Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - E

Transkrypt

Pozew o zaprzeczenie ojcostwa - E
...............................................
Sąd Rejonowy
w ..............................................
Powód: .................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Pozwany: ..............................................................
................................................................
................................................................
................................................................
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
Wnoszę o:
1. Ustalenie, że pozwany ………………………, urodzony w …………………….w dniu
…………………… roku przez …………………… nie jest synem powoda …………………… .
2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Uzasadnienie
Powód dowiedział się, że jego żona w dniu ………………….. roku urodziła córkę
……………………. i w Urzędzie Stanu Cywilnego w ………………………podała, że jej
ojcem jest powód.
Dowód: akt urodzenia pozwanego
Pozwany ……………………… nie jest córką powoda. Powód przez minione 14 miesięcy
przebywał na misji pokojowej w Afganistanie, przez ten czas nie był w kraju. Ze swoją żoną
kontaktował się jedynie telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej.
Dowód: zaświadczenie z obytej misji, przesłuchanie stron.
Po powrocie powód zastał w domu tygodniowe niemowlę, które według dokumentów jest jego
córką. Wątpliwość budzi fakt, iż skoro powód przez 14 miesięcy, które poprzedzały urodzenie
córki przebywał w Afganistanie nie mógł być ojcem pozwanego.
W tej sytuacji uzasadnione jest powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.
................................................................
Podpis powoda

Podobne dokumenty