Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia

Transkrypt

Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia
Kraków, dn. 22.08.2008 r.
KRAKODLEW S.A.
ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
NIP: 678-10-10-225 REGON: 350821059
Zapytanie ofertowe dotyczące:
Zaprojektowania, dostawy, montażu i uruchomienia urządzeń do
wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów
transportu pneumatycznego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś priorytetowa 4
Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do
wymogów ochrony środowiska
Działanie 4.3
Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania
najlepszych dostępnych technik (BAT)
Tytuł projektu:
Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych
dostępnych technik w przedsiębiorstwie Krakodlew S.A.
Wniosek o dofinansowanie nr POIS.04.03.00-006/09
Strona 1 z 5
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do wytwarzania i regeneracji
mas wiązanych chemicznie oraz systemów transportu pneumatycznego” w Krakodlew S.A. do
realizacji zadania projektu realizowanego z udziałem środków finansowych pochodzących z
Unii Europejskiej PO IG 4.3
Tytuł projektu: Dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych
technik w przedsiębiorstwie Krakodlew S.A.
1. WPROWADZENIE
Krakodlew S.A. jest jedną z największych w tej części Europy odlewnią wyróżnioną jako Odlewnia
Kwalifikowana
przyznawany przez Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
i Odlewniczą Izbę Gospodarczą oraz spełniającą surowe normy potwierdzone otrzymanymi
certyfikatami:
 Systemu Zapewnienia Jakości – ISO 9001,
 Systemu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14001,
 Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – PN-N-18001,
produkującą osprzęt stalowniczy o wadze od 5 do 70 ton na rynek krajowy oraz zagraniczny
W swojej ofercie posiada następujący asortyment wykonywany z żeliwa szarego i wermikularnego:
 wlewnice – o różnych przekrojach do odlewania zarówno wlewków przeznaczonych
do walcowania jak i kucia,
 płyty podwlewnicowe – do odlewania wlewków z góry, jak i wielokanałkowe do
odlewania syfonowego,
 kadzie żużlowe,
 nadstawki (typ nadstawki jest związany z typem wlewnicy, dla której w praktyce
stanowi przedłużenie),
 obciążniki do dźwigów, koparek i żurawi (sprzedaż odbywa się tylko na rynki
zagraniczne).
2. CEL ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór dostawcy na „Zaprojektowanie, dostawę, montaż
i uruchomienie urządzeń do wytwarzania i regeneracji mas wiązanych chemicznie oraz systemów
transportu pneumatycznego” w istniejących halach produkcyjnych Krakodlew S.A.
3. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Strona 2 z 5
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:
a) Krata wstrząsowa o wymiarach rusztu minimum 4000 x 4000, nośność – do 80t, której
lokalizacja jest przewidziana obok istniejących krat w nawie II Hali Produkcyjnej. Krata
wstrząsowa ma być obudowana dźwiękoszczelną i pyłoszczelną obudową, która zostanie
podłączona do istniejącego filtra (W-8). Masa wybita na kracie wstrząsowej powinna
zostać wstępnie zregenerowana przez zintegrowane z nią urządzenia i przetransportowana
ciągami transportu pneumatycznego do zasobnika buforowego, a następnie transportem
pneumatycznym masa podana będzie do wieży regeneracji mechanicznej.
1
b) Wieża regeneracji mechanicznej o wydajności min 12 t/godz. Masa zregenerowana
kolejnym transportem pneumatycznym będzie transportowana do zbiornika buforowego o
pojemności ok. 100 t, a dalej do miejsc użycia tj. do zbiorników przy mieszarkonasypywarkach o pojemnościach uzależnionych od wydajności tych urządzeń.
c) System transportu pneumatycznego piasku świeżego, który będzie przebiegał od
istniejącego silosu betonowego znajdującego się w V nawie do zbiorników przy
mieszarko-nasypywarkach.
2
Dwuramienna, obrotowa mieszarko- nasypywarka o wydajności ok. 35-50 t/godz., zasięg
ramienia ok. 8 m, wyposażona w system dozowania piasku oraz przynajmniej dwóch obiegów
dozowania spoiwa płynnego. Mieszarka powinna posiadać odciąg pyłu, napęd obrotu
ramienia mieszającego względem transportowego, regulację wysokości wysypu masy oraz
możliwość sterowania pracą drogą radiową.
3
Dwuramienna, obrotowa mieszarko-nasypywarka o parametrach takich jak w przypadku
mieszarki w punkcie 2, ale bez regulacji wysokości wysypu masy.
4
Jednoramienna, obrotowa mieszarko-nasypywarka o wydajności ok. 5-10 t/godz., zasięg
ramienia ok. 3 m, wyposażona w system dozowania piasku oraz przynajmniej dwóch obiegów
dozowania spoiwa płynnego.
Oferta powinna zawierać:
cenę uwzględniającą:
o Wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektów branżowych.
o Uzyskanie niezbędnych pozwoleń w tym pozwolenia na budowę.
o Wykonania prac budowlanych związanych z wykonaniem fundamentów pod poszczególne
urządzenia.
o Dostawę, montaż i uruchomienie wszystkich podzespołów urządzenia
o Nadzór nad montażem i szkolenie
 Planowany termin zakończenia realizacji zadania – IV kwartał 2010 r.
 Warunki gwarancji.
 Warunki płatności.
 Po zakończeniu prac należy dostarczyć dokumentację techniczną, deklarację zgodności na
wykonane prace oraz wymagane przepisami atesty i certyfikaty.
Przed opracowaniem oferty proponujemy odbycie spotkania na terenie Krakodlew S.A. w celu
uzgodnienia szczegółów i ustalenia lokalizacji poszczególnych urządzeń.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny otrzymanej w ofercie.
4. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTEM

Strona 3 z 5
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.
Krzysztof Piotrowski
tel. +48 694 411 241
fax 12 378 76 99
e-mail: [email protected]
Marcin Bugaj
tel. +48 602 215 665
fax. 12 378 76 99
e-mail: [email protected]
5. WYBÓR OFERENTA
5.1. Ocena ofert zgodnie kryteriami Zamawiającego przedstawionymi w punkcie 5.2. przeprowadzona
zostanie na podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie.
Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych
przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji
5.2. Kryterium wyboru oraz ich waga
Kryterium
cena
parametry techniczne, kompleksowość i
nowoczesność oferowanego rozwiązania
gwarancja
warunki płatności
waga
25 %
65%
15%
5%
5.3. Punktacja
Wybór oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów,
zgodnie z wzorem. Ocena końcowa = Σ P(k)
P(k) = waga * M(k),
gdzie M(k) oznacza liczbę punktów w danym kryterium, przy czym w każdym kryterium
maksymalnie można uzyskać 100 punktów.
Liczba punków przyznanych oferentowi w danym kryterium zostanie obliczona zgodnie z wzorem.
M(k) =100 – {(100/n)*[n – (n – k + 1)]}
n – liczba oferentów,
k – kolejność w kryterium
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Strona 4 z 5
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.
Oferty należy składać w siedzibie firmy:
KRAKODLEW S.A.
Ul. Ujastek 1
30-969 Kraków
w terminie do 23.01.2009.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. W ofercie prosimy przedstawić stosowne informacje odnośnie poszczególnych kryteriów
oceny zgodnie z wyszczególnieniem podanym powyżej. Podane informacje powinny
umożliwić dokonanie kompleksowej oceny oferty zgodnie z podanymi kryteriami.
2. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
5. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie
Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
6. Wszystkie ceny powinny być podane w jednej walucie (PLN, EUR, inne).
7. Zamawiający skontaktuje się z wybranymi oferentami w celu podjęcia dalszych negocjacji.
8. Ostateczny wybór oferenta, z którym nastąpi podpisanie umowy, nastąpi po zakończeniu
procedury opisanej w punkcie 5.2. i przeprowadzeniu negocjacji.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzupełnienia kryteriów oceny ofert w trakcie trwania
negocjacji.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język
polski potwierdzonym przez Wykonawcę.
11. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną
rozpatrzone.
12. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
13. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
15. Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą
o terminie i miejscu podpisania umowy.
…………………………………………………
Pieczęć i podpis
……………………………..
(miejscowość, data)
Strona 5 z 5
Kopiowanie i rozpowszechnianie tego dokumentu, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody.