Sylabus przedmiotu

Transkrypt

Sylabus przedmiotu
Sylabus przedmiotu
Przedmiot:
Historia myśli ekonomicznej
Kierunek: Ekonomia, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2012
Tytuł lub szczegółowa
Historia myśli ekonomicznej
nazwa przedmiotu:
Rok/Semestr: I/2
Liczba godzin: 30,0
Nauczyciel: Duda, Stanisław, dr
Forma zajęć: wykład
Rodzaj zaliczenia: egzamin
Punkty ECTS: 6,0
30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji
30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć
dydaktycznych
30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych
30,0 Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów
30,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu
30,0 Praca semestralna
Godzinowe
ekwiwalenty punktów
ECTS (łączna liczba
godzin w semestrze):
Poziom trudności: podstawowy
Mikroekonomia I i II
Wstępne wymagania: Makroeknomia I i II
Historia gospodarcza
• objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody dydaktyczne: • wykład informacyjny
• wykład problemowy
1. Przedmiot i metoda badań historii gospodarczej
- Historia gospodarcza a historia myśli ekonomicznej
2. System społeczno-gospodarczy starożytności (system niewolniczy)
- Początki myśli społeczno-ekonomicznej:Platon, Arystoteles
3. Rozwój feudalnych stosunków społeczno-gospodarczych w Europie
- Religijny charakter myśli społeczno-ekonomicznej w średniowieczu:św.Tomasz z Akwinui
Kanoniści.
4. Merkantylizm jako polityka gospodarcza epoki narodzin kapitalizmu
- Typy i rodzaje polityki merkantylnej
5. Fizjokratyzm i początki ekonomii klasycznej
6. Ekonomia klasyczna jako teoria kapitalizmu wolnokonkurencyjnego
- Angielska szkoła klasyczna:A. Smith, D. Ricardo, T.R. Mathus, J.S. Mill
- Klasycyzm we Francji:J.B. Say
- Początki ekonomii w Polsce: M. Kopernik, St. Staszic, F. Skarbek, J.Supiński
Zakres tematów: 7. Ekspansja gospodarcza Europy Zach. i USA w XIX i XX wieku
8. Ekonomia neoklasyczna
- Kierunek subiektywno-marginalistyczny: szkoła psychologiczna, szkoła matematyczna, szkoła
neoklasyczna (A. Marshall, J.B. Clark, J. Fischer, F.Knight)
9. Rozwój ekonomii historycznej
- Niemiecka szkoła narodowa (F. List)
- Starsza szkoła historyczna
- Młodsza szkoła historyczna
- Instytucjonalizm (T.B. Veblen, J.K. Galbraith)
- Rozwój Katolickiej Nauki Społecznej
10. Teoria konkurencji monopolistycznej (J. Robinson)
11. Makroekonomiczna teoriaJ.M. Keynesa
12. Główne kierunki rozwoju współczesnej teorii ekonomii: spór o gospodarczą rolę państwa
13. Polska myśl społeczno-ekonomiczna XIX i XX wieku
14. Teoria ekonomii wobec wyzwań gospodarki globalnej
• egzamin pisemny
Forma oceniania: • egzamin ustny
• praca semestralna
1.Bartkowiak R. Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003.2. Stankiewicz W. Historia
myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1998; 2002; 2007.3. Lipiński E. Historia powszechnej myśli
ekonomicznej do roku 1870, Warszawa 1981.4. Górski J., Sierpiński W. Historia powszechnej
Literatura:
myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1977, 19815. Landreth B. H., Colander D. C.
Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998, 2005.6. Współczesne teorie ekonomiczne,
red. M. Ratajczak, Wyd. UE Poznań, Poznań 2012.

Podobne dokumenty