nadzór przeciwepidemiczny

Transkrypt

nadzór przeciwepidemiczny
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12
tel./fax. (0-42) 215-27-76, tel. (0-42) 215-35-89
e-mail: [email protected]
Informacja
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu pabianickiego za rok 2009
Pabianice, 27.02.2010 r.
1
Spis treści
Wstęp
3.
Nadzór przeciwepidemiczny
4.
Nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.
9.
Sekcja Higieny Środowiska
I.
II.
1. Nadzór nad warunkami pracy w 2009 roku
16.
2. Higiena Komunalna
24.
3. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych placówek
nauczania i wychowania
36.
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
38.
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
39.
2
Wstęp
Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pabianickiego w roku 2009 oparta
jest na analizie działalności kontrolnej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Pabianicach wynikającej z ustawowych obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej na szczeblu
powiatowym. Podstawowym celem w prowadzonych działaniach była ochrona zdrowia ludzkiego
przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie
powstawaniu i szerzeniu chorób zakaźnych i zawodowych.
Działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pabianicach zgodnie z
Ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2006r Nr 122, poz. 851
z późn. zm.) – skierowana jest na ochronę zdrowia przed niekorzystnym wpływem czynników
szkodliwych i/lub uciążliwych , a w szczególności zapobieganiu powstawania chorób, w tym
chorób zakaźnych i zawodowych oraz cywilizacyjnych na obszarze powiatu pabianickiego.
Dla realizacji tej polityki w Pionie Nadzoru Sanitarnego w roku 2009 kontynuowano
wdrożony system zarządzania jakością na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 „Ogólne
kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”
W 2009 r. pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w powiecie
pabianickim było 2365 obiektów.
•
Liczba kontroli w roku 2009 – 3034;
•
Liczba pobranych próbek w roku 2009 – 1709;
W 2009 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach wpłynę-
ło 31 skarg i interwencji, wszystkie rozpatrzono, z czego 18 było nieuzasadnionych.
3
I. Nadzór przeciwepidemiczny
Informacje opracowano korzystając z:
- danych zawartych w sprawozdaniach na drukach GUS
- danych liczbowych zawartych w rocznych informacjach dotyczących nadzoru
nad placówkami służby zdrowia
- wyników z kontroli sanitarnych przeprowadzonych w ciągu całego roku przez
pracowników sekcji epidemiologicznej
- wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych
Liczba mieszkańców z danych GUS z dnia 30.06.2009 r.
Powiat Pabianicki
Miasto Pabianice
Miasto Konstantynów
wieś(gminy)
- 118 970
- 69 158
- 17 633
- 32 179
W 2009 wykonano:
- kontrole sanitarne placówek służby zdrowia
- 199
- kontrole stałych nosicieli
- 0
- kontrole punktów szczepień
- 47
- wywiady epidemiologiczne i dochodzenia
p/epidemiczne
- 478
-przyjęto od 769 osób próbki na badanie w kierunku Salmonelli i Shigelli.
Nadzór nad zakładami służby zdrowia
Na terenie Powiatu pabianickiego objęto nadzorem 176 placówek służby zdrowia.
Wykonano 199 kontroli sanitarnych.
Wydano 2 decyzje techniczne na poprawę stanu sanitarno - technicznego.
Miasto Pabianice
W 2009 roku objętych nadzorem było 120 placówek służby zdrowia .
Przeprowadzono 138 kontroli .
Zostały wystawione 2 decyzje na poprawę stanu sanitarno-technicznego, z czego 1 decyzja została
wykonana, zaś termin wykonania drugiej został przedłużony do końca 2010 r.
Laboratorium Analiz Lekarskich Pabianice ul. P. Skargi 46/52 wydano decyzję przedłużającą z
dnia 3.08.2009 znak PPIS-Pb-NSEp451D/06/01/08 termin wykonania 31.03.2010 r.
NZOZ Falck Region Łódzki Pabianice ul. Grobelna 8 wydano decyzję techniczną dnia
11.02.2009 znak PPIS-Pb-NSEp/451/227/01/09 termin wykonania 30.06.2009 .Decyzja wykonana
w terminie .
NZOZ Validus Szydłów 26 wydano decyzję techniczną dnia 11.12.2009 r.
451/59/02/09 termin wykonania 30.06.2010.
PPIS-Pb-NSEp-
Miasto Konstantynów
W 2009 roku nadzorem objęto 27 placówek służby zdrowia przeprowadzono 24 kontrole
sanitarne.
4
Gminy
W 2009 roku w 5 gminach ( Pabianice, Ksawerów, Lutomiersk, Dobroń, Dłutów) nadzorem
sanitarnym objętych było 29 placówek służby zdrowia, przeprowadzono 37 kontrole sanitarne.
Działalność w zakresie zwalczania chorób zakaźnych WZW
Sytuacja epidemiologiczna dotycząca wirusowego zapalenia wątroby.
W 2009 roku zarejestrowano 42 przypadki WZW. Z tej liczby 18 przypadków to WZW A, 5
przypadków to WZW B, 17 przypadków to WZW C, 2 przypadki to WZW C ostre.
Jednostka
chorobowa
WZW A
WZW B
WZW B ostre
WZW C
WZW C ostre
WZW ogółem
2009r
%
2009 rok
Ogółem
Miasta
Gminy
L. zachor. zapadalność L. zachor. zapadalność L. zachor. zapadalność
18
15.12
3
2.52
15
12,60
5
4,20
2
1,68
3
2052
17
14,28
9
7,56
8
6,72
2
1,68
2
1,68
42
WZW B
o
p
r
5
5
100 100
35,30
16
WZW C
o
P
r
2
17
19
100 100
13,44
WZW A
o
p
r
18
18
-
26
21,85
Ogółem
o
p
r
20
22
42
100 100
o - ostre
p - przewlekłe
r – razem
Nadzór nad realizacją programu zapobiegania i zwalczania WZW
W 2009 roku przeprowadzono 42 wywiady z osobami chorymi na WZW A, B, C oraz 18
wywiadów z osobami zakażonymi bezobjawowo, u których wykryto HBsAg i 11 wywiadów z
nosicielami wirusa zapalenia wątroby typu „C”.
W 2009 roku objęto nadzorem 15 osób mających kontakt z chorym na WZW typu B, 37 z
osobami z kontaktu z nosicielami HBsAg.
Zaszczepiono przeciw WZW B 10 osób z kontaktu z nosicielami HBsAg i chorymi na WZW
„B”.
Przeprowadzono wywiady z 11 chorymi na WZW typu C oraz 17 osobami ,
u których wykryto przeciwciała a-HCV, są wśród nich krwiodawcy .
W 2009 roku objęto nadzorem 41 osób z kontaktu z chorymi i nosicielami /wirusem C/ i
skierowano na badania w kierunku przeciwciał a-HCV.
Działalność w zakresie szczepień ochronnych
Nadzorem objęto 26 placówek w których są wykonywane szczepienia ochronne.
Zaplanowano 47 kontroli - wykonano 48.
W poszczególnych placówkach wykonawstwo przedstawia się następująco:
5
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa placówki
Poradnie D
Ośrodki zdrowia
Oddziały Noworodków
Poradnie chirurgiczne
Punkty szczepień
SPZOZ Pabian - Med
Niepubliczne ZOZ-y
RAZEM
Ilość
placówek
3
3
1
3
2
1
13
26
planowano
kontroli
9
5
1
3
2
1
26
47
wykonano
kontroli
9
5
1
3
2
2
26
48
Na dzień 31.12.2009 r. obowiązkowym szczepieniom p/WZW B podlegało 594
pracowników służby zdrowia – wszyscy pracownicy są zaszczepieni.
Stan osób zaszczepionych p/WZW przedstawia się następująco:
255 dawek szczepienia uzupełniającego;
307 dawek szczepienia przypominającego I i 32 przypominającego II;
Osoby dializowane: 43 dawki szczepienia pierwotnego
16 dawek szczepienia uzupełniającego
Przeciw WZW A zaszczepiono 118 osób.
U dzieci urodzonych w 2009 r. wykonano
- szczepienie B.C.G. 99,8%
- szczepienie p/ błonicy i tężcowi 57.4% i poliomyelitis u 57,4%
- szczepienie p/krztuścowe u 57.4%
- szczepienie p/WZW pierwotne u 39%
- szczepienie p/WZW uzupełniające u 44%
Uodpornienie przeciwko poszczególnym chorobom na dzień 31.12.2009r./bez rocznika 2009/
przedstawia się następująco:
- krztusiec
- 99,5%
- błonica
- 99,5%
- tężec
- 99,5%
- poliomyelitis - 99.5%
- odra
- 99,6%
− różyczka
- 98,9%
− Hemophilus typu b – 86.3%
Wzorem lat ubiegłych podczas kontroli punktów szczepień przeprowadzono bieżący
instruktaż o prawidłowym wykonywaniu szczepień , przechowywaniu szczepionek i prowadzeniu
dokumentacji (karty szczepień).
Pokąsania
W 2009 roku przeprowadzono 152 wywiady z ludźmi pokąsanymi przez zwierzęta. Z tej
liczby 114 to przypadki pokąsań w mieście, a 38 na wsi.
Szczepionych p/wściekliźnie zarejestrowanych było 26 osób, z czego 22 osoby z miasta , a 4 ze
wsi.
Borelioza
W roku sprawozdawczym 2009 odnotowano 44
zamieszkałych w mieście i 9 u osób zamieszkałych na wsi.
W 7 przypadkach boreliozy pacjenci byli hospitalizowani.
przypadki boreliozy /u 35 osób
6
Zatrucia pokarmowe
Zatrucia pokarmowe z terenu powiatu pabianickiego w 2009 roku
Kod wg
ICD-10
A 02
A 04
A 05
A 08
A 09
Liczba
Miasta
Wieś
zachorowań
Liczba
liczba
ogółem
zachorowań zachorowań
22
16
6
30
24
6
7
7
118
86
32
4
3
1
OGÓŁEM
181
136
45
ogólna
Zapadalność
Miasta
Wieś
18,49
25,21
5,88
99,18
3,36
13,44
20,17
5,88
72,28
2,52
5,04
5,04
26,89
0,84
152,13
114,31
37,82
Miasta : Pabianice
Konstantynów
Wieś : 5 gmin
- Pabianice
- Ksawerów
- Lutomiersk
- Dobroń
- Dłutów
W 2009 roku zarejestrowano 181 zatruć pokarmowych, w tym 22 przypadki zatruć
pałeczkami Salmonella – 16 przypadków w mieście, 6 na wsi.
Zestawienie zachorowań i zapadalność na choroby objęte obowiązkiem rejestracji z terenu
powiatu pabianickiego:
Jednostki Chorobowe
Liczba przypadków
Ogółem
Miasto
Gmina
Zapadalność (na 100 tyś)
Ogółem
Miasto
Gmina
Zatrucia pokarmowe
Salmonellozy A 02.0
22
16
6
Inne bakteryjne zakażenia
jelitowe A 04
30
24
6 25.21
7
7
118
86
32 99.18
72.28
26.89
4
3
1 3.36
2.52
0.84
Świnka B 26
13
11
2
10,92
9,24
1,68
Krztusiec A 37
62
46
16
52,11
38,66
13,44
Szkarlatyna (płonnica) A 38
78
61
17
65,56
51,27
14,28
Zapalenie opon mózg-rdzen
wirusowe
2
1
1
1,68
0,84
0,84
41
37
4
34,46
31,10
3,36
Inne bakteryjne zatrucia
pokarmowe A 05
Wirusowe i inne określone
zakażenia jelitowe A 08
Biegunka A 09
Róża A 46
18.49
13.44
5.04
20.17
5.04
5,88 5.88
7
Borelioza
44
35
9
36,98
29,41
7,56
Osoby szczepione
p/wściekliźnie
26
21
5
21,85
17,65
4,20
Osoby pokąsane (ogółem)
152
114
38
127,76
95,82
31,94
Ospa wietrzna B 01
440
343
97
369,84
288,30
81,53
7
6
1
5,88
5,04
0,84
WZW typ A
18
3
2,52
12,60
WZW typ B
5
2
3
4,20
1,68
2,52
WZW typ C
17
9
8
14,28
7,56
6,72
2
2
0
1,68
1,68
0,00
42
16
26
35,30
13,44
21,85
Różyczka B 06
WZW typ C ostre
WZW ogółem
15 15.12
Postępowanie związane z grypą A(H1N1)
Pierwszy komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczący wystąpienia grypy A(H1N1) na
terenie USA i Meksyku PSSE w Pabianicach otrzymała dnia 27.04.2009 r.
Od tego dnia PSSE rozpoczęła szereg działań zapobiegawczych na wypadek zagrożenia wirusem
świńskiej grypy.
-Przekazanie bieżących informacji zakładom opieki zdrowotnej i Powiatowemu Inspektorowi
Weterynarii,
Rozdanie ulotek informacyjnych dla podróżnych do biur podróży i lokalnej prasy.
Zaopatrzenie stacji w podłoże transportowe i wymazówki do pobrań materiału klinicznego od
osoby podejrzanej o zachorowanie.
Zorganizowanie szkolenia dla pracowników stacji w celu przypomnienia działań Państwowej
Inspekcji Sanitarnej na wypadek wystąpienia epidemii lub pandemii grypy.
Następnie w maju po otrzymaniu wiadomości o przypadku grypy A(H1N1) u osoby powracającej z
USA (drogą lotniczą),objęto nadzorem epidemiologicznym 3 osoby z naszego terenu mające
kontakt z pasażerem chorym w/w lotu. Nadzór trwał 7 dni został zakończony 10.05.2009 r. ( nie
wystąpiły żadne objawy chorobowe).
Pierwszy zdiagnozowany potwierdzony przypadek grypy A(H1N1) został zarejestrowany
7.08.2009r. u jednego z uczestników obozu młodzieżowego powracającego z Hiszpanii . Chorego
objęto nadzorem epidemiologicznym.
Przeprowadzono wywiad w domu chorego z chorym i jego rodziną . Poinformowano rodzinę o
sposobie postępowania. Chory nie był hospitalizowany (leczony przez lekarza POZ)
Do końca 2009 roku na terenie powiatu pabianickiego zarejestrowano razem 10 przypadków
potwierdzonego zachorowania na grypę A(H1N1) .
Wśród wszystkich przypadków zachorowań 7 osób było hospitalizowanych w tym 1 ciężarna i 1
położnica.
Wszystkie przypadki zachorowań miały łagodny przebieg.
8
Nadzór nad gruźlicą
IA
powiat
8
pabianicki
województwo 329
łódzkie
współczynnik 12,89
zapadalności
II B
VA
VB
razem
12
0
1
21
współczynnik
zapadalności
(na 100 000)
17,63
332
8
17
682
-
13,01
0,31
0,67
26,73
-
I A – gruźlica płuc potwierdzona bakteriologicznie;
I B - gruźlica płuc nie potwierdzona bakteriologicznie;
II A - gruźlica poza płucna potwierdzona bakteriologicznie;
II B - gruźlica poza płucna nie potwierdzona bakteriologicznie;
II. Nadzór nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia.
W roku 2009 pod nadzorem sekcji HŻŻ i PU znajdowały się 1062 obiekty zlokalizowane na
terenie powiatu pabianickiego. Skontrolowano 613, zatwierdzono 214, przeprowadzono ogółem
1024 kontrole sanitarne, w tym 177 kontroli interwencyjnych. Na podstawie arkusza oceny stanu
sanitarnego oceniono 284 zakłady.
W roku sprawozdawczym wszystkie zakłady oceniono jako zgodne z wymaganiami.
Rodzaj obiektu
Ilość
wg Ilość
ewidencji
kontroli
Ilość
Liczba
Kwota
decyzji
mandat
mandatów
administr
ów
w zł
Wytwórnie żywności
70
Obiekty obrotu żywnością 661
Zakłady żywienia zbior. 69
150
519
121
acyjnych
33
50
43
5
21
4
1500
3800
1000
otwarte
Zakłady małej
90
13
9
2900
gastronomii
Zakłady żywienia zbior. 82
88
2
1
150
zamknięte
Środki transportu
30
30
-
-
-
żywności
Wytw. kosmetyków, mat. i 18
26
-
-
-
1024
141
40
9350
132
wyrobów do kontaktu z
żywnością oraz
miejsca
obrotu tymi produktami
Ogółem
1062
9
Ogółem wydano 141 decyzji administracyjnych. Wydawane decyzje miały na celu poprawę stanu
sanitarno-technicznego obiektów, jak również dotyczyły wyegzekwowania prowadzenia przez
operatorów żywności kontroli wewnętrznej w zakładzie oraz jej dokumentowania, a także
wprowadzenia i utrzymywania systemu kontroli wewnętrznej HACCP.
Wydano 2 decyzje czasowego unieruchomienia lub przerwania produkcji w ciastkarni i 2 punktach
gastronomicznych z daniami kuchni egzotycznej w Pabianicach:
1. W związku z zakwestionowanymi z uwagi na obecność bakterii chorobotwórczych Salmonella w
25g próbami ciastka napoleonka kremówka wyprodukowanego w ciastkarni należącej do p.
Sławomira Dudkiewicza i p. Roberta Dudkiewicza, mieszczącej się w Pabianicach przy ul. Bugaj
76e, wydano decyzję ograniczającą produkcję w ciastkarni do ciast suchych, trwałych
mikrobiologicznie. Ponadto polecono przeprowadzić badania na nosicielstwo bakterii
chorobotwórczych wszystkich pracowników oraz okazać aktualne orzeczenia lekarskie o braku
przeciwwskazań do pracy w kontakcie z żywnością.
Po otrzymaniu wyników badań na nosicielstwo wszystkich pracowników oraz wyników
ponownych badań ciastka napoleonka kremówka, wydano decyzję zezwalającą na wznowienie
produkcji ciast mikrobiologicznie nietrwałych w ww. ciastkarni.
2. W związku z otrzymaną skargą dotyczącą złych warunków sanitarno-technicznych panujących w
barze orientalnym „PHUONG THAO” zlokalizowanym w Pabianicach ul. 20 Stycznia 60,
pracownicy Sekcji HŻŻ i PU przeprowadzili kontrolę tematyczą interwencyjną w ww. obiekcie,
która potwierdziła zarzuty zawarte w skardze konsumenta. Stan sanitarny baru budził duże
zastrzeżenia. Przygotowywano potrawy od surowca do gotowego wyrobu przy braku warunków
technicznych do prowadzenia tego typu działalności. Brak obieralni warzyw a na zapleczu
przygotowywano surówki z warzyw okopowych. Część surowców np. cebula, marchew
przechowywane w toalecie dla personelu. Brak wystarczającej ilości punktów wodnych, szafki,
zamrażarki i lodówki na zapleczu brudne, oblodzone. W jednej z lodówek, w której
przechowywano bez zachowania segregacji surowce produkcyjne, panował bardzo nieprzyjemny
zapach. Przy punktach wodnych brak środków myjąco-dezynfekujących, brak odzieży ochronnej
dla personelu. W szafce odzieżowej w jednej części przechowywane ubrania wierzchnie, w drugiej
magazynowany ryż, część surowców przechowywana bezpośrednio na posadzce. W pomieszczeniu
przygotowawczym duży kosz bez przykrycia wypełniony śmieciami. Gotowe potrawy podawane na
naczyniach wielokrotnego użytku, chociaż w zmywalni naczyń stołowych znajdowała się
zmywarka domowa z max. temperaturą zmywania do 65°C. Artykuły spożywcze, potrawy i
półprodukty potraw przechowywane w niewłaściwej temperaturze, niezabezpieczone przed
wtórnym zanieczyszczeniem: np. jedna komora zlewozmywaka wypełniona w całości mięsem
mielonym. Brak dokumentów dostaw masy towarowej, brak prowadzonej dobrej praktyki
higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej oraz systemu HACCP. W barze zatrudnione 4 osoby nie
posiadały do wglądu aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych. Za
stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości nałożono mandat karny w wysokości 500zł. oraz w
trybie natychmiastowym nakazano zamknięcie obiektu. Wydano decyzję unieruchamiającą obiekt z
terminem natychmiastowej wykonalności.
Podczas kontroli sprawdzającej stwierdzono, iż w obiekcie w dalszym ciągu prowadzona jest
działalność gastronomiczna a stan sanitarny obiektu nie uległ zmianie. Wobec powyższego
ponownie ukarano właścicielkę mandatem karnym w wysokości 500 zł.
Kolejna kontrola potwierdziła, iż obiekt nie jest czynny, na zapleczu prowadzone były prace
porządkowe. Pomimo tego, że w obiekcie nie prowadzono działalności gastronomicznej, na
zapleczu zgromadzono duże ilości kapusty białej i pekińskiej oraz marchwi i cebuli. W lodówce, w
której przechowywano znaczne ilości Sajgonem, w dalszym ciągu panował bardzo nieprzyjemny
zapach.
10
Pouczono właścicielkę baru o braku możliwośći technicznych do prowadzenia działalności
gastronomicznej w ww. obiekcie w formie pełnej produkcji od surowca do gotowego wyrobu oraz
poinformowano, że aby rozpocząć działalność w ww. barze musi uzyskać stosowne zatwierdzenie
obiektu.
Na wniosek przedsiębiorcy przeprowadzono kontrolę tematyczną związaną z wydaniem decyzji
zatwierdzającej lokal pn. Bar orientalny „PHUONG THAO”, należący do Pani Cuc Nguyen Thi
Kim, mieszczący sie w Pabianicach przy ul. 20 Stycznia 60. Stwierdzono, iż stan sanitarny baru
uległ poprawie, zakupiono nową lodówkę, wymieniono zmywarkę na osiągającą temperaturę
zmywania 90°C, punkty wodne zaopatrzono w środki myjąco-dezynfekujące. Przedstawiono
niezbędne instrukcje i procedury GHP i GMP dla zakładów małej gastronomii, wzory rejestrów
oraz wstępne informacje dotyczące wprowadzenia kontroli wewnętrznej HACCP tzn. 7 zasad i 12
etapów wdrażania. Z uwagi brak wdrożonego systemu HACCP i jednoczesną poprawę stanu
sanitarnego obiektu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał decyzję o
warunkowym zatwierdzeniu zakładu w zakresie produkcji potraw mięsnych od surowca do
gotowego wyrobu z użyciem jaj surowych oraz pozostałych dań małej gastronomii w oparciu o
półprodukty, bez możliwości wstępnej obróbki warzyw. Gotowe potrawy mogą być podawane na
naczyniach wielokrotnego użytku.
Ponieważ właścicielka baru orientalnego „PHUONG THAO” mieszczącego się w Pabianicach ul.
20 Stycznia 60 - Pani Cuc Nguyen Thi Kim, prowadząca działalność gospodarczą pn. „PHUONG
THAO” Bar Cuc Nguyen Thi Kim, 90-507 Łódź ul. Gdańska 97 nie dopełniła obowiązku
zatwierdzenia w stosownym czasie baru orientalnego „PHUONG THAO” mieszczącego się w
Pabianicach ul. 20 Stycznia 60, tym samym naruszając przepis art. 63 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Pabianicach wystąpił z wnioskiem o nałożenie kary pieniężnej.
Podobne warunki panowały w Barze „HONG-YEN” w Pabianicach, ul. Stary Rynek 17. Tutaj
również stosowano dwukrotne karanie mandatowe (400 zł i 500 zł) oraz wydano decyzję
unieruchomienia zakładu.
W roku 2009 nałożono ogółem 40 mandatów karnych na sumę 9350 zł. Uchybienia sanitarne, za
które nakładano mandaty karne dotyczyły głównie:
- wprowadzania do obrotu handlowego środków spożywczych niewłaściwej jakości zdrowotnej,
- niewłaściwego stanu sanitarnego kontrolowanych obiektów,
- prowadzenie działalności handlowej niezgodnie z wydaną decyzją.
W roku sprawozdawczym 2009 złożono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Łodzi 7 wniosków o nałożenie kary pieniężnej za rozpoczęcie działalności bez
uzyskania decyzji zatwierdzającej lokal do prowadzenia działalności spożywczej oraz za
reklamę w środkach masowego przekazu suplementów diety, naruszającą przepisy ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
W roku sprawozdawczym żywieniem pacjentów szpitala w Pabianicach zajmowała się nadal
firma ISS FACILITY SERVICES Sp. z o.o. 04-204 Warszawa ul. Jordanowska 2A. Stan
techniczny pomieszczeń bloku żywienia nie budził zastrzeżeń.
Wdrożono zasady GHP/GMP i system kontroli wewnętrznej HACCP.
Pobrano do badań laboratoryjnych 30 próbek wymazów czystościowych ze sprzętu i rąk
pracowników w trzech kolejnych kwartałach 2009 r. Próbki nie zostały zakwestionowane.
11
W roku 2009 przeprowadzono badania laboratoryjne krajowych środków spożywczych
produkowanych w nadzorowanych zakładach oraz znajdujących się w obrocie w obiektach
zlokalizowanych na terenie powiatu:
Ogółem zbadano 286 próbki, z czego zdyskwalifikowano 15 próbek, tj. 5,24 % (w roku
2008 odsetek próbek zdyskwalifikowanych wyniósł 3,31 %).
• pod względem parametrów mikrobiologicznych zbadano 170 próbki, zdyskwalifikowano 5,
tj. 2,94 % (w 2008 r. odsetek próbek zdyskwalifikowanych za parametry mikrobiologiczne
wyniósł 4,62 %)
• pod względem parametrów chemicznych zbadano 107, zdyskwalifikowano 0, tj. 0 % (w
2008r. odsetek próbek zdyskwalifikowanych za parametry chemiczne wyniósł 0 %)
• pod względem znakowania zbadano 9 próbek, dyskwalifikowano 3, tj. 33,33 % (w 2008 r.
odsetek próbek zdyskwalifikowanych za znakowanie wyniósł 0 %)
Oceniono 174 próbki środków spożywczych krajowych pod względem znakowania.
Aktualnym przepisom dotyczącym znakowania środków spożywczych nie odpowiadało 8 próbek tj.
4,6 % ( w 2008 r. odsetek próbek zdyskwalifikowanych wyniósł 0,62 % ).
Grupy produktów krajowych środków spożywczych według % próbek kwestionowanych oraz
główne przyczyny zakwestionowania - 2009 rok
Sym.
wg
Lp
Mz Rodzaje próbek
48
1.
2.
3.
4.
5.
01
02
06
Mięso, podroby i
przetw
ory
mięsne
Drób, podroby i
produ
kty
drobia
rskie
Wyroby
cukier
nicze i
ciastka
rskie
Mikrobiologicznie
Ogółem
zbad.
zakw.
%
zbad. zakw.
zakw.
16
2
12,5
9
1
15
2
13,33
14
2
66
1
1,52
52
1
%
zakw.
Główne przyczyny
zakwestionowania
Salmonella z gr. BO
obecne w 25g;
11,11 brak terminu
przydatności do
spożycia
Campylobacter
obecna w 25g
14,29 Salmonella obecna w
10g
1,92
12
grzyby
4
2
50
0
0
0
16
Wody mineralne i
napoje
bezalk
oholo
we
14
1
7,14
10
1
10
Salmonella obecna w
25g
Nieprawidłowe
oznakowanie,
obecna substancja
konserwująca
niewyszczególniona
w składzie
Pseudomonas
aeruginosa w 250ml
12
6.
17
Tłuszcze roślinne
10
1
10
4
0
0
Wyroby
7.
23
8.
26
garma
żeryjn
ei
kulina
rne
Suplementy diety
16
16
2
4
12,5
25
14
3
0
0
0
0
Nieprawidłowe
oznakowanie,
procentowa
zawartość
zalecanego
dziennego spożycia
wit. B1 i B12
nieprawidłowo
przeliczona
Nieprawidłowe
oznakowanie –
podano wartość
energetyczną 100g
wyrobu gotowego,
nie podano
zawartości
składników
odżywczych
Nieprawidłowe
oznakowanie –
nieczytelne napisy,
brak nazwy, daty
min. trw. i masy
netto w tym samym
polu widzenia
W 2009r. zbadano ogółem 19 próbek środków spożywczych z importu, z czego
zdyskwalifikowano 0 próbki, tj. 0 % (w roku 2008 odsetek próbek zdyskwalifikowanych
wyniósł 0 %).
• pod względem parametrów mikrobiologicznych zbadano 4 próbek, zakwestionowano 0 (w
2008r. odsetek próbek zdyskwalifikowanych za parametry mikrobiologiczne
wyniósł 0 %)
• pod względem parametrów chemicznych zbadano 14, zdyskwalifikowano 0 próbek, tj. 0 %
(w 2008r.odsetek próbek zdyskwalifikowanych za parametry chemiczne wyniósł 0%)
• pod względem znakowania zbadano 1 próbkę, zdyskwalifikowano 0, tj. 0%
Oceniono 10 próbek środków spożywczych importowanych pod względem znakowania.
Aktualnym przepisom dotyczącym znakowania środków spożywczych nie odpowiadało 0 próbek,
podobnie jak w 2008r.
W ramach kontroli granicznej jakości zdrowotnej środków spożywczych oraz materiałów i
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w 2009 roku dokonano oceny ogółem 17
partii, w tym:
•
•
1 partia środków spożywczych.
16 partii materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Próbek do badań nie pobierano.
13
Na podstawie kontroli dokumentacji, oględzin masy towarowej w urzędach celnych
oceniono 17 partii środków spożywczych i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
Nie wydawano decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu partii importowanych
wyrobów.
Ogółem pobrano do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli i monitoringu 352
próbek środków spożywczych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
pochodzenia krajowego i z importu.
W roku 2009 w ramach systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych RASFF
otrzymano 34 powiadomienia przesłane z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Łodzi, w tym:
• 14 powiadomień alarmowych (5 powiadomień Komisji Europejskiej oraz 9 powiadomień
krajowych)
• 3 powiadomienia informacyjne
• 17 powiadomień typu NEWS
Wśród powiadomień alarmowych:
• 10 dotyczyło środków spożywczych
• 4 – materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
Przeprowadzono 26 kontroli w obiektach obrotu żywnością. W 3 obiektach stwierdzono w
obrocie handlowym kwestionowane produkty, które podczas działań kontrolnych zostały wycofane
z obrotu.
W ramach powiadomienia alarmowego przesłanego przez władze czeskie w sprawie nie
deklarowanej zawartości orzechów w produkcie pn. Rurka waflowa z nadzieniem kakaowym,
którego producentem jest P.P.H.U. „ALJA” Import Export Jan Ofman, 95-200 Pabianice, ul. Piotra
Skargi 96, przeprowadzono kontrolę w ww. zakładzie.
Ponadto w 2009 roku kontynuowano działania w ramach funkcjonowania systemu RASFF
związane z powiadomieniem alarmowym dotyczącym stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego
limitu dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w mięsie wieprzowym pochodzącym z
Irlandii. Skontrolowano 125 miejsc obrotu środkami spożywczymi, w tym 2 hurtownie, 3 obiekty
handlu obwoźnego oraz 1 zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego (przedszkole). W 32
skontrolowanych obiektach wycofano zakwestionowane produkty będące w obrocie handlowym.
W roku sprawozdawczym, zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach urzędowej
kontroli w sklepie SDH „Trzy Korony” w Pabianicach ul. Kilińskiego 3/5 pobrano do badań próbkę
materiału i wyrobu do kontaktu z żywnością, tj. talerz głęboki z melaminy wyprodukowany w
Chinach. Po otrzymaniu sprawozdania z badań próbki ww. talerza z melaminy, stwierdzono, iż
produkt jest niewłaściwej jakości zdrowotnej z uwagi na przekroczenie dopuszczalnego limitu
migracji specyficznej formaldehydu do 3% kwasu octowego. Wobec powyższego zgłoszono
produkt do systemu RASFF.
W roku sprawozdawczym otrzymano również 9 powiadomień o umieszczeniu w systemie
RAPEX kosmetyków niebezpiecznych dla zdrowia ludzi. Skontrolowano miejsca obrotu
kosmetykami i środkami spożywczymi, przeprowadzając 28 kontroli. Nie stwierdzono w obrocie
handlowym kwestionowanych kosmetyków.
W 2009 r. zarejestrowano i rozpatrzono 24 interwencje ( w tym 11 anonimowych).
Interwencji zasadnych było 7 ( co stanowi 29,2 % ). Za nieuzasadnione uznano 12 interwencji (tj.
50%).
Ponadto 5 interwencji rozpatrzono jako częściowo uzasadnione.
14
Interwencje najczęściej dotyczyły:
niewłaściwej jakości zdrowotnej artykułów spożywczych wprowadzanych do obrotu – 6
interwencje, w tym 2 uzasadnione lub częściowo uzasadnione. 3 dotyczyły miejsc sprzedaży
detalicznej, 1 zakładu małej gastronomii, 1 piekarni i 1 punktu przedszkolnego w szkole
podstawowej;
•
niewłaściwych warunków sanitarno-technicznych w zakładach produkujących i
wprowadzających do obrotu żywność, w tym niewłaściwych warunków sprzedaży masy towarowej
– 7 interwencji, w tym 5 uzasadnionych lub częściowo uzasadnionych. 1 interwencja dotyczyła
miejsca sprzedaży detalicznej, 2 piekarni, 2 małej gastronomii, 1 restauracji i 1 wytwórni wyrobów
cukierniczych.
•
Niewłaściwych warunków przechowywania artykułów spożywczych – 2 interwencje
uzasadnione, dotyczyły sklepu spożywczego i baru wietnamskiego.
•
Nieprawidłowości w oznakowaniu,
składzie i reklamie suplementów diety oraz
niewłaściwa jakość suplementu diety pn. Linea (popękane powłoki tabletek) – 9 interwencji, w tym
3 uzasadnione lub częściowo uzasadnione. Wszystkie interwencje dotyczyły wytwórni
suplementów diety Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
Zarejestrowano 5 interwencji zgłoszonych za pośrednictwem PWIS w Łodzi przez osoby
anonimowe. Dwie z nich dotyczyły zakładu piekarniczego należącego do „Społem” PSS w
Pabianicach przy ul. Konstantynowskiej, 1 dotyczyła niewłaściwej jakości mięsa (podejrzenie
obecności pasożytów) w sklepie firmowym mięsnym „Zbyszko”, 1 preparatu Linea firmy Aflofarm
Fabryka Leków Sp. z o.o. (popękana otoczka tabletki), 1 restauracji „Zajazd” w Pabianicach, ul.
Partyzancka 173.
•
Jedna z ww. interwencji była częściowo uzasadniona (dotyczyła zakładu piekarniczego),
pozostałe nieuzasadnione.
Konsumenci najczęściej składali skargi na miejsca obrotu handlowego środkami
spożywczymi.
Ogółem nałożono 7 mandatów karnych na kwotę 2000 zł, z czego 4 mandaty w zakładach
małej gastronomii na kwotę 1400 zł, 2 w sklepach spożywczych na kwotę 400 zł i 1 mandat karny
w zakładzie wyrobów cukierniczych 200 zł.
Wydano 4 decyzje administracyjne, w tym:
1 dotyczącą unieruchomienia baru Orientalnego „Phuong Thao”, mieszczącego się w
Pabianicach ul. 20 Stycznia 60. Bar został unieruchomiony z uwagi na antysanitarne warunki
produkcji potraw. Dodatkowo lokal nie był zatwierdzony do prowadzenia działalności. Wobec
powyższego zastosowano karanie mandatowe w wysokości 1000 zł oraz wystąpiono z wnioskiem o
nałożenie kary pieniężnej.

2 decyzje dotyczyły doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego
pomieszczeń zakładu piekarniczego „Społem” PSS i piekarni p. Wojciecha Sworzyńskiego.

1 decyzja dotyczyła dostosowania treści reklamy radiowej i prasowej suplementu diety
Lokomotiv do obowiązujących przepisów prawnych
Podczas rozpatrywania interwencji dotyczącej niewłaściwej jakości zdrowotnej mięsa
podejrzanego o obecność pasożytów, zakupionego w sklepie mięsno-wędliniarskim „Zbyszko” w
Pabianicach, ul. Nawrockiego 17, wykonano badanie mięsa w Państwowym Instytucie
Weterynaryjnym w Puławach – form pasożytniczych nie stwierdzono. Próbkę mięsa przesłała do
badania w Puławach, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi.

W oparciu o porozumienie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach o współdziałaniu i
współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej dwa razy do roku
uaktualniane są w porozumieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Pabianicach listy
zakładów objętych wspólnym nadzorem. Uaktualnione listy zatwierdzane są i podpisywane przez
15
obu inspektorów. Dodatkowo na początku roku sporządzany jest harmonogram kontroli tych
obiektów, również zatwierdzany przez obie inspekcje.
W roku 2009 pod wspólnym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Weterynaryjnej
pozostawało 8 obiektów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, tj:
• 2 wytwórnie lodów produkujące na bazie mleka,
• 4 zakłady garmażeryjne,
• 1 piekarnia,
• 1 magazyn hurtowy.
W roku sprawozdawczym do listy obiektów objętych wspólnym nadzorem wpisano dwa zakłady
garmażeryjne tj. oddział produkcji wyrobów garmażeryjnych przy Zakładach Mięsnych Pamso S.A.
w Pabianicach, ul. Żwirki i Wigury 19 i nowo powstały zakład garmażeryjny PPHU „IDEX“ p.
Przemysława Cichosza w Pabianicach przy ul. Warszawskiej 66. Pierwszy produkuje szeroki
asortyment potraw i wyrobów garmażeryjnych mięsnych i bezmięsnych, w drugim odbywa się
produkcja farszu pieczarkowego dla potrzeb małej gastronomii oraz golonek gotowanych
pakowanych w szczelną folię.
Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pabianicach wpisano magazyn hurtowy należący
do firmy Greek Trade Sp. z o.o. w Porszewicach 18s, w którym składowane są produkty
pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego nie wymagające przechowywania w kontrolowanej
temperaturze.
Wykreślono z rejestru obiektów objętych wspólnym nadzorem wytwórnię lodów p. Józefa
Bonieckiego w Pabianicach, ul. Traugutta 13a. W roku 2009 zakład został rozbudowany i zmianie
uległ zasadniczy profil prowadzonej działalności. Obecnie jest to lokal gastronomiczny (kawiarnia),
w którym w wydzielonych pomieszczeniach na zapleczu odbywa się sezonowa produkcja lodów
tradycyjnych na potrzeby własne kawiarni. Wobec powyższego ustalono z nadzorem
weterynaryjnym, iż nadzór nad przedmiotowym lokalem sprawować będzie jedynie inspekcja
sanitarna.
W 8 obiektach objętych wspólnym nadzorem zaplanowano ogółem 11 kontroli, przeprowadzono
15. Nie planowano kontroli i nie skontrolowano magazynu hurtowego Greek Trade, z uwagi na
fakt, iż obiekt został dopisany w trakcie roku sprawozdawczego. Karania mandatowego nie
stosowano.
Wydano 2 decyzje administracyjne ( w tym 1 przedłużającą ) - na wprowadzenie systemu kontroli
wewnętrznej HACCP w zakładzie garmażeryjnym „Mikłasz“ Sp. z o.o. Nakaz wyegzekwowano w
roku sprawozdawczym.
Na początku 2009 r. sporządzono harmonogram kontroli obiektów znajdujących się pod
wspólnym nadzorem PIS i WIS, który został przesłany do Powiatowego Lekarza Weterynarii w
Pabianicach i przez niego zatwierdzony. W obiektach objętych wspólnym nadzorem
przeprowadzano 1 wspólną kontrolę z udziałem Inspekcji Weterynaryjnej – skontrolowano
wspólnie oddział garmażeryjnym przy ZM Pamso S.A.
Ponadto w 2009r. wspólnie z Inspekcją Weterynaryjną skontrolowano 2 punkty sprzedaży
obwoźnej zlokalizowane na targowiskach (1 pod nadzorem WIS i 1 pod nadzorem PIS) oraz 1 sklep
mięsno-spożywczy. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na źródło pochodzenia mięsa i
produktów mięsnych oferowanych do sprzedaży oraz posiadanie przez podmiot stosownych
dokumentów umożliwiających identyfikację ich producenta, warunki przechowywania i sprzedaży
ww produktów oraz przestrzeganie zasad higieny przez osoby wprowadzające je do obrotu.
W obiektach pod nadzorem Inspekcji Sanitarnej stwierdzono nieprawidłowości polegające na
braku prowadzonych na bieżąco rejestrów w ramach GHP oraz systemu kontroli wewnętrznej
HACCP, brak aktualnych książeczek zdrowia, brak do wglądu decyzji o zatwierdzeniu samochodu
do handlu obwoźnego
wyrobami
mięsno-wędliniarskimi.
Poprawę stwierdzonych
nieprawidłowości wyegzekwowano poleceniami, karania mandatowego nie stosowano.
Podczas kontroli środka transportu, z którego wprowadzano do obrotu handlowego mięso i
wędliny, będącego pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej stwierdzono nieprawidłowości
polegające na braku aktualnych orzeczeń lekarskich z badań do celów sanitarno16
epidemiologicznych, brak stosownych dokumentów HDI potwierdzających legalność pochodzenia
oferowanych do sprzedaży wyrobów mięsnych i wędliniarskich, brak dokumentacji w zakresie
GHP. Ponadto masa towarowa przechowywana była w niewłaściwych warunkach termicznych.
Zgodnie z informacją uzyskaną od pracownika Inspekcji Weterynaryjnej kontrolującego ww obiekt,
usunięcie nieprawidłowości wyegzekwowano wydając stosowne polecenia.
Utrzymywano stałe robocze kontakty z Inspekcją Sanitarną i Weterynaryjną na terenie
kraju, informując o zakwestionowanych próbach wyrobów gotowych, producentów pochodzących z
poza terenu powiatu pabianickiego.
W roku 2008, w związku z podpisaniem porozumienia o współpracy organów Państwowej
Inspekcji Farmaceutycznej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie łódzkim, PPIS w
Pabianicach otrzymał wykaz aptek ogólnodostępnych, punktów aptecznych oraz sklepów zielarskomedycznych zlokalizowanych na terenie powiatu pabianickiego. Listy sporządzone zostały przez
Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. Na tej podstawie apteki i punkty
apteczne zostały wpisane do rejestru obiektów będących pod nadzorem sekcji HŻŻ i PU.
W 2009r. nie przeprowadzano wspólnych kontroli z przedstawicielami Inspekcji
Farmaceutycznej. Za pośrednictwem PWIS w Łodzi przekazywano informację o wydanych
decyzjach nakazujących wycofanie z obrotu i zakazujących wprowadzania do obrotu handlowego
preparatu pn. Diohespan firmy Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o.
Utrzymywano stałe kontakty z prasą, przygotowując informacje dla lokalnych tygodników
„Życie Pabianic”, „Nowe Życie Pabianic” dodatku pabianickiego do Dziennika Łódzkiego i
Ekspresu Ilustrowanego na temat prowadzonych działań nadzorowych przez inspekcję sanitarną
powiatu pabianickiego.
W roku 2009 pracownicy sekcji HŻŻ i PU wydali w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25
sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 184 decyzje dotyczące zatwierdzenia
obiektów produkcji lub obrotu żywnością, co wiązało się z przeprowadzeniem wizji lub kontroli
sanitarnej w ww. obiektach. Przeprowadzono 30 kontroli środków transportu służących do
przewozu żywności, wydano 30 decyzji w sprawie dopuszczenia samochodów do przewozu
środków spożywczych. Wydano 13 zezwoleń na sezonowe funkcjonowanie tzw. ogródków
piwnych przy obiektach spożywczych.
17
III. Sekcja Higieny Środowiska
1. Nadzór nad warunkami pracy w 2009 roku
W nadzorze Sekcji Higieny Środowiska PSSE - Pabianice znajdowało się w 2008 r. 659 zakładów
pracy zatrudniających 16 640 pracowników. W roku 2009 przeprowadzono 234 kontrole
sanitarne, skontrolowano 192 zakłady, w których zatrudnionych jest 10 878 pracowników.
Liczba zakładów w ewidencji wg PKD
18
Działalność kontrolna
W roku 2009 skontrolowano 192 zakłady pracy, przeprowadzono 234 kontrole. W wyniku
stwierdzonych nieprawidłowości wystawiono 15 decyzji administracyjnych. W wystawionych
decyzjach wydano łącznie 26 nakazów. W wystawionych decyzjach 2 decyzje dotyczyły poprawy
warunków pracy – obniżenie stężeń i natężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
wyposażenia pracowników w ochronniki słuchu i dokonania oceny stanu zdrowia pracowników;
10 nakazów dotyczyło przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych na
stanowiskach pracy (w tym w stosunku do 2 zakładów wystawiono po 2 decyzje); 1 nakaz dotyczył
dokonania oceny ryzyka zawodowego, w 2 przypadkach nakazano uwzględnienie w ocenie ryzyka
zawodowego szkodliwego działania czynników chemicznych i biologicznych; w dwóch
przypadkach nakazano założenie rejestrów czynników szkodliwych w zakładzie; w jednej decyzji
nakazano zapewnienie pracownikom pomieszczeń higieniczno - sanitarnych odpowiadających
wymaganiom określonym w przepisach, jedna decyzja dotyczyła usunięcia nieprawidłowości w
kartach charakterystyki, dokonania prawidłowego oznakowania preparatów oraz przeprowadzenia
właściwej klasyfikacji preparatów. Nie wystawiono żadnej decyzji unieruchamiającej stanowisko
pracy.
Przekroczenia normatywów higienicznych
W roku 2009 pod nadzorem PPIS w Pabianicach były 23 zakłady pracy, w których stwierdzono
przekroczenia normatywów higienicznych dla czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. W
przekroczeniach pracowało 492 pracowników. W porównaniu do roku ubiegłego obniżeniu uległa
liczba zatrudnionych w przekroczeniach normatywów higienicznych (w roku 2008 w
przekroczeniach pracowało 520 osób w 25 zakładach). Zmiana ta spowodowana jest działaniami
PPIS - w wyniku wydanych decyzji (PKD 23) obniżono natężenie hałasu do wielkości poniżej
NDN oraz stężenie pyłów do wartości poniżej NDS - jeden pracodawca dokonał reorganizacji
stanowisk pracy oraz wyciszył park maszynowy; drugi pracodawca dokonał modernizacji parku
maszynowego . Podjęte działania przyniosły efekt w postaci poprawy warunków pracy - obniżenie
stężeń czynników szkodliwych na stanowiskach pracy 8 pracowników. W stosunku do 20 osób
zmiana wynika z redukcji zatrudnienia w zakładach: PKD 10 - redukcja zatrudnienia - 5 osób; PKD
13 - likwidacja stanowisk pracy 2 pracowników; PKD 31 - redukcja zatrudnienia w stosunku do 13
osób. W zakładach pracy, w których występuje przekroczenie NDN hałasu, przeprowadzane są
systematycznie pomiary czynników szkodliwych, pracownicy stosują ochronniki słuchu dobrane
indywidualnie na podstawie pomiarów hałasu na danym stanowisku pracy, pracownicy poddawani
są badaniom lekarskim audiometrycznym.
19
PKD 10
W jednym zakładzie występuje przekroczenie NDN hałasu, w drugim zakładzie stwierdzono brak
aktualnych pomiarów czynników szkodliwych oraz brak rejestru czynników szkodliwych.
PKD 26
W 11 zakładach występuje przekroczenie NDN hałasu, w jednym zakładzie stwierdzono brak
rejestru czynników szkodliwych
PKD 21
W jednym zakładzie występuje przekroczenie NDN hałasu
PKD 22
W 4 zakładach występuje przekroczenie NDN hałasu, w jednym zakładzie stwierdzono brak
pomiarów czynników szkodliwych oraz brak rejestru czynników szkodliwych.
W jednym zakładzie stwierdzono uchybienia w zakresie substancji i preparatów chemicznych:
niewłaściwe oznakowanie, niewłaściwe karty charakterystyki i niewłaściwa klasyfikacja
preparatów wprowadzanych do obrotu przez zakład.
PKD 25
W 3 zakładach występuje przekroczenie NDN hałasu, w 3 zakładach stwierdzono brak aktualnych
pomiarów czynników szkodliwych, w jednym zakładzie stwierdzono uchybienia
w zakresie
czynników biologicznych - brak w ocenie ryzyka zawodowego uwzględnienia szkodliwego
działania czynników biologicznych.
PKD 31
W jednym zakładzie występuje przekroczenie NDN hałasu,
PKD 46
W jednym zakładzie stwierdzono zły stan sanitarno - higienicznych pomieszczeń higieniczno sanitarnych.
PKD 47
W jednym zakładzie stwierdzono brak oceny ryzyka zawodowego.
PKD 86
W jednym zakładzie stwierdzono brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych.
Najczęściej stwierdzane uchybienia podczas kontroli sanitarnych to:
- przekroczone normatywy higieniczne czynników szkodliwych
- brak rejestrów czynników szkodliwych dla zdrowia,
- brak oceny ryzyka zawodowego
- brak aktualnych wyników badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na
stanowiskach pracy
20
- uchybienia w zakresie stosowania i wprowadzania do obrotu substancji i preparatów
chemicznych.
Narażenie na czynniki rakotwórcze
W roku 2009 pod nadzorem PSSE w Pabianicach znajdowało się 8 zakładów, w których występuje
narażenie na czynniki rakotwórcze. Do czynników tych należą: promieniowanie jonizujące, benzen,
chlorek benzylu, chlorek etylenu, dichlorek kobaltu, chromian potasu, dichromian potasu,
dichromian sodu, siarczan hydrazyny, tioacetamid, tlenek arsenu (III), eter naftowy, WZW typu B i
C, tlenek etylenu. Narażonych na działanie czynników rakotwórczych jest 154 osoby, w tym 123
kobiety. Podczas kontroli w zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących realizacji
wymagań w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.
Nadzór nad spełnieniem wymagań w zakresie wprowadzania do obrotu substancji i
preparatów chemiczny.
W roku 2009 pod nadzorem PPIS we Pabianicach znajdowało się 51 podmiotów wprowadzających
do obrotu substancje i preparaty chemiczne, w tym: 9 producentów substancji i preparatów
chemicznych,
2
importerów
wielkopowierzchniowe,
sklepy
oraz
i
41
hurtownie
dystrybutorów
branżowe).
(duże
Podczas
hurtownie,
kontroli
sklepy
stwierdzono
nieprawidłowości u dwóch podmiotów wprowadzających do obrotu substancje i preparaty
chemiczne: nieprawidłowości w karcie charakterystyki i w oznakowaniu dla jednej substancji i
jednego preparatu - zakład usunął nieprawidłowości przed wydaniem decyzji administracyjnej,
dlatego została wystawiona tylko decyzja płatnicza; w drugim przypadku stwierdzono
nieprawidłowości w klasyfikacji, kartach charakterystyki i oznakowaniu dla 4 preparatów
chemicznych. W wyniku wystawionej decyzji nieprawidłowości zostały usunięte.
W roku 2009 pod nadzorem PPIS w Pabianicach znajdowało się 25 podmiotów wprowadzających
do obrotu produkty biobójcze, w tym 3 podmioty wprowadzające jako pierwsi produkt biobójczy
do obrotu. Przeprowadzono 33 kontrole dotyczące wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych. Podczas kontroli stwierdzono 1 produkt biobójczy wprowadzany do obrotu bez
wymaganego pozwolenia. Produkt ten został wycofany z obrotu przez producenta podczas trwania
kontroli.
Nadzór nad spełnieniem wymagań w zakresie stosowania w działalności zawodowej substancji
i preparatów chemiczny.
W roku 2009 pod nadzorem PPIS w Pabianicach było 256 podmiotów stosujących w działalności
zawodowej substancje i preparaty chemiczne, przeprowadzono 95 kontroli w zakresie stosowania
substancji i preparatów chemicznych. Podczas kontroli stwierdzono
4 produkty, dla których
dostarczono karty charakterystyki niezgodne z obowiązującymi przepisami oraz niewłaściwie
21
oznakowane. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przekazano każdorazowo
informacje do właściwych Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych.
Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu środków niebezpiecznych dla zdrowia, potocznie
nazywanych „dopalaczami”.
Na terenie miasta Pabianice funkcjonuje 1 hurtownia oraz 1 sklep oferujące do sprzedaży produkty
kolekcjonerskie, tzw „dopalacze”:
1. Hurtownia „WIREX COMPANY” Michał Wieromiejczyk ul. Piotra Skargi 144;
2. Sklep „KOLEKCJONER.NL” przy ul. Waryńskiego 16 prowadzony przez pana Michała
Pusza;
W roku 2009 funkcjonowały i zostały zlikwidowane dwa sklepy:
1. Sklep przy ulicy 20 Stycznia 56 należący do firmy: „PPHU INSPIRE” Michał Pusz ul.
Bohaterów 7;
2. Sklep „Dopalacze.com” na rogu ulic Warszawskiej i Bóźniczej;
W roku 2009 przeprowadzono 3 kontrole i postępowania wyjaśniające w zakresie wprowadzania do
obrotu produktów niebezpiecznych dla zdrowia. Skontrolowano oznakowanie opakowań, skład i
pochodzenie w/w produktów. W wyniku podjętych działań stwierdzono, iż produkty oferowane w
sprzedaży sprzedawane są jako przedmioty kolekcjonerskie, nie przeznaczone do spożycia przez
ludzi. Na oznakowaniu w/w produktów zamieszczone są napisy: „Produkt kolekcjonerski. Produkt
nie nadaje się do spożycia przez ludzi”. Na podstawie zebranych informacji ustalono, iż produkty te
kupowane są od firmy „Tangygifts” Bristol w Anglii, „Viltis” Vilno, Litwa, lub od firmy „Rancard
Trading Limited” zarejestrowanej na Cyprze
Nie stwierdzono, aby zawierały składniki
niedozwolone – np. zakazaną benzylopiperazynę..
Narażenie pracowników na szkodliwe działanie czynników biologicznych w środowisku pracy
W roku 2009 pod nadzorem PPIS w Pabianicach było 99 zakładów, w których 2074 pracownicy
narażeni byli na szkodliwe działanie czynników biologicznych, w tym narażonych na działanie
czynników kategorii 2 było 2026 pracowników, zaś kat. 3 - 858 pracowników. Skontrolowano 46
zakładów, przeprowadzono 46 kontroli z zakresu nadzoru nad czynnikami biologicznymi.
W
wyniku kontroli w jednym zakładzie nakazano w drodze decyzji administracyjnej uwzględnienie w
ocenie ryzyka zawodowego szkodliwego działania czynników biologicznych. Nakaz został
wykonany.
Choroby zawodowe
W roku 2009 wystawiono 5 decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej: 2 decyzje dotyczyły
stwierdzenia choroby zawodowej - alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, poz. 18 - w dwóch
zakładach, u pracownika zatrudnionego na stanowisku pomoc stolarza oraz u fryzjerki; jedna
22
decyzja dotyczyła stwierdzenia choroby zawodowej - astma oskrzelowa - poz. 6 - u pracownika
zatrudnionego na stanowisku pomoc piekarza; jedna decyzja dotyczyła stwierdzenia choroby
zawodowej - nowotwór złośliwy płuca, poz. 17.1 - u pracownika zatrudnionego na stanowisku
aparatowego barwników; jedna decyzja dotyczyła stwierdzenia choroby zawodowej - WZW typu C,
poz. 26 - u lekarza chirurga. Wystawiono i przesłano do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
4 karty stwierdzenia choroby zawodowej. Jedna decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie
była prawomocna - zakład wniósł odwołanie. W roku 2009 wystawiono również 3 decyzje o braku
podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
W roku 2009 stwierdzono jedną zakaźną chorobę zawodową
- WZW typu C u lekarza
chirurga zatrudnionego w SPZOZ w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68. w latach 2006 - 2007 nie
stwierdzono zakaźnych chorób zawodowych w powiecie pabianickim
Liczba chorób zawodowych stwierdzonych w powiecie pabianickim w latach 2004 – 2008.
2004 r. – 8 chorób zawodowych, 2005 r. - 9 chorób zawodowych , 2006 r. – 1choroba zawodowa,
2007 r. - 0 chorób zawodowych, 2008 – 6 chorób zawodowych, 2009 – 4 choroby zawodowe.
Współpraca z innymi służbami i instytucjami w ramach nadzoru nad warunkami pracy.
W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny współpracował z innymi instytucjami w
następującym zakresie:
- przekazywał karty oceny narażenia zawodowego do IMP w Łodzi i WOMP w Łodzi;
- przekazywał karty stwierdzenia choroby zawodowej do IMP w Łodzi;
- przekazywał decyzje w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej oraz decyzje o braku podstaw
do stwierdzenia choroby zawodowej do Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi oraz WOMP w
Łodzi.
- pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pabianicach zajmujący się
zagadnieniami Higieny Pracy uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym Oceny ryzyka zawodowego
zorganizowanym przez Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi.
- w roku 2009 rozpatrzono informację o niewłaściwych warunkach pracy w zakładzie z terenu
powiatu pabianickiego przekazaną przez PIP;
23
- współpracowano z Policją w zakresie wymiany informacji na temat identyfikacji nieznanych
substancji chemicznych;
Podczas kontroli w zakładach pracy przekazywano pracodawcom informacje dotyczące:
- wejścia w życie rozporządzenia REACH, rozpowszechniano w zakładach ulotkę na temat REACH
opracowaną przez Biuro Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych,
- przekazywano informacje na temat Systemu GHS;
- informowano o szkodliwości palenia tytoniu, zbierano informacje na temat zakazu palenia tytoniu
w zakładach pracy
- rozprowadzano materiały szkoleniowe na płytach CD pt.” Jak rozwiązać problem palenia tytoniu
w zakładzie pracy – Materiały dla pracodawców i menadżerów” – rozpowszechniono 27 płyt.
- rozpowszechniano plakaty i ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, ulotki na temat : „Wróć
bez HIV”, „Nie poddaj się grypie” otrzymane z Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Promocja zdrowia w zakładach pracy
Podczas kontroli w zakładach pracy przekazywano pracodawcom informacje dotyczące:
- wejścia w życie rozporządzenia REACH, rozpowszechniano w zakładach ulotkę na temat REACH
opracowaną przez Biuro Do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych,
- przekazywano informacje na temat Systemu GHS;
- informowano o szkodliwości palenia tytoniu, zbierano informacje na temat zakazu palenia tytoniu
w zakładach pracy
- rozprowadzano materiały szkoleniowe na płytach CD pt.” Jak rozwiązać problem palenia tytoniu
w zakładzie pracy – Materiały dla pracodawców i menadżerów” – rozpowszechniono 27 płyt.
- rozpowszechniano plakaty i ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu, ulotki na temat : „Wróć
bez HIV”, „Nie poddaj się grypie” otrzymane z Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
2. Higiena Komunalna
Liczba ludności w ogółem w powiecie pabianickim w 2009 r. wynosiła 118 970
Liczba ludności zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągów publicznych w 2009 r.
wynosiła: 112 796
Nadzorem Sekcji Higieny Komunalnej objęte były w 2009 r. następujące grupy obiektów:
- urządzenia do zaopatrzenia w wodę do spożycia przez ludzi (16 wodociągów publicznych w tym 3
wodociągi lokalne),
- kąpieliska i baseny kąpielowe
- obiekty użyteczności publicznej (w tym hotele, motele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne,
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, apteki, pokoje gościnne, domy pomocy
społecznej, zakłady opieki zdrowotnej, obiekty sportowe, tereny rekreacyjne, zakłady pogrzebowe
wraz z samochodami do przewozu zwłok i szczątków ludzkich oraz środki transportu publicznego).
1. Wodociągi publiczne:
Miasto Pabianice
24
−
wodociąg publiczny w Pabianicach zaopatrywany jest przez 2 ujęcia: ul. Wodna 8 i ul. 15
PP ”Wilków” 12 w Pabianicach.
Liczba ludności w Pabianicach wynosiła – 69 158
Liczba ludności korzystającej z wody w sieci miejskiej wynosiła 68 600
Długość wodociągu 152,5 km.
Jakość wody odpowiada podawanej do sieci jak i w sieci nie budziła zastrzeżeń .
Miasto Konstantynów Łódzki
−
Wodociąg publiczny w Konstantynowie Łódzkim
zasilany jest
z ujęcia ul.
Wodociągowa 7 w Konstantynowie Łódzkim.
Liczba ludności w Konstantynowie Łódzkim wynosiła 17 633
Liczba ludności korzystająca z sieci miejskiej wynosiła 16 950.
Długość wodociągu 73,54 km
Jakość wody odpowiada podawanej do sieci jak i w sieci nie budziła zastrzeżeń .
Gmina Dobroń
−
Wodociąg publiczny w Dobroniu – ujęcie wody w Markówce.
Liczba ludności ogółem w gminie Dobroń wynosiła 7 192
Liczba ludności korzystająca z wodociągu 6 547 osób.
Długość wodociągu 98 269 km
Jakość wody odpowiada podawanej do sieci jak i w sieci nie budziła zastrzeżeń.
Gmina Ksawerów
-Wodociąg publiczny w Ksawerowie
Liczba ludności ogółem w gminie Ksawerów wynosiła 7 251
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 3 753 osób.
Długość wodociągu 30,97 km
Systematyczne rozbudowywana jest sieć wodociągowa w gminie.
Jakość wody odpowiada podawanej do sieci jak i w sieci nie budziła zastrzeżeń
Gmina Dłutów
−
Wodociąg publiczny w Dłutowie zasilany jest z ujęcia w Dłutowie ul. Wysoka 8.
Ogólna liczba ludności w gminie Dłutów wynosiła 4 257 , a z wodociągu w Dłutowie
korzystało 2 412 osób.
Długość wodociągu wynosi 47,3 km
Jakość wody odpowiada podawanej do sieci jak i w sieci nie budziła zastrzeżeń.
Wodociąg publiczny w Ślądkowicach
Ogólna liczba korzystających z tego wodociągu wynosi 817 osób.
Długość wodociągu wynosi 28,9km.
W związku z przekroczeniami żelaza i manganu w wodzie w wodociągu Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w 2008r wydał decyzję na doprowadzenie
wody do właściwych parametrów z terminem przedłużając terminy wykonania w/w decyzji
do 30.06.2010r.
Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.
Wodociąg publiczny w Czyżeminie
Ogólna liczba korzystających z tego wodociągu wynosi 618 osób.
Długość wodociągu wynosi 26, 1 km.
Jakość wody pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym nie budzi zastrzeżeń.
Gmina Pabianice
Liczba osób w gminie Pabianice w 2009 r. wynosiła 6 110
25
Wodociąg publiczny w Rydzynach
Zasilany z jednego ujęcia w Rydzynach
Długość sieci wodociągowej 37,2 km
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 2 040 osób.
Jakość wody odpowiada podawanej do sieci jak i w sieci nie budziła zastrzeżeń
− Wodociąg publiczny w Górce Pabianickiej
Zasilany z jednego ujęcia w Górce Pabianickiej
Długość sieci wodociągowej 15 km
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 894 osób.
W wodzie podawanej do sieci wodociągu publicznym wystąpiły przekroczenia w wodzie
podawanej do sieci manganu i żelaza , w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny wydał decyzje na doprowadzenie wody do właściwych parametrów z terminem
30.09.2009 r.
Decyzja została wykonana w terminie. Jakość wody pod względem bakteriologicznym i
fizykochemicznym na koniec roku 2009 r. nie budziła zastrzeżeń.
− Wodociąg publiczny w Żytowicach
Zasilany z jednego ujęcia w Żytowicach
Długość sieci wodociągowej 48,8 km
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 3006 osób.
W związku z przekroczeniami manganu i żelaza w wodzie wodociągowej Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny 30.09.2008r wydał decyzje na doprowadzenie wody do
właściwych parametrów przedłużając terminy wykonania decyzji do 30.09.2010 r.
Woda warunkowo nadaje się do spożycia przez ludzi.
Gmina Lutomiersk
Ogólna liczba ludności w gminie Lutomiersk wynosiła 7 369 osób
− Wodociąg publiczny w Lutomiersku
Zasilany z jednego ujęcia w Lutomiersku.
Długość sieci wodociągowej 25,7 km.
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 2 370 osób.
Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na koniec roku 2009 r.
nie budziła zastrzeżeń.
− Wodociąg publiczny w Kazimierzu.
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 3 580 osób.
Zasilany jest z jednego ujęcia w Kazimierzu
Długość sieci wodociągowej w Kazimierzu i Szydłowie wynosi: 102,4 km ( Woda z tego
ujęcia zasilana także wodociąg zasilany przez
Szydłów. Ujęcie wody w
Szydłowie jest nieczynne)
Jakość wody pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym na koniec roku 2009 r.
nie budziła zastrzeżeń.
− Wodociąg publiczny w Prusinowicach
Zasilany jest z jednego ujęcia w Prusinowicach.
Długość sieci wodociągowej 57,72 km.
Liczba ludności korzystającej z wodociągu 1 215 osób.
Jakość wody z tego ujęcia nie budziła zastrzeżeń.
26
140000
118970
120000
112796
100000
Liczba ludności w
powiecie pabianickim
80000
Liczba ludności
zaopatrywanej w wodę z
wodociągu
60000
40000
20000
0
Rys. Porównanie liczby ludności oraz liczby ludności zaopatrywanej w wodę na terenie powiatu
pabianickiego z wodociągów publicznych
120000
112796
Liczba ludności
zaopatrywanej w wodę z
wodociągu
100000
80000
Liczba ludności
zaopatrywanej w wodę z
wodociągów
publicznych o złej
jakości (przekroczone
parametry chemiczne)
60000
40000
20000
3817
0
Rys. Porównanie liczby ludności zaopatrywanej w wodę w powiecie Pabianickim z wodociągów
publicznych w porównaniu do liczby ludności zaopatrywanej w wodę w powiecie z wodociągów
publicznych o złej jakości (przekroczenia parametrów chemicznych).
.
27
80000
70000
69158
68600
60000
Liczba ludności w
Pabianicach
50000
40000
Liczba ludności
zaopatrywanej w wodę z
wodociągu w
Pabianicach
30000
20000
10000
0
Rys. Porównanie liczby ludności w mieście Pabianice do liczby ludności zaopatrywanej w wodę z
wodociągu publicznego w Pabianicach.
20000
18000
16000
14000
17633
16950
Liczba ludności w
Konstantynowie
Łódzkim
12000
10000
8000
6000
4000
Liczba ludności
zaopatrywanej w wodę z
wodociągu w
Konstantynowie
Łódzkim
2000
0
Rys. Porównanie liczby ludności w mieście Konstantynów Łódzki do liczby ludności
zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego w Konstantynowie Łódzkim.
2. Wodociągi lokalne
Pod nadzorem sanitarnym Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pabianicach w 2009
r. były 3 wodociągi lokalne. Woda w tych wodociągach pobierana jest do badań według ustalonego
harmonogramu.
- SP ZOZ Pabianice ul. Jana Pawła II 68 (od 1 listopada 2009 r. Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne). Z wody z wodociągu korzystają pacjenci
przebywający w szpitalu. W okresie sprawozdawczym w wodzie podawanej do sieci oraz w
sieci wystąpiły przekroczenia bakteriologiczne. W związku z tym Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez
ludzi pochodzącej z tego ujęcia . Po działaniach podjętych przez właściciela ujęcia w dniu
25.09.2009 r. Państwowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zezwolił na korzystanie z wody.
28
- Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy w Drzewocinach 67. W 2007 r. została wydana
decyzja ze względu na przekroczenia jonu amonowego – termin wykonania 31.05.2008r. PPIS
w Pabianicach przedłużył termin wykonania w/w decyzji do 31.05.2009 r. Decyzja nie została
wykonana w związku z tym został wydany tytuł wykonawczy oraz 2 postanowienia o
nałożeniu grzywny w celu przymuszenia . W ośrodku w ciągu roku przebywa 5 osób natomiast
w okresie letnim w związku z organizowanymi tam koloniami przebywa ok.300 dzieci na trzech
turnusach.
- Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich Konstantynów Łódzki ul. Ignacew 9 woda nie
budziła zastrzeżeń z wodociągu korzysta ok. 80 wychowanków.
3. BASENY I KĄPIELISKA
Pod nadzorem PSSE w Pabianicach znajdują się:
Pływalnie kryte
−
−
Pabianice ul. Grota Roweckiego3
Konstantynów Łódzki ul. Kilińskiego 75a
Woda w w/w basenach badana była 2 x w miesiącu.
Jakość wody w zakresie badanych parametrów nie budziła zastrzeżeń.
W ciągu ostatnich kilku lat pogorszeniu ulega stan techniczny basenu należącego do Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach. W wyniku źle działającej wentylacji w budynku, w
korytarzu prowadzącym do przebieralni na suficie pojawiają się czarne plamy i duże ilości
skroplonej wody, która kapie na posadzkę. Corocznie, szczególnie w okresie wiosennym, w
przebieralniach pojawiają się wykwity grzyba i pleśni na znacznej powierzchni ścian i sufitów. Z
powodu dużej wilgotności w pomieszczeniach spowodowanej niewłaściwą wentylacją szafki na
odzież osób korzystających z basenu również ulegają korozji.
Doraźne działania polegające na malowaniu pomieszczeń przynoszą krótkotrwałą poprawę stanu,
który po pewnym czasie ulega ponownemu pogorszeniu.
Należy zwrócić uwagę, iż jest to jedyny obiekt tego typu na terenie miasta Pabianice, z którego
korzystać mogą mieszkańcy. Może się okazać, iż za kilka lat przy obecnym stanie wentylacji,
obiekt nie będzie się nadawał do dalszej eksploatacji.
Bieżący stan sanitarny i czystościowy nie budzi zastrzeżeń.
−
−
−
−
Kąpieliska
MOSiR w Pabianicach ul. Bugaj 110
CSiR “Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska 62/64
Caritas Archidiecezji Łódzkiej- Ośrodek Kolonijny w Drzewocinach
Salezjański Ośrodek Młodzieżowy „DON BOSCO” w Lutomiersku ul. Kąpieliskowa 2.
W wyniku przeprowadzonych analiz bakteriologicznych i fizykochemicznych pobranych prób
wody w w/w kąpieliskach PPIS w Pabianicach w 2009 r. dopuścił wodę do kąpieli we
wszystkich kąpieliskach na terenie powiatu pabianickiego będących pod nadzorem PSSE w
Pabianicach.
Zakaz kąpieli w trakcie sezonu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach wydał
2 razy na
- kąpielisko „Businka „ ul. Bugaj 110 w Pabianicach ze względu na przekroczenia
bakteriologiczne. Została wydana 1 decyzja o zakazie kąpieli.
- kąpielisko w Ośrodku Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach woda w kąpielisku w
budziła zastrzeżeń
29
-CSiR „Ośrodek Nad Stawem” w Konstantynowie Łódzkim ul. Łaska 62/64 – większość próbek
wody w badanym zakresie nie budziła zastrzeżeń
-Przed sezonem w kąpielisku DON-BOSCO wystąpił zakwit wody. W sezonie większość
próbek wody w badanym zakresie nie budziła zastrzeżeń
Baseny odkryte
W związku ze złym stanem technicznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach
nie zezwolił na eksploatację okresie letnim na terenie kąpieliska „Businka’ w Pabianicach ul.
Bugaj 110 brodzika dla dzieci .
Wnioski
•
Parametry rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie wymagań
dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 2007 Nr 61, poz.417/
spełniają następujące wodociągi publiczne:
− wodociąg publiczny w Pabianicach
− wodociąg publiczny w Konstantynowie
− wodociąg publiczny w Ksawerowie
− wodociąg publiczny w Dłutowie
− wodociąg publiczny w Górce Pabianickiej
− wodociąg publiczny w Rydzynach
− wodociąg publiczny w Prusinowicach
− wodociąg publiczny w Dobroniu
− wodociąg publiczny w Czyżeminie
− wodociąg publiczny w Lutomiersku
− wodociąg publiczny w Kazimierzu
2. Nie spełniają parametrów rozporządzenia następujące wodociągi publiczne
− wodociąg publiczny Ślądkowicach – nie spełnia parametrów fizykochemicznych ze
względu na żelazo i mangan (wydana decyzja)
− wodociąg publiczny w Żytowicach nie spełnia parametrów fizykochemicznych ze
względu na żelazo i mangan (wydana decyzja)
3. Parametry rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie wymagań
dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. Nr 2007 Nr 61, poz.417/
spełniają następujące wodociągi lokalne:
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne( dawniej SP
ZOZ w Pabianicach ul. Jana Pawła II 68
-Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim
4. Nie spełniają parametrów następujące wodociągi lokalne:
Ośrodek Archidiecezji Łódzkiej w Drzewocinach ze względu na przekroczenie jonu amonowego
30
14
13
12
10
8
6
4
3
Wodociągi
spełniajace
wymogi
rozporzadzenia
Wodociagi nie
spełniające
wymogów
rozporzadzenia
2
0
Na wykresie przedstawiono liczbę wodociągów spełniających i nie spełniających wymogi
rozporządzenia
2,5
2
2
1,5
1
1
Wodociągi lokalne
o dobrej jakości
wody
Wodociągi lokalne
o złej jakości wody
0,5
0
Na wykresie przedstawiono liczbę wodociągów lokalnych spełniających i nie spełniających
wymogi rozporządzenia.
31
12
11
10
8
Liczba wodociągów
publicznych o dobrej
jakości wody
Liczba wodociągów
publicznych o złej
jakości wody
6
4
2
2
0
Na wykresie przedstawiono porównanie liczby wodociągów publicznych spełniających i nie
spełniających pod względem jakości wody, wymogi rozporządzenia
Sanitarna Ochrona Powietrza Atmosferycznego
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pabianicach wymienili
próbki w punktach pomiarowych znajdujących się na terenie Pabianic przy ul. Nowej 1 i przy ul.
Piłsudskiego 5.
Oznaczanie w/w parametrów odbywało się w Oddziale Laboratoryjnym Badań Środowiskowych
Powietrza Wody i Gleby WSSE w Łodzi.
Stężenie średnioroczne SO2 w roku 2009 r. wynosiło 4,8 ug/m3 (norma 20 ug/m3) – przekroczeń nie
stwierdzono (norma 3 dopuszczalne przekroczenia w ciągu roku). Stwierdzono 65 przekroczeń
normy dla pyłu zawieszonego oznaczone metodą reflektometryczną, stężenie średnioroczne
wynosiło 28,73 ug/m3 ( norma przekroczeń 35 w ciągu roku.)
W zakładach Farmaceutycznych “POLFA” ul. Piłsudskiego 5 działa punkt poboru pyłu
zawieszonego z separacją PM 10 pobieranego za pomocą aparatu typu LVS. Liczba przekroczeń
normy wyniosła 52 (dopuszczalna 35 w ciągu roku).Średnia roczna dla pyłu PM 10 wynosiła 28
ug/m3 . Jest to mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Dane przekazywane są do
ogólnopolskiej sieci monitorowania zanieczyszczeń atmosferycznych.
Nadzór nad Obiektami użyteczności publicznej.
Pod nadzorem Sekcji Higieny Środowiska PSSE - Pabianice znajduje się ogółem 395
obiektów.
Przeprowadzono 345 kontroli sanitarnych.
W ramach nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej w okresie sprawozdawczym dwukrotnie
skontrolowano pod względem sanitarno-porządkowym place zabaw, ośrodki rekreacyjne, parki,
skwery, dworzec PKP, przystanki autobusowe, ubikacje publiczne. Kontrole te przeprowadzono
przy udziale przedstawicieli Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej oraz jednostek samorządowych. W
wyniku lustracji w Pabianicach Placu zabaw przy ul. Zielonej 33, parków miejskich tj. Parku
„Wolności” przy ul. Łaskiej 114 i Parku im. Słowackiego przy ul. Zamkowej 1 nie stwierdzono
zaniedbań sanitarno - porządkowych.
W Pabianicach znajdują się 3 ubikacje publiczne:
• Pabianice, ul. Kilińskiego 1;
• Pabianice, ul. Łaska 33;
• Konstantynów Łódzki, Plac Kościuszki;
32
Stan sanitarno - porządkowy ubikacji stałych w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 1, ul. Łaskiej 33 i
w Konstantynowie Łódzkim przy Placu Kościuszki nie budził zastrzeżeń.
Została przedłużona decyzja wydana dnia 26.05.2008 r. dotycząca doprowadzenia do
właściwego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń toalety znajdującej się w Pabianicach przy
ul. Południowej 15a. Ustalono nowy termin wykonania do dnia 30.09.2010 r.
Ponadto na terenie powiatu pabianickiego skontrolowano środki transportu drogowego
dalekobieżnego i miejskiego służące do przewozu osób. Stan sanitarny nie budził zastrzeżeń.
Skontrolowano dwukrotnie w ciągu roku bazę noclegową na terenie powiatu pabianickiego.
Obiekty podłączone są do wodociągów publicznych. W dziewięciu obiektach ścieki odprowadzane
do lokalnych szamb. Usuwanie nieczystości oraz ich częstotliwość nie budzi zastrzeżeń. Stan
sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń.
Zdjęcia przedstawiają hotel będący pod nadzorem PPIS w Pabianicach.
Skontrolowano również 2 gospodarstwa agroturystyczne, w których nie stwierdzono zaniedbań
sanitarnych.
Dworzec PKP w Pabianicach jest w dobrym stanie sanitarno-technicznym.
Nadzorem objęte są również szpital, przychodnie publiczne i niepubliczne oraz domy pomocy
społecznej.
Sekcja Epidemiologii wystawiła 2 decyzje dotyczące doprowadzenia do właściwego stanu
sanitarno-technicznego pomieszczeń w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Validus” w
Szydłowie oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Falck” w Pabianicach ul.
Grobelna 8. W pozostałych podmiotach objętych kontrolą nie stwierdzono zaniedbań sanitarnotechnicznych.
W ramach nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej skontrolowano również zakłady
fryzjerskie, kosmetyczne, fryzjersko-kosmetyczne, odnowy biologicznej. Wydano 3 decyzje na
dostosowanie pomieszczeń zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej do
wymagań zawartych Ministra rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004r. w sprawie
33
szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie,
kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej /Dz. U. Nr 31, poz. 273/. W 3 zakładach fryzjerskich
za zły stan sanitarno – porządkowy wystawiono mandaty o łącznej kwocie 400 zł.
Zdjęcia przedstawiają zakład fryzjersko – kosmetyczny będący pod nadzorem PPIS w Pabianicach.
Skontrolowano również jeden obiekt sportowy - Hala Koszykówki Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Pabianicach przy ul. Gen. „Grota” Roweckiego 3. Nieprawidłowości sanitarnotechnicznych w w/w obiekcie nie stwierdzono.
Ogółem w ramach nadzoru nad obiektami użyteczności publicznej oraz jakością wody do spożycia i
wody w kąpieliskach wydano 68 decyzji administracyjnych:
- decyzje na ekshumacje- 13
- decyzje na ekshumacje i przewóz- 5
- zmiany terminu wykonania decyzji – 4
- dopuszczenia kąpieliska do kąpieli – 4
- zamykająca kąpielisko – 1
- doprowadzenia jakości wody w wodociągach pod względem bakteriologicznym – 1
- doprowadzenia jakości wody w wodociągach pod względem chemicznym – 1
- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń – 2
- doprowadzenie do właściwego stanu sanitarnego - 2
34
- dostosowanie pomieszczeń zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej, tatuażu
do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004r. w sprawie szczegółowych
wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i
odnowy biologicznej /Dz. U. Nr 31, poz. 273/ -3
- decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia –26
- decyzje umarzające -2
- decyzja zatwierdzająca laboratorium – 2
- o warunkowej przydatności -2
Ponadto wydano 11 postanowień na sprowadzenie zwłok.
Zostało rozpatrzonych 15 interwencji, w tym 2 były uzasadnione. Interwencje dotyczyły głównie
zaniedbań sanitarno-porządkowych, nieprawidłowości związanych z odprowadzaniem ścieków,
nieprzyjemnego zapachu.
Wystawiono 3 tytuły wykonawczych i 5 postanowień o nałożeniu grzywny celem przymuszenia do
wykonania obowiązku.
Ogółem w 2009 r. nałożono 3 mandaty na łączną kwotę 400 zł za zaniedbania sanitarne w
zakładach fryzjerskich i kosmetycznych.
Ponadto w 2009 r. przeprowadzono kontrole w związku z następującymi akcjami:
− akcja mająca na celu doprowadzenie osiedli miejskich, centrów handlowych, ciągów
komunikacyjnych i pieszych, parków oraz „dzikich” wysypisk do właściwego stanu
sanitarno-porządkowego.
− akcja „ Piaskownice są dla dzieci”.
− akcja dotycząca stanu sanitarno-higienicznego środków komunikacji zbiorowej w związku z
występowaniem przypadków zachorowań na grypę A/H1N1 w województwie łódzkim oraz
artykułami prasowymi informującymi o niewłaściwym stanie sanitarno-higienicznym
środków komunikacji zbiorowej.
W ramach wiosennej akcji mającej na celu doprowadzenie osiedli miejskich, centrów handlowych,
ciągów komunikacyjnych i pieszych, parków oraz „dzikich” wysypisk do właściwego stanu
sanitarno-porządkowego kontrola objęto następujące tereny:
− Gminy Miejskiej Pabianice (parki, skwery, place zabaw, przystanki, ciągi komunikacyjne i
pieszych)
− Gminy Pabianice (ciągi komunikacyjne i pieszych, przystanki)
− Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki (parki, stanica harcerska, skwer, tereny wokół
stawu, drogi gminne)
− Gminy Dobroń (park gminny, boisko gminne, osiedle mieszkaniowe, boisko przy Szkole
Podstawowej i Gimnazjum, przystanki, drogi gminne)
− Gminy Dłutów (przystanki, drogi gminne, boisko gminne)
− Gminy Ksawerów (przystanki, działka gminna, teren zielony, boisko)
− Gminy Lutomiersk (przystanki, gminny plac targowy, parki, drogi gminne, stadion, tereny
wokół kąpieliska)
Na kontrolowanym terenie stwierdzono 2 „dzikie” wysypiska śmieci, znajdujące się na terenie
Gminy Miejskiej Pabianice (w pasie drogowym ulicy Zaradzyńskiej oraz przy ulicy Miłej). Urząd
Miejski w Pabianicach zlecił Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej z siedzibą w Pabianicach przy ul.
Warzywnej 1 w terminie niezwłocznym likwidację w/w „dzikich” wysypisk. Na pozostałym terenie
stan sanitarno-porządkowy nie budził zastrzeżeń.
W ramach akcji „Piaskownice są dla dzieci” skontrolowano 121 piaskownic w tym : 99
ogólnodostępnych, 1 w żłobku, 21 w przedszkolach. 50 piaskownic jest zabezpieczonych przed
35
dostępem zwierząt (ogrodzonych). Z jednej piaskownicy, która znajduje się na terenie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Bugaj 110- kąpielisko „Businka” zostały
pobrane próbki piasku do badania w kierunku zanieczyszczeń mikrobiologicznych i
parazytologicznych. Badania nie wykazały obecności w/w zanieczyszczeń. Stan sanitarnoporządkowy piaskownic znajdujących się na podległym terenie nie budził zastrzeżeń.
W ramach akcji dotyczącej stanu sanitarno-higienicznego środków komunikacji zbiorowej w
związku z występowaniem przypadków zachorowań na grypę A/H1N1 w województwie łódzkim
oraz artykułami prasowymi informującymi o niewłaściwym stanie sanitarno-higienicznym środków
komunikacji zbiorowej skontrolowano 9 środków transportu miejskiego drogowego. Kontrole nie
wykazały uchybień sanitarno-porządkowych.
Tab. 1 Zestawienie działalności w latach 2008 r. i 2009 r.
Nazwa
Liczba obiektów pod nadzorem
Decyzje
Interwencje
Tytuły wykonawcze
2008 r.
367
95
23
5
2009 r.
395
68
15
3
3. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych placówek nauczania i wychowania
w powiecie pabianickim za rok 2009
Higiena Dzieci i Młodzieży w PSSE w Pabianicach funkcjonuje w ramach Sekcji Higieny
Środowiska w której skład wchodzą również Higiena Komunalna i Higiena Pracy.
W powiecie pabianickim nadzorem sanitarnym objęte są 84 obiekty stałe tj. żłobki,
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, zespoły szkół
ogólnokształcących, LO, domy dziecka, internat, zakład poprawczy, szkoły wyższe, młodzieżowe
domy kultury.
W w/w obiektach przeprowadzono 160 kontroli. Mandatów karnych nie nałożono. Wydano
cztery decyzje:
1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32. Decyzja dotycząca
doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego ubikacji i szatni uczniów Szkoły
Podstawowej z terminem wykonania do 31 sierpnia 2009r. – decyzja przedłużona do
31.08.2010r.
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Konstantynowie, ul. Lutomierska 4. Decyzja dotycząca
doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego nawierzchni przed wejściem do
budynku szkoły z terminem wykonania do 30 listopada 2009r. – decyzja wykonana.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pabianicach, ul. Mokra 28/34.
- Decyzja dotycząca doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego
parkietu na Dużej Sali Gimnastycznej z terminem wykonania do 30 września
2009r. – decyzja wykonana.
- Decyzja dotycząca doprowadzenia do właściwego stanu sanitarno-technicznego
parkietu na Małej Sali Gimnastycznej z terminem wykonania do 31 marca 2010r.
Żłobki (3) –
Stan sanitarno-higieniczny i techniczny w skontrolowanych żłobkach nie budzi zastrzeżeń.
W Żłobku Miejskim w Pabianicach, ul. Konopnickiej 39 została pomalowana klatka schodowa i
sale na II piętrze.
Przedszkola (22) :
Stan sanitarno-higieniczny i techniczny w skontrolowanych przedszkolach nie budzi zastrzeżeń.
36
W Przedszkolu Nr 2 w Pabianicach, ul. Cicha 26 – została podłączona ciepła woda z sieci miejskiej
w związku z tym wykonano remonty łazienek (położono nową terakotę i zrezygnowano z piecyków
CO)
W Przedszkolu Nr 5 w Pabianicach, ul. Zamkowa 48/50 – wyremontowano sanitariaty(parter I
piętro), pomalowano korytarz.
W Przedszkolu Nr 8 w Pabianicach, ul. Św. Jana 43 – założono nowe ogrodzenie.
W Przedszkolu Nr 11 w Pabianicach, ul. Św. Jana 28 –pomalowano korytarz 2 sale I piętro.
W Przedszkolu Nr 12 w Pabianicach, ul. Śniadeckiego – pomalowano szatnie wymieniono parkiet
w I i II grupie.
W Przedszkolu Nr 14 w Pabianicach, ul. Odrodzenia 10 – wymieniono okna na parterze.
W Przedszkolu Nr 16 w Pabianicach, ul. Bugaj 58 – wyremontowano łazienkę, pomalowano salę
gimnastyczną.
Szkoły Podstawowe (22)
Gimnazja (8)
Zespoły Szkół Ogólnokształcących(4) :
W roku 2009 zauważono dalszą poprawę stanu technicznego nadzorowanych placówek oprócz:
- Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 – decyzja przedłużona do 31.08.2010r.
Wykonane prace:
W Szkole Podstawowej Nr 5 w Pabianicach, ul. Zamkowa 65 – uregulowano kwestię sporną
granicy boiska i przylegających działek co pozwoliło postawić nowe ogrodzenie. Zainstalowano
monitoring boiska i szkoły.
W Szkole Podstawowej Nr 17 w Pabianicach, ul. Warszawska 65 – naprawiono, wycyklinowano
pomalowano parkiet na sali gimnastycznej, częściowo wymieniono stolarkę okienną.
W Szkole Podstawowej w Dobroniu - pomalowano korytarz.
W Szkole Podstawowej w Ksawerowie dokonano gruntowego remontu sanitariatów zainstalowano
też nowa wentylację, co pozwoliło wyeliminować przykry zapach na który były liczne skargi.
W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Dłutowie, ul. Pabianicka – budowa wspólnej Sali
gimnastycznej z Gimnazjum została przerwana, ponieważ trwa kwestia sporna między wykonawcą
i szkołą odnośnie wykonania. Zajęcia WF odbywają się w sali rekreacyjno zastępczej.
Gimnazjum (8):
Stan sanitarno-higieniczny i techniczny w skontrolowanych gimnazjach nie budzi zastrzeżeń.
W Gimnazjum w Lutomiersku – pomalowano szatnię, wymieniono pokrycie dachu.
W Gimnazjum w Dłutowie – pomalowano pracownię (j. angielskiego i biologii)
W Gimnazjum w Piątkowisku – ocieplono i pomalowano budynek.
W Gimnazjum Nr 1 w Pabianicach , ul. Tkacka 15 – pomalowano korytarz, pracownie
multimedialną.
Licea Ogólnokształcące (4)
Zespoły Szkół Ponadpodstawowych (8) :
Na 4 Licea Ogólnokształcące i 8 Zespołów Szkół Ponadpodstawowych stan sanitarno-higieniczny
nie budził zastrzeżeń:
- w Salezjańskim Liceum wybudowano nowy internat do którego wprowadzi się młodzież od
września 2010r.
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Pabianicach, ul. Św. Jana 27 – dokonano remontu
generalnego dachu i ocieplono budynek szkoły.
- w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Pabianicach, ul. Gdańska 5 – wyremontowano
sanitariaty (parter) i korytarz .
37
W podległych placówkach w pracowniach chemicznych znajdujące się substancje i preparaty
chemiczne są prawidłowo przechowywane, posiadają karty charakterystyki, oraz ewidencję
rozchodu substancji bardzo toksycznych oraz żrących z przypisanym zwrotem R35.
Przeterminowanych substancji nie stwierdzono. Informacje od dyrektorów skontrolowanych
placówek na temat wykonania doraźnych zaleceń dotyczących usunięcia bieżących uchybień (plan
lekcji, stoliki i ławki) zostały przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Pabianicach w formie pisemnej. Większość wymienionych prac (np. malowanie) zostało
wykonanych z środków własnych placówek. We wszystkich kontrolowanych placówkach została
przekazana informacja o konieczności posiadania atestów i certyfikatów dla wszystkich nowo
zakupionych sprzętów i pomocy.
V. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
W roku 2009 realizowano 3 ogólnopolskie programy edukacyjne i 1 wojewódzki z zakresu tematyki: zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, antynikotynowej, profilaktyki gruźlicy i higieny
skóry, w których uczestniczyło 4 tysiące dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli terenu miasta i
powiatu pabianickiego. Największą ocenę otrzymał program „Trzymaj Formę” z zakresu tematyki
zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, realizowany w 10 gimnazjach i 2 szkołach podstawowych-2900 uczniów, do którego do IV edycji przystąpiło 350 uczniów z 7 kolejnych szkół podstawowych.
Zorganizowano również akcje prozdrowotne z udziałem władz samorządowych, organizacji
społecznych i mediów.
W ramach akcji letniej „Bezpieczne i Zdrowe Wakacje 2009” po raz szósty wspólnie z
pracownikami policji i straży pożarnej przeprowadzono pogadanki i pokazy dotyczące
bezpieczeństwa w 5 ośrodkach kolonijnych i półkolonijnych (450 dzieci)
Do działań w ramach kampanii „Ostrzeżenia Zdrowotne” i obchodów Światowego Dnia Bez
Papierosa i Światowego Dnia Rzucania Palenia nawiązano współpracę z ze Starostwem
Powiatowym, Punktem Informacyjnym Europe Direct UM w Pabianicach, NZOZ „Esculap”,
Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Pabianicach, Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji
Społecznej przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach, Komendą Hufca w
Pabianicach i zakładami pracy. Zaangażowano media lokalne: prasę oraz lokalną telewizję „ProMOK”, W czasie imprezy plenerowej w ramach Światowego Dnia bez Papierosa przebadano 60
osób.
Odbył się konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych pod patronatem Starosty Powiatowego. Ponadto przy współpracy Starostwa
Powiatowego zorganizowano w miesiącu grudniu warsztaty dla młodzieży dwóch szkół ponad
gimnazjalnych z udziałem zaproszonego specjalisty. W warsztatach uczestniczyło 70 uczniów.
W ramach kampanii społecznej „Papierosy Pożerają Cię Żywcem” telewizja lokalna „Pro MOK”
emitowała spoty GIS-u dotyczące zagrożeń związanych z paleniem tytoniu oraz biernym paleniem
dzieci w terminie 13.12 - 31.12. 2009. Z informacji uzyskanych przez pracowników PSSE w
Pabianicach podczas kontroli w 734 zakładach pracy, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach
gastronomicznych, placówkach nauczania i wychowania wynika, że w 88% placówek zakaz jest
przestrzegany .W 12% placówek zakaz nie jest przestrzegany głównie z powodu nietolerancyjności
pracodawcy.
W zakresie profilaktyki grypy przekazano do telewizji lokalnej „Pro-MOK” spoty GISu „Grypachroń siebie i innych” informujące o zachowaniach zapobiegających zakażeniom wirusem grypy
emitowane były kilka razy dziennie przed każdym wejściem na antenę przez okres jednego
miesiąca. Ulotki GISu „Nie poddaj się grypie” z zaleceniami jak ustrzec się przed zakażeniem i
zachorowaniem na grypę przekazano do wszystkich szkół, przedszkoli, zakładów pracy, zakładów
opieki zdrowotnej na terenie powiatu pabianickiego. Ponadto w czasie akcji letniej w placówkach
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pabianickiego pracownik OZiPZ
poinformował o zaleceniach GISu zawierających wskazówki profilaktyczne chroniące przed
zakażeniem wirusem grypy A/H1N1
38
Kontynuowano Kampanię społeczną dotycząca tematyki HIV/AIDS pod hasłem „Wróć bez HIV”.
Powiatowe obchody Światowego Dnia AIDS odbyły się w MOK-u 2 grudnia 2009 roku.
Organizatorami byli: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i I LO w Pabianicach. W
imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i szkolnych oraz uczniowie, pedagodzy i
nauczyciele .
21 kwietnia w MOK-u odbył się powiatowy etap Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
pod patronatem Starosty Powiatowego , w którym uczestniczyły dzieci ze szkół gimnazjalnych i
podstawowych z terenu miasta i powiatu pabianickiego.
Nagrody dla laureatów Festiwalu Piosenki o Zdrowiu ,konkursu plastycznego oraz warsztaty z
tematyki antynikotynowej sfinansowało Starostwo Powiatowe.
VI. Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny
Liczba wydanych postanowień, decyzji i opinii:
• uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie
oddziaływania na środowisko
- 12
w tym: gmina i miasto Konstantynów Łódzki
-4
gmina Dobroń
-2
gmina Ksawerów
-1
gmina i miasto Pabianice
-5
• uzgodnienie projektów planów zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą
oddziaływania na środowisko
- 23
w tym:
gmina Lutomiersk
- 13
gmina i miasto Konstantynów
-9
gmina Ksawerów
-1
•
wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
- 46
w tym: w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
- 12
np. budowa drogi publicznej ul. Projektowana G2/2 w Pabianicach (fragment Południowej
Obwodnicy Pabianic), adaptacja pomieszczeń na potrzeby bielnika tkanin – Pabianice ul.
Grobelna 8, budowa stacji paliw płynnych -Pabianice ul. Sikorskiego 5
•
wydanie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- 17
m.in. przebudowa dróg gminnych, powiatowych, wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
budowa ciepłociągu, przebudowa i budowa stacji paliw płynnych w Lutomiersku ul. 3 Maja 38,
elektrownia wiatrowa – Budy Dłutowskie, punkt zbierania odpadów – skup surowców wtórnych
Konstantynów Łódzki ul. Lutomierska 46/48
•
uzgodnień dokumentacji
- 22
m.in. to projekty: lokal gastronomiczny Pabianice ul. Warszawska 24, projekt technologiczny
NZOZ + Zespół Chirurgii Jednego Dnia Pabianice ul. Jana Pawła II 46, Parafialny Dom
Seniora i Opieki Paliatywnej Pabianice ul. Karniszewicka 99c, Niepubliczne Przedszkole
Pabianice ul. Grota Roweckiego 24;
•
dopuszczenia obiektów budowlanych do użytkowania
- 138
m.in. NZOZ „Remedium” – Konstantynów Pl. Kościuszki 10a, Centrum Medyczne - Pabianice
ul. Mariańska 5a, Zakład Opieki Długoterminowej - Konstantynów ul. Lutomierska 26/30,
39
budynek inwentarski – hodowla szynszyli – Zalew 177, Ośrodek Rekolekcyjny Archidiecezji
Łódzkiej - Porszewice 24c, Internat Salezjańskiej Szkoły Muzycznej - Lutomiersk
ul.
Kopernika 3, pawilony handlowe Intermarche i Bricomarche – Pabianice ul. Myśliwska 34,
hotel „Aviatar” - Pabianice ul. św. Rocha 8, budynek handlowo-usługowy (hurtownia
materiałów) Wola Zaradzyńska ul. Hubala 146, zakład produkcji opakowań „Graffena”
Pabianice ul. Lutomierska 50.
•
kontrole w trakcie budowy
- 12
W 2009 roku zostały dopuszczone do użytkowania obiekty mające wpływ na stan sanitarny
powiatu:
- obiekty na terenie GOŚ ŁAM: modernizacja komory wlotowej, termomodernizacja hali krat,
naprawa i wzmocnienie zamkniętej komory fermentacyjnej ZKF 7.2, budowa instalacji termicznego
przekształcania osadów i skratek, składowisko odpadów po spalaniu;
- elektrownia wiatrowa: gm. Lutomiersk miejscowość Zdziechów dz. 294/4
- budowa pompowni ścieków P5 wraz z rurociągiem tłocznym i komorą połączeniową, budowa
odcinka połączenia kolektora III wraz z komorą połączeniową dla kolektora II i IIc oraz
przebudowa kolektora III wraz
z przełączeniem istniejących przyłączy w Pabianicach;
- rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobroniu ul. Zakrzewki;
40

Podobne dokumenty