ul. Łukasiewicza 43

Transkrypt

ul. Łukasiewicza 43
Dota. 03.06.2077 r.
ZAPYTANtE OFERTOWE NR 2011/ZZ OF IOOOLZ
Nazwa przedmiotu zapytania:
FORMA DWUKOMPONENTOWA
zamawiaiącY:
SPTAST Sp. z o.o.
ul. Łukasiewicza 43
38-460 Jedlicze
czĘŚć
e
1. Przedmiot zapytania:
FORMA WTRYSKOWA DWUKOMPONENTOWA
2. Miejsce dostarczenia urządzeń:
Ul. Sienkiewicza 19
38
-
460 Jedlicze
3. złożona oferta musi zawierać;
1)
pełną nazwę oferenta,
2\
datę oferty
4)
adres Iub siedzibę oferenta, numer te|efonu oraz numer NIP,
informacje techniczne o oferowanych urządzeniach, zakresie us|ug itp.,
cenę oferty (wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiazany zapłacić
i)
5\
wykonawcy za przedmiot zamówienia z uwzg|ędnieniem podatku od towaróW iustug VAT).
Istotne jest aby cena uwzg|ędniała Wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierała
wszelkie koszty związane
6)
7)
z
rea|izacjq zamówienia (m.in. wsze|kie koszty związane z
montażem).
termin Waźności,
oferta powinna być podpisana przez osobę |ub osoby uprawnione do występowania W
obrocie prawnym W imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czyte|ny |ub opisany
pieczęciami imiennymi.
SPLAST Sp. z o.o.
u|' Łukasiewi.za 43' 38460 Jed|icfe
te|. l +48l ].3
Ę
'fr
4.3, fax
l+48i i3
I'liP: 68+2245-541, [email protected]: 371015#0
13 B00
f2
+'TlóilI [email protected]{'co..i.Dl, w\Ą|'r'/.Sp;eśt.con o'
nr |GS: 0000018805 sąd Rejonowy w Rzegowie
}f: vłldŻiałGosprjarczy i(.ajowego RejestJ'J sądov/ego
!':u-i*' .*tudo*t, 17.5'd6,C00,00
P{.1\
4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby:
Marek
Krzysztof Zawitkowski
Marek Sanocki
-16
poniedziałku
piatku
godzinach
W
8
w dniach od
do
Such
Tadeusz Sanocki
5. oferent iest związany ofertą przez okres 30 dni od datY |ei wystawienia'
6' Termin i miejsce złożeniaoferty
oferty na|eży składać do dnia 20.06'2011 r. do godz.15
Sposób: forma e|ektroniczna adres e.mai|: rczajkowska @sp|ast.com. pI Iub forma papierowa (pocztq,
osobiście Iub przez kuriera)' Za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej Wptywu do
zamawiajacego
7. Opis sposobu obliczania ceny.
cenę oferty stanoWi suma wartości Wszystkich jej eIementóW, zaWierająca Wszystkie
koszty
niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie ceny okreś|oneprzez Wykonawcę są oboWiązujące
ważnościz|ecenia i nie u|egna zmianie.
W przypadku złożenia ofeńy w wa|ucie obcej wartośćoferty zostanie przeliczona na złotówki według
średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wyboru ofert, W ceIu jej obiektywnego porównania z
W okresie
ofertami złożonymi W złotóWkach.
8' opis krYteriów, którymi zamawiający będzie się kierowat przy wyborze oferty.
Wybór naikorzystniejszej ofeńy zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium
L.p
Doświadczenie we współpracy z
1
DośWiadczenie W reaIizacji dostaW maszyn
0-5
3
Cena netto
0-5
4
okres gwarancji
0-5
5
Termin realizacji
0-5
SPLAST SD. z o.o,
ul. Łukasiewiaa 43, 38460 Jed|icze
i3 43 52!
nkty
0-5
zamaWiającym
2
tel. /+48/
pu
43,
fa]'<
l+481 13 43 800 22
e.mai| : [email protected]ś.com.p|, Www.splaś.com'p|
NIP: 68+22{5-541, [email protected]: 3710155'ł0
nr KRs: 0000018805 Sąd Rejono\^/y W Rzeszowie
}GI Vlydział Gospodargy KrajowegÓ RejesBu sądowego
lGpibł zakładowy: 17.586.000,00 PLN
Zamawiający dokonuje oceny ofert W zakresie dane8o kryterium przyznając od 0 do 5 punktóW.
oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów, uznana zostanie za ofertę najkorzystniejszą.
Liczba punktóW za poszczegó|ne kryteria zostanie zsumowana
ibędzie stanowić końcowq ocenę
oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcowq ocenę.
Ponadto zamawiajqcy przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi
zasadami obowiązującymi na Wspó|notowym jednoIitym rynku europejskim, min:
- zasada przejrzystości i jaWności prowadzonego postępoWania'
. zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
- zasadą swobody przeptywu kapitału, towarów, dóbr i usług,
. zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku
Wybór zostanie dokonany W oparciu o najbardziej korzystna ofertę.
9. Otwarcie ofert.
otwarcie ofert bez udziału oferentóW nastapi dnia zL'o6'2017 r.
W okresie od rozpoczęcia postępowania do podpisania umowy z wybranym Dostawca
1. zamaWiający zastrzega sobie możliwość:
. odwołania postępowania w ramach Zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia
ofert,
.
zakończenia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,
. unieważnienia postępowania także po dokonaniu Wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania
prfycfyn.
2' Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Wybór
najkorzystniejszej
oferty
jest
ostateczny.
3.W przypadkach, o których mowa powyżej, Dostawcy nie przysługują W stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenia odszkodowaWcze.
czĘśćB
szczEGóŁoWY oP|s PRzEDM|oTu ZAMÓWIEN|A
Forma wtryskowa dwukomponentowa do produkcji rękoieści urządzeń do utrzymania czYstości
SPLAST Sp, z o.o.
u|' Łukasiewi(za 43. 38{60 Jed|icfe
tel. /+461 13 43 521 43. tux l+48/ 13 43 800 22
e-nnaii: [email protected]'p], !t}",{.splaś.corn.p]
NIP: 68+22-65-541, RECON: 3710155,40
nr KRS: 0000018805 5ąd Rejonowy W Rzeszowi€
:]! \irydu iał Głspodarczy Kiejo.#ego Rejeśru sądolĄ'eg9
].airi*'ł Zak'bc0u'.',: 17"58b.0{{]'00 Pi'i-

Podobne dokumenty