nabycie prawa własności nieruchomości skarbu

Transkrypt

nabycie prawa własności nieruchomości skarbu
STAROSTWO POWIATOWE w Obornikach
KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ
64-600 Oborniki, ul.11-Listopada 2a
(0/61) 297 31 00 Fax.297 31 01

GM-04
www.oborniki.starostwo.gov.pl
godziny urzędowania STAROSTWA:
w poniedziałki: 8:00-17:00
od wtorku do piątku: 7:00 - 15:00
-----------------------------------------
NABYCIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
BĘDĄCEJ W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu
wieczystym, zawierający oznaczenie ewidencyjne nieruchomości (obręb i nr działki).
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki.
Wydział Geodezji i Nieruchomości – Referat Gospodarki Nieruchomościami,
pokój 115, I piętro, tel. (61) 29 73 123
Złożenie dokumentów: Sekretariat Starostwa, I piętro, pokój 102.
Odbiór dokumentów: o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego strona zostanie powiadomiona odrębnym
pismem przesłanym listem poleconym lub telefonicznie. Prosimy o podanie na wniosku nr telefonu w celu
uzgodnienia terminu podpisania protokółu uzgodnień i aktu notarialnego.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 90 dni - sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa uzależniona jest od zgody
Wojewody Wielkopolskiego wyrażonej w formie zarządzenia. Nabycie prawa własności nie podlega przepisom
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
Poz. 267).
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nabycie prawa własności następuje w formie notarialnej umowy sprzedaży, po uprzednim: sporządzeniu operatu
szacunkowego, wyrażeniu zgody przez Wojewodę Wielkopolskiego na sprzedaż nieruchomości oraz podpisaniu
protokółu uzgodnień.
OPŁATY
Wniosek z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.
Koszt operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
Opłata za nabycie prawa własności – zależna od wartości nieruchomości.
TRYB ODWOŁAWCZY
Postępowanie cywilne – nie przewiduje się trybu odwoławczego w drodze administracyjnej.
DODATKOWE INFORMACJE
Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste może być
sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.
Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wygasa z mocy prawa ustanowione uprzednio prawo
użytkowania wieczystego.
PODSTAWA PRAWNA


ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.);
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. Poz. 1282
ze zm.).
Opracował: 12.02.14
Kierownik
Referatu Gospodarki
Nieruchomościami
Wydziału Geodezji i Nieruch.
Sprawdził: 13.02.14
Naczelnik
Wydziału Geodezji
i Nieruchomości
Zatwierdził:21.02.2014
Starosta Obornicki
Data ostatniego przeglądu
06.03.2013

Podobne dokumenty