Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki

Transkrypt

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki ...............................................
w „Wieczorze Filmowym” zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski w dniu 6 maca
2015r. w godzinach od 17:45 do 22:00 w Technicznych Zakładach Naukowych.
Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót syna/córki do domu.
.....................................
Miejscowość, data
.....................................
Czytelny podpis rodzica
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Wieczoru Filmowego
i zobowiązuję się go przestrzegać.
.....................................
Miejscowość, data
.....................................
Czytelny podpis ucznia

Podobne dokumenty