OŚWIADCZENIE dotyczące rozliczania podatku dochodowego w

Transkrypt

OŚWIADCZENIE dotyczące rozliczania podatku dochodowego w
OŚWIADCZENIE
dotyczące rozliczania podatku dochodowego w Toruniu
Imię i nazwisko rodzica*…………………………………………….…………….………………...
…………………………………………………………………………………………….…………….
Adres zamieszkania rodzica…………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………….……………..............
Oświadczam, że zamieszkuję na terenie Gminy Miasta Toruń i rozliczam podatek dochodowy od
osób fizycznych w Toruniu
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa urzędu skarbowego)
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Toruń, ...............................
(data)
...............................................................
(podpis rodzica)
rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
*

Podobne dokumenty