Pisemne poswiadczenie woli zapisu dziecka

Transkrypt

Pisemne poswiadczenie woli zapisu dziecka
Legionowo, dnia ………………….
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
Małgorzata Marszałek
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
im. VII Obwodu „ObroŜa” AK
w Legionowie
PISEMNE POŚWIADCZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA
Potwierdzam wolę zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres placówki)
Czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego
……………………………………………
Czytelny podpis matki/opiekuna prawnego
…………………………………………...

Podobne dokumenty