Prognozy finansowe na rok 2016

Transkrypt

Prognozy finansowe na rok 2016
Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 17.12.2015 r.
Temat:
Prognozy finansowe na rok 2016
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 25 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim.
Treść raportu:
Zarząd Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") przekazuje prognozę skonsolidowanych
wyników finansowych na rok 2016.
Prognoza wyników na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmuje (w tys. zł):
Przychody netto ze sprzedaży - 273 989
Zysk z działalności operacyjnej - 19 339
Amortyzacja - 4 837
Zysk netto - 15 661.
Przedstawiona powyżej prognoza wyniku Global Cosmed S.A. została przygotowana w oparciu o plan
działalności gospodarczej Spółki oraz założenia operacyjne.
Wszystkie zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, a forma przygotowania i sporządzenia
prezentowanej prognozy zapewnia jej porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi Spółki.
Przygotowując prognozę, Zarząd Spółki wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę
rynku, kontynuację strategii, udział w rynku i pozycję Spółki, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany.
Założenia do prognozy wyniku na 2016 rok, dotyczące czynników, które znajdują się całkowicie poza
obszarem wpływów członków organów zarządzających lub nadzorczych spółki.
1. W prognozie założono, że stawki podatków dochodowego i VAT w Polsce pozostaną na dotychczasowym
poziomie, a polityka podatkowa oraz dotycząca obrotu handlowego z zagranicą, które mają znaczenie dla
prognozy przychodów i uzyskiwanych wyników Spółki, nie ulegną zmianie.
2. W prognozie założono, że nie wystąpią znaczne wahania sytuacji makroekonomicznej Polski i
związanego z nią popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych, w stosunku do aktualnej sytuacji. W prognozie
nie założono również znacznych wahań sytuacji makroekonomicznej głównego odbiorcy eksportowego Niemiec.
3. Wahania kursów walut względem złotego, mają wpływ na poziom cen surowców i opakowań do
produkcji chemii kosmetycznej i pielęgnacyjnej oraz na wielkość wolumenu przychodów ze sprzedaży
eksportowej. W prognozie przyjęto kurs wymiany równy 4,20 zł dla euro. Kursy innych walut nie mają
istotnego wpływu na działalność Spółki.
4. Spółka wykorzystuje finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych, dla których poziom
oprocentowania ustalony jest w oparciu o WIBOR. W prognozie przyjęto, że stawka WIBOR nie zmieni się
w sposób istotny i ukształtuje się w 2015 roku na poziomie 1,7% dla WIBOR 1M.
5. Średnioroczna Inflacja w 2016 roku będzie kształtowała się w na poziomie zerowym i nie będzie miała
istotnego wpływu na prognozy,
6. Przy sporządzaniu prognoz wyników założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki
prowadzenia działalności gospodarczej Spółki.
7. Przyjęto, iż nie wystąpią żadne zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na sytuację
ekonomiczną Spółki.
Założenia do prognozy wyniku na 2016 rok, dotyczące czynników, na które wpływ mogą mieć członkowie
organów zarządzających lub nadzorczych Spółki:
1. Przychody zostały oszacowane głównie w oparciu o wartości przychodów ze sprzedaży osiągniętych w
analogicznych okresach lat poprzednich, szacunki sprzedaży produktów nowowprowadzonych do oferty
handlowe, szacowane zapotrzebowanie rynku i istniejące zamówienia handlowe.
2. Koszty działalności operacyjnej zostały oszacowane w oparciu o rzeczywiste dane historyczne i
szczegółowe założenia wzrostu poszczególnych rodzajów kosztów na podstawie wszystkich dostępnych
informacji od kluczowych kooperantów oraz od poszczególnych departamentów.
3. Przyjęto koszty finansowe związane z wykorzystaniem istniejącego finansowania dłużnego, gdzie marża
banku kształtuje się na poziomie 0,95 - 1,10 % powyżej WIBOR.
4. Koszty materiałów bezpośrednich, tworzące główną grupę kosztów, zostały zaplanowane na podstawie
wskaźników materiałowych dla różnych kategorii produktów. Bazą były dane historyczne oraz
przewidywane zużycie surowców i opakowań dla nowych i modyfikowanych serii wyrobów.
5. Nie przewiduje się zmian stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków trwałych w
prognozowanym okresie.
6. Założono, iż ceny świadczeń i usług, z których korzysta Emitent, nie będą ulegać silnym wahaniom w
2016.
7. Nie planuje się w roku 2016 zaciągania nowych istotnych zobowiązań finansowych w celu sfinansowania
działalności obrotowej. Dotychczasowe zobowiązania finansowe w planowanym okresie będą spłacane
zgodnie z harmonogramem umów.
Przyjęta prognoza została opracowana w oparciu o obecnie istniejącą strukturę własnościową Emitenta i
nie uwzględnia planowanego przejęcia akcji Global Cosmed Group S.A. na podstawie Umowy
Inwestycyjnej, o której emitent informował raportem bieżącym 19/2015 z dnia 17.12.2015 roku. W
przypadku przejęcia akcji Global Cosmed Group S.A., struktura kapitałowa grupy Global Cosmed S.A.
ulegnie istotnej zmianie, w związku z czym opublikowane prognozy przestaną być aktualne.

Podobne dokumenty