2. Pismo do szkolnego Opiekuna praktyk pedagogicznych

Transkrypt

2. Pismo do szkolnego Opiekuna praktyk pedagogicznych
Warszawa, ...............................
Szkolny Opiekun
praktyki nauczycielskiej
Pani/Pan
........................................................................
Pani/Pan ......................................................................... jest słuchaczem
Studiów Podyplomowych z Geografii dla Nauczycieli realizowanych na Uniwersytecie
Warszawskim, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Ważną składową tych
studiów jest praktyka nauczycielska. Jej celem jest kształtowanie wśród słuchaczy
umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy przedmiotowej (geograficznej) oraz wiedzy
dydaktycznej z zakresu nauczania geografii, którą zdobywają w trakcie zajęć
uniwersyteckich.
Dyrekcja szkoły wyraziła zgodę na realizację praktyki nauczycielskiej przez wyżej
wymienioną osobę, która w tym czasie pozostanie pod Pani/Pana opieką.
Studentów obowiązuje 60 godzin praktyki,
w tym:
- hospitowanie minimum 10 lekcji z przedmiotu geografia,
- przeprowadzenie minimum 5 lekcji geografii,
- omówienie z opiekunem szkolnym autorskich scenariuszy lekcji oraz przebiegu lekcji
po ich przeprowadzeniu,
- praca własna m.in. przygotowanie i wypełnienie arkuszy hospitacyjnych, dotarcie do
stosownych źródeł wiedzy geograficznej i zapoznanie się z nimi, opracowanie
literatury przedmiotu, przygotowanie koncepcji scenariuszy-konspektów lekcji,
dokonanie ewaluacji swoich zajęć, sporządzenie uwag o przebiegu praktyk itp.
Do zadań Szkolnego Opiekuna praktyki należy:
- opracowanie planu zajęć praktykanta ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych
przez niego lekcji (klasy, tematy, terminy),
- przeprowadzenie i omówienie lekcji hospitowanych przez praktykanta,
- pomoc w opracowaniu scenariuszy lekcji prowadzonych przez praktykanta oraz ich
zatwierdzenie przez złożenie pod nimi podpisu,
- hospitowanie i omówienie lekcji prowadzonych przez praktykanta,
- zaliczenie praktyki (zal.) potwierdzone podpisem w karcie praktyki.
Zaliczenie powinno uwzględniać:
- umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy merytorycznej i dydaktycznej z
zakresu geografii,
- stopień zaangażowania, inicjatywę, twórczość, samodzielność,
- umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniami, rozwiązywania problemów
pedagogicznych,
- kulturę osobistą, takt pedagogiczny,
- obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności.
Opiekę naukową nad praktyką ze strony WGSR UW sprawuje dr hab. Joanna Angiel;
tel. 22 5521513

Podobne dokumenty