawody, po której sędzia
Staszek Łakomy wraz ze sponsorem panem
Krzysztofem Jarzyną przystąpili do ważenia
ryb. Czekając na końcowe wyniki wędkarze
podziwiali cenne nagrody przygotowane
przez sponsora. Aż 12 pierwszych miało
zostać nagrodzonych nagrodami głównymi,
a 8 nagrodami pocieszenia – Poradnikami
Wędkarskimi. Szczególnie okazale prezentowały się piękne piętrowe puchary. Wzrok
wędkarzy również przykuwały 4 markowe
karpiówki, 5 karpiowych kołowrotków,
karpiowy TRI POD, zestaw sygnalizatorów
bezprzewodowych oraz waga elektroniczna.
Oto lista tych, którym one przypadły:
I – Bogusław Nur: 5900 pkt.; II – Jerzy Jawień: 5720 pkt.; III – Janusz Halada:
3420 pkt.; IV – Rafał Gil: 3320 pkt.; V –
Robert Basta: 3240 pkt.; VI – Wiktor Jędrychowski: 3020 pkt.; VII – Piotr Dalowski:
2160 pkt.; VII – Mariusz Migała: 2160 pkt.;
VIII – Robert Będkowski: 1760 pkt.; IX – Patryk Będkowski: 1500 pkt.; X – Józef Filip:
1260 pkt.; XI – Andrzej Salawa: 1200 pkt.
Łącznie złowiono 40,360 kg ryb. Aż
14 kolegów zakończyło zawody z zerowym
kontem, co może świadczyć o trudnych warunkach zasiadki. Największą niespodzian-
Wakacje z piłką nożną
W dniu 12 lipca 2015 r. na stadionie LKS
w Niedźwiedziu zorganizowano gminny
turniej pod nazwą „Wakacje z piłką nożną”.
Do turnieju zgłosiły się drużyny z rocznika
2002 i młodsi:
LKS „Słomniczanka” Słomniki z opiekunem Radosławem Koniecznym
ULKS „Jadwiga” Prandocin z opiekunem Pawłem Ciszewskim
Dwie reprezentacje z Niedźwiedzia: LKS
Niedźwiedź I i LKS Niedźwiedź II pod opieką Łukasza Lecha.
Po losowaniu par meczowych przystąpiono do rozgrywek, którym sędziował Krzysztof Belski. 6 przeprowadzonych spotkań
wyłoniło zwycięzców turnieju – klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce: LKS „Słomniczanka” Słomniki
II miejsce: ULKS „Jadwiga” Prandocin
III miejsce LKS Niedźwiedź I
IV miejsce LKS Niedźwiedź II
Uczestnicy otrzymali nagrody w postaci
pucharów, dyplomów i piłek do piłki nożnej
ufundowanych przez Małopolskie Zrzeszenie LZS w Krakowie.
ką jest I miejsce kolegi Bogusława Nura
oraz słabe wyniki naszych dotychczasowym
mistrzów gruntu braci Salawów. Dobrze natomiast wypadli niektórzy koledzy uważani
zawsze za speców od spławika.
Puchary i nagrody wręczał sponsor pan
Krzysztof Jarzyna w asyście Prezesa Koła
Andrzeja Kądzieli. Sponsor pogratulował
zwycięzcom i podziękował wszystkim za
przybycie, a Zarządowi Koła za współorganizację zawodów. Z kolei Prezes Koła
w imieniu Zarządu oraz wędkarzy podziękował panu Krzysztofowi Jarzynie za objęcie patronatem zawodów oraz ufundowanie
pucharów i nagród.
Włodzimierz Piotr Kaczmarczyk
skróty od redakcji Głosu Słomnik
Organizatorem turnieju na szczeblu
gminnym był Miejsko–Gminny Związek
Sportowy Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
w Słomnikach i LKS Niedźwiedź.
Stanisław Gołda, J.A.
ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Pasywni ale aktywni – „Sportowe wyzwania Intersnack”
Czytelnicy Głosu Słomnik wiedzą doskonale, że Hala Sportowa w Słomnikach jest
budynkiem wybudowanym w technologii
pasywnej oraz że w gminie pojawiają się
kolejne obiekty, które korzystają z dobrodziejstw tychże rozwiązań. Intersnack od lat
kroczy drogą innowacji i również dołączył
do grona „pasywnych”, budując halę procesową i halę pakowną. Zakład ponadto posiada certyfikację systemu zarzadzania energią
wg normy ISO 50001. Firma jest liderem
nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym
może konkurować z najlepszymi.
Najważniejsza, z punktu widzenia amatora sportu, jest inna aktywność Intersnack
Poland. Firma została w tym roku sponsorem dwóch wydarzeń sportowych odbywających się na Hali Sportowej w Słomnikach.
Pierwszą z nich jest Liga Futsalu Słomniki,
którą będziemy rozgrywać już trzeci raz.
Początek tegorocznych rozgrywek został
zaplanowany na 20 listopada, kiedy rozgrywki na zielonych murawach kończą
sportowcy w ligach regionalnych. Drugie
wydarzenie to styczniowy turniej żaków
piłki nożnej halowej. Rozgrywki te są
istotne, gdyż wpisują się w kalendarz innych halowych turniejów, rozgrywanych
przez najmłodszych piłkarzy naszej gminy.
Dzięki takim rozgrywkom trenerzy zyskują dodatkowe godziny treningowe, a dzieci
mogą rywalizować ze swoimi rówieśnikami
mimo niekorzystnej aury.
Zainteresowanie rozgrywkami sportowymi ze strony dużej firmy, która działa w naszym regionie, sprawia, że tegoroczna liga
halowa może odbywać się na wyższym poziomie zarówno organizacyjnym, jak i sportowym. Sportowe wyzwanie, jakie stawia
przed nami Intersnack Poland, to aktywne
spędzenie okresu późnojesiennego i zimowego, który nie zawsze skłania do wyjścia
z domu. Zapraszamy wszystkich kibiców na
Halę Sportową w Słomnikach do kibicowania, a drużyny do kompletowania składów.
Zarówno kibice jak i zawodnicy mogą liczyć na niespodzianki ze strony Intersnack
Polska. Szczegółowe informacje będziemy
udostępniać na stronach internetowych:
http://slomniki.pl, http://hala.slomniki.pl/
na naszym profilu: https://www.facebook.com/Hala.Slomniki oraz na plakatach.
16
nasza historia
Pamięci Sługi Bożego Ks. Jana
Jędrychowskiego CM (1899-1942)
Czas duszpasterstwa
Duszpasterstwo ks. Jana Jędrychowskiego
było związane ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy, które zostało założone
17 kwietnia 1625 r. przez Wincentego a Paulo (francuski ksiądz, ur. 24 kwietnia 1581
w Pouy, zm. 27 września 1660 w Paryżu).
Wincenty a Paulo powołał także zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, zwane
wincentkami lub szarytkami. Jest patronem
ubogich i więźniów oraz działań miłosiernych i wszystkich Stowarzyszeń Miłosierdzia działających w Kościele katolickim.
Pierwszą parafią ks. Jana Jędrychowskiego
był Milatyn Nowy. Nominację do pracy
duszpasterskiej otrzymał z rąk Arcybiskupa
Metropolity Lwowskiego Bolesława Twardowskiego dnia 17 października 1927 roku.
Z historii Milatyna Nowego:
Wizerunkiem Konającego Jezusa Chrystusa zasłynęła w XVIII w. miejscowość
Milatyn Nowy na Ziemi Tarnopolskiej,
w Archidiecezji Lwowskiej (dziś na Ukrainie). Milatyn, położony 40 km na północny
wschód od Lwowa, był do II wojny światowej najważniejszym miejscem pielgrzymkowym w całej Galicji Wschodniej, gdzie
czczono obraz, na którym z wielkim realizmem oddano ból i agonię Boga – Człowieka wiszącego na krzyżu.
Właścicielami obrazu byli między innymi państwo Sobieszczańscy. Gdy w 1745 r.
ich najstarszy syn ciężko zachorował, ojciec
położył wizerunek przy dziecku będącym
w stanie krytycznym. Niebawem chłopiec
całkowicie wyzdrowiał, zaś wizerunek
Pana Jezusa przeniesiono do miejscowego kościoła w Milatynie Nowym. Od tego
czasu obraz zaczęto nazywać Milatyńskim.
Wzrastająca liczba cudów, dokonanych
za przyczyną Pana Jezusa Milatyńskiego,
spowodowała, że abp. lwowski Mikołaj
Ignacy Wyżycki powołał komisję do ich
zbadania. Po starannych przesłuchaniach
świadków, którzy otrzymali łaski od czczonego w obrazie Pana Jezusa, już w 1755 r.
obraz został uznany za cudowny. W 1906 r.
arcybiskup Józef Bilczewski Metropolita
Lwowski powierzył parafię w Milatynie Nowym wraz z cudownym obrazem księżom ze
Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. Misjonarze krzewili cześć
dla cudownego obrazu. Podczas I wojny
światowej kościół nie ucierpiał (poza konfiskatą dzwonów dokonaną przez Rosjan).
W tym okresie cudowny obraz przechowywany był we Lwowie, w kościele św.
Wincentego. Podczas II wojny uszkodzenia świątyni były nieznaczne. Gorzej było
z parafianami – w roku 1943 Niemcy kazali
wszystkim Polakom przenieść się do Generalnego Gubernatorstwa. Cudowny obraz
ukryto, a potem wywieziono do Lwowa. Po
roku 1945 obraz przewieziono do Krakowa,
gdzie umieszczony został w jednym z ołtarzy kościoła św. Wincentego na Kleparzu,
gdzie znajduje się do dzisiaj. Kościołowi
milatyńskiemu sowieckie władze w roku
1944 znalazły inne niż sakralne przeznaczenie. Zlokalizowano w nim magazyn książek.
Sakralny charakter przywrócono mu w roku
1990 – obecnie należy do Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwii Prawosławnej.
Niewiele mamy informacji o ks. Janie
z tego okresu. Ze wspomnień ks. Franciszka Malinowskiego, który był towarzyszem
jego życia zakonnego i obozowego, wiemy,
że tam właśnie miał wypadek – spadł z konia i uszkodził sobie kręgosłup. Uraz dawał
znać o sobie już przez resztę życia, sprawiając, że chodził lekko pochylony i doświadczał bólu.
Ks. Jan Jędrychowski jako szczególny
czciciel cudownego obrazu Pana Jezusa
Milatyńskiego opisał jego historię w małej
książeczce pt. „Historja i Cuda Łaskami Słynącego Obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego”.
Oto wstęp napisany przez autora:
Chcąc zadośćuczynić tysiącznym prośbom
pielgrzymów i wiernych, postanowiłem wydać tę oto broszurkę z opisem, historją i cudami Pana Jezusa Milatyńskiego, aby służyła
ona ku zbudowaniu wiernych i by pociągnęła ich do źródła Miłości. Kiedyż, jeśli nie
w tych czasach nieszczęść, w czasach niemal
powszechnego prześladowania chrześcijaństwa, więcej potrzeba nam Boga?
Kiedyż, jeśli nie w tych czasach – prawymi będąc katolikami – korzyć nam się
wypada i błagać Zbawiciela, aby klęski
i nieszczęścia od nas odwrócił a wzmocnił
wiarę naszą, byśmy nie tylko słowem lecz
i czynem zaświadczyli przed całym światem,
że tylko Chrystus jest naszym Panem i Królem. Naprawdę, dziwne i potężne wrażenie
wywiera Zbawiciel Milatyński na tysiączne
rzesze wiernych, które do Niego się garną
po naukę, radę i pociechę. Na obojętnych
nawet, którzy przychodzą jedynie tylko
z ciekawości, tak silnie odbija się On w ich
duszy, że odchodząc mówią „Kto choć raz
w życiu spojrzał na tego Zbawiciela Milatyńskiego, ten z pewnością nigdy nie wymaże
Go z pamięci i nie zapomni tego słodkiego
westchnienia:
O mój Cudowny w Milatynie Boże, Niech
mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże.
Kraków, dnia 8 grudnia 1931 r.
Ten modlitewnik zachował się w rodzinie pani Marianny Pędrackiej, której babcia – Marianna Starnawska była Matką
Chrzestną ks. Jana. Podczas odwiedzin w jej
domu rodzinnym – wspomina pani Marianna – ks. Jan ofiarował babci (Mariannie
Starnawskiej) modlitewnik oraz książeczkę „Historja i Cuda Łaskami Słynącego
Obrazu Pana Jezusa Milatyńskiego”. Ta
mała książeczka, której był autorem, jest
jedyną pamiątką po ks. Janie, która do
dziś zachowała się w domu pani Marianny. Pani Mariannie ks. Jan podarował plan
miasta Krakowa. W pamięci pani Marianny
Pędrackiej pozostał obraz, kiedy rodzina odprowadza Gościa wieczorem ze świecami,
ponieważ nie było jeszcze prądu.
Pamiątka po Milatynie Nowym jest
najcenniejsza, bo jedyna jaka pozostała po
ks. Janie Jędrychowskim. Oto jedna z pieśni do Jezusa Milatyńskiego zamieszczona
w książeczce.
O mój Cudowny w Milatynie Boże!
Niech mnie Twa łaska w potrzebie wspomoże
Do Ciebie Jezu! Człowiek nieszczęśliwy szlę
głos płaczliwy.
Tyś nieprzebrany w licznych łask szafunku
Już, już ginącym udzielasz ratunku,
Twe miłosierdzie, Jezu w Milatynie,
Daleko słynie
Wiek już upłynął jak słyniesz cudami,
Zasłaniasz grzesznych świętemi ranami
Tu w Milatynie, by w każdej potrzebie
Lud błagał Ciebie.
W następnym artykule przedstawimy
okres pracy duszpasterskiej Sługi Bożego
ks. Jana Jędrychowskiego w Domu Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów
w Krakowie.
Ewa Warda-Kaszuba,
Maria Elżbieta Jędrychowska
ARTYKUŁ PROMOCYJNY 17
Mieszkańcy Słomnik doceniają fakt budowy nowego bloku bo to znaczy, że ich miasto się rozwija. Nie trzeba być
ekonomistą, żeby wiedzieć, że mieszkalnictwo napędza koniunkturę. Gdy przybywa mieszkańców to wzrasta liczba
uczniów w szkole, zwiększa się ilość osób dokonujących
zakupy w sklepach, oraz korzystających z handlu, transportu i usług. Nowi mieszkańcy to nowe pomysły, niekiedy
nowa działalność gospodarcza, to wszystko przekłada się
na rozwój miasta.
Nowy blok wybudowany bardzo starannie z materiałów
doskonałej jakości przez przedsiębiorcę Pana Piotra Skulika posiada 36 nowoczesnych mieszkań o wysokim standardzie o jakim marzy nie jedna rodzina. Już w październiku
nowi właściciele mieszkań mogli je zagospodarowywać
wg własnego uznania.
Teren wokół budynku został wyłożony kostką brukową, klasyczne, eleganckie drzwi, znakomicie korelujące z faka na całej jego długości usytuowane są miejsca postojowe turą i kolorem ścian. Większość znalazła już swoich właścidla właścicieli mieszkań. W budynku znajdują się również cieli, ale kilka jest nadal do nabycia w bardzo atrakcyjnych
garaże, a każde z mieszkań ma przydzieloną komórkę loka- cenach. Mieszkania dwu i trzypokojowe są wyposażone
torską. Tereny zielone urozmaicone zostały różnorodnymi w piece dwufunkcyjne na gaz ziemny, które zasilają indykrzewami. Wejścia do budynku zabezpieczają wiatrołapy, widualną instalację centralnego ogrzewania i zapewniają
które chronią budynek przed stratami ciepła i gdzie rodzi- ciepłą wodę. Każde mieszkanie posiada balkon.
W niedalekim sąsiedztwie znajduje się szkoła, nowe
ce będą mogli bezpiecznie zostawić wózek. Budynek jest
wyposażony w instalację domofonową oraz monitoring, przedszkole w końcowej fazie budowy, Niepubliczco uchroni mieszkańców przed osobami niepożądanymi. ny Zakład Opieki Zdrowotnej i planowana budowa
Schody na klatkach wyłożone zostały płytkami w kolo- nowego obiektu dla tej placówki, Urząd Gminy, Komirze cappuccino, na ścianach pachnie świeżością tapeta sariat Policji oraz rozbudowane zaplecze usługowonatryskowa w modnym brzoskwiniowym kolorze, porę- -handlowe. Już dziś można umówić się telefonicznie pod
cze podkreślają nowoczesność klatek schodowych, które numerem 502 959 032 z panem Piotrem Skulikiem, aby
są szerokie, jasne i prowadzą do dobrze zaprojektowa- obejrzeć mieszkanie, podpisać umowę na jego zakup
nych i praktycznych mieszkań, które od klatek oddzielają i poczuć się jak RODZINA NA SWOIM.
Głos Słomnik wrzesień 2015
09.00 – 13.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.45
16.30 – 17.30
17.00 – 18.00
17.30 – 19.00
19.00 – 21.00
lekcje i warsztaty muzealne
polskie tańce narodowe (6-9 lat)
„Tańcz, śpiewaj, baw się razem z nami” (3-8 lat)
warsztaty perkusyjne
polskie tańce narodowe (10-12 lat)
warsztaty wokalne
próba zespołu Cover’old
09.00 – 13.00
12.00 – 21.00
15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30
17.30 – 19.30
18.00 – 20.00
lekcje i warsztaty muzealne
indywidualna nauka gry na instrumentach
próba zespołu wokalnego TrójKa
szkoła rysunku i malarstwa dla małych dzieci i rodziców
warsztaty gitary basowej
Akademia zręczności dla dzieci 5-8 lat
balet dla dzieci 3-10 lat (zapisy pod tel. 784 528 247)
próba zespołu muzycznego
szkoła rysunku i malarstwa dla dorosłych
09.00 – 13.00
16.00 – 17.00
15.00 – 16.00
17.30 – 19.30
18.00 – 21.00
09.00 – 13.00
09.30 – 10.15
10.30 – 11.15
17.30 – 18.30
18.00 – 21.00
19.00 – 20.00
lekcje i warsztaty muzealne
Akademia Sztuk Plastycznych, grupa 6-9 lat
warsztaty gitarowe
Akademia Sztuk Plastycznych, grupa 10-14 lat
próba zespołu muzycznego
lekcje i warsztaty muzealne
Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi (dzieci do 2 roku życia)
Warsztaty dla rodziców z małymi dziećmi (dzieci powyżej 2 roku życia)
balet dla dzieci 3-10 lat (zapisy pod tel. 784 528 247)
próba zespołu Gra wstępna
pilates
10.00 – 13.00
12.00 – 21.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.45
18.00 – 19.00
18.30 – 20.30
18.30 – 20.30
50+ Kultura
indywidualna nauka gry na instrumentach
polskie tańce narodowe (6-9 lat)
polskie tańce narodowe (10-12 lat)
choreografia taneczna – gr. młodsza
choreografia taneczna – gr. starsza
szkoła rysunku i malarstwa dla młodzieży
próba zespołu Switch it
Informacje i zapisy w sekretariacie Miejsko–Gminnego Centrum Kultury przy ul. Wolności 4
w Słomnikach, pod numerem tel. 12 388 11 49 lub na stronie www.mgckslomniki.pl

Podobne dokumenty

GS_kwiecien_2016_na strone

GS_kwiecien_2016_na strone • Materiały do druku należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie • Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą się nie zmieścić w danym numerze • Zamieszczamy tylko materiał...

Bardziej szczegółowo

GS_LIPIEC_2015_na strone

GS_LIPIEC_2015_na strone • Materiały do druku należy nadsyłać do 25. dnia miesiąca poprzedzającego wydanie • Materiały nadesłane w ostatniej chwili mogą się nie zmieścić w danym numerze • Zamieszczamy tylko materiał...

Bardziej szczegółowo