PYTANIA NA EGZAMIN USTNY Z PRZEDMIOTU

Transkrypt

PYTANIA NA EGZAMIN USTNY Z PRZEDMIOTU
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY Z PRZEDMIOTU
PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW
Egzamin ustny składa się z czterech pytań, po dwa z każdej części
CZĘŚĆ 1. JĘZYK C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Struktura programu. Klasy pamięci, zakres i widoczność nazw.
Standardowe typy danych. Postacie stałych. Konwersje i rzutowanie typów. Typy void oraz void*.
Typy tablicowe i wskaźnikowe. Tablice wielowymiarowe i tablice wskaźników.
Dostęp do parametrów linii wywołania programu.
Struktury i unie. Operacje na listach wykorzystujące wskaźniki na struktury.
Wyrażenia. Zasady wartościowania wyrażeń. Operatory i ich priorytety.
Budowa i znaczenie (semantyka) deklaracji i definicji. Zapisywanie i odczytywanie
skomplikowanych deklaratorów.
Inicjalizacja zmiennych prostych i strukturalnych.
Instrukcje warunkowe. Instrukcja wyboru.
Instrukcje iteracyjne. Instrukcje break i continue.
Funkcje: prototypy, wywoływanie, przekazywanie danych i zwracanie wartości. Instrukcja return.
Funkcje: przekazywanie argumentów będących danymi wskaźnikowymi, tablicowymi
oraz strukturami i uniami.
Preprocesor. Definicje stałych symbolicznych.
Kompilacja rozdzielna i pliki nagłówkowe. Biblioteki i funkcje biblioteczne.
Operacje wejścia-wyjścia.
CZĘŚĆ 2. JĘZYK C++
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Programowanie obiektowe jako jeden z paradygmatów programowania. Abstrakcja danych. Języki
wspierające programowanie obiektowe.
Możliwości C++ w części nieobiektowej: typy referencyjne, stałe nazwane, operatory new i delete.
Funkcje w C++: prototypy, przekazywanie argumentów, wartości zwracane. Funkcje inline, wartości
domyślne parametrów.
Funkcje przeciążone, zasady dopasowywania argumentów.
Pojęcie klasy. Pola, metody, sposoby kontroli dostępu do składowych klasy, operatory dostępu do
składowych klasy.
Pojęcie obiektu. Konstruktory i destruktory obiektów, sposoby inicjalizowania pól. Obiekty
dynamiczne.
Kopiowanie i przypisywanie obiektów. Konstruktor kopiujący i operator przypisania.
Przekazywanie obiektu, zwracanie obiektu. Wskaźnik this. Przekazywanie parametrów, zwracanie
wartości a konstruktory kopiujące.
Funkcje i klasy zaprzyjaźnione.
Przeciążanie operatorów. Przykłady implementacji. Przeciążenie a wydajność.
Metody generowane automatycznie.
Dziedziczenie. Klasa bazowa i pochodna. Kolejność wywoływania konstruktorów i destruktorów
obiektów klasy pochodnej.
Konstruktor kopiujący i operator przypisania dla obiektów klasy pochodnej.
Dziedziczenie wielobazowe. Wieloznaczność metod i klas bazowych. Wirtualne klasy bazowe.
Polimorfizm. Wczesne i późne wiązanie. Metody wirtualne i czyste metody wirtualne. Klasy
polimorficzne. Klasy abstrakcyjne.
RTTI (Run-Time Type Information).
Wzorce funkcji i wzorce klas.
Obsługa wyjątków.
Elementy biblioteki standardowej C++.

Podobne dokumenty