Stal-Produkt Sp. J. Kornelia Zaława, Dariusz Zaława ul. Partyzantów

Transkrypt

Stal-Produkt Sp. J. Kornelia Zaława, Dariusz Zaława ul. Partyzantów
Stal-Produkt Sp. J.
Kornelia Zaława, Dariusz Zaława
ul. Partyzantów 21,
42-300 Myszków
Polska
VAT UE PL6491967676
OŚWIADCZENIE CZYNNEGO PODATNIKA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Nabywca:......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
oświadcza, że od dnia................................. do nadal, jest aktywnym płatnikiem podatku VAT
pod numerem:.................................................
Jednocześnie nabywca zobowiązuję się do natychmiastowego powiadomienia firmy
Stal - Produkt Sp. J. Kornelia Zaława, Dariusz Zaława w przypadku jakichkolwiek zmian
zaistniałych w prowadzonej przez siebie działalności.
.......................................................................
Pieczęć i czytelny podpis właściciela firmy
Do oświadczenia proszę dołączyć kserokopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku
od towarów i usług.

Podobne dokumenty