Bond-1™ SF

Komentarze

Transkrypt

Bond-1™ SF
Bond-1
SF
Solvent-Free SE Adhesive
™
„…PROSTOTA JEST OWOCEM DOJRZAŁOŚCI…”
Friedrich von Schiller
Dr n. med. Maciej Mikołajczyk, Łódź
Streszczenie
Rozwój systemów adhezyjnych w stomatologii zachowawczej ewoluuje w kierunku środków
o jak najłatwiejszej aplikacji, przy odpowiednich siłach łączenia. Dzieje się tak ze względu na
badania potwierdzające wpływ skomplikowania procedury aplikacji na skuteczność uzyskania
odpowiedniego łączenia pomiędzy materiałem kompozytowym a tkankami zęba za pośrednictwem
systemu łączącego. Jednym z rozwiązań może być system Bond-1 SF, który jest pozbawiony
rozpuszczalnika, co pozwoliło znacząco uprościć procedurę aplikacji. W pracy opisano przypadek
kliniczny leczenia pacjenta dziecięcego, gdzie koncepcja uproszczenia procedury postępowania
wydaje się być idealnym rozwiązaniem.
Słowa kluczowe:
Dr n. med. Maciej Mikołajczyk,
Adhezja, rozpuszczalnik, materiał kompozytowy, próchnica butelkowa
Łódź
Leczenie stomatologiczne można opisać jako sumę kolejno wykonywanych zabiegów. Każdy pojedynczy zabieg leczniczy można, z kolei, ująć jako sumę kolejnych procedur. Wreszcie, każda procedura zabiegowa to nic innego, jak kolejno następujące po sobie czynności. Wynik leczenia zależy
od jakości wykonania każdej, najdrobniejszej czynności. W stomatologii zachowawczej istotnym
elementem wszystkich zabiegów odtwórczych jest procedura aplikacji systemu adhezyjnego, która
umożliwia uzyskanie jak najlepszego połączenia materiału kompozytowego z tkankami zęba.
Maciej Mikołajczyk ukończył studia na
Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, gdzie uzyskał
także tytuł doktora nauk medycznych.
„Klasyczne” systemy łączące wczesnych generacji charakteryzują się wysoką skutecznością
w łączeniu materiałów z tkankami, przy jednoczesnym, dużym skomplikowaniu procedury aplikacji,
która czasem składa się nawet z 10 kolejno następujących czynności. Każda z czynności jest
obarczona potencjalną możliwością popełnienia błędu, zwłaszcza w warunkach pracy klinicznej
z pacjentem, gdzie istnieje wiele dodatkowych czynników mogących zakłócić pracę lekarza.
W latach 2010-2-12 sprawował funkcję dyrektora
i wykładowcy szkoły podyplomowej Forum
Stomatologii Praktycznej.
Nic więc dziwnego, iż rozwój w dziedzinie adhezji skupia się w ostatnich latach na maksymalnym
uproszczeniu procedur aplikacji, aby eliminować potencjalne „węzły urazowe” procedur, w których
najłatwiej o błąd operatora.
Najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest system łączący Bond-1 SF firmy Pentron, opracowany
razem z kompozytem Simile. Jest to system jednobuteleczkowy (a w zasadzie jednopojemnikowy
– dostarczany w formie strzykawki jak z materiałem typu flow) (ryc. 1), z którego udało się
wyeliminować rozpuszczalnik. Bond nakładany jest bezpośrednio ze strzykawki przy pomocy
RYC. 1 Pojemnik z systemem łączącym Bond-1 SF jest dość nietypowy jak na tą grupę środków.
Fig. 7rozpuszczalnika.
Jego zastosowanie było możliwe dzięki eliminacji
Procedura aplikacji systemu jest bardzo prosta, przypomina nakładanie materiału kompozytowego typu
flow, połączone z wcieraniem środka w tkanki twarde.
www.pentron.pl
W latach 2004-2008 pracował w Katedrze
Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.
Od 2013 r. jest redaktorem naczelnym i
autorem książek z serii Endodoncja w praktyce
stomatologicznej oraz wykładowcą i autorem wielu
publikacji naukowych z dziedziny stomatologii
minimalnie inwazyjnej, laserów i wykorzystania
mikroskopów w stomatologii.
Bond-1
SF
Solvent-Free SE Adhesive
™
„…PROSTOTA JEST OWOCEM DOJRZAŁOŚCI…” FRIEDRICH VON SCHILLER
Dr n. med. Maciej Mikołajczyk, Łódź
odpowiedniej końcówki aplikacyjnej, w formie odpowiednio ukształtowanego pędzelka (ryc. 2).
Dzięki brakowi rozpuszczalnika materiał jest jednorodny i nie wymaga wstrząsania pojemnikiem,
można też zauważyć jego większą gęstość w porównaniu do buteleczkowych systemów wiążących
– konsystencją przypomina rzadki materiał typu flow (ryc. 3). Nieobecność rozpuszczalnika
oznacza, że Bond-1 SF nie wymaga rozdmuchiwania po aplikacji, co skraca całą procedurę do
zaledwie 2 (słownie: dwóch) czynności!
Jak wszystkie systemy łączące oparte na substancjach samotrawiących Bond-1 SF wykazuje równe
(a nawet większe) powinowactwo do zębiny i szkliwa zębów. Sprawdza się dobrze w ubytkach,
gdzie mamy do czynienia z większą powierzchnią odsłoniętej zębiny niż szkliwa (ryc. 4). Przed
aplikacją bondu ubytek powinien zostać osuszony, ale bez doprowadzania do przesuszenia tkanek
(ryc. 5). Następnie aplikujemy system łączący ze strzykawki, używając załączonej w opakowaniu
końcówki do wcierania bondu przez 20 sekund (ryc. 6) i naświetlamy przez 10 sekund (ryc. 7).
Uzyskujemy powierzchnię tkanek twardych gotową do aplikacji materiału kompozytowego (ryc. 8).
Krótki czas trwania i prostota procedury aplikacyjnej sprawia, iż ryzyko powstania błędu jest minimalne, co skutkuje uzyskaniem wysokich sił łączenia w sposób powtarzalny, przy każdym zabiegu.
Łatwość w stosowaniu wypełnień kompozytowych znacznie wzrasta, co może zachęcić do szerszego stosowania materiałów tego typu w trudnych warunkach klinicznych, gdzie jednym z istotnych
elementów jest czas trwania procedury. Idealnym polem do szerokiego wprowadzenia materiałów
kompozytowych będzie tutaj, np. stomatologia dziecięca, gdzie dotychczasowo w leczeniu zębów
mlecznych dominowały raczej cementy szkło-jonomerowe, ze względu na łatwość aplikacji u niespokojnego pacjenta. Kompozyt Simile w połączeniu z systemem Bond-1 SF staje się lepszym
rozwiązaniem oferując wyższe siły łączenia przy prostszej i krótszej aplikacji.
RYC.2 Producent zapewnia końcówki aplikacyjne
przystosowane do wcierania środka w tkanki zęba.
RYC.3 Sam system łączący ma stosunkowo
gęstą konsystencję w porównaniu z tradycyjnymi
bondami.
RYC.4 Aplikowanie systemu łączącego powinno
odbywać się na lekko osuszoną powierzchnię
szkliwa i zębiny.
RYC.5 Wszystkie czynności wykonujemy trzymając w dłoni tylko pojemnik z systemem łączącym.
RYC.6 Po aplikacji środek powinien być wcierany
w tkanki zęba przez czas 20 sekund, bez potrzeby
jego rozdmuchiwania.
RYC.7 Kolejny etap to polimeryzacja przez czas
10 sekund.
RYC.8 Ubytek jest przygotowany do aplikacji
materiału kompozytowego
www.pentron.pl
Bond-1
SF
Solvent-Free SE Adhesive
™
„…PROSTOTA JEST OWOCEM DOJRZAŁOŚCI…” FRIEDRICH VON SCHILLER
Maciej
Dr n.
Mikołajczyk
med. Maciej
DDS,
Mikołajczyk,
PhD, Warsaw,
ŁódźPoland
Przypadek kliniczny
Dziewczynka w wieku lat 3 zgłosiła się wraz z rodzicami do gabinetu stomatologicznego w celu leczenia zębów. Doszło u niej do rozwoju
próchnicy butelkowej, która w chwili zgłoszenia się pacjentki była w dość zaawansowanym stadium. Dodatkowo, nieudany zabieg impregnowania
zębiny spowodował znaczne zaciemnienie zmian próchnicowych (ryc. 9), co stało się przyczyną dużego dyskomfortu (chociaż raczej natury
psychologicznej) u rodziców i samej dziewczynki. Ubytki w takich miejscach u małych pacjentów uchodzą za dość niewdzięczne w leczeniu, ze
względu na warunkową współpracę z pacjentem, który szybko ulega „znudzeniu” zabiegiem, jak również ze względu na techniczne problemy
z utrzymaniem wypełnień na tak mało retencyjnej powierzchni. Podjęto decyzję o wykorzystaniu zestawu Bond-1 SF oraz Simile ze względu na
zalety opisywane powyżej. Aplikacja bondu trwała krótko i była zupełnie niebolesna dla pacjentki (ryc. 10). Należy podkreślić, iż dzięki gęstej
konsystencji bondu uzyskujemy dużą precyzję w jego aplikowaniu, dzięki czemu u dziecięcych pacjentów pozostaje on neutralny smakowo, co
nie jest też bez znaczenia. Po naświetleniu systemu wiążącego można było przystąpić do aplikacji materiału kompozytowego (ryc. 11). Krótki
czas trwania procedur oznacza w tym przypadku, iż minimalizujemy możliwość dostania się na powierzchnię ubytku śliny, a współpraca z małą
pacjentką układa się cały czas doskonale. Aplikacja materiału Simile pozwoliła na całkowite zakrycie odsłoniętej zębiny i wyeliminowanie
niekorzystnego efektu estetycznego (ryc. 12). Użycie odpowiedniego systemu łączącego gwarantuje, iż odbudowa pozostanie w tym miejscu
aż do momentu fizjologicznej wymiany zębów, co będzie sukcesem opisywanego leczenia.
RYC.9 Skutki rozwoju próchnicy butelkowej i nieudanej impregnacji zębiny u 3 letniej pacjentki
RYC.11 Można przystąpić do nakładania materiału kompozytowego Simile
www.pentron.pl
RYC.10 Szybka procedura aplikacji Bond-1 SF
czyni możliwym zastosowanie u małych pacjentów
wypełnień z materiałów kompozytowych
RYC.12 Leczenie zębów przednich u dzieci jest istotne również z punktu widzenia estetyki, stąd materiały kompozytowego są tutaj najlepszym wyborem.

Podobne dokumenty