UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany/a ( imię , nazwisko, numer

Transkrypt

UPOWAŻNIENIE Ja niżej podpisany/a ( imię , nazwisko, numer
WZÓR
UPOWAŻNIENIE
Ja niżej podpisany/a ( imię , nazwisko, numer PESEL) upoważniam
Panią / Panią / mojego syna/ córkę
( imię , nazwisko, numer PESEL)
do UZYSKANIA w moim imieniu zaświadczenia o niekaralności.
Toruń, dnia ……….
……………………………
(podpis)

Podobne dokumenty