karta dla rodziców i kandydata do klasy sportowej

Transkrypt

karta dla rodziców i kandydata do klasy sportowej
KARTA DLA RODZICÓW I KANDYDATA
DO KLASY SPORTOWEJ W GIMNAZJUM NR 92
I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. W roku szkolnym 2016/2017 utworzone zostaną trzy klasy sportowe realizujące, oprócz 4-ch godzin
podstawy programowej z wychowania fizycznego, 6-cio godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe
z zakresu:
¾ 1 oddział - pływanie + koszykówka z j. angielskim, z j. niemieckim/ j. hiszpańskim
¾ 1 oddział - piłka nożna (chłopcy) + siatkówka (dziewczęta) – z j. angielskim i j. niemieckim/
j. hiszpańskim
¾ 1 oddział – tenis zj. angielskim, z j. niemieckim/ j. hiszpańskim
2. Wszystkie przedmioty poza wychowaniem fizycznym realizowane są zgodnie z ramowym przydziałem
godzin ustalonym dla klas ogólnych.
3. Zajęcia sportowe mogą się rozpoczynać od godz. 700.
4. Rekrutacja do Gimnazjum nr 92 na rok szkolny 2016/2017 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem
systemów informatycznych, tzw. elektronicznej rekrutacji.
5. Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który:
−
posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o
zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku
życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
−
posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego (Karta dla Rodziców
i Kandydata do klasy sportowej);
−
uzyska pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski
związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe
w danym oddziale;
−
przynależy do Uczniowskiego Klubu Sportowego „GIM 92 Ursynów”; „SEMP
Ursynów”, a w przypadku braku dyscypliny w Dzielnicy Ursynów, do innego warszawskiego klubu.
−
uzyska odpowiednią liczbę punktów;
−
posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
II. SZKOŁA ZAPEWNIA:
• 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu;
• Wyspecjalizowaną kadrę trenerską;
• Warunki umożliwiające łączenie zajęć sportowych z innymi zajęciami dydaktycznymi;
• Pomoc dydaktyczną w przezwyciężaniu trudności w nauce (zajęcia wyrównawcze)
• Stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe;
• Odpowiednią bazę treningową;
• Możliwość korzystania z posiłków;
• Opiekę psychologiczno - pedagogiczną.
III. RODZIC ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO:
• Dostarczenia odpowiedniej dokumentacji lekarskiej;
• Zakupu wymaganych strojów sportowych;
• Kontrolowania postępów dziecka w nauce i sporcie.
IV.
OBOWIĄZKI UCZNIA KLASY SPORTOWEJ:
1. Prezentować postawę godną sportowca zarówno w szkole jak i poza nią.
2. Obowiązkowo, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach sportowych, lekcjach wychowania
fizycznego i posiadać strój sportowy odpowiedni do miejsca zajęć.
3. Osiąganie co najmniej zadowalających wyników w nauce.
4. Osiąganie postępów w sporcie.
5. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny zachowania.
6. Dbanie o aktualne badania lekarskie i obowiązkowe dostarczenie do trenera zaświadczenia/karty
sportowca poświadczonej przez lekarza sportowego.
7. Jeden raz w roku udział w zgrupowaniu sportowym.
8. Reprezentowanie szkoły wzawodach sportowych.
V.
INFORMACJE DODATKOWE:
1.
Uczeń korzysta z praw ucznia wynikających ze Statutu Szkoły.
2.
Nieprzestrzeganie przez ucznia lub jego Rodziców zasad ujętych w „Karcie
dla Rodziców i Kandydata do klasy sportowej ...” spowoduje przeniesienie dziecka do klasy ogólnej,
a w przypadku uczniów spoza rejonu Rodzic zobowiązany jest do przeniesienia dziecka do szkoły
rejonowej.
3.
Uczeń, który nie stosuje się do powyższych zasad, może być pozbawiony prawa
do reprezentowania szkoły i klubu w zawodach sportowych;
4.
Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy ogólnej
z końcem semestru lub roku szkolnego w przypadku uzyskania przez niego negatywnej oceny
wystawionej przez jego trenera lub wychowawcę, lub zespół wychowawczy, lub Radę Pedagogiczną;
VI. HARMONOGRAM I ZASADY REKRUTACJI:
1. Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który:
a) od 11 kwietnia 2016 r. do 10 maja 2016 r. do godz. 1500złoży:
•
wniosek o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - podpisany
przez oboje rodziców. Kandydat, którego wniosek zostanie złożony po terminie wskazanym
w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał
udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego;
•
orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza;
•
zaakceptowaną podpisem rodziców „Karta dla Rodziców i Kandydata do klasy sportowej”;
•
oświadczenie rodziców ucznia klasy sportowej spoza rejonu Gimnazjum nr 92;
b) przystąpi do próby sprawności fizycznejna obiektach sportowych szkoły, kortach i pływalni:
−
13 maja2016 r. (piątek) godz. 1600, test sprawności dla dyscyplin: siatkówka i koszykówka;
−
14 maja 2016 r. (sobota)godz. 900– test sprawności fizycznej dla dyscyplin: piłka nożna,
pływanie, tenis ziemny.
c) od 24 do 28 czerwca 2016 r. do godz. 1600 złoży:
• świadectwo ukończenia SP,
• zaświadczenie o wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej,
• kartę zdrowia dziecka, (jeżeli wyda Szkoła Podstawowa),
• 2 zdjęcia opisane danymi (30x42 mm).
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywnewyniki próby sprawności fizycznej, do31 maja 2016 r. do godz. 1500.
3. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,nastąpi15 lipca 2016 r.
godz. 1300.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały
one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum, od 18 do 19 lipca 2016 r. do 1500.
5. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, nastąpi 21 lipca 2016 r. do godz. 1300.
6. Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca,przeprowadza się zgodnie z harmonogramem
rekrutacji uzupełniającej.
Podstawa prawna ustalenia zasad zawartych w Karcie dla Rodzica Kandydata klasy sportowej:
− Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35
i 64);
− Rozporządzenie MEN z dnia 15.10.2012„w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania
oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego”;
− Zarządzenie Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2016 r.;
− Zarządzeniu Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym do klas
pierwszych publicznych oraz terminów składania dokumentów do publicznych gimnazjów na rok szkolny
2016/2017;
− Statut Szkoły;
DEKLARACJA RODZICA I KANDYDATA
Ja, niżej podpisany(a), wyrażam zgodę na uczęszczanie mojego dziecka
……………………………………………………………………………….…………………………do
Imię/imiona i nazwisko kandydata
klasy sportowej w roku szkolnym 2016/2017
oraz w każdym kolejnym będącym kontynuacją nauki w tej klasie....................................................................................................
(wpisać dyscyplinę)
Oświadczam, że akceptuję powyższe warunki i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wybór drugiego języka - w ramach danego oddziału, (do wyboru:
język niemiecki, język hiszpański).
Data .............................................. Podpis matki/opiekuna prawnego......................................................................
Data …………………….…………………Podpis ojca/opiekuna prawnego………………………………....………….…………….
Data ………………………………………. Podpis Kandydata ……….…….…….……………………………………………….……..…