Czym jest Dialog pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia

Transkrypt

Czym jest Dialog pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia
Czym jest Dialog pomiędzy publicznymi
służbami zatrudnienia
Publiczne służby zatrudnienia pełnią kluczową rolę w zarządzaniu rynkiem pracy, szczególnie w zakresie promowania
wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych na rynku pracy.
Ze względu na postępującą globalizację oraz trwający od 2008 roku kryzys ekonomiczny publiczne służby zatrudnienia
stoją wobec wielu wyzwań obejmujących różne aspekty rynku pracy.
Szybko zmieniające się warunki na rynkach pracy, likwidowanie stanowisk pracy, wzrost bezrobocia sprawia, że publiczne
służby zatrudnienia muszą formułować krótkoi długoterminowe innowacyjne rozwiązania, m.in. w celu:
•
•
•
•
•
•
dostosowania usług do walki z rosnącym bezrobociem,
wzmocnienia zdolności publicznych służb zatrudnienia do stosowania szybkich i skutecznych interwencji,
zwiększenia efektywności dopasowania popytu i podaży na rynku pracy,
dostosowania usług do nowych form zatrudnienia i umów o pracę,
skutecznego przewidywania przyszłych potrzeb rynku pracy, w szczególności dotyczących mobilności na rynku
pracy oraz nowych umiejętności w nowych miejscach pracy,
utrzymania wysokiego poziomu usług dla wszystkich klientów, zarówno poszukujących pracy, planujących zmianę
pracy jak i pracodawców.
W tym kontekście, w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Wspólne zobowiązanie na rzecz zatrudnienia w sprawie działań na
rzecz zwalczania skutków obecnego kryzysu gospodarczego (COM/2009/0257), Komisja Europejska podkreśliła potrzebę
intensyfikacji wymiany doświadczeń pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, w celu zwiększenia skuteczności i
efektywności aktywnej polityki rynku pracy.
Strategia Europa 2020, szczególnie wytyczna 8: Rozwijanie zasobów wykwalifikowanej siły roboczej odpowiadającej
potrzebom rynku pracy, promowanie jakości zatrudnienia i uczenia się przez całe życie zwraca uwagę na fakt, że państwa
członkowskie powinny:
•
•
•
•
•
•
promować wydajność i zwiększać szanse na rynku pracy,
znosić przeszkody w mobilności zawodowej i geograficznej pracowników,
wspierać osoby o niskich kwalifikacjach i zwiększać szanse starszych pracowników na rynku pracy,
ulepszać dostęp do szkoleń, podwyższać jakość kształcenia i doradztwa zawodowego,
dostarczać informacje o wolnych miejscach pracy,
wdrażać programy mające na celu pomoc absolwentom w znalezieniu pierwszego zatrudnienia lub możliwości
dalszego kształcenia, a także podejmować szybkie działania w przypadku utraty pracy przez osoby młode.
Powyższe zalecenia implikują kierunki działania publicznych służb zatrudnienia.
W związku z powyższym Komisja Europejska zainicjowała program PES to PES dialogue (dialog pomiędzy publicznymi
służbami zatrudnienia), który koncentruje się na nowej formie wzajemnego uczenia się publicznych służb zatrudnienia, w
celu ich wsparcia w przewidywaniu nowych trendów i potrzeb wymagających dostosowania oferty usługi lub modeli
biznesowych.
Cel dialogu jest dwojaki: a) przyczynić się do zwiększenia wydajności i efektywności działań publicznych służb
zatrudnienia; b) zwiększyć zaangażowanie wszystkich publicznych służb zatrudnienia.
Program KE PES to PES dialogue ma za zadanie wesprzeć publiczne służby zatrudnienia w implementacji założeń i
wytycznych Unii Europejskiej i podnieść efektywność służb.
Publiczne służby zatrudnienia mogą wykorzystywać doświadczenia z innych krajów, a także uczyć się wzajemnie od
siebie poprawiając w ten sposób efektywność działań.
Załączniki
Decyzja KE wspólne zobowiązania na rzecz zatrudnienia.pdf

Podobne dokumenty