Program spotkania

Transkrypt

Program spotkania
Spo t ka ni e kie ro w ni kó w me dy c zny ch la bo ra to r ió w dia g no sty c zny ch w o jew ó dztw a
za cho d nio po mo r s kieg o
1 5 pa ź dz ier n i ka 2 0 1 6 r.
W ill a W e s t -E nd e, al . W o j sk a P o l s ki e go 6 5 , Szc zeci n , go d z. 1 0 .0 0 -1 5 .0 0
10.00-10.05 - Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania - dr n. med. Katarzyna Fischer, mgr Jacek
Zeuschner, Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, woj. zachodniopomorskie
10.05-10.10 – Wręczenie nagród „Zasłużony Diagnosta Laboratoryjny”
10.10-10.15 – Wystąpienie studentów ze Studenckiego Stowarzyszenia Młodych Diagnostów Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
10.15-10.40 – Działalność Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – aktualności, wyzwania,
problemy - dr n. med. Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
10.40-12.20 – Medycyna laboratoryjna w województwie zachodniopomorskim – analiza bieżącej sytuacji:

10.40-11.00 – Laboratoryjna diagnostyka medyczna – prof. dr hab. n. med.
Barbara
Dołęgowska, Konsultant Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie Diagnostyki
Laboratoryjnej, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK 2 PUM w Szczecinie

11.00-11.20 – Diagnostyka mikrobiologiczna – dr n. med. Joanna Jursa-Kulesza, Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział Szczecin, Adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii i
Diagnostyki Immunologicznej PUM w Szczecinie

11.20-11.40 – Diagnostyka toksykologiczna – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Borowiak,
Konsultant Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie Toksykologii Klinicznej,
Kierownik Katedry Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie, dr n. med. Tomasz Janus Katedra
Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie

11.40-12.00 – Transfuzjologia kliniczna – lek.
Anna Lipińska, Zastępca Dyrektora ds.
medycznych, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Szczecin

12.00-12.20 – Immunologia – prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, Kierownik Kliniki Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM w Szczecinie, mgr
Małgorzata Kłys-Rachwalska, kierownik Poradni Nabytych Niedoborów Immunologicznych
12.20-12.30 – Przerwa kawowa
12.30-13.00 – Miejsce medycznego laboratorium diagnostycznego w systemie ochrony zdrowia –
Waldemar
Malinowski,
Przewodniczący
Konsorcjum
Dolnośląskich
Szpitali
Powiatowych,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej KRDL
13.00-14.30 – Warsztat: Typy osobowości i ich znaczenie w relacjach pacjent – diagnosta laboratoryjny –
dr n. med. Elżbieta Prajs, Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie
14.30-14.45 – Wystąpienie firmowe i dyskusja
14.45 – Obiad
Diagności laboratoryjni uczestniczący w spotkaniu otrzymują 5 punktów edukacyjnych.
Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa
Sekretariat Prezesa KRDL tel.: 22 741 21 55, fax.: 22 741 21 56, e-mail: [email protected]
Dział Diagnostów i Ewidencji Laboratoriów tel.: 22 741 21 57, Księgowość tel.: 22 741 11 60
www.kidl.org.pl
nr konta KIDL: 72102010420000880200105692

Podobne dokumenty