Ubezpiecznie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Transkrypt

Ubezpiecznie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
PUP Żory
http://www.pup.zory.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/ubezpiecznie_zdrowotne.html
Ubezpiecznie zdrowotne
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r.
Nr 164, poz. 1027 z późn. zmianami) powiatowy urząd pracy do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza osoby bezrobotne (oraz członków ich rodzin)
niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem uzyskania statusu bezrobotnego, a wygasa z dniem utraty tego statusu.
Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego.
Osoby, które zostały wykreślone z ewidencji osób bezrobotnych są zobowiązane do zgłoszenia siebie oraz członków rodziny do ubezpieczenia
w Narodowym Funduszu Zdrowia z nowego tytułu (np. praca, świadczenia wypłacane przez FUS).
W przypadku każdorazowej zmiany sytuacji rodzinnej bezrobotnego – bezrobotny ma prawo złożenia ponownego wniosku o zgłoszenie jego
oraz uprawnionych członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
Dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat, posiadające obywatelstwo polskie mają zagwarantowane prawo do świadczeń. Nie powinny być
odsyłane z powodu braku dowodu ubezpieczenia, nawet, jeżeli ubezpieczony rodzic nie dokonał zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, pomimo
ustawowego obowiązku. Nie ma obowiązku przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń dla dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały
zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!
W razie pytań prosimy o kontakt:
Imię i nazwisko
Barbara Frątczak
Anna Sztwiertnia
Stanowisko
kierownik referatu ds. ewidencji i świadczeń
starszy inspektor powiatowy
Telefon
32 4342004 w.281
32 4342004 w.251
Adres e-mail

Podobne dokumenty