Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą:08

Transkrypt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą:08
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
z siedzibą: 08-300 Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5,
tel. 025 781-72-00, fax 025 787-60-83
Adres internetowy: www.spzozsokolow.pl
Poczta elektroniczna: [email protected]
REGON 000306779, NIP 823-14-22-165
Dnia 01.09.2010 r.
Nasz znak: 2223/ZP/4906
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na systematyczną dostawę materiałów zużywalnych i sprzętu
jednorazowego użytku do hemodializ opublikowanego w BZP z dnia 12 .08.2010 r. numer
ogłoszenia-217753.
W nawiązaniu do art. 92 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz.759), zawiadamiam o
wyborze oferty najkorzystniejszych:
- zadania 1,2, 7 – Gambro Poland Sp. z o.o. 04-769 Warszawa
ul. Cylichowska 13/15
- zadanie 3 – Nipro Europe S.A. Oddział w Polsce 00-854 Warszawa
Aleja Jana Pawła II nr 23
- zadania 4 i 5 – Balton Sp. z o.o. 00-496 Warszawa ul. Nowy Świat 7 m 14
- zadanie 6 – Transmedic Poland Sp. z o.o. 30-857 Kraków ul. Duża Góra 32f/12
Najkorzystniejsze oferty wybrano na podstawie kryteriów zawartych w siwz tj.
najniższej wartości brutto oferty i oceny przydatności oferowanych materiałów w
warunkach stacji dializ zamawiającego.
Jednocześnie informuję, że do przetargu złożono cztery ważne oferty. Zamawiający
nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia
żadnego z wykonawców.
Po upływie terminu podanego w art.94 ust.1 punkt 2 Ustawy Pzp, umowy zostaną
przesłane wybranym wykonawcom do podpisu.
W załączeniu druk ZP-12.
DYREKTOR
Lek. Tadeusz Ciołkowski

Podobne dokumenty