ośWlADcZEN l E NABYWcY ToWARoW

Transkrypt

ośWlADcZEN l E NABYWcY ToWARoW
,. dnia
ośWlADcZEN l E NABYWcY ToWARoW
Jako osoba upoważniona do składania oświadczeń woliw imieniu
(firma, siedziba, adres)
oświadczam,że:
- reprezentowany przeze mnie podmiot jest czynnym podatnikiem podatku VAT
o
numerze NIP:
..........;
-
towary zakupione
w PR|Mo
STAL llona Niedziółka będą przeznaczone na ce|e prowadzonej przez
ww. podmiot działalnościgospodarczej;
- zobowiązuję się poinformować PRIMo STAL !lona Niedziółka o każdej zmianie statusu VAT;
-
zobowiqzuję się dostarczyć w clągu 14 dni brakujące zaświadczenie , iż ww. podmiot jest
zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
(piecźęći podpisy osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu),
* Do oświadczenia zostały załączone następujące
-
Wypis z KRS lub CEIDG,
- Kopia nr Regon,
- Kopia nadania NlP.
*Niepotrzebne skreś|ić
dokumenĘ rejestrowe:

Podobne dokumenty