szkolenie trenerów rzemiosła wikliniarskiego

Transkrypt

szkolenie trenerów rzemiosła wikliniarskiego
___________________________________________________________________________________________________
SZKOLENIE TRENERÓW
RZEMIOS A WIKLINIARSKIEGO
Miejski O rodek Kultury w Rudniku nad Sanem
we wspó pracy ze Stowarzyszeniem
„Partnerstwo dla Ziemi Ni
skiej”
zapraszaj do udzia u w szkoleniu
na trenerów wikliny dla osób zajmuj cych si
wikliniarstwem. Mistrzowie rzemios a pragn cy
uzyska pisemne potwierdzenie wysokich
kwalifikacji, proszeni s o kontakt telefoniczny:
(0-15) 876 10 20,
0 502 146 374
osobisty
w Centrum Wikliniarstwa
w Rudniku nad Sanem, ul. Mickiewicza 41
WARSZTATY ODBYWA SI B
W DNIACH 26 – 28 WRZE NIA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!
_______________________________________________________________________________________________
Projekt „Aktywno mieszka ców szans rozwoju powiatu ni skiego” wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich
(2004-2006)” Dzia anie 2.7 „Pilota owy Program Leader+”

Podobne dokumenty