KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNO . HUMORYSTYCZNY I

Transkrypt

KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNO . HUMORYSTYCZNY I
. HUMORYSTYCZNY
KONKURS
NA RYSUNEK
SATYRYCZNO
KONKURSU
I. REGUTAMIN
jestCentrum
jestzamierzeniem
Jegoorganizatorem
L.TubaSatyrica
w formiebiennale.
cyklicznym
KulturyDw6rArtusaw Toruniu,a wsp6lorganizatorami
UrzqdMiastaTorunia,MuzeumKarykatury
w Warszawie,
Stowarzyszenie
Polskich
Artyst6wKarykatury.
jestdo artyst6wprofesjonalnie
p6lotwartyi kierowany
karykaturq
uprawiajqcych
2. Konkurs
macharakter
i rysunek
satyryczny
orazdo student6wWy2szych
Szk6lPlastycznych.
i Kartq
Konkursu
wrazz Regulaminem
listownie
w Konkursie
3. Przeslane
zaproszenie
do wziqcia
udzialu
artyst6woraz
kierowane
bezpo5rednio
do poszczeg6lnych
Zgfoszenia,
bqdqprzezorganizator6w
poprzez
oraz
Wy2szych
UczelniPlastycznych
stowarzyszenia
i organizacje
tw6rcze,a tak2eRektoraty
gazeti czasopism.
redakcje
jest,,Mogfobydgorzej",a jegoprzedmiotem
praceinterpretujqce
przewodnim
Konkursu
4. Haslem
przejaw6w
i egzystencjalnych,
ludzkiej
aktywno6ci,
duchowych
haslow odniesieniu
do wszelkich
prywatnych
do doSwiadczei
zar6wnow odniesieniu
i politycznych,
i publicznych,
spotecznych
jak i zdecydowanego
jak i czas6wobecnych,
potqpienia,
pochwaty
godnychnajwy2szej
historycznych
(w tym r6wnie2
pracmogEbyi wykonane
i graficznej
w dowolnejtechnicerysunkowej
5. Oryginaly
sE
mm).Wykluczone
wielkofci43 (297x42O
komputerowej),
w formacienieprzekraczajqcym
kopiekserograficzne.
natomiast
mo2enadeslainiewiqcejni25 prac.
6. Ka2dy
uczestnik
publikowane,
i zgfaszane
do innychkonkurs6w
nagradzane
T.Zkonkursu
wylqcza
siqpraceuprzednio
i nagr6d.
(decydujedatastemplapocztowego)
8. Pracez dopiskiem,,TubaSatyrica"naleiyskladadlub przeslad
w terminiedo dnia28 lutego2Ot2roku pod adresem:
CentrumKulturyDw6rArtusa
RynekStaromieiski
6
Torufi
87-100
tef./ 56 65549 39, 56 65549 29, www.artus.torun.pl
Wozownia
w Toruniu,
Sztuki
Konkursu:
Kazimierz
Napi6rkowski,
Galeria
Sekretarze
tel.56 62263 39,e-mail:[email protected]
Przeperska,
CentrumKulturyDw6rArtusaw Toruniu,
Bogumifa
- 30,e-mail:[email protected]
tel.56 65549 39,wewnqtrzny
pracqnale2y
tytulem.
autoraorazewentualnie
imieniem
i nazwiskiem
naodwrocie
9. Ka2dq
opatrzyd
(dostqpnq
r6wnie2nastronieinternetowej
kartqzgloszenia
Dopracnale2ydolqczyiwypelnionq
jest r6wnoznaczne
zgodyna publiczne
ujawnienie
z wyra2eniem
DworuArtusa),kt6rejprzeslanie
przesyfanych
danych).
uszkodzenia
nieponoszq
zaewentualne
10.Organizatorzy
odpowiedzialno6ci
pracpowstalepodczas
transportu.
11.Ogloszenie
wynik6wkonkursnastqpipo 5 marca2Ot2 r.
12. Uroczysteotwarciewystawypokonkursoweji wrqczenienagr6dlaureatomodbqdziesiq
30 marcazOtZ roku w CentrumKulturyDw6r Artusaw Toruniu.
13. Autorzypraczakwalifikowanych
na wystawqpokonkursow?otrzymajqkatalog wystawy,zostanq
zaproszeni
do udzialuw uroczysto6ci
wrqczenianagr6doraz otwarciawystawy.Organizatorzy
nie
zwracajqkoszt6wpodr62yzwiqzanychz przybyciemautor6w na uroczysto6ci.
14. Praceniezakwalifikowane
na wystawqpokonkursowqpowinnybyi odebranedo korica
kwietniaZOLZr. lub bqdqodesfaneprzesylkqkurierskqna kosztautor6w.
powinnyzostaiodebranew ciqgumiesiqca
15. Pracebiorqceudziatw wystawiepokonkursowej
od zakoficzenia
ostatniejwystawylub bqdqodeslaneprzesyfkqkurierskqna kosztautor6w.
II. NAGRODY
L. Praceoceniai bqdzieJury Konkursuzto2onez wybitnychartyst6wkarykatury
i przedstawicieli
organizator6w.
2. JuryprzyznaNagrodqRegulaminowQ:
GRANDPRIXTubaSatyrica- 5000zf.
Organizatorzyprzewidujq nagrodysponsorowane.
{
przechodzq
Pracewyr62nione
nagrodami
nawtasno6d
fundatora.
podziafu
3. Juryzastrzega
NagrodRegulaminowych,
zmianyichwysoko5ci
sobieprawoostatecznego
lubodstqpienia
od ichprzyznania.
wyborupracnawystawq
Jurydokonate2ostatecznego
pokonkursowq.
Decyzje
Jurysqostateczne
i niepodwa2alne.
ttI.POSTANOWIENIA
KONCOWE
jestjednozna
1. Udzialw Konkursie
zgodyna udziafw wystawiepokonkursowej
oraz
cznyz wyrazeniem
pracdo cel6wreklamowych
na nieodplatne
reprodukowanie
wszelkich
w/w wystawyzapoSrednictwem
medi6w,dowolnqilo6i raz,;bezwynagrodzenia,
ichw drukachtowarzyszqcych
a tak2ezamieszczenie
pracmogEbyi prezentowane
wystawiepokonkursowej.
Kserokopie
w formiewystawypo zakoficzeniu
pozaCentrumKulturyDw6rArtusaw Toruniu.
wystawypokonkursowej
praceprzechodzEna
2. Nagrodzone
i wyr62nione
w Konkursie
wlasno66
CentrumKulturyDw6rArtusa
w Toruniu.
jestjednoznaczne
pracna Konkurs
przezAutorazgodynawarunkininiejszego
3. Nadeslanie
z wyra2eniem
Regulaminu.
W imieniuOrganizator6w:
May>kfiia
CentrumKulturyDw6rArtusa
w Toruniu

Podobne dokumenty