Statut sołectwa Samborowice

Transkrypt

Statut sołectwa Samborowice
' iffii}
-;.',tŁu,[L'
Załączniknr 1
do uchwaĘ nr Vl / 78 l 2007
|. Postanowieniaogólne
STATUT
SołectwaSamborowice
s1
1. SołectwoSamborowice jest jednostkąpomocniczqGminy PietrowiceWielkie
2. Wspó|notę |oka|nąsołectwastanowiąjego mieszkańcy.
3. Teren działaniasołectwaobejmujewieś Samborowice
4. ||ekroÓw Statuciejest mowa o:
1) Wójcie- .na|eŻyprzezto rozumieć WÓjta Gminy Pietrowice Wie|kie,
2) Radzie . na|eŻyprzezto rozumieÓ Radę Gminy Pietrowice Wielkie,
3) Urzędzie- na|ezyprzezto rozumieÓ Urząd Gminy PietrowiceWie|kie.
||. organy sołectwa i ich kompetencje
$2
1 . organami gminy są ZebranieWiejskie,Sołtys,Rada Sołecka.
2 . Kadencja Sołtysa,Rady Sołeckiej,rozpoczyna się z dniem wyborów o których mowa w $ 7 i kończy
się z dniem wygaśnięciakadencji zzastrzezeniem pkt 3
3 . Sołtyspełniswoje obowiązkipo upływiekadencji az do chwili wyboru nowego sołtysa'
$3
1. Zebranie Wiejskie tworzą Wszyscy pełno|etni mieszkańcy sołectwa,sta|e zamieszkujący na Je90
obszarze.
2. o o kompetencj
i ZebraniaW iejskiego na|eży
w szczególności
:
1) zajmowanie
stanowiska
w sprawachistotnych
dla sołectwa
ijego mieszkańcow,
2) podejmowanie
uchwałw zakresiepodziału
środkÓwfinansowychprzekazywanych
przez Radę
do dyspozycjisołectwa,
3) przyjmowanie
sprawozdańz gospodarowania
w/wśrodkami,
4) dokonywanie
okresowychocen działa|ności
Sołtysai Rady Soteckiej.
4. oopisy (kopie)protokołow
Zebrań Wiejskich Sołtysdoręcza Wójtowi w terminie7 dni od daty
Zebrania.
5. Wnioski ZebraniaWiejskiegow sprawachnie na|ezącychdo kompetencjiorganówsołectwaWójt
załabłtia
- przekazujeRadzie.
we wtasnymzakresie,a jeŻelinie dotycząjegokompetencji
6' o sposobiezałatwienia
sprawyinformujesię Sołtysa.
$4
1. oo kompetencjiSottysa
na|eży
w szczególności:
1) kierowanie
sprawamisołectwa,
2) rea|izaĄauchwałZebraniaWiejskiego,
3) opiniowaniena wniosek Wójta wniosków o ulgi w sprawachz zakresu podatkówi opłat
|oka|nychoraz wniosków w sprawie przyznawaniazasiłkówi innej pomocy mieszkańcom
sołectwa,
4) utrzymyruanie
stałegokontaktuz organamigminy,
x.
5) reprezentowania
sołectwana zewnątrz,
6) potwierdzaniepobytów słuzbowychprzedstawicie|iadministracjina kazdym szczeblu w
sołectwie,
7) sporządzanie
rozliczeńz gospodarczej
ifinansowej
działa|ności
sołectwa.
B) prowadzenie
dokumentacji
finansowych
zgodniez wytycznymi
skarbnikagminy,
9) Występowanie
z wnioskami dotyczącymi potrzebsołectwa.
10) wykonyruanie
innychzadańz|econychprzezWĄta'
3 . Do obowiązkówSołtysana|eiyuczestnictwow sesjach Rady.
$5
1 . Rada Sołeckaskładasię z 3 członkÓwwybranychprzezZebranieWiejskie'
2 . Do kompetencjiRadySołeckiejna|eiyw szczegó|ności:
1) opracow}^ilanie
i przedkładanie
ZebraniuWiejskiemuprojektówuchwałw sprawachbędqcyeh
przedmiotemrozpatrywania
przezzebranie,
2) organizowanie
wykonaniauchwałZebraniaWiejskiegooraz kontro|owanie
ich rea|izacji,
3) inicjowaniedziałańspc*ecznych
uzytecznychd|asołectwaijego mieszkańców,
4) wspddziałanie
z właściwymi
organizacjami
społecznymi
w ce|uwspólnejrea|izaĄizadań'
s6
TrybpracyorganówsołectwanadzorujeWójt Gminy.
ll. wynory Softysa i Rady Sołeckiej
s7
1 . Zebranie Wiejskie w sprawie wyboru Sottysa zwołujeWójt w terminie gO dni od daty zaprzysięŻenia
Wojta.
2 . Zebranie, o którym mowa w pkt 1 jest ważne, gdy uczestniczy w nim nie mniej niz 1/10
uprawnionychmieszkańców Sołectwa.
3' W braku quorum określonego
w pkt 2 Wójt zwołujenastępnezebranie,nie poźniejniz w terminie
7 dniod daty pierwszego.
4. Zebranie, o którym mowa w pkt 3 jest ważne niezaleznie od i|ościuczestniczących w nich
uprawnionych m ieszkańców sołectwa.
$8
1. KandydatÓw na Sołtysa oraz członków i Rady Sołeckiej moze zgłosic każdy uprawnionyczłonek
ZebraniaWiejskiego.
2' ZgłaszĄący kandydata powinien dotączyÓ pisemne oświadczeniezgłoszonej osoby o wyrażeniu
zgody na kandydowanie.
J.
W brakupisemnejzgodyobecnyna zebraniukandydatmozeją wyrazićustniedo protokołu.
4 . W brakuzgody,o którejmowaw pkt 2 i 3 zgłoszeniekandydatajest niewazne.
$e
1. o okreś|eniu
- na oddzie|nych|istachdla
trybu wyboru:łączny-na jednej |iście|ub rozłączny
kazdego organu, decydująmieszkańcysołectwapoprzezgłosowan
ie.
2. Głosowanietajne przeprowadzasię przez umieszczenieznaku ,,X''po prawejstronienazwiska
wybranegokandydatana karciedo głosowania.
3 Kańę do głosowania,
na ktorejnie zamieszczonoznaku ,,X,'przynazwis,'ku
żadnegoz kandydatów,
a|bozamieszczonoprzyilościnazwiskwiększejod i|ości
stanowiskobsadzonychwwynikuwyborow
uznajesię za niewazne'
$10
wyborówZebranieWiejskiewybiera3 osobowąKomisjęSkrutacyjną.
1 . W ce|uprzeprowadzenia
oraz krewniw |inii
2. CzłonamiKomisjiSkrutacyjnejnie mogą byÓ kandydacii ich wspołmałzonkowie
prostejirodzeństwo.
protokół.
wyborówsporzqdzaniezwłocznie
3. KomisjaSkrutacyjnaz przep|owadzonych
nowe organy
4. W protoko|eKomisji Skrutacyjnejjednoznacznieokreślasię ukonstytuowane
sołectwa.
s11
1 . Za v,tybranegona Sołtysauznaje się kandydata,który otrzymałnajwiększąi|ośćgłosów.
2. W przypadku,gdy dwÓch |ub więcej kandydatów otrzyma te samą i|oścgłosow,to wybory poMarza
się z udziałemty|kotych kandydatów,az do skutku'
$12
1, Za vvybranych na członkÓw Rady Sołeckiej uwaza się kandydatów, ktorzy otrzyma|i ko|ejne
największei|ościgłosow.
2. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej jeden |ub więcej kandydatów otrzymają taką
głosów,stosujesię odpowiednio$11 pkt 2.
samą ilośĆ
s13
1. Każdyuprawnionymieszkaniecuczestniczącyw ZebraniuWiejskim,na którymdokonanowyborów
organów sołectwa może złożyćpisemny protest przeciwko wazności wyborów |ub naruszenia
postanowieńniniejszegostatutudotyczącychgłosowanialub usta|eniawyników głosowania.
2. Protestwnosi się do Wójta na piśmiew terminie7 dni od dnia odbycia Zebrania, o którym mowa W
pkt.1.
3. Wójt rozpatrujeprotestw terminie 30 dni od daty jego wpłynięciaw formie postanowienia.
4. W przypadku wydania postanowieniastwierdzajacegozasadnośćzarzutÓw zawartych w proteście
Wójt wydaje niearułoczniezarządzenie w sprawie nowych wyborów do organów sołectwa.
5. Protest złożonyprzez osobę nieuprawnioną po upływieterminu wymienionego w pkt 2 |ub bez
zachowania formy pisemnej pozostawia się bez rozpoznania'
s14
1. obsługęadministracyjnq
w celu wyboruSottysai Rady Sołeckiej
WiejskiegoZebraniazwołanego
zapewniaWójt.
przechowujesię w Urzędzie
2. Protokoły
zebrańwymienionych
w pkt 1 wrazz kartamido głosowania
Gminyw Pietrowicach
Wielkich.
$15
1' MandatSołtysai CzłonkówRady Sołeckiejwygasa:
1) na skutekśmierci,
f ,
przezZebranieWiejskie,
2) w wynikuodwołania
pisemnejrezygnacji
zzĄmowanejfunkcji.
3) po upływie
14 dniod datyzłoŻenia
2. sołtysskładarezygnacjęna ręceWojia Gminy,a członkowie
Rady Sołeckiejna ręcesołtysa.
3. Sołtyszobowiqzanyjest do powiadomienia
Wójta o rezygnacjicżonka Rady Sołeckiejw terminie7
dni od tegozdarzenia.
$16
1. ZebranieWiejskie w ce|u wyboru nowego Sołtysaoraz cfonow Rady Sołeckiejodbyruasię w
terminie30 dni od datywygaśnięcia
ich mandatów.
oraz
członkowie
2. Sołtys
Rady Sołeckiejw przypadkachokreś|onych
w $ ,l5 pkt 1 wybieranisą na
okresdo końcadanejkadencji.
3' Zebrania,o którymmowaw pkt 1, nie zwołujesię gdy do końca kadencjipozostało
mniejniz 6
miesięcy'
4' Jeze|iw przypadkuokreś|onym
w pkt 3 wygasłmandatSołtysa,to jego obowiązkiprzejmujeosoba
wybranaprzezRade Sołeckqspośródjej ezłonków
s17
jest zwołacZebranie
1. Wójt Gminyzobowiqzany
Wiejskiew ce|uodwołania
Sołtysa,na pisemny
wniosekco najmniej
25%osób uprawnionych
do udziału
w ZebraniuWiejskim'
2. WniosekpowinienzawieraÓuzasadnienie.
3. ZebranieWiejskie,o którym mowa w pkt 1 na|eĘ antołać
w terminie30 dni od daty złoircnia
wnioskuo odwołanie'
4. odwołaniesołtysanastępujew tajnymgłosowaniu
bezwzg|ędną
głosóww obecności
większością
co najmniej25o/o
osobuprawnionych
do udziałuw ZebraniuWiejskim.
5. odwołanieSołtysajest równoznacznez odwołaniem
Rady Sołeckiej.
s18
1. Zebranie Wiejskie w sprawie odwołaniacałościRady Sołeckieja|bojej poszczegó|nychczłonków
zwołujeSołtysz własnejinicjatywya|bo na pisemny wniosek co najmniej 10% osób uprawnionych
do udziałuzZebraniu Wiejskim'
2. odwołanie Rady Sołeckiej albo jej poszczegó|nych członkÓw następuję w tajnym głosowaniu
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 10% osób uprawnionych do udziału w
ZebraniuWiejskim.
s1e
1' Gtosowaniew sprawieodwołaniaSołtysaoraz Rady Sołeckieja|bojej poszczególnychczłonków
odbynła
się przezumieszczenieznaku ,,X,,przysłowach,,za',IUb,,przecivt/,.
2. Do odwołania
Sołtysaoraz Rady Sołeckiealbojej członkówstosujesię odpowiednio
$13'
lV. Zasady itryb zwoływaniaZebrariWiejskichoreŁ warunkiważnościpodejmowaniauchwał
$20
ZzastrzeŻeniemprzypadkówokreś|onych
w $ 7 ust' 1 i $17 ust' 1 Zebranialffiejskiezwołuje
Sołtys.
$21
1 . ZebranieWiejskieodbyuasię w miaręistniejących
potrzeb,jednak nie rzadziĄniz dwa razyw roku.
2. Termini miejsceZebraniaWiejskiegopodajeSołtysw sposób przyjętyw sołectwie
3. Zebranie Wiejskie aruołanena wniosek mieszkańców,Rady |ub Wójta winno odby,vaósię w
terminie14 dni od dnia złoŻenia
wnioskuo zwołaniuzebraniaSołtysowi,
chyba,ze wnioskodawca
przewiduje
termin późniejszy'
$22
1'
2'
3'
4.
ZebranieWiejskiejest wazne'gdy mieszkańcysolectwazosta|io nim prawidłowo
zawiadomieni.
ZebranieWiejskieotwieraSołtysi przewodniczy
jego obradom.
Porządekobradusta|aZebranieWiejskiena podstawieprojektuprzedłozone
go przezSołtysa.
Projektporzqdkuobradwinienbyćskonsu|towany
z Radą Sotecką.
$23
W ce|u udzie|eniaSołtysowistałejpomocy W przygotowywaniumateriałówiw organizacjizebrań, Wójt
wznacza poszczególnych pracowników Urzędu do kontaktowaniasię z Sottysem.
$24
1 . UchwałyZebrania W iejskiego zapadĄązwykłą większościqgłosów.
2 . Głosowanieodbywa się w sposób jawny z wyjątkiemwyborów persona|nych
V. Zasady zwoływania i tryb pracy Rady Sołeckiej
$25
1 . Posiedzenia Rady SołeckiejzwotujeSołtysw miarę potrzeby,jednak nie rzadziej niż:razna kwartał.
2 . Sołtyszobowiqzanyjest do zutołaniaposiedzenia Rady Sołeckiejna pisemny wniosek:
1) wó1ta,
2) co najmniejdwóch członkówRady Sołeckiej,
3 . Wniosek,o którymmowaw pkt2 powinienokreślaóce|i tematykęposiedzenia.
4. PosiedzenieRady Sołeckiejna wniosek,o którymmowaw ppkt2 odbylrua
się nie póŹniejniż7 dni
od dnia złoieniawniosku,chyba,ze wnioskodawcaprzewiduje
terminpóŹniejszy,
5 . PosiedzenieRady SołeckiejjestWaŹne,jeze|ibierzew nim udziałco najmniej2 członkow,
6 . W przypadkunieobecnoŚciSottysa posiedzeniuprzewodniczynajstarszywiekiem jej członek,
obecnyna posiedzeniu.
7 . Rada Sołeckapodejmujeuchwałyzwykłqwiększością
głosów.
Vl' Postanowienia końcowe
s26
1 . Nadzór nad działalnością
SołtysasprawujeWójt
2 . Sołtyszobowiązany
jest na ządanieWójta przedstawicsprawozdanieze swei działalnoŚci.
PrłZEWL)Rr']iiłĄcY
Wielkie
Radv Głlin 1l
/i 1,,"-{Ą
ut
Flenrvkli Marbine*

Podobne dokumenty