Projekt MSZ - Informacja o projekcie

Transkrypt

Projekt MSZ - Informacja o projekcie
W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do jednostek samorządu terytorialnego do
składania wniosków projektowych na realizację projektów pomocowych w ramach” Polskiego
programu pomocy zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2008 roku”
Gmina
BełŜec w maju 2008 r. złoŜyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ Strategia współpracy
Gminy BełŜec z Miastem Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku
transgranicznego”
” wraz z wymaganymi załącznikami.
Dnia 28 lipca 2008 r. poinformowano Gminę BełŜec, iŜ projekt został zaakceptowany do
sfinansowania w kwocie 76.677,63 PLN.
W dniu 7 sierpnia 2008 r. została podpisana Umowa Dotacji 1401/2008/SAM/11 na
realizację projektu pomocowego pod nazwą : „ Strategia współpracy Gminy BełŜec z Miastem
Bełz – pierwszy krok do utworzenia turystycznego szlaku transgranicznego”
” pomiędzy
Ministerstwem Spraw Zagranicznych jako Dotującym a Gminą BełŜec jako Dotowanym.
Streszczenie opisu projektu
Projekt pn. „Strategia współpracy Gminy BełŜec z Miastem Bełz - pierwszy krok do utworzenia
turystycznego szlaku transgranicznego” ukierunkowany został w głównej mierze na wypracowanie trwałych
struktur i formuły wzajemnej współpracy transgranicznej między jednostkami samorządu terytorialnego
Gminy BełŜec i Miasta Bełz jako odpowiedzi na notowany obecnie problem niewystarczającego zakresu
transgranicznej kooperacji m.in. w obszarach t.j.: wymiana gospodarcza i handlowa, wymiana turystyczna i
kulturalna. Wskazane ograniczenia rzutują jednocześnie na marginalizację gospodarczą wskazanych
regionów i wymuszają podejmowanie inicjatyw lokalnych umoŜliwiających wykorzystywanie dostępnych
atutów wynikających głównie z przygranicznego połoŜenia.
Zdefiniowany zakres problemów przewiduje jednocześnie zestaw zadań i działań projektowych, które
obejmą m.in.:
1) Zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej tematycznie zacieśnianiu współpracy
transgranicznej poprzez wytyczenie trasy przebiegu planowanego do utworzenia tursytycznego szlaku
transgranicznego BełŜec – Bełz.
2) Przeprowadzenie spotkań roboczych i wizyt studyjnych ukierunkowanych na wypracowanie formuły
wdroŜenia i przyszłego funkcjonowania szlaku turystycznego oraz instrumentarium usprawniającego
wymianę przygraniczną.
3) Opracowanie bazy danych (dane teleadresowe, profil działalności, preferowana płaszczyzna
współdziałania itp.) zawierającej informację o podmiotach zainteresowanych zacieśnianiem współpracy
międzynarodowej
4) Opracowanie "Strategii współpracy Gminy BełŜec z Miastem Bełz" oraz przeprowadzenie konsultacji
społecznych dotyczących powyŜszej strategii
5) Przygotowanie i publikacja w nakładzie 1000 egzemplarzy folderu informacyjno – promocyjnego
(dotyczącego planowanego do utworzenia szlaku) poświęconego tematycznie podejmowanym pracom
projektowym oraz planowanym do osiągnięcia efektom projektu .
Cele projektu:
a) cel ogólny
Liczne opracowania o charakterze strategicznym wskazują jednoznacznie, Ŝe wyznacznikiem kierunków i
tempa rozwoju gospodarczego o zasięgu lokalnym jak i regionalnym (zwłaszcza na terenach połoŜonych w
bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwa), elementem istotnym w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej
oraz jakości Ŝycia mieszkańców jest właściwie rozwinięta współpraca transgraniczna. W przypadku
wnioskodawcy - Gminy BełŜec naleŜy stwierdzić, Ŝe zakres współdziałania ze strukturami
samorządowymi i podmiotami funkcjonującymi po stronie ukraińskiej jest co najmniej niewystarczający i
cechuje się brakiem systemowego podejścia. Notowana obecnie współpraca ma charakter incydentalny i
krótkookresowy bez jasno określonych kierunków i priorytetów działania oraz realizowana jest w
większości przypadków na płaszczyźnie gospodarczo-handlowej. Brak kompleksowości podejścia w tym
obszarze ogranicza moŜliwości wynikające z pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego (zarówno
polskiego, jak i ukraińskiego) wynikającego z przygranicznego połoŜenia Gminy BełŜec i Miasta Bełz.
Zaprezentowane przesłanki stanowią jednocześnie uzasadnienie generalnego celu, którym w przypadku
przedmiotowego projektu jest „Poszerzenie zakresu współpracy transgranicznej jako narzędzia
oddziaływania na poziom atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunki Ŝycia mieszkańców terenów
przygranicznych Ukrainy i Polski przez utworzenie szlaku turystyczno - handlowego BełŜec – Bełz”.
Podkreślić naleŜy, Ŝe cel ogólny projektu wykazuje wysoką zbieŜność z zakresem planowanej interwencji
w ramach Programu polskiej pomocy zagranicznej w obszarze priorytetowym: Reforma samorządowoterytorialna (współpraca regionalna i transgraniczna) oraz Deklaracji Milenijnej przyjętej przez ONZ w
2000 r. (Cel nr 8 - Stworzenie globalnego partnerskiego porozumienia na rzecz rozwoju). Wskazana
spójność z dokumentacją nadrzędną potwierdza właściwe ukierunkowanie interwencji projektu stanowiąc
jednocześnie uzasadnienie jego realizacji.
b) cele bezpośrednie
Warunkiem osiągalności zdefiniowanego głównego celu rozwojowego projektu jest realizacja zadań
słuŜących lepszemu zaspakajaniu identyfikowalnych obecnie problemów dotyczących niezadowalającego
zakresu współpracy transgranicznej pomiędzy Gminą BełŜec i strukturami samorządowymi po stronie
ukraińskiej (np.: podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki, wymiany handlowej,
kultury, oświaty, sportu, ochrony środowiska itp.). Zaznaczyć naleŜy, ze przedmiot i zakres tematyczny
niniejszego projektu (opracowanie strategii oraz wytyczenie szlaku turystycznego) będą zgodnie z
załoŜeniami oddziaływać na wskazane obszary problemowe, ale równieŜ na poziom wykorzystywania
potencjału gospodarczego i turystycznego zarówno Gminy BełŜec, jak i Miasta Bełz. Generalny cel
projektu wykazuje dodatkowo wysoką zbieŜność i doskonale wkomponowuje się i wypełnia priorytety
rozwojowe Gminy BełŜec zawarte w obowiązujących dla niej dokumentach o charakterze strategicznym
(Strategia Rozwoju Gminy BełŜec na lata 2007-2015; Priorytet 5 - Kreowanie wizerunku Gminy jako
obszaru o waŜnych funkcjach turystyki, rekreacji i kultury, ze specjalizacją transgraniczną).
Celami szczegółowymi umoŜliwiającymi wypełnienie generalnego priorytetu projektu (płaszczyzna
rezultatów)są:
1)
Wypracowanie
formuły
i
praktyczne
wdroŜenie
instrumentów
długofalowej
współpracy
transgranicznej na płaszczyźnie turystycznej, gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i sportowej pomiędzy
Gminą BełŜec i Miastem Bełz
2)
Wsparcie rozwoju lokalnego w Zachodniej Ukrainie poprzez zwiększenie aktywności lokalnych
struktur samorządowych
3) Poprawa relacji i stworzenie sprzyjającego klimatu do wdraŜania inicjatyw o charakterze
transgranicznym
4) Upowszechnianie informacji o zakresie i moŜliwych formach współpracy na płaszczyźnie lokalnej
między stroną polską i ukraińską
5) Poprawa atrakcyjności i wizerunku obszarów objętych zasięgiem oddziaływania projektu
Zakładane rezultaty projektu, w tym ilościowe
Rezultaty planowane do osiągnięcia w ramach przedmiotowego projektu obejmą m.in.:
1) Zorganizowanie międzynarodowej konferencji inicjującej realizację przedsięwzięcia polegającego na
planowanym utworzeniu turystycznego szlaku transgranicznego BełŜec - Bełz
2) Wyznaczenie trasy przebiegu międzynarodowego szlaku turystyczno – handlowego oraz
wypracowanie procedur praktycznego wdroŜenia przedsięwzięcia
3) Utworzenie międzynarodowej platformy współpracy i bazy danych podmiotów obejmującej
przedstawicieli struktur samorządowych, pozarządowych oraz przedstawicieli sektora prywatnego
zainteresowanych aktywnym udziałem w rozwoju kontaktów transgranicznych
4) Opracowanie i wdroŜenie Strategii współpracy Gminy BełŜec z Miastem Bełz
5)
Wydruk folderu informacyjno – promocyjnego dotyczącego inicjatorów projektu oraz formuły
funkcjonowania turystycznego szlaku transgranicznego i moŜliwych form nawiązywania współpracy
transgranicznej pomiędzy Gminą BełŜec i Miastem Bełz.
Oprócz wyŜej wymienionych rezultatów twardych, projekt zakłada osiągniecie rezultatów miękkich w
postaci:
1) nabycie przez uczestników projektu nowych umiejętności w zakresie nawiązywania i praktycznego
wdraŜania transgranicznej współpracy polsko – ukraińskiej
2) szczegółowe poznanie wytycznych i procedur zewnętrznych (uwarunkowania formalno – prawne,
umowy i porozumienia krajowe) dotyczących rozwoju współpracy międzynarodowej na poziomie
regionalnym
3) podniesienie poziomu kompetencji cywilizacyjnych uczestników projektu (posługiwanie się językiem
obcym)